Page 1


2

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


คณะผูจัดทํา/STAFF ที่ปรึกษา ถาวร บรรพต โอภาส อําพล ประจวบ เกษม มาโนช ธานี สังวร

งามกนกวรรณ ธีระวาส จริยภูมิ กิติโชตนกุล ดอนคํามูล มงคลเกียรติชัย ชูชาติวรรณกุล โพธิ์เอี้ยง ชาญสมร

บรรณาธิการ

แผนกประชาสัมพันธเหมืองแมเมาะ

กองบรรณาธิการ

สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ ทีมงานแผนกประชาสัมพันธเหมืองแมเมาะ ทีมงานแผนกฟนฟูสภาพเหมือง กองประมวลผลและวิเคราะห โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแมเมาะ

จัดทําโดย

แผนกประชาสัมพันธ สังกัดผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 801 หมูที่ 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 52220 โทรศัพท : 0 - 5425 - 4051, 4054 โทรสาร : 0 - 5425 - 4052 พิ ม พ ที่ : หจก.ลํ า ปางบรรณกิ จ พริ้ น ติ้ ง 238/4-5 ถ.สนามบิ น ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร. 0 - 5422 - 8110 แฟกซ 0 -5431-4109 E-mail : banakit.lp@hotmail.co.th

สวัสดีปใหม 2561 กาวสูศักราชใหมขอสงคําอวยพร อันเปนมงคล จากผูบ ริหาร เหมืองแมเมาะรวมสงความสุข และความ ปรารถนาดีแดทุกทาน แมวาเวลาจะผานไปแตจดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ยังมีเนือ้ หาสาระขาวกิจกรรมมาใหได อานอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ไฮไลท สําคัญความคืบหนาการอพยพราษฎรฯ และ “อบม.” ขอบคุณ ทุกคนชวยกันทํางานนําพาเหมืองแมเมาะประสบความสําเร็จ นอกจากนัน้ วิธกี ารปองกันและรับมือไฟปา ซึง่ มักจะเกิดขึน้ ในชวง เดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนเมษายนของทุกป ทายสุดนี้ ทางทีมงานขอขอบคุณผูอานที่ไดติดตามอาน กันมาโดยตลอด หากมีขอ คิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง ใหดียิ่งขึ้น สงขอมูลมาไดที่แผนกประชาสัมพันธเหมืองแมเมาะ และทีมงานขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ...แลวกลับมาพบกันฉบับหนา…

วิสัยทัศน

เปนหนวยงานชั้นนําในการทําเหมืองถานหินอยางยั่งยืนเพื่อ การผลิตไฟฟา

พันธกิจ

ผลิตถานหินลิกไนตและหินปูนสงโรงไฟฟาแมเมาะใหพอเพียง มัน่ คง มีคณ ุ ธรรม ตรงตามขอกําหนดทีต่ กลงกันดวยตนทุน ที่เหมาะสม และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยใหความ สําคัญ ตอผูปฏิบัติงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

พบกันใหม ดวยเนื้อหาสาระที่มีประโยชนตอทาน อีกครั้งในฉบับหนาคะ


ซอมแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม แผนกบํารุงรักษาอาคาร อผม. นําคณะกรรมการ คปอม. ตรวจเยี่ยมงานดานความ (หบอ-ช.) ปลอดภัย แผนกเจาะสํารวจ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ไดมีการฝกซอมเหตุฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม แผนกบํารุงรักษาอาคาร (หบอ-ช.) บริเวณหมวดศิลปกรรม ตามแผนของกองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน การทํางาน (กปอ-ช.) โดยมี นายวชิรพล นิลกําแหง หัวหนาแผนก หบอ-ช. ทําหนาที่ผูอํานวยการภาวะฉุกเฉิน หรือ ED ภายหลังการซอมแผนฯ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดประชุมสรุปทีห่ อ งประชุม หบอ-ช. เพือ่ ใหขอ เสนอ แนะและขอสังเกตสําหรับปองกันเหตุฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นีผ้ เู กีย่ วของ นําไปดําเนินการแกไข ตอไป

