Page 1


ปลิวหน้า


คณะผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

ประภาส วิชากูล (รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง) ถาวร งามกนกวรรณ (ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ)

กองบรรณาธิการ ออกแบบ

มานิต แววงาม กิตติกิจ เศวตเศรนี อาทิตย์ รัตนโอฬาร วิภาวรรณ อ่วมแจง ชนากานต์ วงศ์เปี้ย

อาทิตย์ รัตนโอฬาร

ภาพประกอบ ชมรมถ่ายภาพ กฟผ.แม่เมาะ จัดทำโดย

แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ


ทำเนียบผู้เกษียณ ประจำปี 2558 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)


นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 สิงหาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 4 กันยายน 2521 ที่อยู่ปัจจุบัน : 51/218 หมู่บ้านเมืองเอก ม.7 ถ.ทหาร ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ : 081 - 9207522, 02 - 5339251 คติประจำใจในการทำงาน “ Never Give Up ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนของ กฟผ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแล ความมั่นคงด้านไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน อย่างแท้จริง ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ให้มีความรักสามัคคีกัน และธำรงวัฒนธรรมความเป็นพี่กัน น้องกันไว้ตลอดไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมใน การผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย ”


นายยรรยง จารุสิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ - ปฏิบัติการ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

: 13 พฤษภาคม 2498 : 16 ธันวาคม 2523 : 551 ม.7 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง : 081 - 2890068

คติในการทำงาน “ ตั้งใจและรับผิดชอบในงานที่ทำ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รักองค์กร, ผูกพัน, ภาคภูมิใจ, มีความสุข ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ให้ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ ทุ่มเทเพื่อองค์กร ”


นายธงชัย รักจิตร์ วิศวกรระดับ 11 ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าหงสา - ก่อสร้างระบบส่งและติดตั้งเครื่องจักรกล เหมือง โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

: 10 เมษายน 2498 : 26 พฤศจิกายน 2526 : 266/112 หมู่บ้านสันติสุข ม.15 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง : 054 - 335278, 081 - 6022572

คติประจำใจในการทำงาน “ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รักและภาคภูมิใจในความเป็น กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ช่วยกันทำให้ กฟผ. เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ”


นายระวี โหรา วิศวกรระดับ 11 ส่วนกลาง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

: : : :

7 มีนาคม 2498 17 สิงหาคม 2524 199 ม.12 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 081 - 8819465

คติประจำใจในการทำงาน “ ทำให้ดีกว่าที่ผ่านๆ มา ดูแลลูกน้อง, เพื่อน, พี่ที่อยู่รอบข้าง ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รักและผูกพันตลอดไป ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ตั้งจิตสำนึกที่ดีต่อ กฟผ. มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อองค์กร ”


ส.อ.สุรัตน์ เผือกผ่อง หัวหน้ากองปฏิบัติการเหมือง กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว

วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 ตุลาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 1 มิถุนายน 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 167/2 ซ.บ้านย่าเป้า ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู

โทรศัพท์

อ.เมือง จ.ลำปาง : 081 - 8811209

คติในการทำงาน “ ความพยายาม ไม่เคยทำให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ไม่เคยทำให้ใครชนะ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. ให้อะไรหลายๆ อย่างกับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน กฟผ. เปรียบเสมือน บ้านหลังที่ 2 ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง การที่จะออกจาก ครอบครัวที่อบอุ่นมันเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในชีวิต ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ งานหรือระบบงานต่างๆ ที่ดี ควรรักษาไว้และต้องมีการพัฒนาต่อยอด งานให้ก้าวหน้าทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่ปรับตัวตลอดเวลา ”


นายประจักษ์ ศิริวงศ์มงคล หัวหน้ากองพัสดุและจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 29 ตุลาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 2 ตุลาคม 2521 ที่อยู่ปัจจุบัน : 214/150 ม.16 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 222404 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เสมือนเป็นครอบครัวและบ้านหลังที่สอง ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ให้ตั้งใจทำงานให้มากๆ ”


นายศรณรงค์ วงศ์สุวรรณ หัวหน้าหน่วยติดตั้งเครื่องจักรกลเหมือง โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 กันยายน 2498 วันเข้าทำงาน : 1 เมษายน 2525 ที่อยู่ปัจจุบัน : 70 ซ.8/5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 821795, 089 - 9985046 คติประจำใจในการทำงาน

“ ตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่ รับผิดชอบให้ดีที่สุด และปัญหาอุปสรรค คือ สิ่งที่จะต้องฟันฝ่าไป ”

ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ.

