Page 1

ว า ร ส า ร ข่ า ว

Rajavithi Hospital

NEWS

โรงพยาบาลราชวิถี

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ ประจ�ำเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดตัวโครงการ

“รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ”

สมทบทุนซื้อเครือ่ งมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เพื่อผู้ป่วย .indd 1

27/3/2561 11:14:17


2

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

บรรณาธิการอ�ำนวยการ | พญ.เล็ก กาญจนโกมุท, นพ.สืบสาย คงแสงดาว, นพ.ปราการ ถมยางกูร, นพ.สกานต์ บุ น นาค, นพ.ทรงพล พุทธศิร,ิ นพ.คณิต ออตยะกุล , นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา, ทพ.วิทยา ยินดีเดช, ชัยยุทธ กุลตังวัฒนา, ศิริพร แสงสว่าง, ดร.จารุ ว รรณ หมั่ น มี , ภกญ.อั ม พร ฮั่ น ตระกู ล , ภกญ.พนิ ด า อยู ่ เ พ็ ช ร, อัจฉรา อักษรวิทย์, วีรยา โสติประวัติ, กมลวรรณ น�ำรอดภัย, สุภานัน ชัยราช, ประพิ ศ พิ จิ ต รวั ย ปรี ช า, จิ ร ะพร อภิชาตบุตร, พรเทพ ประดิษฐ์ชัยกุล, สมภพ แก้วภักดี, ปฐมพงษ์ แสนวันนา, เลอศักดิ์ ขุนเปีย, จิราวรรณ มาศรี, ศันสินีย์ อินทรเกษม, วิรัญญา รักแฟง, เนตรทิพย์ เทพภิรมย์ ประสานงาน | ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๘๑๐๘ ต่อ ๒๖๑๑ เลขที่ ๒ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

.indd 2

EDITOR’S NOTE บทบรรณาธิการ

Rajavithi Hospital NEWS

สวัสดีค่ะชาวราชวิถีและท่านผู้อ่านทุกท่าน ๓ ปีที่ท�ำหน้าที่นี้มา ต่อจาก อาจารย์ยุทธนา ได้พยายามพัฒนาวารสารข่าวราชวิถี เพื่อให้เป็น หนังสือ ที่น ่าหยิบจับ อ่านแล้วได้ส าระความรู้ ปีนี้เราเปลี่ยนรูปเล่มใหม่ แนวเนื้อหาเน้นคุณภาพและเหมาะแก่การอ่านและเก็บเป็นที่ระลึก โดยปีนี้ เราจะออกเพียง ๒ ฉบับ คือ ฉบับฉลองวันเกิดโรงพยาบาล และฉบับผู้เกษียณ อายุราชการ พวกเราทุกคนตั้งใจมากกับวารสารฉบับนี้ เพื่อแนะน�ำให้รู้จัก โรงพยาบาล พร้ อ มความรู ้ ที่ อั ด แน่ น ฉบั บ หน้ า จะมุ ่ ง เน้ น ความสวยงาม เหมาะแก่การเก็บรักษาเป็นที่ระลึก มุ่งเน้นตัวบุคคล และหวังว่าวารสาร ทั้ง ๒ ฉบับนี้จะถูกใจทุกท่าน พวกเราทีมงานวารสารข่าว รพ.ราชวิถี ทุกคน จะตั้งใจท�ำงานเพื่อผลิตวารสารและพัฒนาวารสารที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น หากมีข้อบกพร่องใดๆ ข้าพเจ้าขอน้อมรับเพียงผู้เดียว และยินดี รับฟังค�ำติชมเพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขต่อไป สุดท้า ยนี้ก ราบขอบพระคุณท่านผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่ให้ การสนับสนุนงบประมาณ ทีมงานทุกท่านที่เสียสละ ก�ำลังกาย ก�ำลังสติ ปัญญา มาช่วยกันท�ำงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ และส�ำคัญที่สุด คือ ท่านผู้อ่านทุกท่านที่เป็นก�ำลังใจให้พวกเราและติดตามวารสารข่าว รพ.ราชวิถี ขอให้ท่านผู้อ่านและชาวราชวิถีทุกท่าน ประสบแต่ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปด้วย ผศ.พญ.เล็ก กาญจนโกมุท ประธานวารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี ประจ�ำปี ๒๕๖๑

27/3/2561 11:14:17


Rajavithi Hospital NEWS

COVER STORY เรื่องจากปก

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

3

“รพ.ราชวิร่วมสร้ถี างกุดีศตลอัน่อเป็ใจนนิรันได้ ต อ ่ บุ ญ ” ดร์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ราชวิถี แถลงข่าวเปิดโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ รณรงค์สมทบทุน ในการจัดซือ้ เครือ่ งมือแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศ โดยมี แหม่ม สุริวิภา, แพนเค้ก เขมนิจ, ฟิลลิปส์ The Face Men Thailand, เจเน็ต เขียว, รุ้งลาวัณย์, ตุ๊ก วิยะดา, อู๋ ธรรพ์ณธร, ไท ธนาวุฒิ, อู ภาณุ, มะเหมี่ยว พรชดา พร้อมดาราศิลปินใจบุญ ร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธโิ รงพยาบาลราชวิถ”ี หมายเลขบัญชี ๐๕๑- ๒- ๖๙๐๕๖- ๑ หรือ สอบถามโทร ๐๒–๓๕๔๗๙๙๗ – ๙ หรือ http://www.rajavithihospitalfoundation.org “ มาร่ ว มสร้ า งกุ ศ ลอั น เป็ น นิรันดร์ กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้โอกาสชีวิตของผู้ป่วย ที่รอโอกาสทางการรักษาให้มี โอกาสได้ไปต่อ และสามารถ กลั บ ไปใช้ ชี วิ ต กั บ ครอบครั ว และท� ำ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คม ต่อไป”

.indd 3

27/3/2561 11:14:20


4

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสาร กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โยคะเก้าอี้เพื่ อบ�ำบัด อาการออฟฟิศซินโดรม (Chair Yoga For Office Syndrome)

Rajavithi Hospital NEWS

โดย กภ.ชนม์พิสิฐ จันทร์สุข

“ออฟฟิศซินโดรม.....ภัยร้ายใกล้ตัว”

รูปแบบการท�ำงานในปัจจุบันของหนุ่มสาวออฟฟิศ หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ทันตแพทย์ ที่ต้องนั่งท�ำงานในลักษณะท่าเดิมเป็นเวลานานในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม เช่น นั่งหลังค่อม ไหล่ห่อ คอยื่น นั่งไขว่ห้าง หรือจากลักษณะพื้นที่ท�ำงานไม่เหมาะสม เช่น ขนาด ความสูงของโต๊ะท�ำงานหรือเก้าอี้ที่ไม่พอดี ร่วมกับภาวะความตึงเครียด วิตกกังวลจากการท�ำงาน ท�ำให้หนุ่มสาววัยท�ำงานจ�ำนวนไม่น้อย มาพบนักกายภาพบ�ำบัด ด้วยปัญหาทางระบบกระดูกและ กล้ามเนื้อ มีอาการปวดเรื้อรังบริเวณ คอ บ่า ไหล่ สะบัก หรือหลัง บางรายมีภาวะกระดูกสันหลัง คดร่วมด้วย ซึ่งอาการเหล่านี้ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ รบกวนการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำ วันอีกเป็นอย่างมาก โยคะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ผมสนใจ ได้ฝึกฝนกับตัวเอง และได้มีโอกาสสอนให้ผู้อื่น จนเห็นผลดี ที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงตัดสินใจเรียนหลักสูตร Yoga Teacher ของ World Yoga Alliance ในแนวทางการสอนแบบ Mindfulness โดยเน้นพัฒนาความสมดุลของกายใจ โดยอาศัยหลักในการฝึก คือ นิ่ง สบาย ใช้แรงแต่พอดี และมีสติ จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับหนุ่มสาววัยท�ำงาน เพื่อการบ�ำบัดความตึงเครียดของร่างกาย และสร้างความผ่อนคลายทางจิตใจ ผมจึงขอแบ่งปันพลังงานดีๆ จากโยคะในรูปแบบของโยคะ เก้าอี้ (Chair Yoga) เพื่อป้องกันและบ�ำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมเบื้องต้น ซึ่งสามารถฝึกได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ทั้งที่บ้านและที่ท�ำงาน

