Page 1


มวลมิตรโรแทเรียนภาค ๓๓๖๐ ทุกท่านคร ับ

Fellow D3360 Rotarians,

เดือนเมษายนของทุกปี เป็ นเดือนทีเ่ รียกได ้ว่าเป็ นเดือน ที่ร ้อนที่ส ุด ของทุก ปี ส าหรั บ ประเทศไทยเรา แต่ก็ เ ป็ น เดือ นที่เ ต็ ม ไปด ้วยความสนุ ก สนานเพราะอยู่ ใ นช ่ ว ง เทศกาลสงกรานต์และมีวันหยุด ราชการมากมาย ผู ้คน ต่ า ง เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว กั น เ ป็ น จ า น ว น ม า ก ทั ้ ง ภายในประเทศและเดินทางออกนอกประเทศ แต่สาหรับ โรตารีเราแล ้วเดือนเมษายนเป็ นเดือนแห่งนิตยสารโรตา รี ซงึ่ ก็หมายความว่าเราในฐานะโรแทเรียนก็ควรทีจ ่ ะให ้ ความตระหนั กและสง่ เสริมการอ่านนิตยสารทางการของ โรตารีสากล The Rotarian และนิตยสารในระดับ ภูมภ ิ าค ซงึ่ รวมกันเป็ นกลุม ่ นิตยสารโรตารีทั่วโลก

April is the hottest month in Thailand, but it is full of enjoyment with the long Songkran Festival. Thai tourists travel domestically and internationally during this public holiday. For Rotarians, April is Rotary Magazine Month. Consequently, Rotarians should recognize and promote The Rotarian, reading it together with regional magazines from around the world.

โรตารีเรามีการจัดพิมพ์นต ิ ยสารThe Rotarian ตัง้ แต่ปี ื่ ใน ค.ศ. 1911 เป็ นต ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพือ ่ เป็ นสอ ื่ สารกับโรแทเรียน พร ้อมทัง้ สง่ เสริมโปรแกรมและ การสอ วัต ถุป ระสงค์ข องโรตารี วั ต ถุป ระสงค์เ บื้อ งต ้นของ นิตยสารคือ การสนั บสนุนและสง่ เสริมโปรแกรมสาคัญๆ ของโรตารี รวมทัง้ เผยแพร่ขา่ วสารเกีย ่ วกับคติพจน์และ ปรั ช ญาประจาปี ของประธานโรตารีส ากลการประชุม สาคัญต่างๆ พร ้อมทั ง้ การเนน ้ ความสาคัญของเดือ น ทางการตามปฏิทน ิ ของ โรตารี นิต ยสาร The Rotarian จะบรรจุก ารแลกเปลีย ่ น ข ้อคิดเห็นทีเ่ กีย ่ วกับหัวข ้อเรือ ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย ่ วข ้องกับโร ตารี และเรื่อ งที่น่ า สนใจโดยทั่ ว ไปเพื่อ การค ้นคว ้า นิต ยสารนี้จ ะให ้ประโยชน์ในฐานะเป็ นแหล่งข ้อมูลและ แนวคิดทีเ่ ยีย ่ มยอดสาหรับโปรแกรมต่างๆ ณ การประชุม สโมสรโรตารีและการประชุมใหญ่ประจาปี ของภาคต่างๆ ข ้อเขียนหลายเรือ ่ งจะสง่ เสริมมิตรภาพ ไมตรีจต ิ และ ความเข ้าใจระหว่างประเทศ ผู ้อ่านจะได ้ความรู ้อย่างดี เกีย ่ วกับกิจ กรรมของโรตารีและเข ้าใจว่าโรแทเรียนแต่ ี่ นวทางแห่งการบา ละท่านจะมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นสแ เพ็ญประโยชน์ไปทั่วโลกได ้อย่างไร

Rotary has published The Rotarian since 1911. The main objectives of Rotary magazine are to act as communications media among Rotarians to promote the various programs and objectives of Rotary and to disseminate information regarding the annual theme and philosophy of the Rotary president, promote important conferences and emphasize the importance of the official months on the Rotary calendar.

The Rotarian magazine covers an exchange

of views regarding Rotary topics and presents articles to explore them further. This magazine is very useful as a source of information and significant concepts for programming at Rotary conferences and Rotary's annual general meeting.

All issues of the magazine aim at promoting friendship and mutual understanding among various countries. Readers will gain knowledge of Rotary activities and understand how each Rotarian may นอกจากนิตยสาร The Rotarian แล ้ว กลุม ่ นิตยสารโร participate fully in the five avenues of ตารีทั่ว โลกยังประกอบด ้วยนิตยสารในระดับภูม ภ ิ าคอีก services around the world. 30 ฉบับ พิมพ์เป็ นภาษาต่างๆถึง 23 ภาษา รวมถึง ภาษาไทยของเราด ้วย แม ้ว่าการพิมพ์ในระดับภูมภ ิ าคจะ Besides The Rotarian, Rotary magazines มีล ล ี าและเนื้อ หาเฉพาะพื้นที่ แต่นิต ยสารนั ้นๆ จะ around the world consist of 30 regional สามารถทาให ้โรแทเรียนได ้รับความรู ้ทีท ่ ันสมัยและอ่าน magazines in 23 languages, including Thai. ได ้อย่างเพลิดเพลินตลอดปี Every regional magazine focuses on the special natures of different regions, those นอกจากนั น ้ ในเดือนเมษายนปี นี้สาหรั บโรแทเรียนไทย magazines provide enjoyable reading and เราแล ้วคงจะเป็ นเดือ นที่เต็ ม ไปด ้วยความตืน ่ เต ้นเนื่อ ง educate readers with up-to-date information. เพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กวี่ น ั มหกรรมการประชุมที่


ื่ ว่าจะเป็ นการประชุมในระดับนานาชาติทย ผมเชอ ี่ งิ่ ใหญ่ ทีส ่ ด ุ ของประวัตศ ิ าสตร์ชาติไทยเรากาลังจะเกิดขึน ้ ซงึ่ ก็ คือ การประชุ ม ใหญ่โ รตารีส ากล(Bangkok RI Convention)ที่จ ะมีขน ึ้ ระหว่างวัน ที่ ๖-๙ พฤษภาคมที่ จ ะ ถึ ง นี้ เ พ ร า ะ จ ะ มี ผู เ้ ข า้ ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ม า ณ ๔๐,๐๐๐ คน หลายท่านคงมี การวางแผนการเดินทาง แล ้ว หากว่ายัง ผมขอให ้ท่านได ้วางแผนได ้แล ้วเพราะ ในช ่ ว งนั ้ น คงจะไม่ เ ป็ นการง่ า ยนั ก ที่ จ ะหาที่ พั ก และ พาหนะในการเดิน ทางจากภูม ล ิ าเนาและการเดิน ทาง เพื่อ เข ้าประชุม ในแต่ล ะวั น ส าหรั บ คนจ านวนมากมาย ขนาดนี้

Moreover, this April is full of excitement for Thai Rotarians because it is close to the Bangkok RI Convention that will take place in Thailand and be significant in Thai history. The convention will take place 6 - 9 May. It is estimated that the convention will attract around 40,000 participants. Some Rotarians have already planned their travel arrangements. Some who have not yet planned ahead should do it soon since it is not an easy task to find transportation from their hometowns to Bangkok and เรือ ่ งสุดท ้ายสาหรับภาค ๓๓๖๐ ของเราก็คอ ื เนื่องจากปี accommodations there during such a mega นีก ้ ารขอประกาศเกียรติคณ ุ จากท่านประธานโรตารีสากล event. (Presidential Citation)นั ้น ค่ อ นข ้างยาก เพราะมี ิ ทุก One final point for our 3360 clubs is to apply เงือ ่ นไขทีส ่ งู มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีทส ี่ มาชก ท่านในสโมสรต ้องมีก ารบริจ าคให ้แก่มูล นิธโิ รตารีและ for a Presidential Citation, which I find จะต ้องมีค่าเฉลีย ่ ต่อคน(per capita)ไม่น ้อยกว่า ๑๐๐ difficult to achieve this year due to high เหรียญสหรัฐอเมริกา ผมจึงคิดว่าเพือ ่ เป็ นตัวอย่างแก่ ผู ้ eligibility criteria. All of the members of a ี สละต่อวงการโรตารีมาโดยตลอด club must contribute to The Rotary ทีอ ่ ท ุ ศ ิ ตนและเสย ย่อมสมควรทีจ ่ ะได ้รับการยกย่อง ผมจึงคิดว่าน่าจะมีการ Foundation with the club average at more มอบประกาศเกียรติคุณ “โรแทเรียนในดวงใจ”ให ้แก่ than US$100 per capita. In order to โรแทเรีย นที่เ ป็ นต น ้ แบบในการอุ ท ิศ ตนและเส ีย สละ recognize the most devoted club Rotarian, a ให ้แก่วงการโรตารีมาโดยตลอดขึน ้ โดยมีเงื่อนไขเพียง club should also nominate a Rotarian who is ้ มาและไม่ถู ก ก งั ขาในการ a role model for others for a “Rotarian at ว่า ต้อ งมีผู เ้ สนอช ื่อ ขึน ยอมร ับ ซงึ่ จะเป็ นใครก็ได ้ขอให ้เป็ นโรแทเรียนในภาค Heart” certificate. I invite all members to ของเรา โดยไม่จาเป็ นต ้องเป็ นโรแทเรียนในสโมสรของ nominate your “Rotarian at Heart.” A ื่ มาแล ้วบ ้างพอสมควร nominee does not have to be a member in ตนเองเท่านั น ้ ซงึ่ ก็มก ี ารเสนอชอ ครับ โดยจะมีการมอบประกาศเกียรติคณ ุ สาหรับผู ้ทีผ ่ า่ น your club. The award giving ceremony will การพิจ ารณาในการประชุ ม อบรมเจ้า หน้า ทีส ่ โมสร take place at the District Assembly, 2 June (District Assembly)ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ จ. 2012, in Lampang. ลาปาง See you next month! พบกันใหม่เดือนหน ้าครับ Thank you, ขอบคุณครับ ชานาญ จันทร์เรือง ผู ้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล

Chamnan Chanruang Governor D 3360 RI


พีน ่ อ ้ งชายหญิงแห่งโรตารีทรี่ ัก

My dear brothers and sisters in Rotary,

ทุกวันนี้ โรตารีกาลังทาสงครามกับปั ญหาวิกฤติทส ี่ ด ุ เรือ ่ งหนึง่ ของมนุษย์ชาติ นั่นก็คอ ื ความหิวโหย ผมคิดว่านีค ่ อ ื เรือ ่ ง เรียนรู ้ทั่วๆ ไป เวลาพูดกันถึงเรือ ่ งขาดแคลนอาหาร ทีเ่ ป็ น ปั ญหาเผชิญหน ้าเราในชุมชนเสมอ แม ้ว่าในโลกนีย ้ งั มีอาหารที่ ผลิตได ้พอเพียงสาหรับเลีย ้ งมนุษย์ทก ุ คนได ้ก็ตาม แต่ปัญหา อยูท ่ ก ี่ ารแสวงหาอาหารในทีแ ่ ห ้งแล ้งกันดาร และการ ช่วยเหลือประชาชนในพืน ้ ทีท ่ ย ี่ ากไร ้ทีส ่ ด ุ ให ้มีความมัน ่ คงใน เรือ ่ งอาหารตลอดไป

In this issue, you will read about what Rotary is doing to combat one of the most pressing humanitarian crises facing us today: hunger. It is, I think, common knowledge that when we talk about food shortages, the problems we face are nearly always local. There is more than enough food produced in our world to feed everyone in it. The problem is getting the food where it is needed, and helping people in the poorest regions achieve food security.

ในพืน ้ ทีห ่ ลายๆ ส่วนของโลก การทาไร่ทานาทีม ่ อ ี ยูน ่ ับว่าเป็ น ทางเดียวทีจ ่ ะมีอาหารถ ้า หากว่าปี ใดแห ้งแล ้ง ฝนฟ้ าไม่ด ี หรือพายุเพียงลูกเดียว ก็สามารถสร ้างหายนะได ้ เป็ นเรือ ่ งทีน ่ ่า เศร ้ามาก ทีม ่ พ ี น ื้ ทีห ่ ลายแห่งในโลกทีย ่ ากลาบากในการจัดส่ง เสบียงอาหาร และบ่อยครัง้ มากเมือ ่ เวลาเกิดภัยพิบต ั ก ิ ม ็ ก ั มิได ้ รับความสนใจดูแล แต่นก ี่ ็คอ ื หนึง่ ในข ้อได ้เปรียบทีด ่ ม ี ากของโรตารี ทีเ่ รามี เครือข่ายอยูใ่ นพืน ้ ทีห ่ ลายๆ ส่วนของโลก ความสามารถในการ รับรู ้เหตุการณ์ ปฏิกริ ย ิ าตอบสนองปั ญหาวิกฤติทเี่ กิดขึน ้ และ สิง่ สาคัญทีส ่ ด ุ ก็คอ ื ความมุง่ มัน ่ อุทศ ิ ตนในการแก ้ทีต ่ ้นเหตุ รากเหง ้าของปั ญหาความหิวโหยแบบระยะยาว ยังมีสงิ่ มากมายทีเ่ ราทุกคนในโรตารีสามารถกระทาได ้ เกีย ่ วกับ ความหิวโหยในโลก กระนัน ้ ก็ด ี เรายังคงต ้องพึง่ พาผลงานของ โรแทเรียนในชุมชนท ้องถิน ่ ในการนาความช่วยเหลือไปในทีท ่ ี่ ขาดแคลนมากทีส ่ ด ุ เสมอ มีคาถามเล็กน ้อยเมือ ่ เรามองดูความ ยากจน ความหิวโหยและความขาดแคลนในโลก สถานทีท ่ ี่ เราควรต ้องไปดูกอ ่ นทีอ ่ น ื่ คือ แอฟริกา – ทวีปทีเ่ ราควรไปดู เพือ ่ การขยายงานโรตารีตอ ่ ไป โครงการ Reach Out to Africa ของโรตารีนัน ้ มุง่ หมายเพือ ่ การเพิม ่ จานวนสมาชิกในแอฟริกา เพือ ่ ขับเคลือ ่ นโรแทเรียน ชาวแอฟริกน ั ให ้ตอบสนองสิง่ ทีข ่ าดแคลนในชุมชน และเสริม ความตระหนักในเรือ ่ งของแอฟริกา แก่ชาวโรแทเรียนในพืน ้ ทีท ่ ี่ ่ มประสาน มีการพัฒนามากกว่า นีค ่ อ ื หนทางเดียวทีจ ่ ะเชือ ประชาชนผู ้ต ้องการความช่วยเหลือกับประชาชนผู ้ต ้องการให ้ แต่ไม่ทราบจะไปเริม ่ ต ้นทีไ่ หน

In so many parts of the world, subsistence farming practices are the only way food can be acquired, and a few months of poor weather, or even a single storm, can mean catastrophe. It is unfortunately also the case that the parts of the world where food supplies are the most vulnerable are often those that receive the least attention when disaster does strike. But this is one of the greatest advantages of Rotary: our local presence in so many parts of the world, and our ability to see, and react to, crises when they occur. More important than this, however, is our commitment to a long-term approach to addressing the root causes of hunger. There is a great deal that all of us in Rotary can do about global hunger, but as always, we rely on the work of local Rotarians to bring help to where it is needed the most. And there is little question that when we look at the world today in terms of poverty and hunger and extreme material want, the place we need to be looking first is Africa – which is why Africa is also where we should be looking to expand. Rotary’s Reach Out to Africa initiative seeks to increase Rotary club membership in Africa, mobilize African Rotarians to address local needs, and raise awareness of African issues among Rotarians in more developed regions. It is just one way to connect the people who need help with the people who want to give it but may not know where to begin. There is no question that the obstacles to global food security are significant. But they are not insurmountable, and the Rotary model is perhaps one of the most promising paths forward for development – if we continue our work to build Rotary into an ever more effective agent of global change.

