__MAIN_TEXT__

Page 1


บทบรรณาธิ ก าร

Editorial

บทบรรณาธิการ นิ ต ย ส า ร ร า ช ม ง ค ล ล า น น า ฉบั บ เดื อ น

พฤษภาคม ถึง เดือน สิงหาคม 2560 นี้ ไดรวบรวมโครงการ ทีส่ าํ คัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา ในการสร า งบั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ (Hands – on) ภายใต นโยบาย รองศาสตราจารย ดร.นํ า ยุ ท ธ สงค ธ นาพิ ทั ก ษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 2560 : RMUTL 2020 ตลอดระยะเวลา 4 ป ทีผ่ า นมา โดยมีโครงการ กิจกรรม ที่สําคัญในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ อาทิ การบูรณาการ การเรียนกับการทํางาน (Wil) โรงเรียนในโรงงาน (Sif) การ เรียนรูวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นของนักศึกษา มทร.ลาน นา กับนักศึกษาตางชาติ (Learning Express) การพัฒนา ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาให มี ค วามพร อ ม ทั้ ง ทางวิ ช าการและ กิจกรรมดังจะเห็นไดจากรางวัลที่นักศึกษาไดรับในเวทีระดับ ชาติและนานาชาติ รวมถึงโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ตาง ๆ ที่รวมสรางสรรคสังคม ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีผลประกอบการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได ในนามกองบรรณาธิ ก าร หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า นิตยสารราชมงคลลานนา ฉบับนี้จะเปนเอกสารทีม่ ีประโยชน ตอผูอานทุกทาน ทั้งการนําไปขยายผล หรือเปนตนแบบใน การดําเนินงาน เพือ่ สรางความเขมแข็งใหประเทศชาติไดอยาง ยั่งยืนตอไป สวัสดีครับ

นิตยสาร ราชมงคลลานนา

This RMUTL magazine for May to August 2017 includes important university projects in producing hands-on graduates under the policy of Associated Professor Numyut Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Lanna, which is Vision of Rajamangla University of Technology Lanna 2017 : RMUTL 2020 for the past four years. Important projects in producing hands-on graduates are such as Work-integrated Learning (Wil), School in Factories (Sif), Learning Local Wisdom between RMUTL students and foreign students (Learning Express), and Student’s Potential Development, which allows students to be ready both in academia and activities as evident through the awards that our students have received domestically and internationally. There have also been other research and academic projects which promote social interaction and communities to acquire good life quality and good business turnovers, enabling competitive potentials. On behalf of the editorial team, I hope that this issue of RMUTL magazine will be beneficial to all readers in that they can extend results and use the magazine as a prototype in work operations to strengthen our country’s sustainability. Sawasdee.


สารบั ญ

นิตยสาร ราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 RMUTL MAGAZINE

Issue 8

ประจําเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 May - August 2017

5

P

28

P

32

Leader Talk

5-23 การบริหารงาน มทร.ล้านนา ภายใต้นโยบาย RMUTL 2020

RMUTL Wil 24-27 TVET Hub Lanna Innovation for Life 28-31 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และบริหารจัดการ STEM RMUTL 32-35 การพัฒนาการจัดการศึกษา แบบ STEM Talent Mobility 36-39 โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Royal Project 40-47 สืบสานปณิธาน เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่องานโครงการพระราชดําริ Hands-on Graduate 48-51 ฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด LAB มีชีวิตของบัณฑิตนักปฏิบัติ 52-55 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 Social Engagement 56-59 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต บ้านหลวง Alumni Talk 60 สัมภาษณ์ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าแผนกวิชาไฟฟ้ากําลัง วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ Healthy Corner 61 การดื่มน้ําก่อนอาหารช่วยลดน้ําหนักได้ Cover Story 62-63 เส้นทางสู่นักกีฬาวอลย์เล่บอลทีมชาติ

P

36

P

40

P

48 56

P

P

P

62

นิตยสาร ราชมงคลลานนา


คณะผู ้ จ ั ด ทํ า

Cork Tree

คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา/Advisor

รศ.ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ ผศ.อุดม สุธาคํา ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รศ.ดร.คมสัน อํานวยสิทธิ์ ดร.ทินกร ทาตระกูล ผศ.ประพัฒน เชื้อไทย ดร.ภาสวรรธน วัชรดํารงศักดิ์ ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร

บรรณาธิการ/Editor อ.อัคคสัจจา ดวงสุภาสิญจ

Assoc.Prof.Dr.Numyoot Songthanapitak Asst.Prof.Sanit Pipithasombut Asst.Prof.Udom Suthakam Asst.Prof.Manoon Mekaroonkamol Assoc.Prof.Dr.Komsan Annuaysit Dr.Tinnakorn Tathrakul Asst.Prof.Prapat Chaethai Dr.Passawat Wacharadumrongsak Asst.Prof.Supattra Pansuvannajit Mr.Akksatcha Duangsuphasin

บรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษ/Co-Editor (English) นายเดชาธร พจนพงษ

Mr.Dechathorn Pojchanaphong

ผูชวยบรรณาธิการ/Assistant Editor นางสาวอภิญญา พูลทรัพย

Creative Director นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์

Ms.Apinya Poolsab Ms.Arpacharee Sirinapho

กองบรรณาธิการ/Editorial consultants and staff ดร.ณงคนุช นทีพายัพทิศ นาย เฉลิมชัย พาราสุข นางสาวสุภาภรณ ศุภพลกิจ นางสาวศิรินาถ จันทนะเปลิน นายคงศักดิ์ ตุยสืบ นายพิศิษฐ พรหมอารีย นายสุรพงศ ขุนคง นางสาวสิริญญา ณ นคร นางสาวเยาวัลย จันทรตะมูล นายวิทยา กวีวิทยาภรณ นายธนพล มูลประการ นางสาวแววดาว ญาณะ นางสาวธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล นางประไพ อินทรศรี นางสาวอรวรรรณ โกสละ นางธีรวรา แสงอินทร นางปภาดา พลอยอิ่ม นางสาวเกศกนก เนตรวงศ นางสาวจารุวรรณ สุยะ นางสาวพัชราภรณ คําสรอย นางสาวกิ่งกานต สาริวาท

Dr.Nongnoot Nathipayapthis Mr.Chalermchai Parasuk Ms.Supaporn Supaponlakit Ms.Sirinart Jantanapalin Mr.Khongsak Tuisuep Mr.Pisit Promaree Mr.Surapong Khunkhong Ms.Sirinya Na Nakorn Ms.Yaowan Jantamoon Mr.Witthaya Kaweewitthayaporn Mr.Tanapon Munprakan Ms.Waewdao Yana Ms.Taristree Tanarattanapimolkul Mrs.Prapai Intrarasri Ms.Orawan Kosala Mrs.Theewara Saengin Mrs.Papada Ployim Ms. Ketkanok Netwong Ms. Jaruwan Suya Ms.Patcharaporn Komsoy Ms.Kingkarn Sarivat

นักศึกษาฝกประสบการณ /Trainee

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล Students of English for International Communication (EIC)

4 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Leader Talk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา....

แรกเรมิ่ จัดตัง้ เปน สถาบันการศึกษาทีส่ อน ในระดั บ ปริ ญ ญาในนาม... วิ ท ยาลั ย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 5


Leader Talk

02 อดีตมทร.ลานนา ตาก

อดีตมทร.ลานนา นาน 01

อดีตมทร.ลาน

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ชุมชน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ ชีวิต และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการอนุรักษ

มงคลลานนาแรกเริ่มจัดตั้งเปนสถาบันการ สิ่งแวดลอม มีพื้นที่ครอบคลุมใน 6 จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมโดย

ศึกษาที่สอนในระดับปริญญาในนาม วิทยาลัย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2518 โดยการรวมวิทยาลัย เทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาประจําภูมิภาค และโรงเรียนเกษตรกรรมเขาดวยกัน และตอ มาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ไดพระราชทานนามวา “สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล” อันหมายถึง “สถาบันเทคโนโลยี อันเปนมงคลแหงพระราชา” และยกฐานะ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลานนา ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เปน 1 ใน 9 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ซึ่ ง เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยี สายวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคใน การจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน วิจัย ผลิต ครู วิ ช าชี พ ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คม 6 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

ทางภาคเหนือของประเทศไทย คือ เชียงราย เชียงใหม ลําปาง นาน ตาก และพิษณุโลก โดยผลิตบัณฑิตจนเปนที่ยอมรับในการรับใช ภาคสังคมมานานกวา 80 ป ตั้งแตเมื่อครั้ง ยังเปนโรงเรียนเกษตรกรรมนาน หรือโรงเรียน ประถมอาชีพชางไมตาก ซึ่งปจจุบันคือ มทร. ลานนานาน และมทร.ล า นนาตาก หรื อ จะ เปนโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก ซึ่งมีอายุ กวา 64 ป ปจจุบันคือ มทร.ลานนา พิษณุโลก และที่ ตั้ ง มทร.ล า นนา ส ว นกลาง เดิ ม คื อ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ที่มีการเรียนการ สอนมากวา 60 ป สวนมทร.ลานนา ลําปาง มีพื้นฐานมาจากโรงเรียนเกษตรกรรมลําปาง เปดทําการสอนมาแลว 45 ป และ มทร.ลาน นา เชียงราย ที่ไดเปดทําการเรียนการสอน มาแลว 22 ป เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก เด็กและเยาวชนที่หางไกล ซึ่งแตละพื้นที่มีอัต ลักษณบนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อยาง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ลานนาเชียงราย มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ

มีเอกลักษณ คือ การคาและบริการจัดการ เทคโนโลยี สวนมทร.ลานนานาน มุงสูความ เปนเลิศทางเทคโนโลยีการเกษตร สูองคกรที่ สรางสรรควศิ วกรและการพัฒนานวัตกรรมและ การวิจัยเพื่อสังคม โดยมีเอกลักษณ คือ ความ หลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทาง อาหาร ทางดาน มทร.ลานนาตาก มุงเนน งานวิศวกรรมศาสตรและบริหารธุรกิจ ซึ่งเปน ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อนําสูชุมชน โดย มีเอกลักษณ คือ เทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อชุมชน รวมทั้งที่ มทร.ลานนาพิษณุโลก มุ ง เน น การเสริ ม สร า งให เ ป น ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ที่ บ ริ ก ารการวิ เ คราะห แ ละตรวจสอบ มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี รวมทั้ง ถายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในดานการผลิต ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยแกชุมชน โดยมีเอกลักษณคือ เกษตรปลอดภัย ซึ่งจะ สอดคลองกับ มทร.ลานนาลําปาง ที่จัดการ เรียนการสอนทางดานการเกษตรมาในอดีต เหมือนกัน โดยจะมุงเนนการพัฒนาการเรียน


Leader Talk

อดีตมทร.ลานนา ลําปาง 04

05 อดีตมทร.ลานนา พิษณุโลก

อดีตมทร.ลานนา เชียงราย 06

นนา เชียงใหม 03

การสอน การวิจัย และการบูรณาการศาสตร ตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นมหาวิทยาลัยจากตนนํา้ สูป ลาย นํา้ ตัง้ แตกระบวนการผลิตทางการเกษตร และ การนํ า ผลผลิ ต เข า สู ก ารแปรรู ป และพั ฒ นา ผลิตภัณฑ ภายใตการสรางเครื่องมือและดูแล ระบบจากวิศวกร รวมทั้งกระบวนการบริหาร ทางธุรกิจและบริการที่เหมาะสม สอดคลอง กั บ ความต อ งการทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีเอกลักษณ คือ อุตสาหกรรมเกษตร และที่ มทร.ลานนา เชี ย งใหม ถื อ ว า เป น ศู น ย ก ลางการบริ ห าร จัดการมหาวิทยาลัย และมีการเรียนการสอน ในหลายๆศาสตร จะมุงเนนพัฒนาและบริหาร จัดการดวยการเรียนการสอน การวิจัย บริการ วิชาการ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียน รูแกชุมชน ดวยการสรางนักศึกษาเปนบัณฑิต นักปฏิบัติ มีทักษะดานวิชาชีพในหลากหลาย สาขา โดยมีเอกลักษณ คือ วัฒนธรรมทองถิ่น และนวัตกรรม ทั้งหมดลวนแลวแตอยูภายใต วิสัยทัศนเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยชั้นนําดาน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานสรางสรรค นวัตกรรม งานวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่ อ ชุ ม ชนสู ส ากล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ ที่ สําคัญ คือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุ ง เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ธรรม และพึ่ ง พาตนเองได สร า งต น แบบการเป น บัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี โดยใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาได ศึกษาตอ รวมทั้งสรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและนวัตกรรม รวมถึงทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ไดมีความกาวหนาในการพัฒนาอยาง เป น ลํ า ดั บ เป น ที่ รั บ ทราบและยอมรั บ ใน กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและ นานาประเทศ โดยมุงที่จะเปนมหาวิทยาลัย ชั้ น นํ า ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ บ น ฐานสรางสรรคนวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสูสากล เพื่อบรรลุ เปาหมายดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากร ในองค ก รต อ งร ว มใจ รวมพลั ง เพื่ อ พั ฒ นา คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและสร า งสรรค ผ ลงาน

ภายใต 3 ยุทธศาสตร ที่มุงปรับปรุงพัฒนา ระบบการบริ ห ารจั ด การ (Change) มุ ง สร า งความแตกต า งในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามโดดเด น เฉพาะด า น (Challenge) และมุงสรางโอกาสในการกาวสู การเปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําดานการผลิตบัณฑิต บนฐานความคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรม เพื่ อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ทั้ ง ในและต า งประเทศ (Chance) และ 9 นโยบายที่มุงพัฒนาดาน การจัดการศึกษา วิจัยและรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการสายสนั บ สนุ น บริหารจัดการสรางสรรค พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ และสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดยเป า หมายคื อ การ สรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดีใหกับสังคมนั่นเอง

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 7


Leader Talk

3c 9

รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การบริหารงาน มทร.ลานนา

การบริหารงาน มทร.ลานนา ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา เนน การบริหารงานแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล เปนที่ตั้ง เพื่อจะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสรางสรรคนวัตกรรมวิจัยวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีเพื่อชุมชนสูสากล โดยมี พันธกิจที่สําคัญ คือ 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได 2) สรางตนแบบการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ 4) สรางงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เนนองคความรูและ นวัตกรรม 5) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 6) สรางระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง ภายใตนโยบาย 9 ดาน คือ 1) การพัฒนาดานการจัดการศึกษา 2) การพัฒนาดานวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค 3) การพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม 4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 5) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ

8 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

6) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 7) การบริหารจัดการสรางสรรค 8) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูแ ละบริหาร จัดการ 9) การสรางเครือขายความรวมมือทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมานี้ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุง และพัฒนา (Change) ระบบการบริหารจัดการดานวิชาการ วิจยั และ นวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการองคกร โครงสรางการปฏิบัติงาน และการกระจายอํานาจใหสอดคลองกับภารกิจและเปนมาตรฐานสากล เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งและโดดเดนในทุกเขตพืน้ ที่ และการมีสว น รวมของทุกภาคสวน รวมทั้งจะตองสรางความแตกตาง (Challenge) ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเดนเฉพาะดาน สูความเปน เลิศ ภายใตคาํ ขวัญทีเ่ ปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปคือ “ราชมงคลสรางคนสูง าน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”เปนการสรางชื่อเสียงและสรางโอกาสใหบัณฑิต ในการมีงานทํา และสรางโอกาส (Chance) ในการกาวสูการเปน มหาวิทยาลัยชัน้ นําในกลุม มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน การผลิตบุคลากร บนฐานความคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมเพือ่ สังคม ชุมชน ทองถิ่นทั้งในและตางประเทศ โดยสามารถสรุปผลการดําเนิน งานในภาพรวมของ การจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา บุคลากร และนักศึกษา การบริการสังคม การบริหารจัดการองคกรสรางสรรค เครือขายความรวมมือและการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติดังนี้


Leader Talk

การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดพัฒนา หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง สังคม และสนองตอบตอความตองการของประเทศ โดย หลักสูตรใหมในป 2560 มุงเนนใหเกิดกระบวนการคิดเชิง สรางสรรค ลดจํานวนหลักสูตรลงจาก 58 หลักสูตรเหลือ 38 หลักสูตร ปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไปเนนการบูรณาการศาสตร มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการศึกษาในรูปแบบของสายวิชาชีพ โดยการบูรณาการศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขามาประยุกตใชนั้น ถือวาเปนวาระสําคัญที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนามุงมั่นและใหความสําคัญเปน อยางมาก ประเด็นสําคัญคือ บัณฑิตที่เราผลิตออกสูตลาด แรงงานไปแลวนั้น สามารถตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ ทั้ ง ด า นนวั ต กรรม ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ความ กาวหนาทางวิจัย วันนี้มหาวิทยาลัยไดจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบที่จัดสรรเวลาสวนหนึ่งใหผูเรียนไดเขาไปฝกฝนใน โรงงาน ลงมือปฏิบัติกับเครื่องมือและสถานการณจริง ไมใช การทดลองทําเพียงแคในมหาวิทยาลัย โดย รูปแบบความ รวมมือของแตละสถานประกอบการแตกตางกันไปตามความ เหมาะสม ซึง่ ก็คอื การจัดการศึกษาทีเ่ รียกวาการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการ การเรียนรูก บั การทํางาน (Work-intergraded Learning: WiL) เชน สหกิจศึกษา (Co-operating Education) โรงเรียนในโรงงาน (School in Factory: SiF) ที่จัดการเรียน การสอนในสถานประกอบการ โดยผูเรียนจะไดเรียนรูทฤษฎี และการฝกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ อาทิ กลุม บริษทั บีดีไอ (BDI Group) บริษัท สยามมิชลิน จํากัด กลุม CP All และกลุมเซ็นทรัล ผลจากการจัดการศึกษารูปแบบนี้ ทําให ภาคประกอบการไดบุคลากรที่มีทักษะ ความรูตรงกับความ ตองการและเปนการแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนดาน เทคนิค นักเทคโนโลยี และวิศวกรนักปฏิบัติของประเทศอีก ทางหนึ่ง นิตยสาร ราชมงคลลานนา 9


Leader Talk

จากความสําเร็จขางตนมหาวิทยาลัยไดขยายผลการศึกษาในรูป แบบดังกลาวไปยังประเทศเพือ่ นบาน โดยการสงเสริมใหมกี ารแลกเปลีย่ น การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในภูมภิ าคอาเซียน ในโครงการแลกเปลีย่ น นักศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนของ สมาคมพัฒนาครูสายอาชีวศึกษา (RAVTE) และอนาคตอันใกลนี้ มทร. ลานนา จะดําเนินการกอตั้งศูนย TVET Hub Asean เพื่อเปนศูนยกลาง ในการจัดการอบรมและพัฒนาเพือ่ กอใหเกิดผลอยางชัดเจน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดรับความไววางใจจากหนวยงานของรัฐ (สวทน.) และ กลุมมูลนิธิคีนันแหงเอเชียใหพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามกรอบ แนวคิดโดยนํา STEM Education ที่เปนการจัดการศึกษาที่บูรณาการ ศาสตรทั้งวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร ผนวก เขาไปกับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจึงเกิดรูปแบบการจัดการ ศึกษาที่เรียกวา STEM for TVET เพื่อใหผูเรียนสายอาชีวศึกษาไดเรียนรู การบูรณาการศาสตรและมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น ในปจจุบนั เรามีหนวยงานภายนอกเขามาสนับสนุนการจัดการ ศึกษาแบบ STEM for TVET เชน โครงการ Chevron Enjoy Science : TVET HUB LANNA เกิดขึน้ จากความรวมมือของ มทร.ลานนา-สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติบริษทั เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด-สถาบันคีนนั แหงเอเชีย จัดตัง้ ศูนยเพือ่ พัฒนาทักษะแรงงานในสายอาชีวศึกษาเพือ่ ปอนเขาสูภ าค อุตสาหกรรม มุง เนนการพัฒนา “ครูวชิ าชีพ” ใหมคี ณ ุ ลักษณะ “STEM for TVET” ซึ่งสะเต็มเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคน เนนการเรียน การสอนแบบ Project Base Learning เริ่มตั้งแตการปูพื้นฐานในระดับ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา สนับสนุนใหเกิดกระบวนการฝกทักษะและ วิธีการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหการศึกษามีความหลาก หลาย มีพรอมสรรพ สิ่งนั้นคือความมุงมั่นในการจัดการศึกษาของ มทร. ลานนา ซึ่งวันนี้เราไดนํารูปแบบกาบูรณาการความรูและแบบสะเต็ม ศึกษาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัย 10 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