.indd 4

27/3/2561 11:14:21


Rajavithi Hospital NEWS

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

ชุดท่าฝึกโยคะเก้าอี้

5

ท่ายืดต้นคอด้านขวา และซ้าย

นั่งหลังพิงพนักผ่อนคลาย มือข้างขวาจับขอบเก้าอี้ มือซ้ายจับศีรษะ ดันเอียงไปทางด้านซ้าย จนรู้สึกตึงต้นคอข้างขวา ค้างไว้ ๑๐ วินาที ท�ำซ�้ำอีกข้าง

ท่าบิดล�ำตัวด้านขวา และซ้าย

น�ำมือขวาจับเข่าซ้าย และน�ำมือซ้ายจับพนักพิง ทางด้านหลัง จากนั้น บิดล�ำตัวไปทางด้านซ้าย จนรู้สึกตึงล�ำตัวข้างขวา ค้างไว้ ๑๐ วินาที ท�ำซ�้ำอีกข้าง

ท่ายืดหน้าอก นั่งหลังพิงพนักผ่อนคลาย

หายใจเข้ายกแขน ๒ ข้าง ขึ้นเหนือศีรษะ ร่วมกับแอ่นหลังเล็กน้อย จนรู้สึกตึงหน้าอก ค้างไว้ ๑๐ วินาที แล้วผ่อนคลายลดแขนลง

ท่ายืดหลังส่วนบน และหลังส่วนล่าง

.indd 5

นั่งหลังพิงพนักผ่อนคลาย หายใจเข้าลึก และหายใจออก พร้อมก้มพับล�ำตัวมาด้านหน้า มือวางที่หลังเท้า จนรู้สึกตึงหลัง ส่วนบนและส่วนล่าง ค้างไว้ ๑๐ วินาที

27/3/2561 11:14:22


6

Rajavithi Hospital NEWS

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

ท่ายืดสีข้างด้านขวา และซ้าย

นั่งทางด้านข้างของเก้าอี้ มือข้างซ้ายจับขอบพนักพิง หายใจเข้ายกแขนขวาขึ้น หายใจออกเอียงตัวไปทางซ้าย จนรู้สึกตึงสีข้างด้านขวา ค้างไว้ ๑๐ วินาที ท�ำซ�้ำอีกข้าง

ท่ายืดสะโพกขวา และซ้าย

น�ำเท้าซ้ายวางไว้เหนือต้นขา ด้านหน้าข้างขวา จากนั้นโน้มล�ำตัวไปข้างหน้า เล็กน้อย จนรู้สึกตึงสะโพก และก้นซ้าย ค้างไว้ ๑๐ วินาที ท�ำซ�้ำอีกข้าง

หมายเหตุ ชุดท่าฝึกนี้เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีภาวะออฟฟิศซินโดรมเท่านั้น ทุกท่าให้ผู้ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยความผ่อนคลายและ สบาย หายใจเข้าลึก และออกยาว ไม่กลั้นลมหายใจ หากมีอาการปวดผิดปกติ เช่น ปวดมาก หรือมีอาการปวด หลังฝึกนานกว่า ๗ วัน ควรหยุดท�ำ และปรึกษาแพทย์ หรือ นักกายภาพบ�ำบัดผู้เชี่ยวชาญ

.indd 6

27/3/2561 11:14:23


Rajavithi Hospital NEWS

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

7

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี

รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑”

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับมอบโล่รางวัล “นักบริหาร โรงพยาบาลดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๑” ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้าน สังกัดสาธารณสุข จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจ�ำปี ของกรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ปอ้ งกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหาร โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธกิ ารแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ โดยมีผบู้ ริหารโรงพยาบาลราชวิถแี ละเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบ�ำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Congratulation to Thailand’s First

“Arthur Lim Award 2018”

นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award”

จากการประชุม The 33rd Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress in conjunction with The 29th Hong Kong Ophthalmological Symposium ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

.indd 7

27/3/2561 11:14:25


8

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

คลินิกยารอบรู้ กลุ่มงานเภสัชกรรม

Rajavithi Hospital NEWS

โดย ภญ.ชุลีกร ปรีชาวิบูลย์

วัคซีนที่จ�ำเป็นในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)

เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี จ ะอยู ่ ใ นเลื อ ดและ สารคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย สามารถติดต่อผ่านทาง การรั บ หรื อ สั ม ผั ส เลื อ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเลื อ ด หรื อ สารคัดหลั่งต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อของผู้ป่วย หรือผู้ที่เป็น พาหะ ดังนั้นการติดต่อจึงผ่านทางเลือด เพศสัมพันธ์ การใช้ของมีคมร่วมกันระหว่างบุคคล เช่น เข็มฉีดยา ระยะฟักตัวหลังจากทีไ่ ด้รบั เชือ้ เฉลีย่ ประมาณ ๖๐-๙๐ วัน (๔๕-๑๘๐ วัน) วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีสามารถ ป้องกันโรคตับอักเสบบีและอันตรายต่างๆ ที่ตามมา หลั ง จากการติ ด เชื้ อ ตั บ อั ก เสบบี ไ ด้ รวมถึ ง มะเร็ ง ตั บ และตั บ แข็ ง วั ค ซี น ให้ ค วามคุ ้ ม ครองจากการติ ด เชื้ อ ตับอักเสบบีเป็นระยะยาว อาจถึงตลอดชีวิตได้ ขนาดและวิธีการใช้ : ในผู้ใหญ่ให้วัคซีนขนาด ๒๐ มคก. ต่อ มล.ครั้งละ ๑ มล. เข้ากล้ามเนื้อบริเวณ ต้นแขน ไม่ควรฉีดที่สะโพก เพราะอาจฉีดเข้าในชั้นไขมัน ใต้ผิวหนังลงลึกไม่ถึงกล้ามเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้าง ภูมิคุ้มกันต�่ำกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และต้องฉีดให้ครบ ๓ ครั้ง คือ ในเดือนแรก อีก ๑-๒ เดือนหลังจากเข็มแรก และ ๖-๗ เดือนหลังจากเข็มแรก ส�ำหรับผูใ้ หญ่ทภี่ มู คิ มุ้ กัน บกพร่องหรือฟอกไตให้ฉดี วัคซีน ขนาด ๔๐ มคก. ต่อ มล. ในเด็กวัยรุน่ อายุ ๑๑-๑๕ ปี ทีย่ งั ไม่เคยได้รบั วัคซีนนีม้ าก่อน อาจให้แบบ ๒ เข็ม โดยให้ใช้วคั ซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ในขนาดของผู้ใหญ่ (ขนาด ๑ มล.) ฉีดห่างกัน ๖ เดือน ก็ได้ผลดีเช่นกัน ซึง่ จากการศึกษาพบว่า การสร้างภูมคิ มุ้ กัน ที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากการฉีดโดยใช้วัคซีนนี้ขนาด ๐.๕ มล. ฉีด ๓ ครั้ง แบบปกติ

.indd 8

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อ Influenza virus มี ๓ ชนิดหลัก คือชนิด A, B และ C การติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ชนิด A เกิดได้ทั้งในคนและสัตว์ ส่วนชนิด B และ C ก่อโรคเฉพาะคน ซึ่งในคนปกติโรคนี้หายได้เอง ใน ๕-๗ วัน และไม่มีอาการรุนแรง แต่ในผู้ที่มีปัญหาทาง สุขภาพบางอย่างและผู้สูงอายุอาจเกิดอาการป่วยรุนแรง และมีโรคแทรกซ้อนได้ ในประเทศไทยควรฉีดวัคซีน ก่อนเริ่มฤดูฝน หรือก่อนฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่มี อุบัติการณ์ของโรคสูงสุด

