Page 1


คุณภาพอากาศในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่เมาะ พบว่าปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ�ำนวน 10 สถานี มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ที่สามารถแสดงดัชนี

คุณภาพอากาศเป็นสีเขียว

ส�ำหรับระดับเสียงรบกวนที่ตรวจวัดที่บ้านสวนป่าแม่เมาะ บ้านหางฮุง บ้านห้วยคิง และบ้านหัวฝาย พบว่าค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 7.8 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ คือ 10 เดซิเบล (เอ) ในส่วนของความสั่นสะเทือน ตรวจวัดบริเวณบ้านหางฮุงและบ้านห้วยคิง พบค่าสูงสุดที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า 0.30 และ 0.68 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ควบคุมของ กฟผ. ที่ก�ำหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร ต่อวินาที


ภาพโดย : พุฒิพร ใจมล

ดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมส�ำคัญๆ เกิดขึ้นมากมายในรั้วเหมืองแม่เมาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีท�ำบุญครบรอบ 91 ปี พระบรมราชโองการให้ สงวนแหล่งถ่านหิน เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของรัชกาลที่ 7 ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของเหมืองแม่เมาะ และท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ งานที่เสียชีวิต ตลอดจนงานวันคุณภาพ รวฟ. รวธ. รวช. ประจ�ำปี 2561 และขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ผ่านเข้ารอบต่อไป เพื่อเฟ้นหาตัวแทน กฟผ. จากทุกสายงานไปแข่งขันในระดับประเทศ

ที่ปรึกษา ถาวร บรรพต โอภาส อ�ำพล ประจวบ เกษม มาโนช ธานี สังวร

งามกนกวรรณ ธีระวาส จริยภูมิ กิติโชตน์กุล ดอนค�ำมูล มงคลเกียรติชัย ชูชาติวรรณกุล โพธิ์เอี้ยง ชาญสมร

บรรณาธิการ

แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ

ส่วนประเด็นร้อนในเดือนมีนาคมนี้ คงหนีไม่พ้น “ใครจะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 14” รับไม้ต่อ จากนายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์ ผูว้ า่ การ กฟผ. คนปัจจุบนั ซึง่ จะหมดวาระ เดือนเมษายนนี้ ดังนั้น จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะจึงไม่พลาดน�ำวิสัย ทัศน์ของลงสมัครผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ และอนาคตองค์กรมาน�ำเสนอ อีกหนึง่ ประเด็นปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึง่ มักพร้อมกับฤดู แล้ง กฟผ. แม่เมาะ ไม่ได้ละเลยปัญหาเรื่องนี้ โดยได้จัดงาน “จิบกาแฟ แฉไอเดีย” พบปะผู้สื่อข่าวพูดคุยถึงเรื่องนี้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ PM 2.5 รวมถึงเดินหน้าป้องกันไฟป่าภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบาย “ล�ำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” หากผูป้ ฏิบตั งิ านพบเห็น ไฟป่าในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ สารมารถแจ้งศูนย์ลิกไนต์ แม่เมาะ โทร. 054-254555 หรือ 054-254295 เพื่อเข้าระงับเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนจากกันไปฝากถึงผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำงานในบ่อ เหมือง เนือ่ งจากเดือนมีนาคมเป็นช่วงเปลีย่ นผ่านจากหน้าหนาวเข้าสูห่ น้า ร้อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอากาศอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น จึงควรเตรียมร่างกายให้พร้อมรับลมร้อนที่จะมาถึงอีกไม่ช้า สุดท้ายฝาก ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้บริการบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย โดย ธนาคารเปลี่ยนระบบบัตร ATM ใหม่จาก รหัส PIN 4 ตัว เป็นรหัส PIN 6 ตัว สามารถน�ำสมุดบัญชีเงินฝาก บัตรประชาชน พร้อมด้วยบัตร ATM ไปเปลี่ยนได้ฟรี ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ...แล้วกลับมาพบกันฉบับหน้า…

พบกันใหม่ ด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อท่าน อีกครั้งในฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิการ

วิสัยทัศน์

สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ เป็ น หน่ ว ยงานชั้ น น� ำ ในการท� ำ เหมื อ ง ทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ ถ่านหินอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ทีมงานแผนกฟื้นฟูสภาพเหมือง กองประมวลผลและวิเคราะห์ โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ

พันธกิจ

ผลิ ต ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ แ ละหิ น ปู น ส่ ง โรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะให้ พ อเพี ย ง มั่ น คง มีคณ ุ ธรรม ตรงตามข้อก�ำหนดทีต่ กลง แผนกประชาสัมพันธ์ กันด้วยต้นทุนที่เ หมาะสม และพัฒนา สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 801 หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง ส�ำคัญ ต่อผู้ปฏิบัติงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 52220

