Page 1

News Clipping Online Thursday, March 06, 2014

ราคาน้าํ มัน ราคาเปลี่ยนแปลงของหุน ในตลาดหลักทรัพย : ณ วันที่ 5 มี.ค.2557

ราคาทองคํา ประเภท

รับซือ้ ขายออก

ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ทีม่ า :

Spot Gold Price Silver Platinum Palladium

20,3 20,350 20, 20,056

ราคาน้ํามัน(บาท/ลิตร)

20, 20,450 20, 20,850 850

ดีเซล เบนซิน 91 เบนซิน 95 แกสโซฮอล 91 E10 แกสโซฮอล 95 E10 แกสโซฮอล 95 E20 แกสโซฮอล 95 E85

www.goldtrader.or.th

Ask 1,337.55 21.25 1,479.00 777.00

ทีม่ า: www.thebulliondesk.com

29. 29. 99 4 8. 55 3 8. 58 4 1. 03 3 6. 08 2 4. 68

ทีม า : www.pttplc.com

หลักทรัพย ครัป้งกดอน ราคา เปด PRANDA GEM TV SAWANG GFM JUBILE

6.75 0.626 16.80 11.70 24.00

ดัชนี หลักทรัพย แฟชั่น ตลาด หลักทรัพย

6.75 0.626 16.30 11.80 24.10

ราคา ปด

เปลี่ยน แปลง

ปริมาณ ซื้อขาย(หุน)

มูลคา การซื้อขาย

162,700 100,000 600 800 95,400

1,092,155 62,606 9,510 9,300 2,312,900

6.70 -0.05 0.626 15.30 -1.50 11.60 -0.10 24.00 -

ปดที่ (จุด)

มูลคา (ลานบาท)

เปลี่ยนแปลง (จุด)

648.52

13,060

+2.35

1,351.64

33,691.94

+5.82

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ

MERII มหัศจรรยแหงการเจียระไน นิตยสาร Volume เดือนกุมภาพันธ 2557 เครื่องประดับ Merii (เมอรี) เผยโฉมคอลเลกชั่น Beyond Excellence Exc ellence มหัศจรรยล้ําคาแหงการ

เจียระไน Cubic Zirconia มากถึง 100 เหลี่ยม และการฝ ง แบบงานจิ ว เวลรี่ ชั้ น สู ง จึ ง เกิ ด เป น ประกายแสงสวยงาม มีทั้งสีขาวระยิบระยับดั่งเพชร หรื อ สี น้ํ า เงิ น และสี เ ขี ย วมาตรฐานเที ย บเท า สี ของอัญมณีธรรมชาติ

ธนบัตร

สกุลเงิน USD: 50-100 GBP (UK) EUR (Euro Zone) JPY (Japan: 100) HKD (Hong Kong) CNY (China)

ทีม่ า : นสพ. นสพ.ขาวหุน

โอนเงิน

ราคาขาย ตัว๋ แลกเงิน &โอนเงิน &ดราฟ

32.15 53.61250 44.01750 31.20375 4.13625 5.22875

32.40 54.23500 44.54750 31.73375 4.18250 5.32500

ราคารับซือ้

ตั น ราคารับซือ้ ราคาขาย &ว๋ แลกเงิ ดราฟ 31.90 32.55 32.05 53.17 54.66 53.47250 43.72 44.79 43.91250 30.95 32.19 31.13000 4.06 4.25 4.12250 4.91 5.42 5.18250

แทนคํารัก นิตยสาร สกุลไทย วันที่ 4 มีนาคม 2557 Prima Gold นําเสนอคอลเลกชั่น Two Tone เครื่องประดับทองคําแท 99.9% ผสมทองคําขาว ดีไซนใหมลาสุด ในรูปแบบหัวใจ แทนความหมายแห ง รั ก มอบเป น ของขวั ญ ชิ้ น พิ เ ศษแก ค นพิ เ ศษ ทั้ ง แหวน ตุ ม หู และจี้ แบบชิ้ น เดี ย วหรื อ เป น เซต สอบถามเพิ่มเติมไดที่ราน พรีมา โกลด ทุกสาขา