27/3/2561 11:14:27


Rajavithi Hospital NEWS

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

9

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (Varicella-zoster vaccine) ชนิดโพลีแซคคาไรด์ โรคงูสวัดพบอุบตั กิ ารณ์ของโรคมากขึน้ ตามอายุ (23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine12 ; PCV 23) โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า ๕๐ ปี โดยเชื่อว่าเกิด จากมี ก ารลดลงของภู มิคุ ้ มกั น ชนิ ด cell-mediated และชนิดคอนจูเกต immunity (CMI) ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส Varicella-zoster (13-valent pneumococcal (VZV) ซึ่งจะลดลงตามอายุ ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย conjugate vaccine; PCV-13) การติดเชื้อนิวโมคอคคัส (S.pneumoniae) เป็ น สาเหตุ ส� ำคัญ ของการติด เชื้อที่รุน แรงในผู้สูง อายุ เช่ น การติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด และการติ ด เชื้ อ ที่ เยือ้ หุม้ สมอง โดยพบว่าร้อยละ ๙๐ ของเชือ้ นิวโมคอคคัส ที่ก่อโรคติดเชื้อรุนแรงเป็นเชื้อที่เป็นซีโรทัยพ์ชนิดที่มีอยู่ ใน PCV-๒๓ โดยแนะน�ำให้ฉดี ๑ ครัง้ ในช่วงวัยอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ส่วนวัคซีน PCV-๑๓ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ตอบสนองต่อ การสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีในผู้สูงอายุ แต่ระดับภูมิคุ้มกัน จะลดลงภายหลังการฉีดวัคซีนประมาณ ๕-๑๐ ปี ปัจจุบนั แนะน�ำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ๑ เข็ม ในผู้สูงอายุที่มีอายุ มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป

ในผู้สูงอายุ คือ อาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็น งูสวัด (post-herpetic neuralgia: PHN) โดยความเสี่ยง ในการเกิ ด PHN จะเพิ่ ม มากขึ้ น ตามอายุ ปั จ จุ บั น มี ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคงู ส วั ด ชนิ ด เชื้ อ เป็ น โดย การฉีดเข้าใต้ผิวหนังจ�ำนวน ๑ เข็ม พบว่าในช่วง ๓ ปี ภายหลังได้รับวัคซีน สามารถลดความเสี่ยงในการเกิด โรคงูสวัดได้ร้อยละ ๕๑.๓ และแม้ว่า ผู้ที่รับวัคซีนจะมี งูสวัดเกิดขึ้นก็พบว่าสามารถป้องกันการเกิดภาวะ PHN ได้ร้อยละ ๖๖.๕ เมื่อเปรียบเทียบ กับผู้ที่เป็นงูสวัด แต่ไม่ได้รับวัคซีน “การฉี ด วั ค ซี น ในผู ้ สู ง อายุ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่างมาก ซึ่งการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และสามารถลดความรุนแรงของการเกิดโรค รวมทั้ง ยังเป็นการลดค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งสูญเสียจากการเกิดโรคด้วย ดังนั้น ผู้สูงอายุควรรับการฉีดวัคซีนตามค�ำแนะน�ำ การท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพดี อ ยู ่ เ สมอ เป็ น วิ ธี ก าร ที่ส�ำคัญที่สุด ในการช่วยประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม”

เอกสารอ้างอิง : ๑. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Immunization Schedules for Adults; 2014. [Online] [Cited 1 December 2014]. Available from: http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/adult.html#vaccines. ๒. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร. วัคซีนป้องกันโรคส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย [Online]. ๒๐๑๒ [Cited 1 December 2014]. Available from:http://pidst.or.th/vaccine_article_detail.php?id=80. ๓. ค�ำแนะน�ำการให้วัคซีนป้องกันโรคส�ำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗. ๔. โอฬาร พรหมาลิขติ . วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ นิวโมคอคคัส. สมาคมโรคติดเชือ้ ในเด็กแห่งประเทศไทย [Online]. ๒๐๑๒ [Cited 1 December 2014]. Available from: http://pidst.or.th/vaccine_article_detail.php?id=80.

.indd 9

27/3/2561 11:14:27


10

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

บทความ สุขภาพ

Rajavithi Hospital NEWS

โดย นพ.ทรงพล พุทธศิริ กลุ่มงานสูติ – นรีเวชศาสตร์

การดูแลสตรีวัยทอง ง่ายนิดเดียว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง การดูแลสตรีวัยทองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง ที่ส�ำคัญในสหัสวรรษนี้ได้แก่การมีประชากรในวัยสูงอายุมากขึ้น ดังนั้น จ�ำนวนสตรีในวัยหมด ประจ�ำเดือน หรือที่เรียกว่าสตรีวัยทองจึงเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัว การเปลี่ ย นแปลงในสตรี วั ย ทองมี ทั้ ง ที่ เป็นโรคซึ่งจ�ำเป็นต้องให้การรักษา และที่เป็นภาวะ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ชั่ ว คราวและอาการจะดี ขึ้ น เอง โดย ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงอาจแตกต่างกัน ในแต่ละบุคคลโรคหรือภาวะที่ส�ำคัญและพบบ่อย ได้แก่ ๑) อาการ Vasomotor โดยมี อ าการ ร้อนวูบวาบตามตัวหรือมีเหงื่อออกกลางคืน ซึ่งใน คนไทยพบอาการนี้ไม่มากนักประมาณ ๒๐-๓๐ % และส่วนใหญ่อาการจะหายไปเองภายใน ๑-๒ ปี ในรายที่ อ าการน้ อ ยอาจเริ่ ม ต้ น ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษา

ด้วยการให้ความรู้ถึงธรรมชาติของภาวะนี้ ร่วมกับ การปรั บ พฤติ ก รรมโดยให้ ห ลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และอาหารรสจัด เลือกเสื้อผ้า ที่สวมสบายและมีเนื้อบางเพื่อระบายความร้อนได้ดี ปรับอุณหภูมิบริเวณที่ท�ำงานและที่พักอาศัย และ ออกก�ำลังกายร่วมกับการท�ำสมาธิ เป็นต้น ในราย ที่ มี อ าการรุ น แรงและอาการไม่ ดี ขึ้ น ภายหลั ง การ ปรับพฤติกรรม สามารถให้การรักษาด้วยยาทั้งชนิด ฮอร์โมนและชนิดที่ไม่ใช่ฮอร์โมน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อประคับประคองให้สตรีวัยทอง ผ่านช่วงระยะ เวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นโดยจะให้ยาในระยะเวลา สั้นๆ ประมาณ ๑-๒ ปี ๒) อาการช่องคลอดอักเสบจากการขาด ฮอร์โมน (Postmenopausal atrophic vaginitis) ซึ่งเกิดจากการที่เยื่อบุช่องคลอดขาดฮอร์โมนเพศ และบางตั ว ลง ท� ำ ให้ เ กิ ด อาการตกขาวและเจ็ บ เวลามี เ พศสั ม พั น ธ์ สามารถรั ก ษาอย่ า งได้ ผ ลดี ด้วยการใช้ฮอร์โมนเฉพาะที่ ทาที่บริเวณช่องคลอด ซึ่งการรักษามีความปลอดภัยสูง และอาจใช้ร่วมกับ สารหล่อลื่นหรือสารให้ความชุ่มชื้นทางช่องคลอด

.indd 10

27/3/2561 11:14:31


Rajavithi Hospital NEWS

๓) โรคกระดู ก พรุ น (Osteoporosis) สตรี วั ย ทองจะมี ม วลกระดู ก ลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ภายหลั ง จากการที่ ร ่ า งกายขาดฮอร์ โ มนเพศ ซึ่ ง สามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ จ ากการตรวจมวลกระดู ก โดยจะตรวจมวลกระดู ก เมื่ อ ไหร่ นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ข้อบ่งชีท้ างการแพทย์ ยาทีใ่ ช้รกั ษามีทงั้ ชนิดฮอร์โมน และชนิดที่ไม่ใช่ฮอร์โมน ร่วมกับการปรับพฤติกรรม การรั บ ประทานอาหาร เลือกรับ ประทานอาหาร ที่ มี แ คลเซี ย มและวิ ต ามิ น ดี อ ย่ า งเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของร่ า งกาย หลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และน�้ำอัดลม ในกรณีที่ แพทย์ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยได้รับแคลเซียม และวิ ต ามิ น ดี ไ ม่ เ พี ย งพอจากอาหาร จะพิจารณาให้แคลเซียมและวิตามินดีเสริม อย่ า งไรก็ ต าม การดู แ ลที่ ดี ท่ี สุ ด ก็ คื อ การป้ อ งกั น ก่ อ นเกิ ด โรค โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ รั บ แคลเซี ย มและ วิ ต ามิ น ดี ใ ห้ เ พี ย งพอตามกลุ ่ ม วั ย โดย เริ่ ม ตั้ ง แต่ ใ นวั ย เด็ ก รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การออกก�ำลังกายเพื่อเสริมสร้างมวล กระดูก