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายอําพล กิติโชตนกุล ผูอํานวยการฝายการผลิตเหมืองแมเมาะ (อผม.) นําคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเหมืองแมเมาะ (คปอม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานความปลอดภัยบริเวณพื้นที่อาคาร 309 แผนกเจาะสํารวจ (หจร-ช.) โดยมีนายสุรมิตร สุยะหมุด วิศวกรระดับ 8 หจร-ช. และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรวมใหขอมูล จากนั้น คณะฯ ไดประชุมสรุปผลการตรวจเยีย่ มทีห่ อ งประชุม M.2 อาคารทีท่ าํ การเหมือง แมเมาะ โดยมี นายบรรพต ธีระวาส ผูช ว ยผูว า การเหมืองแมเมาะ (ชชม.) ในฐานะประธาน คปอม. เปนประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมไดให ขอเสนอแนะทีพ่ บจากการตรวจเยีย่ ม ซึง่ ผูท เี่ กีย่ วของจะไดนาํ ขอมูลทีไ่ ดรบั มาปรับใชในการทํางาน ตอไป

ดึงตัวแทนชุมชน 15 หมูบาน “ทบทวนการมีสวนรวมของ หปว4-ช. ซ อ มแผนฉุ ก เฉิ น เพลิ ง ไหม ห ญ า แห ง ลุ ก ลาม ชุมชนในการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม” ใกล Substation B เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ อาคารนันทนาการ (Club House) กฟผ.แมเมาะ กองสิง่ แวดลอมเหมือง (กสม-ช.) ไดจดั การอบรม หลั ก สู ต ร “ทบทวนการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนในการตรวจวั ด ด า น สิง่ แวดลอมประจําป 2560” โดยมีนายนิมติ ร ผดุงศิลปไพโรจน นายอําเภอ แมเมาะ เปนประธาน ในพิธีเปดการอบรม ทั้งนี้ ในป 2561 กฟผ. มีแผนเขาชี้แจงขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหกับทางชุมชนในที่ประชุมแตละ หมูบานจํานวน 8 หมูบาน ซึ่งจะเปนการดําเนินการตอเนื่องจากป 2560 ที่ไดดําเนินการไปแลว จํานวน 7 หมูบาน เพื่อใหชุมชนไดมีความรู ความเขาใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น

4

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 แผนกปฏิบัติการขนสงวัสดุ กะ 4 (หปว4-ช.) กองปฏิบัติการระบบขนสงวัสดุ (กปร.) ไดกําหนด ฝกซอมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม ซึง่ ไดจาํ ลองเหตุการณ เพลิงไหมบริเวณ Substation B เหมืองแมเมาะ ทั้งนี้ภายหลังการซอม แผนฯ ไดประชุมสรุปที่ หองประชุมอาคาร CCC ซึ่งที่ประชุมไดกลาว ชื่ น ชมความพร อ มของหน ว ยงานทั้ ง เรื่ อ งการเข า ระงั บ เหตุ ใ นทั น ที การปฐมพยาบาลชวยเหลือเบือ้ งตนผูไ ดรบั บาดเจ็บ อยางไรก็ตาม มีปญ  หา เรื่องสัญญาณวิทยุสื่อสาร ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวของจะไดนําขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


หปว2-ช. ซอมแผนฉุกเฉินเพลิงไหมอาคาร CCC

รองผูว า ลป. พรอมคณะฯ ตรวจสอบการใชงานวัตถุระเบิด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 แผนกปฏิบัติการขนสงวัสดุกะ 2 กฟผ.เหมืองแมเมาะ

(หปว2-ช.) กองปฏิบัติการระบบขนสงวัสดุ (กปร.) ไดกําหนดฝกซอม แผนการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิน กรณีเพลิงไหม ซึ่งไดจําลองเหตุ ก ารณ เพลิงไหม บริเวณหองควบคุมระบบไฟฟาอาคาร CCC จากนัน้ ไดประชุมสรุป ที่หองประชุมอาคาร CCC ซึ่งที่ประชุมไดกลาวชื่นชมการสื่อสารของ ED มีการใชวิทยุ 2 เครื่องทําใหติดตอประสานงานไดดี การปฐมพยาบาล ชวยเหลือเบือ้ งตนทําไดคอ นขางดี และการตอนคนออกจากตึกทีเ่ พิม่ เขามา เปนดีมาก อยางไรก็ตาม มีปญหาเรื่องหัวดับเพลิงชํารุดใหประสานงาน ซื้อทดแทน การนํารถพยาบาลเขาพื้นที่ขอใหนําออกพื้นที่ดวย และไมมี การนัดจํานวนผูประสบเหตุทําใหไมทราบวาคนครบหรือไม ซึ่งทีมงาน ที่เกี่ยวของจะไดนําขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข

เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ หองประชุม M.2 อาคารทีท่ าํ การ เหมืองแมเมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผูช ว ยผูอ าํ นวยการฝายการ ผลิ ต เหมื อ งแม เ มาะ – ปฏิ บั ติ ก าร เป น ประธานให ก ารต อ นรั บ นายสุรพล บุรินทราพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง พรอมดวย คณะกรรมการตรวจสอบการขออนุณาตซื้อ มี ใช ยาย นําเขา และคา วัตถุระเบิด จังหวัดลําปาง รวมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบการใช วัตถุระเบิดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ ทั้งนี้ ทางคณะฯ ไดสอบถามขอสงสัยเกีย่ วกับการทํางานของ กฟผ. และบริษทั คูสัญญา จากนั้น คณะฯ ไดลงพื้นที่บอเหมือง เพื่อดูขั้นตอนการใชงาน วัตถุระเบิด และเดินทางไปยังคลังเก็บวัตถุระเบิดของ กฟผ.เหมืองแมเมาะ

หปว1–ช ซ อ มแผนฉุ ก เฉิ น เพลิ ง ไหม อ าคาร DB. กปอ-ช. จัดทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รถบรรทุกขนาด 90 ตัน ลานกองถานเหมืองแมเมาะ เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 แผนกปฏิบตั กิ ารขนสงวัสดุกะ (หปว1-ช) กองปฏิบตั กิ ารระบบขนสงวัสดุ (กปร-ช) ไดกาํ หนดฝกซอมแผนการจัดการ ภาวะฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม ซึง่ ไดจาํ ลองเหตุการณเพลิงไหมบริเวณอาคาร DB. สายพาน F (Distribution Bunker) ลานกองถานเหมืองแมเมาะ จากนั้นไดประชุมสรุปที่ หองประชุมอาคาร CCC ซึ่งที่ประชุมไดกลาว ชื่ น ชมความพร อ มของหน ว ยงานทั้ ง เรื่ อ งการเข า ระงั บ เหตุ ไ ด ทั น ที , การปฐมพยาบาลชวยเหลือเบือ้ งตนผูไ ดรบั บาดเจ็บ ทีมพยบาลเตรียมอุปกรณ ปฐมพยาบาล พรอมชวยเหลือ, เรื่องจุดจอดรถดับเพลิงยังมีความเสี่ยง ควรหาสถานที่จอดรถ ที่ปลอดภัยและไมเกิดความสูญเสียตอทรัพยสิน ซึ่งทีมงานที่เกี่ยวของจะนําขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอไป

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสมเกียรติ เพิงแกว หัวหนา กองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (กปอ-ช.) พรอมคณะผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เขาทดสอบระบบดับเพลิง อัตโนมัติ รถบรรทุกขนาด 90 ตัน ของบริษัทผูรับจาง บริษัท พารากอน แมชีนเนอรรี่ จํากัด ที่บริเวณลานซอม โดยวิเคราะหเหตุการณไฟ ไหมรถบรรทุกเททาย 90 ตัน เบอร 62-0121 จากนั้น ประชุมสรุปผล ที่หองประชุม กองปฏิบัติการเหมือง (กปม-ช.) ทั้งนี้ ผูแทนบริษัท ฯ จะนํ า ข อ เสนอแนะนํ า ไปปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด เหตุ ก ารณ ที่ คาดไมถึงที่อาจจะเกิดการสูญเสียได