อาชีวศึกษาที่ใกลเคียงกับที่ตั้งมหาวิทยาลัย โดยปูพื้นฐานใหเกิดความ เขมขนในเชิงวิชาการ และเปดชองทางใหเห็นถึงลักษณะรูปแบบอาชีพ ในอนาคตวาเปนอยางไร ถาเราเลือกเรียนอะไร แลวเราจะไปเปนอะไร ไดในอนาคต ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ปจจุบัน มทร.ลานนา ไดทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับสถาบัน การศึกษาในภาคเหนือหลายสถาบัน เพื่อสรางครูที่มีทักษะและการ บูรณาการศาสตร STEM for TVET เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน ในสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกที่เขามารวมมือ กัน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆ ที่เอื้อตอการศึกษาเลาเรียนในรูป แบบสะเต็มศึกษา และนอกจากนั้นเมื่อเขาไปในระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนจะไดเรียนในศาสตรที่สูงขึ้น ซึ่งก็เปนการสอดรับ นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหเด็กเขาเรียนในสายอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งไมใชเปนการเนนปริมาณของจํานวนเด็กที่เรียนแตตองเนนคุณภาพ ของผูเรียน เชนคนที่เรียนจบ ปวช. ก็จะมีสถานภาพทัดเทียมไดกับเด็ก จบ ม. 6 และสามารถเขาไปในระดับที่สูงขึ้น เชนเรียนในระดับ ปวส. หรือเรียนในสายอื่นใหถึงระดับปริญญาได ดานการจัดการศึกษารวมกับองคกรวิชาชีพ เพื่อกําหนด มาตรฐานและสมรรถนะสําหรับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาโดย มหาวิทยาลัยไดรว มกับหนวยงานระดับชาติ อาทิ สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องคการมหาชน) กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน และ สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ใน การสรางมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล และความตองการของผูประกอบการ รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ ตลอดจนการเปนองคกรที่มีหนาที่ในการรับรองสมรรถนะของ บุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ อาทิ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส สาขา วิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแมพมิ พ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต และ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และดิจทิ ลั คอนเทนต เปนตน

ดังนั้น การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยจึงมุง เนนใหบัณฑิตทุกคน มีทักษะดานการปฏิบัติสามารถทดลอง และปฏิบัติงานไดจริงและมีมาตรฐานสากลตามนโยบายการ จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุงหวังตอไป


Leader Talk

การวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีนโยบายดานงานวิจัย ชัดเจน การสรางองคความรูท สี่ ามารถชีน้ าํ สังคม เสริมศักยภาพอาชีพของ คนในชุมชน และเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เนนการสรางงานวิจัยเพื่ออาชีพ ปจจุบันมหาวิทยาลัยตั้งกองทุนวิจัย ระเบียบกองทุน และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ชัดเจน รวมถึงจัด ตั้งศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ (CoE: Center of Excellence) ในแตละ ดาน เชน ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานไฟฟาแรงสูง พลาสมาและไมโคร นาโนบับเบิลสําหรับเกษตรและการประมงขัน้ สูง ศูนยความเปนเลิศดาน การปรับปรุงพันธุพ ชื ศูนยความเปนเลิศทางดานการปลูกพืชทดลอง การ ปลูกผักและผลไมปลอดภัยดวยระบบอัตโนมัตภิ ายใตสภาพโรงเรือน ศูนย ความเปนเลิศการวิจยั สนามไฟฟาประยุกตในงานวิศวกรรม ศูนยทดสอบ ระบบราง และศูนยความเปนเลิศดานการออกแบบ เปนตน ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศให นักวิจัยไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีของการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งระดับชาติ นานาชาติ อาทิ - โดยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ จัดงานประขุมวิชาการตางๆ ดังนี้ งานประชุมวิชาการนานาชาติดา นพลังงานไฟฟาแรงสูง พลาสมาและ ไมโครนาโนบับเบิลสําหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ซึ่งมีนักวิชาการ จากประเทศญี่ปุน จีน เกาหลีใต และในประเทศไทยมาระดมสมองและ นําเสนอแลกเปลีย่ นองคความรูก นั วันนีถ้ อื วา มทร.ลานนา เปนผูน าํ ดาน การประยุกตใชองคความรูดานนี้ก็วาได - การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางดานทัศน ศิลป 2557 - การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ว า ด ว ยเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสํ า หรั บ การพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ครั้ ง ที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคุณหมิง - การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด า นวิ ศ วกรรมไฟฟ า อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศครั้งที่ 13 (ECTI-CON 13th) - การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสะเต็มศึกษาประจําป 2560 ( iSTEM 2nd) รวมทั้งอธิการบดีและผูบริหาร บุคลากร มทร.ลานนาไดรับ เกียรติใหเขารวมเวทีประชุมวิชาการในระดับนานาชาติหลายๆ เวที ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งในโซนยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษ และผูร ว มเสวนา ทัง้ ในนาม นายกสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในนามผูบ ริหารสถานศึกษา ที่ประสบความเร็จและเปนตนแบบดานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 11


Leader Talk

บุคลากรและ นักศึกษา

คณะบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ได พั ฒ นาคุ ณ ภาพ และประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลใหคลองตัว ยืดหยุน มี ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนรูปธรรมและชอบธรรม โดยไดใหความสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน ใหมศี กั ยภาพและ มีความกาวหนาตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ เรงรัดพัฒนาบุคลากรทัง้ ทางดาน การศึกษา การฝกอบรม การฝงตัว การปรับเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ เพื่อ ใหมีคุณสมบัติทัดเทียมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดหาแหลงทุนในการ พัฒนาอาจารย สงเสริมใหคณาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ รณรงคให บุคลากรทุกระดับเพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนใหมีความรูดานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จัด สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและปลอดภัยพรอมกับเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน อาทิ จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้น ฝกอบรม และรวมประชุมวิชาการตางประเทศ 536 คน เพิ่มขึ้นจากป 2556 คิดเปน 1.5 เทาทั้งในและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ความรูจากการฝกประสบการณในจํานวน 244 คน บุคลากรที่ไดรับการ พัฒนาสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 992 คน (ผูเขารับ

12 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

การอบรมรายเดิมเกินรอยละ 50 ดังนั้นประมาณการไดวามีผูเขารวม เปนรายบุคคลประมาณ 496 คน) รวมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีจํานวน ผูที่ไดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผศ.เพิ่มขึ้น 70 คน ตําแหนงทาง วิชาการในระดับ รศ.เพิม่ ขึน้ 11 คน สวนสายสนับสนุนไดรบั การพัฒนา เพื่อกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหผบู ริหารไดเขารับการเพิม่ ทักษะ ความรูในดานบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางหลักใน การปฏิบตั งิ าน อาทิ การอบรมผูบ ริหารระดับสูง ตามหลักสูตรธรรมาภิ บาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของสถาบันคลัง สมองของชาติ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับสูง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตรการ พัฒนาผูบ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนตน สวนอาจารยผสู อน มทร.ลานนา จัดกิจกรรมการสงเสริมการทําผลงาน วิชาการ กิจกรรมการฝกเขียนผลงานของสายสนับสนุนในการเขียนผล งานเพือ่ ขอปรับตําแหนงการทํางานทีส่ งู ขึน้ เปนประจําทุกป ปละอยาง นอย 2 ครั้ง


Leader Talk

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มทร.ลานนา ไดพัฒนาคุณภาพ นักศึกษาใหมีความพรอมดานทักษะและความสามารถ ที่นอกจากความ รูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ เชน ความพรอมตอการเรียนรู และการใชชีวิตในอนาคต ความคิดสรางสรรค มีจิตสํานึกตอทองถิ่น ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีทักษะในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีสาขาใหม การเปนมืออาชีพ ทักษะดานสารสนเทศ การสือ่ สาร และเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ ทักษะชีวิตและการ ทํางาน (Soft Skill) โดยตัวอยางกิจกรรมที่เห็นไดชัดคือการใหนักศึกษา ไดเรียนรูจ ากการทํางานในสถานประกอบการทัง้ การเรียนในรูปแบบสหกิจ ศึกษา การเรียนในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน รวมทัง้ การฝกประสบการณ วิชาชีพครูในวิทยาลัยตางๆ เปนระยะเวลา 1 ปกอนจบการศึกษา รวม ถึงการฝกประสบการณในตางประเทศ เปนตน สวนจํานวนนักศึกษาที่ ไดรับทุนใหไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการอบรม การเรียนรูทาง ดานภาษา วัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศใน มหาวิทยาลัยตางประเทศจํานวน 181 คน ในสวนการสงเสริมทักษะดานสารสนเทศ การสื่อสารและ เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด โครงการพั ฒ นามาตรฐานการใช ง าน คอมพิวเตอรของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา มทร.ลานนา ขึ้น ซึ่ง โครงการดังกลาวผูเขารับการอบรมจะไดรับการฝกทักษะการใชงาน คอมพิวเตอรในรูปของหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยใชมาตรฐานการใชงาน คอมพิวเตอรมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) มาเปนเกณฑในการวัดระดับความรู ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา มีอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดผานการ ทดสอบและรับรองมาตรฐานในหลักสูตร Baser Module กวา 200 คน และหลักสูตรผูฝกสอน (Train the Trainer) ICDL 2016 เปนจํานวน มากกวา 40 คน ซึง่ เปนสถาบันการศึกษารายแรกของประเทศทีไ่ ดรบั การ รับรองมาตรฐานในหลักสูตร ICDL Trainer 2016 อีกดวย การพัฒนาทักษะทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ นัน้ มทร.ลานนา ไดรวมกับ Singapore Polytechnic College จัดโครงการ Learning Express เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดกระบวนการคิดเปน สําคัญ สอดแทรกการเรียนรูทางวัฒนธรรมของแตละประเทศผนวกเขา กับกิจกรรม เปนการเรียนรูนอกหองเรียนและสรางมิตรภาพกับเพื่อน ตางแดน โดยจะเวียนกันเปนเจาภาพไปแตละประเทศปจจุบันมีนักศึกษา จากชาติตางๆ เขารวมอาทิ เวียดนาม ฟลิปปนส สิงคโปร ญี่ปุน และไทย และในอนาคตอันใกลนี้จะมีประเทศจีนเขารวมดวยซึ่งปจจุบันไดจัดขึ้น เปนปที่ 2 โดยนักศึกษา มทร.ลานนา เขารวมกิจกรรมดังกลาวมาแลว กวา 100 คน นอกจากนี้ยังไดจัดโครงการ RMUTL Cultural Camps จัดประจําทุกปโดยป 2560 ที่ผานมามีนักศึกษาจากประเทศจีน ใตหวัน เกาหลีใต และประเทศไทย เขารวมกวา 80 คน และโครงการจัดการ

เรียนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย Brawitjaya ประเทศอินโดเนเซีย และ มทร.ลานนา (Brawitjaya and Rajamangala University of Technology International Course) เปนตน อีกทั้งยังมีการสงเสริมบทบาทของอาจารยแนะแนว มีระะบ บอาจารยที่ปรึกษา มีการจัดการสวัสดิการ ที่เหมาะสมครบถวนใน ชวงชีวิตของนักศึกษา (Student Life Stage Services) อาทิ ประกัน อุบัติเหตุ งานพยาบาล มีการตรวจสุขภาพประจําป การใหบริการ รานคา รานอาหารที่ไดสุขลักษณะ รวมทั้งการจัดสถานที่บริการการ เรียนรูนอกหองเรียนแกนักศึกษา อาทิ หองสมุดที่ทันสมัย หองศึกษา เรียนรูดวยตนเอง หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร หองกิจกรรมการ สอนเสริมระหวางเพื่อน เปนตน รวมทั้งจัดสถานที่สําหรับการดําเนิน กิจกรรมของศิษยเกาโดยจัดใหมีหองประชุม และสํานักงานศิษยเกา มทร.ลานนา เพือ่ ใหเปนทีป่ ระสานงานศิษยเกาในการทํากิจกรรมตางๆ รวมถึงการสงเสริม สนับสนุนศิษยเกาที่เปนเจาของสถานประกอบ การไดพัฒนาศักยภาพตนเองโดยไดสงคณาจารยเขาไปถายทอดองค ความรู และรวมคิด รวมวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ อาทิ การลงไปวิเคราะหรวมกันระหวางผูบริหารมทร.ลานนา และ บริษัท เชียงใหมพารท แอนด ทูล จํากัด เปนตน อีกทั้งยังไดจัดสราง ศูนยบริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อไวคอยรองรับการใหบริการ นักศึกษาในทุกๆ ดาน อาทิ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาวิชา ทหาร การผอนผันการเกณฑทหาร และการเขารับการปรึกษาปญหา ตาง ๆ กับนักจิตเวช เปนตน และสนับสนุนใหนักศึกษาทํากิจกรรม นอกหองเรียนผานกิจกรรมองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทัง้ ระดับ พืน้ ที่ คณะ ชมรม รวมทัง้ การทํากิจกรรมคายอาสาพัฒนา กิจกรรมการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกิจกรรมรักนองแบบ สรางสรรค เปนตน นิตยสาร ราชมงคลลานนา 13


Leader Talk

มีความโดดเดนอยางยิ่งในการริเริ่มการใหบริการวิชาการ

ตามแนวทาง ศาสตรแหง

พระราชา

งานบริการสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มี ค วามโดดเด น อย า งยิ่ ง ในการริ เริ่ ม การให บริการวิชาการ ตามแนวทางศาสตรแหงพระ ราชา โดยเขาไปมีสวนรวมกับมูลนิธิโครงการ หลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยไดจัดงบ ประมาณกว า 16 ล า นบาท ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม พั ฒ นา ปรับปรุง และการอบรมใหความรู เชน การ อบรมและวางแผนงานซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาทาง ดานวิศวกรรมของโครงการหลวง สนับสนุน โครงการศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ เปนตน โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ หมูบ า น ชุมชนแบบมีสวนรวม ไดจัดสรรงบประมาณ ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการของ มทร.ลานนา ทั้ง 6 จังหวัด กวา 10 ลานบาทตอป เพือ่ ความเปน อยูที่ดีของพี่นองประชาชน ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้นกวาเดิม โครงการ สงเสริมใหบคุ ลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติ งานเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ ภาคเอกชน (Talent Mobility RMUTL) วัน นี้คณาจารยและนักศึกษา มทร.ลานนา สวน หนึ่งไดนําความรูจากสถาบันการศึกษาไปมอบ 14 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

ใหสถานประกอบการในลักาณะการรวมคิดรวม ทํา กอเกิดการพัฒนาในกระบวนการผลิต หรือ เสริมศักยภาพดานการบริการ และเพิ่มเทคนิค ใหมๆ ใหสถานประกอบการสามารถแขงขันใน ตลาดธุรกิจเดียวกันได เชน การวิจยั และพัฒนา หัวเจาะสําหรับงานระเบิดเหมืองถานหิน ของ หจก.แมเมาะวิศวกรรมเหมืองแร การพัฒนา ผิวเคลือบแข็งดวยเทคนิคการอารคสเปรยดวย ลวดตางชนิดกันในบริษัท แอดวานซ เซอรเฟส เทคโนโลยี จํากัด โครงการวิจัยและพัฒนาชุด ทดลองดานวิศวกรรมไฟฟาของบริษทั ออโต ได แด็กติด จํากัด และโครงการศึกษากระบวนการ ผลิตนํา้ พริกหนุม และหมูยอเพือ่ พัฒนาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ เปนตน โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ซึ่ง ปจจุบันมีหลากหลายโครงการที่ทําแลวสําเร็จ และสถานประกอบการมีผลการดําเนินงานที่ดี ลดขั้นตอนการทํางาน และทําใหกระบวนการ ผลิตสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการใช แรงงานคน อาทิ โครงการออกแบบและพัฒนา เครื่องคั่วกาแฟดวยลมรอนขนาด 2 กิโลกรัม รวมกับบริษัท อาขา คอฟฟ จํากัด การเพิ่ม ประสิทธิภาพการอบแหงและระบบกระจาย

ลมรอนสําหรับโรงอบแหงลําไย บริษัท ภู-ภีม ฟรุต จํากัด การพัฒนาระบบการผลิตเซรามิก แบบ High Bis Low Gross ของบริษัทควอลิตี้ เซรามิก จํากัด การออกแบบเครื่องควบคุม ระบบรดนํา้ อัจฉริยะ ของบริษทั ปลูกผักเพราะ รักแม จํากัด เปนตน โครงการ 100 วัน 100 ฟารม (Smart Farm) รวมกับ ศูนยสงเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม การรวมถึงการถายทอดองคความรู งานวิจยั สิง่ ประดิษฐแกสังคม ชุมชน ทองถิ่น อยางเปนรูป ธรรม อาทิ ระบบควบคุมแสงสําหรับโรงเรือน ปลูกดอกเบญจมาศ เครื่องแปรรูปกระเทียม กรีบ บานหัวฝาย จังหวัดลําปาง การควบคุม การระบาดของโรคและแมลงโดยชีววิธี หมูบ า น ขาวนาโยน พริกปลอดภัย บานปาเหียง อําเภอ ปว จังหวัดนาน เปนตน โครงการตางๆ เหลานี้ ลวนแลวแตเปนการเรียนรูร ว มกัน และเปนการ พัฒนาทีย่ งั่ ยืน นํางานวิจยั สรางสรรค องคความ รูทางวิชาการที่มาจากความตองการที่แทจริง ของสังคม มาใหบริการสังคม ชุมชน เพื่อเปน สวนสําคัญในการพัฒนาอาชีพ ความเปนอยู ใหแกชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง ชวยยก ระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน ใหดียิ่งขึ้น


Leader Talk

การบริหารจัดการ

องคกรสรางสรรค การบริหารจัดการองคกรภายในมหาวิทยาลัยเราใชระบบ บริหารจัดการจากสวนกลางที่เนนการสงเสริม ติดตาม กํากับ มุง เนนการกระจายอํานาจบทบาท ความรับผิดชอบ ใหเขตพืน้ ทีต่ า งๆ มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา ใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน โดย ยึดประโยชนสงู สุดขององคกร โดยประยุกต การบริหารดัง้ เดิมตาม ลักษณะการจัดองคกรตามหนาที่ (Functional Systems) กับ แนวคิดการบริหารแบบใหมคือการบริหารที่ยีึดถือภารกิจเปนพื้น ฐาน (Agenda based) และการบริหารเชิงผลลัพธ (Result Based Management) การบริหารเชิงพื้นที่ (Area Based Management) และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมา ใชดา นการบริหารจัดการและตัดสินใจ บริหารงบประมาณและการ บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ นําแนวทางการสรางระบบ บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ตามหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร ใหหนวยงานทุกแหงมี สวนรวมและความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ แตมีระบบ การติดตามทีมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหหนวยงานมีสิทธิใน

การจัดหารายได จัดหาทรัพยากร และบริหารงบประมาณ ดวยตนเอง โดยจะเห็นไดจากการนําระบบการบริหารแผน งานและงบประมาณ (ERP) มาใชในการเบิกจายงบประมาณ และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณของ หนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศงานทะเบียนกลาง ที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาและสะดวกรวดเร็ว และ การนําระบบสารสนเทศมาใชในระบบการประกันคุณภาพ ศึกษา เปนตน อีกทั้งยังไดพัฒนาระบบสารเทศสําหรับการ ประชุมทางไกลระหวางพื้นที่ หรือแมแตการประชุมคณะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสวนกลางมายังมหาวิทยาลัย เพื่อ ลดตนทุนการเดินทาง ระยะเวลา เปนตน ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยยัง มีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนอีกหนึ่งกลไกในขับเคลื่อน ใหการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบริหารทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดดวย

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 15


Leader Talk

เครือขายความรวมมือ

และการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยไดสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ตางประเทศเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน บุคลากรดานการสอน พัฒนา หลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลัดสูตร มหาวิทยาลัยถือเปนนโยบาย ที่จะกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรตระหนักและมีความพรอมสําหรับ ปฏิบัติงานการศึกษาตอ และทํางานรวมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural Literacy) เพิ่มขีดความสามารถทักษะในการติดตอ สือ่ สาร (Communication) ของนักศึกษาและบุคลากร ดาน ภาษาตาง ประเทศอยางเรงดวน มีการกําหนดแผนการพัฒนาและดําเนินการพัฒนา บุคลากรและนักศึกษาดานตางประเทศ โดยการสงเสริมใหบุคลากรได ศึกษาภาษาตางประเทศตอในระดับทีส่ งู ขึน้ สนับสนุนใหบคุ ลากรมีโอกาส สรางความพรอมดานภาษา เพื่อเขารับการฝกอบรมหรือรวมประชุม สัมมนาทางวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดกิจกรรมรวมกับ เครือขาย ๆ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ความรวมมือในการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดย ตัง้ แตปก ารศึกษา 2557 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดสรางความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ไดมกี ารลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการ Memorandum of Understanding (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนากับมหาวิทยาลัย สถาบัน และองคกรระหวาง ประเทศ กวา 26 ฉบับ 12 ประเทศ โดยมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจาก ป 2556 คิดเปน 216 เปอรเซ็นต ซึ่งจะเปนกลุมมหาวิทยาลัยในแถบเอเชียสวน ใหญ โดยเฉพาะกลุมประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคม ระดับภูมิภาควาดวยครูอาชีวศึกษาในเอเชียตะวันออกและตะวันออก เฉียงใต (RAVTE) มีความรวมมือทางวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยที่ เปนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 14 มหาวิทยาลัย 9 ประเทศ ซึ่งมี รศ.ดร.นํา ยุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดี มทร.ลานนา เปนนายกสมาคมกอตั้ง ปจจุบันจะเห็นไดวา นักศึกษา และคณาจารย มทร.ลานนา เพิ่มเติม ความรู จะไดรบั โอกาสในการเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ในตางประเทศ 16 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Local Concerns,... .....Global Solutions


Leader Talk

เปนจํานวน 237 คน รวมถึงยังมีคณาจารยและนักศึกษา จากต า งประเทศเดิ น ทางมาร ว มกิ จ กรรมและศึ ก ษาต อ ณ มทร.ลานนา จํานวน 310 คน ผานการทํากิจกรรมรวมกัน ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ หรือการทํากิจกรรมรวมกัน ของสมาคม RAVTE ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษแหงการทาทาย เต็มไปดวยการแขงขันและ ความรวมมือ ความเปนโลกาภิวฒ ั นไดชกั นําใหทกุ คนในสังคม กลายเปนสมาชิกของสังคมโลก ทําใหพรมแดนทางความคิด และอุดมการณหมดไป ทุกประเทศเปนเหมือนเพื่อนบานใน ชุมชนเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจกลายเปนเศรษฐกิจแบบเสรี สังคมเขาสูยุคสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge Based Society) สงผลใหระบบเศรษฐกิจกลายเปนเศรษฐกิจบน พื้นฐานความรู (Knowledge Based Economy) สงผล ใหประเทศตาง ๆทั่วโลก ตางก็พากันปฏิรูปการศึกษาของ ตน เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนไปอยางรวดเร็ว ปญหา ของการศึกษาจึงเปนสิ่งที่ทาทายใหสถาบันอุดมศึกษาตอง ปรับปรุง พัฒนา และสรางศักยภาพใหสูงขึ้นเพื่อทัดเทียม กั บ นานาประเทศ โดยใช ท รั พ ยากรและศั ก ยภาพที่ เ ป น เอกลักษณของแตละชุมชน มาใชใหเกิดประโยชน เปนที่ ยอมรับในระดับสากล โดยไดประกาศใหสาธารณชนทราบ วา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดไปเกี่ยวของ เรียนรูจากนานาประเทศที่พัฒนาแลวและนําสิ่งตาง ๆ ที่ดี กลับมาปรับปรุง พัฒนา หรือแกไขปญหาใหกบั ชุมชน หรือจะ เรียกวา Global Concerns, Local Solutions และขณะ เดียวกันภาคการศึกษาตองมีวิวัฒนาการตนเอง และสราง ศักยภาพใหสงู ขึน้ ทัดเทียมกับอารยประเทศภายใตทรัพยากร ทีม่ อี ยูใ นชุมชน มาทําใหมคี วามหมาย มีคณ ุ คาตอการนําไปสู การใชใหเกิดประโยชนตอ สังคมโลกจนเปนทีย่ อมรับในระดับ นานาชาติตอไป ซึ่งจะนําไปสู Local Concerns, Global

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 17


Leader Talk

Rajamangala University of Technology Lanna has progressed in development consecutively and was accepted in Rajamangala University of Technology group and other educational institutions, focusing upon producing hands-on graduates based on Science and Technology. According to the university’s goal, it is essential that all staffs must be unified and work under 3 strategies; change, challenge and chance with 9 policies focusing on developing the environment research, developing the ability of students and alumnus, developing all academic staffs, developing the information technology for education, and cooperating in national and international. Our university aims to producing hands-on graduates for society.

For over 4 years of administration at Rajamangala University of Technology Lanna, the management take part in spreading the authority by hold to the good governance. The university missions are as follows. 1. To foster higher education system based on Science and Technology with a focus upon producing hands-on graduates with moral principles and self-reliance 2. To shape the model of hands-on scholars based on science and technology 3. To offer the opportunity of higher education for diploma students 4. To conduct the research and academic service, focusing on knowledge and innovation 5. To maintain art and culture, including environmen tal conservation 6. To manage the impartial good governance, allowing for an autonomous institution The 9 policies of the university are as the following. 1. Development of education 2. Development of research and innovation

20 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

3. Development of academic service to society 4. Maintenance art and culture including environmental conservation 5. Development of relation between students and alumnus. 6. Development in academic and support staff 7. Administration of creativities 8. Technological development for education and administration 9. Cooperation in both nation and international After 4 years, the university has changed and applied the administration system in academic, research and innovation, including organization’s administration, operation’s structure and international’s standard .The main propose is to create the challenge and chances in the process of producing hands-on graduates and become a leading university of scientifi c and human resources development on creativity and innovation. The result can be evaluated from academic management of students and staff, creativity, and the cooperation domestically and internationally.


Leader Talk

Rajamangala University of Technology Lanna has developed the curriculum for the changing of society’s structure. In 2017, the curriculum has been reduced from 58 to 38 programs. The development aims to improve the integrated science. It’s important that our graduated can respond to the country’s development. Nowadays, The University aims to send the students to organizations for the real work field. The cooperation in each organization was led by WiL (Work-intergraded Learning) such as Co-operating education of School in factory (SiF). The students can improve their abilities and theories with the establishments, including BDI Group, Michelin.Inc, CP Group and Central Group. The result of this curriculum is that the business factor can gain the skillful and innovative workers.

The Development Aims to Improve the Integrated Science

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 21


Leader Talk

From the university’s development success, we are having exchange student programs in ASEAN country, along with the support from the regional association of vocational teacher. In the future, RMUTL Lanna plans to establish the centre of TVET Hub Asean. In addition, the university receive trust from the government and Kenan Institute Asia to improve learning and teaching under STEM Education concept and applied this concept to vocational education. Consequently, the STEM for TVET system for student finally occurred. Nowadays, we have external agencies which support the STEM for TVET system such as Chevron Enjoy Science: TVET HUB LANNA. This is collaboration among RMUTL Lanna, Chevron Thailand and Kenan Institute Asia with the focus on teacher professional development and an emphasis on project base learning. We adapted this project to high schools and vocational schools near our university under the University program. In the area of Education management, the cooperation with professional organizations determines the capability and creates TPQ related to international standards upon their graduation. Rajamangala University of Technology Lanna has a clear research policy, especially in creating research for careers, including the Center of Excellence (CoE). - The co-operation between the government and the private sectors in knowledge exchange among researchers both domestic and international - The international academic conference and exhibition on visual arts, 2016. 22 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

- The international academic conference on science, technology, and innovation - ECTI-CON 13th - iSTEM 2nd The university has developed the qualifications staff and student to be equivalent to Thailand TGF. The university administration gains their management skill by using good governance as a guide line. RMUTL has developed the student’s readiness in skills apart from academic and professional knowledge. RMUTL has organized and develop standards computer uses project for teachers, staffs and students in knowledge evaluate criterion. In part of improvement language skills and foreign cultures, Rajamangala University of Technology


Leader Talk

Local Concerns, Global Solutions Lanna co-operates with Singapore Polytech College, organizing Learning Express project for learning outside classroom. Moreover, RMUTL also organizes RMUTL cultural camps annually. Beside, the university’s advisor system benefits our students when having accidents, annual checkups, purchasing goods from shops and restaurants, including setting up a place to learn outside the classroom for students. Rajamangala University of Technology Lanna is unique in academic service in relation with the King’s Philosophy. The university also participated in the Royal Project Foundation and Plant Genetic Conservation Project Under The Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon by arranging the budget over 15 million

bath for support, promotion, developmeng and training. Our creativity organization emphasizes on support monitor and control. Moreover, the focus is on decentralization for every campus to create opportunity for co-planning, co-operating and co-developing with almost the same benefits for every campus. This includes applying functional systems to typical management which is agenda based/ result based, and area based management. The information system was used in the quality assurance education system and the information system was developed for teleconferencing between areas. This is to reduce the travel costs and time. RMUTL established the cooperation with the educational institutions abroad, teaching personnel in developing the course and the extracurricular activities. The aim is to encourage students and staff in education work and to be able to work in multicultural literacy society. The university is permitting personnel to study a foreign language at the higher level. Since academic year 2014, the university has been cooperating with foreign universities, signing 26 issues of MOU in 12 countries. In addition, the university has participated as a member of the Regional Association of Vocational Teacher Education in Southeast Asia with totally 14 universities and 9 countries. Assoc.Prof.Dr. Numyuth Songthanapitak was the founder of the association. The 21st century is the century of competition and cooperation. Everyone was induced to become a member of global society. All countries are like neighbors and the society became knowledge based. This influences the economic system creating the knowledge based economy. Therefore, the countries around the world have reformed and created higher potential their education by using their resources. The purpose is to bring the resource for its most beneficial function for world community to be acceptable in international which lead into the “Local Concerns, Global Solutions” in the future. นิตยสาร ราชมงคลลานนา 23


RMUTL Wil

TVET Hub

Lanna ศูนยประสานงานอาชีวะ และเทคนิคศึกษาลานนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ลานนา มีวัตถุประสงคการจัดตั้งใหเปนสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพดานเทคโนโลยี และมีจุดเดนในดานการจัดการศึกษาดานเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมมามากกวา 50 ป โดยมีการจัดการศึกษาในรูปแบบการ จัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-integrated Learning: WiL) มาหลายรูปแบบ และไดเปนหนวย งานนํารองการจัดการศึกษารูปแบบนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายกําลังคนของประเทศในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (School in Factory : SiF) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) นอกจากนีย้ งั ได มีนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมระหวางสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถานประกอบการ ทําให มทร.ลานนา ไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาลานนา (TVET Hub Lanna) ซึ่งมีพันธ กิจดังตอไปนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจะมีบทบาทเปน

ศูนยกลางการประสานงานการฝกอบรมและเชือ่ มตอระหวางผูม สี ว น ไดสวนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด ในการจัดการศึกษาแบบ บูณาการวิชาการดานสะเต็มศึกษากับเทคนิคศึกษา

2. ภารกิจดานสะเต็มศึกษาจะดําเนินการเผยแพรแพ็คเกจ

(Package) สะเต็มศึกษาของ Enjoy Science ใหกับครูเทคนิค ศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง

3. ภารกิจดานยกระดับเทคนิคศึกษาผานการจัด STEM for

TVET teacher Workshop โดยเนนทักษะดานเทคนิคและ คานิยมที่มีตอเทคนิคศึกษา ตลอดจนการฝงตัวของครูในภาค อุตสาหกรรมซึ่งมี มทร.ลานนา เปนผูประสานงานให หรือ กลาว อีกนัยหนึ่งก็คือใหครูเทคนิคศึกษาไดฝงตัวในอุตสาหกรรมเครือ ขายของ มทร.ลานนา 24 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

4. กลุมเปาหมายที่จะสรางกําลังคนดานการ

บูรณาการสะเต็มศึกษากับเทคนิคศึกษาใหกบั นักเรียนทัง้ ในสถาบันการศึกษามัธยมศึกษา (OBEC) และสถาบัน การศึกษาอาชีวศึกษา (OVEC) ในชั้นปที่ 10-12 หรือ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.4-6) และระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1-3) และในชั้นปที่ 1314 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1-2)

5. จัดการศึกษาระดับปริญญาดานเทคโนโลยีในรูป

แบบการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานรวมกับ หลักสูตรทางวิชาการใหกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ชั้นปที่ 12 และชั้นปที่ 14 จากสถานศึกษาเครือขาย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนเรียนอยูในสถาน ประกอบการหรือในภาคอุตสาหกรรม


RMUTL Wil

รูปที่ 1 พันธกิจของศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาลานนา

จากพันธกิจดังกลาว จึงนําไปสูแนวคิดการจัดโครงสรางองคกร ของศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพือ่ เปนหนวยงานประสาน กลางกับผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 1. การบริหารจัดการจะเปนรูปแบบคณะกรรมการ ซึง่ จะมีตวั แทน จากหนวยงานทีม่ สี ว นไดสว นเสียทัง้ ภาคอุตสาหกรรม สถานศึกษา ภาครัฐ มาเปนคณะกรรมการ โดยมี มทร.ลานนา เปนเจาภาพ (Host) 2. เครือขายจะประกอบดวย สถานศึกษาสาธิตตนแบบที่ มทร.ลานนา (ดอยสะเก็ด) หรือเรียกวา “ดอยสะเก็ดโมเดล (Doi-saket)

Model: Doi-saket คณะที่จัดการศึกษาของ มทร.ลานนา โรงเรียน มัธยมศึกษา วิทยาลัยของ สอศ. และ หนวยงานจัดการศึกษาเทคนิค และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่น 3. เปาหมายการพัฒนากําลังคนดานเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม ใน 5 ป จะประกอบดวยคนในภาคแรงงาน 2,000 คน นักเรียนตัวปอน 3,000 คน ชางเทคนิค 2,500 คน และวิศวกร 500 คน 4. สโลแกนของศูนยประสานงานคือ ขยายโอกาสเด็กหัวเมือง ใหมีอาชีพ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัฒกรรม วทน. ที่มีราย ไดสูง

รูปที่ 2 โครงสรางการบริหารและเปาหมายของศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาลานนา

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 25


RMUTL Wil

มทร.ลานนนา สวทน. สถาบันคีนันแหงเอเชีย และบริษัทเชฟ รอนสํารวจและผลิตปโตเลียมจึงไดรว มมือกันเพือ่ ดําเนินตามพันธกิจทีไ่ ด ตัง้ ไวโดยรวมลงนามความรวมมือเพือ่ จัดตัง้ ศูนยประสานงานอาชีวะและ เทคนิคศึกษา (TVET Hub Lanna) ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ เริ่มาดําเนินกิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยเริ่มดําเนิน การดังนี้ 1. บันทึกความรวมมือกับสถานศึกษาเครือขาย 20 สถานศึกษา และ บันทึกความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม 3 แหง 2. ดําเนินการฝกหัดครูสะเต็มศึกษากับเทคนิคศึกษาและพัฒนา หลักสูตรกับเครือขายโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดแก โรงเรียนปรินซรอแยล วิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนแมอายวิทยาคม โรงเรียน แมลานอยดรุณสิกข โรงเรียนลองวิทยา โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม โรงเรียนนครไทย โรงเรียนวังโพรงพิทยา โรงเรียนหนองพระวิทยาคม รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน 3. ดําเนินการฝกหัดครูสะเต็มศึกษากับเทคนิคศึกษาและพัฒนา หลักสูตรกับเครือขายสถาบันอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีและ สหวิทยาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัย เทคโนโลยีไทยไตหวัน 4. จัดโครงการ STEM for TVET teacher workshop ใหกับครูตนแบบของสถานศึกษาเครือขาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ สหวิทยาการ มทร.ลานนา จํานวน 20 คน 5. จัดโครงการ STEM for TVET teacher workshop ใหกบั ครูตน แบบของสถานศึกษาเครือขายและครูประจําศูนยกบั โครงการ โรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน ณ วันเพ็ญอาพารตเมนต อําเภอนิคม พัฒนา จังหวัดระยอง จํานวน 25 คน 6. จัดโครงการ STEM for TVET teacher workshop ใหกบั ครูตน แบบของสถานศึกษาเครือขายและครูประจําศูนยกบั โรงงาน กลุมบีดีไอ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไตหวัน อําเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ จํานวน 32 คน 7. ฝกหัดบุคลากรประจําศูนย จํานวน 3 คน 8. เปดรับนักศึกษาหองเรียนนํารองชั้น ม.6 โปรแกรม (ศิลปเทคโนโลยีการผลิต) ที่โรงเรียนลองวิทยา จํานวน 25 คน 9. เปดรับนักศึกษาหองเรียนนํารองที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เทคโนโลยี หลักสูตร ปวช. (เตรียมเทคโนโลยีวิศวกรรม) วิทยาลัย เทคโนโลยีและสหวิทยาการ จํานวน 25 คน 10. พัฒนาครูและหลักสูตรโปรแกรม ม.6 (วิทย-เทคโนโลยี เกษตรอุตสาหกรรม) รวมกับโรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขและโรงเรียน แมอายวิทยาคม 11. พัฒนาหลักสูตรไตรศึกษาระหวาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห วิทยาการ วิทยาลัยในสังกัด สอศ. และโรงเรียนมัธยมเครือขาย ในหลักสูตร ปวช. (วิทยาศาสตรบูรณาการและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ใหกับสถาบัน อาชีวศึกษา และ ม.6 (วิทย-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) โดยใชโจทยและ เทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในแนวคิดที่ไดวางไวจะใหนักเรียน ที่เขาศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่งในเครือขายจะไดรับ 2 คุณวุฒิ โดย เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมเปาหมายไดแก อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การดําเนินงานในระยะทีส่ อง ตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 มีดําเนินการดังนี้ 26 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

1. อบรมครูใหกบั วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พะเยา แพร นาน

เรื่อง การจัดการเรียนสะเต็มสําหรับอาชีวะและเทคนิคศึกษาดวยการ สอนวิทยใหสนุกตามแพคเกจแอกทีฟฟสิกส 2. การพัฒนาและสรางเครือขายดวยการประชุมรวมผูบ ริหาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 การประชุมรวมผูบริหารของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 การฝกอบรม STEM for TVET สําหรับครูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 การประชุมรวมผูบ ริหาร ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 การประชุมรวมผูบริหารของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 การฝกอบรม STEM for TVET สําหรับครูสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และ 4 3. ประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ คือ นักเรียน และผูปกครอง ครูและผูบริหารสถานศึกษา สถานประกอบการ ภาค อุตสาหกรรม 4. การฝกหัดครูเกี่ยวกับการประยุกตใชศาสตรการสอน 7E กับอุตสาหกรรม จะดําเนินการกับครูที่สอนระดับ ปวช. และ มัธยม ปลาย ที่จัดการศึกษารูปแบบไตรศึกษา (อุตสาหกรรม อาชีวศึกษา และ มัธยมศึกษา) กับกลุมเปาหมายครู ชุดเกา 30 คน และ ชุดใหม 20 คน รวม 50 คน 5. การจัดฝกหัดฝมือชางพื้นฐานใหครูกลุมใหม ๒๐ คน และ นักเรียนจากโรงเรียนเครือขาย ๕๐ คน 6. พัฒนาครูประจับศูนยฯ ใหไดรับการฝกในอุตสาหกรรม และให ถอดบทเรียนการผลิตแมพิมพยางลอ โรงงานแมพิมพยางไทย (บริษัท สยามมิชลิน จํากัด) ถอดบทเรียนการผลิตขนมญี่ปุน โรงงาน ไทยนิจิอินดัสทรี ถอดบทเรียนการซอมบํารุงโรงงานไทยนิจิอินดัสทรี 7. พาอาจารยกลุมใหมและกลุมเกาเยี่ยมชม บริษัทอายิโนะ โมะโตะ ในเครือเบทาโกร และ บริษัท บีดีไอ จํากัด ผูผลิตชิ้นสวน พลาสติกของจักรยานยนต 8. พัฒนากิจกรรมสําหรับประสานงานเครือขาย การศึกษา ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุตสาหกรรม ดวยกิจกรรม ประชุมเพื่อ พัฒนาโครงการศูนยประสานงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาน ศึกษา ไทย-ไตหวัน โครงการศูนยเทคโนโลยีแมพิมพภายใตโครงการ ศูนยประสานงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถานศึกษา ไทย-ไตหวัน โครงการพัฒนาระบบซอมบํารุงผานการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียน ในโรงงานไทยนิจิอินดัสทรี ถอดบทเรียนการเขียนแบบ การใชคอมชวย งานออกแบบ วิศวกรรม และ ผลิต โรงงานผลิตชิ้นสวนพลาสติก ถอด บทเรียนการผลิตชิ้นสวนพลาสติก 9. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย และ คณะกรรมการ บริหาร ศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาลานนา

การดําเนินการของศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา ลานนา TVET Hub Lanna นัน้ เปนการดําเนินการทีม่ คี วามรวมมือของ หนวยงานตางๆ และทีส่ าํ คัญไปกวานัน้ คือความรวมมือของโรงเรียนและ สถาบันการศึกษาในเครือขายทีใ่ หความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา ศูนยประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาลานนา TVET Hub Lanna จะเปนสวนสําคัญในการพัฒนา สรางตัวปอนและกําลังคนเขาสูระบบ การศึกษาแบบบูรณาการ ซี่งนอกจากศูนยนี้จะทําหนาที่ในการฝกหัด ครูแลวจะยังทําหนาที่ในการสรางครูตนแบบที่จะขยายผลไปยังโรงเรียน มัธยมและวิทยาลัยอาชีวะในภาคเหนืออีกดวย


TVET Hub

RMUTL Wil

Lanna ภาพ: กิตติศักดิ์ อํามา

The Vocational and Technical Education Lanna Coordination Center Rajamangala University of Technology Lanna

has the objective to established as a higher educational institution in career and technology fields and being expert type in industrial technology. Moreover, it also has a policy to organize participatory education management among secondary education, vocational school and work places. Rajamangala University of Technology Lanna was selected at Vocational Education Cooperation center. The mission accordingly. 1. Rajamangala University of Technology Lanna has also having a role of the training cooperation center and also being connecting center of all stakeholders in stem education and technological education. 2. Stem education will share its knowledge to technical students and their parents. 3. The mission are also included upgrading technical study through stem for TVET teacher workshop. 4. The target groups are the student in both Secondary Education and Vocational School.