“ กฟผ. เปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ข้าพเจ้า และครอบครัว ตลอด 33 ปี ของการทำงานใน กฟผ. ไม่เคยย่อท้อใน การทำงานให้กับ กฟผ. จึงมีความตั้งใจว่าจะทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณ ของหน่วยงานให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถจะทำได้ ”

สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป

“ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งเรื่องของ งานและพฤติกรรมในการทำงาน โดยเฉพาะความตรงต่อเวลา ต้องรักษา และดำรงได้ ”


นายปรีชา เนียมเทศ วิศวกรระดับ 10 กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 เมษายน 2498 วันเข้าทำงาน : 1 กันยายน 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 266/204 ม.15 ถ.ลำปาง - งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 084 - 8055523 คติประจำใจในการทำงาน “ มุ่งมั่น ตั้งใจ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รัก กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ตั้งใจทำงานให้มาก ”


นายพายัพ อารัมภีร ช่างระดับ 9 กองวางแผนบำรุงรักษา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 มีนาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 เมษายน 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 229/1 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 087 - 6613965 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นองค์กรที่ทำงานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น รักกันเหมือน พี่น้อง มีความสนุกสนาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียว ทำให้อยากมาทำงานทุกวัน ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้รุ่นน้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กร นำตัวอย่างที่ดีๆ จากรุ่นพี่เป็นแบบอย่างต่อไป ”


นางสาวปราณี สุขเกษม วิทยากรระดับ 8 แผนกบัญชีเจ้าหนี้ซื้อและจ้าง กองบัญชีและการเงินเหมืองแม่เมาะ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 3 มีนาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 เมษายน 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 266/343 ถ.ลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 2896664 คติในการทำงาน คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ และจริงใจ ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เหมือนต้นไม้ใหญ่ ผ่านร้อนผ่านหนาวและอุปสรรค มากมาย แต่ต้นไม้สามารถให้ความอบอุ่นและร่มเย็นกับผู้ที่อยู่ ใต้ร่มไม้ได้เป็นอย่างดี ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้ทุกคนห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกันเหมือนคนในครอบครัว ”


นายเจริญ ไชยเสน ช่างระดับ 8 แผนกรังวัดเหมือง กองวางแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 กุมภาพันธ์ 2498 วันเข้าทำงาน : 2 พฤศจิกายน 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 90 ม.7 หมู่บ้านนาแขม ซ.10 สว่างตา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 061 - 3593769 คติในการทำงาน “ ทำให้เร็วและถูกต้อง ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมีบุคลากรที่ดีมีสวัสดิการที่ดีมาก ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขยันทำงาน ซื่อตรงต่อเวลา และค้นคว้าหาความรู้มาปรับปรุง งานที่ตนเองทำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ”


นายสมบัติ ทาตายุ ช่างระดับ 8 แผนกรังวัดเหมือง กองวางแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 กรกฎาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 21 มิถุนายน 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 99/22 ม.6 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : คติในการทำงาน ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป -


นายอาทิตย์ วัฒนถาวร ช่างระดับ 8 แผนกธรณีวิทยาบ่อเหมือง กองธรณีวิทยา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 23 มีนาคม 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 266/74 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 7558771 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงาน กฟผ. ของเรา ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องๆ ทุกคนมีความขยันในการทำงานเพื่ออนาคตของ เราและ กฟผ. ”


นายธีระกุล ตุทาโน ช่างระดับ 8 แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 ตุลาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 2 มิถุนายน 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเวียงสวรรค์ ม.9 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ : 054 - 330440 คติประจำใจในการทำงาน “ ยึดมั่นในวินัย อดทน ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความภูมิใจที่สุดที่มีโอกาสได้เข้าทำงานที่ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อย่าเหยียบบ่าคนอื่น เพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเอง ”


นายนเรศ ศรีสนพันธุ์ ช่างระดับ 8 แผนกประสิทธิภาพปฏิบัติการบ่อเหมือง กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

: : : :

15 กันยายน 2498 2 กรกฎาคม 2522 197/2 ม.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 054 - 323901, 086 - 6581475

คติในการทำงาน “ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. สร้างชีวิตสร้างอนาคต ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำหน้าที่ให้ดี ประหยัดและอดทน ”