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561

5


จากผลการวิจัยลาสุด แนะนําวาตอนนี้คุณสามารถเดินไปหยิบ ถวยกาแฟแลวดืม่ เพือ่ สุขภาพไดเลย เพราะมันชวยใหคณ ุ ใชชวี ติ ยาวนาน ขึ้นกวาเดิม งานวิจัยชิ้นใหม ซึ่งมีผูเขารวมการวิจัยกวา 20,000 คน ชี้ให เห็นวา คนที่ดื่มกาแฟอยางนอย 4 แกวตอวัน ชวยลดความเสี่ยงของการ เสียชีวิตไดมากถึงรอยละ 64 เมื่อเทียบกับผูที่ไมดื่มกาแฟเลย ผลการวิจยั ลาสุดยังแสดงใหเห็นวา กาแฟชวยลดอัตราการเสีย่ ง ตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควร โดยอัตราความเสี่ยงลดลงอยางเห็นไดชัด เมื่อเริ่มเขาสูวัย 45 ป นั่นหมายถึงวาการดื่มกาแฟจะเห็นผลชัดเจนยิ่ง ขึ้นเมื่อเราแกตัวลง นอกจากนี้ ผลการวิจยั ในวงกวาง โดยใชวธิ กี ารสํารวจในปจจุบนั ยังพบวา คนที่ดื่มกาแฟ มักจะมีอายุยืนยาว ไมวาจะดื่มกาแฟธรรมดา ทั่วไปหรือการแฟที่ไมมีคาเฟอีน (Decaffeinated Coffee) ก็ตาม กาแฟยังสงผลตอการลดความเสี่ยงที่จะเปนโรคตางๆ เชน เบาหวานชิดที่ 2 โรคตับ มะเร็งลําไสใหญ อัลไซเมอร รวมถึงมะเร็งผิวหนัง ดวยเชนกัน “กาแฟมีสารกําจัดอนุมูลอิสระมากมาย” นายโจ เดรูโป โฆษก สมาพันธกาแฟแหงชาติของสหรัฐอเมริกากลาว และยังเสริมอีกวา “ซึง่ สวนใหญแลวสารกําจัดอนุมลู อิสระเหลานีม้ กั จะพบในเมล็ดกาแฟตาม ธรรมชาติ แตสารบางตัวพบในระหวางกระบวนการคั่วกาแฟ ซึ่งสามารถ เชื่ อ มโยงตามหลั ก วิ ท ยาศาสตรถึงผลดีเดี่ยวกับ การลดอั ต รการป ว ย เปนโรคตางๆ ได” สิ่งที่ตองระมัดระวัง แมบริโภคกาแฟจะชวยใหมีสุขภาพดี อยางไรก็ตามก็ควรระวัง ในสวนอื่นๆ ดวย เชน ผูหญิงที่กําลังตั้งครรภ ควรระมัดระวังการบริโภค คาเฟอีนในการแฟ ซึ่งอาจมีผลตอการคลอดกอนกําหนด หากคุณมีปญหาเกี่ยวกับหัวใจ ควรจะจํากัดการบริโภคกาแฟ และคาเฟอีน เพราะคาเฟอีนจะชวยเรงอัตราการเตนของหัวใจ ดังนั้น ผูท มี่ ปี ญ  หาเรือ่ งความดันโลหิตสูง หรือออนไหวตอคาเฟอีน ควรจะงดการ บริโภคคาเฟอีนทั้งหมด แมแต กาแฟไมมีคาเฟอีน ก็ยังคงมีคาเฟอีนผสม อยูด ี ก็ควรงดเวนเชนกัน เพือ่ ปองกันการสงผลตอหัวใจ” ดร.วินซ บูฟาลิโน โฆษกสมาพันธโรคหัวใจแหงสหรัฐอเมริกา และผูอํานวยการอาวุโสของ สถานบัน Cardiology-AMG, Advocate Health Care รัฐอิลลินอยส