แหวนเพชรสําหรับคุณสุภาพบุรุษ นิตยสาร ซุบซิบ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 (PRIMA DIAMOND) DIAMOND ) แบรนดเครื่องประดับเพชรแทคุณภาพ จากบริษัท พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ขอเสนอ “ Men Collection” Collection ” แหวนเพชรแท น้ํ า ดี รัง สรรค ความงดงามสู ตั ว เรื อนทองคํ า และทองคํ า ขาว สําหรับสุภาพบุรุษผูหลงใหลในประกายความงามแหงเพชรแท

ดีลเลอรปด “กรุเหรียญทองคํ ญทองคํา” ทีผ่ ัวเมียมะกันเจอ ไมใชของโจร นสพ. นสพ.ผูจัดการรายวัน วันที่ 6 มีนาคม 2557 เอเอฟพี – บริษัท คากินส อิงก ซึ่งเปนดีลเลอรจัดจําหนายเหรียญทองคําโบราณกรุ “ แซดเดิล ริดจ” มูลคา 10 ลานดอลลาร ที่สองสามีภรรยาชาวแคลิฟอรเนีย ขุดพบในที่ดินสวนตัว ปฏิเ สธวาขุมทรัพยดังกลาวไมใชข องที่ถ ูกขโมยมาจากโรงกษาปณซานฟรานซิส โก ตามที่มีผูสันนิษฐาน โดยชี้วาทรัพยสินที่ถูกขโมยเปน เหรียญ 20 ดอลลาร ขณะที่เหรียญที่สองสามีภรรยาขุดพบสวนใหญเปนเหรียญ 10 ดอลลาร และเหรียญชนิดอื่นๆ


Thursday, March 06, 2014

Page 2

งานแฟรระดับบิ๊ก “บางกอกเจมส 53” 53” เวทีเ ปดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยสูอาเซียน นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 6-9 มีนาคม 2557 บางกอกเจมส เปนงานที่จัดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่องทุกป ดวยความรวมมืออยางดีระหวางสมาคมผูคาอัญมณีไทยฯ กับ กระทรวงพาณิชย โดย ศรีรัตน รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย ประธานเปดงาน กลาววา แมเวลานี้หลายฝายยังมีความ วิตกกังวลปญหาทางการเมืองอยูบาง แตในสายตาของชาวตางชาติยังคงเชื่อมั่นคุณภาพของสินคาไทย โดยเฉพาะอัญมณี และเครื่ อ งประดับ เพราะฝ มื อ การออกแบบคนไทยที่ ไ ด ชื่อ ว า เปนเลิศ มีแรงงานคุณภาพ และในปหนาจะเขาสู AEC ทําใหประตู แหงการคาอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียนเปดกวาง ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลเชิงบวกตอการขยายการคา รวมถึงการเปน ฐานการผลิ ฐา นการผลิตและการคา การจัดงาน บางกอกเจมสจึงนับวามีสวนสําคัญในการผลักดันใหการคาและการสงออกของประเทศไทยเจริญเติบโต เฉพาะพิ ธีเปดยั งคงสีสั นความอลังการเชนเดียวกับทุ ก ครั้ง ดวยการเปดแคทวอล คโชวอั ญมณีและ เครื่องประดับที่หรูหรามูลคากวารอยลาน สําหรับไฮไลทอยางแรกของงานปนี้คือ การจับ คูเ จรจาทาง ธุรกิจที่แมลูกคาตางชาติจะลดลงบาง แตก็ยังคงไดรับความสนใจ ทั้งนี้ เฉพาะชวงเชาของวันแรก มีนัก ธุรกิจเขามารวมลงทะเบียนเจรจาทางธุรกิจแลวกวา 300 ราย และไฮไลทที่ 2 “ ดีไ ซน พาวิล เลี่ยน เทรนด 2015” 2015” เปนการจัดดแสดงผลงานการออกแบบจิวเวลรี่และเครื่องประดับจากความคิดสรางสรรคของนัก ออกแบบรุนใหม ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและรูปแบบของแตละประเทศในกลุมอาเซียน

