Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 27

สำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ก ำ ญ จ น บุ รี

เขต

3

WWW.KANED3.GO.TH:โทร034-591111

ฉบับวันที่ 1 มิถุนำยน 2556

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินตัง้

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุน การศึกษา และคณะ ได้เดินทางไปประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินตั้งและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงเรียนบ้านหินตั้ง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อให้รับทราบและสร้างความ เข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการกองทุ น การศึ ก ษาและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว ม ในการจั ด การศึ ก ษา โดยมี น ายนั น ทพล พงษ์ ส รอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2556

ฉบับนี.้ ..มีอะไร ประชุมทางไกล (Video conference )การดาเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

2

ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ของ สพฐ.

2

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 5/2556

2

ประชุมผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยรูปแบบ PYN MODEL

3

ถวายใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม

4

จัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงานการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาในการออกข้อสอบ ครูผู้ช่วย

4

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียน

4


ประชุมทางไกล (Video conference )การดาเนินการสอบแข่งขัน ครูผชู้ ว่ ย วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2556 นายอธิ วั ฒน์ พัน ธ์ ประชา ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 , นายสุปิติ ขุนภักดี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conferrence เรื่อง การประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูช่วย ปีพ.ศ.2556โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ประธานการประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม สพป. กาญจนบุรี เขต 3

ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผล การขับเคลือ่ นกลยุทธ์ ของ สพฐ.

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3 ครัง้ ที่ 5/2556 วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. สพป. กาญจนบุ รี 3 จั ด ประชุ ม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ครั้งที่ 5/2556 เพื่อพิจารณา การให้ข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึกษามีวิ ทยฐานะ ชานาญการ,ชานาญพิเศษ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง สายการสอน ( ระหว่ า งวั น ที่ 1 -15

วัน ที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายนัน ทพล พงษ์สรอย กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาครั้งที่ 2) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ น ประธานการประชุ ม และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน ตาแหน่งครูผ้ชู ่วย ปี พ.ศ.2556 โดยมี ดร.สุริยงค์ ชวนขยัน กลยุทธ์ของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ2556 (ช่วง6เดือนแรก) เป็ น ประธานการประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 3


สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประชุมผูม้ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยรูปแบบ PYN MODEL นายอธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 เป็ น ประธานการประชุ ม ผู้ มี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษา โดยรู ป แบบ PYN MODEL พร้ อ มบรรยายพิ เ ศษ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาโรงเรีย นขนาดเล็ กให้ มีบ ริ หารจัด การร่ ว มกั น โรงเรี ย น ใช้ทรัพยากรและครูผู้สอนร่วมกัน นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้นได้ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน โดยกล่าวว่ า “ขอให้ผู้ป กครองทุก ท่า นให้ค วามมั่น ใจ

เรารักลูกของท่าน และรู้ดีว่าท่านรักลูก เราอยากให้ลูกของท่านเติบโต ไปกับ คุณ ภาพการศึก ษาอย่า งดี ที่สุ ด เท่า ที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จะทาได้ ”

รูป แบบ PYN MODEL ย่ อ มาจาก P = PUPLOO SCHOOL

(รร.บ้านพลุปลู) ,Y = YANGTONE SCHOOL (รร.บ้านยางโทน) , N = NONGPRE SCHOOL (รร.บ้านหนองปรือ) ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียน มีนักเรียนต่ากว่า 60 คน เป็นโรงเรียนในการนาร่องการจัดการศึกษา โรงเรี ย นขนาดเล็ ก แบบเรี ย นรวม และสพป.กาญจนบุ รี เขต 3 สนับสนุนในการเดินทางไปเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ในการนี้ นายนัน ทพล พงษ์ส รอย รอง ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ย้าว่าจะไม่มีการยุบโรงเรียนแน่นอน แต่เนื่องจาก รัฐบาลมี ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสูง และมีข้อจากัดในเรื่องของ จ านวนครู ไม่ เ พี ย งพอกั บ จ านวนผู้ เ รี ย น จึ ง ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารจั ด การ โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งทาง สพป.กาญจนบุรีเขต 3 ได้ใช้รูปแบบ PYN MODEL เพื่อให้โรงเรียนคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน โดยให้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ แทนออมทอง ผอ.รร.บ้านยางโทน, นางตรีภัทร มณีอินทร์ ผอ.รร.บ้านพุปลู และนางวัฒนา ปานนาค ครูรักษาการ ผอ.รร.บ้านหนองปรือ ได้ทาความเข้าใจกับผู้ปกครอง ของนักเรียน ในการนาเด็กนักเรียนมาเรียนรวมกัน โดยให้ผู้ปกครอง มั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง และสวัสดิภาพของนักเรียน ซึ่งทั้งผู้นาชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองร่วมรับฟัง และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านพลุปลู อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี


ถวายใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม นายอธิ วั ฒ น์ พั น ธ์ ป ระชา ผอ.สพป.กาญจนบุ รี เขต 3 ถวายใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นการกุ ศ ล วั ด ไตรรั ต นาราม เเด่ ท่ า นพระมหาชู ศั ก ดิ์ กิ จฺ จ กาโร ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม

ประชุมคณะทางานจัดทาร่างข้อกาหนดและขอบเขตงานการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา ในการออกข้อสอบ ครูผชู้ ว่ ย วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 นายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมประชุมคณะทางานจัดทาร่างข้อกาหนด และขอบเขตงานการจัดจ้างสถาบัน อุด มศึกษาในการออกข้อสอบ ในการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อบรรจุแ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ ารั บราชการเป็ น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน นางสาววิ ไลรั ต น์ คั น ธาวั ฒ น์ ผอ.กลุ่มส่ ง เสริ ม การจัด การศึ กษา และบุค ลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้ารั บ การอบรมเชิง ปฏิบัติ การเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพด้ านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวั ล พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2556 ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพ งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 www.kaned3.go.th e-mail : prkaned3@gmail.com โทร 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086 ร่วมติดตามกิจกรรมข่าวสารได้ที่ : www.facebook.com/kaned3.go.th

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 3  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2556