นายประสาน เปรมปราโมทย์ ช่างระดับ 8 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 1 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 6 สิงหาคม 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 19 ถ.ปงสำราญ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 8834622 คติในการทำงาน “ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นความผูกพันมาตั้งแต่คุณพ่อ กฟผ. เป็นบ้านหลังที่สองรัก กฟผ. มาก ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดหมั่นศึกษาหาความรู้ในงานนั้นๆ ให้แตกฉาน ”


นายนิพนธ์ บูรพาสมบูรณ์ ช่างระดับ 8 แผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 2 กองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 24 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 30 มีนาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 46 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ : 054 - 223908, 094 - 6352586

คติประจำใจในการทำงาน “ ตั้งใจทำงาน ตรงต่อเวลา ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ภูมใิ จมากต่อ กฟผ. เพราะ กฟผ. ให้ทกุ อย่างกับผมและครอบครัว มาก โดยเฉพาะกับการศึกษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกับบุตรของผม ซึ่งได้ศึกษาจนจบแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ ซึ่งผมรู้สึกเป็น บุญคุณกับผมมาก ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป ให้ตั้งใจทำงาน ขยัน ตรงต่อเวลา ให้รู้จักใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุด


นายโสภณ จารุเพ็ง ช่างระดับ 8 แผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 4 กองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 22 กุมภาพันธ์ 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : 123 ม.2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 53114910 คติในการทำงาน “ ท้อได้แต่อย่าถอย ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เป็นหม้อข้าวหม้อแกง เป็นอนาคต ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้ตั้งใจทำงาน แล้วงานจะสอนให้เราเป็นคนเก่ง ”


นายศิริศักดิ์ เจริญพงษ์ ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 มกราคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 ธันวาคม 2521 ที่อยู่ปัจจุบัน : 306/56 ม.2 ซ.2/1 หมู่บ้านสันติภาพ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 093 - 3164638 ทีท่ ำงาน : 054 - 254491 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำงานให้สมกับเงิน ทำงานเกินไม่เป็นไร ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เหมือนเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ชีวิตเราและครอบครัวทุกอย่างได้มี ความสุข มีงานทำ มีเงินใช้ มีบ้านอยู่ อื่นๆ มากมาย สมควร ตอบแทนคุณด้วยการทำงานให้องค์กรทำให้ดีที่สุด ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ หากจะฝากชีวิตไว้กับ กฟผ. ขอให้ช่วยกันทำงานให้ดี ให้สำเร็จ ร่วมรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรให้มากอย่าเอาเปรียบองค์กรกันนะ ”


นายวิฑูรย์ เรืองธารา ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : วันเข้าทำงาน : ที่อยู่ปัจจุบัน : โทรศัพท์ :

3 กุมภาพันธ์ 2498 22 มีนาคม 2522 699/13 หมู่บ้านศรีพูนทรัพย์ ถ.วชิรดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 080 - 7694050

คติประจำใจในการทำงาน “ มานะ, อดทน, พยายาม ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกมีความภาคภูมิเป็นอย่างมากที่ กฟผ. ให้ทุกๆ อย่างแก่ตัว กระผมและครอบครัว ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปขยันทำงาน อดทน มีความตั้งใจ พยายาม ”


นายสุพล หอมทอง ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรตีนตะขาบ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 19 กรกฎาคม 2525 ที่อยู่ปัจจุบัน : 586 ม.9 บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ : 054 - 330901, 089 - 8382422 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ผูกพัน กฟผ. เหมือนบ้านหลังที่สอง ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ”


นายปรีชา อินซ้อน ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรล้อยาง กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 21 มิถุนายน 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 328 ม.6 ถ.ลำปาง - งาว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : คติประจำใจในการทำงาน ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป -


นายสมหวัง จันทร์เขียว ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 มกราคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 เมษายน 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน : 106 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 330635 คติประจำใจในการทำงาน “ ที่ผ่านมาให้ลืมหมด ทำวันข้างหน้าให้ดีก็พอ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เราทำงานให้ กฟผ. มานาน แล้ว กฟผ. ตอบแทนเราโดยให้ เราอยู่ดีกินดี ให้ครอบครัวมีความสุขทุกวันนี้ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ”


นายกุศล ฟูกุล ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 11 กันยายน 2498 วันเข้าทำงาน : 4 พฤษภาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 197 ม.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 1234014 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ รักและเสียสละให้องค์กร ”


นายดิเรก ลูกประคำ ช่างระดับ 8 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 31 มกราคม 2498 วันเข้าทำงาน : 19 กันยายน 2521 ที่อยู่ปัจจุบัน : 29 ม.2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 9604993 คติประจำใจในการทำงาน “ อ่อนน้อมถ่อมตน มองคนในแง่ดี ไม่มีอะไรที่เหล็กลูกประคำ จะทำไม่ได้ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ตั้งใจทำทุกอย่างที่ถูกต้องให้สำเร็จแล้วจะสบายใจ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน ”


นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วรรณ ช่างระดับ 8 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 มีนาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 24 พฤษภาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 699/81 ม.5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 0232243 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดี ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เหมือนเป็นบ้านและที่ทำงาน ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำวันนี้ให้ดีและรักรุ่นน้องให้มากเพราะรุ่นน้องจะเป็นผู้ทำให้ กฟผ. เจริญต่อไป ”


นายสมศักดิ์ หมูแก้วเครือ ช่างระดับ 8 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 เมษายน 2498 วันเข้าทำงาน : 20 พฤษภาคม 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : 281 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 0268498 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังที่สองนี้มาก เพราะให้ ทุกอย่างในชีวิตนี้ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้ขยันทำงานรักษาองค์กร ”


นายคงเดช ดีล้วน ช่างระดับ 8 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 24 เมษายน 2498 วันเข้าทำงาน : 2 กรกฎาคม 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 26/2 ม.3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 087 - 6574113 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความสุขที่ได้ทำงานกับ กฟผ. เพราะ กฟผ. ให้อนาคตที่ดี แก่ตัวผมและครอบครัว ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมกับพัฒนางานที่ทำ ”


นายถนอม ขุนนาม ช่างระดับ 8 แผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 มีนาคม 2598 วันเข้าทำงาน : 16 พฤษภาคม 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : 234 ม.7 บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 087 - 6602075 คติประจำใจในการทำงาน “ อยู่ได้ กันได้ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ให้ความสุขสบายแก่ครอบครัวเรา ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้ท่านทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ”


นายทองเพ็ชร์ ศรีสืบ ช่างระดับ 8 แผนกซ่อมเครื่องยนต์และชิ้นส่วน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 มกราคม 2498 วันเข้าทำงาน : 24 กันยายน 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 301 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 8388455 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำให้เต็มกำลัง ตามความสามารถของเรา ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. คือ ปัจจัย 4+1 ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อย่าดูถูกความรู้ ความสามารถของคนอื่น ”


นายสุรชัย ไกวัลอาภรณ์ ช่างระดับ 8 แผนกซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ทั่วไป กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : ที่อยู่ปัจจุบัน : 260 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 085 - 5208882 คติประจำใจในการทำงาน “ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สม่ำเสมอ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เหมือนดังบ้านสารพัด นึกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น โดยยึดหลัก พ่อหลวง “พอเพียง” ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ เราจะพัฒนาอะไรก็ตามที่ทำให้องค์กรก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เรา ควรพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก ”


นายชำนาญ ไทยประกอบ ช่างระดับ 8 แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด กองวางแผนบำรุงรักษา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 19 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 14 กรกฎาคม 2525 ที่อยู่ปัจจุบัน : ม.7 ซ.20 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053 - 215057, 083 - 206649 คติในการทำงาน “ ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นองค์กรที่เปรียบเหมือนบ้านที่แสนอบอุ่นมากหลังที่สอง รักและผูกพันธ์กับ กฟผ. มากๆ จะอยู่หรือไปทุกลมหายใจก็รัก กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อย่าทำตัวลอยลมบนกับผลงานของพี่ๆ เขามากเกินไป จง ประคับประคองและสร้างผลงานที่ดีๆ ให้องค์กรต่อไป ”


นายสังวรณ์ สืบคุณะ ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 ตุลาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 16 กรกฎาคม 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน : 182/2 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 087 - 9080676

คติประจำใจในการทำงาน “ รับขผิดชอบหน้าที่และทำงานให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่น ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ให้รุ่นน้องทำงานด้วยความจริงใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทน ”


นายวิญญู ปานน้อย พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 สิงหาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 14 ธันวาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 94/11 ม.6 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 312826, 081 - 9514159 คติในการทำงาน “ ทำงานอย่างมีสติ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เหมือนพ่อ แม่ให้ทุกอย่างแก่เราซึ่งเป็นลูก พระคุณต้อง ทดแทน ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ถ้าเราอยู่ในกรอบของสังคมที่ดี กฟผ. ให้เรามีทุกอย่าง ”


นายสมคิด ปั้นอิ่ม พนักงานวิชาชีพระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบ ขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 30 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 8 ธันวาคม 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน : 258/2 ม.7 บ้านหนองวัวเฒ่า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 5564516

คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ.