.indd 11

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

11

๔) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Commu nicable Diseases : NCDs) เนื่ อ งจากสตรี วั ย ทองส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ม ากกว่ า ๕๐ ปี ขึ้ น ไป ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายปรากฏอาการของกระบวนการ การเสื่อมตามอายุ และเป็นช่วงอายุที่พฤติกรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพจะเริ่มปรากฏอาการ โดย โรคที่ส�ำคัญและพบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจตีบ และมะเร็ง การดูแล ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการเกิดโรค ด้วยการส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขสภาวะที่ดี เช่น การรับประทาน อาหาร การออกก�ำลังกาย การรับวัคซีน ควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ รวมถึ ง การคั ด กรองโรคตามความเหมาะสมของ กลุ่มวัย ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การดู แ ลอาการ หรื อ โรคในสตรี วั ย ทองที่ คุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด ตามหลั ก เศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข คื อ การสร้ า งสุ ข สภาวะที่ดีให้กับประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การรับวัคซีน และการหลีกเลี่ยงสารเสพติดให้โทษ ส่วนการดูแลสตรีวัยทองที่มาพบแพทย์ เมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วย ควรเริ่มต้น ด้วยการรักษาที่ไม่ใช่ยา เช่น การปรับ พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม และการ สร้างความตระหนักต่อโรคหรือภาวะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นการเลื อ กใช้ ย าหรื อ อาหารเสริมควรผ่านการประเมินว่า มีความจ�ำเป็นต้องใช้และพิจารณาถึง ความคุ้มค่าตามบริบทของประเทศ เป็นส�ำคัญ

27/3/2561 11:14:34




LET’s TALK What is Schizophrenia? รูทัน.. จิตเภท

Q: จิตเภท / จิตเวช เหมือนหรือตางกันอยางไร A: “จิตเภท” (Schizophrenia) เปนชื่อโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสารสื่อประสาทสมองชื่อ โดปามีน (Dopamine) หลั่งออกมาในปริมาณที่มากเกินไป ทำใหมีความเชื่อที่ผิดไปจากความจริง ไดยินเสียงหรือเห็น ภาพที่ไมมีอยูจริง ซึ่งการรักษาหลักคือการรับประทานยาอยางตอเนื่องควบคูไปกับการทำจิตบำบัด สวนคำวา “จิตเวช” นั้น ยังรวมถึงโรคอื่นๆ เชน โรคซึมเศรา โรคอารมณแปรปรวนสองขั้ว (โรคไบโพลาร) โรควิตกกังวล โรคนอนไมหลับ และยังรวมถึงโรคจากการใชสารที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาทอีกดวย ผูที่ใหการรักษา ก็จะประกอบไปดวยจิตแพทย และทีมสหวิชาชีพ เชน นักจิตวิทยา พยาบาล นักสังคมสงเคราะห

Q: ถาเกิดเรารูสึกเครียดมากๆ แปลวาเราเปนโรคจิตเวชมั้ย A: ถาเราเครียด แตเรารับมือกับความเครียดได มีวิธีจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้น ใชชีวิตไดตามปกติ ความเครียดนั้นก็ยัง ไมไดรุนแรงจนทำใหเราปวย เพราะการเจ็บปวยดวยโรคทาง จิตเวชนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบตอการ เรียน ทำงาน หรือเขาสังคมซึ่งกระทบมากนอยตามความรุนแรงของอาการ ในกรณีที่อาการไมรุนแรงผูปวยจะพอทำงานหรือเขาสังคม ไดควรชื่นชมในสวนที่ทำไดดี ใหกำลังใจ บางทีคนรอบขาง ไมเขาใจ พอเห็นอีกฝายเก็บตัว ไมอยากเขาสังคม ทำงาน แยลง อาจเผลอไปตัดสินวาเขามนุษยสัมพันธไมดี หรือเขา ยังพยายามไมมากพอ หรือไมพยายาม แตแทจริงแลวอาจจะ เปนดวยอาการ และเขาก็กำลังพยายามจะประคับประคอง ใหตัวเองกลับมาใชชีวิตไดตามปกติก็เปนได ผูปวยจิตเวช ที่ใชชีวิตในสังคมได เขาใชความพยายามมากกวาคนที่ไมปวย เราควรเปนผูใหโอกาสแทนที่จะเปนผูตัดสิน และปดโอกาสนั้น

เชิญรวมบริจาคกับโครงการ “โรงพยาบาลราชวิถี ดีตอใจ ไดตอบุญ” เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑทางการแพทย และสรางอาคารศูนยการแพทยโรงพยาบาลราชวิถี ไดที่เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย 051-2-69056-1 .indd 12

27/3/2561 11:14:37


Q: ปจจัยที่ทำใหเกิดโรคทางจิตเวชมีอะไรบาง A: อย า งที ่ อ ธิ บ ายตอนต น เรื ่ อ งโรคจิ ต เภทว า เกิ ด จากสารโดปามี น ในสมองที ่ ห ลั ่ ง ออกมาเยอะเกิ น ไป ดังนั้นโรคจิตเวชอื่นๆก็จะมีสาเหตุหลักจากการทำงานที่ผิดปกติไปของสารสื่อประสาทในสมอง ขึ้นกับ วาสารตัวนั้นทำหนาที่อะไร อาการที่แสดงออกมาก็จะเปนแบบนั้น อีกสวนก็คือปจจัยภายนอกทั้งความ เครี ย ด ความกดดั น ต า งๆเช น ป ญ หาจากครอบครั ว จากความสั ม พั น ธ จากการเรี ย นหรื อ การทำงาน ที่กำลังสงผลอยู

Q: ปญหาดาน EQ ต่ำ สงผลใหเปนโรคจิตเวชไดมั้ย A: EQ ประกอบดวย ความสามารถในการรูเทาทันอารมณของตัวเอง (Self-awareness) ความสามารถ จั ด การอารมณ ท ี ่ ไ ม ด ี (Self-regulation) การมี แรงจู ง ใจ (Motivation) ความเห็ น อกเห็ น ใจผู  อ ื ่ น (Empathy)และทักษะในการเขาสังคม (Social Skill) ซึ่งถามวา EQ แยสงผลโดยตรงมั้ย ก็คงไมใช และก็ไมใชวาทุกคนที่วุฒิภาวะทางอารมณไมดีจะเปนโรคทางจิตเวชไปทั้งหมด EQ ก็เปนสวนที่ฝกฝนได ปรับปรุงได เรียนรูได ยกตัวอยางเชน ถาเราโกรธใครแลวใจรอนตอบโตเร็ว ไมทันระวังรูตัววากำลังโกรธ เราก็จะเห็นวาผลเสียที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ถาเรายังใชวิธีการเดิมไปเรื่อยๆ ก็จะทำใหเราทุกขมากขึ้น มีอารมณขุนมัวอยูตลอดซึ่งก็ไมเปนผลดีตอสุขภาพจิตของเราเองแตถาเราเรียนรูและปรับปรุง สุขภาพ จิตก็ดีขึ้น โอกาสจะปวยดวยโรคทางจิตเวชก็นอยลงดวย

Q: คนปวยหรือผูที่มีภาวะเริ่มปวย ไมกลาหาหมอ เพราะกลัวคนอื่นจะมองวาโรคจิต?

