Page 1


คุณภาพอากาศในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่เมาะ พบว่า ปริมาณฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ�ำนวน 10 สถานี มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ที่สามารถแสดงดัชนี

คุณภาพอากาศเป็นสีเขียว

ส�ำหรับระดับเสียงรบกวนที่ตรวจวัดที่บ้านสวนป่าแม่เมาะ บ้านหางฮุง บ้านห้วยคิง และบ้านหัวฝาย พบว่าค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 7.7 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ คือ 10 เดซิเบล (เอ) ในส่วนของความสั่นสะเทือน ตรวจวัดบริเวณบ้านหางฮุงและบ้านห้วยคิง พบค่าสูงสุดที่วัดได้มีค่าน้อยกว่า 0.30 มิลลิเมตรต่อวินาทีทั้งสองแห่ง ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ควบคุมของ กฟผ. ที่กาหนดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดไว้ไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร ต่อวินาที


ส�ำหรับงานวันคุณภาพ รวฟ. รวธ. รวช. ปี 2561 ซึง่ สายงาน รวช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดยจัดจัดภาย ใต้แนวคิด “รวมพลังพัฒนาไฟฟ้าด้วยนวัตกรรม” หรือ Synergy for Egat Innovation 4.0 เพื่อน�ำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและองค์กร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนั้นมีการถ่ายทอดแผน กลยุทธ์องค์กร และทิศทางองค์กร จากผูบ้ ริหารระดับสูง ในภาพรวม กฟผ. ภาพรวมของสายงาน เพื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และได้ปรับตัวเพื่อการท�ำงานในอนาคต ท้ายสุดนี้ ทางทีมงานขอขอบคุณผู้อ่านที่ได้ติดตามอ่านกัน มาโดยตลอด หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ส่งข้อมูลมาได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ ลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ และทีมงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชาวเหมืองแม่เมาะได้รว่ มใจกัน ...แล้วกลับมาพบกันฉบับหน้า… แสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จัดงานวันครบรอบพระบรม พบกันใหม่ ด้วยเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อท่าน ราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหิน และจัดพิธที ำ� บุญเพือ่ อุทศิ ส่วนกุศล อีกครั้งในฉบับหน้าค่ะ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิต

ที่ปรึกษา ถาวร บรรพต โอภาส อ�ำพล ประจวบ เกษม มาโนช ธานี สังวร

งามกนกวรรณ ธีระวาส จริยภูมิ กิติโชตน์กุล ดอนค�ำมูล มงคลเกียรติชัย ชูชาติวรรณกุล โพธิ์เอี้ยง ชาญสมร

บรรณาธิการ

แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ

กองบรรณาธิการ

วิสัยทัศน์

สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ เป็ น หน่ ว ยงานชั้ น น� ำ ในการท� ำ เหมื อ ง ทีมงานแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ ถ่านหินอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ทีมงานแผนกฟื้นฟูสภาพเหมือง กองประมวลผลและวิเคราะห์ โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ

พันธกิจ

ผลิ ต ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ แ ละหิ น ปู น ส่ ง โรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะให้ พ อเพี ย ง มั่ น คง มีคณ ุ ธรรม ตรงตามข้อก�ำหนดทีต่ กลง แผนกประชาสัมพันธ์ กันด้วยต้นทุนที่เ หมาะสม และพัฒนา สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ค วาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 801 หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง ส�ำคัญ ต่อผู้ปฏิบัติงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 52220

จัดท�ำโดย

โทรศัพท์ : 0 - 5425 - 4051, 4054 โทรสาร : 0 - 5425 - 4052

พิมพ์ที่ : หจก.ล�ำปางบรรณกิจพริ้นติ้ง 238/4-5 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000 โทร. 0 - 5422 - 8110 แฟกซ์ 0 -5431-4109 E-mail : banakit.lp@hotmail.co.th, lampangbanakit.lp@gmail.com


กฟผ. แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนกรมศิลปากร

นายบรรพต ธี ร ะวาส ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การเหมื อ งแม่ เ มาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบ งบประมาณ จ�านวน 3,310,000 บาท (สามล้านสามแสนหนึง่ หมืน่ บาท) ให้กับส�านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร เพื่อด�าเนินโครงการ ศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ระหว่าง ปี 2560 - 2561 โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อม คณะฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครฯ

ชชม. มอบรางวั ล ให้ กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านเหมื อ งแม่ เ มาะ ที่รายงาน Substandard สูงสุด ประจ�าป 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ ห้องประชุม M.1 อาคาร ที่ท�าการเหมืองแม่เมาะ ในการประชุมระดับ 10 ชชม. ครั้งที่ 7/2560 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นประธาน มอบรางวัล Substandard ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ที่ส่งรายงาน สภาพการณ์ หรือการกระท�าที่ไม่ปลอดภัยของหน่วยงาน ประจ�าปี 2560 สูงสุด ทั้งนี้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ มีนโยบายป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ กฟผ. ซึ่งแผนกความปลอดภัย หมวด ตรวจสอบความปลอดภัย ได้รวบรวมรายงานการปฏิบตั /ิ สภาพการณ์ ทีไ่ ม่ปลอดภัย(Substandard) ซึง่ การเขียนรายงาน Substandard หรือ รายงานการกระท�า/สภาพการณ์ที่ต�่ากว่ามาตรฐานเป็นวิธีการหนึ่ง ในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการขาดการจัดการด้านความ ปลอดภัยที่ดีสามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

