Page 1

Ă…rsrapport 2017


Innhold 4 Nøkkeltall 7 Vi bygger Jæren 9 Vi støtter, sponser og heier 10 Gullkoppene 12 Vi er der kundene bor 14 Banksjefen har ordet 16 Ledelsen 19 Styrets beretning 28 Resultatregnskap 29 Balanse 30 Oppstilling av endringer i egenkapital 31 Kontantstrømoppstilling 33 Noter 77 Investorinformasjon 79 Styret og tillitsvalgte 82 English summary 93 Erklæring fra styret og adm. banksjef 96 Revisors beretning

3


Nøkkeltall

Nøkkeltall RESULTATSAMMENDRAG Beløp i tusen kr, og % av forvaltningskapital

2017

2016

2015

2014

2013

Beløp

i%

Beløp

i%

Beløp

i%

Beløp

i%

Beløp

i%

210 334

1,57

198 618

1,56

191 255

1,52

192 696

1,54

182 217

1,52

Sum driftsinntekter

110 012

0,82

112 596

0,89

94 881

0,76

110 782

0,89

91 637

0,89

Sum driftskostnader

157 327

1,18

124 748

0,98

174 844

1,39

163 072

1,31

141 864

1,31

Driftsresultat før tap

163 019

1,22

186 466

1,47

111 292

0,89

140 406

1,12

131 990

1,12

11 086

0,08

9 153

0,07

7 289

0,06

1 452

0,01

9 659

0,01

-

-

-

-

1 212

0,01

7 505

0,06

151 933

1,14

177 313

1,39

105 216

0,84

146 459

1,17

122 331

1,17

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto tap Gevinst/tap på anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

-

32 400

0,24

37 489

0,29

24 610

0,20

34 167

0,27

32 342

0,27

119 533

0,89

139 823

1,10

80 606

0,64

112 292

0,90

89 989

0,90

Utdrag fra balansen Beløp i millioner kroner Kontanter og bankinnskudd

547

258

417

841

664

11 412

11 066

10 372

10 259

9 818

1 118

1 109

1 124

1 062

845

470

465

432

359

253

0

0

0

0

0

Innskudd fra kunder

8 505

8 332

8 244

8 145

7 576

Verdipapirgjeld

3 238

2 843

2 531

2 724

2 773

Egenkapital

1 527

1 460

1 337

1 210

1 003

13 675

13 041

12 513

12 647

11 685

Netto utlån Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler, andre rentebærende papir - herav pengemarkedsfond

Forvaltningskapital

NØKKELTALL

2017

2016

2015

2014

2013

Utvikling siste 12 måneder - Forvaltning

4,9 %

4,2 %

-1,1 %

2,9 %

- Utlån brutto

3,2 %

6,6 %

1,2 %

0,1 %

5,0 % 4,1 %

- Innskudd

2,1 %

1,1 %

1,2 %

5,3 %

5,9 % 15,9 %

Kapitaldekning

19,0 %

18,9 %

16,7 %

16,0 %

Kjernekapital

17,7 %

17,9 %

16,7 %

15,9 %

15,7 %

Ren kjernekapital

16,7 %

17,3 %

16,7 %

15,0 %

13,7 %

Egenkapitalrentabilitet før skatt

10,2 %

12,8 %

8,3 %

12,6 %

11,6 %

8,0 %

10,1 %

6,3 %

9,7 %

8,6 %

Kostnader i % av totale inntekter

49,1 %

40,1 %

61,1 %

53,7 %

51,8 %

Kostnader i % av totale inntekter ekskl. kursgevinst/-tap

51,9 %

43,0 %

61,9 %

54,5 %

52,4 %

Egenkapitalrentabilitet etter skatt

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr)

13 384 kr

12 716 kr

12 566 kr

12 487 kr

11 964 kr

Misligholdte engasjement i % av brutto utlån

0,2 %

0,4 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

Tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån

0,6 %

0,3 %

0,5 %

0,6 %

0,6 %

Antall årsverk

82

83

91

Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk

55,2 %

56,1 %

57,1 %

Børskurs

134,0 kr

114,5 kr

98,0 kr

Børsverdi (mill. kr)

661,0 kr

565,0 kr

483,0 kr

Bokført egenkapital pr. EKB

174,0 kr

169,0 kr

145,0 kr

Fortjeneste pr. EKB

13,6 kr

16,2 kr

9,4 kr

Utbytte pr. egenkapitalbevis

6,00 kr

6,00 kr

3,00 kr

Pris/resultat pr. EKB Pris/bokført egenkapital

9,9

7,1

10,4

0,77

0,68

0,68

4

94

95


Kapitaldekning 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 2013

2014

Ren kjernekapital

2015

2016

Kjernekapital

2017

Kapitaldekning

Egenkapitalrentabilitet etter skatt 11 % 10 % 9% 8% 7% 6% 2013

2014

2015

2016

2017

Resultatutvikling 160 140

1,0 %

Mill. kroner

120

0,8 %

100 80

0,6 %

60

0,4 %

40

0,2 %

20 0

0,0 % 2013

2014

2015

2016

2017

Prosent av gj. forvaltning

1,2 %


Vi bygger Jæren

Vi bygger Jæren Visjonen vår uttrykker en tydelig ambisjon. Det er en stjerne vi aldri kan nå, men som er så tydelig at det er lett å sette kursen etter den. Å bygge Jæren er et livsprosjekt, en motivasjon til å gå med glede og optimisme på jobb. Hver eneste dag. Bygge Bygge Bygge Bygge Bygge

hus og heim. stolte garder. sterke bedrifter – små og litt større. gode lokalsamfunn. trygge liv.

verktøy som skal gjøre oss tydelige og hjelpe oss å prioritere og beslutte. I påskrudd og langsiktig ligger kundeorientering og proaktivitet. I jærsk ligger sjarmen, den “jærska tyå”, nøkternheten, tempoet og arbeidsgleden.

Framtidsrettet og konkurransedyktig Ingen kan være alt for alle. Jæren Sparebank vil være mye for de 33 000 kundene våre som bor og virker på Jæren. Vi vil gjerne vokse og få enda flere kunder, og da er det Kleppsbuer, Timebuer og Håbuer vi satser på. Vi vil være tett på. Brenne for lokalsamfunnet. Støtte korps, bondekvinner, idrettslag, ungdomsklubber, eldresentre og andre gode miljøbyggere. Jæren vil alltid være stort nok for oss.

Lokalbanken for Jæren Vi har kontorer på seks steder i de tre kommunene vi satser på. Vi har en bedriftsavdeling som bidrar til vekst og verdiskaping hos små og store bedrifter. Vi heier på bøndene – og har egen landbruksavdeling. Jærsk business er vår business. Jæren Sparebank har en langsiktig forretningsfilosofi og er tett på beslutningene. I sum er vi en sterk og smidig lokal bankmuskel.

Forretningsideen forteller hva vi skal være for hvem – og hvordan vi skal gjøre det: Med sterk lokal forankring, skal vi drive en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank for innbyggere og virksomheter på Jæren. Vi skal skape verdi for våre kunder og eiere, og bidra til lokalsamfunnets videre utvikling.

Vi vet hvor du bor. Vi vet hva du trenger. Alle kan tilby alt. Men bare vi har våre folk. Vår posisjon er å være lokalbanken for Jæren. Ja, vi er patrioter og vil være jærske, moderne jærske. Dype røtter er bra for å strekke seg lenger. For å bli større, sterkere, enda mer solide, for å leve lenge i landet.

Påskrudd – langsiktig – jærsk Magien ligger i kulturen. Verdisettet signaliserer hvordan vi skal oppleves av kunder og kolleger. De tre ordene beskriver grunnkulturen som skal drive oss framover mot visjonen. De utgjør et operativt

7


Vi støtter, sponser og heier

Vi støtter, sponser og heier Skal vi ha det bra, må vi ha det trygt og godt rundt oss. I familien. I nabolaget. I bygda. På Jæren. Gode lokalsamfunn trenger korps, bondekvinner, idrettslag, ungdomsklubber, bedehus og menighetsarbeid, frivillighetssentraler og mange, mange andre frivillige miljøbyggere. Jæren Sparebank tror på mangfold og nærhet. Vi sponser og gir gaver til et stort antall organisasjoner og lag. Lokalbanken støtter også enkelte store allmennyttige prosjekter, samt familievennlige arrangementer som trekker publikum fra alle jærkommunene. Ett eksempel er den populære og folkelige Potetfestivalen på Bryne som i et normalår samler 50 000 mennesker. Jæren Sparebank er patrioter med sterk forankring i den jærske kulturen, og gikk i høst inn som hovedsponsor i en 3-årig avtale. Overskudd kommer også lokalsamfunnet til gode gjennom gaver fra de to største eierne: Sparebankstiftinga Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp. Disse har et eget gaveinstitutt som pløyer store summer tilbake til allmennyttige formål på Jæren.

Jæren Sparebank Arena – ei storstove på Varhaug Breddeklubben Varhaug IL i Hå er en viktig bidragsyter i lokalmiljøet. 1 av 3 på Varhaug er medlemmer i laget – som driver godt og aktivt under mottoet “Alltid best sammen”. Laget er preget av sterk dugnadsånd, og det var en glede for oss i Jæren Sparebank å bli generalsponsor. Som en del av avtalen fikk den nye flerbrukshallen navnet Jæren Sparebank Arena. Samarbeidet er en understreking av at vi ønsker å være lokalbanken for folk på Jæren – enten de bor i Hå, Time eller Klepp.

9


Gull “Vinneren er lokalt forankret og snakker til målgruppa gjennom et medium som målgruppa leser. De bruker dialekt og profil på en smart måte. Det er lett å legge merke til og lett å like. De viser god lokal lokalforståelse og forståelse av mediet. Arbeidet er originalt og fint utført.” Juryens begrunnelse etter at Jæren Sparebank tok gull i Sterk Reklame 2017, en regional konkurranse som kårer det beste av reklame og design i Stavanger-regionen. Vi fikk gullet i klassen print, en kategori som ble berømmet for mange sterke arbeider.


Gullkoppene

11


Vi er der kundene bor

Vi er der kundene bor Selvfølgelig må vi levere effektive digitale løsninger som gjør oss lett tilgjengelige 24/7. Selvsagt må vi være konkurransedyktige når det gjelder produktspekter og betingelser. Resten er langt fra opplagt, men når du skal velge bank, så går Jæren Sparebank til valg på følgende: Samtlige 87 medarbeidere bor og virker i lokalmiljøet. De kjenner kundens hverdag og problemstillinger. Vi har kontorer på seks sentrale steder i Klepp, Time og Hå, der vi tilbyr kundene ansikt-til-ansikt kontakt med våre rådgivere. Bedriftsavdelingen har samlet ressursene på Bryne for å kunne tilby næringskunder et bredt og kompetent tilbud. Jæren Sparebank er ledende landbruksbank på Jæren og har fire rådgivere som vier all tid til landbruket. Dette er en nærhet vi tror på. Dette satser vi på. Det koster, men det gjør oss forskjellige fra andre banker. I sum skal den lokale tilnærmingen gjøre Jæren Sparebank til den mest attraktive banken for mennesker i Klepp, Time og Hå.

Bryne

Kleppe

Kvernaland

12

Undheim

Varhaug

Vigrestad


Banksjefen har ordet

Tredje året gjelder Jæren Sparebank så dagens lys 1. januar 2015. Det første året var preget av innkjøring, slik det alltid er etter en fusjon. Etterdønningene var med oss inn i 2016, men vi kom også godt i gang med å bygge Jæren Sparebank-kulturen. I 2017 ble vi ny bank fullt og helt. Jæren Sparebank har funnet sin “vi-form”. Organisasjonen er satt, stemningen er bra, og vi driver god bank med full konsentrasjon på kundene. Banktilbudet i vårt markedsområde er stort. Det er

Jæren Sparebank Arena

mange som kjemper om gunsten til 60 000 mennesker,

Jæren Sparebanks primære markedsområde er de tre

noe jærbuen må ta som et bevis på attraktivitet.

jærkommunene Klepp, Time og Hå. Banken står spesielt

Skjerpet konkurranse kommer dessuten kundene til

sterkt i de to førstnevnte, og ser interessante markeds-

gode. Pris er et kortsiktig virkemiddel, da alle vet at en

muligheter i Hå. Det er derfor viktig for oss å gå enda

bank må ha inntjening. Denne forståelsen virker det

mer aktivt inn i lokalmiljøet i kommunen. Som en konse-

som kundene våre har tatt innover seg.

kvens av dette signerte vi en stor sponsoravtale med Varhaug idrettslag. Laget drives med

Vi opplever at bankens medarbeidere

stor entusiasme og god økonomi, og

er ettertraktet hos våre konkurrenter.

den nye hallen deres er ei storstove i

Det er da ekstra gledelig å konstatere

bygda. Hallen heter nå Jæren Sparebank

at vi har en stabil arbeidsstokk som

Arena – og vi ser fram til godt samarbeid

trives på jobben. Kontinuitet i kontakt-

i årene som kommer.

punktene er også noe kundene setter Poteter, musikk og show

pris på.

Jæren Sparebank støtter en lang rekke organisasjoner, lag og arrangementer i

Orden i sysakene I vinter hadde vi besøk av

Administrerende banksjef

de tre kommunene. Som god samfunns-

Tor Egil Lie.

bygger er vi med på mye i lokalmiljøet.

Finanstilsynet. Det har ordinært til-

Vi støtter for eksempel Potetfestivalen

syn med hver enkel bank omtrent hvert femte år, og dette var første besøk i Jæren

på Bryne, Klepp24, Jærnåttå og Jærdagen, Jærmesså på

Sparebank. Tilsynet viste at banken har orden i sysakene.

Varhaug og Vigrestad-dagene. Dette er familievennlige

Vi fikk noen gode innspill til ytterligere forbedringer som

arrangementer som samler hele Jæren, og derfor fine

vi selvsagt tar med oss videre, men i sum var tilsynets

aktiviteter å støtte.

rapport svært tilfredsstillende for oss i banken. Ett sterkt miljø Fint besøk

I september avviklet vi kontoret vårt i Jærhagen på

Vi hadde flere spennende besøk i 2017. I mai var banken

Kleppe. Etter 13 år var det ikke lenger markedsmessig

vertskap for Norges Bank under deres regionbesøk. IRIS

riktig å drive bank i kjøpesenteret. Bank- og samfunns-

(International Research Institute of Stavanger) fasiliterer

utviklingen har ført til at mange banker trekker seg ut

slike besøk, med en lokal finansaktør som gjennomfører.

av slike sentre. I stedet styrket vi tilbudet til kundene

Møtet på Bryne var en suksess. 150 publikummere fikk

ved å samle kompetansen i ett sterkt miljø ved kontoret

høre interessante foredrag fra to av underdirektørene i

i Kleppekrossen. De rehabiliterte lokalene og det nye

Norges Bank.

tilbudet er godt mottatt.

Gjestene satte ikke minst stor pris på to bedriftsbesøk.

“Fjåge folk”

Delegasjonen besøkte IKM Subsea i Vardheia på Bryne,

Kundesenteret vårt er fysisk lagt til banken i Klepp.

der konsernsjef Ståle Kyllingstad var vert. Deretter gikk

Senteret tar imot alle inngående henvendelser på en

turen til Jan Ove og Jarle Hole, far og sønn, som på Voll

effektiv måte. Medarbeiderne kan hjelpe med veldig

i Klepp driver et av Jærens største gardsbruk. Veldig kjekt

mye. Vi får hyggelige tilbakemeldinger om rask respons

å vise fram eksempler på hva driftige jærbuer får til.

og “fjåge folk”. Som regel tas telefonen direkte, og det

14


Banksjefen har ordet

skal maks være ett ekstra “trykk” for å komme fram.

Tapene i privatmarkedet er moderate. Kundene har klart

På kveldstid og i helgene viderekobles telefoner til Eika

seg godt gjennom en litt tøff periode for regionen. Det

Gruppens nasjonale kundesenter på Gjøvik. Det skal

viser at kundene våre har en robust økonomi. Satsingen

være lett å få kontakt med oss, det skal være kort vei

på små- og mellomstore bedriftskunder reduserer også

til gode svar. På kontorene for øvrig er det i prinsippet

risiko. I sum er utlånsboka vår godt skrudd sammen.

rådgiving som er tjenesten. Soliditet skaper trygghet Folk og roboter

Finans har gjennomgående hatt et godt år. Det skyldes

Robotiseringen av samfunnet vil endre det meste.

ikke minst lavere innkjøpspris på kapital og dermed

Vi følger med, men for Jæren Sparebank er det ennå

økte marginer. Så kan man spørre om ikke dette burde

svært viktig å tilby manuell betjening. Kundene får

komme kundene til gode i form av lavere utlånsrente

fremdeles kontanter hos oss. Samtidig vil digitalisering,

og høyere innskuddsrente? Jo, i en normalsituasjon.

og dermed større grad av selvbetjening, bli stadig mer

De fleste banker har imidlertid hatt behov for å bygge

gjennomgripende. Folk vil få en enklere hverdag. Svært

egenkapital grunnet strengere internasjonale og nasjonale

mye vil kunne ordnes på mobilen. Vi tror imidlertid på

soliditetskrav. For å svare på kravene har det vært

god rådgiving og gode interne fagmiljø, levert personlig

viktig for bankene å levere sterke resultater.

fra rådgiver til kunde. Over bordet, over en kopp kaffe.

Slik Jæren Sparebank gjør i 2017.

Det betyr ikke at kontorstrukturen er hogget i stein. I framtida vil det, slik jeg ser det, neppe være behov for like mange filialer. Kundene skal uansett ha tilgang til flinke bankfolk i alle våre tre prioriterte kommuner. I Jæren Sparebank får du råd av en medarbeider som Tor Egil Lie

kjenner deg og ditt marked.

Stabil godt Aktivitetene innenfor de ulike kundesegmentene har vært ganske stabil. Litt roligere på privatmarkedet, der etterspørselen etter boliglån har gått noe ned. Litt travlere innenfor landbruk, der bøndene investerer godt og rigger seg for effektiv drift i framtida.

15

Administrerende banksjef


Tor Egil Lie

Frode Flesjå

Administrerende banksjef

Banksjef bedriftsmarked

Åse Bente S. Wærsland

Klas Stølsnes

Banksjef fellesfunksjoner og støtte

Banksjef økonomi og finans

Magne Stangeland

June Kristin Lima

Banksjef risikostyring & compliance

Banksjef privatmarked


Ledelsen

Ledelsen Ledergruppen i Jæren Sparebank består av seks personer. Samlet har ledelsen lang utdanning og bred erfaring fra økonomi/bankfag, regnskap, revisjon, markedsføring og ledelse. Se kortfattede CV-er nedenfor. Administrerende banksjef

Banksjef bedriftsmarked

Tor Egil Lie

Frode Flesjå

• Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger

•D iplomøkonom fra BI Stavanger, bl.a. med fag som regnskap, finans og markedsføring

• Skatterevisor i Rogaland fylkesskattekontor • Daglig leder i Revisor-Gruppen Stavanger

• Jobbet i psykiatrien parallelt med skolegang

• Banksjef i Fokus Bank

• Konsulent i importselskap

• Direktør i Gjensidige Forsikring

• 7 år som landeveissyklist på heltid

• Ansatt i Klepp Sparebank som banksjef

•A nsatt i Klepp Sparebank som bedriftsrådgiver 2006, banksjef bedriftsmarked fra 2011

• Ansatt i Jæren Sparebank som adm. banksjef

•A nsatt i Jæren Sparebank som banksjef

siden januar 2015.

bedriftsmarked siden januar 2015. Banksjef fellesfunksjoner og støtte Åse Bente Søyland Wærsland

Banksjef økonomi og finans

• Bankøkonom

Klas Stølsnes

• Lang erfaring fra bank: Varhaug Sparebank – de siste

• Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

årene som regnskapssjef, var med og startet

• Variert arbeidserfaring fra lokalt næringsliv

Stavanger Bank i 1987 med ansvar innen drift/økonomi

• Jobbet som økonomisjef i Ålgårds Auto Gruppen AS • Jobbet som konserncontroller i Handelshuset

• Jobbet i EDB Business Partner AS som konsulent

Martinsen AS

• Arbeidet med økonomi og finans i Klepp Sparebank

• Ansatt i Time Sparebank som økonomisjef siden 2006

siden 1988

•A nsatt i Jæren Sparebank som banksjef økonomi og

• Ansatt i Jæren Sparebank som banksjef fellesfunksjoner

finans siden januar 2015.

og støtte siden januar 2015. Banksjef risikostyring & compliance

Banksjef privatmarked

Magne Stangeland

June Kristin Lima

• Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger, master-

•H øgskolekandidat adm/øk med påbygningsfag fra Handelshøyskolen BI og NTNU

program i operasjonell revisjon og risikostyring fra

•V ariert arbeidserfaring fra olje og gass,

Handelshøyskolen BI

eiendom og finans

• Variert arbeidserfaring innen revisjon samt evaluering

• Jobbet som Supervisor og Tax Manager i Geco AS,

av styrings- og kontrollsystemer

del av Schlumberger-gruppen

• Erfaring fra KPMG, Nord-Jæren kommunerevisjon

• Jobbet som viseadm. direktør Pareto PPN,

(ass. revisjonssjef), Rogaland kontrollutvalgssekretariat

del av Pareto gruppen

(daglig leder) og Erga Revisjon

•G ründer av Norsk Ledelse og forfatter av boken

• Ansatt i Klepp Sparebank siden 2006

“Den norske ledelsesmodellen”

•A nsatt i Jæren Sparebank som banksjef risikostyring

• Jobbet i Global Dignity Norge, kronprins Haakons

& compliance siden januar 2015.

organisasjon • Styremedlem i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS. Erfaring som både styremedlem og styreleder i ulike bedrifter, bl.a. styremedlem i verdipapirforetaket Pareto PPN og styreleder i Jæren Forlag • Ansatt i Jæren Sparebank som banksjef privatmarked siden august 2015.

17


Samlet utlün inkludert overført volum til Eika Boligkreditt.


Styrets beretning

Styrets årsberetning for året 2017 Innledning

Innenfor boligmarkedet registrerer vi en sesongjustert

Jæren Sparebank har tilbakelagt sitt tredje driftsår. Det

prisøkning for landet som helhet på 0,9 % i 4. kvartal.

første året var preget av oppstart og innkjøring som følge

Siste året ser vi en prisøkning på 0,7 %. I Stavanger-

av fusjonen. Etterdønningene var med oss også inn i

regionen var den sesongjusterte prisøkningen 2,9 %

2016, men året må likevel kunne karakteriseres som et

i 4. kvartal, mens vi her ser en økning på 3,7 % siste

mer normalt driftsår i forhold til organisering og drift av

12 måneder. Ser vi på Rogaland utenom Stavanger,

bankens virksomhet. I 2017 ble vi ny bank fullt og helt.

var det en prisøkning på 0,4 % i 4. kvartal og en økning i boligprisene på 0,9 % siste året.

MARKEDSFORHOLD Norsk økonomi

Konkurransesituasjonen

Norsk økonomi vendte tilbake til normal vekst igjen i

Det har gjennom året vært sterk konkurranse om

2017, etter svak utvikling i de foregående to år, drevet

bankkundene i vårt område. Spesielt har vi merket

av økte boliginvesteringer og god vekst i det private

dette innenfor landbrukssektoren. Innenfor person-

konsum. BNP for Fastlands-Norge økte med om lag 2,0 %

kundeområdet har konkurransen om kundene tiltatt

i 2017 i henhold til et gjennomsnitt av prognosegivere,

blant annet som følge av noe lavere omsetning av boliger.

med en vekst i privat konsum på hele 2,5 % fra året før. Boliginvesteringene økte markert, drevet av de senere

Landbruket

års sterke prisvekst for brukte boliger.

Bøndene i vårt distrikt har lagt bak seg et krevende år rent klimamessig. Unormalt store nedbørsmengder har

Norges Bank holdt rentene uendret gjennom året, med

gitt avlingstap og redusert kvalitet på avlingene for

en foliorente på 0,5 %. Kredittveksten for husholdninger

mange bønder. Flere har vært fortvilte, og dette vil på

var på 6,4 % fra november 2016 til samme måned i

kort og også lengre sikt kunne ha betydning for den

2017. Husholdningenes gjeld er nå rekordstor, til tross

enkelte bondens økonomiske resultater.

for at boligprisene generelt har falt noe tilbake. For å bremse låneveksten, innførte Finanstilsynet sommeren

Den sterke rasjonaliseringen har fortsatt og det investeres

2017 nye og strengere retningslinjer for forbrukslån.

nå betydelige beløp i nye driftsbygninger, oppgraderinger,

Boliglånsforskriften fra desember 2016 ble videreført,

kjøp av maskiner og ikke minst kjøp av jord og melke-

og bankene fikk krav om økt motsyklisk kapitalbuffer

kvoter. Etterspørselen etter både jord og melkekvoter

– opp fra 1,5 til 2,0 % fra 31.12.2017.

har økt markant. De som bygger vil ha melkekvoter tilpasset det nivået som nybygg og øvrig teknisk utstyr er

Hverken boligprisfall, innstramninger i boliglånsforskriften

innrettet til å håndtere. Prisen på melkekvoter har derfor

eller nye retningslinjer for forbrukslån har så langt klart

økt til nivåer som er høyere enn noen gang tidligere.

å få ned gjeldsveksten merkbart.

Klima, utvikling i priser på melkekvoter, økt bruk av teknologi og en stadig større andel importerte matvarer,

Egenkapitalbevis viste en sterk utvikling gjennom

har og vil fortsatt ha innvirkning på bondens inntjening

2017. OSEEX, som er delindeksen for egenkapitalbevis

framover. Den politiske situasjonen har også siste tiden

på Oslo Børs, steg med solide 25 % gjennom året.

vist at landbruket er en næring hvor en er avhengig av stabile rammevilkår.

Lokalt I Rogaland utgjør arbeidsledigheten 3,2 % ved utgangen

Bankens landbrukskunder er stabile og nye kunder ser

av året – en nedgang fra 4,5 % på samme tid året før.

verdien av å ha en lokal landbruksbank som kan støtte

Tilsvarende tall for landet som helhet viser en ledighet

og bidra i utfordrende tider. Utlånsvekst på over 11 %

på 2,4 % – en nedgang fra 2,8 % ved utgangen av 2016.

siste året og mange positive tilbakemeldinger via vår

Kommunene i vårt primære markedsområde (Klepp,

måling av kundeopplevelse, gir oss stor tro på at land-

Time og Hå) har en arbeidsledighet på henholdsvis 2,9 %

bruket skal fortsette sin sterke utvikling både i banken

(309 personer), 2,6 % (269 personer) og 2,1 % (217

og for distriktet for øvrig.

personer) ved utgangen av året. Til sammen er det 795 arbeidsledige i disse tre kommunene ved utgangen av året.

19


Styrets beretning

STRATEGISK SAMARBEID

Samfunnsansvar

Eika Alliansen

Jæren Sparebank dekker gjennom sin kjernevirksomhet

Jæren Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS. Eika

viktige behov i lokalsamfunnet. Banken skal engasjere

Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen og

seg lokalt og bidra til vekst og utvikling i lokalmiljøet.

Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder kroner, nær en

Etiske, sosiale og miljømessige hensyn skal være integrert

million kunder og mer enn 3 000 ansatte. Dette gjør

i den daglige driften. Hensynet til samfunnsansvar er

Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske

innarbeidet i overordnede retningslinjer under konkrete

bankmarkedet – og en av de viktigste aktørene for

emner som for eksempel etikk, bekjempelse av hvit-

norske lokalsamfunn.

vasking, arbeidsmiljø og sikkerhet, eierstyring og selskapsledelse samt det ytre miljø.

Eika styrker Jæren Sparebank Lokalbankenes viktigste kundegrupper er personkunder

Jæren Sparebank skal spille en aktiv rolle i lokalmiljøet.

og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokal-

Et viktig bidrag historisk sett har vært utdeling av gave-

bankene ved å utvikle og levere konkurransedyktige

midler til allmennyttige formål. Denne funksjonen er nå

tjenester og produkter som dekker lokalbankene og

i hovedsak overtatt og videreført av sparebankstiftelsene

lokalbank-kundenes behov. Eika Gruppen gir dermed

som ble etablert i forbindelse med fusjonen. Stiftelsene

et verdifullt bidrag til visjonen for Jæren Sparebank

mottar utbytte fra banken som følge av sine eierposter.

– «Vi bygger Jæren».