จึงไม่มป ี ั ญหาว่า อุปสรรคต่อความมัน ่ คงด ้านอาหารในโลก จะ เป็ นเรือ ่ งทีส ่ าคัญมาก แต่มไิ ด ้เป็ นสิง่ ทีย ่ ากเกินกว่าจะฝ่ าฟั น ่ ารพัฒนาที่ และรูปแบบของโรตารีนัน ้ บางทีอาจเป็ นวิถท ี างสูก น่าสนใจทีส ่ ด ุ อีกทางหนึง่ หากว่าเราจะเดินหน ้าสานต่อในการ สร ้างโรตารี ให ้เป็ นตัวแทนทีม ่ ป ี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน ้ เพือ ่ การ Kalyan Banerjee เปลีย ่ นแปลงโลกต่อไป

Rotary International President

กัลยัน บาเนอร์จี ประธานโรตารีสากล

(พิเชษฐ์ รุจริ ัตน์ แปล/เรียบเรียง)


ั ร ักษาสญญาของเรา เพือ ่ ให้โลกปลอดโปลิโอ

Keeping our promise for a polio-free world

As I write this, we are still reflecting on the achievement of a full year in India without a case of polio. As recently as 2009, India had more cases than any other country, so this represents a tremendous effort by Rotarians and our partners, the World Health Organization, UNICEF, and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, as well as the government of India and the Bill & Melinda Gates Foundation. It นีค ่ อ ื สิง่ ทีแ ่ สดงว่า จะเกิดอะไรขึน ้ เมือ ่ มีผู ้มีนาใจดี มาร่วมกัน shows what can be done when people of ทางานเพือ ่ สูเ่ ป้ าหมายในฐานะ โรแทเรียน เราควรภูมใิ จ goodwill work together toward a goal. As Rotarians, we should feel proud of our fellow กับบรรดาโรแทเรียนและครอบครัวโรตารีทัง้ หมดในอินเดีย Rotarians and the whole family of Rotary in ด ้วย India. อย่างไรก็ด ี ยังมิใช่เวลาหยุดพักผ่อน อินเดียนัน ้ อยูต ่ ด ิ กับสอง ประเทศทีย ่ งั มีโปลิโอระบาด และในปี 2554 ประเทศจีน มี This is not the time to relax, however. India is ผู ้ป่ วยโปลิโอเนือ ่ งจากการนาเข ้าของผู ้เดินทาง อินเดียได ้ close to two countries where polio still exists, and แสดงให ้เห็นว่า การเอาชนะสงครามกับโปลิโอนัน ้ เป็ นสิง่ ที่ China had an outbreak in 2011 because of an importation. India has shown that winning the เป็ นไปได ้ แต่งานหนักทีจ ่ ะต ้องทาต่อไปนัน ้ ยังคงมีอยู่ battle is possible, but some hard work remains to การสนับสนุนให ้ดาเนินการ คือสิง่ ทีอ ่ ยู่ “เบือ ้ งหลัง” be done. ความสาเร็จของเราอีกประการหนึง่ รัฐบาลต่างๆ ในโลกได ้ ร่วมกันบริจาคเงินหลายพันล ้านเหรียญสหรัฐ เพือ ่ การขจัด One of the “unsung” aspects of our effort has โปลิโอ และผลงานส่วนใหญ่นัน ้ ได ้มาจากการสนับสนุน been advocacy. The governments of the world ดาเนินการของโรแทเรียนทีท ่ างานอย่างเงียบๆ อยูเ่ บือ ้ งหลัง have contributed billions of dollars for polio eradication, and much of it has come because of แต่ผลทีอ ่ อกมานัน ้ ยิง่ ใหญ่มหาศาล the advocacy of Rotarians. This work is quietly เดือนมกราคม ทีผ ่ า่ นมานี้ มูลนิธเิ กตส์ ได ้มอบเงินบริจาค performed in the background, but the results เป็ นของขวัญให ้เราอีก 50 ล ้านเหรียญสหรัฐ (1,550 ล ้าน have been significant. บาท) เพือ ่ ช่วยเรา ให ้ดารงเป็ นหุ ้นส่วนทีม ่ ป ี ระสิทธิภาพต่อไป The Gates Foundation gave us another US$50 เรายังตงต ้องใช ้เวลาอีกหลายปี ก่อนทีโ่ ลกจะได ้รับการ million gift in January to help us remain an ประกาศรับรองว่าปลอดโปลิโอจริงๆ ดังนัน ้ โปรดอย่าหยุด effective member of the partnership. We have การบริจาคเพราะว่าเราบรรลุเป้ าหมายท ้าทายของโรตารี แต่ several years to go before the world can be เพราะว่าเงินบริจาคทุกๆ บาทของท่าน เพือ ่ กวาดล ้างโปลิโอ certified polio-free. Please do not stop giving จะถูกนาไปใช ้เฉพาะเรืองนีเ้ ท่านัน ้ because we have achieved the target of Rotary’s Challenge, for every dollar you give for the เราได ้สัญญากับเด็กๆ ในโลกไว ้ว่า พวกเขาจะได ้อยูใ่ นโลกที่ eradication of polio will be used exactly for that. ปลอดโปลิโอ และในฐานะโรแทเรียน เราต ้องรักษาคามัน ่ สัญญาของเรา We made a promise to the children of the world that they would live in a world free of polio. As บิล บอยด์ Rotarians, we keep our promises! ประธานทรัสตี มูลนิธโิ รตารี Bill Boyd ขณะทีผ ่ มเขียนเรือ ่ งนีอ ้ ยู่ พวกเรายังคงรู ้สึกดีใจในผลสาเร็จ ตลอดหนึง่ ปี เต็มของอินเดียทีไ่ ม่มผ ี ู ้ป่ วยโปลิโอแม ้แต่ราย เดียว ในปี 2552 ทีผ ่ า่ นไปนัน ้ อินเดียยังมีจานวนผู ้ป่ วย มากกว่าประเทศอืน ่ ดังนัน ้ จึงแสดงให ้เห็นถึงความพยายาม อันยิง่ ใหญ่ของโรแทเรียนและหุ ้นส่วนของเรา – องค์การ อนามัยโลก องค์การ UNICEF และศูนย์ควบคุมป้ องกัน โรคติดต่อของสหรัฐ ตลอดจนรัฐบาลอินเดีย และมูลนิธ ิ บิล & เมลินดา เกตส์

Chairman The Rotary Foundation Trustees, RI

(พิเชษฐ์ รุจริ ัตน์ แปล/ เรียบเรียง)


เมษายน - เดือนแห่งนิตยสารโรตารี

April — Rotary Magazine Month

เมษายนเป็ นเดือนแห่งนิตยสารโรตารี เป็ นเวลาเฉลิมฉลอง April is Magazine Month, a time to celebrate the เครือข่ายของนิตยสารทางการของโรตารีทั่วโลก ซึง่ ให ้ข ้อมูล global network of Rotary’s official magazines, which provide valuable information to 1.2 million ข่าวสารสาคัญแก่โรแทเรียน 1.2 ล ้านคน Rotarians. กลุ่มนิตยสารโรตารีทั่วโลก (RWMP) ประกอบด ้วยนิตยสาร 32 ฉบับจากแอฟริกา อเมริกา เอเชีย ออสเตรเลียและยุโรปที่ The Rotary World Magazine Press consists of 32 magazines from Africa, the Americas, Asia, ให ้ข่าวสาร แรงบันดาลใจและความบันเทิงใน 23 ภาษา Australia, and Europe that inform, inspire, and ข อ้ บั ง คั บ ของโรตารี ส ากล ก าหนดให ส ้ มาชิก ทุ ก คนเป็ น entertain in 23 languages. สมาชิกนิตยสารเดอะโรแทเรียนหรือนิต ยสารภูมภ ิ าคของโร ตารี ผู ้นาโรตารีในระดับภาคและสโมสรควรสนับสนุนนิตยสาร The RI Bylaws require all club members to โดยการให ้ความคิดเห็ น สนั บสนุ นการอ่าน การชาระเงิน subscribe to The Rotarian or a Rotary regional ถูกต ้อง! นิตยสารโรตารีชว่ ยเน ้นให ้เห็นถึงความพยายามของ magazine. Rotary leaders, district governors, and สโมสร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และเป็ นช่องทางหนึง่ ของ club presidents are encouraged to support magazine editors in their country or region by การประชาสัมพันธ์ผลงานของโรแทเรียน ------------------------------------------------------------------ submitting story ideas, promoting readership, เมือ ่ วันที่ 21 มีนาคมทีผ ่ า่ นมา ผมได ้เข ้าประชุมคณะกรรมการ encouraging timely subscription payments. Yes, โครงการฟื้ นฟูหลังน้ าท่วม ทีไ่ ด ้รับเงินช่วยเหลือจากโรตารี Rotary Magazine is the highlight of what Rotarian ั รัตตกุล do all over the world so I invite every club to ประเทศญีป ่ นซึ ุ่ ง่ ท่านอดีตประธานโรตารีสากล พิชย เป็ นประธาน ทีป ่ ระชุมอนุมต ั โิ ครงการเพิม ่ เติมอีก 14โครงการ share their accomplishment, achievement to the ซึง่ เกือบทัง้ หมดเป็ นโครงการทีค ่ ณะกรรมการ ได ้ลงไปตรวจ Rotary Magazine. THE MAGAZINE MONTH helps เยีย ่ มพืน ้ ทีใ่ นจังหวัดลพบุรี อยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ และ us think back on our efforts in the field of นครปฐม เป็ นเงิน 3.2 ล ้านบาท (หลังจากทีเ่ คยอนุมต ั ไิ ปแล ้ว creating Public Relations through our Publicity 8.4 ล ้านบาท) และขอเรียนว่าโรตารีประเทศญีป ่ นได ุ่ ้ส่งเงิน through our Publication. ช่วยเหลือครัง้ ที่ 2 มาอีก 2.47 ล ้านบาท -----------------------------------------------------------PRIP Bhichai and the Japanese flood relief committee had another meeting on 21st March after the committee had inspected 14 more projects submitted by various clubs from Lopburi, Pranakorn Sri‐Ayuthaya, Angthong , Nakhon Sawan and Nakorn Pathom Provinces, and approved 3.2 million Baht, in additional to 8.4 million approved previously. However, Rotary Clubs from Japan had again sent another 2.47 million Baht making the total of 16.41 million Baht.

(ภาพบน) สภาพความเสียหายของบ ้านผู ้ประสบภัย และรอการซ่อมแซมจากเงินช่วยเหลือในโครงการ A house in Lopburi Province, after flooding. ั รัตตกุล และคณะกรรมการทา (ภาพซ ้าย) PRIP พิชย พิธม ี อบประตู PVC 585 ชุดให ้แก่ชาวบ ้าน 201 ครอบครัวและ 4 โรงเรียนที่ จ.นครปฐม เมือ ่ 19 มี.ค.55 Handover Ceremony of 585 PVC doors to the poor families affected by the flood in Nakorn Pathom Province

ROTARY CENTRE IN THAILAND 75/82-83 Ocean Tower II, 32/F, Soi Wattana, Asoke Rd. Wattana, Bangkok 10110 Tel 0 2661 6720 Fax 0 2661 6719 E-mail : Rotaryth@ksc.th.com: www.rotarythailand.org


นิตยสารโรตารี เดือนเมษายนในแต่ละปี ถือว่าเป็ นเดือนแห่งนิตยสารโร ตารี ซ งึ่ เป็ นโอกาสที่จ ะตระหนั ก และส ่งเสริม การอ่า น ้ ต ยสารทางการของโรตารีส ากล “The รวมทั ง้ การใช นิ Rotarian” และนิตยสารในระดับภูมภ ิ าค ซงึ่ ในประเทศ ไท ย ไ ด แ ้ ก่ ” นิ ต ย ส า ร โ ร ต ารี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย (Rotary Thailand)” มีการจั ดพิมพ์นต ิ ยสาร “The Rotarian” นั บตัง้ แต่ปี ื่ ในการสอ ื่ สารกับโรแทเรียน พร ้อม ค.ศ. 1911 เป็ นสอ ทั ้ ง ส ่ ง เส ริ ม โค ร งก า รแล ะ วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ข อ งโรต า รี วัตถุประสงค์แรกของนิตยสารคือ การสง่ เสริมคติพจน์ และปรัชญาประจาปี ของประธานโรตารีสากล เผยแพร่ ข่า วสารเกี่ย วกั บ โครงการใหม่ ๆ การประชุม ส าคั ญ ๆ พร ้อมทั ง้ เน ้นความสาคัญของเดือ นทางการของโรตารี ิ นิตยสาร “The Rotarian” สาหรับการบอกรับเป็ นสมาชก ิ ท่ า นใดที่ส นใจสามารถแจ ง้ สโมสรโรตารีห รือ สมาช ก ความประสงค์และแจ ้งรายละเอียดถึงโรตารีสากลได ้ใน Semiannual Report เมือ ่ สโมสรโรตารีของท่านสง่ เงิน ค่าบารุงโรตารีสากล นอกจากนิตยสาร “The Rotarian” แล ้ว ยังมีนต ิ ยสาร ในระดับภูมภ ิ าค สาหรับประเทศไทยได ้แก่ “นิตยสารโร ตารีประเทศไทย (Rotary Thailand)” แม ้ว่าการพิมพ์ นิตยสารจะมีลล ี าและเนื้อหาเฉพาะอย่าง แต่นต ิ ยสารนี้ จะสามารถทาให ้โรแทเรียนได ้รับความรู ้ทีท ่ ันสมัย และ อ่านได ้เพลิดเพลินในเดือนเมษายน และตลอดปี นิตยสารโรตารีฉบับภาษาไทยเป็ นนิตยสารภูมภ ิ าคทีเ่ ป็ น ทางการของโรตารีประเทศไทย ได ้จัดพิมพ์ครัง้ แรกใน สมั ย ที่ อผภ.นพ.กิจ ชั ย ยิ่ ง เสรี เป็ นผู ว้ ่ า การภาค (2526-2527) เมือ ่ ประเทศไทยแยกภาคออกมาเป็ น ภาค 335 ได เ้ พี ย ง 1 ปี โดย มี อผภ.นพ.สุ ม ิน พฤกษิกานนท์ เป็ นบรรณาธิการบริหาร (2526-2535) กิจ การของนิต ยสารโรตารีฉ บั บ ภาษาไทยด าเนิน มา ด ้วยดีจวบจนปั จจุบัน โดยมีกรรมการบริหารศูนย์โรตารี ในประเทศไทย เป็ นบรรณาธิก ารบริหาร มีว าระ 2 ปี เ พื่ อ ดู แ ล ใ ห ก ้ ิ จ ก า ร ด า เ นิ น ไ ป ด ว้ ย ดี ( ซ ึ่ ง ปั จ จุ บั น บรรณาธิการบริหารได ้แก่ ผวภ. ช านาญ จันทร์เรือ ง ิ ซ งึ่ ผู ้ว่าการภาค 3360 )โดยได ้ค่าบอกรั บเป็ นสมาช ก ่ ิ เป็ นส ว นหนึ่ ง ของค่ า บ ารุ ง ภาค สมาช ก คนละ 220 บาทต่อปี มาเป็ นค่าดาเนินการ (ได ้รับนิตยสารจานวน 6 เล่ม) สโมสรควรใช นิ้ ต ยสาร The Rotarian และ นิ ต ย ส าร โร ต ารี ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ในก าร ส ่ ง เ ส ริ ม วัต ถุประสงค์ของโรตารี และความส าเร็ จ ภายในชุม ชุน

Rotary Magazines April is Rotary Magazine Month, to promote more readers of The Rotarian and our regional magazine, Rotary Thailand.