4

รอบรั้วเหมืองแม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ และกิจการร่วมค้า ITD-SQ ร่วมซ้อมแผน ฉุกเฉิน

เมื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2560 กองวางแผนปฏิ บั ติ ก าร (กวป-ช.) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) ได้ฝก ซ้อมแผน ฉุกเฉินกรณีผนังบ่อเหมืองพังทลาย บริเวณพื้นที่ A1 กิจการร่วมค้า ITD-SQ โดยมี นายฐิตกิ ร ทรงยินดี ท�าหน้าทีผ่ อู้ า� นวยการภาวะฉุกเฉิน หรือ ED การซ้อมแผนฯ ทัง้ นี ้ ภายหลังการฝกซ้อมได้ประชุมสรุปทีห่ อ้ ง ประชุมสัญญา 7 โดยมี นายเกรียงไกร สุภาพ วิศวกรระดับ 10 กองวางแผนปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

กฟผ.แม่เมาะ ช�าระค่าปลูกปาชดเชยและค่าบ�ารุงรักษาปา ที่ปลูก พื้นที่ 5 พันไร่

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ส�านักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ 3 (ล�าปาง) นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ- วิชาการ เป็นผูแ้ ทนการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเงินจ�านวน 195,448,173 บาท (หนึง่ ร้อยเก้าสิบห้าล้านสีแ่ สนสีห่ มืน่ แปดพันหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบสาม บาทถ้วน) ให้กบั นายชูเกียรติ พงศ์ศริ วิ รรณ ผูอ้ า� นวยการส�านักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล�าปาง) เพื่อช�าระค่าปลูกป่าชดเชยและบ�ารุง รักษาป่าที่ปลูก จ�านวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 5,944-1-15 ไร่ ในอัตรา ไร่ละ 10,960 บาท ช�าระเป็นสามเท่าของพื้นที่ที่ กฟผ. ได้รับอนุญาต


กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเฟองเกียร์ให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ อาคารที่ท�าการเหมือง แม่เมาะ นายบรรพต ธีระวาส ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การเหมืองแม่เมาะ เป็นผูแ้ ทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบเฟืองเกียร์ (Slew Gear) ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จ�านวน 1 ชิ้น และจัดท�าฐานราก รองรับ พร้อมงบประมาณจ�านวน 1,550,000.00 บาท (หนึ่งล้าน ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร รองคณะบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

อผม. น� า คณะกรรมการ คปอม. ตรวจเยี่ ย มงาน ด้านความปลอดภัย หปว1-4 กปร-ช.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายอ�าพล กิติโชตน์กุล ผู้อ�านวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) น�าคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเหมือง แม่เมาะ (คปอม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ อาคาร CCC แผนกปฏิบตั กิ ารขนส่งวัสดุกะ 1-4 โดยมีนายจีราพันธ์ ละงู หัวหน้ากองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุ (กปร-ช.) และผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล จากนั้นได้ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม ที่ ห ้ อ งประชุ ม M.1 อาคารที่ ท� า การเหมื อ งแม่ เ มาะ โดยมี นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะประธาน คปอม. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น�า ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมไปด�าเนินการต่อไป

รวช. มอบเสื้อสามารถให้ทีมนักประดิษฐ์ที่สร้างชื่อเสียง ให้กับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุม M.1 อาคาร ทีท่ า� การเหมืองแม่เมาะ นายถาวร งามกนกวรรณ รองผูว้ า่ การเชือ้ เพลิง เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบเสื้ อ สามารถให้ ที ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ร้ า ง ชื่ อ เสี ย งให้ กั บ กฟผ.เหมื อ งแม่ เ มาะ ในระดั บ นานาชาติ โดยมี คณะผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านร่วมแสดงความยินดี ซึง่ ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลล่าสุดมีทงั้ หมด 2 ผลงาน คือ ผลงานที ่ 1 กล่องพิฆาตฝุน่ ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลเหรียญทองและรางวัล Special Award จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน 11th International Warsaw Invention Show : IWIS 2017 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐ โปแลนด์ เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลงานที่ 2 อุปกรณ์ ปรับสไลด์สายพานล�าเลียงถ่านหินอัตโนมัติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการงาน Seoul International Invention Fair 2017 : SIIF 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

นักศึกษา 3 สถาบันวิชาการเหมืองแร่ เข้าค่ายวิชาการฯ รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม M.6 อาคาร ที่ท�าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร เหมืองแม่เมาะ เป็นประธานเปดค่ายวิชาการเหมืองแร่ (Mining Camp) รุ่นที่ 12 โดยมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