Støtte og sponsorbidrag til lag og foreninger over ordinær drift, er imidlertid fortsatt en del av bankens virksomhet.

Komplett leverandør til lokalbankene

Disse bidragene skal være forankret i bankens visjon

Eika Gruppen har fire produktselskap som leverer pro-

og forretningsidé og skal fordeles på en måte som

dukter til oss. Eika Forsikring er blant Norges største

underbygger bredde og mangfold i lokalmiljøet.

forsikrings-selskap og leverer de fleste produkter innen skade- og personforsikring. Eika Kredittbank leverer

Banken har utformet egne retningslinjer i forhold til

debet- og kredittkortprodukter samt finansierings-

samfunnsansvar. Her omtaler vi blant annet et skole-

løsninger som leasing og salgspantlån. Eika Kapital-

prosjekt som ble gjennomført for 2. året på rad på 10.

forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og

trinn i vårt lokalmiljø høsten 2017. I tre uker var ansatte

bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende

i banken involverte i skoleprosjektet. Vi besøkte 14

eiendomsmeglerkjede, som Aktiv Eiendomsmegling

skoler, 33 klasser og rundt 900 10. klasse-elever. Dette

Jæren AS er en del av. Banken eier 40 % av Aktiv

prosjektet bidrar til å gi ungdommene en grunnleggende

Eiendomsmegling Jæren AS. Resterende 60 % eies

og nødvendig privatøkonomisk forståelse for penger,

av Sandnes Sparebank.

inntekt, forbruk og gode sparevaner.

Eika Boligkreditt er en del av Eika Alliansen og eies av

Ungdommene på Jæren får en innføring i hvor viktig

67 lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som

økonomisk styring av egen økonomi er for fremtiden.

hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Alliansen til-

I tillegg legges det vekt på å bidra til å innføre gode

gang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering.

holdninger rundt temaet økonomi. Vi ser på dette

Selskapet er en aktiv utsteder av obligasjoner med for-

prosjektet som en fin måte for banken til å vise sitt

trinnsrett både i det norske og internasjonale finans-

samfunnsansvar og engasjement i praktisk handling.

markedet. Eika Boligkreditt har en forvaltningskapital på om lag 100 milliarder kroner og er følgelig en viktig

Eierstyring og selskapsledelse

bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår kon-

Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank omfatter

kurransedyktige vilkår på sine boliglån. Ved utgangen

de mål og prinsipper som banken styres og kontrolleres

av 2017 har Jæren Sparebank finansiert 4,8 milliarder

etter for å sikre effektiv bruk av bankens ressurser og

kroner i Eika Boligkreditt, og har en eierpost i selskapet

størst mulig verdiskaping for bankens eiere, kunder,

på ca. 6,3 %. Eierskapet i Eika Boligkreditt anses som

ansatte og samfunnet.

strategisk viktig for Jæren Sparebank.

20


Styrets beretning

Bankens eierstyring og selskapsledelse bygger på

kultur for Jæren Sparebank. I den forbindelse har det

«Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse».

vært jobbet aktivt med å forankre blant annet kritiske

En nærmere beskrivelse av eierstyring og selskapsledelse

suksessfaktorer og kjerneverdier for banken. Alle

er lagt ut på bankens hjemmeside.

ansatte har vært involvert i denne prosessen. Bankens kjerneverdier er «påskrudd, langsiktig og jærsk».

Miljø Banken ønsker å opptre ansvarlig med tanke på klima

Årsresultat

og miljø. Banken bruker miljøvennlige produkter i egen

Regnskapet rapporteres i henhold til IFRS (International

drift så langt dette lar seg gjøre. Bankens påvirkning av

Financial Reporting Standard). Årsregnskapet er avgitt

det ytre miljø er begrenset til materiell og energi som

under forutsetning av fortsatt drift, en forutsetning

er nødvendige for at banken skal kunne drive sin virk-

som er til stede med dagens egenkapital. Styret kjenner

somhet. Etter styrets oppfatning forurenser banken i

ikke til vesentlige usikkerheter som vil kunne ha betydning

liten grad det ytre miljø.

for vurdering av bankens årsregnskap. Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av bankens

Bankens virksomhet i 2017

eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr.

Jæren Sparebank sitt tredje regnskapsår preges av normal

31.12.2017.

drift uten engangsposter av vesentlig betydning. Regnskapet viser en god underliggende kjernedrift i

Netto renteinntekter

et marked som gjennom året har vært preget av lavt

Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i 2016.

rentenivå, sterk konkurranse og en noe lavere aktivitet

Bankens rentenetto ble 210,3 mill. kroner (198,6 mill.)

på utlånssiden. Banken hadde ved utgangen av 2017

– en økning på 11,7 mill. kroner fra 2016. Målt i prosent

i alt 87 ansatte og antall årsverk var 82.

av gjennomsnittlig forvaltningskapital har rentenettoen økt marginalt fra 1,56 % i 2016 til 1,57 % i 2017. Dette

Kompetanseutvikling er en viktig kritisk suksessfaktor.

skyldes i hovedsak fallende pengemarkedsrente og

Banken foretar derfor løpende justeringer og styrking

lavere kredittpåslag. Dette bidrar til at banken låner inn

av kompetansenivået for å tilpasse organisasjonen til

til en lavere pris i obligasjonsmarkedet.

fremtidige utfordringer. Banken har også i 2017 brukt ressurser på arbeidet med å autorisere finansielle

Som det fremgår av grafen på neste side har penge-

rådgivere (AFR). Samtidig gjennomfører alle rådgiverne

markedsrenta (målt ved 3 måneders Nibor), beveget

i dagligbank og bedriftsmarked et omfattende sertifi-

seg nedover i løpet av 2017. Gjennomsnittlig 3 måneders

seringsprogram i regi av Eika-skolen.

Nibor var 0,89 % i 2017 – ned fra 1,07 % i 2016 og 1,29 % i 2015.

Banken er medlem i og har et godt samarbeid med SAMKO (bedriftshelsetjenesten i Klepp). Banken har

Netto provisjons- og andre inntekter

fokus på et godt arbeidsmiljø. Det har ikke skjedd

Øvrige inntekter ble i 2017 71,5 mill. kroner (61,2 mill.).

noen skader eller ulykker i banken og sykefraværet var

I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,53

i året 2017 på 7,11 %, mot 3,4 % i 2016. Bankens mål-

(0,48). Dette gir en økning på 10,4 mill. kroner.

setting er at korttidssykefraværet skal være lavere enn 1,5 %, og langtidssykefraværet lavere enn 3,0 %. Ved

Av denne netto økningen utgjør økning i provisjons-

utgangen av 2017 er det 59 kvinner og 28 menn ansatt

inntekter 10,6 mill. kroner til 78,7 mill. kroner (68,1

i banken. Banken har ved årsskiftet 13 ledere med personal-

mill.). Inntekter fra kredittformidling (i all hovedsak

ansvar. Av disse er 5 menn og 8 kvinner. Bankens leder-

provisjoner fra Eika Boligkreditt) viser en økning på

gruppe består av 6 ledere inkludert administrerende

6,7 mill. kroner. Marginen på lån i Eika Boligkreditt var

banksjef – 4 menn og 2 kvinner. I bankens styre var

på et relativt lavt nivå i 2016, mens den har vist en klart

det 3 menn og 4 kvinner ved utgangen av 2017. Basert

stigende trend gjennom 2017 – i hovedsak som følge av

på dagens situasjon er det ikke vurdert som nødvendig

et fallende innpris til bankene kombinert med en relativt

å iverksette noen spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

stabil utlånsrente til kundene. I tillegg var betalingsformidling på et noe høyere nivå i 2017 sammenlignet med 2016.

Det har også gjennom 2017 vært jobbet målrettet og systematisk med å videreutvikle og foredle en felles

21


Styrets beretning

2017

Personal og administrasjonskostnader viser 123,4 mill.

2016

Forsikring

13 440

12 228

kroner (87,7 mill.). Personalkostnader er økt med 32,8

Kredittformidling

23 183

16 510

mill. kroner i forhold til i fjor. Hovedårsaken til økningen

Verdipapiromsetning og -forvaltning

6 238

4 819

Gebyr fra betalingsformidling/interbankgebyr 31 498

29 066

Garantiprovisjon Andre provisjoner og gebyrer Provisjonsinntekter m.v.

3 933

5 102

443

416

78 735

68 140

i år er i stor grad knyttet til inntektsføring av positiv engangseffekt på 27,6 mill. kroner i 4. kvartal 2016 ved omlegging av pensjonsordning fra ytelse til innskudd. Lønninger

2017 57 193

2016 56 695

Andre driftsinntekter reduseres marginalt med 0,2 mill.

Arbeidsgiveravgift

8 583

8 268

kroner til 1,6 mill. kroner (1,8 mill.). Provisjons-

Pensjonskostnader

2 688

-22 029

kostnader holdes på samme nivå i 2017 med 8,8 mill.

Andre ytelser

kroner (8,8 mill.).

Administrasjonskostnader Sum

1 806

2 720

44 967

42 004

123 388

87 659

Netto inntekter fra finansielle investeringer 2017 viser en inntjening på 38,5 mill. kroner (51,4

Andre driftskostnader utgjorde 25,4 mill. kroner (24,5

mill.). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

mill.). Her er det en marginal økning på 0,9 mill. kroner

0,29 (0,40). Redusert inntjening i 2017 skyldes i hoved-

i forhold til fjoråret. Utenom personalkostnader, er

sak gevinst ført i 2016 knyttet til salg av aksjer i Visa

kostnader knyttet til bankens IT-systemer en betydelig

Norge, samt noe lavere positiv verdiendring på obliga-

post. IT-systemene er standardiserte, og forvaltningen

sjonsporteføljen.

og driften er i stor grad satt ut til eksterne tjenesteleverandører.

Totalt netto verdiendring på finansielle instrumenter til virkelig verdi vises i tabell nedenfor.

Tap – avsetning til tap, kredittrisiko Netto tap på utlån ble 11,1 mill. kroner (9,2 mill.).

2017

2016

finansielle derivater

5 427

11 628

Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi

-1 824

-5 244

Netto verdiendring på innlån til virkelig verdi

6 487

10 443

3 793

5 551

i forhold til brutto utlån ved utgangen av året – omtrent samme nivå som ved inngangen av året. Brutto misligholdte engasjement utgjorde 22,1 mill.

Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner

kroner (41,6 mill.). Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement utgjorde 63,1 mill. kroner (28,3 mill.)

Netto verdiendring på aksjer til virkelig verdi over resultatet

3 520

Summen av misligholdte og tapsutsatte engasjement er

-1 092

økt fra 69,9 mill. kroner til 85,2 mill. kroner. Summen

Netto verdiendringer på finansielle instrument til virkelig verdi over resultat

Gruppenedskrivninger er i løpet av året holdt på et stabilt nivå med 27,0 mill. kroner. Dette utgjør 0,24 %

Netto verdiendring på valuta og

17 403

av individuelle nedskrivninger er 21,9 mill. kroner (16,6

21 287

mill.). Banken har ved utløpet av hvert kvartal en detaljert Lavere kredittrisiko førte til en positiv verdiendring på

gjennomgang av utlånsporteføljen. Dette for å avdekke

3,8 mill. kroner i bankens portefølje av obligasjoner.

tapsindikasjoner og vurdere eventuelle behov for nedskrivninger. Det er knyttet skjønnsmessige vurderinger

Driftskostnader

til bankens vurderinger av størrelsen på nedskrivningene

Bankens driftskostnader for 2017 ble 157,3 mill. kroner

og avsetningene, både for enkeltlån og for grupper av

(124,7 mill.). Dette er en økning på 32,6 mill. kroner.

lån. Denne vurderingen knytter seg både til sannsynlig-

I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,18

heten for mislighold og tap gitt mislighold.

(0,98). Kostnader i forhold til inntekter ble 49,1 % (40,1 %). Vi har et sterkt fokus på å holde kostnadene på et lavest mulig nivå, samtidig som vi tilbyr riktig servicegrad til våre kunder. Bankens målsetting er en kostnadsandel under 45,0 %.

22


%

Utvikling NIBOR

1,2 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 Jan

Feb

Mar

Apr

Mrd kr 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Balansestruktur

2011

2012

2013

UtlĂĽn

2014

Innskudd

Mill kr

2015

Forvaltning

2016

2017

Forretning

% av GFK

Bankens resultatutvikling

160

1,2 %

140

1,0 %

120

0,8 %

100 80

0,6 %

60

0,4 %

40

0,2 %

20

0,0 %

0

2012

2013

%

18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

2014

2015

2016

2017

Soliditet

13,3 %

13,7 %

7,8 %

8,6 %

2012

2013

15,0 %

16,7 %

9,7 %

17,3 %

10,1 % 6,3 %

2014

EK-avkastning etter skatt

2015

2016 Ren kjernekapital

16,7 %

8,0 %

2017


Styrets beretning

Disponering av overskudd (beløp i hele 1 000)

Utlån i Eika Boligkreditt

Årets resultat før skatt ble 151 933 og etter skatt 119 533.

Overført volum i Eika Boligkreditt utgjør 4 839,2 mill.

Styret forslår følgende disponering av årets resultat etter

kroner pr. utgangen av 2017. Volumet økte med 320,4

skatt på 119 533:

mill. kroner i løpet av 2017 – tilsvarende 7,1 %. Eika

Overført til sparebankenes fond

52 459

Boligkreditt er en stabil og viktig fundingkilde for banken.

Overført til utjevningsfond

37 479

Eika Boligkreditt har tilgang til billigere funding med

Kontantutbytte

29 595

lengre løpetider enn det vi som en lokal sparebank

Sum disponert

119 533

har mulighet for å skaffe. Overføringsgraden til Eika Boligkreditt ved utgangen av 2017 er 38,4 %.

Bankens forvaltnings- og forretningskapital Bankens forvaltningskapital pr. utgangen av 2017 var

Innskudd

13,7 mrd. kroner. Forvaltningskapitalen har økt med

Innskudd fra kunder har økt med 172,7 mill. kroner til

634,6 mill. kroner siste 12 måneder – tilsvarende en

8,5 mrd. kroner i løpet av året. Dette gir en økning på

økning på 4,9 %. Økningen i bankens forvaltningskapital

2,1 %. Innskudd fra personmarkedet økte med 3,7 % til

skyldes først og fremst utlånsøkningen som har vært i

6,1 mrd. kroner, mens innskudd fra næringslivet ble

løpet av 2017. Bankens forretningskapital pr. utgangen

redusert med 1,7 % til 2,4 mrd. kroner.

av 2017 var 18,5 mrd. kroner. Forretningskapitalen har økt med 955,0 mill. kroner siste 12 måneder –

tilsvarende en økning på 5,4 %. Forretningskapitalen

Sektor/næring

består av bankens forvaltningskapital med tillegg av

Personmarked

overført volum i Eika Boligkreditt.

Offentlig forvaltning Primærnæring

INNSKUDD

31.12.17 Fordeling 6 063 333

31.12.16 Fordeling

71,3 % 5 848 921

70,2 %

1 939

0,0 %

1 672

0,0 %

348 356

4,1 %

421 432

5,1 %

Utlån

Produksjonsbedrifter

90 934

1,1 %

77 421

0,9 %

Samlede brutto utlån har økt med 352,1 mill. kroner til

Bygg/anlegg

348 334

4,1 %

303 307

3,6 %

11,5 mrd. kroner i løpet av året. Dette gir en økning på

Handel/hotell/restaurant

202 690

2,4 %

224 229

2,7 %

3,2 %. Inkludert Eika Boligkreditt har brutto utlån økt

Finans/eiendom

879 459

10,3 %

811 843

9,7 %

med 4,3 % til 16,3 mrd. kroner. Utlånsveksten i Eika

Tjenesteytende næringer

482 376

5,7 %

544 364

6,5 %

Boligkreditt isolert sett var 7,1 % i 2017.

Transport/kommunikasjon

87 612

1,0 %

99 171

1,2 %

Sum

8 505 034 100,0 % 8 332 359 100,0 %

Brutto utlån for privatmarked viser en økning på 136,3 mill. kroner til 7,8 mrd. kroner i løpet av året. Dette

Innskuddsdekningen ved utgangen av året er 74,2 %

gir en økning på 1,8 %. Inkludert Eika Boligkreditt

(75,0 %). Innskuddsdekningen innenfor privatmarkedet

har utlån privatmarked økt med 456,6 mill. kroner –

er 78,1 % (76,7 %) mens dekningen innenfor bedrifts-

tilsvarende 3,8 %. Brutto utlån til næringslivsmarkedet

markedet er 66,0 % (71,2 %). Innskuddsdekningen

viser en økning på 6,2 % til 3,7 mrd. kroner. Av samlede

inkludert overført volum til Eika Boligkreditt, er 52,2 %

utlån utgjør privatmarked 67,7 % (68,6 %), jordbruk

(53,3 %). Bankens langsiktige målsetting er en innskudds-

19,0 % (17,6 %) og øvrig næringslivsmarked 13,3 %

dekning på minimum 70,0 %. Hensyntatt overført

(13,8 %).

volum i Eika Boligkreditt, skal innskuddsdekningen

Sektor/næring Personmarked Offentlig forvaltning Primærnæring Produksjonsbedrifter Bygg/anlegg Handel/hotell/restaurant

7 760 015 - 2 178 741

være minimum 50,0 %.

BRUTTO UTLÅN

31.12.17 Fordeling

31.12.16 Fordeling

67,7 % 7 623 760 0,0 %

Risikostyring

68,6 %

-

0,0 %

19,0 % 1 955 373

17,6 %

En effektiv risikostyring er et viktig element for at banken skal nå sine strategiske målsettinger. Banken

45 461

0,4 %

49 274

0,4 %

har etablert egne risikostrategier, der det er konkretisert

341 348

3,0 %

370 865

3,3 %

styringsmål og rammer. Disse strategiene revurderes

83 123

0,7 %

79 749

0,7 %

minst årlig i sammenheng med bankens øvrige plan-

927 750

8,1 %

900 979

8,1 %

prosesser. Utviklingen i risikobilde rapporteres periodisk

Tjenesteytende næringer

7 79 662

0,7 %

79 552

0,7 %

til styret.

Transport/kommunikasjon

45 255

0,4 %

49 749

0,4 %

Finans/eiendom

Sum

11 461 355

100,0 % 11 109 300 100,0 %

24


Styrets beretning

En viktig del av bankens risikostyring er vurdering av

Markedsrisiko

totalkapitalbehov (ICAAP – Internal Capital Adequacy

Bankens markedsrisiko består av renterisiko, kursrisiko

Assessment Process). I denne prosessen foretas det

og valutarisiko. Renterisiko oppstår når det er forskjeller

vurderinger av risikoer banken er eksponert mot med

i rentebinding mellom aktiva- og passivasiden og utenom

tilhørende vurdering av styring og kontroll. Basert på

balanseposter. Total renterisiko rapporteres regelmessig

denne vurderingen foretas en beregning av kapital-

til styret og har i løpet av hele året vært innenfor fast-

behovet for å dekke disse risikoer.

satt ramme. Rentefølsomhet i bankens portefølje er uendret i forhold til i fjor. Bankens netto resultateffekt

Kredittrisiko

ved en parallellforskyvning av rentekurven med ett

Styret vurderer risikoen for tap på utlån og garantier

prosentpoeng, gir en total renterisiko på 15,8 mill.

for person- og landbrukskunder generelt som lav.

kroner pr. 31.12.2017.

Kredittrisikoen i bankens øvrige næringsengasjement er i stor grad i risikogruppene lav og moderat, mens

Bankens utlånsportefølje har et renteforfall på mindre

risikoen er høyere for de tapsutsatte og misligholdte

enn ett år. Fastrentelån til kunder blir rentebyttet

engasjementene. For de av disse engasjementene hvor

over til flytende rente. Ved større fastrentelån blir

det er indikasjoner på tap, er det foretatt individuelle

det inngått en rentebytteavtale pr. lån. Ved mindre

nedskrivninger basert på en konkret vurdering.

lån vil rentebytteavtalen omfatte flere lån. Både fastrentelån og rentebytteavtaler bokføres til virkelig

Likviditetsrisiko

verdi i regnskapet. Innskudd til kunder har renteforfall

Likviditetsrisiko er risiko for manglende likviditet til å

på 1 år eller lavere. Durasjonen på obligasjonsporte-

kunne innfri forpliktelser ved forfall. Banken har en lav

føljen er 0,14 pr. 31.12.2017. I følge rammen skal

til moderat likviditetsrisiko. Markedet for ekstern funding

ikke banken ha mer enn 0,50 i durasjon på obliga-

bearbeides aktivt for å sikre at tilstrekkelig funding

sjonsporteføljen.

alltid er tilstede. Kursrisiko er knyttet til aksjer, aksjefond og obligasjoner. Kravet til likviditet styres ut fra likviditetsindikatorer.

For disse investeringer har styret vedtatt rammer.

Likviditetsindikator 1 skal være større enn 105,0 og

Eksponering blir regelmessig rapport til styret. Disse

likviditetsindikator 2 skal være større enn 110,0 i

verdipapirer vurderes til virkelig verdi i regnskapet.

henhold til bankens måltall. Likviditetsindikator pr. 31.12.2017 var henholdsvis 106,5 og 112,8. Banken

I forhold til valutarisiko har banken kun en mindre

har 3,2 mrd. kroner i innlån fra obligasjonsmarkedet.

kontantbeholdning i forbindelse med kjøp og salg av

Dette er en økning på 395,2 mill. kroner i forhold

reisevaluta. Banken har ellers ingen aktiva- eller passiva-

til inngangen av 2017. I tillegg har banken 67,9 mill.

poster i balansen. Imidlertid har banken en indirekte

kroner i gjeld til kredittinstitusjoner. Banken prioriterer

valutarisiko i form av garanti for valutalån formidlet til

langsiktige innlån med hensiktsmessig spredning av

annen kredittinstitusjon. Banken vil på disse garantier

forfallstidspunkter. Banken jobber aktivt for å ha en

kun ha valutarisiko dersom kunden skulle misligholde

jevn og godt fordelt forfallsstruktur på innlån som tas

lånet. Banken vurderer derfor valutarisikoen som lav.

opp i markedet. Restløpetiden på obligasjonslån er fra ca. 3 måneder til nærmere 4,5 år – med et snitt på ca.

Operasjonell risiko

2,4 år. Bankens likviditetssituasjon vurderes som god.

Operasjonell risiko omfatter alle de potensielle tapskilder

Trekkrettighet i DNB er på 300,0 mill. kroner. Banken har

som er knyttet til den løpende driften av bankens

ikke F-lån i Norges Bank. Bankens LCR (mål på likviditets-

virksomhet. Banken legger vekt på målrettede tiltak

buffer) er 150,0 ved utgangen av året mens bankens

for å forebygge mot og redusere den operasjonelle

NSFR (mål på langsiktig finansiering) er 143,0.

risikoen.

Avlastning av boliglån til Eika Boligkreditt er i løpet av 2017 økt med 320,4 mill. kroner til 4 839,2 mill. kroner. Økningen gjennom året er på 7,1 %. Styret vurderer banken sin likviditetssituasjon som god i forhold til forfallsstruktur på kort og lang sikt.

25


Styrets beretning

Kontantstrøm

med tilhørende forskrifter. Overholdelse av minimums-

Kontantstrømoppstillingen viser anskaffelsen og

krav til kapitaldekning er et vilkår for bankens virksomhet

anvendelsen av likvide midler. Kontantstrømmen deles

og derfor av sentral betydning i den daglige driften av

i operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og

virksomheten. Banken har et internt minimumsmål for

finansieringsaktiviteter. I 2017 har det vært netto

ren kjernekapitaldekning på 15,5 %.

utbetaling på utlån med 359,8 mill. kroner og netto innbetaling på innskudd med 172,7 mill. kroner.

Inntjening pr. egenkapitalbevis utgjør 13,60 kroner i

Dette gir netto utbetaling på 187,2 mill. kroner.

2017 – ned fra 16,20 kroner i 2016. Styret foreslår å

Ved innfrielse/forfall av obligasjonsgjeld er det tatt

utbetale et kontantutbytte på 6,00 kroner pr. egenkapital-

opp mer gjeld, noe som gir netto økt volum på

bevis, noe som tilsvarer en utdelingsandel på ca. 44 %.

399,0 mill. kroner. Netto kontantstrøm fra investerings-

Samlet kontantutbytte utgjør 29,6 mill. kroner.

aktiviteter viser utbetalinger på 20,1 mill. kroner.

Tilsvarende utdelingsandel forrige år var ca. 37 %.

Det er totalt en innbetaling på 10,4 mill. kroner ved

Da utgjorde også kontantutbytte 29,6 mill. kroner

salg av eiendeler holdt for salg. Motsatt er det netto

– tilsvarende 6,00 kroner pr. egenkapitalbevis.

investert 23,2 mill. kroner i aksjer/verdipapirer. Netto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter viser innbetaling

Banken legger til grunn at minimum 35 % av eierandels-

på 126,8 mill. kroner.

kapitalens (egenkapitalbeviseiernes) andel av resultatet vil kunne bli utbetalt i kontantutbytte. Ved fastsettelse

Nettoeffekten av anskaffelsen og anvendelsen av likvide

av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultat-

midler gir et innskudd i Norges Bank inkl. kontant-

utvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne

beholdning på 83,6 mill. kroner (79,9 mill.) ved utgangen

rammebetingelser samt behovet for ren kjernekapital.

av året. Bankens egenkapitalbevis har steget med 23,2 % i løpet Soliditet

av 2017 og sluttet på en kurs tilsvarende 134,00 kroner

Bankens bokførte egenkapital utgjorde pr. utgangen av

pr. egenkapitalbevis. Børsverdien ved utgangen av fjor-

året 1 526,5 mill. kroner. Av dette utgjør eierandelskapital

året var 661 mill. kroner og forholdet pris/bok var i

og overkursfond 548,9 mill. kroner.

underkant av 0,8. Antall utstedte egenkapitalbevis er 4 932 523.

Netto ansvarlig kapital utgjør 1 422,1 mill. kroner. Bankens rene kjernekapitaldekning ved utgangen av

Det langsiktige målet for bankens egenkapitalavkastning

2017 er 16,7 % (17,3 %). Kjernekapitaldekningen er

etter skatt er minimum 8,0 %. Årets resultat etter skatt

17,7 % (17,9 %) og bankens kapitaldekning er 19,0 %

tilsvarer en egenkapitalavkastning på 8,0 % – identisk

(18,9 %). Tallene er hensyntatt årets resultat etter skatt.

med målet.

Veksten i utlån har vært høyest innenfor bedriftsmarkedet – der vektingen er på et høyere nivå sammenlignet med

Utsikter fremover

personmarkedet, i forhold til beregning av risikovektet

Det forventes et rimelig stabilt aktivitetsnivå i vår region

kapital.

framover. I tillegg vil trolig arbeidsledigheten fortsatt vise en synkende tendens framover. Vi forventer at

Ved inngangen til 2018 er de regulatoriske kravene

rentemarginen vil holde seg relativt stabil framover,

(inklusiv bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og mot-

selv med et lavt rentenivå.

syklisk buffer) til ren kjernekapital 12,0 %, kjernekapital på 13,5 % og til kapitaldekning er 15,5 %. Banken har

Konkurransen oppleves fortsatt som sterk innenfor både

i tillegg et Pilar-2 krav på 2,2 %. Banken oppfyller

privatmarkedet og bedriftsmarkedet. På bedriftssiden

disse kravene med god margin, noe som bidrar til å

merker vi priskonkurransen både innenfor landbruk og

gi et godt grunnlag for videre vekst og utvikling av

innenfor øvrig næringsliv.

banken i årene som kommer. Banken er underlagt reglene om kapitaldekning i Finansforetaksloven

26


Styrets beretning

Banken er i en god posisjon når det gjelder marked, likviditet og soliditet. Styret forventer tilfredsstillende inntjening i den underliggende driften framover. Dette gir et solid og godt grunnlag for å utvikle banken videre som lokalbanken for Jæren videre inn i 2018. Takk Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til alle ansatte og tillitsvalgte for verdifull innsats og godt samarbeid i et utfordrende og krevende år for Jæren Sparebank. Det er gjennom året lagt et godt grunnlag for å utvikle banken videre som lokalbanken for Jæren. Styret vil også takke alle kunder og øvrige forbindelser for den tillit som er vist banken gjennom året som nå er tilbakelagt.