A: สวนทีส่ ำคัญคือ คนปวยไมกลาเขามาเพราะกลัวจะถูกตัดสิน อยากใหมองวาการปวย ดวยโรคจิตเวช ไมไดลดคุณคาความเปนมนุษยของคนคนนั้น จริงๆแลวตองชื่นชมคน ที่เขามาพบจิตแพทย เพราะเขารูเทาทันอารมณของตัวเอง รูวาเขาปลอยใหสภาพจิตใจ แยลงไมไดและตองการคนชวย สุขภาพจิตที่ดีเปนพื้นฐานสำคัญตอการใชชีวิตในแต ละวัน และการเจ็บปวยนั้นก็อาจกลายเปนจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำใหไดเริ่มดูแลตัวเองใน การรูเทาทันอารมณตัวเอง รูจักจัดการความเครียด ทำใหมีภูมิคุมกันทางอารมณ มากขึ้นอีกดวย

“อยากใหมองวาการปวย ดวยโรคจิตเวช ไมไดลดคุณคาความเปนมนุษยของคนคนนั้น” พญ.จามรี ณ บางชาง

นายแพทยชำนาญการ กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลราชวิถี

กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลราชวิถี 023548108 ตอ 2402 / 2953 .indd 13

27/3/2561 11:14:39


14

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

Nurse Inside

Rajavithi Hospital NEWS

โดย กมลวรรณ น�ำรอดภัย

“ราชวิถีกับการเป็นผู้น�ำ ด้านการจัดการพลังงาน” สวัสดีค่ะ วันนี้ Nurse Inside จะชวน ทุกคนทบทวนความรู้สึก ๒ ข้อ ข้อที่ ๑ เวลาเห็น ข้อมูลเรือ่ งประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลราชวิถี ของเรา ไม่วา่ ในลิฟท์ นอกลิฟท์ บอร์ดความรูต้ า่ งๆ สารพัด Social Media รู้สึกอย่างไร ; เห็นด้วย อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งท� ำ ตาม เห็ น ด้ ว ยแต่ รี บ ไว้ วั น หลั ง ค่อยท�ำ หรือเฉยๆ เชื่อว่าค�ำตอบคงหลากหลาย ด้วยความแตกต่างของแต่ละคน ข้อที่ ๒ เมื่อเห็น ค่าไฟค่าน�้ำที่ตัวเองต้องจ่ายราคาสูงรู้สึกอย่างไร ข้ อ นี้ ค� ำ ตอบคงจะเป็ น ไปในทางเดี ย วกั น คื อ เสี ย ดายตั ง ค์ หาวิ ธี ล ดรายจ่ า ยนี้ แ ละถ้ า ท� ำ ได้ จะ Happy มากท�ำอย่างไรดีหนอให้ ๒ ข้อนี้ มีค�ำตอบที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้ มี โ อกาสคุ ย กั บ ที ม ที่ ป รึ ก ษาด้ า น การจัดการพลังงานของ รพ.ราชวิถี ท�ำให้เข้าใจ และได้ข้อมูลมากมาย (ขอบพระคุณจากใจจริง ส�ำหรับค�ำตอบที่ Smart มาก) รพ.ราชวิถี ของเรา

.indd 14

ได้ด�ำเนินการด้านการจัดการพลังงานมาอย่าง ต่อเนือ่ งและเพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี เช่น มีการด�ำเนินการ เปลี่ยนหลอดไฟทั้งโรงพยาบาลเป็นหลอด LED ติดตั้งระบบผลิตน�้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีกิจกรรมรณรงค์มากมาย เห็นได้ชัดว่าผู้บริหาร ให้ ค วามสนใจ เปิ ด ไฟเขี ย วและซื้ อ โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน (ขอใช้ส�ำนวน SRJ กับเขามั่ง ๕๕) ส่งผลให้ดัชนีการใช้พลังงาน กิโลวัตต์ ชม./ต่อเตียง-วัน การใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น�้ำประปาลดลงทุกปี ล่าสุดปี ๒๕๖๐ ลดลง ๗.๘๘ % ๑๔.๐๐ % และ ๓๙.๐๘ % ตามล�ำดับ อีกทั้งได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ ๒ อาคารประหยัดพลังงานและอาคารพัฒนาปรับปรุง ด้านพลังงาน (MEA Energy Saving Building ๒๐๑๗) จากการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ ๕ (ประเภทอาคารโรงพยาบาล) ของการไฟฟ้า

27/3/2561 11:14:40


Rajavithi Hospital NEWS

นครหลวง เป้ า หมายต่ อ ไปท่ า นผู ้ อ� ำ นวยการ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ได้ ป ระกาศไว้ ใ น นโยบายด้านการอนุรกั ษ์พลังงานข้อที่ ๖ ว่าจะเป็น อาคารที่เป็นเลิศ เป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ พลังงานระดับประเทศและได้รบั รางวัล Thailand Energy Awards (TEA) ภายในปี ๒๕๖๑ โรงพยาบาลของเราได้ ด� ำ เนิ น การ จั ด การพลั ง งานในด้ า น System คื อ มี ก าร วางระบบที่ ชั ด เจน Hardware คื อ เปลี่ ย น อุปกรณ์ประหยัดไฟ เหลืออย่างเดียวคือตัวเรา จะท�ำอะไรเพื่อประหยัดพลังงาน ... คิดคิดคิด *** เริ่มจากท�ำตามนโยบาย ๔ ป. ได้แก่ ปิดไฟ ดวงที่ไม่จ�ำเป็น ปรับแอร์เพิ่ม ๑ องศาเซลเซียส ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ เปลี่ยนใช้อุปกรณ์ประหยัด

.indd 15

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

15

ไฟเบอร์ ๕ ช่วงพักเที่ยงปิดแอร์ ปิดไฟ น�ำมา เป็ น หั ว ข้ อ ในการประชุ ม ประจ� ำ เดื อ นหรื อ หลังรับ-ส่งเวรเแชร์กิจกรรมประหยัดพลังงาน ใน Line Facebook Instragram BeeTalk WeChat Twitter จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ลองคิ ด ดู ว ่ า ถ้ า วั น หนึ่ ง โรงพยาบาลของเรา มีชื่อเสียงและเป็นผู้น�ำด้านการจัดการพลังงาน พวกเราจะหน้าบานและมีความสุขแค่ไหน

27/3/2561 11:14:41


16

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

TQM News ข่าวสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

Rajavithi Hospital NEWS

สรพ.ประกาศแสดงความยินดีกบ ั ๑๐ โรงพยาบาล ทีไ่ ด้รบ ั การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐ คณะอนุ ก รรมการรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพได้ พิ จ ารณา ผลการเยี่ยมส�ำรวจของสถานพยาบาล และเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จ�ำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา ๒ ปี จ�ำนวน ๑ แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา ๓ ปี จ�ำนวน ๙ แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

.indd 16

27/3/2561 11:14:42


Rajavithi Hospital NEWS

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

17

ภาพบรรยากาศการรับรางวัล ... โดย ... รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย รองผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผูแ้ ทนในการเข้ารับประทานประกาศนียบัตรการรับรองกระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ ๑๙ (19th HA National Forum) ภายใต้แนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมื อ งทองธานี เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้ โรงพยาบาลราชวิ ถี ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลเป็นครั้งที่ ๔ โดยมีระยะเวลา ๓ ปี (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

.indd 17

27/3/2561 11:14:45


18

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

INSIGHT JAPAN

Rajavithi Hospital NEWS

โดย พญ.กมัยธร เทียนทอง

มาทัวร์ศูนย์มะเร็งญี่ป่น ุ กันเถอะ!! สวัสดีคะ่ こんにちは。ในบทความนี้ จะพาเพือ่ นๆ มาทัวร์ศนู ย์มะเร็งญีป่ นุ่ กันค่ะ ศูนย์มะเร็ง ญี่ปุ่นที่ว่านี้มีชื่อว่า Saitama Medical University International Medical Center ตั้งอยู่ที่จังหวัด ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น บางคนคงจะคุ้นๆ กับชื่อ จังหวัดไซตามะ แต่นึกไม่ออกว่าได้ยินมาจากไหน จังหวัดนี้อยู่ในภูมิภาคคันโต ติดกับจังหวัดโตเกียว เป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า ร้ อ นและหนาวมากที่ สุ ด ใน ภู มิ ภ าคนี้ และเป็นจัง หวัดบ้านเกิดของโนะฮาร่า ชินโนซึเกะ หรือชินจัง นั่นเอง ศู น ย์ ม ะเร็ ง แห่ ง นี้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารวิ จั ย ของ มะเร็ ง ต่ า งๆ ซึ่ ง ทางนรี เ วชจะเน้ น ในเรื่ อ งของ มะเร็ ง รั ง ไข่ ค ่ ะ มี จ� ำ นวนคนไข้ ม ะเร็ ง นรี เวชเยอะ เป็นอันดับสองของโรงพยาบาลในญี่ปุ่น รองจาก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในโตเกียว การให้บริการของ โรงพยาบาลแห่งนีค้ อ่ นข้างต่างจากบ้านเราพอสมควร