5


รวช. เปรียบ กฟผ. เสมือนเป็นผูปวย มะเร็งระยะแรก แนะผูปฏิบัติงานทุกคนรวม มือกันเรงรักษา เชื่อมั่นจะสามารถอยูรอดได แบบแข็งแรง นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการ เชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานเปดการถ่ายทอด แผนกลยุทธ์สายงาน รวช. ประจ�าปี 2561 “Strategy Ignition Day 2018” ทีห่ อ้ งประชุม M1 อาคารทีท่ า� การเหมืองแม่เมาะ เมือ่ วันที ่ 15 มกราคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสายงาน เชื้อเพลิง นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ เหมืองแม่เมาะ (ชชม.) และ นายบุญทวี กังวานกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหาร เชือ้ เพลิง (ชชห.) รวมถึงผูป้ ฏิบตั งิ านระดับ 8 ขึน้ ไป สังกัด ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การเหมือง แม่เมาะ ร่วมรับฟงอย่างคับคั่ง ส�าหรับการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สายงาน รวช. ในครั้งนี้มีการน�าเสนอ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของหน่วยงานในสายงาน รวช. ทั้งสังกัด ชชม. และ ชชห. ประกอบด้วย นายวีระ วิสุทธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการถ่านหิน (อจถ.) นายทวี ศรีสว่าง ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง (อวพ.) นาย ณรงค์ ศรีวัลลภานนท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการกาซธรรมชาติและ น�้ามัน-วิชาการ (ช.อจกน-ว.) นายสมคิด เจริญวรรณ์ หัวหน้าโครงการ เตรี ย มการก่ อ สร้ า งสถานี กั ก เก็ บ และแปลงสภาพก า ซธรรมชาติ เ หลว แบบลอยน�า้ พร้อมระบบจอดผูกเรือและระบบท่อส่งกาซธรรมชาติ (หก-ตก.) นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) นายอ�าพล กิติโชตน์กุล ผู้อ�านวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) และ นางสังวร ชาญสมร วิทยากรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมือง แม่เมาะ (วก.11 ชชม.) นายถาวรฯ รวช. ได้ถา่ ยทอดแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ปี 2561-2569 โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นนวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และกล่าวถึง แผนกลยุทธ์ รวช. ปี 2561-2569 ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานชั้นน�า ในการผลิตและจัดหาเชื้อเพลิง เพื่อการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน สอดคล้อง กับแผนที่ยุทธศาสตร์ กฟผ. ปี 2561 โดยได้วาง 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1. เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย ผลิตและจัดหาเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า พัฒนา

6

เกล็ดความรู้ริมรั้ว

การท�าเหมืองแม่เมาะในระดับลึก และการก่อสร้าง FSRU ส�าหรับโรงไฟฟ้าใน กฟผ. 2. เป็นองค์การที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่ม กฟผ. สร้างรายได้จากสินทรัพย์ของหน่วยงาน 3. เป็นองค์การที่มีการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพสูง และมีฐานะ ทางการเงินมั่นคง มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย เสริมสร้าง ศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมงานวิจัยการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูงโดยกระบวนการ TQM บริหาร สารสนเทศที่ทันสมัย และควบคุมการบริหารเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาลสังคมไว้วางใจและเป็นความ ภาคภูมิใจของชาติ มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย เป็นหน่วยงาน ทีม่ ธี รรมาภิบาล และสร้างการยอมรับและดูแลชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม นายถาวรฯ เปดเผยว่า ที่ผ่านมามีการน�าเสนอข่าว ซึ่งอาจ มีผลกระทบ กฟผ. ในด้านพลังงานและการจัดหาเชื้อเพลิง ซึ่งผู้บริหารได้ มีการชีแ้ จงให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมการ รองรับในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน และอยู่อย่างยั่งยืนแข็งแรง “ปจจุบัน กฟผ. หากเทียบกับสุขภาพของคน ก็เปรียบเหมือนคนที่ก�าลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง ระยะแรก หากรู้จักตนเอง และพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการดูแลและรักษาร่างกายให้ดี ก็มโี อกาสจะอยูร่ อด ซึง่ เชือ่ มัน่ ว่าทุกคนจะร่วมปรับตัวในการสร้างภูมคิ มุ้ กัน เพื่อการอยู่รอดอย่างแข็งแรง ผมอยากให้พวกเราเก็บไปคิดดูว่าอะไรดี เป็นประโยชน์ อะไรที่ต้อง Lean ลดขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้เริ่ม ลงมือท�าได้เลย ส่วนอะไรที่ท�าแล้วไม่ดีก็ตัดทิ้งไม่ต้องท�า” นายถาวร กล่าว ทัง้ นี ้ การท�างานในปี 2560 ของสายงานเชือ้ เพลิงทีผ่ า่ นมา ถือว่า พัฒนาไปค่อนข้างมาก ต้องขอบคุณทุกคนทีช่ ว่ ยกันผลักดัน ส่วนในปี 2561 นี้ ต้องเริม่ บุก ท�างานเชิงรุก ถ้าเปรียบเทียบกับเกมฟุตบอลก็ตอ้ งพร้อมท�าประตู และเอาชนะคู่แข่ง ซึ่งหมายถึงอุปสรรคที่จะมีผ ลกระทบ อย่า ท�า งาน หรือใช้ชีวิตแบบตามยถากรรม ต้องมีแผน เพื่อท�าให้องค์กรเข้มแข็งและ อยู่รอด ขณะเดียวกัน ต้องท�าให้สังคมรัก ยอมรับ เข้าใจและชื่นชม ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานท่านใดที่สนใจข้อมูลแผนกลยุทธ์สายงาน รองผูว้ า่ การเชือ้ เพลิง ปี 2561-2569 เพิม่ เติม หรือข้อมูลแผน กลยุทธ์สายงาน รวช. ย้อนหลัง สามารถเข้าไปดูได้ท ี่ http://it-fule.egat.co.th หรือสอบถาม ควผร-ช. โทร (70) 67956