Rajamangala University of Technology Lanna, National science Technology and innovation policy office, Kenan institution of Asia and Chevron

Company to cooperate to established vocational education

and technical study center by having the following mission. 1. Cooperating with 20 educational institute and 3 industrial sectors. 2. Training stem education teacher both in Secondary and Vocational institute. 3. Organized stem for TVET teacher workshop to prototype teacher in school network at college of integrated science and technology and Thai-Taiwan technological college. 4. Training 3 teachers for center. 5. Receiving students for pilot classroom in Longwittaya School and the college of integrated science and technology. 6. Cooperating with Maelanoi Daroonsik School and Mae Ai Wittayakhom to develop teacher and curriculum. 7. To develop the Tri-education between the college of integrated science and technology, office of the vocational education commission and school network. 8. Training teachers from Chiang rai, Payao, Phrae and Nan vocational college. The workshops stem education management for vocational college and technical education, teaching science for fun according to Physics package. 9. Developing and building network by executive’s meeting of Vocational education institution. นิตยสาร ราชมงคลลานนา 27


Technology for Life

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูและบริหารจัดการ

ามนโยบายของรัฐบาลไดกําหนดแผนยุทธศาสตรของชาติเพื่อ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการพัฒนา Thailand 4.0 มีเปาหมายให ประเทศสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง เต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรทุกภาคสวน เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีแนวยุทธศาสตรในการ พัฒนาขอที่ 5 คือ การพัฒนากําลังคนเขาสูย คุ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั มีเปาหมายพัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมให บุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนา และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพมีความตระหนัก ความรู ความ เขาใจ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (Digital Literacy) จากนโยบายของรัฐบาล มทร.ลานนา โดยสํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดใหมีโครงการพัฒนามาตรฐานการใช งานคอมพิวเตอรของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา มทร.ลานนา ขึ้น ซึ่งโครงการดังกลาวผูเขารับการอบรมจะไดรับการฝกทักษะการใชงาน คอมพิวเตอรในรูปของหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยใชมาตรฐานการใชงาน คอมพิวเตอรมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) มาเปนเกณฑในการวัดระดับความรู ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา มีอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดผานการ ทดสอบและรับรองมาตรฐานในหลักสูตร Baser Module กวา 200 คน และหลักสูตรผูฝกสอน (Train the Trainer) ICDL 2016 เปนจํานวน มากกวา 40 คน ซึ่งเปนสถาบันการศึกษารายแรกของประเทศที่ไดรับ การรับรองมาตรฐานในหลักสูตร ICDL Trainer 2016 อีกดวย 28 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

นอกจากนีส้ าํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังไดจดั เนือ้ หาบทเรียนออนไลน (E-Learning) ทีเ่ นนใหผเู รียนสามารถเขาเรียน ไดสะดวกทุกที่ ทุกเวลา สงเสริมใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู (Learning society) และมีทีมวิทยากรจัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและ ทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรมาตรฐานสากลในหลักสูตร Digital Literacy ประกอบด ว ยวิ ช า Computer Essentials, Online Essentials , Word Processing และ Spreadsheets ควบคูไ ปดวย รวม ทั้งยังไดจัดเตรียมหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจ อาทิเชน หลักสูตรการเตรียมความพรอมการใชงานเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา, หลักสูตรการใชโปรแกรม สํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน ซึ่งโครงการดังกลาวเปนกลไก สําคัญในการเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มีความ เปนเลิศทางดานวิชาชีพ บนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนบัณฑิต นักปฏิบัติบนฐานสมรรถนะวิชาชีพที่มีความพรอมในการออกสูโลกการ ทํางานแบบดิจิทัล (Digital Workplace) ไดอยางมีประสิทธิภาพ


Technology for Life

มทร.ลานนา ไดนําระบบการบริหารแผนงานและงบประมาณ ดวยระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) รวมถึงการนําระบบ สารสนเทศมาใชในงานบริหารงานบุคคล งานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําขอมูลกลางที่เกี่ยวของกับสถิติบุคคล นักศึกษา รวมทั้งพัฒนา ระบบทะเบียนใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด สวนการใหบริการอินเตอรเน็ตนัน้ ปจจุบันสามารถใหบริการครอบคลุมทุกจุดในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ เขาใชสะดวกรวดเร็ว และมีการแบงชองทางการใชใหเหมาะสมกับงาน และระดับความสําคัญของผูใ ช ซึง่ เปนไปตามนโยบายและเปาหมายของ มหาวิทยาลัยทีม่ งุ เนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร การเรียนรู ขับเคลื่อนนโยบาย E-University เพิ่มศักยภาพการเรียนการ สอน การพัฒนาและสงเสริมการสอนในระบบ E-Learning สนับสนุนการ ขยายแหลงทรัพยากรการเรียนรู สรางพื้นที่และสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อ การเรียนรูในทุกพื้นที่ จัดหาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอและเหมาะ สม สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู สูชุมชนและนําเทคโนโลยการศึกษาใหมเขามาสูกระบวนการสอน การ เรียนรูแ ละการวิจยั อยางตอเนือ่ ง พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาใหสามารถ ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 29


Technology for Life

Development

of Information Technology for Learning and Management

The government has set up a national strategic plan to drive the country towards Thailand 4.0

30 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

development with the aims to enable the country to create and utilize digital technology to its fullest potential in the development of infrastructure, innovation, human capital, and resources in all sectors, so as to propel and develop the economy and society of the country to achieve security, prosperity, and sustainability. The fifth strategy of the plan is concerned with the development of manpower into the age of digital economy and society in order to develop human capital into the digital age with the personnel empowerment in all sectors to acquire the knowledge and skills appropriate for living and working in the digital age. People are to have the ability to develop and use information efficiently with awareness, knowledge, understanding, and digital literacy skills.


Technology for Life

Based on such government plan, the Office of Academic Resources and Information Technology under Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), has brought about a project to promote the standards of computer use of RMUTL faculty, staff, and students. Under this project, the participants are trained on computer skills in the form of English-language courses using the standards of International Computer Driving License (ICDL) as the evaluation criteria. In the 2016 academic year, there were over 200 faculty and staff of the university who underwent the testing and certification process in Baser Module course and around 40 people certified under the 2016 ICDL’s Train the Trainer course. This has made RMUTL the first educational institute in the country with accreditation standards under 2016 ICDL Trainer program. In addition, the Office of Academic Resources and Information Technology has also provided e-learning content that allows students to access at ease anywhere and anytime, promoting a learning society. A team of trainers has also been set up to provide workshop training and testing of computer skills under international standards in digital literacy courses namely Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, and Spreadsheets. Additional training courses are also provided for students and interested individuals such as the training for students in the cooperative education program to be ready in terms of information technology for the practicum and the training for the effective use of Microsoft Office programs. Such project is an important mechanism in preparing students to become professional graduates on a science and technology basis, that is, to be graduates with professional competence and effective performance in the age of digital workplace.

Furthermore, RMUTL has adopted the planning and budgeting system with Enterprise Resource Planning (ERP) along with the use of information system in human resource management, education quality assurance, and the central database of personnel and student statistics as well as the improvement of the registration system to be maximally effective. In the meantime, the internet coverage is now available to cover all six campus locations with speedy access and routing that suit the types of usage and levels of importance of users. This is in line with the university’s policy and goals that focus on the development of informationtechnology and learning resources, driving the e-university policy. Such policy enhances teaching and learning capabilities, developing and promoting e-learning, supporting the expansion of learning resources, and creating good environment for learning in all areas. Moreover, this policy also aims at providing sufficient and appropriate learning resources, supporting self-learning, sharing learning resources with the communities, and bringing new learning technologies into the teaching process, continuously learning and researching, and developing staff and students to use computers and information technology efficiently and effectively.

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 31


STEM RMUTL

การพัฒนา การจัดการศึกษา

S TEM

แบบ

ทีม STEM RMUTL เกิดจากการรวมตัวของกลุม อาจารยผูสอนในแตละศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนาทีเ่ กีย่ วของกับการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา STEM Education ประกอบดวย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ที่ตองการพัฒนาการ เรียนรูที่เนนทักษะ (Active Learning) ดานวิชาชีพใหกับ การศึกษาทุกระดับตั้งแตเด็กไปจนถึงผูสูงอายุทั้งการเรียน ในระบบ และนอกระบบ เพื่อเพิ่มสัดสวนการศึกษาดาน อาชีพและใหมีทักษะดานวิชาชีพที่ตรงกับความตองการ ในศตวรรษที่ 21 และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานของ ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลดานการศึกษาที่นําไปสู ไทยแลนด 4.0 โดยทีม STEM RMUTL มีเปาหมายใน การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ STEM 3 ระดับ ดังนี้ 1. สรางความตระหนักของการเรียนรูท เี่ นนทักษะ (Active Learning) วิชาชีพ ดวย STEM Education ให กับการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงผู สอน ภาคเอกชน และผูที่สนใจ 2. พัฒนาครูผูสอนหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Trainer) ใหเขาใจและสามารถนําเอาการเรียนรูท เี่ นนทักษะ (Active Learning) วิชาชีพ ดวย STEM Education ไปใช ในการเรียนการสอน ถายทอดองคความรู และขยายผลตอ ผูเรียน

32 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

3. นํากระบวนการเรียนรูที่เนนทักษะ (Active Learning) วิชาชีพ ดวย STEM Education ไปบูรณาการรายวิชาและหลักสูตร เพื่อนําไปสูการพัฒนา หลักสูตรที่เนนใหมีทักษะดานวิชาชีพที่ตรงกับความตองการในศตวรรษที่ 21 และ ไทยแลนด 4.0 ที่ผานมา ทางทีม STEM RMUTL ไดดําเนินการทั้งใน 3 ระดับ โดยเริ่ม จากการจัดของโครงการ Chevron Enjoy Science รวมกับมูลนิธิ Keenan ใหกบั 2 โรงเรียนไดแก โรงเรียนแมอายวิทยาคม และ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กับอีก 2 วิทยาลัย ไดแก วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ วิทยาลัยเทคนิคแพร รวมจํานวน ผูรวมโครงการกวา 1200 คน โดยการจัดกิจกรรม Smart Home, Smart Farm, Smart Food, Smart Dam และ Automotive ผลตอบรับจากการดําเนินโครงการ ดังกลาว ทําใหปจจุบันทางทีม STEM RMUTL ไดรับการตอบรับจากสังคมหลาย ภาคสวนโดยไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับกวา 28 สถาบันจํานวนกวา 3600 คน และถูกนําไปขยายผลสูห ลักสูตรใน 4 สถาบัน ปจจุบนั ทีม STEM RMUTL ยังมีการดําเนินการขยายผลอยางตอเนื่อง ในบทความนี้ ขอนําเสนอในสวนการสรางความตระหนักในสายวิชาชีพ โดยเนนไปที่กิจกรรมที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการศึกษา แบบ STEM นี้ มุงพัฒนาทักษะ 4 C อันไดแก 1. การคิดวิพากษ (Critical Thinking) 2. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 3. การทํางานเปนทีม (Collaboration) 4. การสื่อสาร (Communication) โดยผาน กิจกรรมและโครงงาน ที่สอดคลองกับวิชาชีพตางๆ และ แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ อันไดแก เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยียานยนต เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีดิจิตอล และ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ตัวอยางเชนโครงการทีเ่ พิง่ ผานมา ในวันที่ 4-5 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 ทางทีม STEM RMUTL ไดรว มกับ สวทช. จัดโครงการบูรณาการ STEM กับ ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) โดยมีผลลัพธเปนโครงงานจากโรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัด เชียงใหม ลําปาง และลําพูน จํานวน 15 ทีม จากโรงเรียน 11 แหง ซึ่งโครงงานที่ผูเขารวมโครงการนําเสนอนั้นจะตองมีพื้นฐานมาจากภูมิปญญาทอง ถิ่น เชน การจักสาน อาหารพื้นเมือง การอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งโครง งานหรือนวัตกรรมตางๆ เหลานี้ จะตองพัฒนาขึ้นเพื่อตอบคําถาม 5 ขอ ดังนี้


STEM RMUTL

S TE M

E d u c a t i on

SR MT EU M T L

1. นวัตกรรมเดิมคืออะไร 2. นวัตกรรมเดิม มีขอ ดอยอะไรทีต่ อ งแกไข และเราเลือกแกไขอะไร เพราะอะไร 3. มีแนวทางหรือทฤษฎีใดบางที่จะนํามาชวยในการพัฒนา 4. จะประยุกตหลักการตางๆ ของสะเต็มเขาสูนวัดกรรมของเราได อยางไร 5. จะพิสจู นไดอยางไรวา นวัตกรรมของเราดีกวาของเดิม ซึง่ อาจจะ หมายถึงความสามารถในการทํางานทีห่ ลากหลายกวานวัตกรรมเดิม โดยคําถามทั้ง 5 ขอนี้ จะสะทอนความแตกตางระหวาง โครงงาน วิทยาศาสตร และ โครงงาน STEM ที่เนนการแกปญหาจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งควรจะ กินได ใชได และขายได นอกจากนั้นแลว ทางทีม STEM RMUTL ยังไดรับเกียรติจากทางอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ และการศึกษานอก โรงเรียน โดยเชิญเปนวิทยากรใหความรูการจัดการศึกษาแบบ STEM Education โดยโจทยที่ทางทีมงานไดรับจากสถาบันการศึกษาตางๆ คือ ทําอยางไรที่จะบูรณาการศาสตรทั้ง 4 ใหกับอาชีพ ตัวอยางเชน การศึกษา

นอกโรงเรียนตาก ตองการใหทางทีม STEM RMUTL จัดกิจกรรม ทีเ่ สริมสรางทักษะการเพิม่ มูลคาสินคา เนือ่ งจาก นักศึกษากลุม นี้ มีพื้นฐานที่แตกตางกัน และสวนใหญมักจะทํางานหรือประกอบ ธุรกิจสวนตัวอยูแลว หลังจากที่ผูเขารวมโครงการผานการอบรม แลวสามารถนําความรูที่ไดรับมาไปประยุกตกับการดําเนินชีวิต เชน ผูเขารวมโครงการคนหนึ่ง ปจจุบันเปนหัวหนาแตที่ผานมา ไมใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม และ การแลกเปลีย่ นความ คิดเห็น หลังจากสิน้ สุดโครงการ ผูเ ขารวมโครงการสะทอนใหทาง ทีมงานไดรับทราบวา เขาไดเห็นประโยชนของการทํางานเปน ทีมและคุณคาของความคิดเห็นที่หลากหลาย เขาจึงไดมีการปรับ เปลี่ยนแนวคิดโดยฟงความคิดเห็นตางๆ ของผูรวมงาน สําหรับรายละเอียดในการดําเนินการ รวมถึงปจจัยแหง ความสําเร็จ ทางทีม STEM RMUTL ขอนําเสนอในโอกาส ตอไปครับ ทีม STEM RMUTL

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 33


STEM RMUTL

STEM RMUTL

34 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


STEM RMUTL

Education STEM Development STEM RMUTL is co-operated by our lecturers of science, technology, engineering, and mathematics who would like to develop vocational active learning to people of all age groups in order to create new jobs and vocational skills necessary for the 21st century. This will enhance the policy “Thailand 4.0” proposed by the government in 3 levels; raising awareness, mentoring trainers, and applying active learning with STEM Education. This mission was achieved when the university worked side by side with Chevron Enjoy Science and Keenan Foundation at Mae Ai Witthayakom School, Chiang Dao Witthayakom School, Chia Rai Technical College, and Phrae Technical College. There were 1,200 students who joined our activities. Our trained lecturers have later been invited to conduct STEM activities in more than 28 institutions. STEM Education emphasizes on 4C of the 21 st century skills which are critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. The projects and activities are correlated with different vocations and the trend of the economic development of our country such as automotive technology, food technology, health technology, digital technology, and cultural technology. As a result of using STEM in 11 schools, 15 teams created STEM projects related to local wisdom. These

projects and innovations needed to meet the following 5 questions. 1. What is the original innovation? 2. What is the defect of the original innovation? What and why should it be improved? 3. Are there any concepts or theories to be applied for development? 4. How can STEM be applied in the newly created innovation? 5. How can we prove that the newly created innovation is better than the original one? These five questions reflect the difference between scientific projects and STEM projects which emphasizes solving everyday life problems. Moreover, STEM RMUTL team was invited by vocational colleges to conduct STEM education activities. What was expected by the institutions was how to integrate the four sciences to professions. The details for the operation of the activities and achievements of STEM RMUTL team will be presented in the future. Dechathorn Pojchanaphong (translator)

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 35


Social Engagement

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล า นนา ได เข า ร ว มโครงการส ง เสริ ม บุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละ นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ของภาครั ฐ ไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ สามารถการแข ง ขั น ในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง ชาติ (สวทน.) ภายใตหนวยงานรวมดําเนิน งานโครงการ Talent Mobility ของคณะ วิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา ซึ่งเปนหนวย งานในการติ ด ต อ ประสานงาน ตลอดจน สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตามความ

ต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะ กลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กลุมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพื่อเปน ยกระดับความสามารถทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยจะสงเสริมและ สนับสนุนใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา เขาไป ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะ ทํ า งานเต็ ม เวลาอย า งน อ ย 1 วั น /สั ป ดาห ภายในระยะเวลา 3- 24 เดือน ปจจุบันมีจํานวนอาจารยที่ออกไป ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งอาจารยสวนใหญ จะเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม การ

ออกแบบเครือ่ งจักร ดานวิทยาศาสตร และดาน บริหารธุรกิจและการจัดการขอมูล ตามลําดับ และมีนักศึกษาผูชวยโครงการกวา 35 คน เขา รวมเปนผูช ว ยนักวิจยั คณะทํางานได เขาสํารวจ โจทย ปญหาในสถานประกอบการกวา 115 ริษัท ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัด เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย นาน พิษณุโลก และตาก พบวา สถานประกอบการที่ตองการ ความช ว ยเหลื อ ส ว นใหญ เ ป น อุ ต สาหกรรม เกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งไดรับความรวมมือ และรวมดําเนินโครงการกับทางมหาวิทยาลัย เปนอยางดี

“อาจารย ช ณิ ช า จิ น าการ อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ลานนา ลําปาง ”

เปนผูเชี่ยวชาญดานการแปรรูปผลิตภัณ อาหาร กระบวนการผลิต เปนที่ ปรึกษาในเรือ่ งระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ของโรงงานศุภลักษณ จังหวัดลําปาง กลาววา “โครงการที่ทําเปนโครงการที่ศึกษากระบวนการผลิตนํ้าพริกหนุมและ หมูยอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา ปญหาที่เกิดขึ้น คือผลิตภัณฑ ทั้งสองชนิดมีปญหาในเรื่องของอายุและคุณภาพในการเก็บรักษา อาจารยจึงเขา มาชวยพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑหมูยอและนํ้าพริกมีคุณภาพที่ดี ขึ้น จากเดิมที่ไมสามารถเก็บรักษาไดนาน ก็สามารถยืดระยะการเก็บรักษาไดนาน ขึ้น จากผลการทํางานก็พบวาคุณภาพของผลิตภัณฑก็ดีขึ้น อายุก็สามารถยืดไดถึง ประมาณ 1 เดือน”