“ เนื่องจากทำงานตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2518 ในชีวิตที่ทำงานมา ทำให้รู้สึกว่า กฟผ. เป็นเหมือนลมหายใจ และทุกสิ่งทุกอย่างดีใจ และภูมิใจที่ได้ทำงานที่ กฟผ. ต่อจากพ่อครับ ”

สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป

“ ขอให้ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และรักษาเวลาตรง ต่อเวลารับผิดชอบในหน้าที่และเสมอต้นเสมอปลาย ”


นางชเลียม ศรีจันทร์ทับ พนักงานวิชาชีพระดับ 8 แผนกซ่อมเครื่องยนต์และชิ้นส่วน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 พฤศจิกายน 2497 วันเข้าทำงาน : 8 ธันวาคม 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 98 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 224475, 098 - 7536621 คติในการทำงาน “ ความสำคัญของงาน ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ดีมากๆ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำงานให้ดีที่สุด รู้จักหน้าที่ของตน ”


นายศิริบุญ ปินตาสี ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 สิงหาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 10 พฤษภาคม 2525 ที่อยู่ปัจจุบัน : 700 ม.11 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 9501587 คติประจำใจในการทำงาน “ รับคำสั่ง ทำทันที ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ดี ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ”


นายสมศักดิ์ วนรัตน์ นิติกรระดับ 7 แผนกกฏหมายและรักษาความปลอดภัย ส่วนกลาง ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 กรกฎาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 20 ธันวาคม 2522 ที่อยู่ปัจจุบัน : 107 หมู่บ้านวัฒนานคร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 9213920, 081 - 9515193 คติประจำใจในการทำงาน “ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ, บุคลากรมีการพัฒนาตลอดเวลา ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ สำรวจตัวเราเสมอ ”


นางเพ็ญจันทร์ ยศบุญเรือง พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 กุมภาพันธ์ 2498 วันเข้าทำงาน : ที่อยู่ปัจจุบัน : 1026 ม.1 หมู่บ้านลำปางคูน ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 095 - 6760362 คติในการทำงาน “ ทำงานด้วยความตั้งใจ สู่ความสำเร็จ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รัก กฟผ. เหมือนบ้านหลังที่ 2 ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ซื่อสัตย์ต่องานและองค์กรให้มาก ”


นายยุทธ สันวรรณ ช่างระดับ 6 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรตีนตะขาบ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 กรกฏาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 24 มิถุนายน 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 201 ถ.สุขสวัสดิ์ 2 ซ.11 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 224336, 093 - 1538368 คติประจำใจในการทำงาน “ รักองค์กรซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ดีใจมากที่ได้ทำงานกับ กฟผ.แม่เมาะ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้รุ่นต่อไปตั้งใจทำงานของตนเองอย่างเต็มที่ ”


นายจันทร์ มูลคำปลิว ช่างระดับ 5 แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 22 ธันวาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 19 ม.4 ต.ผาปิง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 5586882 คติในการทำงาน “ ซื่อตรง ขยัน และอดทน ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกดีต่อ กฟผ. มากๆ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้ทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้อง ”


นายสมบูรณ์ คำปาวงค์ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 1 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 กรกฎาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 18 มิถุนายน 2522 ที่อยู่ปัจจุบัน : 136 บ้านเกาะคา ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 4314137 คติในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รัก กฟผ. เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่ง ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องตั้งใจทำงาน ”


นายอนันต์ วงศ์เปี้ย ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 1 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 1 มิถุนายน 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 31 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 330054 คติในการทำงาน “ ไม่เอาเปรียบคนอื่นและไม่อู้งาน ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับประเทศ อย่าง กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องๆ รุ่นต่อไปตั้งใจทำงานและรักษาสิ่งที่รุ่นพี่สร้างมา ให้คงอยู่ต่อไป ”


นายอิ่นคำ วงศ์ใต้ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 1 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : วันเข้าทำงาน : ที่อยู่ปัจจุบัน : โทรศัพท์ :

1 สิงหาคม 2498 25 พฤษภาคม 2520 41 ม.1 วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 084 - 3707419

คติในการทำงาน “ ทำงานให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความรู้สึกดี ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ให้ตั้งใจทำงานต่อไป ”