ในอดีตประเทศไทยส�ารวจเชือ้ เพลิงประเภทอืน่ เพือ่ ใช้ทดแทน เชือ้ เพลิงถ่านไม้ เพือ่ สงวนพืน้ ทีป่ า่ ไว้ จึงส�ารวจเชือ้ เพลิงประเภทถ่านหิน โดยเอกชนได้ รั บ ประทานบั ต รท� า เหมื อ งถ่ า นหิ น ในประเทศไทย จนกระทัง้ ประทานบัตรหมดอายุลง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินที่มีใน ประเทศไว้ เพื่อให้ทางราชการเท่านั้นเป็นผู้ด�าเนินการ และห้าม มิให้ประทานบัตรการท�าเหมืองแก่เอกชนอื่นใดอีกต่อไป เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2460 ด้ ว ยสายพระเนตรอั น ยาวไกลทรงเล็ ง เห็ น ความต้ อ งการ พลั ง งานของประเทศไทยในอนาคต ท� า ให้ ก ารไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้มบี ทบาทส�าคัญในการจัดหาถ่าน ที่แอ่งแม่เมาะ โดยยึดถือภารกิจหลักการเป็นหน่วยงานชั้นน�าในการ ท�าเหมืองถ่านหินอย่างยั่งยืนเพื่อการผลิตไฟฟ้า การท�าเหมืองเปดขนาดใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบ ดังนั้น กฟผ.เหมืองแม่เมาะ จึงมีมาตรการควบคุม การท�างานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกระบวนการ ท�าเหมือง ทัง้ ข้อก�าหนดตามกฎหมาย และมาตรฐานทีห่ น่วยงานก�าหนด ขึ้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปญหาด้านสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพ พื้นที่หลังการท�าเหมือง ตลอดจนส่งเสริมอาชีพประชาชนที่อาศัยอยู่ โดยรอบพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ซึ่งหน่วยงานได้ด�าเนินงานด้านสังคม และชุมชนควบคู่กันกับภารกิจหลักมาโดยตลอด ตลอด 91 ปี นับตัง้ แต่ รัชกาลที ่ 7 ทรงมีพระบรมราชโองการฯ จนกระทัง่ เหมืองแม่เมาะเริม่ ผลิตถ่านหินลิกไนต์สง่ ให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลีย้ งประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ตอนบน เหมืองแม่เมาะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงน�าเทคโนโลยี และนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย มาปรั บ ใช้ ใ นการท� า งาน เพื่ อ ความคุ ้ ม ค่ า ทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน อย่างไรก็ตาม ในอนาคต

อันใกล้นี้ เหมืองแม่เมาะมีแผนที่จะด�าเนินการท�าเหมืองระดับที่ลึกลง ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและมีความเสี่ยงสูง แต่ยังเป็นการพิสูจน์ศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะด้วยเช่นกัน ปจจุบันแอ่งแม่เมาะมีปริมาณถ่านหินลิกไนต์รองรับการผลิต กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกประมาณ 30 กว่าปี ทั้งนี้ เหมืองแม่เมาะได้วางแผนฟืน้ ฟูพนื้ ทีห่ ลังการท�าเหมืองให้กลายเป็นแหล่ง ท่องเทีย่ วทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน รวมถึงอ่างเก็บน�า้ เพือ่ ใช้ใน การเกษตร ส่วนพืน้ ทีท่ า� เหมืองประมาณร้อยละ 93 หรือกว่า 39,000 ไร่ จะถู ก ฟื้นฟูใ ห้ ก ลายสภาพเป็ น ป่ า ไม้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ธรรมชาติ เ ดิ ม หรือสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมก่อนส่งมอบให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไป ในอนาคตเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่แห่งนี้จะกลายเป็นเพียง ต�านาน ซึ่งตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประชาชนทัง้ ประเทศ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน เหมื อ งแม่ เ มาะล้ ว นส� า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของรั ช กาลที่ 7 ร่วมสืบสานปณิธานด้วยการท�างานอย่างเต็มที่ เพื่อผลิตถ่านหินลิกไนต์ ที่ มีคุ ณ ภาพเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ส� า หรั บผลิ ต กระแสไฟฟ้ า สร้ า งความสุข ให้ กั บ ประชาชนควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนโดยรอบ สู่ความยั่งยืน

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

7


“เหมืองแมเมาะ” เนนมาตรการเชิงรุกเตรียมปองกันไฟปาและหมอกควัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือมักต้องประสบกับปญหามลพิษหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาป่า ของราษฏร และการเผาเศษวัสดุของเกษตรกร เพือ่ เตรียมพืน้ ทีส่ า� หรับท�าการเกษตรช่วงฤดูรอ้ น ส�าหรับทีจ่ งั หวัดล�าปางเอง ก็ประสบปญหาดังกล่าวเช่นกัน โดยสภาพภูมิประเทศบางแห่งที่เป็นแอ่งกระทะท�าให้ฝุ่นละอองปกคลุมในพื้นที่ไม่สามารถแพร่กระจาย แขวนลอยในบรรยากาศได้นานไม่ตกลง สู่พื้นดินส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม , ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 , ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปญหาหมอกควัน ภาคเหนือ 2561 ในระดับพื้นที่ ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายบรรพต ธีระวาส ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ (ชชม.) เปดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ มีพนื้ ทีใ่ นความรับผิดชอบกว่า 90,000 ไร่ ได้วางแผนการด�าเนินงานในปี 2561 โดยเน้นการท�างานเชิงรุก เพือ่ เป็นการเตรียม ความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยเริม่ ด�าเนินการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ทัง้ การจัดท�า แนวกันไฟป่า , การจัดท�าแผนที่จ�าแนกพื้นที่ตามระดับความเสี่ยง เช่น รอยต่อระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่ฟื้นฟู , พื้นที่ฟื้นฟูที่มีคน เข้ามาหาของป่า เป็นต้น ซึ่งได้แบ่งพื้นที่เฝ้าระวัง 3 จุด คือ บริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NW), บริเวณด้าน ตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ขณะเดียวกันยังบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดล�าปาง ร่วมเป็นคณะท�างานศูนย์อา� นวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดล�าปาง (War Room) ระดับจังหวัด “ล�าปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” รวมถึง การติดป้ายค�าขวัญรณรงค์ในพืน้ ทีช่ มุ ชนและพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อหมูบ่ า้ น , การจัดท�าหอดูไฟบริเวณทีท่ งิ้ ดินความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร, การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกรมป่าไม้จัดอบรมเครือข่ายป้องกันไฟป่าและส่วนจัดการป้องกันไฟป่า การรณรงค์ ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างบริษัท และบริษัทผู้รับจ้าง รวมถึงร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐทั้งก�าลังคนและ อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ร้องขอ