36 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Social Engagement

อาจารยชณิชา กลาวตออีกวา จากที่ไดรวมงานกับทางผู ประกอบการก็รูสึกวาไดเปนสวนหนึ่งที่ไดเขามาชวยใหผูประกอบการ สามารถแกไขปญหาที่เขามีอยูในกระบวนการผลิตได ซึ่งตรงนี้ก็ทําให เขาสามารถกาวเขาไปตอในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยัง สามารถบูรณการเขากับการเรียนการสอนไดอีกดวย โดยใหนักศึกษามา ชวยงานในโครงการจากปกตินกั ศึกษาก็เรียนแตในหองเรียนทีม่ แี ตทฤษฎี หรือปฏิบตั ติ ามหองปฏิบตั กิ าร แตตรงนีน้ กั ศึกษาสามารถไดประโยชนจาก การทีเ่ ขาไดเขามาเห็นสถานประกอบการจริง ปญหาจริง ไดชว ยเหลือ ได เขามาทํางานจริงๆ เปนการฝกฝนจากโรงงานจริง ๆ ก็จะเกิดประโยชน เปนประสบการณใหแกนักศึกษาได

“ผศ.สุรศักดิ์ อยูสวัสดิ์ อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไ า คณะวิศวกรรมศาสตร ”

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุดทดลองไฟฟา ซึ่งไดปฏิบัติงานรวมกับ บริษัท ออโต ไดแดกติค จํากัด กรุงเทพมหานคร กลาววา... “กอนหนานี้ผมไดรับโจทยจากทางสถานประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนา ชุดทดลอง ชุดฝก และครุภัณฑตางๆที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาทาง ดานวิศวกรรม ไฟฟา ตอนนีป้ ระเทศไทยของเรา ขาดผลิตภัณฑเหลานีจ้ าํ นวนมาก ตองนําเขาจากตาง ประเทศ และมักจะมีปญหาในการซอมบํารุงตางๆ และในยุคนี้เปนยุคที่ประเทศของ เรานัน้ มีงบประมาณจํากัด เพราะฉะนัน้ หากเราจะซือ้ ของจากตางประเทศนัน้ จะทําให มีชดุ ทดลองทีไ่ มเพียงพอตอการเรียนการสอน อีกประการหนึง่ คือปจจุบนั เมืองไทยเรา เองพวกชุดทดลองตางๆนั้น สามารถหาคนทําไดนอย บริษัทที่มีอยูในประเทศไทยก็มี เพียงแค 2-3 บริษัท และยังมีผลิตภัณฑที่ไมคอยหลากหลายซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ออโต ไดแดกติค จํากัด ที่ทําเกี่ยวกับครุภัณฑทางดานการศึกษามากวา 10 ป โดยจะ นําเขาสินคาจากตางประเทศเปนสวนใหญจากโจทยดงั กลาวคิดวาคนไทยนาจะพัฒนา ผลิตภัณฑขนึ้ มาเอง ไดเพราะฝมอื ของคนไทยสามารถสูก บั ตางชาติไดอยางแนนอน จึง เกิดการรวมมือกับบริษัท เพื่อพัฒนาชุดทดลองทางดานวิศวกรรมไฟฟานี้ขึ้น”

“ผมมีความรูส กึ สบายใจและเต็มใจทีจ่ ะไดรว มงาน กับทางบริษัท โดยไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล ทาง มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร ทําใหทํางานได อยางเต็มที่ และคิดวาตรงจุดนีจ้ ะทําใหชอื่ เสียงมหาวิทยาลัย มีมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีเ้ รานํานักศึกษามาชวยงานดวย ทําให เขาไดรับความรูอยางเต็มที่ ทราบถึงการทํางานในภาค อุตสาหกรรมวาเปนอยางไร การออกแบบผลิตภัณฑตางๆ จากบนกระดาษทําใหออกมาใชสอนได ตรงนี้นักศึกษาจะ ไดประสบการณตรง ประสบการณจริง ถือวาไดประโยชน ทุกฝายทั้งนักศึกษา นักวิจัย และบริษัท” ผศ.สุรศักดิ์ กลาว เสริม

“วาที่รอยโทสุรพิน พรมแดน

อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานความรอน และอุปกรณทางดานเครื่องจักรกลเหมืองแร

ไดปฏิบัติงานรวมกับหางหุนสวนจํากัดแมเมาะวิศวกรรมเหมืองแร ภายใต โครงการพัฒนาหัวเจาะสําหรับงานเจาะเหมือง เพื่อบรรจุวัตถุระเบิดเลาถึงรายละเอียด การทํางานวา... “อยางแรกเลยคือ ผมรูสึกไดวามีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการนําความรูที่มีอยูสอนนักศึกษาและไดนําความรูนั้นมาประยุกตใช หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังรูสึกดีที่ไดเชื่อม ความสัมพันธระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 37


Social Engagement

ไดปฏิบัติงานรวมกับหางหุนสวนจํากัดแมเมาะวิศวกรรมเหมืองแร ภายใตโครงการ พัฒนาหัวเจาะสําหรับงานเจาะเหมือง เพื่อบรรจุวัตถุระเบิดเลาถึงรายละเอียดการทํางานวา... “อยางแรกเลยคือ ผมรูสึกไดวามีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการนําความรูที่มีอยูสอนนักศึกษาและไดนําความรูนั้นมาประยุกตใช หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังรูสึกดีที่ไดเชื่อม ความสัมพันธระหวางสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และหากเรามั ว แต จั บ หนั ง สื อ สอนเด็ ก แต ใ นตํ า รา ไม ย อมเอาตั ว เองออกมาเจอ ประสบการณขางนอก ก็จะไมรูวาตอนนี้เทคโนโลยีกาวไปถึงไหน ถาหากเราออกมาทํางานรวม กับสถานประกอบการขางนอกแลวก็จะไดความรูเพิ่มเติมและนําความรูนั้นกลับมาสอนนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัยไดอีกทาง ซึ่งโครงการTalent Mobility นี้เปนโครงการที่ดีมาก ไดสนับสนุน ทั้งนักศึกษาและอาจารยไดมาพัฒนาความรูในสถานประกอบการจริง เพื่อแกไขปญหาที่มีใหดีขึ้น ทายนี้อยากฝากถึงอาจารยที่จะเขารวมโครงการวา การหาโจทย ปญหารวมกับสถาน ประกอบการ ซึ่งโดยปกติแลวโครงการ TM จะมีอยู 2 รูปแบบ อันแรกคือ สถานประกอบการกับ

“ผศ.ดร.นํ้ามนต โชติวิศรุต อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร ผูเชี่ยวชาญดาน T e และ Mac e Design

อาจารยหัวหนาโครงการพัฒนาเครื่องบีบสกัดนํ้ามันแบบเย็นที่สามารถ ควบคุมอุณหภูมิไดสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคพัฒนาเนื้องาน รวมกับ หาง หุนสวนจํากัดเพื่อนพลังงาน จังหวัดเชียงใหม กลาวเสริมตอนทายวารูสึกดี และ เปนเกียรติมากที่ไดทํางานรวมกับสถานประกอบการนี้ โดยที่เราไดนําความรูจาก มหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนในดานอุตสาหกรรมจริง นอกจากนี้ยังไดรับ ความรูจากภาคอุตสาหกรรมกลับไปสอนนักศึกษาในหองเรียนอีกดวย ความรูใน แตละวันที่ไดมาสามารถนํากลับไปเลาตอใหนักศึกษาฟง ซึ่งมันเปนสิ่งที่มีคุณคา มาก และนักศึกษาทุกคนตั้งใจฟงอยางดี เปนประโยชนตอการเรียนการสอน และ สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยไดดวย

ในปการศึกษา 2561 นี้ โครงการ Talent Mobility ไดรวมมือกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ซึ่งจะเปน อีกทางเลือกหนึ่งใหแกนักวิจัยและสถานประกอบการภาคเอกชนไดทํางาน รวมกัน หากอาจารยและนักวิจัยทานไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเขารวมโครงการ การเขียนขอเสนอโครงการ หรือมีคําถามตาง ๆ สามารถติดตอไดตาม อีเมล tmrmutl@gmail.com 38 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Social Engagement

Rajamangala University of Technology Lanna took part in the encouragement of personnel which are scientific, technology, and innovation programs under the operation of the Talent Mobility project of Faculty of Engineering RMUTL Lanna by encouraging and supporting the professors, authorities, and students to work in the establishments at least one day per week within 3-24 months. Now, 33 lecturers who are experts in engineering, machine design, scientific, and business administration, and innovation management with 35 student assistants explored the problems in 115 workplaces and found that they required help mostly in Argo-industry and processed food. Ms. Chanicha Jinakan, Lecturer of the Faculty of Sciences and Agricultural Technology of RMUTL Lampang said “My project studied Nam Prik Num (Northern Thai Green Chili Dip) and Mooyor (white pork sausage). It was found that both products had the same problems which were short shelf life and quality for storage. Based on the result, we found better product quality and we were able to prolong the product shelf life for about one mount. In addition, the students gained more knowledge experiencing the real problems and situations. Moreover, this project could be adapted to a teaching system.” Asst. professor Surasak Yuswad of Electrical Engineering, who co-operated with AUTO DIDACTIC CO., LTD for this project, said “I’ve got the problems from the workplace about the development of a testing set, a training set, and durable of equipments that involved with Electrical engineering. Nowadays, Thailand cannot manufacture of those products. We have to import those from aboard and we also have a problem with maintenance. I think Thai people should develop products by ourselves. As a result, the cooperation between the workplaces occurred.”

Acting Lt. Surapin Promdan, Lecturer of Mechanical engineering who cooperated with Mae Moh Mining Engineering Limited Partnership said “in my point of view, I felt I gain more potential besides sharing my knowledge to students and adapt it to daily life unless it was a pleasure to strengthen the relationship between workplaces and the university.” Asst. Prof. Dr.Nammon Chotiwisarut, Mechanical engineering major, added at the end that “I feel pleased and honored to work in this workplace.” In academic year 2018, the Talent Mobility project cooperated with Innovation and Technology Assistance Program (ITAP) provide a good opportunity for researchers and private sectors to work together. For more details, please contact E-mail tmrmutl@gmail.com

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 39


ROYAL P ec

สบสานปณิธาน

น ิ ตามรอย ท า พ อ สานตองานโครงการพระราชดําริ โครง ารหลวง ไดเริ่มขึ้นเปนกิจการเลกๆ ซึ่งไมเปนโครงการ แตเปนการไปเที่ยวมากกวา คือไปเที่ยวตามหมูบาน

ตางๆ กไดเหนวาควรจะชวยประชาชนในการอาชีพ จึงไดนําสิ่งของไปใหเขาเพื่อที่จะพัฒนาการอาชีพของชาวบาน ตอมากไดเพิ่ม ขึน้ มีผเู ชีย่ วชาญและหนวยงานราชการไดเขามาชวย และมีคนสวนหนึง่ ชวยเพือ่ ทีจ่ ะใหการสงเสริมความเปนอยูข องประชาชนดีขนึ้ ตอมามีการรวมมือของทางองคกรตางประเทศ ตลอดจนรัฐบาลตางประเทศดวย จึงขึ้นมาเปนโครงการที่เรียกวา โครงการ หลวง โครงการหลวงเริ่มตนจากโครงการที่ประกอบดวยผูที่เปนอาสาสมัครและเปนขาราชการในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ของไทย และเปนผูเชี่ยวชาญที่มาจากตางประเทศ ในที่สุดเปนโครงการที่มากมายใหญโตขยายออกไปจากการชวยประชาชนใน หมูบานในวงจํากัด จนกระทั่งเปนการชวยเหลือเทากับเปนภาคทีเดียว จึงตองมีการบริหารที่ดีขึ้น และกมีคนไดชวยบริจาคเงินและ สิ่งของ เพื่อที่จะใหโครงการนี้ดําเนินไปตามจุดประสงค คือ ความกินดีอยูดีของประชาชน ตอมาจึงไดเปลี่ยนแปลงเปน มูลนิธิ โครงการหลวง เพื่อที่จะใหกิจการนี้ดําเนินตอไปไดอยางสมํ่าเสมอ ในการที่ไดรับความรวมมือจากสวนราชการตางๆ อยางดี โดยเอื้อเ อบุคลากรและงบประมาณที่จะชวยใหทําไดตามจุดประสงค...”

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ 2537 ณ พระตําหนักจิตรลดา รโหฐาน ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิโครงการหลวงนําคณะบุคคลเขาเฝาฯ ทูลเกลาถวายเงิน และนอมเกลาฯ ถวายสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการมูลนิธิ โครงการหลวง

40 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


ROYAL P ec

ศูนยความรวมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ จึงเกิดขึ้น ภายใตกรอบการ ทํางาน วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่องานเกษตรกรรม (Engineering Energy and Environment for Agriculture : 3Es for A) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการหลวงและ มูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ตั้งแตป พ.ศ.2545 มูลนิธิโครงการหลวง ประกอบดวยสถานีวิจัยและศูนยพัฒนาโครงการหลวงจํานวน 38 แหง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย แม อ งสอน พะเยาและลําพูน ใน 20 อําเภอ 275 หมูบ า นและประชากร 100,000 คน ครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีให เกษตรกร งานอารักขาพืช การผลิตและการตลาด และรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เพื่อสงเสริม ใหเกษตรกรมีรายได พัฒนาปจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดานการศึกษา สังคม สาธารณสุข วิจัยพืช และปศุสัตวเมืองหนาว และถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร นิตยสาร ราชมงคลลานนา 41


ROYAL P ec

42 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


ROYAL P ec

“ตามรอยเทาพอ” นิตยสาร ราชมงคลลานนา 43


ROYAL P ec

44 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


ROYAL P ec

มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอการนําโครงการพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค มาเปนแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ สนองตอบพระราชปณิธานทีอ่ ยาก ใหประชาชนผูยากไรมีความสุข อยูดีกินดี ดังนี้ ในป 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติใหดําเนินงาน จํานวน 4 โครงการประกอบดวย โครงการที่ 1 การพัฒนาพันธุแ ละรักษาพันธุพ ชื ผักและ พืชอาหาร 11 ชนิด โครงการที่ 2 การผลิตเมล็ดผักประจําป 2559 โครงการที่ 3 การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอยาง ปลอดภัยในศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ โครงการที่ 4 การผลิตแตงกวาผลสั้น แตงกวาผลยาว มะเขือเทศเบอร 2 และเบอร 4 ผลสด ตามทีส่ ว นสนับสนุนมูลนิธโิ ครงการหลวง มทร. ลานนา เชียงราย ไดสนับสนุนงานมูลนิธโิ ครงการหลวง และโรงงานหลวง อาหารสําเร็จรูปที่ 2 โดยในเบื้องตนเปนการแกไขปญหาทาง ดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม จากนั้นไดมีวัตถุประสงคในการ ดําเนินงานเที่จะแกไขปญหาทางดานชางโดยการฝกอบรมเชิง สรางความสามารถทางดานชางใหกบั เจาหนาทีแ่ ละประชาชนใน ชุมชนพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งโครงการบางสวนเปนโครงการสืบเนื่อง มาจากปงบประมาณ 2555 ซึ่งไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจาก ผูเขารับการอบรม และเพื่อเปนการขยายผลของโครงการใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางคณะอาจารยผูปฏิบัติงาน ของสวน สนับสนุนมูลนิธโิ ครงการหลวงจึงไดมกี ารจัดโครงการทีเ่ นนความ สําคัญทางดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน รวมไปถึงการ บูรณาการทางการศึกษาทีไ่ ดนาํ นักศึกษาเขารวมการปฏิบตั งิ าน สงผลใหเกิดผลงานทางดานการวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัยฯ อีกดวย โดยโครงการมีดังตอไปนี้ 1. โครงการอบรมเชิงป ิบัติการติดตั้งและ อมบํารุง อุปกรณไ า ณ ศูนยมูลนิธิโครงการหลวงหวยโปง ต.เจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยมีเจาหนาที่ประจําศูนยมูลนิธิ โครงการหลวงและประชาชนที่ใหความสนใจจาก ศูนยมูลนิธิ โครงการหลวง 4 แหงในจังหวัดเชียงราย ไดแก ศูนยมูลนิธิ โครงการหลวงหวยโปง ศูนยมูลนิธิโครงการหลวงแมปูนหลวง ศูนยมูลนิธิโครงการหลวงหวยนํ้าริน และศูนยมูลนิธิโครงการ หลวงนํ้าขุน โครงการมีวัตถุประสงค เพื่อฝกทักษะวิธีการติด ตั้งระบบไฟฟาไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการติดตั้ง เรียนรู ถึงการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาเชิงปองกันและวางแผนการ ซอมบํารุงเคลือ่ นที่ พรอมทัง้ สํารวจและเก็บขอมูลทัว่ ไปของศูนย มูลนิธิโครงการหลวง และหมูบานในเขตความรับผิดชอบดูแล ของศูนยมูลนิธิโครงการหลวงนั้นๆ โดยวิทยากรในการอบรม คือ คณะอาจารยผูปฏิบัติงานในสวนสนับสนุนมูลนิธิโครงการ หลวง มทร.ลานนา เชียงราย นําโดย อาจารยนิคม ธรรมปญญา อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อีกทั้งยังนํานักศึกษา

ระดับ ปวส.สาขาวิชาไฟฟาไปเปนผูช ว ยในการอบรมในครัง้ นีอ้ กี ดวย 2. โครงการฝกอบรมเชิงป บิ ตั กิ าร การทําถุงกา ชีวภาพ ณ พื้นที่ตัวอยางการเรียนรูทางการเกษตร(สถานประกอบการ จริง) ภายใตการควบคุมดูแลของศูนยมูลนิธิโครงการหลวงสะ โงะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยโครงการดังกลาว เปนโครงการขยายผลมาจากโครงการในปงบประมาณ 2555 ซึง่ จากทีส่ ว นสนับสนุนมูลนิธโิ ครงการหลวง มทร.ลานนา เชียงราย ไดจัดการใหบริการวิชาการไปแลวนั้น ไดรับผลการตอบรับกลับ มาจากเกษตรกรในชุมชน และเปนความตองการของเจาหนาที่ ศูนยมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 8 ศูนย ที่มีความตองการ หา พลังงานทดแทนทีส่ ามารถทําใหประหยัดคาใชจา ยและลดตนทุน การผลิตอีกดวย ซึ่งเหตุผลที่ เกษตรกรภายใตการดูแลของศูนย มูลนิธโิ ครงการหลวงสะโงะ มีความประสงคใหวทิ ยากรถายทอด องคความรูเกี่ยวกับการผลิตและการใชถุงกาซชีวภาพมากกวา เกษตรกรที่อาศัยอยูภายใตการดูแลของศูนยมูลนิธิโครงการ หลวงศูนยอ่ืนๆ นั้น เพราะพื้นที่โดยสวนมากของศูนยมูลนิธิ โครงการหลวงสะโงะ เปนที่ราบมีการเลี้ยงหมู ซึ่ง มูลของหมูถือ เปนปจจัยสําคัญตอการผลิตกาซชีวภาพ ในขณะทีพ่ นื้ ทีข่ องศูนย มูลนิธโิ ครงการหลวงศูนยอนื่ ๆ เปนภูเขาสลับกันการผลิตและการ ดูแลเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงเนนทางการปลูกพืชผัก เมืองหนาว มากกวาการเลี้ยงสัตว ทั้งนี้ ทางคณะผูปฏิบัติงาน ของสวนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงก็ไดถายทอดองคความ รูแ ละการบริการวิชาการใหกบั ตัวแทนศูนยมลู นิธโิ ครงการหลวง ทั้ง 8 ศูนย เพื่อเปนแนวทางในการปรับใชเพื่อพัฒนาศูนยมูลนิธิ โครงการหลวงตอไปในอนาคต 3. โครงการฝกอบรมเชิงป ิบัติการ การสรางเตาแกส ชีวมวลใชในครัวเรือน โดยใชสถานทีข่ องศูนยมลู นิธโิ ครงการหลวง สะโงะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปนศูนยกลางใน การฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ตัวแทนจากศูนยมูลนิธิโครงการ หลวง ทั้ง 8 ศูนย ที่สวนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร. ลานนา เชียงราย ไดรับผิดชอบ และประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง ทีไ่ ดใหความสนใจเปนอยางมาก โครงการมีวตั ถุประสงค เพือ่ การ ถายทอดองคความรูแ ละสรางวิธกี ารทีจ่ ะชวยในการประหยัดเชือ้ เพลิง คือการหาวิธกี ารผลิตเตาทีท่ าํ ใหเกิดการประหยัดพลังงาน มีคณ ุ ภาพสูงและการนําวัสดุทเี่ หลือใชมาเปนเชือ้ เพลิงทางเลือก ใหมของศูนยมูลนิธิโครงการหลวงตางๆ รวมไปถึงเกษตรกรชาว บานที่ตองการประหยัดคาใชจายทําใหมีมีรายไดเพิ่มขึ้นและมี คุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเปนการกระตุนใหชุมชนเห็นถึงความ สําคัญดานการจัดการพลังงานในครัวเรือน การพึง่ พาตัวเองดาน พลังงานอยางยั่งยืนสืบไป นิตยสาร ราชมงคลลานนา 45


ROYAL P ec

46 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


ROYAL P ec

Following His majesty’s Footsteps by Carrying on the Royal Initiation Project

“The Royal project cooperated with

international organization and foreign government. To begin from a tiny project by volunteers, government officer and international expert. Moreover, expanded the project by helping people in villages having more comfortable life. Later, it became the Royal Project Foundation,” remark of the King Rama IX on the occasion that the president of The Royal project with the foundation committees presented the money to support The Royal project’s activities on 24 February, 1994 at Chitralada Villa Royal Residence. The Royal project consists of 38 research stations and Royal Project Development Centers in the North of Thailand such as Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hongsorn, Phayao, and Lamphunprovince from 20 districts, 275 villages and 100,000 people. This covers an area of approximately 2,000 km to transfer technology to agriculturists for earning more income, basic necessities and better quality of life. Rajamangala University of technology Lanna has brought the Royal project of King Rama IX and royal members to be a guidedline for a happy life of poor people.