The Rotarian has been published since 1911

as a medium to communicate with Rotarians. At the same time, it also promotes Rotary’s objectives and the various projects that Rotary is involved with. Its purpose is also to promote the annual theme, a point of view of the Rotary International president, to publicize information on new programs, important meetings and conferences, and to highlight Rotary’s other official months. To subscribe to The Rotarian Rotarians are able to submit their subscription fee with the club semiannual report with which the club sends fees to Rotary International. There are also other regional level magazines, such as Rotary Thailand. Even though these magazines have different styles in the way they display their content, they provide readers with up-to-date information, inspiration and entertainment for the whole year. The Thai edition of Rotary Thailand is the official regional magazine of Rotary in Thailand. The first edition of this magazine was published when Dr. Kijchai Yingseri was the district governor (1983-1984) only one year after District 335 (Thailand) was formed with Dr. Sumin Pruksikanont as the Executive Editor (1983-1992). Rotary Thailand has carried on quite well up to now with members of the Board of Directors of Thailand's Rotary Center acting as Executive Editor for two-year terms. The current Editor of Rotary Thailand is 3360 District Governor Chamnan Chanruang. The subscription fee for this magazine is 220 baht per year for a


นิต ยสารมีบ ทบาทส าคั ญ ในการให ้ความรู โ้ รตารีแ ละ total of six issues. ิ ขอบเขตในกิจ กรรมระหว่า งประเทศแก่ส มาช ก ผู ้น า สโมสร ผู น ้ าสโมสรควรท าให น ้ ิ ต ยสารประสบ A Rotary club should use The Rotarian and Rotary Thailand to promote Rotary’s ผลสาเร็จมากทีส ่ ด ุ โดย objectives and its achievements within - พิจารณาทบทวนเนื้อหาของนิตยสารในทีป ่ ระชุม different communities. These magazines ั ประจ าส ป ดาห์ โดยเน น ้ หั ว ข อ้ ที่ ส ามารถจะกระตุ น ้ have played many important roles in ความคิดในการสร ้างโปรแกรม หรือโครงการ educating Rotarians about their range of ิ activities. The club president should promote - มอบนิตยสารโรตารี หรือการบอกรั บเป็ นสมาชก นิ ต ยสารแก่ ส มาช ิก มุ่ ง หวั ง แขก วิท ยากร และ these magazines by: ผู ้เข ้าร่วมโปรแกรมของสโมสร เพือ ่ ชว่ ยให ้เขาเหล่านั น ้ เรียนรู ้เกีย ่ วกับโรตารี และอุดมการณ์ของโรตารีมากขึน ้

-

Reviewing the content of these magazines during meetings, and emphasizing the areas that could motivate new programs and projects.

-

Distributing the magazines or subscription applications to the magazines to potential members, guests, guest speakers, and those who participate in the club activities in order to help them grow in their knowledge about Rotary.

หล ักการเกีย ่ วก ับนิตยสาร ิ ของสโมสรโรตารี ทุก สโมสร - ในฐานะสมาช ก จะต ้องบอกรับนิตยสาร The Rotarian หรือนิตยสาร โรตารีประเทศไทย - สโมสรคาดว่าจะใชนิ้ ตยสาร The Rotarian หรือ นิตยสารโรตารีประเทศไทย เพือ ่ สนั บสนุนวัตถุประสงค์ และความสาเร็จของโรตารีในชุมชน - ระหว่างเดือ นแห่งนิต ยสารโรตารี (เมษายน) สโมสรควรจัดโปรแกรมเกีย ่ วกับนิตยสารขึน ้ ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี อน. ทองคา รักใคร่ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร

The Magazine Regulations. - The RI By Laws require all club members to subscribe to The Rotarian or Rotary Thailand. - A Rotary club is expected to use The Rotarian or Rotary Thailand to support Rotary’s objectives and its achievements in different communities. - During Rotary Magazine Month Rotary clubs should organize activities to encourage reading the magazines. Yours in Rotary, PP Thongkam Rakkrai D3360 Administration Chair


มิตรโรแทเรียนทุกท่านคร ับ

Dear Fellow Rotarians,

ช่วงสงกรานต์พงึ่ ผ่านไปไม่นาน ผมก็ขอถือโอกาสนี้ อวยพรให ้มิตรโรแทเรียนทุกท่าน จงมีแต่ความสุขทัง้ กาย ใจ มีสข ุ ภาพแข็งแรงและประสบแต่ความสาเร็จในทุกๆ สิง่ ทีห ่ วังไว ้นะครับ

As we begin the new year, I would like to take this opportunity soon after the Songkran Festival to wish dear Rotarians prosperous lives and good health. The 2012 Bangkok Rotary International Convention is going be held next month, I have attached the convention schedule and the map of Muang Thong Thani and sent them to all the Club Presidents. If there is any further information you may need, you can e-mail me at pr@rotary3360.org or you can visit the website www.rotary3360.org or the website of the convention at http://www.rotaryconvention2012.com/ and http://pr.rotaryconvention2012.com/. Please kindly press “Like” when you visit the Facebook Page: riconvention2012 which provides you updated information.

เดือนหน ้าแล ้ว งาน 2012 Bangkok Rotary International Convention ก็จะเริม ่ ขึน ้ ผมได ้จัดส่งกาหนดการณ์ตา่ งๆ พร ้อมกับแผนทีภ ่ ายในเมืองทองธานี ให ้กับนายกทุก สโมสร หากมีข ้อสอบถามเพิม ่ เติม สามารถติดต่อผมโดย ตรงที่ pr@rotary3360.org หรือสามารถเข ้าดูในเว็ป www.rotary3360.org อีกแหล่งข ้อมูลทีส ่ าคัญ สาหรับ ิ รายละเอียดเพ่มเติ มได ้ที่ http://www.rotaryconvention2012.com/ และ http://p r.rotaryconvention2012.com/ และกรุณากด Like ใน Facebook Page: reconvention 2012 มีขา่ วสารสาคัญๆ I would like to inform you about the Ambassadorial มากมายทีอ ่ พ ั เดทในเว็ปและ Facebook ดังกล่าว อีกเรือ ่ งทีส ่ าคัญทีอ ่ ยากจะประชาสัมพันธ์ให ้ทราบคือ ภาค ของเราได ้ตัวแทนน ้องยิม ้ น ้องแย ้ม ซึง่ จะเป็ น Ambassador ่ ดังนี้ ในงาน RI Convention โดยมีรายชือ 1. ด.ช. พสธร ภูป ่ ระเสริฐ อายุ 9 ปี บุตรชายของคุณชุลพ ี ร ภูป ่ ระเสริญ สโมสร หลานของ รทร.ปรีชา เฉลิมวิสต ุ ฆ์กล ุ 2. ด.ญ. ณั ฐลดา สิมะเสถียร อายุ 8 ปี บุตรสาวของ รทร. ชวิตา สิมะเสถียร สโมสรโรตารีพษ ิ ณุโลก ส่วนอีกคนหนึง่ ทีจ ่ ะทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนภาคในบูธประชา สัมพันธ์ของภาค 3360 คือ 3. ด.ช.ธนกฤต ศรีวัฒนา อายุ 10 ปี บุตรชายของ รทร. กฤตชญาภา ศรีวัฒนา สโมสรโรตารีช ้างเผือก เชียงใหม่ น ้องๆ ได ้ไปโชว์ตวั ในงาน Multi PETS ทีพ ่ ษ ิ ณุโลกในวันที่ 3 มีนาคม 2555 ทีผ ่ า่ นมาด ้วยครับ และได ้รับการอบรม เกีย ่ วกับหน ้าทีต ่ า่ งๆในงาน RI Convention ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ขอขอบคุณผู ้ปกครองและน ้องๆ ขอให ้พวก เราเป็ นกาลังใจให ้กับน ้องทัง้ สองคนในการทาหน ้าทีเ่ ป็ น ตัวแทนของภาคเราครับ

Representatives, “Yim and Yam,” from our district. They are 1. Pasathon Phuprasoet, 9 years old, Chuleeporn Phuprasoet’s son (Rtn. Preecha Chalermwisutkul’s grandson) 2. Natladda Simasathien, 8 years old, Chawita Simasathien’s daughter from the Rotary Club of Phitsanulok. Another young person who is going to give information at the Information Booth of District 3360 is : 3. Thanakit Sriwattana, 10 years old, Rotarian Kittachayapha Sriwattana’s daughter from the Rotary Club of Chang Puak Chiangmai On the 3 March, these children presented themselves at the PETS in Phitsanulok. They attended the RI Convention orientation on the 5 April. Thank you very much and hope to do their best as our district representatives.

สุดท ้ายนี้ ผมขอประชาสัมพันธ์การสร ้างประวัตศ ิ าสตร์ The Biggest Smile in Thailand โดยการรวมตัวของโรแทเรียน จานวน 2012 คน เพือ ่ บันทึกสถิตก ิ ารสร ้างรอยยิม ้ ทีใ่ หญ่ ทีส ่ ด ุ ในประเทศไทย ผมได ้ส่งเมลล์ประชาสัมพันธ์ให ้กับ ่ ล่วงหน ้า โดยภาคเรา นายกทุกสโมสร เพือ ่ รวบรวมรายชือ ได ้รับโควต ้า 400 กว่าคนครับ รีบๆ ลงทะเบียนกันนะ ครับ โรแทเรียนทีร่ ว่ มงานครัง้ นีจ ้ ะได ้รับของทีร่ ะลึกและใบ ประกาศนียบัตรรับรองสถิตจ ิ าก Ripley Believe it or not

Lastly, I would like to persuade more 2012 The Biggest Smile in Thailand to create the biggest smile in history. I have emailed club presidents asking them to prepare a list of the names of Rotarians who wants to join Rotary's Biggest Smile. Our district has a quota of 400 persons. Rotarians who join this event are going to receive a souvenir and a certificate from Ripley's Believe It or Not.

แล ้วพบกันที่ 2012 Bangkok Rotary Convention ครับ

PP Jarruwat Techawut D3360 Public Relations Chair

ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี อน. จารุวัตร เตชะวุฒ ิ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ภาค 3360

Yours in Rotary,


เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

Dear Fellow Rotarians,

ดิฉันได ้อ่านเรือ ่ งราวทีเ่ กีย ่ วกับภาวะปั จจุบันทีม ่ ก ี ารแข่งขัน สูง เทคโนโลยีท ี่ก ้าวหน า้ ความต ้องการของผู ้บริโ ภคที่ เปลีย ่ นแปลงไป ทาให ้ต ้องตระหนั กว่าการทางานทุกอย่าง ต ้องมีการพัฒนาตลอดเวลา เพือ ่ ให ้ทันต่อการเปลีย ่ นแปลง และหากต ้องการเป็ นผู ้นาก็ต ้องริเริม ่ เดินหน ้าเปลีย ่ นแปลง ไปก่อน หากอยูน ่ งิ่ เฉยไปเรือ ่ ยๆ ก็จะกลายเป็ นล ้าหลังได ้

Reading about today's competitive society, advances in technology, and changing consumer needs reminds us to be attentive. In order to keep up with change, leaders must be proactive. If you just respond to change, you will become outdated.

เมื่ อ มาดู ใ นเรื่ อ งของสมาชิก ภาพของสโมสรโรตารี ใ น เว็ บ ไซต์ข องโรตารีส ากล จะเห็ น ว่ า มีตั ว อย่า งของหลาย สโมสรที่ จั ด กิจ กรรมด า้ นสมาชิก ภาพ เพื่อ ให เ้ กิด ความ เคลื่อ นไหว ความกระตือ รือ ร ้นของสมาชิก ในการเข ้าร่ว ม ประชุมและร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการเพิม ่ สมาชิกใหม่ๆ

Regarding increasing membership, the RI website shows various instances of creative club activities to induce drive, enthusiasm, and action in bringing members to their regular club meetings, joining service activities, and recruiting new members.

ตัวอย่างการรักษาและเพิม ่ สมาชิกทีส ่ โมสรโรตารี Harbor Town ได ้ท าคือมีการวางเป้ าหมายไว ้ตั ง้ แต่ต ้นปี ส ารวจ ประเภทอาชีพ ของสมาชิก โดยเน น ้ ความหลากหลาย รวมทั ้ง ส ารวจความพึ ง พอใจของสมาชิก เพื่ อ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง กิจกรรมในสโมสร เพื่อ ให ้สมาชิก มีส่ว นร่ ว มและ กระตือรือร ้นอยูเ่ สมอ

An example is the Rotary Club of Harbor Town which expanded because of the combination of the right target, a serious classification survey, and efficient assessment of member satisfaction. Development based on member participation is the key to successful club growth.

Although Rotary is not competitive, club leaders should challenge members to help retain members and gain new members. To achieve this we must maintain satisfaction, encourage participation, and welcome new members. Being passive about membership development exposes your club to shrinking membership and closes the door to new คณะกรรมการฝ่ ายสมาชิก ภาพภาค ๓๓๖๐ ขอสนั บ สนุ น members. The District 3360 Membership ่ ชมกับสโมสรทีม กิจกรรมของทุกสโมสร และขอชืน ่ ก ี ารเพิม ่ Committee encourages all clubs to give priority to สมาชิกภาพในช่วงตลอดปี นด ี้ ้วยค่ะ a membership development program and appreciates those that accomplish their goals. ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี Yours in Rotary, อน. พิมพ์ประไพ บรรณาภพ ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ ภาค ๓๓๖๐ PP Pimprapai Bannapop D3360 Membership Chair จะเห็ นว่าในเรือ ่ งของโรตารีแม ้ไม่ใช่การแข่งขัน แต่ก็ต ้อง รั ก ษาและพั ฒ นาด า้ นกิจ กรรมการมีส่ ว นร่ ว มของสมาชิก สร ้างความพึงพอใจและการมีสว่ นร่วมให ้กับสมาชิก รวมทัง้ การชักชวนเพือ ่ นฝูงมาร่ว มอุดมการณ์และกิจกรรมร่วมกัน ตรงกั น ข ้ามกั บ การที่ไ ม่ ไ ด พ ้ ั ฒ นาด า้ นกิจ กรรมอะไรเลย สมาชิกเดิมก็จะหายไปรวมทัง้ ไม่สามารถเพิม ่ สมาชิกใหม่ได ้


มิตรโรแทเรียนทีร่ ักคร ับ

Dear Fellow Rotarians,

เดือนเมษายนเป็ นเดือนทีม ่ วี น ั หยุดมากจริงๆ สโมสร โรตารี หลายสโมสรคงงดประชุม เช ่น เดีย วกั น เนื่อ งจากเป็ นฤดูร ้อนที่ม ีอ ากาศร ้อนและฝนตกมาก ร่วมด ้วยลมพายุทรี่ ุนแรงเป็ นชว่ งของการเล่นสาดน้ า ข า้ ง ท า ง ใ ส ่ ทั ้ ง ร ถ ย น ต์ แ ล ะ จั ก ร ย า น ย น ต์ เ ป็ น ที ี วในเรือ หวาดเสย ่ งอุบัต เิ หตุ แต่ประเพณีส งกรานต์ม ี การเดินทางไปเยีย ่ มญาติผู ้ใหญ่เพือ ่ ขออภั ยในสงิ่ ที่ อาจจะล่วงเกินท่านทัง้ ทางกายวาจาและใจ และขอ ่ ัวของเรา พรจากท่าน ล ้วนเป็ นมงคลมาสูต

April is a month with a lot of holidays causing many Rotary clubs to cancel meetings for some of those holidays, and In this hot summer month there might also be heavy rain or summer storms. At the same time it is when people throw water at both motorcycles and cars in the street, which is quite risky and can cause accidents. But there is also Songkran Festival which gives us a chance to return to our hometowns, meet our elders to apologize for anything we probably did wrong to them in many บางครัง้ การทางานร่วมกันอาจมีการกระทบกระทั่งกัน ways in the passing year, then ask them for their บ ้างซ งึ่ เป็ นเรื่องธรรมดาเหลือ เกินหากมีค าว่า ขอ blessing. This tradition brings good luck to us.