Bryne, 28. februar 2018 Styret i Jæren Sparebank

Per Bergstad Styreleder

Tor Audun Bilstad Nestleder

Bjørg Helen Osvoll Mæland Styremedlem

Marie Storhaug Styremedlem

Snorre Haukali Styremedlem

Turid Gauksås Bakker Styremedlem

Elena Zahl Johansen Styremedlem

Tor Egil Lie Adm. banksjef

27


Resultatregnskap

Resultatregnskap (beløp i 1000 kroner)

Note

2017

2016

Sum renteinntekter

16

357 185

346 629

Sum rentekostnader

16

146 852

148 011

210 334

198 618

Netto renteinntekter

Provisjonsinntekter m.v.

17

78 735

68 140

Provisjonskostnader m.v.

17

-8 800

-8 757

Andre driftsinntekter

17

Netto provisjons- og andre inntekter

Utbytte

17

Resultat investeringer etter egenkapitalmetoden Netto verdiendringer på fin. instrument til virkelig verdi over resultat

1 773 61 157

20 813

29 867

17, 27

289

285

17

17 403

21 287

38 504

51 439

Netto inntekter fra finansielle investeringer

Personal- og administrasjonskostnader

1 572 71 507

18, 34, 41

123 387

87 659

Avskrivninger og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

28

8 497

12 565

Andre driftskostnader

19

25 443

24 525

Sum driftskostnader før tap og nedskrivninger

157 327

124 748

Driftsresultat før tap og nedskrivninger

163 019

186 466

Nedskrivninger og tap på utlån

10

Driftsresultat etter tap og nedskrivninger

Skattekostnad

20

Resultat av drift etter skatt

11 086

9 153

151 933

177 313

32 400

37 489

119 533

139 823

1 157

-5 461

Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon

34

Skatt på aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon

-289

1 365

Resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt

868

-4 096

-22 235

2 155

Resultatelement som vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt

-22 235

2 155

Totalresultat

98 166

137 883

Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

25

Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (justert for negativ goodwill)

39

13,6

16,2

Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis, virksomhet holdt for salg

39

0,0

0,0

28


Balanse

Balanse Eiendeler (beløp i 1000 kroner)

Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Note

2017

2016

21, 22

83 590

79 938

21, 22

463 358

177 684

Utlån til kunder amortisert kost

7-10, 21, 22

11 245 066

10 726 373

Utlån til kunder virkelig verdi

7-10, 21, 23

167 373

339 299

Sertifikater og obligasjoner

21, 23, 24

1 117 521

1 109 052

Aksjer og fondsandeler

21, 23, 25

34 949

16 622

Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg

21, 23, 25

434 794

448 601

Finansielle derivater

21, 23, 26

-

190

27

7 125

6 837

Eierinteresser i tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler

28

31 700

36 236

Varige driftsmidler

28

31 814

33 414

Eiendeler holdt for salg

29

28 201

38 586

Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

782

753

29 218

27 300

13 675 491

13 040 885

Gjeld til kredittinstitusjoner

21, 22, 30

67 882

67 698

Innskudd fra kunder

21, 22, 31

8 505 034

8 332 359

Verdipapirgjeld

21, 22, 32

3 238 158

2 842 976

Finansielle derivater

21, 23, 26

5 663

9 476

Annen gjeld

33

29 273

29 049

Betalbar skatt

20

29 501

25 524

25 847

26 311

Utsatt skatt

20

10 098

6 908

Avsetning til pensjonsforpliktelser

34

6 735

8 380

21, 22, 35

230 782

232 265

12 148 971

11 580 947

123 313

123 313

Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter

Ansvarlig lånekapital Sum gjeld

Egenkapitalbeviskapital

38

Egne egenkapitalbevis Overkurs

38

Annen innskutt egenkapital

-525

-

425 285

425 285

826

Sum innskutt egenkapital

548 899

Utjevningsfond

251 251

213 285

Sparebankens fond

648 705

595 866

77 665

102 190

Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital

36

Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

548 598

977 622

911 340

1 526 520

1 459 938

13 675 491

13 040 885

Bryne, 28. februar 2018 Styret i Jæren Sparebank

Per Bergstad Styreleder

Tor Audun Bilstad Nestleder

Bjørg Helen Osvoll Mæland Styremedlem

Marie Storhaug Styremedlem

Snorre Haukali Styremedlem

Turid Gauksås Bakker Styremedlem

Elena Zahl Johansen Styremedlem

Tor Egil Lie Adm. banksjef

29


Endringer i egenkapital

Oppstilling av endringer i egenkapital Egne egen kapitalbevis

Overkurs fond

Annen innskutt egenkapital

(beløp i 1000 kroner)

Egen kapitalbevis

Sum egenkapital pr. 01.01.16

123 313

-

425 285

-

-

-

-

Utbetalt utbytte og gaver Resultat 2016

-

-

-

123 313

-

425 285

Periodens resultat

-

-

-

Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon over totalresultat

-

-

Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

-

Totalresultat for perioden

-

Utbytte og gaver Egne egenkapitalbevis

Sum egenkapital pr. 31.12.16

Sum egenkapital pr. 31.12.17

Spare­ bankens fond

Sum egen­ kapital

165 449

85 237

537 569

1 336 852

-

-14 798

-

-14 798

47 835

31 751

58 297

137 883

213 285

102 190

595 866

1 459 938

-

37 479

29 595

52 459

119 533

-

-

487

-

381

868

-

-

-

-

-22 235

-

-22 235

-

-

-

37 966

7 360

52 840

98 166

-

-

-

-

-29 595

-

-29 595

-

-525

-

826

-

-2 289

-

-1 988

123 313

-525

425 285

826

251 251

77 665

648 705

1 526 520

6 049

13 511

123 313

-525

425 285

826

258 712

77 665

654 755

1 540 031

Overgang til IFRS 9 (note 43) Omarbeidet egenkapital 01.01.18

Annen egen­ kapital*

Utjevningsfond

7 461

Fond for urealiserte gevinster

50 359

Transaksjoner egne egenkapitalbevis

-2 289

Utbytte

29 595

*Annen egenkapital pr. 31.12.17

77 665

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr. 01.01.17

72 594

Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

-22 235

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr. 31.12.17

50 359

30


Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling (beløp i 1000 kroner)

2017

2016

Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder

415 766

391 979

Renteutbetalinger

-71 527

-76 990

Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-88 972

-79 277

Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer

22 602

22 094

Innbetalinger av utbytte, andeler

20 813

29 867

Innbetalinger andre inntekter

3 375

3 250

-149 564

-147 839

-25 524

-25 624

-134

-269

126 834

117 191

Kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-35 595

-31 998

Salg av aksjer og andeler i andre foretak

12 359

Utbetalinger til drift Skatter Utbetaling gaver av overskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling ved omsetning av rentebærende verdipapir

20 798

Utbetaling ved omsetning av rentebærende verdipapir

-4 676

Kjøp driftsmidler m.v.

-2 571

-466

Innbetaling ved salg av eiendeler holdt for salg

10 385

825

-20 097

-10 841

-285 490

109 452

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto plassering/låneopptak i kredittinstitusjon Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån og rammekreditter til kunder Netto inn/utbetaling innskudd kunder

164

4 716

-359 839

-712 304

172 675

Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital

87 946 100 000

Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetalinger ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto kontantstrøm for perioden

875 000

1 196 000

-476 000

-877 000

-29 595

-14 798

-103 085

-105 988

3 652

363

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

79 938

79 575

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

83 590

79 938

31


Forretningskapitalen er bankens forvaltningskapital inkludert overført volum til Eika Boligkreditt.


Noter

Innhold noter 34 Note 1 Generell informasjon

57 Balanse

34 Note 2 Regnskapsprinsipper

57 Note 21 Kategorier av finansielle instrumenter

40 Note 3 Anvendelse av estimater og

58 Note 22 Virkelig verdi på finansielle

skjønnsmessige vurderinger

instrumenter til amortisert kost

44 Note 4 Segmenter

59 Note 23 Finansielle instrumenter bokført

45 Note 5 Kapitalstyring og kapitaldekning

til virkelig verdi

46 Note 6 Risikostyring

61 Note 24 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer

47 Kredittrisiko 47 Note 7 Kredittrisiko

61 Note 25 Aksjer

49 Note 8 Utlån fordelt på kundegrupper

62 Note 26 Finansielle derivater 62 Note 27 Tilknyttet selskap

og geografi

63 Note 28 Varige driftsmidler

50 Note 9 Nedskrevne engasjementer

og immaterielle eiendeler

fordelt på kundegruppe

63 Note 29 Eiendeler holdt for salg

51 Note 10 Nedskrivninger og tap på utlån

og investeringseiendommer 52 Likviditetsrisiko

63 Note 30 Gjeld til kredittinstitusjoner

52 Note 11 Likviditetsrisiko

64 Note 31 Innskudd fra og gjeld til kunder 64 Note 32 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

53 Markedsrisiko 53 Note 12 Renterisiko

64 Note 33 Annen gjeld

54 Note 13 Valutarisiko

65 Note 34 Pensjonsforpliktelser

54 Note 14 Kursrisiko

67 Note 35 Ansvarlig lånekapital

54 Note 15 Finansielle derivater

67 Note 36 Egenkapital

54 Resultatregnskap

68 Øvrige opplysninger

54 Note 16 Renteinntekter

68 Note 37 Betingede forpliktelser

55 Note 17 Andre driftsinntekter

68 Note 38 Egenkapitalbevis og egenkapitalbeviseiere

55 Note 18 Personal- og andre

69 Note 39 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis

administrasjonskostnader 55 Note 19 Andre driftskostnader

69 Note 40 Hendelser etter balansedagen

56 Note 20 Skatt

70 Note 41 Ytelser til ledende ansatte 73 Note 42 Transaksjoner med nærstående parter 73 Note 43 Overgang til IFRS 9

33


Noter

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Jæren Sparebank er en egenkapitalbevisbank notert på Oslo Børs. Banken tilbyr gjennom sine 6 kontorer i Klepp, Time og Hå et fullservicekonsept innen bank og finansielle tjenester, ovenfor person- og landbrukskunder samt mindre/mellomstore bedrifter. Bankens hovedkontor har besøksadresse Jernbanegata 6, 4340 Bryne.

instrumenter. IFRS 9 introduserer en ny modell for klassifisering og måling av finansielle eiendeler, ny modell for nedskrivning av finansielle eiendeler og nye regler for sikringsbokføring. Implementering av IFRS 9 Eika Gruppen startet opp en tverrfaglig prosjektgruppe i 2016 som har forberedt implementeringen av IFRS 9.

Regnskapet for 2017 ble godkjent av styret i Jæren Sparebank 28. februar 2018.

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra fagområdene kreditt, datavarehus og regnskap/rapportering, samt prosjektleder. Prosjektet har vært ansvarlige for å implementere Eikas PD- og LGD-modeller i den nedskrivningsmodellen som benyttes (utviklet av SDC, Eika-bankenes leverandør av banksystemer). Prosjektet har også inkludert områdene under IFRS 9 for klassifisering og måling og rapportering.

NOTE 2 REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGNSKAPET Banken avlegger regnskap i samsvar med IFRS, International Financial Reporting Standards, som er godkjent av EU og er obligatorisk for årsregnskap som avlegges pr. 31.12.2017. Tilleggskrav til noter som følger av lov og forskrift for norske banker er hensyntatt.

Jæren Sparebank har vært representert som deltaker samt som medlem i en referansegruppe. Banken har løpende fulgt opp og testet innspill og rapporter som har blitt utarbeidet i regi av prosjektgruppen og dermed bidratt til kvalitetssikringen av det som blir levert av systemet framover.

Regnskapet er basert på historisk kost-prinsippet med unntak av: finansielle eiendeler tilgjengelige for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet. Regnskapet er presentert i norske kroner, og alle tall er vist i hele tusen, med mindre annet er spesifikt angitt.

Overgangsregler IFRS 9 skal anvendes retrospektivt, men for sikringsbokføring kan man velge å videreføre prinsippene i IAS 39 inntil videre. Retrospektiv anvendelse innebærer at Jæren Sparebank skal lage åpningsbalansen 01.01.2018 etter prinsippene i IFRS 9. Det er adgang til å unnlate å utarbeide sammenligningstall for historiske perioder, og banken har valgt å ikke utarbeide sammenligningstall. Det er også anledning til å utsette implementeringen av reglene for sikringsbokføring etter IFRS 9. Banken benytter ikke sikringsbokføring.

Nye standarder og fortolkninger som er tatt i bruk for regnskapsåret 2017 I 2017 har endringer i eksisterende standarder blitt innført. Dette inkluderer endring av følgende standarder: • IAS 7: Endringen innebærer at det skal gis mer detaljert informasjon om de ulike elementene som ligger til grunn for periodens endring i forpliktelser som har sitt opphav i finansieringsaktiviteter. • IAS 12: Endringen innebærer klargjøring om vurderinger knyttet til om fremtidige skattereduserende midlertidige forskjeller kan utnyttes mot sannsynlig fremtidig inntekt

Effektene av nye prinsipper i åpningsbalansen for 2018 føres mot egenkapitalen. Informasjon om IFRS 9 er innarbeidet i Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene under Finansielle eiendeler og Utlån og garantier. Følgende noter omhandler implementering av IFRS 9:

• IFRS 12: Endringen innebærer en presisering om at alle opplysningskrav i IFRS 12 gjelder for investeringer klassifisert etter IFRS 5 med unntak av kravet om summarisk finansiell informasjon om datterselskap, TS eller FKV.

Note 2 Regnskapsprinsipper Note 3 Anvendelse av estimater og skjønnsmessige vurderinger Note 5 Kapitalstyring og kapitaldekning Note 10 Nedskrivninger og tap på utlån Note 37 Betingede forpliktelser Note 43 Overgang til IFRS 9

Innføring av disse endringene har ikke hatt vesentlig innvirkning på regnskapet for 2017. Standarder som tas i bruk fra og medregnskapsåret 2018 IFRS 9 Finansielle instrumenter Regnskapet for 2017 er avlagt iht. IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. Fra 01.01.2018 blir denne standarden erstattet av IFRS 9 Finansielle

34


Noter

KLASSIFISERING OG MÅLING FINANSIELLE EIENDELER IFRS 9 vil innføre nye prinsipper for klassifisering og måling. Målekategoriene for finansielle eiendeler i IAS 39 (virkelig verdi over resultat, tilgjengelig for salg, holde til forfall og utlån og fordringer til amortisert kost) har blitt erstattet av følgende tre målekategorier etter IFRS 9:

UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER KLASSIFISERING AV UTLÅN UNDER IFRS 9 Utlån med fast rente der banken har som formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer i form av renter og avdrag, er sikret med derivater for å matche finansieringen til flytende rente. Banken benytter derfor fair value option for å unngå accounting mismatch på disse utlånene, og de er klassifisert til virkelig verdi over resultatet.

• Amortisert kost • Virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat (FVOCI) • Virkelig verdi med verdiendring over resultat (FVTPL)

UTLÅNSPORTEFØLJE I BOLIGKREDITTSELSKAP Banken har anledning til å overføre utlån med pant i boligeiendom til Eika Boligkreditt som har belåningsgrad under 60 %. Banken overfører utlån fra egen balanse kun unntaksvis og med volum som ligger under en egendefinert vesentlighetsgrense (5 % årlig av utestående portefølje og 20 % i porteføljens gjennomsnittlige levetid). Basert på dette har banken vurdert overføringer til Eika Boligkreditt som uvesentlig for vurdering av klassifisering, og utlån som kan overføres til Eika Boligkreditt er klassifisert til amortisert kost.

Målekategori bestemmes ved førstegangs regnskapsføring av eiendelen. Definisjonen av et finansielt instrument reguleres i IAS 32 og er ikke endret som følge av IFRS 9. Ved fastsettelse av målekategori skiller IFRS 9 mellom ordinære renteinstrumenter og egenkapitalinstrumenter, herunder derivater. Med ordinære renteinstrumenter menes det renteinstrumenter der avkastning utgjør kompensasjon for tidsverdi av penger, kredittrisiko og andre relevante risikoer som følger av ordinære renteinstrumenter.

IFRS 15 Inntekter fra kontrakter med kunder Standarden er en ny modell utgitt av IASB og omfatter prinsippet om at inntektsføring først skjer når varen eller tjenesten overføres til kunden. Standarden vurderes å ha begrenset påvirkning for banken og trår i kraft for regnskapsåret som starter 1. januar 2018.

Egenkapitalinstrumenter faller i målekategorien virkelig verdi over resultat. For egenkapitalinstrumenter som ikke er derivater og ikke holdes for handelsformål, er det anledning til å velge å føre disse til virkelig verdi over utvidet resultat. For ordinære renteinstrumenter bestemmes målekategorien etter formålet med investeringen. Renteinstrumenter som inngår i en portefølje med formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer i form av renter og avdrag, skal måles til amortisert kost. Renteinstrumenter som inngår i en portefølje med formål om å både motta kontantstrømmer og å foreta salg, skal måles til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat, med renteinntekt, valutaomregningseffekter og nedskrivninger presentert over ordinært resultat. Renteinstrumenter i øvrige forretningsmodeller skal måles til virkelig verdi over resultat. Verdiendringer på ordinære renteinstrumenter ført over utvidet resultat, skal reklassifiseres til resultatet ved salg eller annen avhendelse av eiendelene. Øvrige gjeldsinstrumenter skal måles til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

VEDTATTE IFRS-ER OG IFRIC-ER MED FREMTIDIG IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT En rekke nye standarder, endringer i eksisterende standarder og fortolkninger er utgitt med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt. Det er kun medtatt standarder og fortolkninger som anses relevante for banken. IFRS 16 Leieavtaler IFRS 16 er gitt ikrafttredelse for årsregnskap som starter fra og med 1. januar 2019. Det er tillatt å implementere standarden tidlig. Banken vil ikke tidligimplementere standarden. Det forventes at IFRS 16-leieavtaler vil gi effekt på resultatoppstilling og balansen. For leietaker fjernes dagens skille mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler, og erstattes av en modell som skal anvendes for alle leieavtaler, med enkelte konkrete unntak. Konsekvensen blir at leieavtaler som regnskapsføres i tråd med den nye modellen, vil måtte balanseføres i regnskapet til leietaker i form av en leieforpliktelse og en eiendel som representerer leietakers rett til å bruke den underliggende eiendelen. For utleier videreføres i all hovedsak dagens regelverk (IAS 17) uforandret.

FINANSIELLE FORPLIKTELSER For finansielle forpliktelser er reglene i hovedsak de samme som i dagens IAS 39. En endring fra IAS 39 er at for finansielle forpliktelser som er bestemt regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, skal endringer i verdien som skyldes selskapets egen kredittrisiko innregnes i utvidet resultat (banken har ikke finansiell gjeld til virkelig verdi).

35


Noter

Kravene til tilleggsopplysninger utvides for både leietaker og utleier.

Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

SEGMENTINFORMASJON Driftssegmenter rapporteres slik at de er i overensstemmelse med rapporterbare segmenter i henhold til den interne rapporteringen til Jæren Sparebank.

KLASSIFISERING Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle eiendeler klassifisert i en av de følgende kategorier avhengig av typen instrument og formålet med investeringen: Finansielle eiendeler klassifiseres i gruppene: • Finansielle eiendeler til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet • F inansielle eiendeler bestemt regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet • Utlån og fordringer, balanseført til amortisert kost • F inansielle instrumenter tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi

INNTEKTSFØRING Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rentemetode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontantstrømmene inkluderer etableringsgebyrer, samt eventuell restverdi ved utløpet av forventet løpetid. Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode benyttes for balanseposter som vurderes til amortisert kost. For rentebærende balanseposter som vurderes til virkelig verdi over resultatet inntektsføres den nominelle renten løpende, mens verdiendringer regnskapsføres ved periodeslutt. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi.

Finansiell gjeld klassifiseres som: • F inansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet • Andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi med verdiendringer over resultatregnskapet har følgende underkategorier:

Renteinntekter på finansielle instrumenter klassifisert som utlån inkluderes på linjen for netto renteinntekter.

FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI OVER RESULTATREGNSKAPET Finansielle eiendeler og forpliktelser klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom de holdes for omsetning eller øremerkes til dette ved førstegangsinnregning. Alle finansielle eiendeler og forpliktelser kan øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom:

Gebyrer og provisjoner resultatføres etter hvert som tjenesten ytes. Gebyrer for etablering av låneavtaler inngår i kontantstrømmene ved beregning av amortisert kost og inntektsføres under netto renteinntekter etter effektiv rentemetode. Gebyrer som mottas i forbindelse med finansielle garantier resultatføres over garantiperioden. I andre driftsinntekter inngår blant annet gebyrer og provisjoner knyttet til betalingsformidling, kredittformidling og verdipapirtjenester. Resultatføringen skjer når tjenestene er levert. Provisjon for lån overført til Eika Boligkreditt føres som provisjonsinntekter i regnskapet.

• k lassifiseringen reduserer en mismatch i måling eller innregning som ellers ville ha oppstått som følge av ulike regler for måling av eiendeler og forpliktelser • d e finansielle eiendelene inngår i en portefølje som løpende måles og rapporteres til virkelig verdi

Utbytte fra investeringer resultatføres på det tidspunkt utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen. Leieinntekter inntektsføres løpende etter hvert som de opptjenes.

Banken har en investeringsportefølje med aksjer og obligasjoner som er øremerket til virkelig verdi ved førstegangsinnregning, og som løpende styres og måles til virkelig verdi. Dette er i tråd med styrets godkjente risiko- og investeringsstrategi og informasjon basert på virkelig verdi rapporteres regelmessig til bankens ledelse og styret.

FINANSIELLE INSTRUMENTER INNREGNING OG FRAREGNING Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes når banken blir part i instrumentets kontraktsmessige vilkår. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighetene til kontantstrømmer fra de finansielle eiendelene utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres.

Banken har innvilget utlån med fastrente som er sikret gjennom rentebytteavtaler. I regnskapet er verdien av rentebytteavtaler vurdert til virkelig verdi. For å unngå mismatch i måling/innregning er derfor også tilhørende utlån vurdert til virkelig verdi.

36


Noter

Derivater innregnes til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten inngås, – og deretter løpende til virkelig verdi. Derivater i balansen er utelukkende rentebytteavtaler (renteswapper). Endringer i estimerte verdier på derivater medtas i regnskapet under «Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter» i den perioden de oppstår. Mens realiserte gevinster/(tap) klassifiseres som renteinntekter/(rentekostnader). Transaksjonsutgifter innregnes i resultatet når de påløper. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi på rapporteringstidspunktet. I kategorien til virkelig verdi over resultatet inngår klassene aksjer og andeler, fastrenteutlån, sertifikater, obligasjoner, og derivater.

MÅLING MÅLING TIL VIRKELIG VERDI Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av rapporteringsperioden med henvisning til noterte markedspriser eller kurser fra meglere av finansielle instrumenter, uten fradrag for transaksjonskostnader. Markedet er aktivt dersom det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare priser, kurser eller renter og disse prisene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme, diskontert kontantstrømsberegning eller andre verdsettelsesmodeller. I den grad observerbare markedspriser er tilgjengelige for variabler som inngår i verdsettelsesmodeller så benyttes disse.

UTLÅN OG FORDRINGER, BALANSEFØRT TIL AMORTISERT KOST Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette og som ikke er notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer regnskapsføres til virkelig verdi med tillegg av direkte marginale transaksjonskostnader ved førstegangsinnregning, og til amortisert kost etter effektiv rentemetode i etterfølgende perioder. Ved beregning av den effektive renten estimeres kontantstrømmer og alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning.

En analyse av virkelig verdi av finansielle instrumenter og ytterligere detaljer om målingen av disse oppgis i egen note i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.

FINANSIELLE EIENDELER TILGJENGELIG FOR SALG Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som er anskaffet for annet formål enn trading, og har ved førstegangsinnregning blitt plassert i denne kategorien, eventuelt ikke blitt plassert i noen annen kategori. Etter førstegangsinnregning måles finansielle eiendeler i denne kategorien til virkelig verdi, og gevinst eller tap innregnes i annen inntekt. Dersom verdifall er vesentlig eller forventes å vedvare, føres nedskrivningen over resultatet. Det benyttes skjønn for å fastsette hva som er vesentlig eller forventes å vedvare. Likevel anses et verdifall som er større 20 % som vesentlig. Er verdifallet estimert til å vare over ett år anses det som langvarig, mens mindre enn ett halvt år ikke anses som langvarig.

MÅLING TIL AMORTISERT KOST Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, måles til amortisert kost, og inntektene beregnes etter instrumentets effektive rente. Den effektive renten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Kontantstrømmene inkluderer etableringsgebyrer og direkte, marginale transaksjonskostnader som ikke direkte betales av kunden, samt eventuell restverdi ved utløpet av forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av slike kontantstrømmer neddiskontert med den effektive renten. MÅLING AV FINANSIELLE GARANTIER Utstedte finansielle garantier vurderes til virkelig verdi, som ved første gangs innregning anses å være mottatt vederlag for garantien. Ved etterfølgende måling vurderes utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av mottatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle resultatførte amortiseringer og beste estimat for vederlag ved eventuell innfrielse av garantien.

I denne kategorien inngår enkelte investeringer i aksjer og egenkapitalbevis. FINANSIELLE FORPLIKTELSER TIL AMORTISERT KOST Finansielle forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. I kategorien finansielle forpliktelser til amortisert kost inngår klassene innskudd fra og forpliktelser overfor kunder og rentebærende forpliktelser som sertifikat- og obligasjonsgjeld.

37


Noter

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLE EIENDELER På hver balansedag vurderer konsernet om det foreligger objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har vært utsatt for kredittap.

ved overtagelsen til virkelig verdi. Slike eiendeler klassifiseres i balansen etter sin art. Etterfølgende verdivurdering og klassifisering av resultateffekter følger prinsippene for den aktuelle eiendelen.

Objektive bevis for kredittap for individuelle utlån inkluderer blant annet: • vesentlige finansielle problem hos debitor • betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd • innvilget utsettelse med betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor •d et anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt under konkursbehandling

PRESENTASJON AV RESULTATPOSTER KNYTTET TIL FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI Realiserte gevinster/(tap) samt endringer i estimerte verdier på finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, inkludert utbytte, medtas i regnskapet under «Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter» i den perioden de oppstår. Verdiendringer på finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg føres mot andre inntekter og kostnader. Når finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, føres samlet verdiregulering som er ført mot andre inntekter og kostnader over resultatet som gevinst/(tap) fra investeringer i finansielle instrumenter. Utbytte på aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg føres over resultatet når bankens rett til utbytte er fastslått.

Utlån som ikke har vært gjenstand for individuelle vurderinger for kredittap, vurderes samlet i grupper. Utlån som er vurdert individuelt, men hvor nedskrivning ikke er foretatt, blir også vurdert i grupper. Gruppene er definert som utlån med like risiko- og verdiegenskaper basert på inndeling av kundene etter hovednæringer samt risikoklasse.

SIKRINGSBOKFØRING Jæren Sparebank benytter ikke sikringsbokføring. I stedet er alle sikringsforretninger og sikrede poster klassifisert som finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultat.

Grupper av utlån nedskrives for kredittap dersom det foreligger objektive bevis som: • det skjer vesentlige markedsendringer i en risikoklasse der banken har grupper av utlån • det skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene som utvilsomt får praktiske konsekvenser for en gruppe av lånekunder • negative endringer i betalingshistorikk for låntakere i gruppen •n asjonale eller lokale økonomiske forhold som står i forbindelse med mislighold av utlånene i gruppen

MOTREGNING Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes og presenteres med et nettobeløp i balansen bare når banken har en juridisk håndhevbar rett til å motregne og når banken har til hensikt å gjøre opp på nettogrunnlag. Inntekter og kostnader motregnes ikke med mindre det kreves eller tillates i henhold til IFRS. VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Selskapsregnskapet er presentert i norske kroner som er selskapets funksjonelle valuta.

Dersom det foreligger objektive bevis for kredittap for enkelt utlån eller grupper av utlån, blir lånene nedskrevet dersom balanseført verdi er høyere enn nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Nedskrivningsbeløp beregnes som forskjell mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Den effektive renten som benyttes for neddiskontering blir ikke justert som følge av endring i lånets kredittrisiko og lånebetingelser. Nedskrivning er klassifisert som tap på utlån. Renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode.

VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre, og er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelses-

OVERTAGELSE AV EIENDELER Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av misligholdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes

38


Noter

kost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris, fratrukket eventuell restverdi, over driftsmidlenes brukstid.