จัดท�ำโดย

โทรศัพท์ : 0 - 5425 - 4051, 4054 โทรสาร : 0 - 5425 - 4052

พิมพ์ที่ : หจก.ล�ำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง 238/4-5 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000 โทร. 0 - 5422 - 8110 แฟกซ์ 0 -5431-4109 E-mail : banakit.lp@hotmail.co.th, lampangbanakit.lp@gmail.com


กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานวันกองทัพไทย

เมือ่ วันที ่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. วา ที่ ร.ต. ณรงคศกั ดิ์ คุณปู ถัมภ ผูอ าํ นวยการฝายจัดการโรงไฟฟาแมเมาะ(อจม.) พร้อมด้วย ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้า ร่วมพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ใน พื้นที่ จังหวัดล�าปาง เนื่องในวันกองทัพไทย ประจ�าปี 2561 ณ สนาม หน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่าย สุรศักดิม์ นตรี จังหวัดล�าปาง โดยมี พลตรี สุรคล ทวมเสม ผูบ ญ ั ชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี

มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคลากรต้นแบบ อบม. ประจ�า ป 2561

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม M.6 อาคารที่ ท�าการเหมืองแม่เมาะ นายโอภาส จริยภูมิ ผูอ าํ นวยการฝายวางแผน และบริหารเหมืองแมเมาะ (อบม.) ได้เป็นประธานมอบใบประกาศ เกียรติบัตรส�าหรับบุคลากรต้นแบบ อบม. ประจ�าปี 2561 โดยมีคณะ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมแสดงความยินดี ส�าหรับ อบม. ได้จัดให้ มีการคัดเลือกตัวแทนบุคลากรต้นแบบทุกกอง ในสังกัด อบม. โดยได้บุคลากรต้นแบบ อบม. จ�านวน 9 คน ซึ่งจาก การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบตัวแทนฝ่าย อบม. ปี 2561 เพือ่ ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร ได้แก่ นายวิทยา ศุภศรีสรรพ นักคอมพิวเตอร ระดับ 8 สังกัด กสม-ช. เป็นตัวแทนฝ่าย อบม. ปี 2561 เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับคัดเลือก

ชชม. มอบรางวัล Substandard สูงสุด ประจ�าเดือน ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุม M.1 อาคาร ที่ท�าการเหมืองแม่เมาะ ในการประชุมระดับ 10 ชชม. ครั้งที่ 1/2561 นายบรรพต ธีระวาส ผูช ว ยผูว า การเหมืองแมเมาะ (ชชม.) เป็นประธาน มอบรางวัล Substandard ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ที่ส่งรายงาน สภาพการณ์ หรือการกระท�าทีไ่ ม่ปลอดภัยของหน่วยงาน ประจ�าเดือน ธันวาคม ประจ�าปี 2560 สูงสุด โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 คือ นายวีรยุทธ หูตบิ๊ สังกัด แผนกสนับสนุนปฏิบตั กิ ารบอเหมือง (หสม-ช.) จ�านวน 3 เรือ่ ง รางวัลที ่ 2 คือ นายธนดล พรรัตนพิทกั ษ สวนกลางกองวางแผน บํ า รุ ง รั ก ษา(สก.กว-ช.) จ� า นวน 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง การเขี ย นรายงาน Substandard หรื อ รายงานการกระท� า /สภาพการณ์ ที่ ต�่ า กว่ า มาตรฐานเป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก การขาดการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี สามารถลดการสูญเสียที่ อาจเกิดขึ้นได้

4

รอบรั้วเหมืองแม่เมาะ

กพร. จับมือ เหมืองแม่เมาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์บ้าน ข่วงม่วง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง นายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรม จังหวัดลําปาง เป็นประธานเปดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบ พื้นที่เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ภายใต้โครงการ “เหมือง แร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน” ซึง่ จัดขึน้ โดยกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน และการเหมืองแร่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ โดยมี นายบรรพต ธีระวาส ผูชวยผูวาการเหมือง แมเมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสมาชิก ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก


ชชม. น�าคณะกรรมการ คปอม. ตรวจเยี่ยมงานในพื้นที่ บ่อเหมือง

ชชม. ถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานกว่า 36 ป

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายบรรพต ธีระวาส ผูชวย ผูวาการเหมืองแมเมาะ (ชชม.) น�าคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเหมืองแม่เมาะ (คปอม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานความปลอดภัย บริเวณทางลงบ่อ C , ออฟฟศ สนาม CR.4 , รถขุดไฟฟ้า 37 และอาคารกองปฏิบตั กิ ารเหมืองแม่เมาะ โดยมีนายอาเรศร บุญชัย หัวหนากองปฏิบัติการเหมืองแมเมาะ (กปม-ช.) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล จากนั้นที่ประชุม ได้ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะและสรุ ป ผลการตรวจเยี่ ย ม ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงาน ที่เกี่ยวข้องจะได้น�าข้อสรุปที่ได้ ไปด�าเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุม M1 อาคาร ที่ท�าการเหมืองแม่เมาะ นายบรรพต ธีระวาส ผูชวยผูวาการเหมือง แมเมาะ (ชชม.) เป็นประธานเปดการประชุมเตรียมการจัดเก็บองค์ ความรู้ผ้ใู กล้เกษียณอายุประจ�าปี 2561 พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ ในการท�างานตลอดระยะเวลา 36 ปี ซึง่ มีผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเข้า รับฟังจ�านวนมาก ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมได้มีการชี้แจงการจัดเก็บ องค์ความรูผ้ ใู้ กล้เกษียณอายุประจ�าปี 2561 ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 รุน่ คือ รุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม 2561 โดยจะเดิน ทางไปท�ากิจกรรมยังโรงไฟฟ้าราชบุรี , เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อน ท่าทุ่งนา

แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด รับใบรับรองระบบ คุณภาพ ISO/IEC 17025 จาก สมอ.

กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีบวงสรวงเทวรูปในโอกาสวันปใหม่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญทัน พุฒลา หัวหนา กองวางแผนบํารุงรักษา(กว-ช.) น�าทีมงานแผนกสอบเทียบเครือ่ งมือวัด เข้ารับใบรับรองระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ห้องปฏิบตั กิ าร สอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมีนายประสงค ประยงคเพชร ผูอํานวยการสํานักงาน คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ เป็นผูม้ อบ ทัง้ นีป้ จั จุบนั จึงมีหอ้ ง ปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจ�านวน 4 ห้องปฏิบัติการ ที่ให้บริการ สอบเทียบเครื่องมือวัดในหน่วยงาน กฟผ. และยังสามารถให้บริการ กับหน่วยงาน บริษัท ภายนอกได้ด้วย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดพิธีบวงสรวงองค์เทวรูปพระพรหม พระพิฆเนศ และพญานาคราช ณ เทวาลัยสถาน สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ (ข้างอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ) โดยมี นายบรรพต ธี ร ะวาส ผู  ช  ว ยผู  ว  า การเหมื อ งแม เ มาะ (ชชม.) เป็นประธานในพิธบี วงสรวง ซึง่ ภายในงานมีคณะผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมถวายมาลัย และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ เพื่อความ เป็นสิริมงคลในการเริ่มศักราชใหม่

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

5


สายงาน รวฟ. รวธ. รวช. จัดงานวันคุณภาพ ประจ�าปี 2561 เปดเวทีนา� เสนอผลการพัฒนางานคุณภาพ แลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่าง สายงาน น�าองค์กรก้าวสู่ระดับ Global Top Quartile ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 กฟผ. แม่เมาะ จ.ล�าปาง วันนี ้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) นายนิกลู ศิลาสุวรรณ รองผูว า การ ผลิตไฟฟา (รวฟ.) พร้อมด้วย นายบรรพต ธีระวาส ผูช ว ยผูว า การเหมือง แมเมาะ (ชชม.) และ นายสุกิจ ชื่นกมล ผูชวยผูวาการโครงการธุรกิจ เดินเครื่องและบํารุงรักษา (ชธค.) ร่วมเป็นประธานเปดงานวันคุณภาพ รวฟ. รวธ. รวช. ประจ�าปี 2561 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังพัฒนาไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรม” หรือ “Synergy for EGAT Innovation 4.0” โดยมี นายโอภาส จริยภูมิ ผูอ าํ นวยการฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ (อบม.) กล่าวรายงาน ณ อาคารสมานฉันท์ธชั ชวาล ศูนย์ฝก อบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง นายโอภาส จริยภูมิ (อบม.) กล่าวว่า งานวันคุณภาพ รวฟ. รวธ. รวช. ประจ�าปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้น�าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ งานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อม เป็นทีย่ อมรับของสาธารณชนในระดับประเทศและระดับสากล มุ่งสู่องค์กรระดับ Global Top Quartile นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จากผูแ้ ทน 3 สายงาน เจ้าของรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ การจัดแสดงบอร์ด นิทรรศการ และการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากชุมชน อ.แม่เมาะ” นายนิกลู ศิลาสุวรรณ (รวฟ.) กล่าวว่า “งานทีม่ คี ณ ุ ค่ามาจาก คนที่มีคุณภาพ งานวันคุณภาพ รวฟ. รวธ. รวช. เป็นกิจกรรมที่ถูกจัด ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือระหว่าง 3 สายงาน เพื่อส่งเสริมให้ กฟผ. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่องค์กรระดับ Global Top Quartile สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กฟผ. Innovate Power Solutions for s Better Life หรือ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยมุง่ เน้นพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีความรับผิดชอบ ทุม่ เท ท�างานอย่างเต็มความสามารถ เกิดการเรียนรู้จนมีความเข้าใจในงานนั้น อย่างถ่องแท้ สามารถน�าความรูด้ งั กล่าวไปต่อยอดเพือ่ ปรับปรุงระบบและ