8

เรื่องพิเศษ


นายอัษฎา คงชนะ หัวหนากองฟนฟูสภาพเหมือง (กฟม-ช.) เปดเผยว่า หลังจากที่ ชชม. ได้มอบนโยบาย การเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ที่มีจ�านวนกว่า 90,000 ไร่ ได้แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ได้จ�าแนกพื้นที่เฝ้าระวังออกเป็น 3 จุด คือ บริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตก เฉียงเหนือ (NW) , บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) นอกจากนั้น ยังได้ก�าจัดวัชพืชที่ปกคลุมและขนน�าไปทิ้งนอกแนวปลูกป่า และท�าแนวกันไฟป่าระยะทางยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ซึ่งปจจุบันได้ด�าเนินการไปเกือบ 100% แล้ว รวมถึงการรับซื้อปุยหมักจากเศษพืชทางการเกษตรจากราษฎร ส่วนที ่ 2 จะเป็นการเตรียมความพร้อมระงับไฟป่า ซึง่ ได้จดั เตรียมทัง้ อุปกรณ์ดบั ไฟป่า เช่น ไม้ตบ , คราด , ถังน�า้ สะพายหลัง พร้อมสายฉีด , เครื่องจักรกล ทั้งรถบรรทุกน�้าจ�านวน 4 คัน และรถดับเพลิงอีก 4 คัน รวมทั้งสิ้น 8 คัน รวมถึง การเตรียมพร้อมบุคลากรในการเข้าระงับเหตุซง่ึ ได้รบั การอบรมวิธกี ารดับไฟป่าจากเจ้าหน้าทีก่ รมป่าไม้เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ด้าน วาที่ ร.ต.ฤทธิวัฒน พลแหลม ชางระดับ 7 แผนกวิชาการฟนฟูสภาพเหมือง (หวฟม-ช.) กองฟนฟูสภาพ เหมือง (กฟม-ช.) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ได้จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว จ�านวน 3 ทีม รวมจ�านวนทั้งหมด 6 คน แบ่งการท�างานออกเป็นทีมละ 2 คน พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าครบชุด ขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ โดยรอบเหมืองแม่เมาะพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังทัง้ 3 จุด รวมถึงสังเกตการณ์พนื้ ทีใ่ กล้เคียง ตัง้ แต่เวลา 08.00-16.00 น. หากพบไฟไหม้ปา่ ก็จะเข้าระงับเหตุเบื้องต้นในทันที นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดสร้างหอสังเกตการณ์ไฟป่า ตั้งอยู่บริเวณจุดสูงสุดของทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ซึ่งจะมอง เห็นภูมิทัศน์ 180 องศา ครอบคลุมพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ขอบบ่อ อ่างตกตะกอน และพื้นที่ข้างเคียง เช่น บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ซึ่งหากพบเห็นกลุ่มควันก็จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป นายแดง ทะนันชัย ประธานเครือขายปาชุมชนอําเภอแมเมาะ จ.ลําปาง ในฐานะหัวหน้าชุดทีมเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบตั กิ ารป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เปดเผยว่า ลูกทีมทัง้ หมด 6 คน ได้เริม่ ปฏิบตั กิ ารออกลาดตระเวน พื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันทั้ง 3 จุด ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. เป็นประจ�าทุกวัน พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้นครบชุด โดยขั้น ตอนการท�างาน เมื่อพบเห็นเพลิงไหม้และประเมินสถานการณ์แล้วว่าสามารถดับได้ก็จะ เข้าระงับเหตุเบื้องต้นทันทีด้วยไม้ตบ คราด และถังน�้าบรรจุ 20 ลิตรพร้อมหัวฉีด แต่หาก ไม่สามารถดับไฟได้จะประสานงานไปยัง กองฟื้นฟูสภาพเหมือง (กฟม-ช.) ขอสนับสนุน รถบรรทุกน�้า เข้าดับไฟต่อไป ที่ผ่านมา ทีมเคลื่อนที่เร็ว ได้เข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าของจังหวัดล�าปาง อีก 56 เครือข่าย จ�านวนกว่า 600 คน เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ รองอธิบดีกรมปาไม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม พร้อมทีมงานให้การอบรม ถือเป็นการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือข่าย ทั้งทาง ด้านร่างกาย และจิตใจ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับไฟป่าทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับ ไฟป่า และยังฝกทักษะปฏิบัติเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ดับไฟป่าได้จริงเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ ส�าหรับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ มีภารกิจหลักในการจัดหาถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยด�าเนินงานในระดับมาตรฐานสากล ยืนยันได้จากการได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการผลิต ISO 14001 : 2015 ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 26000 & CSR ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง และ ISO 18001 & OHSAS 18001 ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการได้รบั รางวัล คุณภาพ ทั้ง Green Mining , Asean Coal Award เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังด�าเนินภารกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่น ดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด เพื่อให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผล กระทบน้อยทีส่ ดุ และสามารถด�ารงอยูเ่ อือ้ ประโยชน์แก่มวลชนต่อไปได้อกี นานแสนนาน