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at banken vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Banken regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at banken kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil banken redusere utsatt skattefordel i den grad banken ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidige skattesatser og skatteregler som gjelder på balansedagen eller som med overveiende sannsynlighet ventes vedtatt, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten skal gjøres opp.

LEIEAVTALER En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet med eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Jæren Sparebank leier lokaler til flere avdelinger, og disse er klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger kostnadsføres lineært over løpetiden da dette gir best utrykk for hvordan bankens bruk av eiendelen fordeler seg over tid.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser beregnes i samsvar med IAS 19. Økonomiske parametere lagt til grunn for beregning av pensjonsforpliktelsen er oppdatert på balansedagen, herunder er diskonteringsrenten fastsatt basert på markedsrenter på balansedagen.

EIENDELER HOLDT FOR SALG Eiendeler og grupper av eiendeler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres balanseførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er svært sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere balanseført verdi og virkelig verdi med fradrag for salgsutgifter. Eventuelle nedskrivninger føres over resultatet på linjen for av- og nedskrivninger.

Netto pensjonsforpliktelse beregnes og føres opp som langsiktig gjeld i regnskapet. Netto pensjonsforpliktelser fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse som er nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser, pensjonsmidler i forsikringsfond og pensjonspremiefond. Videre er det i den balanseførte netto pensjonsforpliktelseen korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger. Estimat- og forutsetningsavvik bokføres direkte mot egenkapitalen via totalresultatet. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet under posten “Lønn og generelle administrasjonskostnader”.

INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede selskaper er enheter hvor banken har betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 – 50 %). Regnskapet inkluderer bankens andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.

AVSATT UTBYTTE Avsatt utbytte blir bokført som egenkapital til forstanderskapet har gjort endelig vedtak om utbetaling. FORPLIKTELSER/AVSETNINGER Avsetning til forpliktelse foretas i samsvar med IAS 37. Krav til avsetning er at det eksisterer en forpliktelse som følge av tidligere hendelse, og at det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Avsetninger beregnes som nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen.

SKATT Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Periodens utsatt skatt/ skattefordel nettoføres og regnskapsføres i balansen i tråd med IAS 12.

39


Noter

BETINGEDE FORPLIKTELSER OG EIENDELER Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser. Det foretas avsetning for usikre forpliktelser dersom det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen materialiserer seg og de økonomiske konsekvensene er beregnet pålitelig.

balansedagen. Både makroøkonomiske forhold og spesifikke forhold knyttet til de utsatte engasjementene vurderes. Det er knyttet betydelig usikkerhet til de skjønnsmessige vurderingene som er lagt til grunn for fremtidige kontantstrømmer, og derfor kan endelig utfall avvike fra den vurderingen som er gjort. Det vises til note 10 for oversikt over nedskrivning på utlån og garantier

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er tatt hensyn til i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden, er opplyst om dersom dette er vesentlig.

INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER Banken gjennomgår hele bedriftsmarkedsporteføljen årlig og store og spesielt risikable engasjementer gjennomgås løpende. Lån til privatpersoner gjennomgås når de er misligholdt eller dersom de har en særlig dårlig betalingshistorikk. Ved estimering av nedskrivning på enkeltkunder vurderes både aktuell og forventet fremtidig finansiell stilling, og for engasjementer i bedriftsmarkedet også markedssituasjonen for kunden, aktuell sektor og markedsforhold generelt. Muligheten for rekapitalisering, restrukturering og refinansiering vurderes også. Samlet vurdering av disse forholdene legges til grunn for estimering av fremtidig kontantstrøm. Kontantstrømmene estimeres over en periode som fastsettes individuelt for den aktuelle kunden, eller gruppe kunder dersom dette er likhetstrekk knyttet til kundene. Banken avsetter for individuelle tap dersom det foreligger en objektiv informasjon på kredittap. Ved verdivurderingen ved tapsavsetningen hefter det usikkerhet ved estimering av tidspunkt og beløp for fremtidige kontantstrømmer inkludert verdsettelse av sikkerhetsverdier.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra operasjonelle-, investerings-, og finansieringsaktiviteter. Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner, – samt investeringer i driftsmidler og eiendommer. Kontantstrømmer fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld og egenkapital er definert som finansieringsaktiviteter. Likvider omfatter kontanter og fordringer på Norges Bank.

GRUPPEVISE NEDSKRIVNINGER Ved hvert balansetidspunkt estimeres kredittap for engasjementer som ikke er fanget opp av individuelle vurderinger. Engasjementer som er vurdert individuelt og hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning inngår også i denne kategorien. Engasjementene inndeles i kundegrupper hvor makroøkonomiske forhold i hovedsak antas å påvirke kundene likt. Forventet fremtidig kontantstrøm estimeres på bakgrunn av forventet tap og estimat for konjunktursituasjonen for de respektive kundegruppene. Forventet tap er basert på tapserfaring innenfor kundegruppene.

NOTE 3 ANVENDELSE AV ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Estimater og skjønnsmessige vurderinger vurderes løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer. For regnskapsformål benytter banken estimater og antagelser om fremtiden. Regnskapsestimatene kan avvike fra de oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat på tidspunktet for regnskapsavleggelsen. Estimatene og antagelsene som har betydelig risiko for vesentlig å påvirke balanseført verdi av eiendeler eller forpliktelser, er behandlet nedenfor. Nedenfor gjennomgås de mest vesentlige skjønnsmessige vurderingene, som bankens ledelse legger til grunn ved avleggelse av regnskapet.

NEDSKRIVNING PÅ FINANSIELLE EIENDELER UNDER IFRS 9 Etter IAS 39 skal nedskrivinger for tap bare finne sted når det er objektive bevis for at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs innregning. Under IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på forventet kredittap. Den generelle modellen for nedskrivninger av finansielle eiendeler omfatter finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat. I tillegg er også

NEDSKRIVNING PÅ UTLÅN OG GARANTIER Dersom objektive indikasjoner kan identifiseres, beregnes nedskrivning på utlån som forskjellen mellom regnskapsført verdi i balansen og forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med lånets effektive rente. Estimerte fremtidige kontantstrømmer baseres på erfaringsmateriale og skjønn basert på faktiske forhold på

40


Noter

lånetilsagn, finansielle garantikontrakter som ikke måles til virkelig verdi over resultatet og fordringer på leieavtaler omfattet.

Ved beregning av misligholdssannsynlighet over forventet levetid på engasjementet (PD-liv) benyttes det en migrasjonsbasert framskrivning for å estimere forventet mislighold fram i tid, basert på utvikling i PD siste 12 måneder. Følgende prinsipper er lagt til grunn: • Beregningen gjøres på gruppenivå og ikke på kundenivå • Beregningen gjøres med utgangspunkt i mislighold i hver risikoklasse og migrasjon mellom risikoklasser

Ved førstegangs balanseføring skal det avsettes for tap tilsvarende 12-måneders forventet tap. 12-måneders forventet tap er det tapet som er forventet å inntreffe over levetiden til instrumentet, men som kan knyttes til begivenheter som inntreffer de første 12 månedene.

VESENTLIG ØKNING I KREDITTRISIKO Vesentlig økning i kredittrisiko måles basert på utvikling i PD. Eika har definert vesentlig økning i kredittrisiko som en økning i opprinnelig PD ved første gangs innregning (PD-ini) for ulike nivåer for at modellen skal fange opp relativ utvikling i kredittrisiko. For engasjementer som hadde opprinnelig PD mindre enn 1 % er vesentlig økning definert som: PD > PD ini + 0,5 %, PD liv > PD liv ini *2

Dersom kredittrisikoen for en eiendel eller gruppe av eiendeler er ansett å ha økt vesentlig siden første gangs innregning, skal det gjøres en tapsavsetning tilsvarende hele den forventede levetiden til eiendelen. Dersom det oppstår et kredittap skal renteinntekter innregnes basert på bokført beløp etter justering for tapsavsetning. For ytterligere detaljer henvises det til IFRS 9. NEDSKRIVNINGSMODELL I EIKA Eika har utviklet egne modeller for beregning av sannsynlighet for mislighold (PD) og tap gitt mislighold (LGD). SDC har videre utviklet løsning for eksponering ved mislighold (EAD), beregning av tap og modell for vurdering om et engasjement har hatt vesentlig økning siden første gangs innregning. Banken har valgt å benytte denne modellen. Forventet kredittap (ECL) beregnes som EAD x PD x LGD, neddiskontert med opprinnelig effektiv rente.

For engasjementer som hadde opprinnelig PD over eller lik 1 % er vesentlig økning definert som: PD > PD ini + 2 %, PD liv > PD liv ini *2 BEREGNING AV LGD Estimat for LGD er basert på historiske tap i alle Eika-banker fra august 2014 til 2017 for intervaller av sikkerhetsdekning. Eika Gruppen vil kontinuerlig jobbe med utvikling av LGD-modellene etter hvert som datagrunnlaget øker med tapshistorikk for nye perioder. Modellene skiller mellom person- og bedriftskunder:

BESKRIVELSE AV PD-MODELLEN PD-modellen i Eika estimerer sannsynlighet for mislighold ved å estimere statistiske sammenhenger mellom mislighold og kundens finansielle stilling, demografiske data og betalingsadferd. Mislighold er definert som overtrekk på minimum 1000 kroner i 90 dager sammenhengende, i tillegg til andre kvalitative indikatorer som tilsier at engasjementet har misligholdt, jf. kapitalkravsforskriften § 10-1.

Personmarked • Kunder uten registrerte sikkerheter • Kunder med sikkerhet i bolig • Kunder med sikkerhet i annet enn bolig Bedriftsmarked • Kunder uten registrerte sikkerheter • Kunder med registrerte sikkerheter

Modellen skiller mellom personkunder og bedriftskunder, og måler misligholdssannsynlighet for de neste 12 måneder (PD). Personkundemodellen skiller videre på kunder med og uten boliglån. Bedriftskundemodellen skiller mellom eiendomsselskap, begrenset personlig ansvar og ubegrenset personlig ansvar.

Verdien av sikkerhetene er basert på estimert realisasjonsverdi. Banken konstaterer tap på og fraregner avtaler når det er avklart at det ikke er mulig å få engasjementet tilbakebetalt.

Betalingsadferd krever 6 måneder med historikk før den får påvirkning i modellen. Det betyr at nye kunder vil ha 6 måneder med kun ekstern modell før intern modell blir benyttet.

EAD EAD for avtaler i steg 1 består av utestående fordring eller forpliktelse justert for kontantstrømmer de neste 12 månedene og for avtaler i steg 2 de neddiskonterte kontantstrømmene for den forventede levetiden til avtalen. For garantier er EAD lik den utestående forpliktelse på rapporteringsdatoen multiplisert med

Modellene blir årlig validert og rekalibreres ved behov. Ved forringelse av modellenes kvalitet blir det utviklet nye modeller.

41


Noter

en konverteringsfaktor på 1 eller 0,5 avhengig av type garanti. Ubenyttede kreditter har EAD lik utestående ubenyttet kreditt på rapporteringstidspunktet.

Pr. 01.01.2018 har banken følgende forventninger til utvikling i makrovariablene: 2018 2019 2020 2021

Forventet levetid på en avtale beregnes ut fra lignende avtalers historiske gjennomsnittlige levetid. Avtaler som modifiseres måles fra opprinnelig innvilgelsestidspunkt selv om avtalen får nye betingelser.

Base case

FORVENTET KREDITTAP BASERT PÅ FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Eika vil justere tapsavsetningen med forventet utvikling i ulike makrovariabler som anses å ha påvirkning på forventet tap. Forventninger til fremtiden er utledet av en makromodell der det hensyntas tre scenarioer – base case, best case og worst case – for forventet makroøkonomisk utvikling ett til tre år fram i tid. Scenarioene for base case og worst case er basert på Finanstilsynets verdier for basisscenario og stresstest pr. 30.06.2017. Scenarioet for best case er basert på prognose fra Eika Gruppens makroøkonom. Variablene arbeidsledighet, oljepris, boligpriser, husholdningers gjeld, bankenes utlånsrente og kronekurs inngår i modellen. Variablene er fordelt på fylker for personmarkedet og på bransjer for bedriftsmarkedet. Vekting av scenarioene gjøres etter en ekspertvurdering. Pr. 01.01.2018 er det benyttet følgende vekter: Base case 2/3, best case 1/6 og worst case 1/6.

Arbeidsledighet (nivå)

3%

3%

3 % 2,9 %

Boligpris (endring)

3%

5%

4 % 3,8 %

Gjeld husholdning (endring)

6%

5%

5%

5%

2,5 % 2,5 %

3%

3%

Bankenes utlånsrente (nivå) Oljepris (USD pr. fat)

52

52

52

52

Kronekurs (endring)

1%

1%

1%

1%

2018 2019 2020 2021 Worst case Arbeidsledighet (nivå) Boligpris (endring)

3,5 %

4%

5 % 5,5 %

-5,5 % -6,5 % -6,5 %

-6 %

Gjeld husholdning (endring)

5 % 3,5 %

3%

0%

Bankenes utlånsrente (nivå)

2,5 % 3,5 %

5%

5%

Oljepris (USD pr. fat) Kronekurs (endring)

51

32

31

35

-2 %

-2 %

-2 %

0%

2018 2019 2020 2021 Best case

42

Arbeidsledighet (nivå)

3 % 2,8 % 2,4 %

2%

Boligpris (endring)

5%

5%

5%

5%

Gjeld husholdning (endring)

6,5 %

7%

7%

7%

Bankenes utlånsrente (nivå)

2,5 %

3%

4%

4%

Oljepris (USD pr. fat)

55

63

68

70

Kronekurs (endring)

5%

5%

5%

0%


Noter

NEDSKRIVNING PÅ TILGJENGELIG FOR SALG INSTRUMENTER Banken vurderer at tilgjengelig for salg instrumenter har et nedskrivningsbehov ved et vesentlig eller langvarig verdifall som gjør at instrumentets virkelige verdi er lavere enn kostpris. Vurderingen av hva som er vesentlig eller langvarig baserer seg på skjønn. For å utøve dette skjønnet vurderes blant annet den normale volatiliteten til instrumentet. I tillegg kan en nedskrivning være relevant når det er bevis for en forringelse av investeringsobjektets økonomiske tilstand, bransje eller sektorforhold, endring i teknologi og operasjonelle eller finansielle kontantstrømmer.

Det er foretatt en nedskrivningstest av leilighetsprosjektet. Vurderingen er gjort basert på estimat på fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrente. En fremtidig endring i disse forutsetningene og estimatene kan føre til fremtidige nedskrivninger. PENSJONSFORPLIKTELSER Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater, herunder avkastning på pensjonsmidlene, fremtidig rente- og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, utvikling i Folketrygdens grunnbeløp (G), utviklingen i antall uføretrygdede og levealder. Forutsetningene er fastsatt i samsvar med veiledning om pensjonsforutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Enhver endring i disse forutsetningene påvirker balanseført beløp for pensjonsforpliktelser og pensjonskostnadene.

VIRKELIG VERDI I IKKE AKTIVE MARKEDER Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke er notert i et aktivt marked er verdsatt ved bruk av verdsettelsesteknikker. Verdsettelsesteknikker (for eksempel modeller) som er benyttet for å bestemme virkelig verdi vurderes periodisk opp mot utvikling i verdi av lignende instrumenter, og gjennomførte transaksjoner i samme papir. I den grad det er praktisk mulig benyttes observerbare data, men på områder som kredittrisiko volatilitet og korrelasjoner må det benyttes estimater. Endring i forutsetningene om disse faktorene kan påvirke virkelig verdi på finansielle instrumenter. For flere detaljer, se note 23. OVERTATTE EIENDELER Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av banken i forbindelse med oppfølging av misligholdte eller nedskrevne engasjementer. Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller nedskrevet engasjement ved overtagelsen, klassifiseres som nedskrivning på utlån. Overtatte eiendeler balanseføres etter sin art. Ved overtagelse av aksjer eller andeler vurderes eierandelen etter prinsippene beskrevet i note 2 Regnskapsprinsipper. Ved endelig avhendelse resultatføres avviket fra balanseført verdi i henhold til eiendelenes art i regnskapet. Som følger av mislighold på lån har banken tiltrådt pant på et tomteområde. Eiendelen inngår ikke i bankens kjernevirksomhet. Banken har inngått en avtale om salg av tomteområdet. Denne er klassifisert som eiendel holdt for salg. I tillegg har banken som følge av en konkurs tiltrådt pant i et leilighetsprosjekt. Leilighetene er bokført til forventet markedsverdi på overtakelsestidspunktet. Leilighetene er klassifisert til eiendel holdt for salg. Se note 29.

43


Noter

NOTE 4 SEGMENTINFORMASJON Segmentinformasjon rapporteres i henhold til IFRS 8. Basert på kriteriene i IFRS 8 har banken to rapporteringspliktige driftssegmenter, PM (privatmarked) og BM (næringslivsmarked). Disse representerer bankvirksomheten fordelt på to kundegrupper. Generell finansiell rådgivning inngår i disse segmentene, samt inntekter knyttet til disse kundegruppene. Øvrige virksomhet presenteres samlet, og er i hovedsak knyttet til fellestjenester og plasseringer. Regnskapsprinsipper som anvendes for utarbeidelse av segmentinformasjon er de samme som beskrevet i note 2. Fundingkostnader er fordelt i henhold til behovet for funding i henholdsvis PM og BM. Banken har kun virksomhet i Norge. Bankens øverste beslutningstaker er administrerende banksjef.

2017 Resultat Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter mv.

2016

PM

BM

Ufordelt

Totalt

PM

BM

Ufordelt

Totalt

121 583

91 925

(3 174)

210 334

103 136

87 353

8 129

198 618

53 404

16 532

69 936

42 238

17 535

59 773

Utbytte og inntekter av verdipapirer

21 101

21 101

30 152

30 152

Netto verdiendringer på fin. instrument til virkelig verdi over resultatet

17 403

17 403

21 287

21 287

Andre driftsinntekter

369

1 119

84

1 572

Sum andre inntekter

53 773

17 651

38 588

110 012

42 238

17 535

Lønns-/personalkostnader

32 908

11 343

44 251

29 882

10 274

Administrasjonskostnader

1 230

1 129

2 359

729

946

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger

4 157

750

105 810

110 717

3 943

117

78 857

82 917

38 295

13 222

105 810

157 327

34 554

11 337

78 857

124 748

137 060

96 354

(70 396)

163 020

110 820

93 551

(17 905)

186 466

11 086

3 074

6 079

-70 396

151 933

107 746

87 472

-17 905

177 313

Sum driftskostnader

Driftsresultat før tap og nedskrivninger Nedskrivninger og tap på utlån Driftsresultat etter tap og nedskrivninger

959

10 126

136 101

86 228

1 384

1 384

52 823

112 596

40 156 1 675

9 153

Balanse Brutto utlån til kunder

7 760 015

3 701 340

11 461 355

7 623 760

3 485 541

Individuelle nedskrivninger

5 443

16 458

21 901

4 480

12 133

16 613

Gruppevise nedskrivninger

9 291

17 724

27 015

9 291

17 724

27 015

7 745 281

3 667 157

11 412 439

7 609 988

3 455 683

Utlån til kunder Øvrige eiendeler Sum eiendeler

7 745 281

3 667 157

Innskudd fra kunder

6 063 333

2 441 700

Øvrige gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital

6 063 333

2 441 700

2 263 053

2 263 053

2 263 053

13 675 491

7 609 988

3 455 683

8 505 034

5 848 921

2 483 438

5 170 458

5 170 458

5 170 458

13 675 491

44

5 848 921

2 483 438

11 109 300

11 065 672 1 975 213

1 975 213

1 975 213

13 040 885

4 708 526

4 708 526

4 708 526

13 040 885

8 332 359


Noter

NOTE 5 KAPITALSTYRING OG KAPITALDEKNING KAPITALSTYRING Banken har følgende målsettinger for kapitalstyringen: 1) Overholde eksterne krav til kapitaldekning fastsatt av regulerende myndigheter 2) Sikre bankens evne til å fortsette som en solid frittstående bank 3) Opprettholde en tilstrekkelig kapitalbase for å understøtte utviklingen av bankens virksomhet 4) Opprettholde en tilstrekkelig kapitalbase til at prisen på bankens egen finansiering holdes på et akseptabelt nivå. Ved utgangen av 2017 er de regulatoriske kravene (inklusiv bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og motsyklisk buffer) til ren kjernekapital 12,0 %, kjernekapital 13,5 % og kapitaldekning 15,5 %. I tillegg kommer bankens Pilar II-tillegg på 2,2 %. Banken oppfyller disse kravene med god margin. Ansvarlig kapital (beløp i 1000 kroner)

31.12.17

31.12.16

Sparebankenes fond

648 705

595 866

Egenkapitalbeviskapital

123 313

123 313

-Egne egenkapitalbevis Overkursfond Annen egenkapital Utjevningsfond

-525

-

425 285

425 285

78 491

102 190

251 251

213 285

1 526 520

1 459 938

Utbytte

-29 595

-29 595

-Immaterielle eiendeler/utsatt skattefordel

-23 775

-27 177

Sum egenkapital

-Fradrag for eiendeler til virkelig verdi

-1 326

-1 475

-280 469

-305 150

56 094

122 060

1 247 449

1 218 601

Fondsobligasjoner

100 653

101 938

Overgangsregler for ikke vesentlige eiendeler

-28 047

-61 030

1 320 055

1 259 508

Ansvarlig lånekapital

130 129

130 328

Overgangsregler for ikke vesentlige eiendeler

-28 047

-61 030

102 082

69 298

1 422 137

1 328 806

-Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon Overgangsregler for ikke vesentlige eiendeler Sum ren kjernekapital

Sum kjernekapital

Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet kapital Kredittrisiko – standardmetode Operasjonell risiko Cva- tillegg Sum beregningsgrunnlag

31.12.17

31.12.16

6 951 377

6 533 998

526 267

504 001

2 355

3 597

7 479 999

7 041 596 18,9 %

Kapitaldekning

19,0 %

Kjernekapitaldekning

17,6 %

17,9 %

Ren kjernekapital

16,7 %

17,3 %

Som følge av prinsippendringen for overgang til IFRS 9, får banken en netto økning i egenkapitalen på 13,5 millioner kroner hensyntatt skatteeffekt – i all hovedsak som følge av reduserte nedskrivninger på utlån. Effekten på egenkapitalen medfører at ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekningen økes med anslagsvis 0,2 %-poeng. Se note 43 for overgang til IFRS 9. Banken utarbeider årlig et ICAAP-dokument som gir en nærmere presisering av kapitalbehovet. Tilleggsinformasjon om bankens ansvarlig kapital og risikoprofil er offentliggjort på bankens hjemmesider – Pilar III dokument.

45


Noter

FORPLIKTELSE OM TILFØRSEL AV KAPITAL I EIKA BOLIGKREDITT (EBK) Jæren Sparebank er en av eierbankene i EBK. Alle eierbankene har en forpliktelse om tilførsel av kapital i EBK, i den grad det er nødvendig for å opprettholde selskapets kapitalmål. Kapitalmål kan endres etter anbefaling eller pålegg fra Finanstilsynet.

Alle ledere i Jæren Sparebank har ansvar for å styre risiko og sikre god intern kontroll innenfor eget område i tråd med bankens vedtatte risikoprofil. KREDITTRISIKO Kredittrisiko er risikoen for at motparten vil påføre banken et tap ved ikke å gjøre opp bankens tilgodehavende. Kreditteksponering er primært knyttet til utestående lån og gjeldspapirer. Det er også kredittrisiko knyttet til avlagte garantier og lånetilsagn. Se note 7-10 for en vurdering av kredittrisiko.

Eierbankenes ansvar for tilførsel av kapital er proratarisk, og fordeles i henhold til den enkelte eierbanks andel av EBK sin utlånsportefølje på emisjonstidspunktet. Den enkelte eierbanks forpliktelse kan økes inntil to ganger deres opprinnelige pro rata andel dersom det er eierbanker som misligholder forpliktelsene om innbetaling av kapital. Sum tilført kapital i EBK er med i ren kjernekapital i annen finansinstitusjon. Jæren Sparebank har totalt ren kjernekapital i annen finansinstitusjon som overstiger 10,0 % av bankens egen rene kjernekapital før fradrag for ren kjernekapital i annen finansinstitusjon. Se note 25.

MARKEDSRISIKO Banken er eksponert for markedsrisiko, som er risikoen for at virkelig verdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til finansielle instrumenter vil endres pga. endringer i markedspriser. Markedsrisiko er knyttet til åpne posisjoner i rente-, valuta og aksjeprodukter som er eksponert mot endrede markedspriser og endringer i volatiliteten til priser som rentesatser, kredittspreader, valutakurser og aksjepriser. Se note 12–15 for en vurdering av markedsrisiko.

NOTE 6 RISIKOSTYRING RISIKOSTYRING Bankens forretningsaktiviteter medfører at virksomheten er eksponert for en rekke finansielle risikoer. Bankens målsetting er å oppnå en balanse mellom avkastning og risiko, og å minimalisere potensielle negative virkninger på bankens finansielle resultater.

LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at banken ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden øker vesentlig. Ut fra et bredere perspektiv inneholder likviditetsrisiko også risiko for at banken ikke er i stand til å finansiere økninger i eiendeler etter hvert som refinansieringsbehovet øker. Se note 11 for en vurdering av likviditetsrisiko.

Bankens finansielle risikostyring er etablert for å identifisere og analysere disse risikoene, å etablere passende risikorammer og -kontroller, og å overvåke overholdelsen gjennom bruk av pålitelige og oppdaterte informasjonssystemer. Banken vurderer jevnlig de etablerte retningslinjene for risikostyring og etablerte systemer for å sikre at endringer i produkter og markeder blir reflektert i risikorammene.

OPERASJONELL RISIKO Risikoen for tap som følge av svakheter eller feil ved prosesser og systemer, feil begått av ansatte eller eksterne hendelser.

Det gjennomføres kvartalsvis risikorapportering som gir en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer, slik at ledelsen og styret kan påse at risiko er i tråd med risikovilje.

Flere av bankens operasjonelle prosesser og systemer er levert av tredjeparter, og banken benytter standardiserte systemer for egne prosesser. Banken samarbeider også tett med Eika innenfor disse områdene. SDC er bankens leverandør av grunnleggende bank IT-funksjoner, slik som for mange banker i Norge, og alle bankene i Eika-alliansen. SDC-systemene håndterer datagrunnlag og informasjon knyttet til alle individuelle lån, innskudd, foretar renteberegninger. Alle potensielle endringer i systemer og/eller tillegg i bankens drift vil bli kritisk gjennomgått og testet nøye før implementering. Banken foretar årlig risikogjennomgang for å diskutere og analysere risiko og forbedringsområder knyttet til bankens operasjonelle systemer.

Ansvaret for bankens risikostyring og kontroll er delt mellom bankens styre, ledelsen og operative enheter. Styret vedtar bankens mål og rammestruktur innenfor alle risikoområder, herunder retningslinjer for bankens risikostyring. Administrerende banksjef har ansvaret for bankens samlede risikostyring. Alle beslutninger knyttet til risiko og risikostyring fattes normalt sett av administrerende banksjef i samråd med øvrige medlemmer i bankens ledelse. Banksjef risikostyring og compliance har ansvar for utvikling av modeller og rammeverk for styring og kontroll i Jæren Sparebank.

FORRETNINGSRISIKO Risiko for tap på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjon eller myndighetenes reguleringer. Risikoen inkluderer også omdømmerisiko.