In 2016, the university was granted the permission from Her Royal Highness Princess Maha ChakriSirindhorn for 4 projects which were 1. Development and preservation of 11 types of plant 2. Production of vegetable seeds year 2016 3. The safety Management of pest control in Prince Chakraband Pensiri Center for Plant Development 4. The growing of cucumber, Japanese cucumber, size 2 and size 4 tomato The projects have solved the problem of engineering and the environment. In addition, it also solvs the problem of insufficiency of technicians by training them the technical techniques to officer and people in community with 3 project which are: 1. The installation and maintenance of electrical equipment workshop at Jedee-mai Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province and others 4 Royal Projects; Luang Huai Pong, Mae Pon Luang, Haui Nam Rin, and Luang Nam Khun. 2. The production of biogas bag workshop at Luang Sa Ngo Royal Project station. 3. The production of biomass gas stove workshop at Sri Don Muang sub-district, Chiang San district, Chiang Rai province.

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 47


Hands –on Graduate

ารมไกเนื้อระบบปด

Lของบัณฑิตมีนักชปฏิีวบัติติ a

-

น า านศึกษาคง ตังคํานี วเพ่อเปนเปาหมายใน การ าํ เนินงาน องการ ั การศกษาในสายวิชาชีพ ทีต่ อ งมุง เนนการ ก การป ิ ัติ เพ่อใหเกิ ความเชี่ยวชา ล สามาร นําความรูที่  ากการเรียน นํา ปปร กอ อาชีพในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ลานนา เปนสถาบัน การศึกษาที่จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาย วิชาชีพซึ่งเนนทักษะการฝกปฏิบัติเปนสําคัญ ความรวมมือจากสถาน ประกอบการจึงเปนสวนชวยในการพัฒนาทักษะของนักศึกษา มทร. ลานนา ลําปาง โ ยความรวมมอ อง ริษัท เ ทาโกร ภาคเหนอ เกษตรอุตสาหกรรม ํากั สา าลําปาง รวมกันสรางโรงเรอนเลียง กเนอร ป (Evaporative Cooling System ) เพือ่ จัดการเรียนการสอนใหแก นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในการดําเนินโครงการฝกปฏิบตั ขิ องนักศึกษา (Hands-on) การเลีย้ ง ไกเนือ้ ในโรงเรือนระบบปด เพือ่ เปนการฝกปฏิบตั นิ กั ศึกษาหลักสูตรสัตว ศาสตรใหเกิดความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ านจริง ซึง่ “สิ่งที่นักศึกษา จะไดคือ ไดทํา จนเกิดความชํานา และพั นาตอยอดจนเกิด อาชีพในอนาคตได” โดยมี ดร.ปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน เปนหัวหนา งานงานฟารมแผนกไกเนื้อและไดอธิบายรายละเอียดของระบบการ ทํางานของฟารมไกเนื้อเปนขั้นตอน

การจัดการ ารมไกเนื้อระบบปด

โรงเรือนไกเนื้อระบบปดนั้นใน 1 ป จะมีการวางแผนจัด นักศึกษาแตละรุนเขามาดูแลในสองชวงเวลา เชาและชวงเย็น ซึ่งใน

48 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

บัณ ิตนักป ิบัติ หนึ่งปจะมีนักศึกษาที่เขาไปฝกปฏิบัติ ประมาณ 60 คน ซึ่งจะมีไกใน โรงเรือนจํานวน 4 รุน นักศึกษาจะไดศึกษาถึงการเลี้ยงไกใหไดตาม ตามมาตรฐานฟารมไกเนื้อซึ่งกําหนดโดยกรมปศุสัตว เรียนรูการลาง และทําความสะอาดโรงเรือน การฉีดพนนํ้ายา าเชื้อ การจัดการเตรียม โรงเรือนสําหรับลูกไก การคํานวณพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับจํานวนลูกไก การ คํานวณจํานวนอุปกรณการใหอาหารและนํ้าในโรงเรือนการใชระบบให อาหารและระบบใหนาํ้ แบบอัตโนมัติ การเตรียมอุปกรณสาํ หรับกกลูกไก การเลี้ยงลูกไกเล็ก และการดูแลไกแตละชวงอายุ การวัดและการปรับ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมภายในโรงเรือน การปรับความเร็วลม ในโรงเรือนศึกษารูปแบบของอาหารและการใหอาหารไกเนือ้ ศึกษาสูตร อาหารสําหรับไกเนือ้ ในชวงอายุตา งๆ ศึกษาลักษณะสิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะ สมในการเลี้ยงไกเนื้อในชวงอายุตางๆจนกระทั่งจําหนายไก การจับไก และการลางทําความสะอาดโรงเรือนเพือ่ า เชือ้ หลังจากจําหนายไกแลว การจดบั น ึ ก การเลี้ยงและสถิตตางๆ รวมทั้งการ คํานวณอัตราตางๆในการจัดการฟารมไกเนื้อ นักศึกษาจะไดฝกทํา บันทึกงานฟารม และคํานวณอัตราตางๆเชนปริมาณการกินอาหาร นํ้า หนักเริ่มตน นํ้าหนักแตละสัปดาห นํ้าหนักสัปดาหสุดทายกอนจับไก ความสมํ่าเสมอของฝูง อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการเปลี่ยน อาหาร และคํานวณตนทุน รายรับรายจายตางๆของฟารม การการ า บา ร ร นตามมาตรฐานฟารมไกเนือ้ การทํา วัคซีน การใชยาและไวตามินในการเลีย้ งไกเนือ้ การสังเกตพฤติกรรมไก เนือ้ ศึกษาลักษณะอาการรวมถึงวิธกี ารตางๆ ในกรณีทเี่ กิดการปวยและ การตาย การเผาทําลายซาก


Hands –on Graduate

โครงการ

Ma age

โครงการ Ma age เปนโครงการทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ ใหนกั ศึกษา ที่มีความสนใจในการเลี้ยงและการจัดการฟารมไกเนื้อในโรงเรือนระบบปดและ สมัครเขารวมโครงการ โครงการนี้ไดเริ่มขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการโดยสมัครใจทั้งหมด 4 คน เปนนักศึกษา ชาย 3 คน และนักศึกษาหญิง 1 คน และนักศึกษาที่เขารวมโครงการนี้ผานการ เรียนวิชาการผลิตสัตวปก มาแลว รูปแบบของการเขารวมโครงการ คือ นักศึกษา จะตองเขาเขาฝกทักษะในโรงเรือนเลี้ยงไกระบบปด และดูแลไกเนื้อในโรงเรือน จํานวน 3 รุน ซึ่งการเลี้ยงแตละรุนจะถูกฝกทักษะแตละดานอยางเขมขน และ เมื่อนักศึกษาฝกการเลี้ยงไกครบทั้ง 3 รุน จะมีการประเมินความรูของนักศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรผูผานการฝกทักษะในโรงเรือนไกเนื้อระบบปดของ มทร.ลานนา ลําปาง โดยวิธีการฝกในแตละรุนดังนี้ นิตยสาร ราชมงคลลานนา 49


Hands –on Graduate

รุนที่

ฝ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานในการดูแลและ จัดการฟารมไกเนื้อระบบปด การ จดขอมูลทางสถิติ การคํานวณ การ สุขาภิบาลฟารม โดยนักศึกษาตอง เขามาฝกทักษะในฟารมทุกวัน เริ่ม จากขั้นตอนแรกคือการเตรียมโรง เรือนจนกระทั่งจับไกออกจําหนาย และลางทําความสะอาดโรงเรือน

รุนที่

นักศึกษาตองสามารถคิดและวางแผน เตรียมโรงเรือน เพือ่ รับไกเนือ้ วิเคราะหผลการเลีย้ งไกเนือ้ ในรุน ทีผ่ า น มาวามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง และเสนอวิธี การแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงตองสามารถทีจ่ ะสอน งานนักศึกษาปริญญาตรีป 2 ทีเ่ ขามาฝกทักษะวิชาชีพ สัตวศาสตร 2 สามารถคิดตนทุนการเลีย้ งและสามารถ คาดคะเนผลผลิตทีจ่ ะไดรวมถึงกําไรทีค่ าดวาจะไดรบั

รุนที่

นักศึกษาสามารถควบคุมดูแลการเลี้ยง ไก เ นื้ อ ในระบบป ด ได และสามารถ ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีความ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถ เปนหัวหนางานในการปฏิบัติงานใน โรงเรือนระบบปดได

า า ด การจัดการศึกษา นสายวิชาชีพกคง ปนการศึกษา ที่ นนผู รียน ปนสาคั แ ะตองมีการฝกป บิ ตั ิ น กิ ความ ชีย่ วชา แ ะ ม่อ บ การศึกษากสามาร ที่ ะประกอบอาชีพ  บัณ ติ นักป บิ ตั ิ สาหรับ มทร า นนนา นันคง ปนการ ฝกฝน รียนรูแ ะ งมอทา ยความรวมมอ อง ครอ ายทางการศึกษาที่ ะชวยสรางกระบวนการ รียนรูแกนักศึกษาแ ะ ม่อ บ การศึกษาบัณ ติ ห า นีก ะ ปน คนคณภาพ องต า แรงงาน แ ะมีสว นสาคั นการพั นา ศรษ กิ องประ ทศ ทย ห ติบ ตอยางยั่งยนตอ ป

50 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Close-House

Hands –on Graduate

System for Boiler Chickens (E a a e gS e ) In many universities the word “Hands-on graduates” becomes a goal in the operation of their vocational education management This focuses on training and practice to achieve the proficiency. They can gain the knowledge from learning which leads to the future careers. Rajamangala University of Technology Lanna is an institution of science and technology education for vocations, which focuses on training. RMUTL Lampang students, cooperated by BETAGRO Northen agro industries Ltd., Lampang branch to set the close-house system for boiler chickens (Evaporative Cooling System). The aim is to manage education to the students, majoring in Animal Science, Faculty of Science and Agricultural Technology. The students practiced training in an Animal Science course to achieve the proficiency in real practical training. When they have the expertise, they can apply to their careers in the future. Dr.Piyamas Tanjaroenrat is the head of the Department of broiler chickens farms. The Close-house system for broiler chickens (Evaporative Cooling System) management In the first year, the close-house system for broiler chickens is planning to arrange each class of students to look after the chicken twice; in the morning and evening. Each year, the training students, approximately 60 persons, will learn about feeding broiler chicken by the Department of Livestock Development. In management of broiler chickens, the students were trained to observe the farm works. They also practiced calculating rates such as the quantity to consume food, initial weight, and the observed behavior and characteristic symptom of broiler. This includes the case of illness, death, and burning the corpses.

“Junior Manager Project” was held for the students who were interested in feeding and managing the close-house system for broiler chickens farm. They volunteered to attend this project. The project started in academic year 2016, second semester. There were four volunteers and who previously passed the academic production of poultry subject. The format of participation in this project was the students had to practice the skills in Close-house system for broiler chickens and training to feed the broiler chickens for three generations. Finally, the students were evaluated of their knowledge and were given the certificate announcing that they passed skill training in Close-house system for broiler chickens project of RMUTL, Lampang. The ultimate goal of vocational education in management is to focus on a learner and they also have professionalism in practice. When students graduate, they can apply what they have learned to their careers. The cooperation of education network will help build the learning process to students and when they graduate, they will be qualified for the labor market and they will be the important part in the economic development of Thailand.

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 51


Hands –on Graduate

ธุรกิจคาปลีก สมัยใหมในยุค Thailand .

52 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Hands –on Graduate

หลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ผูนําการจัดการ เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL (Work Integrated Learning) โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กับ บริษัท กลุมเซนทรัล จํากัด (Central roup) ภายใตโครงการ (YP ) โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทางดานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยบริษัท กลุมเซนทรัล จํากัด สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาตลอดหลักสูตร ป หลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เริ่มจัดการเรียนการ สอนในปการศึกษา 2556 โดยใชชอื่ วาหลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร กระบวนการ จั ด การเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รเริ่ ม จากการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ที่มีความสนใจและมีเปาหมายที่จะพัฒนาตนเอง ไปสูบ ณ ั ฑิตนักปฏิบตั มิ อื อาชีพดานธุรกิจคาปลีก ทีผ่ า นการสอบขอเขียน เพือ่ เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีแลว เขาสอบสัมภาษณจากผูบ ริหาร และเจาหนาทีข่ องกลุม ธุรกิจตาง ๆ ของบริษทั กลุม เซ็นทรัล จํากัด เพือ่ คัดเลือกนักศึกษาที่มีความพรอมเขาทํางานในกลุมธุรกิจที่สนใจตาม ความถนัดและบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยใน 4 ปการศึกษา นักศึกษา จะตองเรียนในมหาวิทยาลัยฯ พรอมไปกับทํางานในหนวยงานตาง ๆ ใน กลุมบริษัทฯ ดังนี้ ชั้นปที่ 1 เรียน 4 วัน ทํางาน 2 วัน, ชั้นปที่ 2 และป ที่ 3 เรียน 3 วัน ทํางาน 3 วัน และชั้นปที่ 4 ภาคเรียนแรก เรียน 2 วัน ทํางาน 4 วัน และภาคเรียนที่ 2 เปนการทํางาน 6 วัน ในลักษณะสหกิจ ศึกษา และปการศึกษา 2560 ไดปรับปรุงรายวิชาและพัฒนาหลักสูตร ใหม โดยแยกออกมาจากหลักสูตรการตลาด มาจัดตั้งเปนหลักสูตรการ จัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WiL ทีม่ งุ เนนผลิตบัณฑิตนัก ปฏิบัติมืออาชีพทางดานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ระหวาง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา และบริษทั กลุม เซ็นทรัล จํากัด ตลอดระยะ กวา 5 ป หลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดสรางชือ่ เสียงโดย การควารางวัลมากมาย จากโครงการ (YPR) ของบริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด และครองตําแหนงที่ 1 ทุกครั้ง ดังนี้ ปการศึกษา 2560 รางวัลโลเกียรติยศทอง 5 รางวัล รางวัลโล เกียรติยศเงิน 4 รางวัล รางวัลเกียรติยศเหรีย ทอง 5 รางวัล ล รางวัลเกียรติยศเหรีย เงิน รางวัล รวม 23 รางวัลในปที่ 4 ปการ ศกษา 255 รางวัลโลเกียรติยศเงิน รางวัล รางวัลเกียรติยศเหรีย ทอง 3 รางวัล ล รางวัลเกียรติยศเหรีย เงิน 11 รางวัล รวม 21 รางวัลในปที่ 3 ปการศกษา 2558 รางวัลเกียรติยศเหรีย ทอง 8 รางวัล ล รางวัลเกียรติยศเหรีย เงิน 6 รางวัล รวม 14 รางวัลในป ที่ 2 ปการศกษา 255 รางวัลเกียรติยศเหรีย เงิน รางวัล รวม รางวัลในป รก (พิจารณาผลการเรียนในมหาวิทยาลัย ทีม่ รี ะดับคะแนน เฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไปทุกปการศึกษา) พรอมกับมีผลการปฏิบัติงานดี เยี่ยม (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในหนวยธุรกิจตาง ๆ ของบริษัท ในกลุม เซ็นทรัล จํากัด ทีม่ ผี ลการประเมินในระดับ A ซึง่ มีคะแนนตัง้ แต รอยละ 90 ขึน้ ไป) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 อาจารย ดร.ธนศักดิ์ ตันติ นาคม หัวหนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ไดเขารับโล รางวัลพิเศษ (รางวัลที่ 1) ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา ที่ใหการสนับสนุนอยางดีเยี่ยม ในการดูแลนักศึกษา โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี

โดยไดรับรางวัลมากที่สุดและอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 อาจารย ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหนาโครงการการ จัดการธุรกิจคาปลีก ไดรบั การแตงตัง้ เปน “ประธานเครือขายอาจารยผู ดูแลโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัลระดับปริ าตรี” จากมติทปี่ ระชุม คณาจารยผูดูแลโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัลระดับปริญญาตรีที่รวม โครงการฯ 12 สถาบันการศึกษาและตัวแทนของกลุมบริษัทเซ็นทรัล บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด ไดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา เพียงแหงเดียวในภาคเหนือในการลงนามความรวม มือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทางดานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรวม กับหลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล า นนา ซึ่ ง เป น ต น แบบการจั ด การเรี ย นการสอนเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน (Work Integrated Learning หรื อ WiL) ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เป น รู ป ธรรม โดยบั ณ ฑิ ต รุ  น แรกจาก โครงการฯ ทุกคน จํานวน 27 คน ไดปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของบริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด ไดรับความชื่นชมจากตนสังกัด และ เริ่มถูกพิจารณาใหรับตําแหนงในสายงานในระดับที่สูงขึ้น นอกจาก นั้น ยังเห็นไดจากการเขาศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาตางๆ เชน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหม , มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ธัญบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแกน), มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ หลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ยังไดสงเสริมและ สนับสนุนใหนักศึกษาไดทําวิจัยควบคูไปกับการเรียนการสอน และนํา เผยแพรในระดับนานาชาติ โดยในปการศึกษา 2559 ไดนําเสนอผลงาน วิจยั ทีเ่ ขตปกครองพิเศษ อ งกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 Papers และปการศึกษา 2560 ไดนําเสนอผลงานวิจัยที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน จํานวน 4 Papers ดวยความเอาใจใสและใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย ประจําหลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม ที่มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอกทั้ง 3 ทาน ทําใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรธุรกิจ คาปลีกสมัยใหม เปนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทางดานธุรกิจคาปลีก สมัยใหมที่มีคุณภาพ ทําใหบริษัทกลุมเซ็นทรัล จํากัด ไดใหเกียรติเขา มาสัมภาษณนักศึกษาหลักสูตร 4 ปปกติ และตอบรับนักศึกษาทุกคน จํานวน 25 คน เขารวมโครงการสหกิจศึกษา 4 เดือน ในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ โดยมีสวัสดิการตอบแทนตามขอกําหนดของบริษทั ฯ และยินดี รับนักศึกษาทุกคนเขารวมงานกับบริษัทฯ ทันที หลังเสร็จสิ้นการฝกสห กิจศึกษา จะเห็นไดวา การพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจ คาปลีกสมัยใหม ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทางดานธุรกิจคาปลีก สมัยใหมที่มีคุณภาพมีวินัยในการทํางานและมีศักยภาพในการจัดการ ที่ เปนทีย่ อมรับของบริษทั ชัน้ นําของประเทศ จะสงผลใหบณ ั ฑิตคาปลีกสมัย ใหมมอื อาชีพจากสถาบันแหงนี้ มีสว นสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค ประเทศไทย 4.0 ตอไป นิตยสาร ราชมงคลลานนา 53


Hands –on Graduate

Retail Business Management in Thailand 4.0

Retail Business Management curriculum, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the leader of work integrated learning or “WiL” by the association of Rajamangala University of Technology Lanna and Central Group under the name of Young Professional Retailer (YPR) aims to produce hands-on graduates on modern retail business. The scholarship was supported by Central Group for the 4 years of the curriculum. Retail Business Management curriculum has been in operation since 2013 by as Retail Business Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts. The process of teaching start by recruiting Mattayom 6 students, who were interested in developing themselves to be hands-on graduates in modern retail business. They passed the written examination to study in a bachelor degree and were interviewed by executives and officers from Central Group. Having been selected according to their interest, students must work in company’s work units during their study program; in the first year students study for 4 days and work for 2 days, in the second and third year students they study for 3 days and work for 3 days and in the fourth year the students study for 2 days and work for 4 days. For their second semesters, they have to work in Cooperative Education for 6 days. In 2017, the improvement of new curriculum was separated from Marketing Department to become Retail Business Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts.