6

เกล็ดความรู้ริมรั้ว

พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ” หลังจากนัน้ ได้มกี ารเสวนาเพือ่ ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้าง แรงบันดาลใจการท�ากิจกรรมคุณภาพ โดยผูแ้ ทน 3 สายงาน เป็นเจ้าของ ผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ มี นายวิรัตน คําพรม วศ.9 ฝายการ ผลิตเหมืองแมเมาะ (อผม.) เจ้าของรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize จากงานInternational Warsaw Invention Show in Poland (IWIS) ณ ประเทศโปแลนด์ ผลงาน “กล่องพิฆาตฝุ่น” (Dust Killer Box), นายปรัชญ กิตติพงษพฒ ั นา วศ.6 ฝายบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะ (อรม.) เจ้าของรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize จากงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva 2017 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผลงาน “การปรับปรุงระบบเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรองรับ ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ที่ มี ส ่ ว นประกอบของแคลเซี ย มออกไซด์ สู ง ” และ นายธนบดี ดวงสรอยทอง วศ.9 ฝายบํารุงรักษาไฟฟา (อบฟ.) เจ้าของ รางวัลเหรียญเงิน จากงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geneva 2017 ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผลงาน “Fully Redundancy EGAT-AVR” ทั้งนี้ ภายในงานมีการน�าเสนอผลงานคุณภาพ QCC & Kaizen จากสายงาน รวฟ. รวธ. รวช. จ�านวน 104 กลุ่ม และบอร์ดนิทรรศการ คุณภาพ จ�านวน 18 เรื่อง โดยมีการน�าเสนอผลงานที่อาคารสมานฉันท์ ธัชชวาล และอาคารอลงกตพิมาน พร้อมทัง้ มีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า ชุมชนจาก อ.แม่เมาะ กว่า 30 ร้าน อาทิ เสือ้ ผ้าพืน้ เมือง ผลไม้ตามฤดูกาล ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ณ ศูนย์ฝกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�าปาง


ฟอสซิล (Fossil) คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต ที่ถูกทับถมไว้ในชั้นหิน เช่น ซากพืช ปลา หอย ไดโนเสาร์ ซึ่งส่วยใหญ่มัก สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่บางชนิดยังมีวิวัฒนาการจนมีชีวิตถึงปัจจุบัน ฟอสซิล นัน้ สามารถบอกอะไรได้หลายอย่าง ทัง้ สภาพแวดล้อมในอดีตว่า สัตว์นนั้ ๆ เคยอยู ่ อ าศั ย ในสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งไร บอกล� า ดั บ การตกตะกอนของ ชั้นหินได้ ล�าดับการวิวัฒนาการของสัตว์แต่ละชนิด การอพยพโยกย้าย ของสัตว์แต่ละกลุ่ม รวมทั้งการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปได้อีกด้วย ณ เหมื อ งแม่ เ มาะ มี ก ารค้ น พบซากฟอสซิ ล ของสิ่ ง มี ชี วิ ต หลายชนิด ส่วนหนึง่ ถูกน�ามาจัดแสดงไว้ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ศนู ย์ถา่ นหินลิกไนต์ศกึ ษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ซึ่งฟอสซิลที่โดดเด่น ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟเธอเรียม ลิงทาร์เซีย ไทรโลไบต์ ไม้กลายเป็นถ่าน หมีหมาแม่เมาะซิออน โพธิสตั ย์ติ พบที่เหมืองแม่เมาะครั้งแรกของโลก เป็นต้น รวมถึงมีบอร์ดให้ความรู้ กระบวนการเกิดฟอสซิล ประเภทของฟอสซิล ให้กบั คณะผูม้ าเยีย่ มชมได้ ศึกษาหาความรู้ รวมถึงสื่อวีดิทัศน์อธิบายถึงการก�าเนิดถ่านหิน ซากฟอสซิลเหล่านี้เกิดจากสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ตายลง แต่ยังคง ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า สื่อความรู้ให้ ผู้คนยุคปัจจุบัน ได้ศึกษาหาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลง ของโลก ปั จ จุ บั น ความรู ้ ท างด้ า นธรณี วิ ท ยาสามารถศึ ก ษาได้ จ าก หลายช่องทาง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว ประเทศไทย ทัง้ นี ้ พิพธิ ภัณฑ์ศนู ย์ถา่ นหินลิกไนต์ศกึ ษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้ทางธรณีวิทยา ด้วยสื่อรูปแบบ การน�าเสนอที่ทันสมัย รอนักท่องเที่ยวที่สนใจมาสัมผัสและศึกษาเรียนรู้ ด้วยตัวเอง