ชวนไปหนองคาย นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 6-9 มีนาคม 2557 งานเปดตัวเครื่องประดับคอลเล็ก ชั่นใหมข องรานทองที่ชื่อ "กวงทอง" ที่จังหวัดหนองคาย ชื่อรานอาจไมเ คยคุนสําหรับบุคคล ทั่วไปมากมายนัก แตสําหรับแฟนพันธุแทตลับพระลาย 15 ค่ํา ที่มีอยูทั่วประเทศ ตางรูจัก กันเปนอยางดี บรรยากาศภายในงาน ขอบอกวาไมแพงานอีเวนตใหญๆ ในกรุงเทพฯ เจาของงานรังสรรคใหสอดคลองกับเครื่องประดับที่จะเปดตัว มีกลิ่นอายแบบไทย โบราณผสมผสานกับเรื่องราวลึกลับของพญานาค สัญลักษณของจังหวัดหนองคาย นับเปนงานใหญเลยทีเดียว ราน "กวงทอง" เปนรานทองขึ้นชื่อของหนองคาย ตั้งอยูถนนริมโขง ตรงขามรานแดงแหนมเนือง มีชื่อเสียงขามฝงไปถึงเวียงจันทน หลวงพระบาง คุณ กฤษณ ไกรเหมกร เปนเจาของราน สืบทอดธุรกิจทําทองมาจากคุณ พอ ตัวคุณ กฤษณเองจบแค ป.6 แลวตองออกมา ชวยงานที่ราน ครั้งแรกที่ลงมือทํากรอบพระ ถูกพอดุ เพราะแปลกแหวกแนวจากที่รานทําอยู แตดวยความเชื่อมั่นบางอยางและเปนคนมีไอเดียไมเ หมือนใคร เขา จึงไมแปรเปลี่ยนความตั้งใจ จนที่สุดเมื่อพอจากไป เขาในฐานะผูไ ดรับสืบทอดมรดกรานทองจึงมีอิส ระทําทุกอยางที่อยากทํา " ตลับพระลวดลายพญานาค" พระลวดลายพญานาค " กลายเปนสินคาสรางชื่อเสียงใหก ับเขา ความสําเร็จของคุณกฤษณที่ดําเนินมาถึง ณ วันนี้ นอกจากจะเปน คนมีไอเดียสรางสรรคสินคาที่มีเอกลัก ษณเฉพาะตัว ไมเหมือนใครแลว ความนาสนใจอีก อยางของคุณ กฤษณคือ ความเปน "นักการตลาด" เขาลงทุนถายภาพ "พระใส" พระศักดิ์สิทธิ์คูเมือง เลี่ยมใ นกรอบ ของทางรา น อัดภาพใสกรอบหลุย สล ายทองอยางดี นําไปมอบใหกับรานคาใหญ ๆ 30 ราน ในจังหวั ด หนองคาย เปนการโฆษณาทางออมที่ไดประโยชนทั้งสองฝาย รานคาเองก็ไดรูปประดับรานสวยงาม สวน ภาพถายนั้นใครเห็นใครก็ถามถึงที่มาที่ไป ผลจึงยอนไปถึงรานกวงทอง ดวยความเปนคน "คิดตาง" ของ คุณกฤษณ ทําใหธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้หากใครไปเยือนหนองคายแลว ยากที่จะไมแวะ ไปอุดหนุนสินคาของรานกวงทอง ซึ่งเวลานี้กลายเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของจังหวัดหนองคาย

สัญญาณทีด่ ขี องทองคํา นสพ. นสพ.ประชาชาติธรุ กิจ วันที่ 6-9 มีนาคม 2557 ป นี้ ท อ ง คํ า ก ล า ย เ ป น สิ น ท รั พ ย ที่ ใ ห ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ โ ด ด เ ด น เมื่ อ เที ย บกั บ สิ น ทรั พ ย ท า งการเงิ น อื่ น ๆ หลั ง จากราคาทองคํ า ปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ทําจุดสูงสุดในรอบ 4 เดือนที่ 1, 345 ดอลลาร ต อ อ อ น ซ เ พิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 1 1 % ทั้ ง นี้ ทองคํ า ได ส งสั ญญ า ณ ที่ ดี ดังนี้ 1.ตัวเลยเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาสวนใหญมดี 2.เดือนกุมภาพันธ เป น เดื อ นแรกที่ ก องทุ น SPDR Gold Trust เริ่ ม ซื้ อ สุ ท ธิ ท อง 3.ความตองการทองคําจากจีนที่แข็งแกรง และ 4.แนวโนมทางเทคนิ ค ของทองคําเปนขาขึ้น


Thursday, March 06, 2014

Page 3

Market Report [Singapore - Part 1] - Local brands top sales www.jewellerynetasia.com: www.jewellerynetasia.com: February 19th 2014 In Singapore, local brands are leading sales in both fine jewellery and fashion jewellery while consumers are increasingly exposed to international brands. Given improved consumer sentiment and rising consciousness of fashion and that consumers increasingly deem jewellery as investment products, Singapore posted 9-percent growth in total jewellery sales, which reached US$2.5 billion, or S$3.2 billion, in 2012, London-based market research firm Euromonitor International, reported. Sales trends The average unit price of fine jewellery has seen an increase owing to rising gold and silver prices. Consumers across the board purchase more gold for investments while the younger generation are the main customers for silver jewellery. Unlike mainland China and Taiwan where neckwear is the most popular, Singapore notes that earrings are the most sought after, which accounted for 32 percent of overall jewellery sales in 2012. Singaporeans purchase different designs of earrings to match their seasonal clothing. Jewellery and watch specialist retailers are major distribution channel, representing 95 percent of the total value sales of jewellery. This proportion has been rising over last few years as consumers have preferred to purchase in this channel where they can find a wide range of designs. Department stores, accounting for 5 percent of the total jewellery sales, provide consumers with a one-stop shopping destination. Jewellery sales are dependent on seasons in Singapore. During special occasions such as Mother’s Day and Christmas, more jewellery business is generated. Standard brands and economy brands launch a range of promotions to compete for volume sales whereas luxury brands, to keep their premium positioning, do not offer promotional prices.

(อานตอเพิ่มเติม http://issuu.com/pr_pranda/docs/market_report )

ไดเปรียบแน แคหาตัวตนใหเจอ นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 6 มีนาคม 2557 บอยครั้งที่ก ารคนหาตัวตนดูจะเปนเรื่องยากสําหรับธุรกิจ แปลกแตจริงที่หลายธุรกิจ กลั บ ไม รู ว า เขาคื อ ใคร มี อ ะไรเหนื อ กว า คู แ ข ง บุ ค ลิ ก แบบไหนที่ อ ยากใหค นรั บ รู