54 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Hands –on Graduate

“WiL” aims to produce hands-on graduates for

modern retail business between Rajamangala University of Technology Lanna and Central Group. For over 5 years, Retail Business Management Curriculum gained many awards from oung Professional Retailer ( PR) and wins the first prize every year. 2014 8 6 14 5 23 5 4 5 23 201 (considering from GPA 3.00 for every semester). Having the best working result (considering from grade an assessment with a score of 90 percent or more by working in Central Group’s organizations). On May 19, 2007, Prof. Dr. Tanasak Tantinakom, Head of Retail Business Management Program was a representative of Rajamangala University of Technology Lanna who received a special award (1st prize) for such great support from the students of Central’s bilateral scholarship. Furthermore, on April 1, 2017, Prof. Dr. Tanasak Tantinakom was appointed the president of bachelor degree scholarship network from the resolutions of 12 teachers from educational institutes and representatives of Central Group. Central Group has chosen Rajamangala University of Technology Lanna to sign up for the cooperation in producing hands-on graduates for modern retail business, along with the retail business curriculum. Rajamangala University of Technology Lanna is a Work integrated Learning (WiL) prototype with success in producing 27 graduates in the first class. The graduates have permission to work in company’s departments and Central Group has received the admiration from the affiliation which provides them a chance to develop into the higher position in any work field. Furthermore, they have a chance to visit educational institutes such as Rajamangala University of Technology Isan of Rajamangala University of

TechnologyIsan, Yongchavalitkul University and Hatyai UniversityRetail Business Management curriculum also supports its student to do research while studying and present the research result internationally. In 2016, 3 researches presented their academic work in Hong Kong, China and in 2017 in Tokyo, apan. With good care and close advice from 3 program doctors, the students will get the best chance to graduate in Retail Business Management curriculum and become hands-on graduates. It’s an honor for 25 fourth year students who were interviewed by Central Group and accepted into Cooperative Education project for 4 month in the second semester of 2017, with the company’s fringe benefits. After the end of this project, Central Group is pleased to hire all students. It seems that the students’ development in Retail Business Management curriculum as hands-on graduates is acceptable to lead the companies helping retail business management’s graduates of Rajamangala University of Technology Lanna to be a part of Thailand 4.0 development.

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 55


Social Engagement

หมูบานบานหลวง

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม กรณีหมูบานบานหลวง หมูที่ ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม หมูบ า นบานหลวง ชุมชนทีม่ กี ารตัง้ รกรากมาตัง้ แตสมัยโบราณ มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร เปนสวนหนึ่งของเมืองโบราณ คือ เมืองปาว หรือ เมืองพราว ในปจจุบัน ซึ่งในอดีตจนถึงปจจุบัน หมูบ า นบานหลวง ถือไดวา เปนเสนทางหลักสายสําคัญ ในการเดินทางเขา – ออก อําเภอพราว นอกจาก นัน้ ในอดีตยังใชเปนเสนทางเดินทัพ และหมูบ า นบานหลวงมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ปลูกพืช เลีย้ ง สัตว พืชเศรษฐกิจไดแก ขาว ขาวโพด มันฝรั่ง มะมวง ลําไย เปนตน

56 นิตยสาร ราชมงคลลานนา


Social Engagement

จากการประกอบอาชีพสวนใหญของชาวบานในชุมชนประกอบ อาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญจงึ ประสบปญหาราคาผลผลิตตกตํา่ สินคา ทางการเกษตรลนตลาด ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดราคาสินคาทางการ เกษตรจากกลุม พอคาคนกลาง ทําใหคณ ุ ภาพชีวติ ของชาวบานในชุมชนมีไม คอยจะสูดีนักและประชากรสวนใหญมากกวารอยละ 70 ของประชากร ทัง้ หมด อยูใ นชวงอายุ 55 – 60 ป ซึง่ ในอนาคตอาจเกิดปญหาในการทํางาน ได ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดกําหนดแผน พัฒนากลยุทธเพือ่ สรางความเปนเลิศดานวิชาการ การวิจยั และนวัตกรรม เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชน เพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน สังคม ซึง่ เปาหมายเพือ่ พัฒนาศักยภาพประชาชนในทองถิน่ ใหมคี วามพรอม ในการดํารงชีพและมีอาชีพที่มั่นคง ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวม เพื่อ ใหคณาจารย บุคลากรนักศึกษาและประชาชน รวมกันวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาดวยการนําความรูเชิงวิชาการสมัยใหมและเทคโนโลยี ไปประยุกตใชกับองคความรูเดิมของชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการสง เสริมอาชีพและสรางอาชีพใหกับคนในชุมชน ในการพัฒนาหมูบาน ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน คณะทํางานโครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ของหมูบ า นฯ หนวย งานภาคีเครือขายในพืน้ ที่ ผูน าํ ชุมชนและชาวบาน ไดวเิ คราะหสภาพปญหา และแนวทางแกไขที่ไดจากการประชาคม พรอมสรุปประเด็นการดําเนิน กิจกรรม ได 3 กิจกรรม ประกอบดวย 1. กิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ 2. กิจกรรมดานการทองเที่ยวชุมชน 3. กิจกรรมดานเกษตรปลอดภัย ซึ่ง ในการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม ตองอาศัยหนวยงาน ทั้ง 2 ภาคสวน ประกอบดวย สวนที่ 1 หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา ที่สามารถบูรณาการศาสตรทั้ง 4 ศาสตร จากความชํานาญการ ของคณาจารยทางคณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนบุคลากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สวนที่ 2 หนวยงานภาคีเครือขายภายนอก ทีจ่ ะใหการสนับสนุน และรวมกันยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวบานในชุมชน และนอกจากนัน้ ยัง สามารถนําเอาองคความรูจ ากชุมชนมาบูรณาการ ผลงานวิจยั มาประยุกต ใชกับการเรียนการสอนและประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย คณะทํางานรวมกับชุมชนไดวิเคราะหรวมกันแลว เห็นควรให ดําเนินโครงการในประเด็นที่ไดประชาคม ภายใตหลักการ “ลดรายจาย เพิ่มรายได ชุมชนมีความสุข” ซึ่งนํามาสูกรอบแนวความคิดในการยก ระดับคุณภาพชีวิตหมูบาน ของชุมชนบานหลวงเพื่อเปาหมายคือการยก ระดับคุณภาพชีวิตของชาวบาน บานหลวง ดานการสงเสริมอาชีพ ดาน การทองเที่ยวชุมชน และดานเกษตรปลอดภัย โดยมีความรวมมือของ ภาคีเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐ และองคการปกครองสวนทองถิ่นและ ภาคประชาชน การเขาไปดําเนินงานในหมูบานนั้น คณะผูดําเนินโครงการ ไดเขาไปประชาคมหมูบาน เพื่อหาวิธีการแกปญหารวมกับผูนําชุมชนและ หนวยงานภาคีเครือขายในการเขาไปแกปญหาและทําการประเมินผลเพื่อ ปรับปรุงในปตอไป การดําเนินงานโครงการนั้นมีแผนการดําเนินการเปนระยะเวลา 3 ป โดยการสงเสริมใน3 ดานไดแก 1.ดานการสงเสริมอาชีพ 2.ดานเกษตร อินทรียตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.ดานการทองเที่ยวและสงเสริม กิจกรรม

ดานการสงเสริมอาชีพ

ในปแรกนั้น ทางผูดําเนินโครงการนั้นไดเขาไปสงเสริมอาชีพ ในการถายทอดองคความรูในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สวน ในปที่สอง ทางคณะทํางานไดเขาไปจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยการ เขาไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแปรรูป ออกแบบบรรจุภัณฑให แกสินคาและในปที่สาม เริ่มจัดแสดงสินคา ผลิตภัณฑของชุมชนและ สามารถไดรับมาตรฐานรับรองสินคาและสามารถบรรจุกิจกรรมดาน การสงเสริมอาชีพไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

ดานเกษตรปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ในปแรก เปนความพยายามในการสรางกลุมเกษตรอินทรีย เพื่อผลิตปุยหมักโดยการเขาไปใหความรูเรื่องการใชอินทรียทดแทน สารเคมี การปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือเพื่อเพิ่มรายไดลดรายจาย ใน ปที่สอง นั้นเปนการสงเสริมใหชาวบานมีการใชปุยอินทรียและติดตาม ความยัง่ ยืนการมีอาชีพ มีรายไดเพิม่ ขึน้ และในปทสี่ าม เกิดปราชญชาว บานในการถายทอดความรูด า นการเกษตร สามารถตอยอดในการขยาย พันธุ กบ ไก ปลา และสรางแหลงเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน

ดานการทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ

ในปแรกเปนการรวบรวมกลุมทองเที่ยวในหมูบานโดยการ สรางแผนทีท่ อ งเทีย่ ว สรางกิจกรรมทองเทีย่ วรายป และประชาสัมพันธ ผานสื่อชองทางตางๆ สรางกลุมมัคคุเทศกนอย ในปที่สองจัดกลุมการ ทองเที่ยวเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับหนวยงานภายนอก พัฒนาการ ประชาสัมพันธกจิ กรรมการทองเทีย่ ว ในปทสี่ าม มีการจัดระเบียบการ บริหารจัดการและมาตรฐานการทองเที่ยว สรางแผนที่ชุมชนโดยการ เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวชุมชนเขากับกิจกรรมดานการทองเที่ยวของ ชุมชน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการดําเนินโครงการ ซึ่งถือวาเปน ประโยชนแกชุมชนในหลายๆ ดานและเกิดนวัตกรรมใหม มีผลิตภัณฑ ใหมเกิดขึ้นและที่สําคัญคือการสรางกระบวนการใหมใหแกชุมชน ไดแก สามารถดําเนินการจดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 5 กลุมและมีกลุมที่ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 2 กลุม เกิดกลุมอาชีพใหมดานการสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว เกิดอาชีพ ดานเกษตรกรรม เชนการเลี้ยงไกไข การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบและอาชีพ จักสานไมไผ ชุมชนไดมีแผนที่ทองเที่ยวชุมชน มีศูนยการเรียนรูดาน การสงเสริมอาชีพ การทองเทีย่ ว และดานเกษตรปลอดภัย เกิดปราชญ ชุมชนทีจ่ ะสามารถถายทอดความรูไ ด ประชาชนในทองถิน่ มีความรูแ ละ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบ อาชีพเพื่อสรางประโยชนใหแกตัวเองและครอบครัว ทุกคนมีความสุข ชุมชนมีรอยยิม้ เปนไปตามปรัชญาของการดําเนินโครงการในการมุง มัน่ นําความรูจ ากมหาวิทยาลัยเพือ่ ไปพัฒนาสังคม ชุมชนใหมคี ณ ุ ภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ซึ่งมุงหวังใหเหลาครูอาจารยไดสอน นักศึกษาไดฝกและสังคม ชุมชนไดประโยชน เพื่อสรางรอยยิ้มใหชุมชนอยางยั่งยืน อาจารยชัยภูมิ สีมา /อภิญญา พูลทรัพย

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 57


Social Engagement

Baan Luang Model: Model Village on Participatory Enhancement of Life Quality of Villagers and the Community Ban Luang Moo 6, Lhong Khod, Phrao, Chiang Mai, Thailand a L a g age is a community established since ancient times with historical evidence to be part of the ancient city namely “Muang Phrao” or “Phrao”. This village has been considered as the main route for commuting to and from Phrao district, while it was, in the past, also used as a wartime marching route. The major occupation in Ban Luang village is agriculture with crop and livestock farming. The economic crops include rice, corn, potatoes, mangoes, and longans, for instance. Since most of the villagers are mainly agricultural workers, they suffer from low prices on crop yields as agricultural commodity overflow the market. Exploited and forced to sell their yields at unfair prices by middlemen, the quality of life of the villagers in the community is hardly good. Additionally, over 70 of the 58 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

population is in the age range between 55 and 60 years, which in the future may cause problems with regards to workforce. Rajamangala University of Technology Lanna has designated strategic plans to promote academic excellence, research, and innovation to produce research works that meet the needs of the community while enhancing the competitiveness of the country and improve the quality of life of people in the society. The goal is to develop the potential of local people to be prepared in making their living and have stable jobs using a participatory process so that the faculty staff, students, and the public can, together, analyze problems and solve them by applying modern academic knowledge and technology to the existing wisdom of the community. This is to create added value in vocational promotion and creating jobs

“Baan Luang Village” for people in the community, developing the village and community to bring about good quality of life among villagers with stable and sustainable jobs. The working group on improving the quality of life of the village, local partnering organizations, community leaders, and villagers have come together and analyzed problems and determined solutions from public hearing. There are 3 kinds of activities implemented which can be summarized as 1. Vocational Promotion activities 2. Community Tourism activities and 3. Organic Farming activities. In carrying out activities under the project of participatory enhancement of life quality of villagers and the community, the participation of two units are required as follows: U 1 consists of internal divisions of Rajamangala University


Social Engagement

of Technology Lanna which integrate four fields of expertise from the faculty staff along with university students of the Faculty of Engineering, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Faculty of Fine Arts, and Faculty of Science and Agricultural Technology. U 2 is a network of external partners which are willing to support and enhance the quality of life of villagers in the community. Moreover, the body of knowledge developed from researching on and working with the community can be integrated and applied to the teaching and learning while applying modern technology. The working group has together with the community brainstormed and agreed on implementing the project based on the issues raised in public hearing under the concept of “reducing the expenditure and promoting earnings and happiness in the community”. This has led to a conceptual framework on improving the quality of life of people in Baan Luang Village in terms of vocational promotion, community tourism, and organic farming with the cooperation from government agencies and the local government together with the public sector. The project implementation in the village started with public hearing in the community to find out solutions for problems with community leaders and a network of partnering organizations to address problems and evaluate them for improvement in the following year. The project has a three-year implementation plan with the enhancement aimed in three aspects: 1. Vocational Promotion 2. Organic Farming under Sufficiency Economy Philosophy 3. Community Tourism.

ca

a P

In the first year, the working group transferred the body of knowledge in agricultural product processing. In the second year, the working group helped founding a community enterprise group by developing quality products and packaging design for the goods. In the third year, the focus was on launching community products in exhibitions and achieving product certification standards while vocational promotion activities were included as part of the development plan of the local government or Sub-district Administration Organization.

Ec

ga c a P

g

and the monitoring of vocational sustainability and achieving of higher incomes among villagers. And in the third year, local wisdom in agricultural knowledge transfer was established and extended in forms of frog, chicken, and fish farming with a community agricultural learning center set up.

T

In the first year, the working group addressed the gathering of tourist groups in the village by creating a tourist map, created annual tourist activities, promoted community tourism various media channels, and started a youth tour guide group. In the second year, the local tourism groups were partnered with external tourism agencies and promotion of community tourism was further developed. In the third year, tourism activities were managed up to tourism standards with the community map created by linking community attractions with community tourism activities. Changes after the implementation of the project have benefited the community in many ways while new innovations and products have also been invented. Five groups of community enterprises have been registered, of which two groups have been certified for community product standards. New vocational and tourism groups and agricultural jobs have emerged such as frog farming and bamboo weaving. The community has a community tourism map. There are vocational, tourism, and organic farming learning centers. Community leaders with local wisdom have been identified to transfer knowledge among villagers whereas local people have sufficient knowledge and skills to pursue jobs to benefit themselves and their families. Every stakeholder and the community are satisfied, which is in accordance with the philosophy of the project, or the commitment to bring knowledge from the university to benefit the society and to better life quality of people in the communities. Teachers are able to pass on the knowledge, students get to put knowledge into practice, and the society together with the communities are benefited from so that communities are developed sustainably. Kaweeporn Wachirarangsiman (translator)

e S ce c

In the first year, efforts were made to found an organic farming group to produce compost by educating the villagers on the use of organic substitutes as fertilizers to replace chemicals as well as the cultivation of household herbs to increase earnings and reduce the expenditure. In the second year, the work was on promoting the use of organic fertilizers นิตยสาร ราชมงคลลานนา 59


Alumni Talk

นายก ษณ ธนาวณิช ศิษยเกาแผนกวิชาไ ากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มทร.ลานนา เชียงใหม) ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

Mr.Krit Thananich ce e a g Ma (

)

(

)

Tec ca ege e a k a Ra a a ga a U e Tec g La a) a e k e ge a a e วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ สถานศึกษาที่สรางความรูคูความสุข

วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ชือ่ นีย้ งั อยูใ นความทรงจําของศิษย เกาทุกคนเสมอ เมือ่ ครัง้ ทีผ่ มไดมโี อกาสเขามาศึกษา ณ สถาบันแหงนีใ้ น ปพุทธศักราช 2520 ในแผนกวิชาไฟฟากําลัง นับเปนชวงเวลาหนึ่งที่มี ความสุขในการศึกษา เลาเรียน และการดํารงชีวิตมีโอกาสไดรับความรู การอบรมสั่งสอนจากคณะครู อาจารย และพบกับ พี่ นอง และเพื่อนๆ ทําใหมีความรัก ความผูกพันที่ไมอาจลืมเลือนจากความทรงจําได วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ไดบมเพาะวิชาการ วิชาชีพ และ วิชาชีวติ ทําใหเรามีความมานะ อดทน มุง มัน่ ตัง้ ใจจริง รูจ กั ความสามัคคี กลมเกลียว เมือ่ ไดรบั ทราบวาสถาบันแหงนี้ มีพฒ ั นาการจนปจจุบนั เปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผมยิ่งรูสึกภาคภูมิอยางยิ่งที่ สถาบันแหงนี้ ยังคงยึดมั่นปณิธานที่วา “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อ ชุมชน สูสากล” โดยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สายวิชาชีพบนพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองประเทศไทย 4.0

ความประทับใจในระหวางที่เขารับการศึกษา

ความประทับใจทีม่ ตี อ ครู อาจารย ยังคงไมลบเลือนไปตามกาล เวลา เรายังจดจําไดเสมอถึงความรัก ความเมตตา ความเอาใจใสที่ครู อาจารยทุกทานมอบใหศิษยทุกคน ครู อาจารยที่วิทยาลัยแหงนี้เปรียบ เสมือนเปนพอเปนแม คอยดูแลใหเราเปนศิษยทมี่ คี ณ ุ ภาพ ถายทอดองค ความรูทั้งวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ครู อาจารยทานเปรียบเสมือน พี่ เมือ่ ยามทีเ่ รามีปญ  หา คอยใหคาํ ปรึกษาอยางใกลชดิ จนทําใหเรารูส กึ ประหนึ่งวา ที่นี่คือ าน อันแสนอบอุน สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลานนา และคณาจารย ที่ทําใหผมระลึกและมีความภาคภูมิใจถึง สถาบันแหงนี้อยูเสมอ 60 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

(P e e

The name is always in the memory of every alumni. When I first came to study at this institution in 1977 in Electric Power department, I felt that it was the happiest time for my study life. I gained a lot of knowledge. I met many brothers, sisters, friends, and was taught by good teachers. This gave me love and bound that I have never forgotten. This college gave me knowledge of academics, vocations, and life, which made me a gritty man with solidarity. When I heard that this institution had become Rajamangla University of Technology Lanna, I felt so proud that my institution had been develop to what it is today as “Innovative University for communities for internationalization.” The university produces hands-on graduates for vocational fields based on science and technology, which is considered the heart of personnel development for Thailand 4.0.

M

e

g

ea

I have never forgotten the impression I had with my teachers. I always recall their mercy, love, and care they gave to all students. They were like parents who pushed us to become a qualified pupil who could transfer academic, vocational and life knowledge to others. They were like brothers and sisters when we had problems, giving us advice and consulted us closely. This made us feel that the college is like a warm for us. Finally, I would like to thank Rajamangala University of Technology Lanna and all teachers who help me recall the pride I’ve always have for this institution.


ea

Conner

ผลการวิจัยระบุ...