นายบุญธรรม พันธ์ศีรนวล ช่างระดับ 5 แผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 พฤศจิกายน 2497 วันเข้าทำงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 222/1 ม.1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 086 - 0958859 คติประจำใจในการทำงาน “ ความลำบากสอนให้เราอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าว ต่อไป ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. ให้แต่สิ่งดีๆ กับผู้ปฏิบัติงานตลอดมา กฟผ. เปรียบเสมือน ครอบครัวของเรา ให้อนาคตที่ดีๆ กับเราทุกคน ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้ตั้งใจทำงานรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. ให้มากที่สุด ”


นายบุญช่วย วรรณสุขวงศ์ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 2 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 มกราคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 มิถุนายน 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 220 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 095 - 6023351 คติในการทำงาน “ รับผิดชอบในงานที่ทำให้ดีที่สุด” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นองค์กรที่ดีมากถ้าไม่มี กฟผ. คงไม่มีวันนี้ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้ทำงานด้วยใจและซื่อสัตย์ สุจริต ”


นายถวิล วรรณเลิศ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 3 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 ตุลาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 พฤศจิกายน 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 98/1 ม.10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 838715 คติในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นองค์กรที่ใหญ่ กฟผ. ให้ทุกอย่าง ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ รุ่นต่อๆ ไปจงทำดี ซื่อสัตย์ตลอดไป ”


นายกฤษณะ ต๊ะวิชัย ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 3 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

: 13 มิถุนายน 2498 : 22 สิงหาคม 2526 : 350/10 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง : 093 - 9676531

คติประจำใจในการทำงาน “ ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วงานทุกอย่างจะสำเร็จ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ด้วยรักและห่วงใยต่อองค์กร ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้องค์กรอยู่คู่คนไทยตลอดไป ”


นายสำรวย กาวิจิตร์ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 3 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 กุมภาพันธ์ 2498 วันเข้าทำงาน : 5 พฤษภาคม 2525 ที่อยู่ปัจจุบัน : 84 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 084 - 4879013 คติในการทำงาน “ เป็นคนขยันชอบทำงาน ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รัก กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องทุกคนเป็นคนดีต่อองค์กรและขยันทำงาน ”


นายทวี สอนมี ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 4 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 1 มิถุนายน 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 12 ม.7 บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 5550239, 099 - 2926194 คติในการทำงาน “ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ เป็นสถานศึกษาของชีวิตไม่รู้จบของข้าพเจ้า (มหาลัยชีวิต) ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ การทำงานผลิตไฟฟ้า คือ ทำงานให้แสงสว่างของประเทศ ”


นายวิมล บัวศรีน้ำผึ้ง ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 4 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 กันยายน 2498 วันเข้าทำงาน : 24 กุมภาพันธ์ 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 722/21 ม.6 บ้านห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 9984822 คติในการทำงาน “ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รักองค์กรณ์มาก ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้รักองค์กรและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ”


นายพินิจ เครือปะละ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 4 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 27 พฤศจิกายน 2527 ที่อยู่ปัจจุบัน : 59 ม.8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 334368 คติในการทำงาน “ มีน้ำใจซึ่งกันและกัน ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ให้ชีวิตต่อครอบครัวและให้แสงสว่างต่อประเทศ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ”


นายไกรศร กันนิกา ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 4 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 พฤศจิกายน 2497 วันเข้าทำงาน : ที่อยู่ปัจจุบัน : 305 บ้านมา ม.9 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 367152 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำงานด้วยความตั้งใจและอย่างมีสติ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เข้ามาทำงานกับ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้มีความสามัคคีกัน ”


นายบุญธรรม พันธ์ศีรนวล ช่างระดับ 5 แผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 พฤศจิกายน 2497 วันเข้าทำงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 222/1 ม.1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 086 - 0958859 คติประจำใจในการทำงาน “ ความลำบากสอนให้เราอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. ให้แต่สิ่งดีๆ กับผู้ปฏิบัติงานตลอดมา กฟผ. เปรียบเสมือน ครอบครัวของเรา ให้อนาคตที่ดีๆ กับเราทุกคน ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้ตั้งใจทำงานรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. ให้มากที่สุด ”


นายแสน อินทสม ช่างระดับ 5 แผนกเจาะระเบิด กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 30 มิถุนายน 2498 วันเข้าทำงาน : 27 มิถุนายน 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 105/1 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 093 - 2512752 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เป็นเสมือนครอบครัวของเราและสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ ก็คือสิ่งที่ กฟผ. ให้เราทุกอย่าง เราจึงรัก กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องๆ ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้ ให้ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ”


นายศักดิ์ชาย ไชยพรม ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 1 กองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 30 พฤษภาคม 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : 15 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 090 - 0548826 คติในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. เป็นองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวผม ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ น้องจงตั้งใจทำงานให้กับ กฟผ. ”