46


Noter

NOTE 7 KREDITTRISIKO Kredittrisiko oppstår i hovedsak i bankens utlånsportefølje, men også knyttet til bankens beholdning av obligasjoner. Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko fremgår av tabellen under. 31.12.2017

31.12.2016

463 358

177 684

11 412 439

11 065 672

-

190

1 117 521

1 109 052

34 919

16 622

Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Finansielle derivater Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Andre eiendeler Sum eiendeler

30 001

28 054

13 058 237

12 397 274

290 536

340 195

1 560 639

1 535 230

Forpliktelser Betingede forpliktelser Ubenyttede trekkfasiliteter

201 414

184 683

Sum finansielle garantistillelser

Lånetilsagn

2 052 588

2 060 108

Total kredittrisikoeksponering

15 110 825

14 457 382

Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko på låneengasjement Bokført verdi utlån (netto etter tapsavsetninger) Garantier Ubenyttede trekkfasiliteter Lånetilsagn Maksimal eksponering for kredittrisiko

2017

2016

11 412 439

11 065 672

290 536

340 195

1 560 639

1 535 230

201 414

184 683

13 465 027

13 125 780

1 700 835

1 810 429

Utlån og fordring på kunde Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle nedskrivninger og gruppevise nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån, kreditter og garantier Gruppevise nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder

233 631

316 822

9 526 889

8 982 049

11 461 355

11 109 300

-21 901

-16 613

-27 015

-27 015

11 412 439

11 065 672

EIKA BOLIGKREDITT Banken har inngått en distribusjonsavtale med selskapet og opptrer som agent. Jæren Sparebank har en portefølje ved utgangen av året på kr 4 839,2 millioner. Total garantiansvar er på kr 57,3 millioner. Dette garantiansvaret er tatt inn i sum garantiansvar i tabellen over. Jæren Sparebank har i henhold til avtale med Eika Boligkreditt forpliktet seg til å ha følgende garantiforpliktelser: • Saksgaranti for hele lånebeløpet fra bankens anmodning om utbetaling til rettsvern er oppnådd. • Tapsgaranti begrenset til 1,0 % av utlånsporteføljen i Eika Boligkreditt i en løpende 12 måneders periode, minimum kr 5,0 millioner. Tidligere garantiramme på 1,0 % av bankens låneportefølje i Eika Boligkreditt, gjelder ikke lenger.

47


Noter

MÅLING AV KREDITTRISIKO FOR UTLÅNSPORTEFØLJEN Både kunder innenfor privatmarkedet og næringslivmarkedet scores ut fra sannsynlighet for mislighold. Risikoklasse

Min. PD

Maks. PD

1

0,00 %

0,10 %

2

0,10 %

0,25 %

3

0,25 %

0,50 %

4

0,50 %

0,75 %

5

0,75 %

1,25 %

6

1,25 %

2,00 %

7

2,00 %

3,00 %

8

3,00 %

5,00 %

9

5,00 %

8,00 %

10

8,00 %

100,00 %

11

Mislighold

12

Tapsutsatt

Engasjement fordelt på risikogrupper personmarked Risikoklasse

Brutto utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Sum engasjement

1-3

6 761 142

43 296

1 024 655

7 829 092

4-7

734 786

500

29 196

764 481

8-10

230 266

0

1 967

232 233

11-12

Individuelle nedskrivinger

33 822

0

50

33 872

5 443

7 760 015

43 796

1 055 868

8 859 679

5 443

Brutto utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Sum engasjement

Individuelle nedskrivinger

1-3

2 476 200

160 725

290 014

2 926 938

4-7

999 135

72 282

192 440

1 263 857

8-10

182 352

8 120

20 250

210 722

Totale engasjementer 31.12.2017

Engasjement fordelt på risikogrupper bedriftsmarked Risikoklasse

11-12

43 653

5 613

2067

51 334

16 458

3 701 340

246 740

504 771

4 452 850

16 458

Brutto utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Sum engasjement

Individuelle nedskrivinger

1-3

9 237 341

204 021

1 314 669

10 756 031

4-7

1 733 921

72 782

221 636

2 028 339

412 617

8 120

22 217

442 955

Totale engasjementer 31.12.2017

Engasjement fordelt på risikogrupper totalt Risikoklasse

8-10 11-12 Totale engasjementer 31.12.2017

77 476

5 613

2 118

85 205

21 901

11 461 355

290 536

1 560 639

13 312 529

21 901

48


Noter

NOTE 8 ENGASJEMENTER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPER OG GEOGRAFI Fordelt etter sektor/næring 2017 Personmarked Offentlig forvaltning Primærnæring Produksjonsbedrifter Bygg/anlegg Handel/hotell/restaurant Finans/eiendom

Utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Total eksponering

7 760 015

43 796

1 055 868

8 859 679

-

-

-

-

2 178 741

42 044

267 981

2 488 766

45 461

6 497

18 095

70 054

341 348

32 875

103 311

477 533

83 123

25 154

34 234

142 512

927 750

70 992

61 521

1 060 263 90 929

Tjenesteytende næringer

79 662

2 613

8 653

Transport/kommunikasjon

45 255

9 285

10 975

Kredittforetak/andre finansielle foretak

57 279

65 514 57 279

Sum

11 461 355

290 536

1 560 639

13 312 529

2016

Utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Total eksponering

7 623 760

84 876

1 080 699

8 789 335

-

-

1 000

1 000

1 955 373

57 647

259 496

2 272 516

Personmarked Offentlig forvaltning Primærnæring Produksjonsbedrifter Bygg/anlegg Handel/hotell/restaurant

49 274

9 520

19 069

77 863

370 865

36 678

87 039

494 583

79 749

15 281

30 401

125 431

900 979

76 414

34 213

1 011 606

Tjenesteytende næringer

79 552

5 293

13 964

98 809

Transport/kommunikasjon

49 749

8 157

9 348

Finans/eiendom

Kredittforetak/andre finansielle foretak

46 328

Sum

67 254 46 328

11 109 300

340 195

1 535 230

12 984 725

Utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Total eksponering

11 069 258

232 757

1 528 694

12 830 709

Fordelt etter geografi 2017 Rogaland Møre og Romsdal

62 953

Vest-Agder

53 217

500

6 019

59 735

Oslo

96 265

57 279

5 311

158 855

Akershus

29 726

10 912

40 638

Hordaland

55 013

3 002

58 014

6 055

1 274

7 328

88 870

5 428

94 298

Utlandet Resten av Norge

62 953

Sum

11 461 355

290 536

1 560 639

13 312 529

2016

Utlån

Garantier

Ubenyttede kreditter

Total eksponering

10 709 484

293 272

1 503 840

12 506 596

Rogaland Møre og Romsdal

64 131

Vest-Agder

53 090

520

7 012

60 622

64 131 46 328

Oslo

98 383

4 709

149 421

Akershus

30 896

8 575

39 471

Hordaland

48 998

2 750

51 749

9 421

1 229

10 650

Utlandet Resten av Norge Sum

49

94 897

75

7 114

102 086

11 109 300

340 195

1 535 230

12 984 725


Noter

NOTE 9 NEDSKREVNE ENGASJEMENTER FORDELT PÅ KUNDEGRUPPE Brutto nedskrevne engasjementer Nedskrivninger pr. kundegruppe Personmarked

Individuelle nedskrivninger

Netto nedskrevne engasjementer

2017

2016

2017

2016

2017

2016

33 872

24 378

5 443

4 480

28 429

19 898

Offentlig forvaltning Primærnæring

17 185

7 170

10 015

Produksjonsbedrifter Bygg/anlegg Handel/hotell/restaurant

20 147

16 283

5 154

4 323

4 153

1 500

15 824

12 130

3 654

Finans/eiendom

5 552

27 252

2 465

6 980

3 087

20 272

Transport/privat tjenesteyting

3 296

1 932

1 000

1 000

2 296

932

Sum bedriftsmarked

51 334

45 467

16 458

12 133

34 876

33 334

Sum

85 205

69 845

21 901

16 613

63 304

53 232

2017

2016

2015

2014

2013

22 141

41 552

13 819

1 543

3 803

2 978

8 043

5 751

-

-

Sum misligholdte lån etter nedskrivninger

19 163

33 509

8 068

1 543

3 803

Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivninger

63 064

28 294

54 061

46 099

50 973

Individuelle nedskrivninger

18 923

8 570

17 725

7 680

7 600

Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivninger

44 141

19 724

36 336

38 419

43 373

2017

2016

2015

Kredittforetak/andre finansielle foretak

Misligholdte lån og tapsutsatte lån Sum misligholdte lån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger

Aldersfordeling på misligholdte e ­ ngasjement, netto etter nedskrivning 3–6 måneder

5 222

3 850

47

6–12 måneder

8 442

26 342

5 549

over 1 år Sum

5 499

3 317

2 472

19 163

33 509

8 068

50


Noter

NOTE 10 NEDSKRIVNINGER OG TAP PÅ UTLÅN Tap og nedskrivninger på utlån og garantier

2017

2016

16 613

23 476

5 765

16 702

Endringer i individuelle nedskrivninger Individuelle tapsavsetninger 01.01 -Periodens konstaterte tap, med tidligere foretatte individuelle nedskrivninger +Økte individuelle nedskrivninger i perioden

11 015

+Nye individuelle nedskrivninger i perioden

13 115

-Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån 31.12

Gruppenedskrivninger på utlån

Gruppenedskrivninger 01.01 +Periodens endringer av gruppenedskrivninger på utlån Sum gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån 31.12

Personmarked

Bedriftsmarked

3 262

2 062

4 438

21 901

16 613

Totalt

2017

2016

2017

2016

2017

2016

9 291

7 915

17 724

15 100

27 015

23 015

0

1 376

0

2 624

0

4 000

9 291

9 291

17 724

17 724

27 015

27 015

2017

2016

5 288

-6 863

Periodens tapskostnader Periodens endringer i individuelle nedskrivninger +Periodens endringer i gruppenedskrivninger

-

4 000

+Periodens konstaterte tap med tidligere års individuelle nedskrivninger

5 765

16 518

+Periodens konstaterte tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger

196

215

-Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader (- inngått)

164

4 716

11 086

9 153

2 290

902

Resultatførte renter på utlån der det er foretatt nedskrivning for tap Resultatførte renter

Overgang til IFRS 9 pr. 01.01.2018 medfører ikke endring i klassifisering av utlån til kunder. Samlede nedskrivninger på utlån reduseres med kr 18,4 millioner. Se note 43 som beskriver overgang til IFRS 9 for endrede nedskrivningsbeløp og beskrivelse av nedskrivingsmodellen samt klassifisering og måling under IFRS 9 i note 2 – regnskapsprinsipper.

51


Noter

LIKVIDITETSRISIKO NOTE 11 LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. Et sentralt mål er også utviklingen i bankens innskuddsdekning som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Restløpetid for hovedposter pr. 31.12.2017 Post i balansen Kontanter og fordringer på sentralbanken – herav i utenlandsk valuta Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Sum

Inntil 1 mnd.

83 590

65 951

463 358

461 858

11 412 439

31 875

Obligasjoner, sertifikater, aksjer

1 587 264

Øvrige eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter – herav i utenlandsk valuta Gjeld til kredittinstitusjoner

3 mnd. –1 år

1–5 år

29 218

1 500 75 432

2 262 807

1 815 427

21 017

128 334

968 170

2 391 141

2 785 097

50 920

28 185

1 033

587 869

97 482

469 743 99 622 7 226 898

587 004

2 280 69 636

17 882

199

635

7 370 668

696 478

437 888

Verdipapirgjeld

3 399 784

7 719

177 112

483 603

91 355

42 269

14 362

27 991

2 574

134 706

111 029

Sum gjeld

7 226 898

99 622 13 675 491

8 505 034

Ansvarlig lånekapital

Uten løpetid 17 639

Innskudd fra og gjeld til kunder Øvrig gjeld med restløpetid

Over 5 år

2 280

Utlån til og fordringer på kunder Øvrige eiendeler med restløpetid

1–3 mnd.

248 309 12 314 118

2 731 350 6 735

7 438 538

890 724

1 084 822

2 893 300

6 735

-6 850 669

-793 242

1 306 319

-108 203

7 220 163

-11 000

-55 060

-32 670

-50 590

-30 500

Sum

Inntil 1 mnd.

1–3 mnd.

3 mnd. –1 år

1–5 år

Over 5 år

79 938

59 960

Netto likviditetseksponering i balansen

587 004

Finansielle derivater Utstrømmer

Restløpetid for hovedposter pr. 31.12.2016 Post i balansen Kontanter og fordringer på sentralbanken – herav i utenlandsk valuta Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

177 684

174 684

11 065 672

33 935

Obligasjoner, sertifikater, aksjer

1 574 276

Øvrige eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter – herav i utenlandsk valuta Gjeld til kredittinstitusjoner

19 978

2 373

Utlån til og fordringer på kunder Øvrige eiendeler med restløpetid

27 490

3 000 65 478

2 467 884

1 725 519

6 772 856

74 992

247 520

761 239

25 302

465 223

6 798 158

601 027

23 670

1 004

292 249

141 474

2 816

115 826 13 040 885

115 826 2 715 404

2 492 574

2 126

2 373 70 836

17 698

50 239

773

Innskudd fra og gjeld til kunder

8 332 359

7 666 277

376 284

288 947

851

Verdipapirgjeld

3 010 893

6 086

9 985

477 525

2 517 297

89 265

41 001

15 161

24 722

2 755

8 455

250 422

Øvrig gjeld med restløpetid Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Netto likviditetseksponering i balansen

Uten løpetid

261 632 11 764 984

8 380

7 731 062

454 424

800 422

2 770 696

8 380

-7 438 813

-312 950

1 914 982

-278 122

6 789 777

-4 900

-44 645

-172 920

-135 924

-37 380

601 027

Finansielle derivater Utstrømmer

Kreditter og byggelån er medtatt under intervallet 3 mnd. til 1 år. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året 74,2 % mot 75,0 % ved samme tid i fjor. Totale innlån fra markedet pr. utgangen av 2017 var kr 3 233,0 millioner. Se note 32. I tillegg har banken kr 300,0 millioner i kredittramme hos oppgjørsbanken DNB. Banken har ikke benyttet seg av denne rammen i løpet av 2017. Likviditetsindikator 1 og 2 er henholdsvis 106,5 og 112,8 pr. utgangen av 2017. LCR utgjør 150 % pr. utgangen av 2017. Myndighetenes krav er 100 % ved utgangen av 2017. LCR er et likviditetskrav som måler størrelsen på bankens likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid, gitt en stressituasjon. Likviditetssituasjonen karakteriseres som tilfredsstillende for banken.

52


Noter

MARKEDSRISIKO NOTE 12 RENTERISIKO Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Post i balansen pr. 31.12.2017 Kontanter og fordringer på sentralbanken – herav i utenlandsk valuta Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Obligasjoner, sertifikater, aksjer Øvrige eiendeler uten renteendring – nedskrivninger på utlån Sum eiendelsposter – herav i utlandsk valuta

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum

Inntil 1 mnd.

83 590

65 951

1–3 mnd.

461 858

11 461 355

20 109

24 719

1 587 264

196 820

920 701

13 675 491

744 738

945 420

3 238 158

1 665 000

1 568 000

Utlån til kunder

13 675 491

230 000

8 021 807

0

0

1 639 575

-1 087 779

-1 236 173

3 306 255

63 464

25 001

-1 070 769

Sum

Inntil 1 mnd.

1–3 mnd.

3 mnd. –1 år

1-5 år

Over 5 år

Uten renteendr.

79 938

59 960

19 978

177 684

174 684

3 000

11 109 300

8 309 563

37 730

2 605 397

1 574 276

187 767

826 550

94 736

2 373

13 040 885

864 280

465 223

50 000

2 700 133

116 966

8 195 360

851

39 644

587 888

2 373

17 698 116 544

19 604

Verdipapirgjeld

2 842 976

1 113 000

1 721 000

Sum gjeld og EK

39 644

-43 629 8 731 974

67 698

Netto renteeksponering i balansen

116 966

143 316

8 332 359

Ansvarlig lånekapital

782 1 526 520

Innskudd fra kunder

Egenkapital

5 158

2 181 593

-43 629

Øvrig gjeld uten renteendring

8 021 807

1 832 516

– nedskrivninger på utlån

Gjeld til kredittinstitusjoner

568 806

107 116

230 782

143 316

– herav i utenlandsk valuta

25 001

1 526 520

Øvrige eiendeler uten renteendring

Sum eiendelsposter

63 464

107 116

Netto renteeksponering i balansen

Obligasjoner, sertifikater, aksjer

11 328 062

2 280

Verdipapirgjeld

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

469 743

-48 916

50 000

– herav i utenlandsk valuta

25 001

-48 916

333 593

Kontanter og fordringer på sentralbanken

63 464

128 840

17 882

Post i balansen pr. 31.12.2016

11 328 062

128 840

149 634

Sum gjeld og EK

Uten renteendr.

1 500

67 882

Egenkapital

Over 5 år

2 280 463 358

8 505 034

Ansvarlig lånekapital

1-5 år

17 639

Innskudd fra kunder

Øvrig gjeld uten renteendring

3 mnd. –1 år

8 976

105 649

105 649

232 265

230 000

2 265

1 459 938 13 040 885

1 459 938 1 247 242

2 020 604

8 195 360

851

0

1 576 828

7 484 732

-1 156 324

-5 495 227

116 115

39 644

-988 940

Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Total renterisiko blir hvert kvartal rapportert til styret. Banken har gjennom fjoråret ligget innenfor de rammer styret har vedtatt.

53


Noter

SENSITIVITETSANALYSE Bankens netto resultateffekt ved en parallellforskyvning av rentekurven med et prosentpoeng gir en total risiko på kr 15,8 millioner pr. 31.12.2017. I dette beløpet utgjør endring i sertifikater og obligasjonsporteføljen kr 2,2 millioner – forutsatt en rentefølsomhet på 0,2. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som finansielle eiendeler. Porteføljen måles løpende og rapporteres til virkelig verdi. Dermed vil en endring av markedsverdien på denne porteføljen gi en umiddelbar effekt i regnskapet. I beregning av banken sin renterisiko har vi tatt hensyn til sikringsforretninger. Total renterisiko var kr 10,9 millioner ved forrige årsskifte. NOTE 13 VALUTARISIKO Banken har kun en mindre kontantbeholdning i forbindelse med kjøp og salg av reisevaluta. Banken har ellers ingen aktiva- eller passiva-poster i utenlandsk valutaer pr. 31.12. Imidlertid har banken en indirekte valutarisiko i form av garanti for valutalån formidlet til annen kredittinstitusjon. Banken vil på disse garantiene imidlertid kun ha en valutarisiko dersom kunde skulle misligholde lånet. Banken vurderer derfor valutarisikoen som lav. NOTE 14 KURSRISIKO Kursrisiko på verdipapirer er risikoen for tap som oppstår ved endringer i verdien på obligasjoner, sertifikater og egenkapitalpapirer som banken har investert i. Banken har etablerte rammer for investeringer. Investeringer utover rammen skal godkjennes av bankens styre. NOTE 15 FINANSIELLE DERIVATER Bankens utlån og finansiering er i all hovedsak i flytende rente. Dette medfører begrenset eksponering mot endringer i markedsrente. Se note 26. For engasjementer inngått i fast rente anvender banken finansielle derivater til å balansere bankens renterisiko. Valuta- og renterelaterte instrumenter benyttes for å minimere valuta- og renterisiko på bankens utlån til kunder og innlån fra kapitalmarkedet. Innlån og utlån som sikres med rentederivater blir ved førstegangsinnregning øremerket i kategori virkelig verdi over resultatet. RESULTATREGNSKAP NOTE 16 NETTO RENTEINNTEKTER 2017 Vurdert til virkelig verdi Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder:

5 609

Renter av nedskrevne engasjementer Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

Totalt

2 771

2 771

329 382

334 991

2 292 16 919

Andre renteinntekter

2016

Vurdert til amortisert kost

213

213 357 185

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner

1 606

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

22 528

Avgift Bankenes Sikringsfond Sum rentekostnader

Netto renteinntekter

22 528

54

9 894

2 292 16 919

334 657

Sum renteinntekter

Vurdert til virkelig verdi

Vurdert til amortisert kost

Totalt

2 381

2 381

312 938

322 832

902 20 284

902 20 284

229

229

316 451

346 629

1 606

2 072

2 072

62 771

62 771

66 444

66 444

65 129

65 129

63 906

63 906

10 830

10 830

8 380

8 380

6 515

6 515

7 208

7 208

146 851

146 851

148 011

148 011

187 805

210 334

168 440

198 618

30 178

30 178


Noter

NOTE 17 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 2017 Inntekter av eierinteresser i tilknyttet selskap

2016

289

285

20 813

29 867

Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden

21 101

30 152

Forsikring

13 440

12 228

Kredittformidling

23 183

16 510

6 238

4 819

31 498

29 066

3 933

5 102

Utbytte

Verdipapiromsetning og forvaltning Gebyr fra betalingsformidling/interbankgebyr Garantiprovisjon Andre provisjoner og gebyrer Provisjonsinntekter mv. Gebyr betalingsformidling/BBS/EFTPOS

443

416

78 735

68 140

7 420

7 295

Gebyr betalingsformidling/interbankgebyr debet

418

494

Andre provisjoner og gebyrer

961

968

8 800

8 757

Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater

5 427

11 628

Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi

-1 824

-5 244

Netto verdiendring på innlån til virkelig verdi

6 487

10 443

Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner

3 793

5 551

Provisjonskostnader mv.

Netto verdiendring på aksjer til virkelig verdi over resultatet Netto verdiendringer på fin. instrument til virkelig verdi over resultat Driftsinntekter faste eiendommer Salgsgevinster og øvrige driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter

3 520

-1 092

17 403

21 287

1 572

1 763

-

10

1 572

1 773

110 012

112 595

NOTE 18 PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønnskostnader

2017

2016

57 193

56 695

Arbeidsgiveravgift

8 593

8 268

Finansskatt

2 688

-

Pensjonskostnader

8 140

-22 029

Andre ytelser

1 806

2 720

Lønninger

Administrasjonskostnader Sum

44 967

42 004

123 388

87 659

2017

2016

Gjennomsnittlig antall årsverk var i 2017 82. Tilsvarende tall for 2016 var 84.

NOTE 19 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kostnader revisjon

810

872

Kostnader leide lokaler

5 969

6 221

Kontingenter

7 383

7 859

Driftskostnader faste eiendommer

1 934

1 327

Fundingkostnader

3 489

3 744

Andre kostnader

5 858

4 502

25 443

24 525

Sum andre driftskostnader

55


Noter

Kostnader til ekstern revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester Totale kostnader revisjon

2017

2016

810

872

50

151

860

1 023

Honorar revisor inkluderer mva.

NOTE 20 SKATT 2017

2016

Resultat før skattekostnad

151 933

177 313

Aksjeutbytte

-20 188

-28 951

-3 520

1 092

-289

-285

1 730

750

Verdiendring aksjer Resultat tilknyttet selskap Øvrige permanente forskjeller Pensjonskostnader over OCI Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag før fremførbart underskudd

1 157

-5 461

-12 758

-42 495

118 066

101 962

118 066

101 962

29 500

25 499

Årets bruk av fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag for betalbar skatt Årets skattekostnad består av: Betalbar skatt på årets skattegrunnlag Skatteeffekt av endringer i MF ført direkte mot EK Endring utsatt skatt Årets skattekostnad

-289

1 365

3 190

10 624

32 400

37 489

151 933

177 313

37 983

44 328

-5 047

-7 238

-880

273

-72

-71

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats Resultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (27 %) Skatteeffekten av følgende poster: Skattefritt utbytte Verdiendring på aksjer innenfor fritaksmetoden Resultatført som følge av bruk av egenkapitalmetoden på DS og TS Andre ikke fradragsberettigede kostnader

416

197

32 400

37 489

21 %

21 %

UB 2017

Endring

IB 2017

12 795

-2 344

15 139 -8 381

Sum skatt på ordinært resultat Effektiv skattesats

Midlertidige forskjeller Driftsmidler Pensjonsforpliktelse

-6 735

1 646

Aksjer og andre verdipapirer

10 203

10 012

191

2 958

-1 824

4 782

Verdiendring utlån Verdiendring innlån

-2 569

6 487

-9 056

31 700

-4 536

36 236

-7 963

3 317

-11 280

Sum

40 390

12 758

27 632

Utsatt skatt

10 098

3 190

6 908

Immaterielle eiendeler Andre finansielle instrumenter

56


Noter

Driftsmidler Pensjonsforpliktelse Aksjer og andre verdipapirer Verdiendring utlån Verdiendring innlån Immaterielle eiendeler Andre finansielle instrumenter Sum

Utsatt skatt 31.12

Årets endring

Utsatt skattefordel 01.01

3 199

-586

3 785

-1 684

411

-2 095

2 551

2 503

48

740

-456

1 196

-642

1 622

-2 264

7 925

-1 134

9 059

-1 991

829

-2 820

10 098

3 190

6 908

Pensjonsforpliktelse mot totalresultat

-289

Sum utsatt skatt over resultat

2 900

BALANSE NOTE 21 KATEGORIER AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

2017

Holdt for omsetning

Bestemt regnskapsført til virkelig verdi

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg

Finansielle eiendeler og gjeld vurdert til amortisert kost

Totalt

83 590

83 590

Finansielle eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer

167 373

463 358

463 358

11 245 066

11 412 439

1 117 521

1 117 521

34 949

434 794

469 743

Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler

1 152 470

167 373

434 794

11 792 014

13 546 651

67 882

67 882

8 505 034

8 505 034

Finansielle forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivater

5 663

5 663

Verdipapirgjeld Ansvarlig lånekapital Sum finansielle forpliktelser

5 663

0

57

0

3 238 158

3 238 158

230 782

230 782

12 041 855

12 047 518


Noter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

2016

Holdt for omsetning

Bestemt regnskapsført til virkelig verdi

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg

Finansielle eiendeler og gjeld vurdert til amortisert kost

Totalt

79 938

79 938

Finansielle eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler

339 299

177 684

177 684

10 726 373

11 065 672

1 109 052

1 109 052

16 622

448 601

465 223

190 1 125 864

190 339 299

448 601

10 983 995

12 897 759

67 698

67 698

8 332 359

8 332 359

Finansielle forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Finansielle derivater

9 476

9 476

Verdipapirgjeld Ansvarlig lånekapital Sum finansielle forpliktelser

9 476

0

0

2 842 976

2 842 976

232 265

232 265

11 475 298

11 484 774

NOTE 22 VIRKELIG VERDI PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL AMORTISERT KOST 31.12.2017 Eiendeler bokført til amortisert kost Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder

31.12.2016

Balanseført verdi

Virkelig verdi

Balanseført verdi

Virkelig verdi

83 590

83 590

79 938

79 938

463 358

463 358

177 684

177 684

11 245 066

11 245 066

10 726 373

10 726 373

Forpliktelser bokført til amortisert kost Gjeld til kredittinstitusjoner

67 882

68 107

67 698

67 528

Innskudd fra kunder

8 505 034

8 505 034

8 332 359

8 332 359

Verdipapirgjeld

3 238 158

3 263 299

2 842 976

2 855 380

230 782

235 264

232 265

232 377

Ansvarlig lånekapital

For finansielle instrumenter med kort løpetid (mindre enn tre måneder) forutsettes bokført verdi å representere virkelig verdi. Denne forutsetningen er også benyttet for innskudd og sparekontoer uten bestemt løpetid. Utlån til/innskudd fra kunder verdsatt til amortisert kost inkluderer utlån og innskudd med flytende rente. Utlån og innskudd med flytende rente blir justert ved renteendringer i markedet samt ved endring av kredittrisiko. Banken vurderer derfor virkelig verdi på slike produkter til å være tilnærmet lik balanseført verdi. Utlån som ikke tilfredsstiller denne løpende reprisingsforutsetningen, blir individuelt verdsatt til virkelig verdi på balansedagen. Eventuelle mer- eller mindreverdier som vil oppstå innenfor en eventuell renteendringsperiode anses ikke å utgjøre signifikant verdi for banken.