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

7


คณะกรรมการ (บอร์ด) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีมติ เห็นชอบให้ นายวิบูลย ฤกษศิระทัย รองผูวาการพัฒนาระบบสง (รวพส.) เข้ารับ ต�าแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. เสนอ สืบแทน นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ซึ่งจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นมติในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทัง้ นีน้ ายวิบลู ย ฤกษศริ ะทัย รองผูว า การพัฒนาระบบสง (รวพส.) ได้แสดง วิสัยทัศน์และแนวนโยบาย ในเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 ที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (สร.กฟผ.) จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิสัยทัศน์และแนว นโยบายของผูส้ มัคร ณ ห้องประชุม VIP ชัน้ 20 อาคาร ท.102 เมือ่ วันที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายวิบูลย ฤกษศิระทัย กล่าวว่า วิสัยทัศน์เป็นไปในทิศทางเดียวกับ กฟผ. คือ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า เนือ่ งจากมองว่า เป็นแนวคิดทีร่ ะดมสมอง หารือกันจนตลกผลึกแล้ว จึงถือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ของ กฟผ. ในตอนนี้มาก ทีส่ ดุ ส�าหรับแผนงานของระบบส่งในอนาคต ขึน้ อยูก่ บั แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศ (Power Development Plan : PDP) เนื่องจากต้องสอดคล้องกับแผนของ โรงไฟฟ้า หรือแหล่งผลิต หมายความว่าระบบส่งที่ กฟผ. ท�าส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ถ้าแผน PDP ออกมาว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของ กฟผ. จะน้อย ลง ระบบส่งก็จะน้อยลง ซึ่ง กฟผ. ต้องดูว่า ส่วนที่เราด�าเนินการอยู่ในอนาคตจะไป ทิศทางไหนได้บ้าง เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศมีโอกาสสร้างได้น้อยลง เพื่อให้ สอดคล้องกัน จึงต้องมองว่า ระบบส่งสามารถขยายไปตรงไหนในประเทศยังได้หรือ ไม่ รวมถึงนอกประเทศ เพื่อท�าให้ระบบส่งของ กฟผ. ยังคงขยายต่อไปได้

8

เรื่องพิเศษ


“การเปลี่ยนคนเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเปลี่ยนคนในองค์กร ใหญ่ ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างน้อยเราจะต้องมีการสือ่ สาร ออกไปว่าภาพอนาคตที่เรามองกันเป็นยังไง เราเห็นในมุมใกล้เคียงกัน หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเป้าหมายเดียวกัน และมองใน มุมคล้าย ๆ กัน เพื่อให้องค์การก้าวต่อไป” นายวิบูลย กล่าว ทัง้ นีห้ ลังจากคณะกรรมการ กฟผ. มีมติเห็นชอบให้นายวิบลู ย์ ฤกษ์ศิระทัย เข้ารับต�าแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ตามที่คณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ กฟผ. ในขั้นตอนต่อไป กฟผ. จะน�าเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่ก�ากับดูแลเพื่อน�าเสนอ คณะ รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ส�าหรับ นายวิบูลย ฤกษศิระทัย เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2503 อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังผ่านการอบรมในหลักสูตร ส�าคัญมากมาย อาทิ การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย Advanced Management Program จาก Harvard Business School นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตร หลักประจ�าวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบก ชั้นสูง เป็นต้น ประวัติการท�างานที่ส�าคัญมีดังนี้ พ.ศ. 2556 - 2560 ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่ง พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง q ข้อมูลจาก : ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์การ

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

9


ตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้ก�าหนดให้นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้าง ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานตามตารางแนบท้ายประกาศ โดย หน่วยวัดระดับเสียงดังที่ใช้ในประกาศนี้ใช้หน่วยเป็น เดซิเบลเอ ตามตารางมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การท�างานในแต่ละวัน ดังนี้  ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ไมเกิน (เดซิเบลเอ) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

ระยะเวลาการทํางานที่ไดรับเสียงตอวัน* ชั่วโมง นาที 16 12 42 10 5 8 6 21 5 2 4 3 11 2 31 2 1 35 1 16 1 48 38 30 24 19 15 12 9 7.5 6 5 4 3 2.5 2 1.5 1

ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10

เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้


หากกล่าวถึงประเด็นร้อนแรงในช่วงฤดูแล้งนี้ คงหนีไม้พ้น ฝุ่นละออง หมอกควัน และไฟป่า โดย เฉพาประกอบกับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ทัง้ นีม้ หี ลายฝ่ายออกมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดขึน้ โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ถูก “เหมาเข่ง” ที่กลายเป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิด PM 2.5 สาเหตุที่ท�าให้เกิด PM 2.5 ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ การรวมตัวของกาซอื่นๆ ในบรรยายกาศ โดยการเผาในที่โล่งนั้น ท�าให้เกิดปริมาณ PM2.5 สูงถึง 54 เปอร์เซ็น ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งผลให้เกิด PM 2.5 เพียง 9 เปอร์เซ็นเท่านั้น วาทีพ่ นั ตรีอนุชาต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูช ว ยผูว า การชุมชนสัมพันธและสิง่ แวดโครงการ (ชสค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า จากกรณีทเี่ กิดปัญหาหมอกควันและฝุน่ ละออง หรือพีเอ็ม 2.5 ไมครอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน ไม่ได้เกิด จากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. แต่อย่างใด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง เนื่องจาก กฟผ. ได้ดา� เนินงานภายใต้มาตรการด้านสิง่ แวดล้อมตามกฎหมายก�าหนดทุกด้าน มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองและกาซพิษอยู่เสมอ ทั้งบริเวณปากปล่องและการตรวจวัดในบรรยากาศ ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าดี กว่าค่ามาตรฐานที่ก�าหนดทุกพื้นที่และทุกครั้งที่ท�าการตรวจวัด ทัง้ นี ้ เสริมความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนชาวล�าปาง กฟผ. แม่เมาะ จัดงาน “จิบกาแฟ แฉไอเดีย” พบปะสือ่ มวลชนจังหวัดล�าปาง ณ ศูนย์เรียนรูโ้ ครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลคุณภาพอากาศขององค์กร และความพร้อม รับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายจังหวัด “ล�าปางเมืองฟ้าใส ไร้หมอกควัน” เป็นเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2561 นายชัยพร ไพฑูรย ผูอ าํ นวยการฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.) ตัวแทนผูบ้ ริหาร กฟผ.แม่เมาะ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพืน้ ทีอ่ า� เภอ แม่เมาะว่า ทีผ่ า่ นมา ในช่วงฤดูการเกิดหมอกควัน ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ทีบ่ ริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.แม่เมาะ มักมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น โดยรอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ มีจ�านวนสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศมากที่สุดในประเทศไทย ถึง 19 สถานี อีกทั้งสถานการณ์ไฟป่าที่มักลุกลามในพื้นที่ข้างเคียง เช่น บริเวณ ต�าบลพระบาท ต�าบลเสด็จ อ�าเภอเมือง เป็นต้น ประกอบกับกระแสลมที่ได้พัดพาฝุ่นควันเข้ามา ท�าให้ผลตรวจค่าพีเอ็ม10 สูงกว่าปกติ ที่ผ่านมาผลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กฟผ.แม่เมาะ ไม่ เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ และยืนยันได้ว่าสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่เกิดจากไฟป่า ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างแน่นอน นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ได้แก่ การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยได้จ�าแนกพื้นที่เฝ้า ระวังออกเป็น 3 จุด คือ บริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NW), บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) โดยได้ก�าจัดวัชพืชที่ปกคลุมและขนน�าไปทิ้งนอกแนวปลูกป่า และท�าแนวกันไฟป่า รวมถึงการรับซื้อปุยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากราษฎร พร้อมทั้ง เตรียมความพร้อมระงับไฟป่า ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ไม้ตบ คราด ถังน�้าสะพายหลังพร้อมสายฉีด เครื่องจักรกล ทั้งรถบรรทุกน�้าจ�านวน 4 คัน และรถดับเพลิง 4 คัน รวม 8 คัน รวมถึงการเตรียมพร้อมบุคลากรในการเข้าระงับเหตุซึ่งได้รับการอบรมวิธีการดับไฟป่าจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อย แล้ว จากการเปดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนท้องถิ่นให้เข้ามาสัมผัสและสูดอากาศในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ แสดงถึงความโปร่งใสและมั่นใจในกระบวนการผลิต กระไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน และไม่ส่งผลต่อปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นของพีเอ็ม 2.5 รวมถึงพีเอ็ม 10 อย่างแน่นอน ขอมูลอางอิง : ฝ่ายสื่อสารองค์การ, แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า, https://www.greenpeace.or.th/s/right-to-clean-air/PM2.5-City-Ranking-in-Thailand-2017.pdf, https://thestandard.co/global-pm25-air-pollution/