หากคําถามเหลานี้ วนเวียนอยูในใจ แสดงวาคุณกําลังสงสัยเกี่ยวกับ เอกลักษณองคก ร หรือ Corporate Identity คื อ ความเป นตั ว ตนที่ ทํ า ให อ งค ก รหนึ่ ง แตกต า ง จากองคกรอื่น ดังนั้น Identity ตองสรางจากภายในไมใชภายนอก เพราะไมมีใครรูจัก ตัวเราดี เทากับตัวเราเอง Identity เปนบันไดขั้นแรกที่นําไปสูภาพลัก ษณที่ดี (Image) และชื่อเสียงระยะยาว (Reputation) หากแบ หาก แบง ขา งใหชัด Identity สรางจากภายใน สวน Image กับ Reputation รับรูจากภายนอก โดยเฉพาะในสายตาพนักงาน ผูบ ริโภค ชุ ม ชน และผู ล งทุ น ซึ่ ง รว มเรี ย กว า กลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเ สี ย (Stakeholders) หลายธุร กิจมัก หลงทาง ไม หัน กลั บมามองตัวตน รากเหง าที่ เป นตัว เรา มุง แต ส ร างภาพลัก ษณ และชื่ อเสีย ง เพราะเห็ นง าย ทํ า ปุบรอสัก แป บออกผลป บ ซึ่งจริงๆ มันคือเปลือก หากเปรียบเทียบองคกรคือบาน ถาโครงสรางไมแข็งแรงตอใหส รางบานสวยแคไหนก็มสี ทิ ธิถลมลงไดเชนกัน ปกติเครื่องมือในการคนหา ตัวตนมีหลากหลายประเภท แตการสั การสัมภาษณและการใชเอกสารสนั เอกสารสนับสนุน เปนวิธีที่เห็นผลเร็ว ใชเ วลานอย คาใชจายต่ ยต่ํา เพราะเปนสินทรัพยเดิมขององคก ร วิธีการคือ ผูคนหาเอกลักษณควรเริ่มจากสัมภาษณผูกอตั้งหรือผูบุกเบิก เพื่อยอนอดีตไปสูเจตนารมณแรกเริ่ม หากผูกอตั้งเสียชีวิตก็ใหสัมภาษณผูบริหารรุน ถัดไป ซึ่งการสัมภาษณจะทําพรอมกับการคนหาเอกสารที่บอกเลาเรื่องราวขององคกร เชน หนังสืออัตชีวประวัติผูกอตั้ง วารสารภายใน คูมือปฐมนิเทศพนักงาน หนังสือพิมพ นิตยสาร โดยขอมูล สวนนี้นับวามีความสําคัญที่ส ุด เพราะนี่คือแกนของเอกลักษณ (Core Identity) หรือตัวตนแทจริงที่องคกรตองรัก ษาไว อยาลืมวา แกน ตองอยู แมยุคสมัยจะผานไปนานเทาใดก็ตาม

สิงคโปรจอ แซงโตเกียว “ฮับ” เศรษฐีเอเชีย นสพ. นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 6 มีนาคม 2557 สิง คโปร เตรียมแซงหนา กรุง โตเกียว ขึ้น แทน ศูน ยก ลางมหาเศรษฐีข องเอเชีย ภายใน 10 ป ขณะที่ การประสบ ความสําเร็จอยางสูง ในฐานะศูนยกลางทางการเงินของแดนลอดชอง ชวยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกภูมิภาค รายงานจากไนท แฟรงค ระบุวา สิงคโปร จะมีพลเมือง 4,878 คน ที่มีสินทรัพยมูล คา 30 ลานดอลลาร หรือสูงกวานี้ ภายในป 2566 เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 55% ตามหลังเพียงแคกรุงลอนดอน เมื่อพิจารณาในแงของระดับโลก ขณะที่จํานวน มหาเศรษฐีในกรุงโตเกียว จะเพิ่มขึ้น 8% เปน 3,818 คน รั้งอันดับ4ของโลก รองจาก นิวยอรค

News Clipping: เปนบริการขาวซึง่ สรุปจากหนาหนังสือพิมพ โดยดําเนินการจัดสงทุกวันทําการเวลาประมาณ 11.30 น. ทาง E-mail สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท ี่ ฝายสื่อสารองคกร : โทร. 131,, 132 132,,133 โทร.131

Newsclipping 6 3 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you