58


Noter

NOTE 23 FINANSIELLE INSTRUMENTER BOKFØRT TIL VIRKELIG VERDI Virkelig verdi og balanseført verdi av finansielle eiendeler og forpliktelser: Eiendeler bokført til virkelig verdi

31.12.2017

31.12.2016

434 794

448 601

167 373

339 299

34 949

16 622

1 117 521

1 109 052

-

190

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg – aksjer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat – utlån til virkelig verdi – aksjer – sertifikater og obligasjoner – finansielle derivater Forpliktelser bokført til virkelig verdi Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat – finansielle derivater Sum

5 663

9 476

1 748 944

1 904 288

Tabellen nedenfor viser en analyse av finansielle instrumenter balanseført til virkelig verdi etter verdsettelsesmetode. De forskjellige nivåene er definert som følger: - Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av noterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle eiendeler. - Nivå 2: Virkelig verdi måles ved bruk av annen verdsettelsesmetode der all vesentlig input er basert på observerbar markedsdata, eller noterte priser i et aktivt marked for lignende eiendeler eller forpliktelser. - Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input). 31.12.2017

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

426 284

434 794

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg – aksjer

8 510

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat – aksjer

34 949

– sertifikater og obligasjoner

656 959

34 949

460 562

– utlån til kunder

1 117 521 167 373

– finansielle derivater

167 373

-

-

5 663

5 663

Virkelig verdi på finansielle instrumenter Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat – finansielle derivater Sum

31.12.2016

665 469

489 818

593 657

1 748 944

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Sum

442 420

448 601

Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg – aksjer

6 181

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat – aksjer – sertifikater og obligasjoner

578 405

16 622

16 622

530 647

1 109 052

– utlån til kunder

339 299

– finansielle derivater

339 299

190

190

9 476

9 476

Forpliktelser bokført til virkelig verdi Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultat – finansielle derivater Sum

584 586

59

537 982

781 719

1 904 287


Noter

Nedenfor vil vi beskrive hvilke prinsipper som ligger til grunn for å fastsette virkelig verdi for finansielle instrumenter i kategori 2 og 3, dvs. der observerbare markedspriser ikke er anvendt. FINANSIELLE INSTRUMENTER KLASSIFISERT I NIVÅ 2 SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER Sertifikater og obligasjoner er verdsatt til markedsverdi basert på innhentet informasjon fra meglere av obligasjoner i markedet. Verdiansettelse av obligasjoner og sertifikater blir beregnet basert på meglerens beste skjønn med hensyn til omsetningskurs på balansedagen. AKSJER OG AKSJEFOND Virkelig verdi på investeringer i verdipapirfond er basert på observerbare verdier på de underliggende plasseringene. FINANSIELLE DERIVATER Finansielle derivater er verdsatt til markedsverdi basert på innhentet informasjon fra selger av det finansielle derivatet. Markedsverdien blir beregnet med grunnlag i den midtpris det enkelte meglerforetaket fastsetter basert på aktuelle kurser i markedet på rapporteringstidspunktet. FINANSIELLE INSTRUMENTER KLASSIFISERT I NIVÅ 3 UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Utlån til kunder med fast rente er vurdert på grunnlag av avtalt kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv rente. Effektiv rente er basert på rådende markedsbetingelser for tilsvarende fastrentelån. Verdi på lånet vil være mest sensitiv for endring i rentenivået og endring i kredittrisiko på kunden (særskilt bedriftskunder). Utlån til kunder som er gjenstand for nedskrivning er vurdert med utgangspunkt i sannsynlig kontantstrøm for lånene neddiskontert med effektiv rente justert for markedsvilkår for tilsvarende ikke nedskrevne lån. AKSJER – TILGJENGELIG FOR SALG For aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg er verdsettelsen basert på vurderinger gjort på grunnlag av historisk informasjon og generell markedsutvikling for aktuelle bransjer. En endring i markedsutviklingen vil påvirke verdsettelsen av aksjene.

Avstemming av bevegelser for Nivå 3 fra 31.12.2016 til 31.12.2017 Balanse per 31.12.2016 Kjøp Salg/oppgjør

Utlån

Tilgjengelig for salg

Totalt

339 299

442 420

781 719

10 500

20 595

31 095

-180 603

Verdiendringer mot egenkapitalen Verdiendringer over resultat

-12 203

-192 805

-24 528

-24 528

426 284

593 657

-1 824

Balanse per 31.12.2017

167 373

60

-1 824


Noter

NOTE 24 OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER Anskaffelseskost

Balanseført verdi

Virkelig verdi

156 005

156 702

156 702

84 993

85 308

85 308

Banker

282 557

283 466

283 466

Obligasjoner med fortrinnsrett

589 558

592 045

592 045

Sum

1 113 111

1 117 521

2016

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

2017 Stat/statsgarantert Kommune/fylke

Stat/statsgarantert Kommune/fylke

Eff. rente

Durasjon

1 117 521

1,76 %

0,14

Virkelig verdi

Eff. rente

Durasjon

2,17 %

0,16

75 845

74 211

74 211

120 027

120 148

120 148

Banker

471 530

470 958

470 958

Obligasjoner med fortrinnsrett

444 927

443 735

443 735

1 112 329

1 109 052

1 109 052

Sum

Det er beregnet gjennomsnittlig effektiv rente ut fra snitt beholdning og totalt inntektsførte renter og rentesrente for hele året.

NOTE 25 AKSJER Balanseført beløp

Aksjer bestemt regnskapsført til virkelig verdi Eika Norden

2017

2016

469 743

465 223

Eierandel

Aksjer/ andeler

Virkelig verdi

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

0,35 %

995

6 421

3 000

6 421

Eika Spar

0,16 %

852

5 393

3 000

5 393

Eika Global

0,10 %

926

1 621

590

1 621

Eika Alpha

1,84 %

1 305

4 757

1 679

4 757

North Bridge property

0,37 %

12 125

706

866

706

Eika Kreditt

1,55 %

14 402

16 053

15 000

16 053

Sum aksjer/aksjefond - unotert

34 949

24 134

34 949

Sum handelsportefølje

34 949

24 134

34 949

2017 Periodens netto urealiserte gevinst/tap

3 327

61


Noter

Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg

Inngående balanse

Verdiendring

Tilgang/ avgang

Anskaffelses­kost

Balanse­ ført verdi

63 458 208

267 247

-10 776

9 410

257 318

265 881

1 110 846

149 964

-13 886

93 273

136 079

Eierandel

Andeler

Eika Boligkreditt AS

6,32 %

Eika Gruppen AS

4,59 %

BankID Norge AS

0,54 %

270

427

427

427

Hjelmeland Sparebank

8,90 %

99 500

9 453

10 766

9 453

Kvinesdal Sparebank

8,11 %

51 717

3 356

3 987

3 356

Høland/Setskog Sparebank*

0,32 %

2 200

220

255

224

Spama AS

0,57 %

180

18

18

18

Eiendomskreditt

0,59 %

18 004

1 849

1 849

1 849

Kredittforeningen for sparebanker

1,84 %

920

948

948

948

Torgalleen

4

33,33 %

35

300

300

300

Validè Jæren

3,67 %

36 670

20

20

20

SDC

0,61 %

10 635

5 837

97

5 668

4 952

Visa Inc. A*

664

1 787

697

747

2 484

Visa Inc. C*

1 551

4 174

1 628

1 745

5 802

-

3 000

377 320

434 794

Visa Norge FLI

-982

3 000

Sum aksjer

448 601

-22 235

8 428

*børsnoterte selskap

NOTE 26 FINANSIELLE DERIVATER 2017

Renteavtaler

2016

Virkelig verdi pr. 31.12.16

Kontraktsbeløp

Positiv markedsverdi

Negativ markedsverdi

Kontraktsbeløp

Positiv markedsverdi

Negativ markedsverdi

179 820

-

-5 663

395 769

-

-9 476

-

-

3 121

190

179 820

-

-5 663

398 890

190

Terminforretning Sum finansielle derivater

Virkelig verdi pr. 31.12.17

-9 476

I forbindelse med bruk av derivathandler, har banken inngått ISDA-avtaler med våre motparter og må stille sikkerhet for inngåtte avtaler med bakgrunn i disse avtalene. Avtalene medfører reduksjon av oppgjørsrisiko. Pr. 31.12.2017 har banken stilt pant i innskudd med kr 5,6 millioner som sikkerhet for inngåtte rentebytteavtaler. NOTE 27 TILKNYTTET SELSKAP

2017

Eierandel

Anskaffelseskost

Aktiv Eiendomsm. Jæren AS

40 %

4 800

Bankplassen Bryne AS

50 %

Sum tilknyttet selskap

Resultat­ andel kostnad/ (inntekt)

Inng. balanse

Netto Netto kapital- kapital­ endring endring

4 185

279

4 464

27 065

931

13 604

4 832

117

25

13 055

10

Utg. balanse Inntekter Resultat Eiendeler

Gjeld

Utg. balanse Inntekter Resultat Eiendeler

6 500

2 652

9

2 661

11 300

6 837

288

7 125

Inng. balanse

Netto Netto kapital- kapital­ endring endring

Resultat­ andel kostnad/ (inntekt)

Gjeld

Eierandel

Anskaffelseskost

Aktiv Eiendomsm. Jæren AS*

40 %

4 800

3 916

269

4 185

26 741

895

13 036

5 166

Bankplassen Bryne AS

50 %

6 500

2 636

16

2 652

119

43

13 075

5

11 300

6 552

285

6 837

2016

Sum tilknyttet selskap

Bankens eierandel utgjør 40 % av aksjene i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS. Selskapet eies sammen med Sandnes Sparebank. Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS har som formål å drive med eiendomsmegling. 62


Noter

NOTE 28 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Maskiner,­ biler, inventar

Bygg

Tomt, hytte

Sum driftsmidler

Kunderelasjoner

Balanseført verdi 31.12.15

8 629

24 717

3 633

36 978

40 772

77 751

Anskaffelseskost 01.01.16

Sum totalt

44 147

33 397

5 033

82 576

45 307

127 883

+ tilgang i året

466

0

0

466

0

466

- avgang i året

0

0

0

0

0

0

Akkumulert avskrivninger

38 211

9 929

1 487

49 627

9 071

58 698

Balanseført verdi 31.12.16

6 402

23 468

3 546

33 414

36 236

69 650

Anskaffelseskost 01.01.17

44 612

33 397

5 033

83 041

45 307

128 348

+ tilgang i året

2 346

225

0

2 571

0

2 571

- avgang i året

210

0

0

210

0

210

Akkumulert avskrivninger

41 364

10 651

1 573

53 588

13 607

67 195

Balanseført verdi 31.12.17

5 384

22 971

3 460

31 814

31 700

63 514

Avskrivninger 2016

2 693

1 249

87

4 029

4 536

8 565

Avskrivninger 2017

3 153

721

87

3 961

4 536

8 497

- avskrivningssats

15-30%

2-5%

0-3%

10 %

lineær

lineær

lineær

lineær

- avskrivningsmetode

I forbindelse med fusjonen ble kunderelasjoner i Klepp Sparebank verdsatt til kr 45,3 millioner. Dette er en immateriell eiendel som avskrives lineært over 10 år i bankens regnskap. Verdsettelsen i Klepp Sparebank skyldes at Time Sparebank var regnskapsmessig overtagende bank (omvendt fusjon). Bankbygget på Kleppe brukes i egen virksomhet. Bankbygget på Varhaug brukes 50,0 % i egen virksomhet, resten leies ut til eksterne leietakere. Banken er leietaker i hovedkontoret på Bryne. Dette bygget ble solgt i januar 2012 til et selskap hvor banken eier 50,0 % av aksjene. Banken har inngått en leieavtale med 10 års varighet. Betalt leie i 2017 var 1,97 millioner kroner.

NOTE 29 EIENDELER HOLDT FOR SALG 2017

2016

Eiendeler holdt for salg

28 201

38 586

Sum

28 201

38 586

Tomt overtatt i forbindelse med misligholdt engasjement er klassifisert som eiendeler holdt for salg, se note 2. Banken har inngått en avtale om salg til 38,5 millioner. Banken har pr. utgangen av 2017 mottatt 31,2 millioner. Resterende 7,3 millioner forventes innbetalt i 2018. Bokført verdi pr. 31.12.17 er 7,3 millioner. Banken har tidligere overtatt leiligheter i forbindelse med en konkurs i ett engasjement. Bokført verdi pr. 31.12.17 er 20,9 millioner. Forventet salgsperiode var innenfor ett år. Salget har tatt lengre tid enn forventet. Det gjenstår 9 leiligheter som forventes solgt innen første halvår 2019. Det er solgt 5 leiligheter i 2017. Overtatte eiendeler ble nedskrevet med 4,0 millioner kroner i 2016.

NOTE 30 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Jæren Sparebank har pr. 31.12 ett innlån fra kredittinstitusjoner på 50 millioner. Pålydende:

Løpetid:

Rente:

50 millioner

13.09.16-09.12.19

snitt 1,71 %

Innlån fra kredittinstitusjoner pr. 31.12.16 var på 50,0 millioner.

63


Noter

NOTE 31 INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Fordelt etter sektor/næring Personmarked

2017

2016

6 063 333

5 848 921

Offentlig forvaltning Primærnæring Produksjonsbedrifter

1 939

1 672

348 356

421 432

90 934

77 421

Bygg/anlegg

348 334

303 307

Handel/hotell/restaurant

202 690

224 229

Finans/eiendom

879 459

811 843

Tjenesteytende næringer

482 376

544 364

Transport/kommunikasjon Sum

87 612

99 171

8 505 034

8 332 359

Gjennomsnittlig rente for sum innskudd i 2017 var 0,76 %. Renten er beregnet ut fra sum rente for året i forhold til sum gjennomsnittlig innskudd. Gjennomsnittlig rente for sum innskudd i 2016 var 0,81 %.

NOTE 32 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Endring i verdipapirgjeld

Balanse 31.12.17

Emittert

Forfall/ innløst

3 233 000

875 000

476 000

Øvrige endringer

Balanse 31.12.16

Sertifikater, nominell verdi Obligasjonsgjeld, nominell verdi

2 834 000

Underkurs/overkurs

3 502

937

Virkelig verdi ved fusjon

1 655

-4 755

6 411

-3 818

2 842 976

Sum verdipapirgjeld Forfall

3 238 158 Pålydende

Forfall (forts.)

875 000

476 000

Pålydende

19.03.2018

170 000

04.03.2021

200 000

30.04.2018

100 000

07.09.2021

300 000

08.05.2018

142 000

06.01.2022

300 000

30.10.2018

200 000

07.04.2022

300 000

11.03.2019

200 000

19.06.2019

256 000

14.10.2019

265 000

Sum pålydende

21.04.2020

250 000

Overkurs

15.07.2020

250 000

Virkelig verdi*

03.12.2020

300 000

Sum verdipapirgjeld

2 565

3 233 000 3 502 1 655 3 238 158

* Verdipapirgjeld ble verdsatt til virkelig verdi ved fusjon. Mindreverdi på gjeld amortiseres over rest løpetid.

OBLIGASJONSLÅN Det er utstedt 14 obligasjonslån på til sammen 3 233 millioner kroner mot 2 834 millioner i 2016. 3,5 millioner i overkurs på obligasjonene vil inntektsføres planmessig hvert år fram til innfrielse. Inntektene resultatføres som en justering av obligasjonens løpende rentekostnad. Ingen av obligasjonene har put-opsjoner til fordel for investor. Gjennomsnittlig rente for året for sertifikat og obligasjoner har vært 2,04 %. Renten er beregnet ut fra effektiv rentesats til enhver tid inkl. underkurs. I 2016 var gjennomsnittlig rente 2,39 %. NOTE 33 ANNEN GJELD Bankremisser Avregningstransaksjoner

2017

2016

1 216

2 123

16 875

14 980

Skattetrekk

3 371

3 102

Leverandørgjeld

5 050

6 008

Øvrig gjeld Sum annen gjeld

64

2 762

2 837

29 273

29 049


Noter

NOTE 34 PENSJONSFORPLIKTELSER Banken la om pensjonsordningen med virkning fra 1. juli 2016. Omleggingen medførte overgang fra ytelsesbasert ordning til innskuddsbasert ordning. Banken skjermet ansatte som hadde 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder og lot disse beholde tidligere ytelsesordning. Pensjonsalderen i banken er 70 år. Banken gir full kompensasjon til ansatte som gikk over til innskuddspensjon. Innskuddsordningen bygger på lovens maksimalsatser. Jæren Sparebank sine faste ansatte som omfattes av ytelsespensjonsordningen, gis rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Banken har pr. 31.12.17 pensjonsforpliktelser overfor 21 yrkesaktive og 34 pensjonister. Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsavtalene er finansiert gjennom en kollektiv forsikringsordning i DNB Livsforsikring AS. Det er inngått førtidspensjonsavtale for nåværende administrerende banksjef som er forsikret i samme livselskap. Banksjefen har en pensjonsavtale som trer i kraft ved fylte 65 år. Pensjonsytelsen utgjør 70 % av lønn ved fratredelsestidspunktet og fram til 67 år, da han trer inn i den kollektive ordningen. Beregning av pensjonsforpliktelsen utføres av ekstern aktuar, og er basert på aktuarielle og økonomiske forutsetninger som gjelder pensjonsordninger. Bankens pensjonsordning oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Ordningen er en ytelsesbasert ordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av lønn. Premien for 2017 var 2,5 % av lønn mellom 1 G og 7,1 G til bankens arbeidstakere. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen, og det forventes at premienivået vil øke noe for de kommende årene. Banken benytter i sine beregninger OMF–rente som diskonteringsrente. Aktuarielle gevinster og tap føres over utvidet resultat (OCI) etter hvert som de påløper.

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

2017

2016

75 052

127 834

Endring brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse 1.1. Tilgang og avgang/årets pensjonsopptjening

2 392

Kostnad ved inneværende periodes pensjonsopptjening

4 554 -60 337

-444

-1 165

Rentekostnad

Arbeidsgiveravgift

1 932

2 627

Aktuarielle gevinster og tap

-7 861

3 136

Utbetaling pensjon/fripoliser

-1 787

-1 598

69 285

75 052

66 671

89 290

Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 Endringer brutto pensjonsmidler: Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 Arbeidsgiveravgift

-444

Uttak av medlemmer og delvis overgang til innskuddspensjon

-1 165 -29 319

Aktuarielle gevinster og tap

-6 704

-2 262

Faktisk avkastning på pensjonsmidler

1 695

1 955

Premieinnbetalinger

3 081

9 736

Utbetaling av pensjoner/fripoliser Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12

65

-1 751

-1 563

62 550

66 671


Noter

2017

2016

Netto pensjonsforpliktelser Påløpte pensjonsforpliktelser

68 134

73 972

-62 550

-66 671

5 584

7 301

Arbeidsgiveravgift

1 151

1 080

Pensjonsforpliktelse

6 735

8 381

Regnskapsført forpliktelse 01.01

8 381

38 544

Verdi pensjonsmidler Faktisk netto forpliktelse Aktuarielle gevinster og tap

Bokført direkte mot egenkapitalen via totalresultat

-1 157

5 461

Pensjonskostnad

2 629

-25 854

Totalt innbetalt (inkl. omkostninger)

-2 768

-9 431

Utbetalt over drift

-350

-340

6 735

8 381

Årets pensjonsopptjening

2 040

7 439

Rentekostnad

1 924

2 619

Avkastning på pensjonsmidler

-1 744

-2 504

Regnskapsført forpliktelse 31.12 Årets netto pensjonskostnad fremkommer som følger

Resultatført aktuarielt tap/gevinst

-329

-34 669

3 774

1 866

Premie AFP-ordning

859

890

Administrasjonskostnader/felleskostnader

284

918

Netto pensjonskostnad før AGA

6 806

-23 441

Arbeidsgiveravgift

1 334

1 412

Pensjonskostnad

8 140

-22 029

Innskuddspensjon og kompensasjon overgang innskuddspensjon

Diskonteringsrente

2,40 %

2,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

2,40 %

2,60 %

Årlig forventet lønnsvekst

2,50 %

2,50 %

Regulering av grunnbeløp

2,25 %

2,25 %

Regulering av løpende pensjon Dødlighetstabell

0,50 %

0,00 %

K2013 BE

K2013 BE

Uføretabell Forventet frivillig avgang før 50 år-nedtrapping / etter 50 år

IR02

IR02

8-0%/0,005%

8-0%/0,005%

Plassering av pensjonsmidlene Aksjer

10,9 %

4,5 %

Obligasjoner

13,2 %

6,5 %

Pengemarkedsfond

14,0 %

24,3 %

Obl. anlegg

27,2 %

32,7 %

Eiendom

10,0 %

9,9 %

Annet

24,7 %

22,1 %

Sum

100 %

100 %

Faktisk avkastning pensjonsmidler

4,4 %

4,2 %

Forventet premiebetaling neste år

3 512

4 930

Nedenfor vises risikotabell for sannsynlighet for død og forventede gjennomsnittlige levealder pr. 31.12.17. Dødlighetssannsynlighet

Menn

Kvinner

Forventet levealder

Menn

Kvinner

20

0,0002

0,0001

20

68,6

72,4

40

0,0006

0,0004

40

47

50,6

60

0,0046

0,0031

60

26

29,4

80

0,0465

0,0318

80

9,3

11,6

66


Noter

Sensitivitetsanalyse Tabellen nedenfor viser estimat for potensielle effekter ved en endring i visse forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsplaner i Norge. Estimatene er basert på fakta og omstendigheter pr. 31.12 2017. Faktiske resultater kan i vesentlig grad avvike fra disse estimatene. (Tall i hele i 1000) Ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser Periodens netto pensjonskostnad

Diskonteringsrente

Årlig lønnsvekst

Økning i grunnbeløpet

Årlig regulering av pensjoner

1%

-1 %

1%

-1 %

1%

-1 %

1%

-1 %

56 588

79 993

70 384

63 452

65 520

68 042

77 504

62 470

1 470

2 028

1 853

1 581

1 670

1 753

1 940

1 622

Risikovurdering Gjennom ytelsesbasert ordning er banken påvirket av en rekke risikoer som følge av usikkerhet i forutsetninger og framtidig utvikling. De mest sentrale risikoene er beskrevet her: Forventet levealder Banken har påtatt seg en forpliktelse til å utbetale pensjon for de ansatte i den ytelsesbaserte ordningen livet ut. Således vil en økning i forventet levealder blant medlemsmassen medføre en økt forpliktelse for banken. Avkastningsrisiko Banken blir påvirket ved en reduksjon i faktisk avkastning på pensjonsmidlene, som vil medføre økt forpliktelse for banken, da avkastning på midlene ikke er tilstrekkelig for å innfri forpliktelsen. Inflasjons- og lønnsvekstrisiko Bankens pensjonsforpliktelse har risiko knyttet til både inflasjon og lønnsutvikling, selv om lønnsutvikling er nært knyttet til inflasjonen. Høyere inflasjon og lønnsutvikling enn hva som er lagt til grunn i pensjonsberegningene, medfører økt forpliktelse for banken.

NOTE 35 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 2017

2016

Ansvarlig lånekapital, nominell verdi

130 000

130 000

Fondsobligasjon, nominell verdi

100 000

100 000

Underkurs

-131

-380

Virkelig verdi*

913

2 645

230 782

232 265

Sum ansvarlig lånekapital

* Verdipapirgjeld ble verdsatt til virkelig verdi ved fusjon. Mindreverdi på gjeld amortiseres over rest løpetid. Opptaksår

Betingelser

Forfall

Første forfall

3 mnd. NIBOR + 2,80 %

15.09.26

15.09.21

Nominell verdi

Ansvarlig lån, tidbegrenset 2016 Sum nominell verdi ansvarlig lån

100 000 100 000

Ansvarlig lån, tidbegrenset 2013

3 mnd. NIBOR + 2,50 %

04.09.23

03.09.18

Sum nominell verdi ansvarlig lån

30 000 30 000

Fondsobligasjon, evigvarende 2013

3 mnd. NIBOR + 4,75 %

IA

Sum nominell verdi fondsobligasjon

18.06.18

100 000 100 000

NOTE 36 EGENKAPITAL Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen består av egenkapitalbeviskapital, overkurs og utjevningsfond. Utjevningsfondet er akkumulert overskudd som kan benyttes til fremtidig kontantutbytte eller fondsemisjon. Øvrig egenkapital er sparebankens fond og annen egenkapital. Annen egenkapital inkludert fond for urealiserte gevinster med 48,1 millioner utgjør 77,7 millioner kroner pr. 31.12.2017.

67


Noter

NOTE 37 BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier Annet garantiansvar Sum

2017

2016

24 818

34 827

57 551

54 691

198 029

239 364

10 139

11 313

290 536

340 195

540 697

377 728

Sikkerhetsstillelser – Pantsettelser Norges Bank – bokført verdi obligasjoner

Obligasjonene er stillet som pant for D-lån i Norges Bank. Pr. 31.12.17 hadde banken ikke trukket på D-lån i Norges Bank. Banken formidler valutalån gjennom DNB og Swedbank. Hovedregelen er at sikkerheter skal være i fast eiendom og ligge innenfor 60,0 % av takst. Samlet garantiansvar knyttet til valutalån var 143,6 millioner. Lånetilsagn til kunder utgjør 201,4 millioner pr. 31.12.2017. Se note 43 for nedskrivingsbeløp på garantier og lånetilsagn ved implementering av IFRS 9 med virkning fra 01.01.2018. LIKVIDITETSFORPLIKTELSE OVERFOR EIKA BOLIGKREDITT (EBK) Jæren Sparebank er en av eierbankene i EBK. Alle eierbanker har en forpliktelse om å kjøpe OMF fra EBK, dersom EBK ikke har tilstrekkelig likviditet til å betale forfall knyttet til innlånsvirksomheten, herunder OMF, rentebetalinger, derivater mv. Den samlende kjøpsforpliktelsen for eierbankene er begrenset til EBK sitt likviditetsbehov for de kommende 12 måneder. Forpliktelsen er solidarisk mellom bankene, men begrenset oppad til en pro-rata andel for den enkelte bank. I den grad en eller flere banker misligholder sin forpliktelse til å kjøpe sin andel av OMF, er de øvrige eierbanker ansvarlig for å kjøpe OMF for et beløp inntil to ganger deres opprinnelige pro-rata andel. Den enkeltes bank pro-rata andel fastsettes kvartalsvis av EBK på bakgrunn av bankens andel av utlånsporteføljen i EBK. Pr. 31.12.2017 hadde banken ingen likviditetsforpliktelse overfor EBK.

NOTE 38 EGENKAPITALBEVIS OG EGENKAPITALBEVISEIERE Eierandelskapital Egenkapitalbeviskapital - Egne egenkapitalbevis Overkursfond, bokført verdi Annen innskutt egenkapital

2017

2016

123 313

123 313

-525

-

425 285

425 285

826

-

251 251

213 285

Antall egenkapitalbevis

Andel %

2 530 048

51,29 %

Sparebankstiftelsen Klepp

604 975

12,27 %

Apollo Asset Limited

205 400

4,16 %

Merrill Lynch Prof. Clearing corp

199 932

4,05 %

Utjevningsfond 20 største eiere Sparebankstiftinga Time og Hå

Eika Egenkapitalbevis VPF

154 952

3,14 %

Espedal & Co AS

129 506

2,63 %

Oddvar Salte Holding AS

100 000

2,03 %

Lamholmen Invest AS

70 000

1,42 %

Melesio Capital AS

60 000

1,22 %

Catilina Invest AS

60 000

1,22 %

Salt Value AS

56 061

1,14 %

Landkreditt Utbytte

40 000

0,81 %

Leif Magne Thu

37 586

0,76 %

Sportsmagasinet AS

31 850

0,65 %

Sandsolo Holding AS

23 900

0,48 %

Allumgården AS

22 500

0,46 %

Jæren Sparebank

21 000

0,43 %

Brynes Vel

16 805

0,34 %

Oddvar Salte

15 918

0,32 %

Pico AS

15 200

0,31 %

4 395 633

89,12 %

536 890

10,88 %

4 932 523

100 %

Sum 20 største Sum øvrige eiere Sum totalt

Egenkapitalbevisene er pålydende kr 25,-. Pr. 31.12.2017 var det 784 egenkapitalbeviseiere. 68


Noter

Egenkapitalbevis eiet av medlemmer i forstanderskapet, styret, administrerende banksjef og andre ledende personer pr. 31.12.2017. Etternavn

Fornavn

Verv

Øgaard

Jan

Forstanderskapet

Egenkapitalbevis 500

Lea

Elfin

Forstanderskapet

534

Brunes

Marie

Forstanderskapet

100

Nese

Aud Helene

Forstanderskapet

400

Undheim

Oddvar

Forstanderskapet

200

Siqveland

Gunnar

Forstanderskapet

1 000

Bilstad

Tor Audun

Styret

5 500

Flesjå

Frode

Ledende ansatt

100

Stangeland

Magne

Ledende ansatt

2 000

Wærsland

Åse Bente S.

Ledende ansatt

1 000

For egenkapitalbevis som er nevnt over er også egenkapitalbevis eiet av ektefelle, mindreårige barn eller foretak, der noen av disse har bestemmende innflytelse, medregnet.

NOTE 39 FORTJENESTE PR. EGENKAPITALBEVIS 2017

2016

Gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis

4 932 523

4 932 523

Gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis, utvannet

4 932 523

4 932 523

13,6

16,2

0,0

0,0

Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis, virksomhet holdt for salg

Egenkapitalbevisbrøken er 56,1 % pr. 31.12.2017. Egenkapitalbevisbrøken fremkommer ved å dele eierandelskapitalen (egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond) på summen av eierandelskapital og samfunnskapital (sparebankens fond). Resultat pr. egenkapitalbevis fremkommer ved å multiplisere årets resultat med egenkapitalbevisbrøken på 56,1 % og dividere dette resultat på antall egenkapitalbevis. Det blir utbetalt kr 6,00 i utbytte pr. egenkapitalbevis. Total utbetaling er 29,6 millioner.