นายสุนทาน แฮตุ้ย ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 1 กองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2498 วันเข้าทำงาน : 27 กันยายน 2527 ที่อยู่ปัจจุบัน : 43/2 ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 7062066 คติในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ขอบคุณ กฟผ. ที่ทำให้มีวันนี้ ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ตั้งใจ มั่นเรียนรู้งาน ”


นายบุญชู อินต๊ะนนท์ ช่างระดับ 5 แผนกปฏิบัติการขนส่งวัสดุกะ 3 กองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 กรกฏาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 22 กันยายน 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : 194 ม.4 บ้านแม่เมาะสถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 087 - 1917714 คติในการทำงาน “ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ผูกพัน กฟผ. เป็นเหมือนบ้านของเรา ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้น้องๆ ตั้งใจทำงานให้ดี ”


นายอุทัยวุฒิ วงศ์เปี้ย ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 11 พฤศจิกายน 2497 วันเข้าทำงาน : 4 พฤษภาคม 2520 ที่อยู่ปัจจุบัน : 305 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 084 - 6171506 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ กฟผ. เจริญรุ่งเรืองได้ถึงแม้จะเป็นแค่จุดเล็กจุดหนึ่งก็ตามที ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ กฟผ. ”


นายวรนารถ ชัยเสนสุข ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาเครื่องจักรตีนตะขาบ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 กรกฎาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 18 พฤษภาคม 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 385/7 หมู่บ้านนาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 254527 คติประจำใจในการทำงาน “ ต้องทำงานให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานกับ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องศึกษาหาความรู้จากรุ่นพี่ให้มากๆ ”


นายสุภาพ รัตนารักษ์ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กันยายน 2498 วันเข้าทำงาน : 21 มิถุนายน 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 187 ม.1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 084 - 3668227 คติในการทำงาน “ รัก กฟผ.มากๆ เลย ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ให้มากกว่าที่จะคิด ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องๆ จงทำความดีต่อ กฟผ. ”


นายธวัช ไชยมงคล ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุ กองบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 มกราคม 2498 วันเข้าทำงาน : 11 กรกฎาคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 266/427 ม.15 หมู่บ้านสันติสุข ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 8551976 คติประจำใจในการทำงาน “ เพื่อสุขภาพ รักองค์กร กฟผ. ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ให้ทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้อุทิศชีวิตเพื่อองค์กร กฟผ. และรักให้มากๆ ”


นายสมพร ละมัย ช่างระดับ 5 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 11 มีนาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 9 มีนาคม 2527 ที่อยู่ปัจจุบัน : 58 ม.3 ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 082 - 8912098 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความสุขที่ได้ทำงานกับ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ตั้งใจทำงานให้ดี ”


นายบุณยัง เครือวงษา ช่างระดับ 5 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันเข้าทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์

: 19 มิถุนายน 2498 : 26 พฤษภาคม 2523 : 599/2 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง : 086 - 1805992

คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ดีอยู่ดีเพราะ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ก็อยากให้น้องทำงานให้ดีๆ ”


นายประเทือง ขระเขื่อน ช่างระดับ 5 แผนกช่างกลโรงงาน กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 กันยายน 2498 วันเข้าทำงาน : 21 เมษายน 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 393 ม.3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 2896577 คติประจำใจในการทำงาน “ ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ภูมิใจมากที่ กฟผ. ให้ครอบครัวอยู่ดี กินดี โดยไม่เดือดร้อน ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ อยากให้ตั้งใจทำงาน และออมงาน เช่น สอ.กฟผ. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ให้เต็มที ”


นายอำนวย ทรายคำ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2498 วันเข้าทำงาน : 10 มีนาคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 53/4 ม.5 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 8547879 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รัก กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ รักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร ”


นายบุญเดง เมืองนันท์ ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 กุมภาพันธ์ 2498 วันเข้าทำงาน : 4 สิงหาคม 2523 ที่อยู่ปัจจุบัน : 490 ม.9 บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 086 - 1847689 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำ ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ให้ทุกอย่าง ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำให้ดีที่สุดกับงานที่ได้รับมอบหมาย ”


นายแดง คำหล้า ช่างระดับ 5 แผนกฟื้นฟูสภาพเหมือง กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กันยายน 2498 วันเข้าทำงาน : 1 กรกฎาคม 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน : 381 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 330937, 062 - 4769280 คติในการทำงาน ทำงานที่เขามอบหมายให้ดีที่สุด ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. ดีใจที่ได้ทำงาน กฟผ. ให้อะไรดีๆ หลายอย่าง สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป จงช่วยกันทำให้ กฟผ. เจริญยิ่งใหญ่ต่อไป