.indd 18

เริ่ ม ตั้ ง แต่ ผู ้ ป ่ ว ยมาถึ ง โรงพยาบาล จะมี หุ ่ น ยนต์ หัวโล้นสีขาวที่ถูกป้อนข้อมูลแทนพยาบาลส�ำหรับ คัดกรองผู้ป่วย เช่น ท่านมีไข้ ไอ มีโรคติดต่อที่สงสัย จะแพร่กระจายทางอากาศหรือไม่ ซึ่งอันนี้ต้องอาศัย ความซือ่ สัตย์ รับผิดชอบต่อส่วนรวมซึง่ เป็นคุณสมบัติ ของคนญีป่ นุ่ จริงๆ ถ้ามีอาการดังกล่าวก็จะมีเจ้าหน้าที่ มาดูแลต่อ ที่ญ่ีปุ่นใช้แรงงานคนน้อยอะไรที่ไม่จ�ำเป็น เค้าก็ใช้หุ่นยนต์หมดเลย

27/3/2561 11:14:46


Rajavithi Hospital NEWS

เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยผ่ า นระบบคั ด กรองแล้ ว ก็ ไ ป เจาะเลื อ ด เก็ บ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ แล้ ว จะมานั่ ง รอที่ หน้ า ห้ อ งตรวจ ระหว่ า งนั้ น ก็ จ ะได้ รั บ การแจก อุปกรณ์คล้ายๆ รีโมท แล้วผู้ป่วยจะไปนั่งที่ไหนก็ได้ ในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือสวนในโรงพยาบาลก็ได้ หมอที่นี่จะเรียกผู้ป่วย โดยการกดชื่อจากคอมพิวเตอร์แล้วจะมีเสียงเรียก ไปยั ง รี โ มทผู ้ ป ่วยว่าหมอเรียกแล้วนะจ๊ะ เดินกลับ มาห้ อ งตรวจได้ ระบบการส่ ง สิ่ ง ส่ ง ตรวจที่ นี่ ก็ ดี ใช้ หุ ่ น ยนต์ ห น้ า จอสี ช มพู หุ ่ น ยนต์ ตั ว นี้ มี ชื่ อ ด้ ว ย มั น ชื่ อ ว่ า Hospi และ Hospi บ้ า นเค้ า หน้ า ตา ก็ไม่น่ากลัวเท่าหุ่นยนต์จากโรงพยาบาลเอกชนชื่อ ดังของบ้านเราเนอะ

.indd 19

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

19

เมือ่ คนไข้ตรวจเสร็จ ต้องไปรับยาเคมีบำ� บัด ที่นี่จะมีเตียงเพื่อให้ยาเคมีบ�ำบัด คนไข้จากทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นนรีเวช อายุรกรรม ศัลยกรรม ก็จะมา ให้รวมกันที่เดียว เตียงเป็นเตียงเดี่ยวปรับนอนได้ มี โ ทรทั ศ น์ ป ระจ� ำ เตี ย ง ให้ ย าไปนอนหลั บ กั น ไป เพลินๆ ใกล้ๆกันมีรา้ นบริการวิกผมส�ำหรับผูป้ ว่ ยด้วย จากนัน้ ไปจ่ายเงินกับเครือ่ งอัตโนมัติ ญีป่ นุ่ รวยกว่าเรา แต่ไม่มคี ำ� ว่าฟรีนะจ๊ะ ทุกสิทธิจ์ า่ ยร่วมหมด จะจ่ายร่วม กีบ่ าทก็ขนึ้ อยูก่ บั ว่าอายุเท่าไหร่ เด็กเล็ก คนชรา ก็จา่ ย เพิ่มน้อยหน่อย (๑๐%) วัยท�ำงานก็จ่ายรวมเยอะ หน่อย (๒๕%) นโยบายนีท้ ำ� ให้ระบบสาธารณสุขของ บ้านเค้าขับเคลื่อน ไม่มีหนี้ มียาใหม่ๆ ดีๆ ให้เลือกใช้ ส�ำหรับบทความนี้ขอพาทัวร์แต่เพียงเท่านี้ ลาก่อน ไว้เจอกันใหม่ค่ะ さようなら、ま たね

27/3/2561 11:14:47


20

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

Innovation นวัตกรรมโรงพยาบาลราชวิถี

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ ส�ำหรับฉบับนี้ เราก็มีเรื่องมาเล่าอีกเช่นเคย เริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถือเป็นปีแห่งการตื่นรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทุกๆ อย่างล้วนเป็น Internet of Things (IoT) เพราะเราก�ำลังอยูใ่ นยุคของ Thailand ๔.๐ ทีเ่ ปลีย่ น เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็เช่นกัน เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้พร้อม ทีจ่ ะก้าวไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นนวัตกรรมและ เป็นการบูรณาการในระดับโรงพยาบาล และระดับ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลราชวิ ถี โดยศู น ย์ น วั ต กรรม ทางการแพทย์ และงานนวัตกรรมทางการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ได้จัดโครงการจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Rajavithi Hospital Service Hacking : Idea Pitch Competition “ผูป้ ว่ ย ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ประยุ ก ต์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์

.indd 20

Rajavithi Hospital NEWS

โดย อมรรัตน์ แหวนเงิน

๒๕๖๑ ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้นใต้ดิน และห้องประชุม ชั้น ๑๑ และ ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ ๑. ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการแก้ ไขปั ญ หาของ นักศึกษาและบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี ๒. เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องนวัตกรรมและ สตาร์ทอัพให้กบั นักศึกษาและบุคลากรในโรงพยาบาล ราชวิถี ๓. เพื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยพิเศษ

27/3/2561 11:14:49


Rajavithi Hospital NEWS

ซึ่ ง การจั ด งานครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดย ดร.ชินาวุธ ชิ น ะประยู ร ผู ้ อ� ำ นวยการด้ า นธุ ร กิ จ นวั ต กรรม รายใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วย ศาสตราจารย์นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการด้ า นการจั ด การพลั ง งานและ นวั ต กรรมโรงพยาบาลราชวิ ถี แ ละประธานศู น ย์ นวั ต กรรมทางการแพทย์ โ รงพยาบาลราชวิ ถี เป็นผู้แทนโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวต้อนรับวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าอบรม

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

21

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อ�ำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรม และประธานศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

.indd 21

27/3/2561 11:14:52


22

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

เจาะลึก ทรัพยากรมนุษย์

Rajavithi Hospital NEWS

โดย นวลจันทร์ เลิศวิริยะ

จะดีมั้ย??