ึ ให ้ อภัยให ้แก่กันแล ้ว มิตรภาพ โทษและมีความรู ้สก Sometimes there is conflict in teamwork, which is ณ ทีน ่ ัน ้ คงยัง่ ยืนนาน

normal, but if we apologize and forgive, friendship will endure. In Rotary we have the 4-Way-Test, which is the tool we use to examine what we think, say and or do. Is it the TRUTH? Is it FAIR to all concerned? Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? Will it be BENEFICIAL to all concerned? Unfortunately, I have seen in many ผมเห็นหลายเหตุการเหลือเกินทีน ่ าเอาบททดสอบส ี่ situations people using the 4-Way-Test to blame แนวทางไปโจมตีก ล่า วหาผู ้อื่นว่าเขากระท าไม่เป็ น others, saying that what they have done was ความจริง ไม่มค ี วามเทีย ่ งธรรม ไม่นาไมตรี ไม่ดก ี ับ lacking it truth, fairness, friendship and not ทุกฝ่ ายซงึ่ ผลออกมาจะเป็ นความขัดแย ้งกันมากกว่า beneficial to all concerned. This seemed to induce ทีจ ่ ะเกิดมิตรภาพ อย่างไรก็ด ี คาว่าขอโทษ และการ conflict rather than friendship. An apology and forgiveness can solve this kind of problem very well. ให ้อภัย เป็ นสงิ่ ทีแ ่ ก ้ไขปั ญหาเหล่านีไ ้ ด ้เป็ นอย่างดี

ี่ นวทาง ทัง้ การคิดพูด ในโรตารีเรามีบททดสอบสแ และกระทา เป็ นการทบทวนในจิตใจของเราเองว่า สงิ่ ทีเ่ รากาลังทาอยูน ่ ี้ เป็ นความจริงไหม มีความเป็ น ี มิตรภาพหรือไม่ ได ้รับ ธรรมกับเขาหรือเปล่า จะเสย ประโยชน์ทั่วถึงกันหรือเปล่า

โครงการกองทุนระดับโลกเราประสบความสาเร็จไป หลายโครงการทัง้ เรือ ่ งถังเก็บน้ า พจนานุกรอังกฤษไทย และล่าสุดเครื่องกรองน้ าดืม ่ สะอาด ก าลั ง ดาเนินการติด ตัง้ อยู่ในหลายพื้นที่ของภาค 3360 ของเราเป็ นความเหนื่อยยากของทีมงาน ทีแ ่ ฝงไป ด ว้ ย ค ว า ม สุ ข ข อ ง ก า ร ที่ โ ค ร ง ก า ร ไ ด ป ้ ระสบ ความสาเร็จ

Many of our district Global Grants are successful, such as the Water Tank Project, Dictionary Project, and --- the latest one --- the Water Filter Project in the process now of installing filters in many areas in D3360. The tough work of the project team is concealed by the happiness of seeing the achievements of the project.

พบกันใหม่ฉบับหน ้า

See you next issue!

ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี

Yours in Rotary

อน. ธานินทร์ ศริ ริ ัตโนทัย ประธานคณะกรรมการฝ่ ายบาเพ็ญประโยชน์

PP Tanin Siriratanothai D3360 Service Project Chair


เรียน นายกสโมสรและมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

Dear Club Presidents and Fellow Rotarians,

ั วันที่ 21 มี.ค. 2555 ผม และ อน. วีระพงศ ์ โตแสงชย ได ้มีโอกาสไปสงั เกตการณ์ โครงการ GG#25449 โครงการ Amigo Vision โดยมีทม ี แพทย์ และ อาสาสมัครโรแทเรียน จาก สโมสร San Jose East Evergreen ภาค5170 17 ท่าน ได ้มาทาการตรวจคัด ี งใหม่ ผมได ้พบ กรอง สายตาที่ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชย ิ ของ เห็นทีมอาสาสมัครชุดนี้ ได ้สอนแนะนาสมาชก ี งใหม่เหนือ ผู ้ปกครองYE และ YE และคุณ สโมสรเชย เอลซ ี่ ชอยด์ จากฮาวาย ทีพ ่ วกเรารู ้จักท่านดี และ เจ ้าหน ้าทีอ ่ าสาสมัคร อสม. ในการคัดกรองผู ้ป่ วยด ้าน สายตา ตามจุดต่างๆ ตัง้ แต่ ลงทะเบียน ตรวจแลป โดย ั ประวัต ิ เจ ้าหน ้าทีพ ่ ยาบาล จากสถานีอนามัย การซก ี งใหม่เหนือ YE ตรวจวัดสายตา จากโรแทเรียน สร เชย ่ ึ ผู ้ปกครองYE ซงต ้องทาหน ้าทีเ่ ป็ นล่ามด ้วยจนในทีส ่ ด ุ เป็ นการวินจ ิ ฉั ย และรักษาโดยแพทย์ หากต ้องทาแว่นก็ จะประกอบแว่นสายตาแล ้วมอบให ้ผู ้ป่ วยเลย

On 21 March, PP Werapong Toesangchai and I went to observe the Amigo Vision Project, GG#25449, at Tambol Kuamung, Amphur Saraphi, Chiang Mai. A team of doctors and volunteers provided eye exams, medical care, and eyeglasses to poor people in desperate need of improved vision.

ิ จากสโมสร จากการสงั เกตการณ์ของผมพบว่า สมาชก ี เชยงใหม่เหนือ มีทักษะ และ ความชานาญดี เพราะ เป็ นการให ้บริการ เป็ นครัง้ ที่ 2 หลังจากการบริการครัง้ ี งดาว แรกที่ ศูนย์โครงการหลวงหนองเขียว อาเภอเชย ั ภาษณ์ ิ ของสโมสร นอกจากนีเ้ ราผมได ้สม สมาชก ี เชยงใหม่เหนือ ท่านโรแทเรียน อรุณวดี สมานมิตร ท่าน มีความประทับใจกับการร่วมโครงการนี้ ท่านเล่าว่าจาก การบริการครัง้ แรก ที่ ศูนย์โครงการหลวงหนองเขียว ที่ ี งดาว อาเภอเชย มีคณ ุ ยายท่านหนึง่ มีปัญหาในการ เข ้าถึงบริการที่ โรงพยาบาลในตัวอาเภอ ทาให ้ท่านไม่ สามารถมองเห็นเป็ นเวลานานหลายเดือน จนกระทั่งการ มาให ้บริการของพวกเราทีศ ่ น ู ย์ดังกล่าว ทาให ้ท่านได ้ เข ้าถึงการบริการ และมีโอกาสมองเห็นอีกครัง้ หนึง่ นีค ่ อ ื ประสบการณ์ดๆี จาการเข ้าร่วมกิจกรรมโครงการ Global Grant ของมูลนิธโิ รตารี ทีจ ่ ะทาให ้ท่านมี ความสุขจากการให ้ สุดท ้ายผมอยากให ้ท่านได ้แสดงความคิดเห็น ถึงผม บ ้างว่า ชอบหรือไม่ชอบบทความทีผ ่ มลง เนือ ้ หามีความ เป็ นทฤษฎีมากไปหรือเปล่าติดต่อผมบ ้าง E-mail surasakd3360@gamil.com ด ้วยไมตรีจต ิ แหงโรตารี อน. สุรศักดิ์ พฤกษิกานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมูลนิธภ ิ าค 3360

The volunteers instructed Rotarians from the Rotary Club of Chiang Mai North, parents of Youth Exchange (YE) students, YE students, Elsie Choice from Hawaii, and Public Health volunteers on how to administer a vision screening examination. Prior to seeing the doctor, each patient required screening at two different stations. First, patients went to registration areas where registration staff from a local health station and the Rotary Club of Chiang Mai North collected the following information: the patient’s address and medical history. Since a language barrier presented unique communication challenges between patients and some volunteers, parents of YE students and YE students assisted many patients who needed interpretation in their conversations with foreign volunteers. Once a prescription was determined by a doctor, most patients could be successfully fitted with corrective lenses. I noticed that Rotarians from the Rotary Club of Chiang Mai North were quite sophisticated in their service although this was only the second time since their first service opportunity at the Royal Project in Amphur Chiang Dao, a mountainous district of Chiang Mai Province. I was able to interview Aroonwadee Smarnmit, a Rotarian from the Rotary Club of Chiang Mai North, who was impressed by her club's community service project. She remembered one meaningful story about an old woman who had had vision problems for months but regained her ability to visually appreciate the world when the Rotary club reached her in her remote Chiang Dao District village. These experiences brought participants the joy of giving. Lastly, I hope that you enjoy my articles and share your comments and opinions. Here is my email surasakd3360@gamil.com. Yours in Rotary, PP Surasak Pruksiganont D3360 Foundation Chair


สว ัสดีคะ่ มวลมิตรโรเทเรียน ทุกท่าน

Dear Fellow Rotarians,

เมื่อ วัน หยุด ที่ผ่า นมา ดิฉั นได ้ชมรายการสั ม ภาษณ์ นั ก ี ท่านหนึง่ ผู ้ ธุรกิจรุน ่ ใหม่ทป ี่ ระสบความก ้าวหน ้าในอาชพ ดาเนินรายการได ้ถามถึงกลยุทธ์การบริหารองค์ก รและ เจาะลึกถึงเรือ ่ งสว่ นตัว ซงึ่ นั กธุรกิจรุ่นใหม่ท่านนี้ได ้เล่า ประสบการณ์ ช ีว ต ิ ที่ ผ่ า นในช ่ว งเรี ย นในมหาวิท ยาลั ย ิ ของสโมสรโรตาแรคท์ ตอนหนึง่ ได ้เล่าว่าเคยเป็ นสมาชก ร่ ว ม ท า กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ า ง ๆ ซ ึ่ ง เ ป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ ก ร แต่ ส ิ่ง ที่ ท่ า นผู น ้ ี้ ย อมรั บ ว่ า นอกเหนือ จากผลงานที่ได ้ทาแล ้ว เขายั งได ้ฝึ กฝนใน ด ้านความเป็ นผู ้นา การรับผิดชอบในหน ้าที่ การรู ้จักการ วางแผน การประสานงาน และการทางานร่วมกัน ซงึ่ มี ส ่ ว นอย่ า งยิ่ง ให เ้ ขาได ก ้ า้ วหน า้ ในวิช าช ี พ และช ี ว ิต สว่ นตัว

During the past weekend, I was watching an interview program with a young businessman who has been quietly successful in his career. The interviewer asked about his management strategy as well as his private life. He shared that at university he was once a member of a Rotaract club and was very active fulfilling the objectives of the club. But this young businessman said that apart from all the activities he was involved in, he also learned and practiced leadership, responsibility, planning, coordinating and working as a team which are part of his success in both career and private life nowadays

ึ ภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่ ที่ได ้มาเป็ นสว่ นหนึง่ ของโร ดิฉันรู ้ส ก ตารี ที่ไ ด ้ริเ ริม ่ กิจ กรรมที่ก่อ เกิด ประโยชน์ ต่อ ผู ้คนทุ ก กลุ่ม รวมถึงเด็ กและเยาวชน ซงึ่ กิจกรรมทีเ่ กีย ่ วข ้องกับ กลุ่ ม เป้ าหมายในวั ย นี้ สามารถช ่ ว ยพั ฒ นาความคิด ความประพฤติ และทัศนคติของพวกเขาให ้เติบโตอย่าง มีคุณภาพ ซงึ่ มีผลงานทีป ่ ระจั กษ์ มากมาย รวมถึงเรือ ่ ง ทีด ่ ฉ ิ ั นได ้ถ่ายทอดจากคาบอกกล่าวของนั กธุรกิจรุ่นใหม่ คนนัน ้

I am so proud to be part of Rotary, the organization that has created all the activities that benefit all people including children and youth. These activities can help to develop their thinking and behavior and enhance growth with appreciation for quality in life such as we see in many people including in my story, the interview with that young businessman.

ในขณะทีบ ่ ้านเมืองของเรากาลังมีข ้อกังวลเรือ ่ งอนาคต ของเด็ ก และเยาวชน ที่ม ีแ นวโน ม ้ ว่า จะอ่อ นแอลงทั ้ง ด ้านสติปัญญา พฤติกรรม และสร ้างปั ญหาให ้กับสังคม เพิม ่ ขึน ้ ดิฉัน เห็ นว่ากิจ กรรมเกี่ย วกับ เด็ ก และเยาวชน ของโรตารี จะเป็ นส งิ่ หนึ่ง ที่จ ะเพิม ่ ความแข็ ง แรงและ สร ้างอนาคตที่ง ดงามให ้กั บ เด็ ก และเยาวชนในชุม ชน ของเราไดม ้ า ก ดิ ฉั น เ ช ื่ อ ว่ า ทุ ก ท่ า น ค ง คิ ด เ ห็ น ่ เดียวกัน เชน

As our country is concerned about the future of our children and young people whose intelligence and behavior tend to be weakened by social problems, I see the benefit of Rotary's New Generations programs which will strengthen and create a better future for them in our community. I believe that you all agree with me.

ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี

PP Thanita Sungboonyanithi D3360 New Generations Chair

อน. ธนิตา สงั ข์บณ ุ ยนิธ ิ ประธานคณะกรรมการเยาวชน ภาค 3360

Yours in Rotary,


สว ัสดีคร ับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน เดือนเมษายน เดือนแห่งนิตยสารโรตารี (Rotary’s Magazine Month) ซงึ่ เข ้าสูเ่ ดือนที่ 10 ของปี บริหาร ั ดาห์ของสโมสรทีส 2554 – 55 ของโรตารี ผมขอแจ ้งการสง่ คะแนนประชุมประจาสป ่ ง่ คะแนนการประชุมมาให ้ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมีนาคมรวมทัง้ หมด 9 เดือน โดยขอแจ ้งตามลาดับของสโมสรทีส ่ ง่ อย่าง ็ สมา่ เสมอและคิดเป็ นเปอร์เซนต์ดังนี้ (ข ้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2555) ลาด ับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สโมสร ี งใหม่เหนือ สโมสรโรตารีเชย ี งใหม่ภพ สโมสรโรตารีเชย ู งิ ค์ สโมสรโรตารีวงั จันทน์ ี งคา สโมสรโรตารีเชย ี งใหม่ สโมสรโรตารีล ้านนาเชย สโมสรโรตารีดอยพระบาท สโมสรโรตารีนเรศวร สโมสรโรตารีเวียงสา ี งใหม่ สโมสรโรตารีเชย ี งใหม่ถน สโมสรโรตารีเชย ิ่ ไทยงาม ี งใหม่สน ั ทราย สโมสรโรตารีเชย สโมสรโรตารีน่าน สโมสรโรตารีสวรรคโลกเหนือ ิ าอาสน์ สโมสรโรตารีศล สโมสรโรตารีอต ุ รดิตถ์ สโมสรโรตารีเถินดาวน์ทาวน์ สโมสรโรตารีนครเทิง สโมสรโรตารีพาน สโมสรโรตารีฝาง สโมสรโรตารีเมืองเกาะคา ้ ี งใหม่ สโมสรโรตารีชางเผื อกเชย สโมสรโรตารีแพร่ ี งใหม่ สโมสรโรตารีกาวิละเชย สโมสรโรตารีลาปาง สโมสรโรตารีนครน่าน สโมสรโรตารีสโุ ขทัย สโมสรโรตารีสารภี ั ป่ าตอง สโมสรโรตารีสน สโมสรโรตารีแม่วงั ี งรายเหนือ สโมสรโรตารีเชย สโมสรโรตารีกาแพงเพชร

่ จานวนเดือนทีส ่ ง

เปอร์เซ็นต์

9 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1

100 % 100 % 100 % 100 % 88.88 % 77.77 % 77.77 % 77.77 % 66.66 % 66.66 % 66.66 % 66.66 % 66.66 % 55.55 % 55.55 % 44.44 % 44.44 % 44.44 % 44.44 % 44.44 % 33.33 % 33.33 % 22.22 % 22.22 % 22.22 % 22.22 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 % 11.11 %

ั ดาห์ ของเดือนมีนาคม 2555 (ข ้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน สาหรับสโมสรทีส ่ ง่ คะแนนการประชุมประจาสป 2555) มีดังนี้


ลาด ับ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

สโมสร ี งใหม่ภพ สโมสรโรตารีเชย ู งิ ค์ สโมสรโรตารีวงั จันทน์ ี งคา สโมสรโรตารีเชย ี สโมสรโรตารีเชยงใหม่เหนือ ี งใหม่ถน สโมสรโรตารีเชย ิ่ ไทยงาม สโมสรโรตารีสวรรคโลกเหนือ สโมสรโรตารีนเรศวร สโมสรโรตารีเวียงสา ี งใหม่ สโมสรโรตารีเชย

่ ว ันทีส ่ ง 21/03/2555 27/03/2555 27/03/2555 02/04/2555 03/04/2555 04/04/2555 04/04/2555 07/04/2555 08/04/2555

ผมขอขอบคุณสโมสรทีส ่ ง่ คะแนนการประชุมมาให ้อย่างสมา่ เสมอ สว่ นสโมสรใดทีย ่ ังไม่ได ้สง่ ขอให ้สง่ ได ้ที่ email : turaodking@hotmail.com และ parichat3@hotmail.com แล ้วพบกันฉบับหน ้าครับ ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี อน. ทศพร พนัสอาพล เลขานุการภาค 3360 ปี 2554 – 2555

Dear Fellow Rotarians, April is Rotary Magazine Month, the 10th month of Rotary Year 2011 – 12, I would like to inform you about the percentage of monthly attendance reports that I have received from clubs, March - July (as of April 24, 2012). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Ngam Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club

Rotary Club of Chiang Mai North of Chiang Mai Phuping of Wangchan of Chiangkam of Lanna Chiang Mai of Doiprabath of Naresuan of Wiengsa of Chiang Mai of Chiang Mai Thin-Thai-

Club Club Club Club Club Club Club Club Club

of of of of of of of of of

Chiang Mai San Sai Nan Sawankaloke North Sila-Asana Uttaradit Thoen Downtown Nakorn Thoeng Phan Fang

Total of Month 9 9 9 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4

Percentage 100 % 100 % 100 % 100 % 88.88 % 77.77 % 77.77 % 77.77 % 66.66 % 66.66 % 66.66 66.66 66.66 55.55 55.55 44.44 44.44 44.44 44.44

% % % % % % % % %


20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club Club

of of of of of of of of of of of of

Muang Ko Kha Changpuak Chiang Mai Phrae Kawila Lampang Nakron Nan Sukhothai Sarapee Sanpatong Meawang Chiang Rai North Kamphaengphet

4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1

44.44 33.33 33.33 22.22 22.22 22.22 22.22 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11

% % % % % % % % % % % %

Thank you to the Rotary Clubs who have sent the weekly meeting percentages for March, as listed below (as of April 24, 2012). No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rotary Club Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

Club Club Club Club Club Club Club Club Club

Yours in Rotary, PP Tosporn Panatampon District Secretary, D 3360

of of of of of of of of of

Chiang Mai Phuping Wangchan Chiangkam Chiang Mai North Chiang Mai Thin-Thai-Ngam Sawankaloke North Naresuan Wiengsa Chiang Mai

Submission date 21/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 02/04/2012 03/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 07/04/2012 08/04/2012


การประชุมใหญ่โรตารีสากล ปี 2012 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว ันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 ปี 2555 การประชุมจะมีขน ึ้ ที:่

Convention Venue & Program Highlights…

ิ ค้าและการประชุมอิมแพ็ ค ศูนย์แสดงสน 99 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบ ้านใหม อาเภอปากเกร็ด The 2012 convention will take place จังหวัดนนทบุรี 11120 at: ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเป็ นหนึง่ ในศูนย์ประชุมทีใ่ หญ่ Impact Exhibition & Convention Center ี และจะเป็ นสถานทีห ทีส ่ ด ุ ในเอเชย ่ ลักสาหรับการประชุม 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred รวม House of Friendship บู ้ธ และการประชุมทางการ District, Nonthaburi 11120 ของ RI สว่ นมาก ศูนย์ประชุมนีต ้ งั ้ ห่างจากใจกลางเมือง กรุงเทพฯ ประมาณ 30 นาทีและมีสงิ่ อานวยความสะดวก The Impact Center, one of Asia’s largest ่ ห ้องรอยัล จูบล ทีท ่ ันสมัย เชน ิ ี่ บอลรูม ทีจ ่ ะจัดให ้มี convention centers, will be the main site for all plenary sessions, the House of Friendship, กิจกรรมเลีย ้ งอาหารกลางวันพิเศษขึน ้

booth exhibits, and most RI-related official meetings. Located approximately 30 minutes from Bangkok’s city center, the ระหว่างการประชุมรวมทัง้ ห ้า ท่านจะได ้รับแรงบันดาลใจ conventioncenter offers modern amenities such จากท่านประธานโรตารีสากลและผู ้นาอืน ่ ๆ ทีจ ่ ะแบ่งปั น as the Royal Jubilee Ballroom, where special เรือ ่ งราวความสาเร็จต่างๆ ทีแ ่ สดงถึงการเผยแพร่แนวคิด luncheon events will be held.

การประชุมรวม

และตัวอย่างการบริการเหนือตนทีเ่ พือ ่ นโรแทเรียน ด ้วยกันใช ้ สว่ นมูลนิธโิ รตารีก็จะนาเสนอข่าวสารและ ข ้อมูลล่าสุดเกีย ่ วกับความพยายามของสโมสรและภาค ิ และความบันเทิง ในการขจัดโรคโปลิโอ วิทยากรรับเชญ ทีม ่ ช ี วี ต ิ ชวี าจะเป็ นรายการปิ ดท ้ายของการประชุมรวม ล่ามแปลภาษาเป็ นภาษาอังกฤษถูกจัดไว ้สาหรับภาษา ฝรั่งเศส ญีป ่ น ุ่ เกาหลี จีนแมนดาริน โปรตุเกส สเปนและ ไทย ไปที่ www.rotary.org/convention เพือ ่ ดู ความคืบหน ้าของโปรแกรม

Plenary sessions

During five plenary sessions, you’ll be inspired by the RI president and other leaders, who will share success stories that highlight how fellow Rotarians are setting examples of Service Above Self globally. The Rotary Foundation will also present the latest news about club and district efforts in polio eradication. Guest speakers and livelyentertainment will round out the plenary การประชุมแยก sessions. Simultaneous interpretation will be การประชุมแยกจะจัดให ้มีขน ึ้ ในวันจันทร์ วันอังคารและ offered in English, French, Japanese, Korean, ชว่ งบ่ายของวันพุธ เพือ ่ เปิ ดโอกาสให ้โรแทเรียนได ้ Mandarin Chinese, Portuguese, Spanish, and


พบปะพูดคุยแบ่งปั นความคิดและไอเดียโครงการต่างๆ ้ ใชเวลาเหล่ านีใ้ ห ้เป็ นประโยชน์มากทีส ่ ด ุ โดยเข ้าร่วมการ ื ทั่วโลก ไป ประชุมทีค ่ รอบคลุม ตัง้ แต่โครงการรู ้หนั งสอ ั พันธ์ จนถึงการเผยแพร่ข ้อมูลในการทาประชาสม

Thai. Go to www.rotary.org/convention to learn more as the program develops.

Breakout sessions

Held on Monday, Tuesday, and Wednesday afternoons, breakout sessions offer an excellent House of Friendship chance for Rotarians to share best practices and พบปะพูดคุยกับเพือ ่ นโรแทเรียนขณะลิม ้ รสอาหารไทย project ideas. Make the most of your club ต่างๆ ที่ House of Friendship ท่านยังสามารถเยีย ่ มชม experience by participating in sessions ranging บู ้ธโครงการต่างๆ เรียนรู ้เกีย ่ วกับการสงั สรรค์กัน และดู from literacy projects around the world to public ่ ิ สงพิมพ์ลา่ สุดของโรตารี และนอกจากนี้ ท่านยังจะมี relations grant information.

ื้ ของทีร่ ะลึก ็ อีเมล์ทรี่ ้านอินเตอร์เน็ตและ House of Friendship โอกาสซอ เชค ลงทะเบียนรวมการประชุมใหญ่ของปี ถัดไปได ้

Meet and mingle with fellow Rotarians while sampling Thai food in the House of Friendship. ่ น โรแทเรียนไทยพร ้อมทีจ ่ ะต ้อนรับผู ้มาเยือนสูด ิ แดนแห่ง While there, you can visit service project พันรอยยิม ้ ชุดกิจกรรมทีจ ่ ัดโดยคณะกรรมการจัดงานฝ่ าย booths, learn about fellowships, and check out ั สม ั พันธภาพ และความสนุกสนาน the latest Rotary publications. There will also be เจ ้าภาพจะชว่ ยกระชบ a chance to buy souvenirs, check e-mail at an กับผู ้เยีย ่ มชมเข ้าดูรายละเอียดกิจกรรมล่าสุดได ้ที่ Internet café, and register for next year’s www.rotaryconvention2012.com convention.

กิจกรรมจ ัดโดยเจ้าภาพ

ั ั ภาพ ประชุมสมมนาส นติ

Host events

ั มนาสน ั ติภาพโรตารีครัง้ ทีส การประชุมสม ่ ามจะเปิ ด ึ ษาทุนสน ั ติภาพทัง้ เก่าและปั จจุบัน โรแท โอกาสให ้นักศก เรียน และท่านอืน ่ ๆ ได ้ปรึกษาหารือเกีย ่ วกับวิธพ ี ัฒนา ั ความเข ้าใจกันในโลก ความมีไมตรีจต ิ และสนติภาพผ่าน ความคิดหลากหลายที่ RI และมูลนิธโิ รตารีสามารถทา ั ติภาพโรตารี ได ้ ทีป ่ ระชุมจะเน ้นการทางานไปทีศ ่ น ู ย์สน ทัง้ 6 แห่ง รวมถึงศูนย์ทจ ี่ ฬ ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน กรุงเทพฯ ด ้วย

Thai Rotarians will warmly welcome visitors to the Land of a Thousand Smiles. A series of host events planned by the Host Organization Committee will foster greater fellowship, networking, and fun for visiting Rotarians. Visit www.rotaryconvention2012.com for the latest details about the Bangkok host events.

Peace symposium

ป้ายบ ัตรอิเล็กทรอนิกสเ์ พือ ่ อานวยความสะดวกใน การเข้างาน

The third Rotary Peace Symposium will offer an opportunity for current and former Rotary Peace Fellows, Rotarians, and friends to discuss ways ป้ ายบัตรอิเล็กทรอนิกสใ์ หม่จะชว่ ยให ้ผู ้เข ้าร่วมประชุมรวม in which RI and the Foundation work to กิจกรรมทัง้ หมดของ RI ทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้ได ้อย่าง advance world understanding, goodwill, and สะดวก peace through diverse initiatives. The meeting ทีง่ านประชุมใหญประจาปี 2555 ของโรตารี will spotlight the work of the six Rotary Peace Centers, including the center at Chulalongkorn สากลโอกาสสร้างเครือข่าย University in Bangkok.

ขณะนีท ้ า่ นกาลังต ้องการหาคูท ่ น ุ สนับสนุนสมทบหรือ โครงการบาเพ็ญประโยชน์หรือไม่การประชุมใหญ่ จะให ้ โอกาสท่านติดต่อพบปะกับโรแทเรียนท่านอืน ่ ทีม ่ ี เป้ าหมายทีเ่ หมือนกัน และมุง่ มั่นทีจ ่ ะทางานบริการเหนือ ตน โปรดเข ้าเยีย ่ มชมโครงการนิทรรศการเพือ ่ ดูโครงการ โรตารีและรวบรวมความคิด

Electronic badges to facilitate access New electronic badges will allow attendees easy access to all RI events for which they have registered

At the 2012 RI Convention

ั • สงสรรค์ และรวมกลุม ่ งานประชุมใหญ่ทก ุ ปี จะรวบรวม  ่ กัน มิตรภาพโรตารีและกลุม ่ ปฏิบัตก ิ ารโรตารี ในปี นก ี้ ็เชน ิ เข ้าชมดูบู ้ธ เชญ ต่างๆ และมีสว่ นร่วมกับกลุม ่ สากล ี หรือโครงการบาเพ็ญ แล ้วแต่กับงานอดิเรก วิชาชพ ประโยชน์ทท ี่ า่ นสนใจจะทา • หาเพือ ่ นใหม่ ณ ทีป ่ ระชุมใหญ่ ท่านจะมีโอกาสได ้พบ กับบุคคลทีม ่ ค ี วามคิดเหมือนกันจากทั่วทุกทวีป โรแท ้ เรียนหลายท่านยังใชการประชุ มนี้ เป็ นโอกาสพบปะ  เพือ ่ นเก่า ภาคหรือภูมภ ิ าคของท่าน ยังสามารถสนั บสนุน

Networking opportunities. Looking for an international partner for your service project or Matching Grant? The RI Convention offers an ideal opportunity to network in person with fellow Rotarians who have similar goals and a commitment to Service Above Self. Visit the Projects Exhibition to view Rotary projects and gather ideas. Fellowship Convention

and groups. Every RI features several Rotary


่ การจัดประชุม อาหาร กิจกรรมของตนเองได ้อีกด ้วย เชน ้ ออาหารกลางวัน (ดู "เปิ ดโลกกว ้างของท่าน" เชาหรื ด ้านล่าง)

Fellowships and Rotarian Action Groups, and this year will be no exception. Browse these booths and get involved in an international group, based on hobbies, profession, or service interests.

เปิ ดโลกท ัศน์ของท่าน ท่านสามารถร ับประสบการณ์จากการประชุมได้ใน หลายๆ ทางด้วยก ันด ังต่อไปนี:้ • โชว์ผลงานโครงการบริการ 2554-55 ของท่าน ที่ นิทรรศการโครงการที่ House of Friendship รับข ้อมูล เพิม ่ เติมได ้ที่ exhibitor@rotary.org

Make new friends. At a Rotary convention, you will have an opportunity to meet likeminded individuals from every continent. Many Rotarians also use the convention as a chance to see old friends. Your district or region could even sponsor its own event, such as a meeting, breakfast, or luncheon (see “Expand your horizons” opposite).