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

9


คณะกรรมการร้านอาหาร เหมืองแม่เมาะ ขอความร่วมมือ จาก ผู้ใช้บริการทุกท่าน ได้ทาการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน อาหาร-เครื่องดื่ม ทุกร้านในพื้นที่ เหมืองแม่เมาะ โดยท่านสามารถ Scan QR Code จากภาพ เพื่อดาเนินการต่อไป

1 เปิดแอพพลิเคชั่น LINE 2 เลือกเมนู Add Friends หรือเพิ่มเพื่อน 3 เลือกเมนู QR Code

4 สแกน QR Code จากรูปภาพ 5 คลิ้ก เปิดจะได้ลิงค์ที่ ต้องการ

6

ดาเนินการตอบแบบสอบถาม และ กด “ส่ง”

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี สนี้ี 10

เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้


เพื่อสนองต่อค่านิยมองค์การ SPEED รักองคการ มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม นําดวยนวัตกรรม ทําประโยชนเพือ่ สังคม เหมืองแม่เมาะ น�านวัตกรรมระบบลงเวลาอัตโนมัติ หรือ ETAS มาใช้เริ่มใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคมที่ผ่านมา การใช้งานเครือ่ งลงเวลาท�างานอัตโนมัตทิ า� ได้งา่ ย เพียงน�าบัตร แสดงตนทาบบริเวณข้างขวาของจอภาพ สักครู่ ชื่อ รหัสประจ�าตัว รูป และเวลาเข้างานหรือเลิกงาน จะปรากฏขึ้น โดยระบบจะบันทึกข้อมูลลง ในฐานข้อมูลฝ่ายรักษาความปลอดภัย (อรป.) และสามารถเรียกดูข้อมูล ได้ที่ http://etas.egat.co.th ทั้งนี้ การลงเวลาเหมืองแม่เมาะเป็นแบบ ปกติ ผูป้ ฏิบตั งิ านจึงต้องเข้างานก่อน 8.00 น. และกลับหลังเวลา 16.00 น. เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่รองรับผู้ปฏิบัติงานกะ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ก�าลังอยู่ในระหว่างพิจารณา ที่ส�าคัญ หากพบผูปฏิบัติงานลงเวลาแทนกันถือวา “ผิดวินัยรายแรง” ทั้งสองฝาย ดั้งนั้น เพื่อส่งเสริมให้เหมือง แม่เมาะเป็นหน่วยงานที่ดีตามค่านิยมองค์กร โปร่งใสและตรวจ สอบได้อย่าลืมแตะบัตรก่อนเข้าท�างานและกลับบ้านทุกครั้ง

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์ ถ ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ ศึ ก ษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้าน พลังงานที่เหมาะส�าหรับ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น ทั้งหมด 7 โซน เช่น แหล่งเรียนรู้ด้านความเป็นมา ของถ่านหิน ด้านพลังงานทดแทน โรงไฟฟ้าและ การอยู่ร่วมกันกับชุมชน โดยเปดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ แบ่งรอบเข้าชมเป็น 4 รอบคือ เวลา 09.00 น. 10.30 น. 13.00 น. และ 14.30 น. ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เครื่องขัดข้อง แจ้ง หปค-ช. โทร. 4991 บัตรมีปญหา แจ้ง หพร-ช. โทร. 4177 บัตรหาย/บัตรช�ารุด/ไม่มีบัตร แจ้ง หงค-ช. โทร. 4035

รูหรือไม? ขับรถยนต์เพียง 500 เมตร สิ้นเปลืองน�้ามันถึง 40 ซี.ซี. หรือ คิดเป็นเงิน 60 สตางค์ อาจฟงดูไม่มากนัก แต่ถ้าสมมติ ขับรถไป-กลับ 4 รอบ เสียเงินค่าน�้ามันอย่างน้อยประมาณ 2 บาท ฟงดูเหมือนเป็นเงินจ�านวนน้อยมาก แต่ถา้ หากครึง่ หนึง่ ของคนไทยทีใ่ ช้ รถยนต์จ�านวน 5 ล้านคัน เปลี่ยนมาเดินหรือปนจักรยานไปท�าธุระ ใกล้ๆ เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี เชื่อหรือไม่ว่า จะสามารถ ประหยัดน�้ามันได้ถึง 5.2 ล้านลิตร คิดเป็นเงินประมาณ 78 ล้านบาท ลองเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม “ทางใกล้ ไม่ใช้รถ” ประหยัดน�้ามัน แถมยังได้ออกก�าลังกายอีกด้วย ที่มา : http://www.dmf.go.th

จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

11


ส่วนมากมนุษย์มักเชื่อว่า ปจจัยภายนอก ท�าให้เกิดความเครียดและให้ความสนสิ่งเหล่านั้น อย่ า งไรก็ ต าม แม้ จ ะพยายามท� า ทุ ก วิ ถี ท าง เพือ่ จัดการปจจัยภายนอกให้เข้าทีเ่ ข้าทาง แต่บางครัง้ ปญหายังไม่ถกู แก้ไข ส่งผลให้จิตใจยังคงซึมซับความเครียดต่อไป ความสุข หรือ ความทุกข์ แท้จริงแล้ว ไม่ได้เริ่มจากปจจัย ภายนอก แต่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปจจัยภายนอก ตัวอย่าง บางคนพึงพอใจและชื่นชอบการสูบบุหรี่ ขณะที่คนอื่นรังเกียจ จะเห็นว่า บุหรี่สร้างความสุขให้กับอีกคน แต่กลับสร้างความทุกข์ให้คน อื่นได้เช่นกัน ปญหาด้านความสัมพันธ์ต่างและการขาด การปฏิสัมพันธ์ต่อกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ล้วนก่อให้เกิดความไม่พอใจและสร้างความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตคู่ บางคนพยายามเลือก คนทีค่ ดิ ว่า “ใช่” แต่กลับล้มเหลวในการด�าเนินชีวติ กับคนที่เลือก ท�าให้สูญเสียความสุขและโอกาสใน ชีวิต ดังนั้น ปญหาไม่ใช่การพบเจอใคร แต่จะพบ กันอย่างไรมากกว่า ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลถูกเชือ่ มโยงตามบุคลิกเฉพาะตัว ซึ่งบุคคลิกประกอบด้วย 2 สิ่งส�าคัญ คือ 1) ความปราณาด้านจิตใจและ ความรู้สึก 2) ความมีเหตุมีผลและการตัดสินใจ หากความปรารถและ อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ความรู้สึกภายในใจจะถูกรบกวนเนื่องจากไม่ได้ สิ่งที่ต้องการ ดังนั้น ปจจัยพื้นฐานที่ช่วยลดความเครียดและแรงกดดัน คือ การพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผลและควบคุมความปรารถนาเอาไว้ การคิดอย่างมีเหตุผลแตกต่างกับสติปญญา สติปญญาเกิดจาก การเรียนรู้จากสิ่งภายนอก เสมือนคลังข้อมูล ซึ่งไม่มีผลต่อพัฒนาการ ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทั้งนี้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลจะถูก พัฒนาผ่านการตอบโจทย์ปญ  หาโดยใช้เหตุผล อย่างไรก็ตาม หากขาดการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มนุษย์มักจะไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น ธรรมชาติ ของมนุษย์มักจะประเมินสิ่งต่างๆ รอบข้างโดยไม่รู้ตัว และเอาความรู้สึก ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง สร้างความสัมพันธ์กับคน หรือสิ่งต่างๆ จนเกิด ความคาดหวังขึ้น บางครั้ ง มนุ ษ ย์ ล ้ ม เหลวในการประเมิ น พฤติ ก รรมและ การกระท�าของคนอื่น จนมองคนอื่นแปลกแยก โดยผู้ถูกประเมินไม่มี โอกาสอธิบายถึงปจจัยที่ส่งผลต่อการกระท�าและบุคลิกภาพ ที่ส�าคัญ ผูป้ ระเมินเอง ไม่รเู้ ลยว่า ก�าลังท�าเรือ่ งผิดพลาด เพราะก�าลังคาดหวังสิง่ ที่ เป็นไปไม่ได้ จนท�าให้ความผิดหวังท่วมถ้นในใจ

12

สุขภาพดี

ทั้งนี้ การประเมินค่าไม่ได้หยุดอยู่ ที่มนุษย์เท่านั้น แม้แต่วัฒนธรรมและสังคม รอบข้างก็ถูกประเมินด้วย เช่นกัน เกิดความ คาดหวังโดยไม่รู้ตัว และส่งผลให้ความเครียด ตามมา หากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่เป็นดังทีค่ าดการณ์ไว้ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ตรงกับความคาดหวัง บ่อยครั้งพบว่า สภาพอากาศถูกกล่าวโทษ และรองรับอารมณ์ เช่นบางคนเชือ่ ว่าอารมณ์ ดีหรือหดหู่จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งที่ความเป็นจริง อากาศที่ปลี่ยน แปลงส่งผลต่อสภาพอากาศเท่านั้น เพียงแต่พฤติกรรมหรือชีวิตประจ�า วันของมนุษย์มักจะเปลี่ยนไปตามอากาศเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมที่ ไม่เหมือนเดิมจะส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ อย่ า งไรก็ ต าม หากข้ อ ผิ ด พลาดเกิ ด จากป จ จั ย ภายนอก และสามารถแก้ไขได้ก็ควรแก้ไข แต่ถ้าท�าไม่ได้ควรเรียนรู้ที่จะรับมือ และพึงตระหนักไว้ว่า มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ท�าลาย รวมถึงก�าหนด โชคชะตาของตัวเอง ซึ่งถ้าท�าใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ชีวิตจะเต็มไป ด้วยความผิดหวังและความเครียด ดังนั้น เพื่อลดความคาดหวังและความเครียด มนุษย์ควร หันมองคนอืน่ ๆ สิง่ แวดล้อม และสถานการณ์ตา่ งๆ และเมือ่ เกิดความรูส้ กึ หรือพฤติกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ อาจแตกต่างจากตัวเองคิด มนุษย์ควรพยายาม ใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์เอาไว้ พยายามไม่คาดหวังต่อสิง่ ทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ ส่งผลให้ความผิดหวังลดลง และความเครียดที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ หายไป ทีม่ า : http://edition.cnn.com/2014/11/19/health/stress-free-acceptance/index.html


จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2561

13


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมื อ งแม่ เ มาะ ได้ รั บ รางวั ล สถาน ประกอบการเครื อ ข่ า ยที่ มี ก ารด� า เนิ น งาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous Award 2017) ประเภทเหมื อ งแร่ จากโครงการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ใ ห้ มี ม าตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจ�าปี 2560 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เป็นสิ่งการันตี ได้ว่าเหมืองแม่เมาะดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนเป็นอย่างดี นายสุรนิ ทร์ หงส์รชั ดานนท์ วิศวกรระดับ 10 หัวหน้าส�านักงาน บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ซึ่งส�านักงาน TQM ชชม. ท�าหน้าที่ ในการประสานงานและรวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเหมืองแม่เมาะ (CSR) เล่าถึง ความเป็นมาของรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2017 ว่า รางวั ล นี้ ไ ด้ ม าจากผลการด� า เนิ น งานตรงตามหลั ก เกณฑ์ ที่ โ ครงการ CSR-DPIM ก�าหนดขึ้น ซึ่งตั้งเกณฑ์ต่างๆ จะอยู่บนหลักการและเหตุผล ของมาตรฐาน ISO 26000 ด้านการความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการ CSR-DPIM เป็นโครงการต่อเนือ่ ง โดยกรมอุตสาหกรรม และการเหมืองแร่ (กพร.) จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เนื่องจาก เห็นว่าการท�าเหมืองอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ได้รับการยอมรับและเข้าใจความ จ�าเป็นของการน�าทรัพยากรไปใช้ และสามารถประกอบการอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนอยู ่ ร ่ ว มกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง การ เข้าร่วมโครงการต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้ประกอบการ นายสุรินทร์กล่าวว่า เหมืองแม่เมาะเข้าร่วมตั้งแต่เริ่มโครงการ เนือ่ งจาก เหมืองแม่เมาะถือเป็นเหมืองเปดขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย และมัน่ ใจในศักยภาพการท�างาน CSR โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านสิง่ แวดล้อม ถือเป็นจุดแข็งขององค์กรก็วา่ ได้ เพราะมีการก�าหนดมาตรฐานทีใ่ ช้ควบคุม การท�างานดีกว่าที่กฏหมายระบุไว้ เช่น การป้องกันแรงสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการเปดหน้าดิน เหมืองแม่เมาะ ได้ประยุกต์มาตรฐานความ ปลอดภัยจากความสั่นสะเทือนจากการระเบิดของประเทศออสเตรเลีย (AS 2187 – 1983) มาใช้ ซึง่ เป็นมาตรฐานทีก่ า� หนดไว้ใช้กบั โบราณสถาน เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจว่ า การระเบิ ด ของเหมื อ งนั้ น ไม่ เ กิ ด ผลกระทบ ต่อบริเวณชุมชนโดยรอบ “เหมืองแม่เมาะได้รบั รางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2017 ประเภทเหมืองแร่ นับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2553 นอกจาก

14

เรื่องจากปก

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งแล้ว กองจิตอาสาที่คอยสร้างสัมพันธ์ กับชุมชนก็ถอื เป็นจุดแข็งอีกด้านขององค์กรเช่นกัน ซึง่ เหมืองแม่เมาะเอง ก็ด�าเนินงานด้านนี้มาตลอดก่อนเข้าร่วมโครงการ CSR-DPIM ท�าให้ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ท�าเหมือง เช่น ต�าบลบ้านดง และต�าบลแม่เมาะ” หัวหน้าส�านักงาน TQM กล่าว ส� า หรั บ การท� า งานของกองจิ ต อาสา แต่ ล ะกองภายใน เหมืองแม่เมาะจะรับผิดชอบดูแล 1 หมูบ่ า้ น ใน 2 ต�าบล คือต�าบลบ้านดง และต�าบนแม่เมาะ โดยแต่ละปีจะมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมกับชุมชน ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม อย่างต่อเนื่อง ตลอดหลาย10 ปี รวมถึงกิจกรรมพิเศษ เช่น ร่วมกับโรงเรียนจัดงานวันเด็ก ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ผู ้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ร ่ ว มกั น จัดตัง้ เครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM Network) โดยจะจั ด สั ม มนาเครื อ ข่ า ยนอกสถานที่ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะได้เยีย่ มชมสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่ อ ยู ่ ใ นโครงการสลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น ไป พร้ อ มทั้ ง แลกเปลี่ ย นความรู ้ และร่ ว มกั น บ� า เพ็ ญ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น สาธารณะประโยชน์ แ ละสร้ า ง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน โดยสามารถ น�าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับการท�างาน ขององค์กรให้มมี าตรฐานทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ซึง่ หลังจากจัดตัง้ เครือ่ ข่ายเมือ่ ปี 2555 ก็ได้มีการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน CSR ของเหมืองแม่เมาะถึง 2 ครั้ง ด้วยกัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีขอบเขต ที่มีความกว้างขวางมาก ไม่ได้จ�ากัดแค่สิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเท่านั้น เราทุ ก คนสามารถด� า เนิ น งานให้ เ กิ ด ความรั บผิ ด ชอบต่อสังคมฯ ได้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การช่ ว ยกั น ลดการทิ้ ง ขยะ สวมใส่ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ความปลอดภัยส่วนบุคคลเมื่อมีการปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งช่วยกัน ประหยัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในหน่วยงาน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วย องค์กรและประทศชาติทั้งสิ้น


จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ฉบับที่ 182 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ฉบับที่ 182 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
Advertisement