NOTE 40 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det er ikke fremkommet informasjon om vesentlige forhold som var inntruffet eller forelå allerede på balansedagen 31. desember 2017 og frem til styrets endelige behandling av regnskapet 28. februar 2018.

69


Noter

NOTE 41 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Banken la om pensjonsordningen med virkning fra 1. juli 2016. Omleggingen medførte overgang fra ytelsesbasert ordning til innskuddsbasert ordning. Banken skjermet ansatte som hadde 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder og lot disse beholde tidligere ytelsesordning. Pensjonsalderen i banken er 70 år. Banken gir full kompensasjon til ansatte som går over til innskuddspensjon. Innskuddsordningen bygger på lovens maksimalsatser. Ledergruppen inkludert adm. banksjef har samme pensjonsordning som gjelder generelt i banken. I tillegg har banken en førtidspensjonsavtale for nåværende adm. banksjef som trer i kraft ved fylte 65 år. Pensjonsytelsen utgjør 70 % av lønn ved fratredelsestidspunktet fram til 67 år, da han trer inn i den kollektive ordningen. Det foreligger avtale om sluttvederlag for adm. banksjef, som innebærer at han ved fratreden besluttet av styret, er berettiget en kompensasjon tilsvarende 60 % av lønn ved fratreden frem til fylte 65 år, dog slik at kompensasjonen skal reduseres til 30 % dersom annet arbeid tas i perioden. Under gitte betingelser er det en generell bonusordning i banken. Det ble i 2017 satt av 3,65 millioner i bonus til ansatte med utbetaling i 2018.

Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse

Herav annen godtgjørelse

Pensjonskostnad

Opptjent rettighet ytelsespensjon

Lån/kreditt/ sikkerhetsstillelse

Tor Egil Lie, administrerende banksjef

1 809

231

209

1 657

4 000

Klas Stølsnes, banksjef økonomi og finans

1 194

53

186

2 760

June Kristin Lima, banksjef privatmarked

1 327

84

225

5 504

Åse Bente S. Wærsland, banksjef fellesfunksjoner og støtte

1 170

30

159

Frode Flesjå, banksjef bedriftsmarked

1 184

40

160

5 575

Magne Stangeland, banksjef risikostyring og compliance

1 159

68

187

4 500

Sum ledergruppen

7 842

505

1 125

5 886

24 284

Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse

Herav annen godtgjørelse

Pensjonskostnad

Opptjent rettighet ytelsespensjon

Lån/kreditt/ sikkerhetsstillelse

Tor Egil Lie, administrerende banksjef

1 733

239

212

1 373

4 000

Klas Stølsnes, banksjef økonomi og finans

1 152

47

224

2 760

June Kristin Lima, banksjef privatmarked

1 205

94

254

5 667

Åse Bente S. Wærsland, banksjef fellesfunksjoner og støtte

1 138

40

165

Frode Flesjå, banksjef bedriftsmarked

1 141

48

171

3 050

Magne Stangeland, banksjef risikostyring og compliance

1 097

50

182

3 500

Sum ledergruppen

7 466

518

1 208

JÆREN SPAREBANK 2017 Ledergruppen

JÆREN SPAREBANK 2016

4 230

1 945

Ledergruppen

70

3 808

5 181

1 445

20 422


Noter

JÆREN SPAREBANK 2017 Samlet honorar til styret

Honorar

Per Bergstad, styreleder

Lån/kreditt/ sikkerhetsstillelse

200

Tor Audun Bilstad, nestleder

120

Bjørg Helen Osvoll Mæland

100

Marie Storhaug

100

Snorre Haukali

100

Turid Gauksås Bakker

80

Morten Erga

75

2 630

Elena Zahl Johansen

60

4 953

Bjørn Lende

60

3 200

Elin Undheim Sum styret

20

2 500

915

13 283

Honorar

Lån/kreditt/ sikkerhetsstillelse

JÆREN SPAREBANK 2016 Samlet honorar til styret Per Bergstad, styreleder

160

Tor Audun Bilstad, nestleder

115

Bjørg Helen Osvoll Mæland

75

Marie Storhaug

75

Morten Erga

95

Snorre Haukali

85

Elena Zahl Johansen

90

Arne Norheim

40

Jostein Frøyland

20

Grete Karin Stangeland Høiland

20

Randi Skadsem Egeland

20

5 090

Turid Gauksås Bakker

5

1 100

Elin Undheim

5

2 500

805

8 690

Sum styret

71


Noter

JÆREN SPAREBANK 2017 Samlet honorar til forstanderskapet Asbjørn Ueland, leder

Honorar

Lån/kreditt/ sikkerhetsstillelse

35,0

1 000

Oddvar Undheim, nestleder

5,0

800

Jan Øgaard

5,0

21

Kjellaug Heskja

5,0

Harald Odland

5,0

Hanne Iren Bore

5,0

1 412

Anne Skasheim

2,5

12 173

Elisebet Rugland

5,0

Øyvind Time

5,0

500

Anne Birgit Braut Langemyhr

5,0

3 000

Ole Kristian Mjølhus

5,0

3 956

Inger Tove Heskje

5,0

1 500

Otto Hustoft

2,5

1 946

Rune Kvalvik

5,0

4 800

Aud Helene Nese

2,5

Elfin Lea

5,0

Marie Brunes

5,0

Grethe Karin Stangeland Høiland

5,0

Tor Einar Magnus Tjåland

5,0

Arnfinn Vigrestad

5,0

1 000

Livar Bertelsen

2,5

500

Elisabeth Thompson

2,5

Kjell Hodne

2,5

Gunnar Siqveland

2,5

Sum forstanderskapet

132,5

32 608

Honorar

Lån/kreditt/ sikkerhetsstillelse

Snitt utbetalt i 2017 pr. medlem kr 5 521,-. JÆREN SPAREBANK 2016 Samlet honorar til forstanderskapet Asbjørn Ueland, leder

55

1 000

Oddvar Undheim, nestleder

4

800

Jan Øgaard

4

57

Kjellaug Heskja

4

Harald Odland

4

Hanne Iren Bore

4

1 555

Anne Skasheim

2

12 707

Elisebet Rugland

4

Øyvind Time

4

500

Anne Birgit Braut Langemyhr

4

3 000

Ole Kristian Mjølhus

4

4 019

Inger Tove Heskje

2

1 500

1 057

Otto Hustoft

4

1 811

Rune Kvalvik

4

4 798

Aud Helene Nese

4

Elfin Lea

4

Marie Brunes

4

Grethe Karin Stangeland Høiland

4

Tor Einar Magnus Tjåland

4

Arnfinn Vigrestad

2

1 000

Liv-Anny Jonassen Ueland

2

700

Karl Stangeland

2

Sum forstanderskapet

129,0

Snitt utbetalt i 2016 pr. medlem kr 5 864,-.

72

34 504


Noter

Lån til styret, kontrollkomiteens medlemmer og forstanderskapsmedlemmer er til ordinære kundevilkår. Låntaker

Lån/kreditt/sikkerhetsstillelse

Ansatte

200 103

Vilkår 70 % av laveste rente til kunder

Alle ansatte har samme rentevilkår på lån/kreditter. Rentesubsidiering i forhold til normale lånevilkår til kunder utgjør ca. 1,2 millioner. NOTE 42 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Banken eier 40 % i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS. Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS er dermed en nærstående part for banken. Det er ikke foretatt transaksjoner med Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS i 2017. Se ellers note 27.

NOTE 43 OVERGANG TIL IFRS 9 MODELL FOR KLASSIFISERING OG MÅLING Banken har klassifisert sine finansielle eiendeler i følgende kategorier etter spesifikasjonene i IFRS 9: 31.12.2017 Etter IAS 39

Finansielle eiendeler Kontanter og innskudd i Norges Bank

Amortisert kost

01.01.2018 Etter IFRS 9 83 590

Amortisert kost

83 590

Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner

Amortisert kost

463 358

Amortisert kost

463 097

Utlån til kunder

Amortisert kost

11 245 066

Amortisert kost

11 263 498

Virkelig verdi over resultatet

167 373

Virkelig verdi over resultatet

167 373

Verdipapirer – rentepapirer

Virkelig verdi over resultatet

1 117 521

Virkelig verdi over resultatet

1 117 521

Verdipapirer – egenkapitalinstrumenter

Virkelig verdi over resultatet

34 949

Virkelig verdi over resultatet

Tilgjengelig for salg

434 793

Sum

Virkelig verdi over utvidet resultat

13 546 649

34 949 434 793 13 564 820

Mer om bankens klassifisering etter IFRS 9: Utlån med fast rente der banken har som formål å motta kontraktsmessige kontantstrømmer i form av renter og avdrag, er sikret med derivater for å matche finansieringen til flytende rente. Banken benytter derfor fair value option for å unngå accounting mismatch på disse utlånene og de er klassifisert til virkelig verdi over resultatet. Bankens likviditetsportefølje er klassifisert til virkelig verdi over resultatet iht. til den forretningsmodellen som styrer forvaltningen av likviditetsporteføljen. Forretningsmodellen gir et avkastningsmål for likviditetsporteføljen og kjøp og salg gjøres ut fra et mål om maksimal fortjeneste. Salg utføres for å dekke uventede likviditetsbehov. Egenkapitalinstrumenter som er strategiske investeringer, er klassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat uten resirkulering. Disse egenkapitalinstrumentene er ikke derivater eller holdt for handelsformål. Banken har anledning til å overføre utlån med pant i boligeiendom til Eika Boligkreditt som har belåningsgrad under 60 %. Banken overfører utlån fra egen balanse kun unntaksvis og med volum som ligger under en egendefinert vesentlighetsgrense (5 % årlig av utestående portefølje og 20 % i porteføljens gjennomsnittlige levetid). Basert på dette har banken vurdert overføringer til Eika Boligkreditt som uvesentlig for vurdering av klassifisering, og utlån som kan overføres til Eika Boligkreditt er klassifisert til amortisert kost.

73


Noter

Overgangseffekter Banken får følgende endringer i finansielle eiendeler og forpliktelser pr. 01.01.2018 ved overgang til IFRS 9:

Amortisert kost

31.12.2017 Etter IAS 39

Reklassifisering

Verdijusteringer

01.01.2018 Etter IFRS 9

83 590

-

-

83 590

Kontanter og innskudd i Norges Bank Åpningsbalanse IAS 39 og sluttbalanse IFRS 9 Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner Åpningsbalanse IAS 39

463 358

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap

-261

Sluttbalanse IFRS 9

463 097

Utlån til kunder Åpningsbalanse IAS 39

11 245 066

Reklassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap

18 432

Sluttbalanse IFRS 9

11 263 498

Finansielle eiendeler til amortisert kost

11 792 014

-

18 171

11 810 185

Ubenyttede kreditter til kunder Åpningsbalanse IAS 39

1 560 639

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap

-

Sluttbalanse IFRS 9

1 560 639

Garantier og lånetilsagn til kunder Åpningsbalanse IAS 39

483 408

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap

-157

Sluttbalanse IFRS 9

483 251

Finansielle forpliktelser til amortisert kost

2 044 047

-

-157

2 043 890

167 373

-

-

167 373

Virkelig verdi over resultatet Utlån til kunder Åpningsbalanse IAS 39 og sluttbalanse IFRS 9 Investeringer i verdipapirer – egenkapitalinstrumenter (obligatorisk) Åpningsbalanse IAS 39

34 949

Reklassifisert fra tilgjengelig for salg

-

Sluttbalanse IFRS 9

34 949

Investeringer i verdipapirer - rentepapirer (valgt) Åpningsbalanse IAS 39

1 117 521

Reklassifisert fra tilgjengelig for salg

-

Sluttbalanse IFRS 9

1 117 521

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet

1 319 842

-

-

1 319 842

-

-

434 793

13 546 649

-

18 171

13 564 820

2 044 047

-

-157

2 043 890

Virkelig verdi over utvidet resultat Investeringer i verdipapirer – egenkapitalinstrumenter (valgt) Åpningsbalanse IAS 39

434 793

Reklassifisert fra tilgjengelig for salg

-

Sluttbalanse IFRS 9

434 793

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over utvidet resultat

434 793

Sum finansielle eiendeler Sum finansielle forpliktelser

74


Nedskrivninger på finansielle eiendeler, garantier og ubenyttede kredittrammer etter IFRS 9 pr. 01.01.2018 og etter IAS 39 pr. 31.12.2017: 31.12.2017 IAS 39 Nedskrivninger etter IFRS 9 og IAS 39 Utlån til og fordringer på kunder

01.01.2018 IFRS 9 Steg 1 12 mnd. tap

Steg 2 Livstid tap

Steg 3 Livstid tap

Totale nedskrivninger

21 901

30 484

48 916

3 407

5 176

Ubenyttede kredittrammer til kunder

-

-

-

Garantier og lånetilsagn til kunder

-

103

54

-

157

Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner

-

261

-

-

261

Verdipapirer

-

-

-

-

-

Sum nedskrivninger

48 916

3 771

5 230

21 901

30 902

Bokført som reduksjon av balanseposter

48 916

3 668

5 176

21 901

30 745

-

103

54

-

157

Bokført som avsetning på gjeldspost

31.12.2017 Nedskrivninger på klasse/målekategori

-

01.01.2018

Nedskrivning etter IAS 39

Reklassifisering

Verdi- Nedskrivning justering etter IFRS 9

Utlån og fordringer (IAS 39)/ Finansielle eiendeler til amortisert kost (IFRS 9) Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder

-

-

261

261

48 916

-

-18 432

30 484

Verdipapirer

-

-

-

-

48 916

-

-18 171

30 745

-

-

-

-

Utlån til og fordringer på kunder

-

-

-

-

Verdipapirer

-

-

-

-

Ubenyttede kredittrammer til kunder

-

-

-

-

Garantier og lånetilsagn til kunder

-

-

157

157

Sum nedskrivninger Holde til forfall (IAS 39)/ Finansielle eiendeler til amortisert kost (IFRS 9) Verdipapirer Tilgjengelig for salg (IAS 39)/Finansielle eiendeler til virkelig verdi over utvidet resultat (IFRS 9)

Ubenyttede kreditter og garantier

Sum nedskrivninger

48 916

-

-18 014

30 902

Bokført som reduksjon av balanseposter

48 916

-

-18 171

30 745

-

-

157

157

Bokført som avsetning på gjeldspost

Som følge av prinsippendringen for overgang til IFRS 9, får banken en netto økning i egenkapitalen på 13,5 millioner hensyntatt skatteeffekt – i all hovedsak som følge av reduserte nedskrivninger på utlån. Effekten på egenkapitalen medfører at ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekningen økes med anslagsvis 0,2 %-poeng. Se note 5 for kapitaldekning. Banken har ikke benyttet gjeldende overgangsregler.

75


Samlet utlĂĽnsvekst inkludert veksten i Eika Boligkreditt. 76


Investorinformasjon

Investorinformasjon Egenkapitalbevis

Geografisk spredning på eierne

Banken har utstedt 4 932 523 egenkapitalbevis.

Pr. 31.12.2017 var det 784 eiere. Diagrammet viser

Eierandelskapitalen er på kr 122 788 000 fratrukket

den geografiske fordelingen.

egenbeholdning. Overkursfondet er på kr 425 284 821. I tillegg kommer utjevningsfondet med kr 251 250 642 og annen innskutt egenkapital på 825 748.

80 %

10 %

Geografisk

spredning

8%

Informasjon

2%

Banken har et mål om egenkapitalavkastning etter skatt

på eierne Rogaland

på minimum 8 %. Jæren Sparebank har som mål å gi en

Oslo

god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av

Utlandet

utbytte og kursstigning. Banken legger til grunn at

Øvrige

minimum 35 % av eierandelskapitalens (egenkapitalbeviseiernes) andel av resultatet vil kunne bli80utbetalt % 10 %

Geografisk

i kontantutbytte. Ved fastsettelse av utbyttet blir det

spredning

8%

på eierne Utbytte og egenkapitalbevisbrøk 2%

tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser samt

Styret har foreslått å utbetale kr 6,00 pr. egenkapital-

behovet for ren kjernekapital.

bevis i utbytte – dette tilsvarer en utdelingsgrad på

Rogaland Oslo

ca. 44,0 %. Egenkapitalbevisbrøken for utbetaling er Utlandet

56,1 %.

Kursutvikling og omsetning av JAEREN i 2017

Jæren Sparebank egenkapitalbevis (JAEREN) Øvrige

Kursen pr. 31.12.2017 var kr 134,-. I løpet av 2017 har

kursutvikling og volum 2017

høyeste omsatte kurs vært kr 137,50 og laveste 90 000kurs

Effektiv avkastning for 2017 var positiv med 28,9 %

har vært kr 109,-. Det er omsatt 277.027 egenkapital80 000

mot en avkastning i fjor på 33,3 %. Effektiv avkastning

bevis i 2017 mot 890.683 i 2016. Tabellen viser antall

regnes som kursendring og andel av overskudd i

70 000

50 000

110 40 000

Jæren Sparebank egenkapitalbevis (JAEREN) 30 000

100

kursutvikling og volum 2017 20 000

90 000

140

0

70 000

130 Januar

Februar

Mars

Mai

Juni

Antall

60 000

Antall

April

Juli

August

Snittkurs 120

50 000

110 40 000

100

30 000

20 000

90 10 000

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Antall

Juli

August

Snittkurs

77

September Oktober

November Desember

80

Kroner

80 000

0

90

10 000

September Oktober

November Desember

80

Kroner

120

60 000

Antall

130

prosent av startkurs.

egenkapitalbevis som er omsatt i 2017 pr. måned og snittkursen pr. måned.

140


Per Bergstad Leder

Tor Audun Bilstad

Bjørg Helen Osvoll Mæland

Nestleder

Marie Storhaug

Snorre Haukali

Turid Gauksås Bakker Valgt av ansatte


Styret og tillitsvalgte

Styret Styret velges av forstanderskapet i banken og består av syv medlemmer. Samlet har styret betydelig kompetanse i styrearbeid og bankvirksomhet, og dessuten omfattende erfaring og bakgrunn fra næringsliv, jus, politikk og organisasjonsliv. Per Bergstad – styreleder

Marie Storhaug

Advokat og partner i ProJure Advokatfirma DA hvor

Ansatt i Statoil som sjef for global back-office for

han også er styreleder. Var nestleder i Time Sparebank

markedsføring og salg av olje og gass. Har tidligere

i perioden 2008-2014. Har hatt flere styreverv og styre-

vært regnskapssjef for henholdsvis Råolje, våtgass

lederverv, lokalt og nasjonalt. Bosatt på Bryne.

og raffinerte produkter samt CFO Finans (Treasury) og vært leder i CFO Kontantforvaltning i Statoil. Hun

Tor Audun Bilstad – nestleder

har styreerfaring fra ulike foretak og organisasjoner.

Bonde med landbruks- og handelsutdannelse. Har vært

Har politisk erfaring og er i dag medlem av kommune-

med i mange bedrifts- og foreningsstyrer lokalt og

styret og formannskapet i Klepp. Bosatt på Kleppe.

nasjonalt de siste 30 årene og har politisk erfaring fra kommunestyret og formannskapet i Klepp, hvor han

Turid Gauksås Bakker

også har vært varaordfører. Styremedlem og styreleder

Ansatt-representant i styret og arbeider i avdeling depot/

i Klepp Sparebank i perioden 2008-2014. Bosatt på Vik

låneservice. Ansatt i banken siden 2008. Er tillitsvalgt i

i Klepp.

banken. Bosatt på Bryne.

Bjørg Helen Osvoll Mæland Daglig leder og eier i Mæland Rør AS. Lang erfaring som bedriftseier og solid regnskapserfaring. God kunnskap om og aktiv i næringslivet på Jæren. Styreerfaring fra ulike organisasjoner og næringsliv. Medlem av generalforsamlingen og valgkomiteen i Sparebankstiftinga Time og Hå. Bosatt i Sirevåg. Snorre Haukali Advokat og managing partner i Kluge Advokatfirma AS. Spesialkompetanse innen selskapstransaksjoner, restrukturering, alminnelig selskapsrett, corporate governance, bank- og finansiering samt kontraktsrett. Bred styreerfaring og vært styremedlem i Klepp Sparebank i perioden 2010-2014. Bosatt i Stavanger.

Varamedlemmer Elin Undheim Bjørn Lende Elena Zahl Johansen

79


Styret og tillitsvalgte

Tillitsvalgte FORSTANDERSKAP

Valgt av egenkapitalbeviseierne

Varamedlemmer

Forstanderskapet skal sørge for

Aud Helene Nese

Elisabeth Thompson

at sparebanken virker etter sitt

Elfin Lea

Sigmund Rolfsen

formål i samsvar med lov,

Marie Brunes

Livar Bertelsen

vedtekter og forstanderskapets

Arnfinn Vigrestad

vedtak jfr. § 3 i bankens

Harald Odland

Kjell Hodne

vedtekter.

Grete Karin Stangeland Høiland

Liv Anny Ueland

Magnus Tjåland

Magnar Goa

Valgt av innskyterne

Kjellaug Heskja

Asbjørn Ueland (leder)

Karl Stangeland

Oddvar Undheim (nestleder)

Wiggo Erichsen

Hanne Irene Bore

Tor Raymond Lie

Anne Skasheim

Gunnar Siqveland

Elisebeth Rugland Jan Øgaard Øyvind Time Valgt av ansatte Anne Birgit Braut Langemyhr Ole Kristian Mjølhus Inger Tove Heskje Otto Hustoft Rune Kvalvik

VALGKOMITÉ

VALGKOMITÉ

Hanne Irene Bore (leder)

EGENKAPITALBEVISEIERE

Marie Brunes

Torill Sletten

Rune Kvalvik

Einar Refsnes

Varamedlemmer

Varamedlem

Elisebeth Rugland

Gunhild Vårvik Prestegård

Otto Hustoft

Margret Hagerup

Harald Odland

80


Egenkapitalavkastning etter skatt.


English summary

2017 Board of Directors’ Report Net income from financial investments 2017 showed earnings of NOK 38.5 million (NOK 51.4 million). As a percentage of average total assets this was 0.29 (0.40). The principal reasons for the reduction in earnings in 2017 were because the profit from the sale of shares in Visa Norge in 2016, and a somewhat lower positive change in value in the bond portfolio.

Introduction Jæren Sparebank has completed its third year of business. The first year was characterized by the start-up and entrance to the market as a result of the merger. The after effects of this remained in 2016, but the year has to be characterised as a more normal business year in terms of the organisation and management of the bank’s business activities. In 2017, we became a completely new bank.

Total net change in fair value of financial instruments is shown in the table below. Lower credit risk resulted in a positive change in value of NOK 3.8 million in the bank’s bond portfolio.

Annual profit The financial statements are reported in accordance with IFRS (International Financial Reporting Standard).

Operating expenses The bank’s operating expenses for 2017 were NOK 157.3 million (NOK 124.7 million). This is an increase of NOK 32.6 million. As a percentage of average total assets this was 1.18 (0.98). Costs in relation to income were 49.1% (40.1%). We have a strong focus on keeping the costs at the lowest level possible while also offering the correct level of service to our customers. The bank’s objective is a cost ratio below 45.0%.

The annual financial statements have been submitted under the going concern assumption, an assumption that is in place with the current equity. The Board is not aware of any major elements of uncertainly that could be of significance to the assessment of the bank’s annual financial statements. The Board is of the view that the annual report provides an accurate overview of the bank’s assets and liabilities, financial position and financial result as of 31 December 2017.

Personnel and administrative costs were NOK 123.4 million (NOK 87.7 million). Personnel costs increased by NOK 32.8 million compared with last year. The main reason for the increase this year is largely related to the recognition of a one-off positive income of NOK 27.6 million in Q4 of 2016, when the pension scheme was restructured from a defined benefit pension to a defined contribution scheme.

The amounts in brackets apply to the corresponding period in 2016. Net interest income The bank’s interest income was NOK 210.3 million (NOK 198.6 million) – an increase of NOK 11.7 million from 2016. Measured as a percentage of the average total assets, interest income increased marginally from 1.56% in 2016 to 1.57% in 2017. This is mainly due to falling money market rates and lower credit markups. This helps the bank to borrow at a lower rate in the bond markets.

Other operating expenses amounted to NOK 25.4 million (NOK 24.5 million). This is a marginal increase of NOK 0.9 million compared with the previous year. In addition to personnel costs, the costs associated with the bank’s IT systems are a major expense item. The IT systems are standardised and the management and operation of these systems have largely been outsourced to external service providers.

As shown in the graph below, the money market rate (measured by 3 month Nibor) decreased during 2017. The average 3 month Nibor was 0.89% in 2017, down from 1.07% in 2016 and 1.29% in 2015.

Losses, provisions for losses, credit risk Net losses on loans were NOK 11.1 million (NOK 9.2 million). Group write-downs remained stable at NOK 27.0 million during the year. This was 0.24% in relation to gross lending at the end of the year – around the same level as at the start of the year.

Net commission and other income Other income in 2017 totalled NOK 71.5 million (NOK 61.2 million). As a percentage of average total assets this was 0.53 (0.48). This is an increase of NOK 10.4 million. Of this net increase, the increase in commission income was NOK 10.6 million to NOK 78.7 million (NOK 68.1 million). Income from credit services (principally commission from Eika Boligkreditt) showed an increase of NOK 6.7 million. The margin on loans in Eika Boligkreditt was at a relatively low level in 2016, while it has shown a clear upward trend during 2017 – primarily as a result of falling prices to the banks combined with a relatively stable lending rate to customers. In addition, payment services increased slightly in 2017 compared with 2016.

Gross non-performing commitments amounted to NOK 22.1 million (NOK 41.6 million). Doubtful (not non-performing) commitments amounted to NOK 63.1 million (NOK 28.3 million). The combined total of non-performing and doubtful commitments increased from NOK 69.9 million to NOK 85.2 million. Total individual write-downs amounted to NOK 21.9 million (NOK 16.6 million). At the end of each quarter, the bank conducts a detailed review of the lending portfolio to detect loss indicators and assess the possible need for write-downs. Discretionary assessments are made of the bank’s assessments of the amounts for write-downs and provisions, both for individual loans and groups of loans. This assessment relates both to the probability of default and loss due to default.

Other operating income had a marginal decrease of NOK 0.2 million to NOK 1.6 million (NOK 1.8 million). Commission costs remained at the same level in 2017 at NOK 8.8 million (NOK 8.8 million).

82


English summary

ratio, including volume transferred to Eika Boligkreditt, was 52.2% (53.3%). The bank’s long-term objective is a minimum deposit-to-loan ratio of 70.0 %. Taking into account the transferred volume in Eika Boligkreditt, the minimum deposit-to-loan ratio must be 50.0%.

Allocation of profit (amounts in NOK 1,000) The profit for the year was NOK 151,933 before tax and NOK 119,533 after tax. The Board proposes the following allocation of the profit after tax of NOK 119,533: Transferred to savings bank fund Transferred to equalisation reserve Cash dividend Total allocated

Credit risk The Board generally considers the risk of losses on loans and guarantees for retail and agricultural customers to be low. The credit risk for the bank’s other business commitments is primarily in the low and moderate risk groups, while the risk is higher for the doubtful and non-performing commitments. For these commitments, which have indications of loss, individual write-downs are made based on a specific assessment

52,459 37,479 29,595 119,533

The bank’s total assets and business capital The bank’s total assets at the end of 2017 amounted to NOK 13.7 billion. Total assets have increased by NOK 634.6 million in the past 12 months – equivalent to an increase of 4.9%. The increase in the bank’s total assets is primarily due to the increase in lending during 2017. The bank’s business capital at the end of 2017 was NOK 18.5 billion. Business capital has increased by NOK 955.0 million in the past 12 months – equivalent to an increase of 5.4%. The business capital consists of the bank’s total assets, in addition to transferred volumes in Eika Boligkreditt.

Liquidity risk Liquidity risk is the risk of there being inadequate liquidity to be able to meet obligations upon maturity. The bank has a low to moderate liquidity risk. The market for external funding is being actively worked on so as to ensure that sufficient funding is always available. Relief of home loans for Eika Boligkreditt over the course of 2017 has increased by NOK 320.4 million to NOK 4,839.2 million. The increase during the year was 7.1%. The bank considers its liquidity situation to be good in relation to the maturity structure in the short and long terms.