• จัดงานของท่านเอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจกรรมที่ ไม่เป็ นทางการ (Unofficial Affiliate Events) ได ้ที่ Expand your horizons www.rotary.org/convention หรือติดต่อขอได ้ที่ You can enhance your convention uae@rotary.org

experience in many ways. Here are a few:

• อาสาสมัครเป็ นปฏิคม เพือ ่ ชว่ ยผู ้เข ้าร่วมประชุมและ • Showcase your 2011-12 service project in the เรียนรู ้สงิ่ ต่างๆ ทีอ ่ ยูเ่ บือ ้ งหลัง กรุณาสมัครเมือ ่ ท่าน Projects Exhibition in the House of Friendship. ลงทะเบียน For information, contact exhibitor@rotary.org. • Organize your own event. Download the Unofficial Affiliate Events form at www.rotary.org/convention or request one from uae@rotary.org. • Volunteer as a sergeant-at-arms to help attendees and learn what goes on behind the scenes. Sign up when you register.


คาประกาศเกีย ่ วก ับการประชุมรวม (Plenary Session) 12 เมษายน 2554

April 12, 2012

หากหากท่านลงทะเบียนเพือ ่ เข ้าร่วมการประชุมทีจ ่ ัดขึน ้ ั มนา ก่อนการประชุมใหญ่ประจาปี ฯ (การประชุมสม ั ติภาพโรตารี, งาน เจ ้าหน ้าทีโ่ รตารีสากล, การประชุมสน ิ ฉลองศษย์เก่าโรตารี, การประชุมโรตาแรคท์, การประชุม เจ ้าหน ้าทีเ่ ยาวชนแลกเปลีย ่ น) โปรดติดต่อขอรับเอกสาร การลงทะเบียนของท่านได ้ทีโ่ รงแรมอินเตอร์คอน ติเนนตัล ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา12:0017:00 และวันพฤหัสบดีท ี่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา ั ้ 4 ด ้านหน ้า 12:00 - 19:00 ณ จุดลงทะเบียนบริเวณชน ห ้องเพรสสเิ ดนท์ 3หลังจากวันที่ 3 พฤษภาคม เอกสาร การลงทะเบียนทัง้ หมดจะอยูท ่ ศ ี่ น ู ย์ประชุมอิมแพ็ค ณ บริเวณอาคาร 5-6 (วันศุกร์ท ี่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวัน จันทร์ท ี่ 7 พฤษภาคม 2555) และบริเวณทางเข ้า ด ้านหน ้าของอาคารชาเลนเจอร์ 2 (วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555)

If you are registered for a preconvention meeting (International Institute, Rotary World Peace Symposium, Rotary Alumni Celebration, Rotaract Preconvention Meeting, Youth Exchange Officers Preconvention Meeting), please pick up your registration materials at the InterContinental Hotel on Wednesday, 2 May 2012, 12:00 – 17:00 hours and Thursday, 3 May 2012, 12:00 – 19:00 hours. Registration is located on the 4th floor, in the President 3 foyer. After 3 May, registration materials will be available at the IMPACT Center in Halls 5-6 (Friday, 4 May 2012 – Monday, 7 May 2012) and the Challenger 2 Foyer (Tuesday, 8 May ึ ษาโปรแกรมการจัดงานและข ้อมูลต่างๆ ท่านสามารถศก 2012 – Wednesday, 9 May 2012). ื Please เพิม ่ เติมได ้ที่ www.rotary.org/convention โดยหนั งสอ see the program at คูม ่ อ ื สาหรับผู ้เข ้าร่วมงานการประชุมใหญ่ประจาปี ฯ จะมี www.rotary.org/convention for registration อยูใ่ นเวปไซต์ดังกล่าวภายในเดือนเมษายนนี้ hours. The convention program book will be posted by the end of April. พิธเี ปิ ดการประชุมรวม (Plenary Session) และรอบ ทีท ่ า่ นสามารถเข ้าร่วมได ้ การประชุมรวมจะเกิดขึน ้ ที่ Opening Plenary Session Assignment All อาคารชาเลนเจอร์ 1และ2 ของศูนย์ประชุมอิมแพ็ค โดย plenary sessions will be held in Challenger ข ้อมูลด ้านล่างนีแ ้ สดงถึงรอบของการประชุมรวมทีท ่ า่ นมี 1/2 at the IMPACT Center. Indicated below ื่ เพือ ชอ ่ เข ้าร่วม ซงึ่ โรตารีสากลได ้จัดแบ่งกลุม ่ ตามลาดับ is the opening plenary session that you ่ ื การลงทะเบียนของท่าน ชอของท่านนั น ้ รวมไปถึงตัวท่าน have been assigned based on the order in เองและบุคคลอืน ่ ทีไ่ ด ้ลงทะเบียนกับท่านภายใต ้รหัส which your registration was received. This ลงทะเบียน ...... assignment includes yourself and any พิธป ี ิ ดและการสารองทีน ่ ง่ ั พิธป ี ิ ดการประชุมรวมจะมีด ้วยกันสองรอบ คือรอบที่ 1 เวลา 14:30 - 17:00 และรอบทีส ่ อง เวลา 18:30 21:00 ของวันพุธที่ 9 พฤษภาคม เมือ ่ ท่านมาติดต่อ ื่ ทีจ ขอรับป้ ายชอ ่ ด ุ ลงทะเบียน กรุณาแจ ้งให ้เจ ้าหน ้าที่ ทราบถึงรอบของพิธป ี ิ ดทีท ่ า่ นมีความประสงค์ทจ ี่ ะเข ้าร่วม โดยเจ ้าหน ้าทีจ ่ ะจัดเตรียมบัตรเข ้างานพิธป ี ิ ดตามคาขอ ของท่านหากว่ารอบพิธป ี ิ ดนัน ้ ยังมีทวี่ า่ งเหลืออยู่ ื่ ป้ายชอ

guests that may be registered with you under your Registration id … Closing Plenary Session Assignment This year, there will be two seatings for the Closing Plenary Session, on Wednesday, 9 May, 14:30 – 17:00 hours and 18:30 – 21:00 hours. At the time you arrive to pick up your badge at registration, please indicate which seating you wish to attend,


ื่ ทีใ่ ชในงานการประชุ ้ ป้ ายชอ มใหญ่ประจาปี ฯ นัน ้ จะเป็ น ิ บัตร "สมาร์ทการ์ด" ซงึ่ ด ้านในประกอบไปด ้วยชป ์ เี่ ก็บข ้อมูลการลงทะเบียนและข ้อมูลบัตร อิเล็กทรอนิกสท เข ้าร่วมกิจกรรมทีจ ่ ัดโดยโรตารีสากลทีต ่ ้องมีบัตร (RI Ticketed Events) ทีท ่ า่ นได ้สารองทีน ่ ั่งไว ้ และเพือ ่ ี ิ หลีกเลีย ่ งความเสยหายทีอ ่ าจเกิดขึน ้ ได ้ต่อตัวชป ์ ี้ ื่ ของ อิเล็กทรอนิกสน กรุณาหลีกเลีย ่ งการเจาะป้ ายชอ ท่าน เพือ ่ การรักษาความปลอดภัย ท่านจะต ้องแสดง ื เดินทาง ประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถหรือหนังสอ ื่ สาหรับรหัสลงทะเบียนนัน เมือ ่ มาติดต่อขอรับป้ ายชอ ้ ๆ ื่ ให ้กับบุคคล ทัง้ นีแ ้ ล ้วท่านไม่สามารถติดต่อขอรับป้ ายชอ ้ สลงทะเบียน ในครอบครัวหรือบุคคลอืน ่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้ใชรหั เดียวกับท่านได ้ สาหรับกลุม ่ ทีม ่ ก ี ารแสดงความประสงค์ท ี่ จะลงทะเบียนแบบแบบกลุม ่ และได ้ทาการลงทะเบียน ื่ ได ้ แบบดังกล่าวไว ้แล ้ว ท่านสามารถติดต่อขอรับป้ ายชอ ทีโ่ ต๊ะลงทะเบียนแบบกลุม ่ ซงึ่ ตัง้ อยูภ ่ ายใน อาคาร 5-6 (วันศุกร์ท ี่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันจันทร์ท ี่ 7 พฤษภาคม 2555) และด ้านหน ้าอาคารชาเลนเจอร์ 2 (วัน อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ถึงวัน พุธที่ 9 พฤษภาคม 2555) ทีศ ่ น ู ย์ประชุมอิมแพ็ค กิจกรรมทีจ ่ ัดโดยโรตารีสากลทีต ่ อ ้ งมีบ ัตรเข้า Ticketed events)

(RI

บัตรเข ้าร่วมกิจกรรมทีจ ่ ัดขึน ้ โดยโรตารีสากลทีต ่ ้องมีบัตร เข ้า (RI Ticketed Events) อาจมีวางจาหน่ายหากผู ้ทีไ่ ด ้ สารองทีน ่ ั่งไว ้ก่อนหน ้ายกเลิกหรือไม่แสดงตน โดยท่าน ื้ บัตรเข ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได ้ สามารถติดต่อขอซอ บริเวณภายในอาคาร 5-6 (วันศุกร์ท ี่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันจันทร์ท ี่ 7 พฤษภาคม 2555) และบริเวณด ้านหน ้า อาคารชาเลนเจอร์ 2 (วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555) ทีศ ่ น ู ย์ประชุมอิมแพ็ค ตัง้ แต่วน ั ศุกร์ท ี่ 4 พฤษภาคม 2555 เป็ นต ้นไป

and tickets will be provided subject to ticket availability. Badges The 2012 Rotary International Convention will use “smart card” badges. Your badge includes an electronic chip which stores registration and ticket data for any RI ticketed events that you have purchased. To avoid damaging the chip, please do not put pins through your badge. For security purposes, photo identification (driver’s license or passport) is required and only those registered under the Registration ID may obtain the badges for that Registration ID. You will not be able to obtain badges for family or friends who are not registered under your Registration ID. Only groups who have identified themselves in advance and have registered their participants as a group may obtain their group badges at the group registration desk located in Halls 5-6 (Friday, 4 May 2012 – Monday, 7 May 2012) and the Challenger 2 Foyer (Tuesday, 8 May 2012 – Wednesday, 9 May 2012) at the IMPACT Center. RI Ticketed Events Additional tickets for RI events that may become available due to cancellations and/or no-shows may be purchased onsite on a first come, first served basis, while supplies last, in Halls 5-6 (Friday, 4 May 2012 – Monday, 7 May 2012) and the Challenger 2 Foyer (Tuesday, 8 May 2012 – Wednesday, 9 May 2012) at the IMPACT Center, starting on Friday, 4 May 2012.


โปรแกรมการประชุมใหญ่ประจาปี 2555 ของโรตารีสากล 2012 Rotary International Convention

ว ันพุธที่ 2 พฤษภาคม 15:00-19:00 ลงทะเบียน การประชุมสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Symposium) ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 3 พฤษภาคม 08:00-12:00 ลงทะเบียน การประชุมสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Symposium) 09:00-17:00 การประชุมสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Symposium) 13:00-22:00 RYLA ปี 2555 (สาหรับท่านทีไ่ ด ้รับเชิญเท่านัน ้ ) 15:00-19:00 ลงทะเบียน: การประชุมก่อนการประชุมใหญ่การประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ ร ตารีสากล การประชุมใหญ่ 17:30-19:00 งานเลีย ้ งรับรองต ้อนรับการประชุมสัมมนา เจ ้าหน ้าทีโ่ รตารีสากล 17:30-19:00 งานเลีย ้ งรับรองต ้อนรับเจ ้าหน ้าทีโ่ ครงการ เยาวชนแลกเปลีย ่ น ว ันศุกร์ท ี่ 4 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียน: การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ การประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ รตารีสากล การประชุมใหญ่ 08:30-17:00 การประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ รตารีสากล 09:00-17:00 การประชุมสันติภาพโรตารี Rotary Peace Symposium 09:00-17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ผู ้นาเยาวชน แลกเปลีย ่ น 09:00-17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่โรตาแรคท์ 09:00-22:00 RYLA ปี 2555 (สาหรับท่านทีไ่ ด ้รับเชิญ เท่านัน ้ ) 12:00-13:45 อาหารกลางวันการประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ ร ตารีสากล (RI-ticketed event) 12:00-13:45 กลางวัน การประชุมสันติภาพโรตารี Rotary Peace Symposium (RI-ticketed event) 19:00-21:00 อาหารเย็นการประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ รตารี สากล (RI-ticketd event) 19:00-21:30 เลีย ้ งต ้อนรับเจ ้าหน ้าทีเ่ ยาวชนแลกเปลีย ่ น (RIticketed event) ว ันเสาร์ท ี่ 5 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียน: การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ การประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ รตารีสากล การประชุมใหญ่ 08:30-12:30 การประชุมสัมมนาเจ ้าหน ้าทีโ่ รตารีสากล 09:00-17:00 งานฉลองศิษย์เก่าโรตารี 09:00-17:00 การประชุมก่อนการประชุมใหญ่ผู ้นาเยาวชน

Wednesday, 2 May 15:00-19:00 Rotary Peace Symposium Registration Thursday, 3 May 08:00-12:00 Rotary Peace Symposium Registration 09:00-17:00 Rotary Peace Symposium 13:00-22:00 2012 International RYLA (by invitation only) 15:00-19:00 Registration: Preconvention, International Institute, Convention 17:30-19:00 International Institute Welcome Reception 17:30-19:00 Youth Exchange Officers Welcome Reception Friday, 4 May 08:00-18:00 Registration: Preconvention, International Institute, Convention 08:30-17:00 International Institute 09:00-17:00 Rotary Peace Symposium 09:00-17:00 Youth Exchange Officers Preconvention Meeting 09:00-17:00 Rotaract Preconvention Meeting 09:00-22:00 2012 International RYLA (by invitation only) 12:00-13:45 International Institute Luncheon (RI-ticketed event) 12:00-13:45 Rotary Peace Symposium Luncheon (RI-ticketed event) 19:00-21:00 International Institute Dinner (RI-ticketed event) 19:00-21:30 Youth Exchange Officers Reception and Banquet (RI-ticketed event) Saturday, 5 May 08:00-18:00 Registration: Preconvention, International Institute, Convention 08:30-12:30 International Institute 09:00-17:00 Rotary Alumni Celebration 09:00-17:00 Youth Exchange Officers Preconvention Meeting 09:00-17:00 Rotaract Preconvention Meeting 09:00-22:00 2012 International RYLA (by invitation only) 09:00-10:00 Orientation for First-Time Convention Attendees 10:00-10:30 House of Friendship Grand Opening 10:00-18:00 House of Friendship


แลกเปลีย ่ น 09:00-17:00 ประชุมก่อนการประชุมใหญ่โรตาแรคท์ 09:00-22:00 RYLA สากลปี 2555 (สาหรับท่านทีไ่ ด ้รับเชิญ เท่านัน ้ ) 09:00-10:00 ปฐมนิเทศผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมประชุมใหญ่เป็ นครัง้ แรก 10:00-10:30 งานเปิ ดตัว House of Friendship 10:00-18:00 House of Friendship 14:00-15:00 ปฐมนิเทศผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมประชุมใหญ่เป็ นครัง้ แรก TBD คอนเสิรต ์ คืนวันเสาร์ (Host-ticketed event)

14:00-15:00 Orientation for First-Time Convention Attendees TBD Saturday Night Concert (host-ticketed event) Sunday, 6 May 08:00-18:00 Convention Registration 08:30-09:30 Interfaith Service 09:00-17:00 House of Friendship 10:00-12:30 Opening Plenary Session (first seating) 13:00-15:00 Paul Harris Fellows Event 15:30-18:00 Opening Plenary Session (second seating)

ว ันอาทิตย์ท ี่ 6 พฤษภาคม

Monday, 7 May 08:00-18:00 Convention Registration 09:00-18:00 House of Friendship 09:00-09:25 Preplenary Entertainment 09:30-12:00 Plenary Session 2 12:30-14:00 President’s Recognition Luncheon (RI-ticketed event) 14:30-16:00 Breakout Sessions 18:00-19:00 Host Hospitality Tuesday, 8 May 08:00-18:00 Convention Registration 08:45-09:10 Preplenary Entertainment 09:00-18:00 House of Friendship 09:15-11:45 Plenary Session 3 12:15-14:00 President-elect’s Leadership Luncheon (RI-ticketed event) 14:30-16:00 Breakout Sessions 18:15-TBD Host-Ticketed Event (by invitation only) Wednesday, 9 May 08:00-16:00 Convention Registration 08:45-09:10 Preplenary Entertainment 09:00-16:00 House of Friendship 09:15-11:45 Plenary Session 4 12:15-14:00 Officers Reunion Luncheon (RI-ticketed event) 14:30-15:30 Convention Bidding Workshop 14:30-16:00 Breakout Sessions 16:30-19:00 Closing Plenary Session This program schedule was current at the time of publication. All events are considered tentative and subject to change. See www.rotary.org/convention for the most up-to-date information.