นายจุลเกศ จิตตกุล ช่างระดับ 5 แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 พฤษภาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 16 สิงหาคม 2522 ที่อยู่ปัจจุบัน : 14 ถ.อนุสาวรียฯ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 054 - 315626, 088 - 404696 คติในการทำงาน “ ขยัน ซื่อตรง ทำให้ดีที่สุด อย่าประมาท ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ทำงานกับ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขอให้น้องๆ ศึกษาหาความรู้ให้มากๆ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ กับการทำงานต่อไป สิ่งไหนไม่รู้จักก็ให้ถามคนที่รู้วิชา อย่าประมาท ตัวเอง แล้วจะมีผลดีต่อตัวเอง ”


นายโสฤทธิ์ เพ็งพิทักษ์ ช่างระดับ 5 แผนกงานถนนและสายพาน กลุ่มงานโยธา ศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 สิงหาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 27 สิงหาคม 2518 ที่อยู่ปัจจุบัน : 250/26/1 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : คติในการทำงาน ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. - สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป -


นายอนันต์ ป๊อกคำอู๋ ช่างระดับ 5 แผนกงานทดลอง กลุ่มงานวิศวกรรมสนาม ศูนย์จัดการส่งน้ำแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 มีนาคม 2498 วันเข้าทำงาน : 1 มิถุนายน 2534 ที่อยู่ปัจจุบัน : 73/1 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 084 - 6177375 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ให้ความอบอุ่นกับครอบครัวข้าพเจ้า ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ จงขยันและตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ”


นายดุลฮิม ณ วงศ์จันทร์ ช่างชำนาญการระดับ 4 กองประมวลผลและวิเคราะห์ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 23 ตุลาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 13 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 138/1 ม.5 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 089 - 7563309 คติในการทำงาน “ ทำงานวันนี้ให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ กฟผ. ให้มากกว่าที่คิด ให้ความรู้ ให้ความสุข ให้ความเป็นอยู่ ที่ดี ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ จงช่วยกันรักษา กฟผ. ให้อยู่คู่คนไทยทั้งชาติ ตลอดไป ”


นางบุญทรง อินทร์เอก ช่างชำนาญการระดับ 4 แผนกสารบรรณ กองบริการกลาง ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 24 ธันวาคม 2497 วันเข้าทำงาน : 18 พฤษภาคม 2519 ที่อยู่ปัจจุบัน : 990/5 ม.1 หมู่บ้านลำปางคูณ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 085 - 6147581

คติประจำใจในการทำงาน “ ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ขอบคุณ กฟผ. ที่มอบความสุขและชีวิตให้แก่ฉันและครอบครัว ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ทำหน้าที่ให้ดี ประหยัดและอดทน ”


นายกำจัด แก้วเตือนจิตร ช่างชำนาญการระดับ 4 กองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 เมษายน 2498 วันเข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 123 ถ.วังโค้ง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : คติในการทำงาน ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป -


นายบุญมา วังโพธิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลระดับ 4 แผนกปฏิบัติการบ่อเหมืองกะ 4 กองปฏิบัติการเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 14 เมษายน 2498 วันเข้าทำงาน : 20 กรกฎาคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน : 80/9 บ้านเวียงสวรรค์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 093 - 1214091 คติประจำใจในการทำงาน “ ทำในสิ่งที่ดี ” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. “ ดีใจที่ได้มาทำงานที่ กฟผ. ” สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป “ ขยันทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ”


เกษียณอายุทางเลือก

นายเอกชัย สุพรรณขันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ - บำรุงรักษา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประวัติส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 ตุลาคม 2499 วันเข้าทำงาน : 2 พฤษภาคม 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน : 309/54 ม.2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ : 081 - 8815105 คติประจำใจในการทำงาน “มุ่งมั่นพัฒนาตน ฝึกฝนทีมงาน ประสานทางเลือกในการทำงาน สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาองค์กร” ความรู้สึกที่มีต่อ กฟผ. รักและภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับ กฟผ. สิ่งที่อยากฝากถึงผู้ปฏิบัติงานรุ่นต่อไป -


ปลิวหลัง


Profile for MAEMOHMINE EGAT

ทำเนียบผู้เกษียณ ปี 2558  

ทำเนียบผู้เกษียณ ปี 2558  

Advertisement