Loans Total gross lending increased by NOK 352.1 million to NOK 11.5 billion during the year. This is an increase of 3.2%. When including Eika Boligkreditt, gross lending increased by 4.3% to NOK 16.3 billion. The lending growth for Eika Boligkreditt alone was 7.1% in 2017.

Capital adequacy The bank’s book equity at the end of the year amounted to NOK 1,526.5 million. Of this, the ownership capital and share premium account totalled NOK 548.9 million.

Gross lending for the retail market increased by NOK 136.3 million to NOK 7.8 billion during the year. This is an increase of 1.8%. When including Eika Boligkreditt, lending in the retail market increased by NOK 456.6 million – equivalent to 3.8%. Gross lending to the corporate market increased by 6.2% to NOK 3.7 billion. Of total lending, the retail market accounted for 67.7% (68.6%), agriculture 19.0% (17.6%) and other corporate market 13.3% (13.8%).

Net subordinated capital was NOK 1,422.1 million. The bank’s core tier 1 capital adequacy at the end of 2017 was 16.7% (17.3 %). Tier 1 capital adequacy was 17.7% (17.9%) while the bank’s capital adequacy was 19.0% (18.9%). The figures have taken into account the annual profit after tax. Lending growth was highest within the business market – where the weighting is at a higher level compared with the retail market, in relation to the calculation of risk-weighted capital.

Lending at Eika Boligkreditt The transferred volume in Eika Boligkreditt amounted to NOK 4,839.2 million at the end of 2017. The volume increased by NOK 320.4 million during 2017 – equivalent to 7.1%. Eika Boligkreditt is a stable and important source of funding for the bank. Eika Boligkreditt has access to more affordable funding with longer terms than we are able to obtain as a local savings bank. The transfer ratio to Eika Boligkreditt at the end of 2017 was 38.4%.

At the beginning of 2018, the regulatory requirements (including capital conservation buffer, systemic risk buffer and counter-cyclical buffer) were 12.0% for core tier 1 capital, 13.5% for tier 1 capital, and 15.5% for capital adequacy. The bank also has a pillar-2 requirement of 2.2%. The bank satisfies these requirements by a good margin, which contributes to establishing a good basis for the continued growth and development of the bank in the coming years. The bank is governed by the rules pertaining to capital adequacy in the Financial Institutions Act with associated regulations. Compliance with the minimum capital adequacy requirements is a condition for the bank’s business activities and therefore of vital importance to the day-to-day operation of the business. The bank has an internal minimum target for core tier 1 capital adequacy of 15.5%.

Deposits Deposits from customers increased by NOK 172.7 million to NOK 8.5 billion during the year. This is an increase of 2.1%. Deposits from the retail market increased by 3.7% to NOK 6.1 billion, while deposits from commerce and industry decreased by 1.7% to NOK 2.4 billion. The deposit-to-loan ratio at the end of the year was 74.2% (75.0%). The deposit-to-loan ratio within the retail market was 78.1% (76.7%), while coverage within the corporate market was 66.0% (71.2%). The deposit-to-loan 83


English summary

Outlook A reasonably stable level of activity must be expected in our region in the coming period. In addition, the unemployment rate is likely to continue to show a downward trend in the coming period. We expect that the interest margin will remain relatively stable in the future, even with low interest rates.

Earnings per equity certificate amounted to NOK 13.60 in 2017, down from NOK 16.20 in 2016. The Board proposes paying a cash dividend of NOK 6.00 per equity certificate, which is equivalent to a distribution ratio of approximately 44 %. The total cash dividend is NOK 29.6 million. The corresponding distribution ratio in the previous year was approximately 37 %. In that instance, the cash dividend was also NOK 29.6 million, equivalent to NOK 6.00 per equity certificate.

There is still considered to be strong competition in both the retail market and corporate market. On the business side, we note price competition both in agriculture and in general commerce and industry.

The bank finds that a minimum of 35% of the ownership capital’s (equity certificate owners’) share of the profit may be paid out as a cash dividend. When determining the dividend, consideration is made to the expected development in profit in a normalised market situation, external framework conditions and the need for core tier 1 capital.

The bank is in a good position in terms of the market, liquidity and capital adequacy. The Board expects satisfactory earnings in the underlying operations in the future. This provides a good and solid basis on which to further develop the bank’s position as the local bank for Jæren into 2018.

The bank’s equity certificates increased by 23.2% during 2017 and ended at a price equivalent to NOK 134.00 per equity certificate. The market capitalisation at the end of the previous year was NOK 661 million and the price/book equity ratio was just under 0.8. The number of equity certificates issued was 4,932,523.

Thanks To conclude, the Board would like to extend a big thank you all employees and employee representatives for their valuable efforts and good cooperation during a challenging and demanding year for Jæren Sparebank. During the year a good basis was established on which to further develop the bank as a local bank for Jæren. The Board would also like to thank all of our customers and other associates for the loyalty they have shown the bank during the past year.

The long-term objective for the bank’s return on equity after tax is a minimum of 8.0%. The annual profit after tax is equivalent to a return on equity of 8.0%, which is identical to the target.

Bryne, 28 February 2018

Per Bergstad Chair

Tor Audun Bilstad Deputy Chair

Bjørg Helen Osvoll Mæland Board Member

Marie Storhaug Board Member

Snorre Haukali Board Member

Turid Gauksås Bakker Board Member

Elena Zahl Johansen Board Member

Tor Egil Lie Managing Bank Director

Equity

Result

Return on equity after tax 160

11%

20%

10% 9%

16%

8%

14%

2013 Core tier 1 capital

2014

2015 Core capital

2016

2017

Capital adequacy

0.8%

100 80

0.6%

60

0.4%

40

7%

12%

1.0%

120 NOK million

18%

1.2%

140

0.2%

20 0

6%

2013

2014

2015

84

2016

2017

0.0% 2013

2014

2015

2016

2017

Avg. investment management percentage

The Board of Jæren Sparebank


English summary

KEY FIGURES PERFORMANCE SUMMARY

2017

2016

NOK in thousands and % of total assets

Amount

in %

Net interest and credit commission income

210 334

1.57

Total operating income

110 012

0.82

2015

Amount

in %

Amount

198 618

1.56

112 596

0.89

2014 in %

Amount

191 255

1.52

94 881

0.76

2013 in %

Amount

in %

192 696

1.54

182 217

1.52

110 782

0.89

91 637

0.89

Total operating expenses

157 327

1.18

124 748

0.98

174 844

1.39

163 072

1.31

141 864

1.31

Operating profit before losses

163 019

1.22

186 466

1.47

111 292

0.89

140 406

1.12

131 990

1.12

11 086

0.08

9 153

0.07

7 289

0.06

1 452

0.01

9 659

0.01

-

-

-

-

1 212

0.01

7 505

0.06

151 933

1.14

177 313

1.39

105 216

0.84

146 459

1.17

122 331

1.17

Net losses Gains/losses on fixed assets Profit from ordinary operations before tax Tax on ordinary profit Profit from ordinary operations after tax

-

32 400

0.24

37 489

0.29

24 610

0.20

34 167

0.27

32 342

0.27

119 533

0.89

139 823

1.10

80 606

0.64

112 292

0.90

89 989

0.90

Extracts from the balance NOK in millions Cash and bank deposits

547

258

417

841

664

11 412

11 066

10 372

10 259

9 818

1 118

1 109

1 124

1 062

845

470

465

432

359

253

0

0

0

0

0

Income from customers

8 505

8 332

8 244

8 145

7 576

Debt securities

3 238

2 843

2 531

2 724

2 773

Equity

1 527

1 460

1 337

1 210

1 003

13 675

13 041

12 513

12 647

11 685

Net lending Certificates and bonds Shares, units, other interest bearing securities - of which money market funds

Total assets

2017

2016

- Assets

4.9 %

4.2 %

-1.1 %

2.9 %

- Lending gross

3.2 %

6.6 %

1.2 %

0.1 %

4.1 %

- Deposits

2.1 %

1.1 %

1.2 %

5.3 %

5.9 % 15.9 %

KEY RATIOS

2015

2014

2013

Developments during the last 12 months 5.0 %

Capital adequacy

19.0 %

18.9 %

16.7 %

16.0 %

Core capital

17.7 %

17.9 %

16.7 %

15.9 %

15.7 %

Core tier 1 capital

16.7 %

17.3 %

16.7 %

15.0 %

13.7 %

Return on equity before tax

10.2 %

12.8 %

8.3 %

12.6 %

11.6 %

8.0 %

10.1 %

6.3 %

9.7 %

8.6 %

49.1 %

40.1 %

61.1 %

53.7 %

51.8 %

Return on equity after tax Costs as a % of total income Costs as a % of total income excl. gains/losses Average total assets (NOK in millions)

51.9 %

43.0 %

61.9 %

54.5 %

52.4 %

13 384 NOK

12 716 NOK

12 566 NOK

12 487 NOK

11 964 NOK

Non-performing commitments as a % of gr. lending

0.2 %

0.4 %

0.1 %

0.2 %

0.3 %

Doubtful commitments as a % of gr. lending

0.6 %

0.3 %

0.5 %

0.6 %

0.6 %

Number of full-time equivalents

82

83

55.2 %

56.1 %

91

Equity capital certificates Equity capital certificate proportion

57.1 %

Market price

134.0 NOK

114.5 NOK

98.0 NOK

Market capitalisation (NOK in millions)

661.0 NOK

565.0 NOK

483.0 NOK

Book equity per equity capital certificate

145.0 NOK

174.0 NOK

169.0 NOK

Profit per equity capital certificate

13.6 NOK

16.2 NOK

9.4 NOK

Dividend per equity capital certificate

6.00 NOK

6.00 NOK

3.00 NOK

Price/Profit per equity capital certificate Price/book equity

9.9

7.1

10.4

0.77

0.68

0.68

85

94

95


English summary

Income statement (NOK in thousands)

Note

2017

2016

Total interest income

16

357 185

346 629

Total interest expenses

16

146 852

148 011

210 334

198 618

Net interest income

Commission income etc.

17

78 735

68 140

Commission expenses etc.:

17

-8 800

-8 757

Other operating income

17

Net commission and other income

Dividends

17

Result from investments according to equity method Net charge in fair value of financial instruments through profit

1 773 61 157

20 813

29 867

17, 27

289

285

17

17 403

21 287

38 504

51 439

123 387

87 659

Net income from financial investments

Personnel costs and administration expenses

1 572 71 507

18, 34, 41

Depreciation and impairment of property, plant and equipment

28

8 497

12 565

Other operating expenses

19

25 443

24 525

Total operating expenses before losses and write-downs

157 327

124 748

Operating profit before losses and write-downs

163 019

186 466

Write-downs and losses on loans

10

Operating profit after losses and write-downs

Income tax expenses

20

Operating profit after tax

11 086

9 153

151 933

177 313

32 400

37 489

119 533

139 823

1 157

-5 461

Comprehensive income accounting Actuarial gains/(losses) on defined benefit plans

34

Income tax effect on actuarial gains/(losses) on defined benefit plans

-289

1 365

Items not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods

868

-4 096

-22 235

2 155

Items to be reclassified to profit or loss in subsequent periods

-22 235

2 155

Total income

98 166

137 883

Financial assets available for sale

25

Earnings/diluted earnings per ECC (adjusted for negative goodwill)

39

13,6

16,2

Earnings/diluted earnings per ECC, operation held for sale

39

0,0

0,0

86


English summary

Balance sheet Assets (NOK in thousands)

Note

2017

2016

Cash and receivables with central banks

21, 22

83 590

79 938

Loans and receivables with credit institutions

21, 22

463 358

177 684

Lending to customers amortised cost

7-10, 21, 22

11 245 066

10 726 373

Lending to customers at fair value

7-10, 21, 23

167 373

339 299

Certificates and bonds

21, 23, 24

1 117 521

1 109 052

Shares and fund units

21, 23, 25

34 919

16 622

Financial instruments available for sale

21, 23, 25

434 824

448 601

Financial derivatives

21, 23, 26

-

190

Ownership interests in associates

27

7 125

6 837

Intangible assets

28

31 700

36 236

Tangible fixed assets

28

31 814

33 414

Assets held for sale

29

28 201

38 586

782

753

Other assets Advance payments and earned income

29 218

27 300

13 675 491

13 040 885

21, 22, 30

67 882

67 698

Deposits from customers

21, 22, 31

8 505 034

8 332 359

Liabilities for securities

21, 22, 32

3 238 158

2 842 976

Financial derivatives

TOTAL ASSETS

Liabilities to credit institutions

21, 23, 26

5 663

9 476

Other liabilities

33

29 273

29 049

Current taxes

20

Accrued costs and income paid in advance Deferred income tax

20

Provisions for pension commitments Subordinated loan capital

26 311

10 098

6 908

34

6 735

8 380

230 782

232 265

12 148 971

11 580 947

123 313

123 313

-525

-

425 285

425 285

38

Own equity capital certificates Share premium

25 524

21, 22, 35

Total liabilities

Equity capital certificate capital

29 501 25 847

38

Other paid-in capital

826

Total paid-in capital

548 899

548 598

Equalisation reserve

251 251

213 285

Savings bank fund

648 705

595 866

77 665

102 190

977 622

911 340

Other equity Total retained earnings

36

Total equity TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

87

1 526 520

1 459 938

13 675 491

13 040 885


English summary

Statement of equity movements

(NOK in thousands) Total equity as at 01.01.16

Equity capital certificates

Own Equity capital certificates

Share premium fund

123 313

-

425 285

-

-

-

-

-

-

-

-

123 313

-

425 285

Dividends and gifts paid Results 2016 Total equity as at 31.12.16

Second injected equity capital

Equalisation reserve fund

Other equity capital*

Sparebanken’s fund

Total equity capital

165 449

85 237

537 569

1 336 852

-

-14 798

-

-14 798

47 835

31 751

58 297

137 883

213 285

102 190

595 866

1 459 938

Result for the period

-

-

-

-

37 479

29 595

52 459

119 533

Actuarial gains and losses on defined benefit pensions through profit or loss

-

-

-

-

487

-

381

868

Changes in value for financial assets available for sale

-

-

-

-

-

-22 235

-

-22 235

Total result for the period

-

-

-

-

37 966

7 360

52 840

98 166

Dividend and gifts

-

-

-

-

-29 595

-

-29 595

Own equity capital certificates

-

-525

-

826

-

-2 289

-

-1 988

123 313

-525

425 285

826

251 251

77 665

648 705

1 526 520

6 049

13 511

654 755

1 540 031

Total equity as at 31.12.17 Transition to IFRS 9 (note 43) Revised Equity 01.01.18

7 461 123 313

-525

425 285

826

Fund for unrealised gains

50 359

Transactions of own equity capital certificates

-2 289

Dividend

29 595

*Other equity as at 31.12.17

77 665

Financial assets available for sale reserve as at 01.01.17

72 594

Changes in value for financial assets available for sale

-22 235

Financial assets available for sale reserve as at 31.12.17

50 359

88

258 712

77 665


English summary

Cash flow (NOK in thousands)

2017

2016

Interest, commissions and fees received from customers

415 766

391 979

Interest payments

-71 527

-76 990

Interest payments on other loans/securities

-88 972

-79 277

Interest received from other loans/securities

22 602

22 094

Dividends received

20 813

29 867

Cash flow from operating activities

Other income received

3 375

3 250

Payment for operation

-149 564

-147 839

-25 524

-25 624

-134

-269

126 834

117 191

-35 595

-31 998

Taxes Payment of gifts from profits Net cash flow from operating activities

Cash flow from investment activities Purchase of shares and units in other companies Sale of shares and units in other companies

12 359

Payments received for interest bearing securities transactions

20 798

Payments for interest bearing securities transactions

-4 676

Purchase of property, plant and equipment etc.

-2 571

-466

Receipts from the sale of assets held for sale

10 385

825

-20 097

-10 841

-285 490

109 452

Net cash flow from investment activities

Cash flow from financing activities Net placements/debt in credit institutions Receipts from claims previously written off Net receipts/payments of repayment loans and credit to customers Net receipts/payments of deposits from customers

164

4 716

-359 839

-712 304

172 675

Payments from the issuance of subordinated loan capital

87 946 100 000

Payments from the issuance of certificate/bond debt Payments for the discharge of certificates or bonds Dividends paid Net cash flow from investment activities

Net cash flow for the period

875 000

1 196 000

-476 000

-877 000

-29 595

-14 798

-103 085

-105 988

3 652

363

Cash and cash equivalents at the start of the period

79 938

79 575

Cash and cash equivalents at the end of the period

83 590

79 938

89


English summary

Profit and loss per segment 2017

Net interest income Net commission income

2016

Pr. consumer

Corporate

Undistributed

Total

Pr. consumer

Corporate

Undistributed

Total

121 583

91 925

(3 174)

210 334

103 136

87 353

8 129

198 618

53 404

16 532

69 936

42 238

17 535

59 773

Dividends and income from securities

21 101

21 101

30 152

30 152

Net changes in value on financial instruments at fair value through profit or loss

17 403

17 403

21 287

21 287

1 384

1 384

52 823

112 596

Other income

369

1 119

84

1 572

Total other operating income

53 773

17 651

38 588

110 012

42 238

17 535

Payroll/personnel costs

32 908

11 343

44 251

29 882

10 274

40 156

Administrative costs

1 230

1 129

2 359

729

946

1 675

Other operating expenses, including depreciation

4 157

750

105 810

110 717

3 943

117

78 857

82 917

38 295

13 222

105 810

157 327

34 554

11 337

78 857

124 748

137 060

96 354

(70 396)

163 020

110 820

93 551

(17 905)

186 466

11 086

3 074

6 079

-70 396

151 933

107 746

87 472

-17 905

177 313

Total operating expense

Profit before losses Losses on loans Profit before tax

959

10 126

136 101

86 228

9 153

7 760 015

3 701 340

11 461 355

7 623 760

3 485 541

11 109 300

5 443

16 458

21 901

4 480

12 133

16 613

Deposits and lending by segment Gross lending Individual write-downs Group write-downs

9 291

17 724

27 015

9 291

17 724

27 015

7 745 281

3 667 157

11 412 439

7 609 988

3 455 683

11 065 672

Total assets

7 745 281

3 667 157

Deposits

6 063 333

2 441 700

6 063 333

2 441 700

Net lending Other assets

Other equity and liabilities Total equity and liabilities

2 263 053

2 263 053

2 263 053

13 675 491

7 609 988

3 455 683

8 505 034

5 848 921

2 483 438

5 848 921

2 483 438

5 170 458

5 170 458

5 170 458

13 675 491

90

1 975 213

1 975 213

1 975 213

13 040 885

8 332 359 4 708 526

4 708 526

4 708 526

13 040 885


English summary

Equity and subordinated capital Equity and subordinated capital (NOK in thousands)

31.12.17

31.12.16

Savings bank fund

648 705

595 866

Equity capital certificate capital

123 313

123 313

-525

-

425 285

425 285

78 491

102 190

Own equity capital certificates Share premium account Other equity Equalisation reserve

251 251

213 285

Total equity capital

1 526 520

1 459 938

Dividends

-29 595

-29 595

-Intangible assets/deferred tax asset

-23 775

-27 177

-1 326

-1 475

-280 469

-305 150

-Allowance for assets at fair value -Subordinate capital in other financial institutions Transitional adjustments

56 094

122 060

Total Core tier 1 capital

1 247 449

1 218 601

Perpetual capital bonds

100 653

101 938

Transitional adjustments

-28 047

-61 030

1 320 055

1 259 508

Subordinated loan capital

130 129

130 328

Transitional adjustments

-28 047

-61 030

102 082

69 298

1 422 137

1 328 806

Total core capital

Total supplementary capital Net subordinated capital Risk weighted capital Credit risk – standard method Operating risk Cva-addition Total calculation basis

31.12.17

31.12.16

6 951 377

6 533 998

526 267

504 001

2 355

3 597

7 479 999

7 041 596 18,9 %

Capital adequacy

19,0 %

Core capital adequacy

17,6 %

17,9 %

Core tier 1 capital adequacy

16,7 %

17,3 %

LENDING Sector/industry Private consumer Public sector Primary industry Industry Building and construction Wholesale and retail trade Finance and property management Private services Transport/ communication Total

91

31.12.17

Distribution

31.12.16

Distribution

7 760 015

67,7 %

7 623 760

68,6 %

-

0,0 %

-

0,0 %

2 178 741

19,0 %

1 955 373

17,6 %

45 461

0,4 %

49 274

0,4 %

341 348

3,0 %

370 865

3,3 %

83 123

0,7 %

79 749

0,7 %

927 750

8,1 %

900 979

8,1 %

79 662

0,7 %

79 552

0,7 %

45 255

0,4 %

49 749

0,4 %

11 461 355

100,0 %

11 109 300

100,0 %


Ren kjernekapitaldekning ved ĂĽrsskiftet. 92


Erklæring fra styret og adm. banksjef

ÅRSREGNSKAPET FOR PERIODEN 01.01–31.12.2017 FOR JÆREN SPAREBANK

Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-6 Vi bekrefter at bankens årsregnskap for perioden 2017 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over opplysninger nevnt i Vphl. § 5-6, 4. ledd: • Oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet. • Beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. • Beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner.

Bryne, 28. februar 2018 Styret i Jæren Sparebank

Per Bergstad Styreleder

Tor Audun Bilstad Nestleder

Bjørg Helen Osvoll Mæland Styremedlem

Marie Storhaug Styremedlem

Snorre Haukali Styremedlem

Turid Gauksås Bakker Styremedlem

Elena Zahl Johansen Styremedlem

Tor Egil Lie Adm. banksjef

Jæren Sparebank Jernbanegata 6 Postboks 325, 4349 Bryne

Telefon 915 03290 post@jaerensparebank.no www.jaerensparebank.no

93

Foretaksnummer NO 937 895 976


94


Vi bygger Jæren Bygge hus og heim. Bygge stolte garder. Bygge sterke bedrifter – små og litt større. Bygge gode lokalsamfunn. Bygge trygge liv.


Revisors beretning

96


Revisors beretning

97


Revisors beretning

98


Revisors beretning

99


Revisors beretning

100


Revisors beretning Deloitte AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tel: +47 51 81 56 00 Fax: +47 51 81 56 01 www.deloitte.no

To the Board of Trustees of Jæren Sparebank INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Report on the Audit of the Financial Statements Opinion

We have audited the financial statements of Jæren Sparebank which comprise the balance sheet as at 31 December 2017, income statement, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statements are prepared in accordance with law and regulations and present fairly, in all material respects, the financial position of the Company at 31 December 2017, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by EU. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company as required by laws and regulations, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. © Deloitte AS

101

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282


Revisors beretning Page 2

Key audit matter

How the matter was addressed in the audit

IT SYSTEMS AND INTERNAL CONTROLS RELEVANT FOR FINANCIAL REPORTING

The IT systems within Jæren Sparebank are key in the accounting and reporting of completed transactions, in obtaining the basis for key estimates and calculations, and in obtaining relevant information to be disclosed. Reference is made to note 6 for description of the IT systems in the bank. The IT systems are standardized, and the management and operation of the systems are to a great extent outsourced to external service providers. Proper management and control of these IT systems both from Jæren Sparebank and their service providers are of high importance in order to ensure precise, complete and reliable financial reporting, and this area is therefore considered to be a key audit matter.

Jæren Sparebank has established internal controls on their IT systems. We have obtained an understanding of their IT environment relevant to financial reporting. We assessed and tested the design and implementation of the internal control activities related to the IT systems which are relevant for financial reporting, including selected controls related to operations, change management and information security. For a sample of these controls, we have tested their operating effectiveness in the reporting period. In addition, we assessed and tested the design and implementation of selected automated controls related to among others the calculations, reconciliations and transaction settlements. For a sample of these controls, we have tested their operating effectiveness in the reporting period. We also considered the attestation reports from the independent auditors (ISAE 3402 Reports) of Jæren Sparebank’s service providers focusing on whether they had adequate internal controls on areas that are of importance for the financial reporting of Jæren Sparebank. We have engaged our internal IT experts in the work related to understanding the governance model on IT and in assessing and testing the internal control activities related to IT.

NOTE DISCLOSURES ON CAPITAL ADEQUACY

Jæren Sparebank is required to comply with the regulations on capital adequacy as set forth in the Financial Institutions Act (“Finansforetaksloven”) and related regulations. Regulations on financial statements for banks («Forskrift om årsregnskap for banker») requires disclosure of capital adequacy in the notes to the financial statements. In note 5, among others, information is provided with respect to the applied methods for calculating capital adequacy, total capital, total basis for calculation of minimum requirement for capital and actual capital coverage.

102

Jæren Sparebank has established internal control activities related to the calculations of total capital, minimum requirement for capital and actual capital coverage. We assessed and tested the design and implementation of the internal control activities we considered to be of highest relevance, including internal controls on risk weighted balance sheet items and off-balance sheet items, calculation of required capital for operational risk and calculation of risk adjusted basis for calculations.


Revisors beretning Page 3

Jæren Sparebank is required to comply with the minimum requirement for capital on an ongoing basis. Due to the importance of capital adequacy compliance this is a key audit matter.

We assessed Jæren Sparebank’s interpretations of the capital adequacy regulations on selected areas against the capital adequacy regulations and industry practice. Furthermore, we reviewed the accuracy of the calculated minimum requirement for capital on a sample of balance sheet items and off-balance sheet items. We also reviewed the accuracy of the calculation of selected items in total capital.

LOAN IMPAIRMENT – CORPORATE LOAN LOSS PROVISIONS

As stated in note 7 to the financial statements the outstanding gross corporate loans as per December 31 2017 are 3.701 mNOK, and corresponding loan loss provisions are 16,5 mNOK in specified loan loss provisions as stated in note 9 and 17,7 mNOK in unspecified loan loss provisions as stated in note 10. The bank considers the need for loan loss provisions and guarantee provisions. These assessments are highly judgmental, both on specific loans and also on group of loans within corporate lending. The uncertainty relates both to the assessment on probability of default and on loss given default. On group of loans, the impairments are calculated by a technical model based on assumptions set by the bank. The assumptions and estimates utilized in these assessments are key in calculating the total loan loss provision, and this area is therefore considered to be a key audit matter.

103

Jæren Sparebank has established internal control activities related to the calculation of loan loss and guarantee provisions on corporate lending. We assessed and tested the design of selected key controls concerning the loan loss provisions and guarantee provisions, including adequate disclosures on such provisions. The control activities we assessed and tested the design of related to identification of impaired loans and the assessment of the expected future cash flows on these loans. For a sample of loans with specified loan loss provisions, we tested whether the impairment indicators were timely identified, and reviewed the estimated cash flows against our expectations and against external sources to the extent such sources were available. On unspecified loan loss provisions calculated by the use of an impairment model, we tested the model by re-performing selected calculations. Furthermore, we reviewed the accuracy of selected parts of applied source data used in the calculations against information from the IT systems of the bank. We also assessed material assumptions used in the models against our own assumptions based on our general knowledge of the market and the bank’s business. We also assessed whether note disclosures on loan loss provisions and guarantee provisions on corporate lending were adequate.


Revisors beretning Page 4

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. Responsibilities of The Board of Directors and the Managing Director for the Financial Statements

The Board of Directors and the Managing Director (management) are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices generally accepted in Norway, including ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices generally accepted in Norway, included International Standards on Auditing (ISAs), we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: •

• •

identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. We design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control. evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

104


Revisors beretning Page 5

conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. Report on Other Legal and Regulatory Requirements Opinion on the Board of Directors’ report

Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the information presented in the Board of Directors’ report and the statements on Corporate Governance and Corporate Social Responsibility concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the allocation of the profit is consistent with the financial statements and complies with the law and regulations. Opinion on Registration and Documentation

Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, it is our opinion that management has fulfilled its duty to produce a proper and clearly set out registration and documentation of the company’s accounting information in accordance with the law and bookkeeping standards and practices generally accepted in Norway. Stavanger, 28 February 2018 Deloitte AS Bjarte M. Jonassen State Authorised Public Accountant Note: This translation from Norwegian has been prepared for information purposes only.

105


106


107


Illustrasjoner: Daniel Brokstad

JĂŚren Sparebank Jernbanegata 6 Postboks 325, 4349 Bryne

Telefon 915 03290 post@jaerensparebank.no www.jaerensparebank.no

Foretaksnummer NO 937 895 976

Issuu årsrapport Jæren sparebank 2017  
Issuu årsrapport Jæren sparebank 2017