08:00-18:00 ลงทะเบียนการประชุมใหญ่ 08:30-09:30 ให ้บริการทางด ้านศาสนา 09:00-17:00 House of Friendship 10:00-12:30 เปิ ดการประชุมรวม (ครัง้ แรก) 13:00-15:00 งาน Paul Harris Fellow 15:30-18:00 เปิ ดการประชุมรวม (ครัง้ ทีส ่ อง) ว ันจ ันทร์ท ี่ 7 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียนการประชุมใหญ่ 09:00-18:00 House of Friendship 09:00-09:25 งานบันเทิงก่อนการประชุม 09:30-12:00 การประชุมใหญ่ 2 12:30-14:00 งานเลีย ้ งอาหารกลางวันรับรองประธานที่ ประชุม (บัตรกิจกรรม-โรตารีสากล) 14:30-16:00 การประชุมแยก 18:00-19:00 การต ้อนรับจากเจ ้าภาพ ว ันอ ังคารที่ 8 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียนการประชุม 08:45-09:10 งานบันเทิงก่อนการประชุม 09:00-18:00 House of Friendship 09:15-11:45 การประชุมรวม 3 12:15-14:00 อาหารกลางวัน (President elect’s Leadership) การนาประธานรับเลือก (RI-ticketd event) 14:30-16:00 การประชุมแยก 18:15-TBD กิจกรรมจัดโดยเจ ้าภาพ (สาหรับท่านทีไ่ ด ้รับเชิญ เท่านัน ้ ) ว ันพุธที่ 9 พฤษภาคม 08:00-16:00 ลงทะเบียนการประชุมใหญ่ 08:45-09:10 งานบันเทิงก่อนการประชุม 09:00-16:00 House of Friendship 09:15-11:45 การประชุมรวม 4 12:15-14:00 งานชุมนุมเลีย ้ งอาหารกลางวันของเจ ้าหน ้าที่ (RI-ticketed event) 14:30-15:30 การประชุมเลือกเจ ้าภาพการประชุมใหญ่ ประเทศต่อไป 14:30-16:00 การประชุมแยก 16:30-19:00 ปิ ดการประชุมรวม ผังรายการประชุมฉบับนีถ ้ อ ื ว่าเป็ นฉบับใหม่ลา่ สุด แต่กจิ กรรม ทัง้ หมดยังถือว่าไม่แน่นอนและอาจมีการเปลีย ่ นแปลงได ้ ดูท ี่ www.rotary.org/convention เพือ ่ ดูข ้อมูลทีอ ่ พ ั เดทล่าสุด


คณะกรรมการทร ัสตียน ื ย ันอีกครงั้ การกวาดล้างโปลิโอ คือภารกิจเร่งด่วน ข่าวโรตารีสากล วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ในการประชุมประจาเดือนมีนาคม คณะกรรมการ ทรัส ตีมล ู นิธโิ รตารีได ้ยืนยันอีกครัง้ ว่าการขจัดโรคโปลิโอ ให ้หมดไปจากโลกยังคงเป็ นภารกิจเร่งด่วนของ มูลนิธฯิ และการให ้การสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ อย่าง ต่อเนือ ่ งยังคงมีความจาเป็ น คณะกรรมการทรัสตีฯ ยังตกลงร่วมกันทีจ ่ ะยังรับ ั สว่ น ๐.๕๐ เหรียญ โครงการทุนสมทบภาคในสด สหรัฐจากกองทุนโลกของมูลนิธต ิ อ ่ ทุก ๑ เหรียญ จากกองทุนจัดสรรโดยภาค (DDF) กองทุนสมทบ โลกนีจ ้ ะเปิ ดให ้ภาคร่วมโครงการบริจาคไปจนกว่าจะ มีการรับรองว่าโลกปลอดจากโรคโปลิโอ และจะรับ ใบสมัครโดยพิจารณาโดยเกณฑืสมัครก่อนได ้ก่อน โดยมียอดกองทุนจากัดไว ้เพียง ๓.๕ ล ้านเหรียญต่อ ปี ตอ ่ เนือ ่ งไป ๕ ปี เท่านัน ้ ิ ใจของคณะกรรมการทรัสตีฯ ครัง้ นีเ้ น ้นย้า การตัดสน ถึงความมุง่ มั่นของโรตารีในอันทีจ ่ ะบรรลุเป้ าหมายใน การทาให ้โลกปราศจากโรคโปลิโอ อันเป็ นเป้ าหมาย ร่วมกันขององค์กรหุ ้นสว่ นผู ้ริเริม ่ ขจัดโปลิโอให ้หมด จากโลก อันประกอบด ้วยองค์การอนามัยโลก ยูนิ เซฟ ศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคสหรัฐฯ และมูลนิธ ิ บิลล์และเมลินดา เกทส ์ เมือ ่ เร็วๆ นีโ้ รตารีได ้รับเงิน บริจาคเพือ ่ โครงการขจัดโรคโปลิโออันเป็ นเงินก ้อน ใหญ่อก ี ก ้อนหนึง่ ทีเ่ กิดจากการร่วมเป็ นหุ ้นสว่ น ภายใต ้โครงการนีร้ ะหว่างโรตารีและมูลนิธเิ กทส ์

Trustees reaffirm urgent priority of polio eradication Rotary International News – 12 April 2012 At their March meeting, The Rotary Foundation Trustees reaffirmed that polio eradication is the urgent priority of the Foundation, and that continued support for PolioPlus is essential. The Trustees also agreed to continue the match provided to Rotary districts for contributions to PolioPlus: US$0.50 from the Foundation’s World Fund for every $1 allocated from the District Designated Fund. The World Fund match, an incentive for districts to contribute DDF until polio eradication is certified, will be applied on a first-come, first-served basis and capped at $3.5 million annually for the next five fiscal years. The trustee decisions underscore Rotary’s commitment to achieving a polio-free world, shared by its partners in the Global Polio Eradication Initiative – the World Health Organization, UNICEF, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and the Bill & Melinda Gates Foundation. Recently, Rotary also received a US$1 million contribution for polio eradication that came about because of its ongoing partnership with the Gates Foundation.


Trustees adjust new grant model

คณะกรรมการทร ัสตีเปลีย ่ น รูปแบบกองทุน ข่าวโรตารีสากล วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕

Rotary International News -- 9 April 2012

ในการประชุมประจาเดือนมีนาคม คณะกรรมการทรัส At their March meeting, The Rotary Foundation ตีมล ุ นิธโิ รตารีได ้มีมติปรับปรุงสาระบางประการใน Trustees made the following adjustments to the ั ทัศน์อนาคต ดังนี้ กองทุนภายใต ้แผนวิสย new grant model under the Future Vision Plan. The Trustees: 

ตกลงว่าการแก ้ไขคาจากัดความใน ๖ ภารกิจ หลัก (6 areas of focus) และเห็นด ้วยกับ คูม ่ อ ื แนวทางสาหรับพิจารณาโครงการทีเ่ ข ้า ้ างเป็ นทางการตัง้ แต่ หลักการทีจ ่ ะเริม ่ ใชอย่ วันที่ ๑ กรกฎาคม (กรุณาติดตามคาจากัด ความทีแ ่ ก ้ไขใหม่ได ้จากเว็บไซท์โรตารีสากล ั ดาห์ตอ ในสป ่ ๆ ไป) ตกลงว่ากองทุนโลกสาเร็จรูป และกองทุน โลกจัดตัง้ โดยสโมสรและภาค จะเป็ นกองทุน สองประเภททีแ ่ ยกจากกัน โดยเริม ่ ต ้นอย่าง เป็ นทางการตัง้ แต่วน ั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กองทุนทัง้ สองทีแ ่ ยกกันนีจ ้ ะเรียกง่าย ๆ ว่า "กองทุนสาเร็จรูป" และ "กองทุนโลก". มีมติวา่ เริม ่ ตัง้ แต่วน ั ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมอนุกรรมการเพือ ่ การดูแลระดับภาค จะต ้องได ้รับการจัดตัง้ ขึน ้ เพือ ่ ให ้แน่ใจว่ามี ความเหมาะสมและระมัดระวังในการบริหาร จัดการกองทุนมูนธ ิ แ ิ ละการให ้ความรู ้แก่โรแท เรียนในการจัดการกองทุนอย่างถูกต ้องและมี ิ ธิภาพ ประสท

การเปลีย ่ นแปลงดังกล่าวมานีจ ้ ะปรากฎในคูม ่ อ ื คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีของภาคฉบับแก ้ไข ปรับปรุงซงึ่ จะเผยแพร่ได ้ในชว่ งต ้นปี บริหาร ๒๕๕๕๕๖ และจะมีการอภิปรายแลกเปลีย ่ นข ้อคิดเห็นกันใน การประชุมย่อยระหว่างการประชุมใหญ่โรตารีสากล ๒๕๕๕ ทีจ ่ ะจัดขึน ้ ทีก ่ รุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Agreed to revisions in the definitions of the areas of focus and to guidelines for funding eligible activities in each area, which will become effective 1 July. (Look for the revised definitions to be posted at Rotary.org in the coming weeks.) Agreed that packaged global grants and club- and district-developed global grants will become two separate types of grants, effective 1 July 2013. The grants will simply be called packaged grants and global grants. Decided that, effective 1 July 2013, a district stewardship subcommittee in each district will be responsible for ensuring the careful and responsible management of Foundation grant funds and for educating Rotarians on proper and effective grant management.

These changes revised District

will

be

Rotary

reflected

in

the

Foundation

Committee Manual to be released early in the

2012-13 year and will be discussed during breakout sessions at the 2012 RI Convention in Bangkok, Thailand.


6-9 พฤษภาคม 2555 การประชุมใหญ่โรตารีสากล ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

6-9 May 2012 Bangkok RI Convention At Impact Arena, Muangthong Thanee Bangkok

2-3 มิถน ุ ายน 2555 การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2555-2556 ณ โรงแรมลาปางเวียงทอง จ. ลาปาง อผภ. อนุวต ั ร ภูวเศรษฐ ประธานจัดงาน

2-3 June 2012 District Assembly 2012-2013 At Lampang Wiangtong, Lampang PDG Anuwat Phuwaset – organizing chair

21-22 กรกฎาคม 2555 ั มนามูลนิธโิ รตารี ภาค 3360 สม ั มนาการเพิม ิ ภาพ ภาค 3360 สม ่ -รักษาสมาชก ี งใหม่แกรนด์ววิ ณ โรงแรมเชย อน. จินดา จรรญาศักดิ์ ประธานจัดงาน

20-21 August 2012 District 3360 Rotary Foundation Seminar (DRFS) District 3360 Membership Seminar At Chiangmai Grand View Hotel PP Chinda Chanyasak – organizing chair

11-14 ตุลาคม 2555 การอบรมผู ้นาเยาวชน ี งแสน ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเชย ี งราย จ. เชย ิ ธิสมบัต ิ ประธานจัดงาน นยก. พัฒนา สท

11-14 October 2012 Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) At Chiangsaen International Skill Labor Development Center, Chiang Rai CP Pattana Sitthisombat – organizing chair

การประชุมระหว่างเมือง

Intercity Meeting

18 พฤศจิกายน 2555 โซน 1 ทีจ ่ ังหวัดอุตรดิตถ์ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก, กาแพงเพชร, พิจต ิ ร)

18 November 2012, Zone 1 at Uttaradit (Phitsanulok, Uttaradit, Sukothai, Tak, Kampangphet, Pichit)

19 พฤศจิกายน 2555 โซน 2 ทีจ ่ ังหวัดพะเยา ี งราย, พะเยา) (เชย

19 November 2012, Zone 2 at Payao (Chiang Rai, Payao)

20 พฤศจิกายน 2555 โซน 3 ทีจ ่ ังหวัดแพร่ (ลาปาง, แพร่, น่าน)

20 November 2012, Zone 3 at Phrae (Lampang, Phrae, Nan)

ี งใหม่ 21 พฤศจิกายน 2555 โซน 4 ทีจ ่ ังหวัดเชย ี งใหม่, ลาพูน, แม่ฮอ ่ งสอน) (เชย อน. จิระยุทธ หิรัณยวัฒน์ ประธานจัดงาน

21 November 2012, Zone 4 at Chiang Mai (Chiang Mai, Lamphun, Mae Hong Son) PP Jirayuth Hiranyawat – organizing chair


กิจกรรมปี 2555 ของมูลนิธ ิ AmigoVision (AVF) ี งใหม่เหนือ และมูลนิธจ ิ ักษุบริการสโมสรโรตารีเชย (CMNE)ในประเทศไทย

Year 2012 Activities of AmigoVison Eye Foundation (AVF) and The Rotary Club of Chiang Mai North Eye Service Foundation (CMNE) in Thailand

(ทีม ่ าจากจดหมายข่าวสโมสรโรตารีเชียงใหม่เหนือ ประจาเดือน เมษายน 2555)

(From Rotary Club of Chiang Mai North, Thailand, District 3360: Newsletter of April 2012)‫‏‬

ภารกิจแรกของกลุม ่ AmigoVision ในประเทศไทยนัน ้ ได ้ เริม ่ ขึน ้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2554 ครัง้ นัน ้ เป็ นการเปิ ด ี งใหม่โดย คลีนค ิ เพือ ่ ให ้บริการทีอ ่ าเภอสะเมิง จังหวัดเชย ี งใหม่เหนือและโรเทเรียนอีก ร่วมกับสโมสรโรตารีเชย หลายสโมสรโดยในครัง้ นัน ้ ได ้เปิ ดให ้บริการทัง้ หมด 4 วัน และได ้ทาการรักษาคนไข ้ถึง 910 รายทางสโมสรโรตารี ี งใหม่เหนือรู ้สก ึ ภาคภูมใิ จในตัวโครงการนัน เชย ้ เป็ นอย่าง ยิง่ และถือเป็ นโครงการหลักในการป้ องกันและการ รักษาโรคของปี 2554-2555

AmigoVision’s first mission in Thailand was in February 2011, AmigoVision team, members of CMNE and Thai Rotarians went to Samoeng District Northwest of Chiang Mai. For 4 days, our eye mobile clinics successfully provided vision examinations to 910 patients. We are very proud that the 2011 AmigoVision Eye Moblie Clinics in Samoeng District is one of the Signature Projects under the Prevention and Treatment of Disease for the year 2011 - 2012.

Year 2012 Missions

ภารกิจในปี 2555

This year we brought our eye clinics to 2 places, Chiang Dao and Saraphee Districts in Chiang Mai. Once again the missions were great success. Our special thanks go to Khun Pannumaj Thongkrajang - the Director of Nong Kaew Royal Project and Khun Manus Sethsathien – Mayor of Khua Mung Municipality for making the two missions possible for us.