ถ้าเราจะดูข้อมูลของตัวเอง ได้ในทุกที่ (Any Where) ทุกเวลา (Any Time) ด้วย Smart Phone

ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร (Any device)

สืบเนื่องจากปัจจุบันโลกเราเป็นยุค โลก ดิจทิ ลั และโรงพยาบาลราชวิถี เห็นจะต้องด�ำเนินการ และต้องเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital ไปด้วย เพือ่ ความทันสมัย สะดวกสบายต่อการบริหารงาน และต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ ดังนั้นผู้บริหารองค์กร จึงให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการน�ำเทคโนโลยี สารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า ใช้เทคโนโลยีทำ� งานมากกว่าการใช้สมองของคน ไม่วา่ จะเป็นในเรื่องของสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน สารสนเทศทางด้ า นการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ รวมถึ ง สารสนเทศทางการบริหารงานบุคลากร ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็น แนวทางการคิด ตัดสินใจหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน ขององค์กร ท่ามกลางสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว การด�ำเนินการใดๆ ขององค์ ก ร จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ ต ่ า ง ๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่อยู่ ใกล้ๆ ตัวเรา ดังนั้น งานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในยุคดิจติ อลจึงต้องขับเคลือ่ นไปโดยการใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการบริหารงานประจ�ำ และเพิม่ บทบาทในการเป็น

.indd 22

พันธมิตรทางด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ดังนัน้ วิธกี ารทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว คื อ นอกจากจะมี ก ารน� ำ ระบบสารสนเทศบุ ค คล (Human Resources Information System : HRIS) ในการบริหารงานบุคคลแล้ว ยังได้มกี ารพัฒนาต่อยอด เทคโนโลยี อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ ในหลั ก แนวคิ ด และ การปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในการมุ่งสู่ การเป็น Smart Hospital ซึ่งจะท�ำให้มีความสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถ ใช้ งานในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดท�ำ HR Application ขึ้ น มาใช้ โดยบุ ค ลากร ของ โรงพยาบาล สามารถใช้ Application ดังกล่าวด้วย Smart Phone ของตัวเอง ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ในงานประชุ ม วิ ช าการ โรงพยาบาลราชวิถี ที่ผ่านมา โดยในระยะเริ่มแรก บุคลากรชาวราชวิถสี ามารถเข้าสูระบบ HR Application ได้ด้วย wifi ของโรงพยาบาล ในอนาคตอันใกล้ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนสามารถใช้ ร ะบบดั ง กล่ า วด้ ว ย เครือข่าย Internet ที่ตัวเองใช้บริการ ซึ่งจะสามารถ ดูข้อมูลตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา จริง ๆ มาพบกับ หน้าตาของ HR Application น้องใหม่ของเรา และวิธีการเข้าใช้ กันได้เลย!!!!!

27/3/2561 11:14:52


Rajavithi Hospital NEWS

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

คู่มือการใช้งาน Mobile App. บนระบบปฏิบัติการ Android

23

เมื่อ Download App เข้ามาที่เครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้กดเข้าไปที่ App RJ Officer จะพบหน้าต่าง รอโหลดเข้า App ให้รอสักครู่

จากนัน้ จะเข้าสูห่ น้าต่าง Login ๑. ใส่ รหัสบัตรประชาชน App จะล๊อคไว้ให้ใส่ได้ ดังนี้ ใส่ได้เฉพาะตัวเลข คู่มือการใช้งาน กรอกได้ ทั้ ง หมด ๑๓ ดาวน์โหลด App หลัก จะไม่สามารถกรอกเกินได้ ๒. จากนัน้ ให้ใส่ Password เพือ่ ท�ำการเข้าสู่ระบบ วิธีติดตั้ง Application บนระบบปฏิบัติการ Android ** หมายเหตุ IDCARD และ Password อ้างอิงจาก ๑. เข้าเมนู การตั้งค่า ความ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร บนเว็บไซต์ทใี่ ช้กนั ในปัจจุบนั ปลอดภัย แล้วกดเปิด ไม่รู้จักที่มา กรณีใส่ รหัสบัตรประชาชน หรือ Password ไม่ถูกต้อง App จะแจ้งให้ท�ำการใส่รหัสใหม่อีกครั้ง App จะพาเข้าสู่หน้าหลัก สามารถใช้งานได้ ดังนี้ ๒. ดาวน์โหลดไฟล์ App มาลงเครื่อง โดยการ scan Side Menus QRcode ที่ ร.พ.จัดไว้ให้ แล้วกดเปิดไฟล์ได้จากแถบแจ้ง ฐานข้อมูลบุคลากร เตือน หรือในแอป File Manager เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลราชวิถี

๓. กด ติดตั้ง แล้วกดเปิดใช้งานแอปได้เลย

Side Menusจะปรากฏ หน้าจอ ให้เลือก ฐานข้อมูลบุคลากร เพียงเท่านี้ ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูลบุคลากร ได้แล้วววว

.indd 23

27/3/2561 11:14:53


24

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ ๒๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๑

โรงพยาบาลราชวิ ถี ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการประจ� ำ ปี ครั้ ง ที่ ๒๙ ประจ� ำ ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “Smart Healthcare” ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น เวทีวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ แพทย์และสาธารณสุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ การให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในโรงพยาบาล ราชวิถี โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข ตลอดจนสถาบันการแพทย์สังกัดอื่น ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และวิทยากรจากต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม และอิสราเอล รวมทั้งมี การประกวดผลงานวิจยั แพทย์ประจ�ำบ้าน/แพทย์ตอ่ ยอด ผลงานวิ จั ย ทางการพยาบาลและโปสเตอร์ วิ ช าการ ประเภท Research/R2R/CQI/KM ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เป็นต้น

.indd 24

Rajavithi Hospital NEWS

โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี และคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ

ในการจัดประชุมวิชาการครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม ร่วมเป็นสักขีพยานใน พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ การศึกษาวิจัยและการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลราชวิถี และ Taipei Veterans General Hospital ประเทศไต้หวัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการในวงกว้าง และต่อยอดสู่อนาคต ในโอกาสนี้ท่านปลัดกระทรวง สาธารณสุ ข ให้ เ กี ย รติ ป าฐกถาพิ เ ศษเรื่ อ ง “Smart Healthcare” ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กล่าวถึง ระบบ E-Health system ที่มีการเชื่อมโยงในระบบ สาธารณสุข เช่น Registration, Patient monitoring, E-health record, Clinical decision support, Pharmacy information, Research data เป็นต้น

27/3/2561 11:14:54


Rajavithi Hospital NEWS

เนือ้ หาในการบรรยายกล่าวถึง สถานการณ์ปจั จุบนั สุขภาพ อนามั ย ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู ่ ใ นการดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ ของแพทย์ พ ยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในโรงพยาบาลและในสถานพยาบาลเท่านั้น ประชาชน จ� ำ นวนมากมี ค วามตื่ น ตั ว ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ ของตนเอง มีการลงทุนซื้อเครื่องต่างๆ มาใช้ติดตาม ร่างกาย เพื่อที่จะคอยตรวจจับความปกติและผิดปกติ ของสัญญาชีพของตน เพื่อที่จะให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนมีการใช้ขอ้ มูลข่าวสารเทคโนโลยีชนั้ สูง และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ดังนั้น Smart Healthcare จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พยาบาล แต่ยังครอบคลุมไปถึง ประชาชนทุ ก คนด้ ว ย Smart Healthcare เสมื อ น เป็นความหวังใหม่ในการดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะช่วยลด ความแออัดในโรงพยาบาล การมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการวินิจฉัย ในการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสุขภาพ ต่างๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ทงั้ จากผูด้ แู ลรักษาและผูป้ ว่ ยเอง แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วย ในการขับเคลื่อนในการดูแลสุขภาพ ซึ่งไม่อาจจะประสบ ความส�ำเร็จได้จริง ถ้าไม่มีการใส่ใจ ดูแลรักษาด้วยหัวใจ ของทุกคน การทีจ่ ะมีเครือ่ งตรวจวัด ตรวจติดตาม เชือ่ มต่อ

.indd 25

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

25

กันมากเท่าใดก็ตาม สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การทีม่ สี อื่ สัมพันธ์ ที่ดีระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพ อัจฉริยะอย่างแท้จริง ในการจัดประชุมวิชาการมีการบรรยายและ symposium ที่ น ่ า สนใจมากมาย อาทิ เช่ น Smart Surgical Practice โดยกลุม่ งานศัลยศาสตร์และหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, Smart Orthopedic and Thailand ๔.๐ โดยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ วิทยากร จากประเทศไต้หวัน อิสราเอล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Robotic surgery โดย กลุ ่ ม ศู น ย์ ก ารแพทย์ เ ฉพาะทางด้ า นโสต ศอ นาสิ ก , International session and collaboration โดย วิทยากรจากไทย ญี่ปุ่น ไต้หวันและเวียดนาม, Smart and Efficient Emergency Care System โดยกลุม่ งาน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และวิทยากรจาก Osaka University Hospital ประเทศญี่ปุ่น, Smart Nursing care และ Smart Nursing Challenges: Moving Forward to Thailand ๔.๐ โดย ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์ และกลุม่ ภารกิจ ด้านการพยาบาล เพือ่ มุง่ น�ำพยาบาลยุคใหม่สปู่ ระเทศไทย ๔.๐, Smart management for chronic hepatitis B, C infection โดยกลุ่มงานอายุรศาสตร์, Bioinformatics Technology in Obstetrics and Gynecology โดย