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

11


งานวิจัยล่าสุด ของ Hausdorff Center for Mathematics at the University of Bonn พบความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของ รายได้ระยะยาวกับความสุขส่วนบุคคล ตลอดจนการท�างานล่วงเวลาก็สง่ ผล ต่อระดับความสุขส่วนตัวของแต่ละคนเช่นกัน และผลลัพท์ที่ได้มักเป็น ผลด้านลบเสมอ เงินสามารถซือ้ ความสุขได้หรือไม่? งานวิจยั ของ ศ.ดร. คริสเตียน เบเยอร์ หัวหน้าทีมวิจัย ของ Hausdorff Center for Mathematics at the University of Bonn ได้ค�าตอบใหม่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ ด้านการเงินและความสุข ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันเป็น ประจ�า ซึง่ ประเด็นหลักของการศึกษา คือการเพิม่ ขึน้ ของรายได้และงานที่ หนักขึน้ มีผลทัง้ หมดต่อความสุขภาพรวมของในชีวติ อย่างไร ผลการวิจยั ออกมาอย่างชัดเจนว่า เงินทีไ่ ด้รบั มากขึน้ ท�าให้คนมีความสุข ส่วนรายรับ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงชัว่ คราว ไม่แสดงผลกระทบทีช่ ดั เจนต่อระดับความสุขของ ผู้ปฏิบัติงาน แม้จะเป็นเงินก้อนใหญ่ เช่น โบนัส ในทางตรงข้าม การมี รายรับที่เพิ่มเพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การทํางานอยางตอเนื่องทําใหความสุขลดนอยลง นักวิจยั วิเคราะห์เหตุผลล�าดับ 2 ทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในชีวติ คือ ชั่วโมงการท�างานของผู้ปฏิบัติ โดยศ.ดร. เบเยอร์ กล่าวว่า “คนที่ท�างาน อย่างต่อเรือ่ งจะส่งผลให้ความสุขลดน้อยลง แม้วา่ ผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะขัด แย้งกับงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา ซึง่ มักสรุปว่า คนเราจะสบายใจขึน้ หากมีงานให้ ท�ามากกว่าการอยูเ่ ฉยๆ” ส�าหรับผลการวิจยั ชิน้ นีก้ ลับบ่งชีว้ า่ คนว่างงาน ไม่มีความสุขเนื่องจากขาดรายได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีงานท�า

12

สุขภาพดี

นักเศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ชุดนี้ ได้พัฒนาวิธีการแบบ ใหม่เพื่อใช้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง รายได้และระดับความสุข ของแต่ละบุคคล แต่การวิจัยนี้มองถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้ จึงท�าให้เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงของรายได้ และชั่วโมงการ ท�างานมีผลต่อกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี การเพิ่มขึ้นของรายได้อย่าง ต่อเนื่องนั้นมีผลกระทบต่อความถึงพึงใจของผู้ปฏิบัติงาน มากว่าการได้ รับเงินเพิ่มขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว สูตรที่ลงตัวของความสุข งานวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การเงินมีผลต่อคุณภาพหรือ ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ หรือแม้กระทั่งชั่วโมง การท�างาน “ผลลัพท์ทไี่ ด้จากงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า ทัง้ ค่าแรงและชัว่ โมง ท�างาน มีส่วนท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขหรือไม่มีความสุขได้เช่นกัน ตรงกับที่สมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อเริ่มงานวิจัย ดังนั้น การท�างานที่ได้รายรับ มากขึ้น แต่ชั่วโมงท�างานเท่าเดิม เหมือนจะยิ่งสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี” ศ.ดร.เบเยอร์ กล่าว อย่างไรก็ตาม ความเชือ่ มโยงกันระหว่างรายได้ทเี่ พิม่ สูงขึน้ และ ความพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีก่ ล่าวอ้างในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่ได้ครอบคลุม ถึงการท�างานมากขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง ที่ ม า : https://www.sciencedaily.com/releases/ 2015/10/151001095411.htm


จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

13


แผนกกฎหมาย (หกม-ช) ซึ่งตั้งขึ้นใหม่หลังการปรับโครง สายบังคับบัญชาของสายงาน เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทของ แผนก หกม-ช ดังนัน้ “Mining Insight มุมมองใหม่ ในรั้วเหมือง” จึงมาร่วมพูดคุยกับนางสุพิตา เดชาวัฒน หัวหนาแผนกกฎหมาย หกม-ช ถึงภารกิจและบทบาทส�าคัญของแผนก ภาพรวมภารกิจของแผนกกฎหมาย (หกม-ช.) โครงสายการบังคับบัญชาของสายงาน รวช. ได้มีการปรับปรุง ตามค�าสัง่ กฟผ. ที ่ ค.94/2560 จัดตัง้ แผนกกฎหมายขึน้ ใหม่ภายใต้สงั กัด กองบริการกลาง (กบ-ช.) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นมา โดยภารกิจของแผนกกฎหมาย (หกม-ช.) แบ่งลักษณะงานหลักเป็น 4 งาน ดังนี้ 1 งานนิติการ เป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับการสืบค้น รวบรวม ข้อมูลกฎหมายที่ส�าคัญตามที่ได้รับมอบหมาย การวิเคราะห์กฎหมาย ค�าพิพากษา หลักเกณฑ์การปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการ ต่าง ๆ รวมถึงการให้ความเห็นและค�าปรึกษาทางกฎหมาย และการตอบ ชี้แจงหนังสือเป็นทางการต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เอกชน บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 2 งานคดี เป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเพือ่ การโต้แย้ง ในคดี กฟผ. การจัดท�าค�าชีแ้ จง ค�าให้การ ค�าอุทธรณ์ในคดี การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เป็นต้น 3 งานสอบสวน เป็นการด�าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวน ข้อเท็จจริง การสอบสวนอุบตั เิ หตุยานพาหนะ (คอพ-มม.) การสอบสวนความ ผิดทางวินัย การสอบสวนทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย (คสส-มม.) การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เป็นต้น 4 งานที่ปรึกษาสัญญาและจัดซื้อจัดจาง เป็นการด�าเนิน การเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณากรณีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตาม กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ กฟผ. การจัดการงานนิติกรรมสัญญา เช่น การทวงหนี้ เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับ การจัดท�าและบอกเลิก สัญญา การยื่นใบอนุญาตวัตถุระเบิดฯ และคลังน�้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น นอกจากภารกิ จ งานหลั ก ดั ง กล่าว แผนกกฎหมายมีภารกิจอื่น ๆ ตามนโยบายและระเบียบ กฟผ. อาทิ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร TQM ระบบการจัดการ ตามมาตรฐานสากล ISO14001 มอก. 18001 & OHSAS 18001 การเข้าร่วม เป็ น คณะกรรมการต่ า งๆ เช่ น

14

เรื่องจากปก

คณะกรรมการพิจารณากรณีบ้านหรือทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานประสบ สาธารณภัย (คบส.) การสอบสวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะ เหตุปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. (คอป-ชชม.) เป็นต้น และปัจจุบันยังมีหน้า ที่เพิ่มเติมตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๒๗๒ ว่าด้วย การปฏิบัติกิจการที่ เกี่ยวกับคดี อีกด้วย การติดตองานและใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานเหมืองแมเมาะ กรณีหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานมีความประสงค์ขอความเห็น และค�าปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่สามารถ ปรึกษา หกม-ช. และนิตกิ รประจ�าแผนก คือ นายรัฐภูมิ เตไชยกูล (นต.6) นางสาวชนิกานต เจตนวราพงศ (นต.6) นางสาวยุวรินทร พิสษิ ฐกลุ (นต.4) โทร.4903, 4904, 4042 ในวันและเวลาท�าการ หรือทาง E-mail ส่วนงาน ธุรการเอกสารต่าง ๆ ติดต่อได้ที่ นางสกาวณี บุญชัย โทร. 4903 ทั้งนี้ ในอนาคตจะเพิม่ ช่องทางการให้ขอ้ แนะน�าการเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมาย เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้กบั หน่วยงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ านผ่านทางเว็บไซต์ ภายในหน่วยงาน กบ-ช. ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2561 กฎหมายมุงใชเพื่อรักษาความยุติธรรม ในทรรศนะส่ ว นตั ว ของหั ว หน้ า แผนกกฎหมาย (หกม-ช.) การบริหารจัดการงานกฎหมายดังค�าพ่อสอนทีว่ า่ “การใช้กฎหมายต้องมุง่ หมายใช้เพือ่ รักษาความยุตธิ รรม มิใช่เพือ่ รักษาตัวบทของกฎหมาย” และ ค�าแนะน�าของผูบ้ ริหารท่านหนึง่ ซึง่ เป็นผูใ้ หญ่ทดี่ ฉิ นั เคารพอย่างทีส่ ดุ โดย “ไม่วา่ จะกระท�าการใด หรือจะเป็นหน่วยงานหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในต�าแหน่ง ใดก็ตาม ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ให้ครอบคลุมทุกประเด็นอย่าง ยุติธรรมและถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบ กฟผ.” ซึ่งเป็นสิ่งที่ ดิฉันยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดและจะธ�ารงรักษาไว้ต่อไป ประวัติและคุณวุฒิทางวิชาชีพของผูใหสัมภาษณ นางสุพิตา เดชาวัฒน หัวหนาแผนกกฎหมาย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ ส�านักฝกอบรมวิชาว่าความแห่ง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความใน พระบรมราชูปถัมภ์


จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ฉบับที่ 183 ประจำเดือน มีนาคม 2561  
จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ฉบับที่ 183 ประจำเดือน มีนาคม 2561  
Advertisement