การดื่มนํ้ากอนอาหาร... ...ชวยลดนํ้าหนักได ผลการศึกษาวิจยั ในสหรัฐอเมริกาพบวา การดืม่ นํา้ กอน อาหารสามารถชวยลดนํ้าหนักได เนื่องจากนํ้าไมมีแคลอรี่และ การดื่มนํ้าทําใหเรารูสึกอิ่มโดยนักวิจัยจากรัฐ Virginia พบวา หากดื่มนํ้าสองแกวกอนอาหาร จํานวนสามครั้งตอวันจะชวย ลดนํา้ หนักลงไดเฉลีย่ 5 ปอนด และไดมกี ารนําเสนอผลการวิจยั ดังกลาวนี้ที่งานประชุมของสมาคมนักเคมีแหงชาติอเมริกันที่ เมืองบอสตันซึ่งพวกเขาไดทําการทดสอบกับผูสูงอายุจํานวน 48 รายโดยแบงผูถูกทดสอบออกเปนสองกลุม ใชเวลาศึกษา นานกวา 12 สัปดาห ผูสูงอายุทั้งหมดที่เขามามีสวนรวมในการ ศึกษาครั้งนี้มีอายุระหวาง 55-75 ป โดยกลุมแรกจะไดรับอา หารแคลอรี่ตํ่า และไมไดดื่มนํ้าใดๆกอนมื้ออาหาร สวนกลุมที่ สองไดรับอาหารแคลอรี่ตํ่าเชนกัน แตใหดื่มนํ้าสองแกวกอน รับประทานอาหารในแตละมื้อ เมื่อครบระยะ 12 สัปดาหพบ วา กลุมที่ดื่มนํ้ากอนมื้ออาหารจะมีนํ้าหนักลดลงเฉลี่ย 15.5 ปอนดในขณะที่กลุมที่ไมไดดื่มนํ้ากอนมื้ออาหารมีนํ้าหนักลด ลงเพียง 11 ปอนด จากการศึกษากอนหนานี้ก็พบวาคนวัยกลางคนและ ผูสูงอายุที่มีการดื่มนํ้าสองแกวกอนรับประทานอาหาร จะชวย ใหรางกายไดรับแคลอรี่ในอาหารในมื้อนั้นๆลดลงไปประมาณ 75- 90 แคลอรี่ ศาสตราจารย Brenda Davy นักวิจยั อาวุโสจาก เวอรจิเนียเทคกลาววา นี่เปนการศึกษาครั้งแรกที่มีการทดลอง แบบสุมโดยมีกลุมควบคุมในการใชนํ้าเพื่อการควบคุมนํ้าหนัก เธอกลาววา เหตุผลสําคัญที่นํ้าชวยในการลดนํ้าหนักไดอยางมี ประสิทธิภาพนั้น เนื่องจากนํ้าชวยใหรูสึกอิ่ม และในนํ้านั้นไมมี แคลอรี่ใดๆ นั่นเอง

Drinking water before meals can help people to lose weight, says a US study. Water contains no calories and drinking it makes us feel full. Scientists from Virginia found that slimmers can lose an average of 5 lbs extra if they drink two glasses of water three times a day before meals. The researchers presented their findings at the National Meeting of the American Chemical Society in Boston. They tested the theory on 48 older adults, split into two groups, over 12 weeks. All adults who took part in the study were aged 55 to 75. The first group followed a low-calorie diet but did not drink any extra water before meals. The second group followed the low-calorie diet but also drank two glasses of water before each meal. Over the course of 12 weeks, those drinking water lost about 15.5 lbs while the others lost about 11lbs.

k g ae e e ea e e g a

..... อานตอ ที่ https://www.gotoknow.org

e a middle-aged and older people who drank two glasses of water before eating a meal ate between 75 and 90 fewer calories during that meal. Professor Brenda Davy, senior author of the study, from Virginia Tech, said it was the first randomised controlled trial looking at water consumption and dieting. She said the reason water may be so effective is because it fills up the stomach with a liquid that has no calories. นิตยสาร ราชมงคลลานนา 61


Cover S ภาพ เร่อง รศ.เ ชา นาวานุเครา ห สัมภาษณ อภิ า พูลทรัพย

เสนทางสูนักกี า.....

.....วอลเลยบอลทีมชาติ นศ. มทร.ลานนาตัวแทนทีมชาติไทยเขารวมการแขงขัน วอลเลยบอลเยาวชนชายชิงแชมปอาเชียน

ผลงาน

- ตัวแทนทีมชาติไทยเขารวมการแขงขันวอลเลยบอลชายชิงแชมปเอเชีย รุนอายุ ไมเกิน 23 ป ณ ประเทศ เมียนมาร ป 2014 ไดลําดับที่ 7 - ตัวแทนทีมชาติไทยเขารวมการแขงขันวอลเลยบอลชายกี ามหาวิทยาลัยโลก ณ ประเทศ เกาหลีใต ป 2014 ไดลําดับที่ 11 - ชนะเลิศการแขงขันวอลเลยบอลชาย การแขงขันกี ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลครั้งที่ 33 ในนามทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันวอลเลยบอลชาย การแขงขันกี า มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส” ในนามทีมมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา - ชนะเลิศเหรียญทองรายการ “The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sport Week-Kunming ในนามทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา 62 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

-

c ee e

e T a a national male volleyball team, participating in Asia Volleyball Championship Competition (under 23 years old in Myanmar in 2014) and was rank the 7th e T a a national male volleyball team, participating World Volleyball in South Korea in 2014) and was ranked the 11th T e e of 33th RMUTL Sport Competition Sec e of 44th Suranaree Game, Thailand University Sport Competition T e e a a a e “The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sport Week-Kunming


Cover S

นายนรา จันทรแกว . . รับผิดชอบและแบงเวลา

นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร มทร.ลานนา พิษณุโลก “เริ่มเลนวอลเลยบอลมาตั้งแตอายุ 10 ขวบ มุงมั่นและทุมเทมาตลอดเพราะเปนกี าที่ ตนเองรัก การเรียนกับกี าก็ไมตางกันเพราะตองมีความรับผิดชอบเหมือนกัน เพียงแต เราตองเสียสละมากกวาคนอื่น ตื่นเชามาซอมจากนั้นก็ไปเรียน มีเวลาวางก็จะทบทวน วิชาเรียน ทํางานสง พอขาดเรียนไปแขงก็จะตามงานกับเพื่อน ที่ผานมาใมเคยมีป หา เรื่องการเรียนกับการแขงกี า”

M . a a a ke

“Responsibility and Time Management.”

3rd year student majoring in Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Phitsanulok “I started playing volleyball when I was 10 years old. I was determined and dedicated to volleyball because it was my beloved sport. In my opinion, playing sports and studying are alike because we have to devote ourselves to them. When I wake up, I play volleyball. After that, I go to school. When I have free time, I revise my lessons and do assignments. I’ll ask my friends to review the lessons for me if I miss my classes. I don’t have any problems with both playing sports and studying.”

นายอมรเทพ คนหาญ

สิ่งสําคัญในการเปนนักกี าคือตองเชื่อ งโคชและตองมีวันัย

นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร.ลานนา พิษณุโลก “การเรียนกับการแขงขันกี า หากเราตองทําสองอยางในเวลาเดียวกัน เราตองแยกกอน วา การเรียนคือการเรียน กี าคือกี า อยาเอาทัง้ สองอยางมาปนกัน รับผิดชอบและในบ บทบาทหนาที่นั้นใหดีที่สุด ากถึงนอง ที่อยากประสบความสําเร็จในการเปนนักกี า อาชีพ คือสิ่งที่สําคั ในการเปนนักกี าคือตองมีวันัย ตองเชื่อ งโคชและนําสิ่งที่ไดรับ มาไปปรับปรุงพั นาตนเองใหดีกวาเดิม”

M.

e

a

“The most important things for sportsmen are to listen to a coach and have disciplines.” 3rd year student, Management, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, RMUTL, Phitsanulok “If we have to study and play sports at the same time, we have to separate between the two. Do not mix them up. We have to be responsible and do the best for our duties. If you want be a professional sportsman, you have to listen to the coach, have disciplines, and always improve yourself.”

นายณรงค ทธิ จันภิรมย .... ถาคิดจะทําตองทําใหเต็มที่

นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร มทร.ลานนา พิษณุโลก “เริ่มเขาสูวงการวอลเลยบอลอาชีพมาตั้งแตสมัยเรียนสมัธยม จบวันนี้ก็ 5 ปกวาแลวที่ อยูบนเสนทางนี้ มีบางบางครั้งที่เหนื่อย ทอ ขี้เกียจ อยากเปนเหมือนเด็กวัยรุนคนอื่น แตก็จะคิดเสมอวา สิ่งที่ทําอยูนั้นทําเพื่อตัวเอง ผลที่ไดก็เพื่อตัวเองไมใชเพื่อใคร สิ่งนั้น คืออนาคตของเรา และเมื่อเรียนจบก็อยากรับราชการทหารควบคูกับการเปนนักกี า อาชีพมีอนาคตที่มั่นคง”

M. a

g

a

“If i want to do ,I will do my best.”

2nd year student of management of Business Administration and Liberal Arts, RMUTL, Phitsanulok He has been a professional volleyball player since he was in his secondary school. Until now, it has been more than 5 years that I have in this road. Sometimes, I feel tired, desperate, and lazy having the normal life as other teenagers. However, I always think that all I have done is for me. It’s my future. When I graduate, I would like to be a soldier and a professional sportsman. นิตยสาร ราชมงคลลานนา 63


Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

เปดรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา

ทั้งหมด 6 865 ที่นั่ง

เปดการเรียนการสอน 4 คณะ 1 วิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ั การ รียนการสอนที่ ชียง หม ตาก ชียงราย าปาง นาน พิษณ ก ยมีกาหน การ ังนี รอบ 1 T S 1 P สาหรับผูกา ังศึกษา ระ ับ ม ม ปวช แ ะ ปวส กาหน แ ะ ตองมี แสดงความสามารถพิเศษ เริ่มเปดรับสมัครออนไลน 1 ตุลาคมคม 2560 รอบ 2 T S 2 โควตา สาหรับผูกา ังศึกษา ระ ับ ม ม ปวช แ ะ ปวส นส านศึกษาที่ตังอยู น ตพนที่ภาค หนอ ังหวั กําหนด P มากกวา 2.75 เริ่มเปดรับสมัครออนไลน 1 มกราคม 2561 รอบ 3 รับตรง มทร.ลานนา สําหรับผูกําลังหรือสําเร็จศึกษา ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส. คะแนนสอบขอเขียน 70 คะแนน - e 30 เริ่มเปดรับสมัครออนไลน 15 กุมภาพันธ 2561 รอบ 4 T S 3 รับตรงรวม พรอมกันทั่วประ ทศ สาหรับผูที่ กา ังศึกษาหรอสา ร การศึกษา ระ ับ ม ที่มีคะแนนสอบ

เปดรับสมัครออนไลน 9 - 13 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

053-921444 ตองานรับสมัคร 1234 e a ce.

64 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

.ac.

e


RMUTL PROFILE

โรงเรียนเกษตรกรรมนาน กอตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่ง กําหนดใหมกี ารศึกษาวิชาชีพใหเหมาะสมกับภูมปิ ระเทศ ตอมา ในป พุทธศักราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมนานจึงไดรบั การยกฐานะให เปนวิทยาลัยเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ไดแยกตัวจากกรมอาชีวศึกษาและจัดตัง้ เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนาน ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518 และในป พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน วิทยาเขตนาน จึงไดรบั การ สถาปนาเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน” รวมเวลาการกอตั้งจนถึงปจจุบัน 79 ป มทร.ล า นนา น า น จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับ ปริญญาโท ใน 3 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร และคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี การเกษตร โดยมีความโดดเดนในภูมิภาคมุงสูความเปนเลิศทาง เทคโนโลยีการเกษตร กาวสูองคกรที่สรางสรรควิศวกรและการ พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อสังคม โดยมีเอกลักษณคือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร

Admission

Nan campus was first founded on 1st August 2481, BE, as Nan Agricultural School. It was then established as Nan Agricultural College (2517 BE), the College of Technology and Vocational Education, Nan Agricultural Campus (2518 BE), and Rajamangala Institute of Technology, Nan Campus (2531 BE). In 2548 BE, it was constituted as Rajamangala University of Technology Lanna, Nan Campus. The founding of Nan campus is 79 years in total. RMUTL Nan campus is organised into three faculties, the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, and the Faculty of Science and Agricultural Technology. The focus of Nan campus is on agricultural technology and aims to develop the discipline of engineer, innovation, and research for society, with the campus’ identity as the center for g ca e a ec .

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 65


Admission

RMUTL PROFILE

ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2481 โดยใช ชื่อวา โรงเรียนประถมอาชีพชางไม และไดรับการยกฐานะตาม ลําดับ ดังนี้ ป พ.ศ.2500 เปนโรงเรียนการชางตาก ป พ.ศ.2510 เปนวิทยาลัยเทคนิคตาก ป พ.ศ. 2518 เปนวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคตาก ป พ.ศ.2531 เปนสถาบัน เทคโนโลยี ร าชมงคล วิ ท ยาเขตตากและในป พ.ศ.2548 เป น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา ตาก รวมเวลาการ กอตั้งจนถึงปจจุบัน 79 ป มทร.ล า นนา ตาก จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ใน 4 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุงเนนงานวิศวกรรมศาสตรและ บริหารธุรกิจ ซึ่งเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําสูชุมชน โดย มีเอกลักษณคือ เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน

66 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Tak campus was fi rst founded on 17 th August 2481, BE, as the Elementary School for Carpentry. It was then established as Tak Technical Training School (2500 BE), Tak Technical College (2510 BE), the College of Technology and Vocational Education, and Tak Technical Campus (2518 BE), and Rajamangala Institute of Technology, Tak Campus (2531 BE). In 2548 BE, it was constituted as Rajamangala University of Technology Lanna, Tak Campus. The founding of Tak campus is 79 years in total. RMUTL Tak campus is organised into four faculties, the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, the Faculty of Arts and Architecture, and the Faculty of Science and Agricultural Technology.The focus of Tak campus is on engineering and business administration fields, which forms the campus’ identity as the association that provides Tec g a age e ec


RMUTL PROFILE

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2496 โดยใชชื่อวา โรงเรียน เกษตรกรรมพิ ษ ณุ โ ลก และได รั บ การยกฐานะตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ป พ.ศ.2509 เปนวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก ป พ.ศ.2518 เปน วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาเขตเกษตรพิ ษ ณุ โ ลก ป พ.ศ.2531 เปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก และในป พ.ศ.2548 ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลลานนา พิษณุโลก รวมเวลาการกอตั้งจนถึงปจจุบัน 64 ป มทร.ล า นนา พิ ษ ณุ โ ลก จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ใน 3 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุงเนนการเสริม สรางใหเปนศูนยความเปนเลิศที่บริการการวิเคราะห และตรวจสอบ มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมในดานการผลิตทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยแก ชุมชน โดยมีเอกลักษณคือ ศูนยความเปนเลิศดานเกษตรปลอดภัย

Admission

Phitsanulok campus was first founded on 23 August, 2496, BE as Phitsanulok Agricultural School and then constituted as Phitsanulok Agricultural College (2509BE), the College of Technology and Vocational Education, Phitsanulok Agricultural Campus (2518BE), and Rajamangala Institute of Technology, Phitsanulok Campus (2531 BE). In 2548 BE, it was constituted as Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus.The founding of this campus is 64 years in total. RMUTL Phitsanulok campus is organised into three faculties, the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, and the Faculty of Science and Agricultural Technology. The focus of the Phitsanulok campus is on developing the center of analysis and quality assurance of agricultural production, as well as technology for agricultural production and food safety, which forms the campus’ identity as being the institution for e e E ce e ce Sa e g c e. rd

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 67


Admission

RMUTL PROFILE

กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2500 โดยใชชื่อวา วิทยาลัย เทคนิคภาคพายัพ และไดรับการยกฐานะตามลําดับ ดังนี้ ป พ.ศ.2512 เปน วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ป พ.ศ.2518 เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ ป พ.ศ.2531 เปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคพายัพ และในป พ.ศ.2548 ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม รวมเวลาการกอตั้งจนถึง ปจจุบัน 60 ป มทร.ล า นนา เชี ย งใหม จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมุง เนนพัฒนา และบริหารจัดการดวยการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ สง เสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรูแกชุมชนดวยการสรางนักศึกษา เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะดานวิชาชีพในหลากหลายสาขา โดย มีเอกลักษณคือ วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม

68 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Chiang Mai campus was fi rst founded on 8th August, 2500, BE as the Technical College of Northern Region. It was then established as the College of Technology and Vocational Education, Chiang Mai Technical Campus (2518 BE) and Rajamangala Institute of Technology, Chiang Mai Campus (2531 BE). In 2548 BE, it was constituted as Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai Campus. The founding of Chiang Mai campus is 60 years in total. RMUTL Chiang Mai campus is organised into four faculties, the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, the Faculty of Arts and Architecture, and the Faculty of Science and Agricultural Technology.The focus of the Chiang Mai campus is on developing and managing teaching and learning, research, and community service, as well as preserving Thai art and culture. It also aims to equip hands-on graduates from many disciplines, with the campus’ identity as the foundation for T a a c ea a .


RMUTL PROFILE

กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยใชชื่อวา โรงเรียน เกษตรกรรมลํ า ปางและได รั บ การยกฐานะตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ป พ.ศ.2518 เป น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาเขต เกษตรลํ า ปาง ป พ.ศ.2531 สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล วิทยาเขตลําปาง และในป พ.ศ.2548 ไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง รวมเวลาการกอตั้งจนถึงปจจุบัน 45 ป มทร.ล า นนา ลํ า ปาง จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับ ปริญญาโท ใน 3 คณะ และ 1 สถาบัน ไดแก คณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาการเรียน การสอน การวิ จั ย และการบู ร ณาการศาสตร ต า งๆ ที่ มี อ ยู ใ น มหาวิ ท ยาลั ย จากต น นํ า สู ป ลายนํ า ตั้ ง แต ก ระบวนการผลิ ต ทาง การเกษตร และการนําผลผลิตเขาสูการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ ภายใตการสรางเครื่องมือและดูแลระบบจากวิศวกร รวมทั้งกระบวน การบริ ห ารทางธุ ร กิ จ และบริ ก ารที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ ความ ต อ งการทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ โ ดยมี เอกลักษณคือ อุตสาหกรรมเกษตร

Admission

Lampang campus was first founded on 1st January, 2515, BE as Lampang Agricultural School. It was then established as the College of Technology and Vocational Education, Lampang Agricultural Campus (2518BE), and Rajamangala Institute of Technology, Lampang Campus (2531BE). In 2548 BE, it was constituted as Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang Campus. The founding of Lampang campus is 45 years in total. RMUTL Lampang campus is organised into 3 faculties and 1 research institute, the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, the Faculty of Science and Agricultural Technology, and the Research Institute of Agricultural Technology. The focus of the Lampangcampus is on developing and managing teaching and learning, research, and integration of multi-disciplines, ranging from the processes of agricultural production to transforming and developing agricultural products, and those of business administration and service, to meet local, national, and international needs. The campus’ identity is recognized as the body that promotes the g c a .

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 69


Admission

RMUTL PROFILE

กอตัง้ เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2538 โดยใชชอื่ วา สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย และในป พ.ศ.2548 ไดรับการสถาปนาเปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย รวมเวลาการกอตัง้ จนถึง ปจจุบัน 22 ป มทร.ลานนา เชียงราย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา ตรี ใน 2 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร และคณะ วิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา เชียงราย มุงกระจายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาสูท อ งถิน่ ชนบท โดยมีพนื้ ทีเ่ ปาหมายดําเนินงานในเขตภาคเหนือ ตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ หรือ เ ตสีเ่ หลีย่ มเศรษ กิ โดยการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานบริการเพื่อสนอง ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค เปนสถาบันการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม โดยมีเอกลักษณคือ การคาและ บริการจัดการเทคโนโลยี

70 นิตยสาร ราชมงคลลานนา

Chiang Rai campus was fi rst founded on 3 January 2538BE as Rajamangala Institute of Technology Lanna, Chiang Rai Campus. It was then constituted as Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Rai Campus in 2548, BE. The founding of Chiang Rai campus is 22 years in total. RMUTL Chiang Rai campus which are organised into two faculties, the Faculty of Business Administration and Liberal Arts and the Faculty of Engineering. Chiang Rai campus aims to expand opportunities for teaching and learning and developing the rural areas in the upper northern region of Thailand. The focus is on developing science, technology, and service to meet the needs in the labour market and the region. It also emphasizes developing the quality of life and environment, together with natural resources and culture preservation. The identity of the campus is on being the institution for T a g a Tec g a age e e ce . rd


Admission

นิตยสาร ราชมงคลลานนา 71


Profile for pr.rmutl.news

RMUTL Magazine Issue 8  

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาว...

RMUTL Magazine Issue 8  

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 8 เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาว...

Advertisement