27/3/2561 11:14:55


26

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์, Smart Health in Geriatric โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการ แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต, Laboratory technology ๔.๐ โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และวิทยากรภาครัฐ และเอกชน, กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีจัดงาน ครบรอบ ๑๒ ปีงานวิจัย (๑๒th Anniversary Smart Research) เปิดตัวระบบการจัดการงานวิจัยแบบ Webbased application และเสวนาหัวข้อ “แลมอง ๑๒ ปี งานวิจยั ” โดยผูบ้ ริหารงานวิจยั ทางการแพทย์ โรงพยาบาล ราชิถีทั้งในอดีตและปัจจุบัน, Logistic and Supply Chain Management for Health Care โดย ดร.ค�ำนาย อภิปรัชญาสกุล บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด มาถ่ายทอดความรู้ โดยทุกหัวข้อในการบรรยายได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากการบรรยายในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ แล้ ว Highlight ส�ำคัญในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึง่ เป็นภาคประชาชนได้มกี ารบรรยายในหัวข้อ ทีน่ า่ สนใจและมีความหลากหลาย เช่น หัวข้อ การดูแลแผลเบาหวานทีบ่ า้ น, การผ่าตัดรักษา โรคอ้วน, เลสิคทางเลือกในการแก้ไขสายตา,

.indd 26

Rajavithi Hospital NEWS

แอปพลิเคชัน่ เพือ่ ประชาชน: RDU รูเ้ รือ่ งยา, แอปพลิเคชัน่ ทางการแพทย์ ส� ำ หรั บ ประชาชน, สุ ข ภาพฟั น เด็ ก ยุ ค ใหม่ เ สริ ม สร้ า งได้ ด ้ ว ยฟลู อ อไรด์ และการท� ำ งาน อย่างมีความสุขในยุคสาธารณสุขไทย ๔.๐ ซึ่งทุกหัวข้อ ล้วนมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับฟัง เป็นอย่างยิ่งหัวข้อที่ชาวราชวิถีให้ความสนใจอย่างมาก คือ Run for smart Life โดยชมรมวิ่ง และ RJ Smart HRIS ๔.๐ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยการจัดประชุม ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มาร่ ว มจั ด กิ จ กรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของชาวราชวิถี คือ “Rajavithi Hospital Service Hacking” อีกด้วย ในการจัดประชุมวิชาการยังเป็นเวทีในการ ประกวดผลงานวิ จั ย ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ Oral presentation ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับแพทย์ประจ�ำบ้าน/ แพทย์ต่อยอด และพยาบาล Poster presentation ส�ำหรับบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในปีนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจ�ำนวนมาก โดยรางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดผลงาน วิ จั ย ส� ำ หรั บ แพทย์ ป ระจ� ำ บ้ า น คื อ พญ.ประภากร ชูสังข์ แพทย์ประจ�ำบ้าน

27/3/2561 11:14:56


Rajavithi Hospital NEWS

ชั้นปีที่ ๓ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง Predictive Factors of Intra-abdominal Adhesion in Gynecologic Surgery ส�ำหรับรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ จากกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ และรางวัลชมเชย จากกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงานวิ จั ย ทางการพยาบาล คื อ พว.อุ บ ล ยี่ เ ฮ็ ง งานการพยาบาลอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น ผลงานวิ จั ย เรื่อง Bystander cardio-pulmonary resuscitation practice among out-of-hospital cardiac arrest at Rajavithi hospital’s Narenthorn emergency medical service center รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ พว.บุ ญ ชื่ น อิ่ ม มาก และ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ พว.ภาวิณี ปลิวมา รางวัลการประกวดโปสเตอร์ประเภท Research/R๒R รางวัลชนะเลิศ คือ ภญ.ศศิมาภรณ์ แหยงกระโทก กลุ ่ ม งานเภสั ช กรรม ผลงานเรื่ อ ง การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการ ไม่พึงประสงค์จากยาวาร์ฟาริน รองชนะเลิศอันดับ ๑ พว. อรสา ตั น ติ น พเก้ า และรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๒ ภญ.รุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี รางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ ประเภท CQI/KM คือ ภญ.ปัทมา ใจน่าน กลุ่มงาน เภสัชกรรม ผลงานเรื่อง อุบัติการณ์ของอาการไม่พึง

.indd 27

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

27

ประสงค์ จ ากยาที่ พ บในผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ระหว่ า งได้ รั บ ยาเคมี บ� ำ บั ด ชนิ ด ฉี ด ที่ โรงพยาบาลราชวิถี รองชนะเลิศอันดับ ๑ นพ.ธฤต แตระกุล และรองชนะเลิศอันดับ ๒ พว.เอือ้ จิตร เจริญทรัพย์ รางวัลชนะเลิศ Video presentation คือ นพ.ธฤต แตระกุล กลุ่มงานรังสีวิทยา จากผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์และรายงานผลตรวจ สแกนออนไลน์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สรุปภาพรวมการจัดประชุมวิชาการครัง้ ที่ ๒๙ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวนผู้ลงทะเบียน ๒,๔๒๑ คน บุคลากรภายใน ๑,๙๕๓ คน และภายนอก ๔๖๘ คน symposium ๑๖ เรือ่ ง และ lecture ๒๐ เรือ่ ง วิทยากร ในประเทศ ๘๔ คน วิทยากรต่างประเทศ ๑๔ คน ผลการประเมินการจัดประชุมวิชาการอยูใ่ นระดับดีมาก ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดประชุม วิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ ริหาร คณะกรรมการจัดการประชุมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจท�ำให้ การด�ำเนินงานส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี และสุดท้ายนีข้ อขอบคุณ ชาวราชวิถีทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมชมและเข้าร่วมในการจัดประชุม ครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ

27/3/2561 11:14:57


28

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

ACTIVITY กิจกรรม

Rajavithi Hospital NEWS

“เปิดบ้าน”

โรงพยาบาลราชวิถี ๖๖ ปี บูรณาการนวัตกรรมล�้ำยุค สู่ผู้น�ำอาเซียน

ภาพบรรยากาศงาน “เปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี ๖๖ ปี บูรณาการนวัตกรรมล�้ำยุค สู่ผู้น�ำอาเซียน” โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของผู้ร่วมงานจากทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ... ณ โรงพยาบาลราชวิถี

.indd 28

27/3/2561 11:14:59


Rajavithi Hospital NEWS

ACTIVITY กิจกรรม

วารสารข่าวโรงพยาบาลราชวิถี

29

วันบูรณาการ

“ราชวิถีสัมพันธ์”

ภาพบรรยากาศงาน “วันบูรณาการราชวิถสี มั พันธ์” โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธเี ปิด และมีการจัดกิจกรรมให้ชาวราชวิถไี ด้ทำ� ร่วมกัน อาทิ ร่วมท�ำบุญตักบาตรเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล, การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์, ร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับ น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ นักกีฬา แบดมินตันทีมชาติไทย, ฟังคอนเสิร์ตมันส์ๆ จากโตโน่ & The Dust และปิดท้ายงานด้วยการพบปะพูดคุยอย่างเป็น กันเองระหว่างผู้บริหารและชาวราชวิถี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ... ณ โรงพยาบาลราชวิถี

.indd 29

27/3/2561 11:15:02


.indd 30

27/3/2561 11:15:03


.indd 31

27/3/2561 11:15:04


.indd 32

27/3/2561 11:15:05

วารสารข่าว โรงพยาบาลราชวิถี  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561

วารสารข่าว โรงพยาบาลราชวิถี  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561

Advertisement