ในปี นเี้ ราได ้เปิ ดคลีนด ิ เพือ ่ ให ้บริการจานวน 2 แห่ง ี งดาว และอาเภอสารภีใน ด ้วยกันคือในพืน ้ ที่ อาเภอเชย ี งใหม่ จังหวัดเชย โดยภารกิจในครัง้ นีน ้ ัน ้ ได ้รับ ั บสนุนมีหลายท่าน ความสาเร็จเป็ นอย่างดี ผู ้ทีใ่ ห ้การสน ด ้วยกันอาทิ ผู ้อานวยการศูนย์โครงการหลวงหนองเขียว คุณพันนุมาศ ทองกระจ่าง และนายกเทศมนตรีเทศบาล ตาบลขัวมุง คุณมนัส เศรษฐเศรษฐเสถียร ทีช ่ ว่ ยทาให ้ 3360 District Governor Chamnan Chanruang , ภารกิจของเราลุลว่ งไปได ้ด ้วยดี

AmigoVision Eye Foundation (AVF) from USA and the Rotary Club of Chiang Mai North Eye การเปิ ดคลีนค ิ ในครัง้ นีไ ้ ด ้มีผู ้เข ้าร่วมจากหลายฝ่ าย ด ้วยกัน ประกอบด ้วยผู ้ว่าการภาค 3360 ชานาญ จันทร์ Service Foundation (CMNE) in association with เรือง มูลนิธ ิ AmigoVision(AVF)จากสหรัฐอเมริกา the Rotary Club of Chiang Mai South, the Rotary ี งใหม่เหนือโดยร่วมกับ Club of Chiang Mai Airport led by Dr. Samruang มูลนิธจิ ักษุ บริการสโมสรโรตารีเชย ี งใหม่ใต ้ ี งใหม่แอร์ Rangdang, Suan Dok Hospital Foundation, สโมสรโรตารีเชย สโมสรโรตารีเชย Department of Ophthalmology & Optometry,


พอร์ทซงึ่ นาทีมโดยคุณหมอสาเริง รางแดง ภาควิชา จักษุ และทัศนมาตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ี งใหม่ มหาวิทยาลัยเชย โครงการหลวงหนองเขียว ี งดาว และเทศบาลตาบลขัวมุง อาเภอ โรงพยาบาลเชย สารภี

นอกจากนีท ่ ข ี่ าดไม่ได ้คือจักษุ แพทย์สองท่านคือ Dr. Geral Wodthli Dr. Kurt Wilkening และอาสาสมัคร จาก AmigoVision อีก 15 ท่านทีไ่ ด ้เดินทางมา เตรียมการตัง้ แต่วน ั ที่ 18 มีนาคม 2555 และได ้อยูร่ ว่ มทา ิ ในทีมครัง้ ภารกิจจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 สมาชก นีจ ้ านวน 6 คนเป็ นโรทาเรียนทีม ่ าจากสโมสรใน สหรัฐอเมริกา 4 สโมสรด ้วยกัน ประกอบด ้วย : Rotary Club of Bear Creek Valley จากรัฐ Oregon ในระหว่าง 8 วันในการเปิ ดคลินก ิ ทุกฝ่ ายได ้ทางาน ิ ร่วมกันอย่างมีประสทธิภาพ ทัง้ ในสว่ นของ AmigoVision โรทาเรียนชาวไทย เจ ้าหน ้าทีส ่ ว่ น ี งดาว ศูนย์แพทย์ทางเลือก ท ้องถิน ่ พยาบาลจากเชย โรงพยาบาลสารภี แพทย์จากโรงพยาบาลสวนดอก อาสาสมัครจากประเทศไทย โรทาเรียนจาก Rotary Club of Honolulu โรทารีแอนด์ รวมทัง้ อดีต YE และ อนาคต YE ทีก ่ าลังจะเดินทางไปในปี นี้

Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Nong Kaew Royal Project, Chiang Dao Hospital, Public Health Departments of Chiang Dao / Saraphee Districts and Khua Mung Municipality organized trips for eye mobile clinics to Chiang Dao and Saraphee Districts, North and South of Chiang Mai.

Two Ophthalmologists: Dr. Gerald Wodtli, Dr. Kurt Wilkening and other 15 volunteers from AmigoVision Eye Foundation arrived in Chiang Mai on March 18 and stayed with us until March 31. Six members of the team are from 4 different Rotary Clubs in USA: Rotary Club of Bear Creek Valley – Oregon, Rotary Club of Pasco-Kennewick – Washington, Rotary Club of Sister – Oregon and Rotary Club of Hommer Kachemak Bay – Alaska. The team was led by the Mission Director, Dr. Kurt Wilkening from Rotary Club of Bear Creek Valley, Oregon.

During 8 days AmigoVision team worked together with a local team of Thai Rotarians , local staff and nurses from Chiang Dao Hospital / Alternative Medical Center / Saraphee Hospital, doctors from Department of Ophthalmology & Optometry, Suan Dok เราได ้ทาการคัดกรองผู ้ป่ วยในเบือ ้ งต ้น ไม่วา่ จะเป็ นการ Hospital, volunteers from Chiang Mai, Rotarian หาค่าน้ าตาลในเลือด ความดันโลหิตและตรวจวัดสายตา from the Rotary Club of Honolulu, Rotary Anns ในครัง้ นีม ้ ผ ี ู ้เข ้ารับการรักษาทัง้ หมด 1,860 ราย โดยเป็ น and the current and past Youth Exchange Students. การสง่ ต่อผู ้ป่ วยเพือ ่ เข ้ารับการรักษาไปยังโรงพยาบาล

ิ้ 287 ราย (ประกอบด ้วย ต ้อกระจก สวนดอกรวมทัง้ สน 140 ราย น้ าตาลในเลือดสูง 1 ราย ความดันโลหิตสูง 58 ราย และโรคเบาหวานอีก 88 ราย) และจากการเปิ ด คลินก ิ เคลือ ่ นที่ เพือ ่ ให ้บริการเพือ ่ นมนุษย์ในสองทีต ่ งั ้ นี้ ในเวลา 8 วัน คณะทางานได ้ทาการสง่ มอบแว่นตา ให ้กับผู ้เข ้ารับบริการได ้ถึงเกือบ 2 พันคู่

We provided a test for Postprandial blood glucose, took blood pressure and we successfully provided vision examinations to all together 1,860 patients. There were 287 referrals for cataract, glaucoma, hyper tension and diabetes (140 cases of Cataract, 1 case of glaucoma, 58 cases of hyper tension and 88 cases of diabetes) to Suan Dok Hospital for further medical care. Nearly two thousands pairs of eye glasses were distributed during these 8 days of humanitarian services.


ี งใหม่ถน 19 เม.ย. 55 สโมสรโรตารีเชย ิ่ ไทยงามจัด 19-Apr-2012, RC Chiangmai Thin Thai Ngam พิธด ี าหัวผู ้อาวุโสในโรตารีเนือ ่ งในประเพณีสงกรานต์ honored senior Rotarians during the Songkran festival at UNIVSERVE, Chiangmai University ี งใหม่ ณ สถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชย

11 เม.ย. 55 สโมสรโรตารีกาแพงเพชรจัดพิธด ี าหัวผู ้ 11-Apr-2012, RC Kampangphet honored senior Rotarians during the Songkran festival at Muang อาวุโสในสโมสร ณ อ. เมือง จ. กาแพงเพชร District, Kampangphet.


5 เม.ย. 55 สโมสรโรตารี 5 สโมสรในจังหวัด 5-Apr-2012, Five Rotary clubs in Phitsanulok พิษณุโลก จัดพิธด ี าหัวผู ้อาวุโสในโรตารี ณ โรงแรม province honored senior Rotarians during the Songkran festival at Ruenpae Royal Park Hotel, เรือนแพรอยัลปาร์ค จ. พิษณุโลก Phitsanulok.

ี งใหม่ถน 31 มี.ค. 55 สโมสรโรตารีเชย ิ่ ไทยงามได ้ต่อ ั ญาคูม สญ ่ ต ิ รกับสโมสรโรตารีแม่สาย ณ โรงแรม ี งใหม่แกรนด์ววิ จ. เชย ี งใหม่ เชย

31-Mar 2012, The Rotary Club of Chianmai Thinthaingam signed a sister club agreement with the Rotary Club of Mae Sai at Chiangmai Grandview Hotel, Chiang Mai.


บรรณาธิการอานวยการ ผวภ. ชานาญ จันทร์เรือง บรรณาธิการบริหาร ผชภ. จันทนี เทียนวิจต ิ ร (สร. ล ้านนา) ทีป ่ รึกษา อน. วาณิช โยธาวุธ (สร. แม่สาย) กองบรรณาธิการ ี งใหม่) อน. จารุวต ั ร เตชะวุฒ ิ (สร. เชย ี งใหม่ภู อน. ยศวัจน์ นิธป ิ ั ญญาวัฒน์ (สร. เชย พิงค์) รทร. ศุภกร เยีย ่ มวารี (สร. ล ้านนา) ี งใหม่ตะวันตก) รทร. จอห์น เอช ไกลส ์ (สร. เชย คณะผูแ ้ ปลเอกสาร ี งใหม่เหนือ) ผวล. ศุภรี ฉั ตรกันยารัตน์ (สร. เชย ี งใหม่ รทร. อรุณวดี สมานมิตร พอล (สร.เชย เหนือ) ี งใหม่เหนือ) รทร. จตุรยุทธ์ พรมนิล (สร. เชย ี งใหม่เหนือ) นย. ศรัณย์ จันทร์ทะเล (สร. เชย ิ้ (สร. เชย ี งใหม่เหนือ) อน. สุนศ ิ า เฟรนเซล รทร. นรินทร์ ลิม ้ เล็งเลิศ (สร. ล ้านนา)

Editorial Director DG Chamnan Changruang Executive Director AG Chuntanee Tienvichit (RC Lanna) Honorary Advisors PP Vanit Yotharvut (RC Maesai) Editorial Committee PP Jarruwat Techawut (RC Chiangmai) PP Yosawat Nithipanyawat (RC CM Phuping) Rtn Supakorn Yiamwaree (RC Lanna) Rtn Jack Giles (RC Chiangmai West) Editorial Translators DGN Suparie Chatkanyarat (RC Chiangmai North) Rtn Aroonwadee Smarnmit Paul (RC CM North) Rtn Chaturayut Promnil (RC Chiangmai North) P Saran Chantalay (RC Chiangmai North) PP Sunisa Frenzel (RC Chiangmai North) Rtn Narin Limlenglert (RC Lanna Chiangmai)


เรียน มวลมิตรโรแทเรียน

Dear Fellow Rotarians,

เดือนเมษายนเป็ นเดือนทีร่ ้อนทีส ่ ด ุ ในรอบปี ของไทย เรา ซงึ่ เราก็ได ้ผ่านเทศกาลสงกรานต์กันมาหมาดๆ ได ้ หยุดยาวเพือ ่ ทากิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการทาบุญ ในโอกาสวันขึน ้ ปี ใหม่ของไทย การเดินทางกลับบ ้าน เกิดของลูกหลานเพือ ่ สระเกล ้าดาหัวขอพรจากญาติ ผู ้ใหญ่ หรือดาหัวผู ้ใหญ่ทเี่ คารพนั บถือ รวมทัง้ สงั สรรค์ กันทัง้ ในครอบครัวและเพือ ่ นฝูง บางท่านก็ถอ ื โอกาส เดินทางท่องเทีย ่ วในชว่ งวันหยุด ล ้วนแล ้วแต่เป็ น ื่ ชอบ ชดเชยความร ้อนทีน กิจกรรมทีท ่ ก ุ คนชน ่ ับวันจะ ทวีขน ึ้ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

People throughout the country rendezvous in April, Thailand's hottest month, to celebrate the Songkran festival. Holiday makers make merit at wats, gather together to celebrate the Thai New Year, return to their hometowns to rejoin parents for their blessing, enjoy fellowship with old friends --- and many go overseas --- to make this holiday season meaningful and memorable as well as to combat the heat but most of all to preserve good Thai tradition.

มีคนหนุ่มสาววัยทางานอยูก ่ ลุม ่ หนึง่ ทีส ่ ละความสุข สว่ นตัว ด ้วยการออกไปบาเพ็ญประโยชน์ทอ ี่ าเภอสะ ่ ชน ื้ เมิงเพือ ่ สร ้างฝาย ป้ องกันไฟป่ าและรักษาความชุม บนเทือกเขาพืน ้ ทีอ ่ นุรักษ์ป่าต ้นน้ าแม่ขาน โดยเข ้าร่วม โครงการอนุรักษ์ต ้นน้ าของวัดพระธาตุดอยผาสม้ พวก เขาสละทัง้ เงินทองและแรงกายเดินทางโดยรถมาจาก ้ กรุงเทพฯ ซงึ่ ใชเวลาเดิ นทางทีน ่ านมากกว่า ๑๐ ชวั่ โมง จะเห็นว่าคนหนุ่มสาวเหล่านีม ้ จ ี ต ิ อาสาที่ ื่ ชม โรตารีเราก็มส น่าชน ี ว่ นร่วมด ้วยการบริจาคเงินร่วม โครงการ และกาลังรณรงค์อก ี ต่อไปเพือ ่ ชว่ ยกัน อนุรักษ์ป่าต ้นน้ าให ้อยูค ่ ก ู่ บ ั เราตลอดไป ั ดาห์ก็จะถึงการประชุมใหญ่ของ เหลืออีกเพียงสองสป โรตารีสากลครัง้ ที่ ๑๐๓ ทีก ่ รุงเทพฯ เป็ นการประชุมที่ โรแทเรียนทุกคนรอคอย สาหรับท่านทีล ่ งทะเบียนไว ้ แล ้วโปรดเช็คดูเลขรหัสลงทะเบียนของท่าน เพือ ่ ตรวจสอบว่าท่านได ้เข ้าร่วมพิธเี ปิ ดรอบไหน เนือ ่ งจาก วันที่ ๖ พฤษภาคม มีพธิ เี ปิ ด ๒ รอบ โดยทางคณะผู ้จัด งานจะจัดสง่ รายละเอียดให ้ท่านทางอีเมล์ หรือเปิ ดเข ้า ไปดูทเี่ ว็บไซต์ของโรตารีสากล พบกันทีก ่ ารประชุมใหญ่โรตารีสากลทีก ่ รุงเทพฯ ก่อนถึงฉบับหน ้านะคะ

ด ้วยไมตรีจต ิ แห่งโรตารี จันทนี เทียนวิจต ิ ร ผู ้ชว่ ยผู ้ว่าการภาค 3360 บรรณาธิการ

A group of young people gathered together leaving behind their comfortable life and lent a hand in a check dam project in Samerng District of Chiang Mai. The small dams have been suggested by King Bhumibol to retain moisture in the surrounding areas thus preserving watersheds. The project has been part of water preservation project of Wat Prathat Doi Pasom with which Rotary has been involved from time to time. The young men and women spent their own money making the 10 hour-plus trip from Bangkok Their determination is worth saluting. There are only two weeks before the 103th RI convention will take place in Bangkok. This is the kind of convention every Rotarian has been waiting for. Those who have already registered, please check your registration code number and make sure which seating of the Opening Plenary session you will be attending since there will be two seatings of the opening ceremony. You will be contacted by the organizer via email or you may access the RI website at rotary.org.

กัน Yours in Rotary, Chuntanee Tienvichit Editor

D3360 Governor's Newsletter #10 (April 2012)  

D3360 Governor's Newsletter #10 (April 2012)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you