6

“กาแฟมีผลกระทบตอสุขภาพกระดูก เพราะคาเฟอีนในกาแฟ อาจทําใหแคลเซียมในกระดูกลดลง โดยแคลเซียมจะถูกคาเฟอีนกระตุน และขับออกทางปสสาวะ แตอยางไรก็ตาม คาเฟอีนก็ชวยสรางสมดุล การดูดซึมแคลเซียมเชนกัน ซึง่ เปนเรือ่ งทีไ่ มนา กังวลมากนัก” โคนี่ วีพเวอร ศาตราจารยดานโภชนาการ ของ Purdue University ผูเชี่ยวชาญ แคลเซียมและกระดูกกลาว การเพิ่มประสิทธิภาพของการดื่มกาแฟในแตละวัน 1. ใชนมไขมันตํ่าแทนครีม เนื่องจากครีมใหพลังงานสูงกวานม ไขมันตํา่ นอกจากนีน้ มไขมันตํา่ ยังมีแคลเซียมอีกดวย เปนการเพิม่ ปริมาณ แคลเซียมอีกทางหนึ่ง 2. หลีกเลีย่ งนํา้ ตาลในกาแฟ เพราะนํา้ ตาล 1 ชอนชา มีพลังงาน ถึง 16 แคลลอรี่ แมจะดูเหมือนไมมากนัก แตถาใสนํ้าตาล 2 ชอนชาตอ กาแฟหลายๆ แกวทีด่ มื่ ภายใน 1 วัน พลังงานทีร่ า งกายไดรบั ก็จะเกินกวา ที่รางกายจําเปนตองใช 3. หากมีภาวะคอเลสเตอรอลสูง เลือกดืม่ กาแฟทีผ่ า นการกรอง ดวยกรวยหรือกระดาษกรอง มากกวากาแฟคาเฟสตอลและคาหวีออล คือเปนการชงกาแฟที่ไมผานตัวกรองใดๆ ซึ่งทําใหปริมาณคอเลสเตรอล ในรางกายเพิ่มสูงขึ้น 4. ถามีปญหาเรื่องการนอน การแกปญหาที่ดีที่สุดคือการหลีก เลี่ยงการดื่มกาแฟ หรือบริโภคคาแฟอีน ในชวงเย็นหรือกอนเขานอน ที่มา: http://edition.cnn.com/2017/09/29/health/coffeehealthy-food-drayer/index.html

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


รวค. เปนผูแ ทน กฟผ. รับรางวัลรายงานความยัง่ ยืน ประจําป 2560 ในระดับดีเดน ซึง่ ถือเปนปที่ 4 ติดตอกัน นับตัง้ แตป 2557 สะทอนถึงการดําเนิน งานของ กฟผ. ในทุกมิติที่คํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียและการดูแลสิ่งแวดลอม มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสืบพงษ บูรณศิรนิ ทร รองผูว า การ กิจการสังคม (รวค.) เปนผูแทน กฟผ. รับรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจําป 2560 (Sustainability Report Award 2017) ในระดับดีเดนจาก นางอรนุช อภิศกั ดิศ์ ริ กิ ลุ นายกสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ในงาน CSR Club Conference 2017 จัดโดย CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยสํานักงาน คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสมาคมไทยพัฒน ณ อาคารบี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กลาววา การประกวดรายงานความยั่งยืนจัดมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2556 เพราะตระหนักวาธุรกิจตางๆ ใหความสําคัญกับดานสิง่ แวดลอม สังคมและการดําเนิน งานแบบธรรมาภิบาล และผูลงทุนก็ตองการขอมูลดังกลาวเพื่อประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และจากความพยายามผลักดันใหบริษัทตางๆ ตระหนักถึง ความสําคัญของการจัดทํารายงาน ทําใหปจ จุบนั มีบริษทั นําเสนอรายงานเพือ่ ประกวด มากยิ่งขึ้น โดยในปนี้มีบริษัทสงรายงานความยั่งยืนเขามารวม 42 บริษัท นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กลาววา การประกวดนีม้ ปี ระโยชน ในการสงเสริมใหบริษทั ดําเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม มีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานของบริษทั ตามมาตรฐานสากล ซึง่ สอดคลอง กับรัฐบาลทีร่ ว มกับ 193 ประเทศทัว่ โลกมุง ไปสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององคการ สหประชาชาติ ก.ล.ต. จึงไดสนับสนุนโครงการนีม้ าอยางตอเนือ่ ง โดยเชือ่ มัน่ วา ผูที่ไดรับรางวัลดังกลาวจะเปนแบบอยาง และชวยใหบริษัทอื่นๆ ตระหนัก และใสใจกับการมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ดาน นายสืบพงษ บูรณศิรนิ ทร รวค. กลาววา กฟผ. ไดจดั ทํารายงานตาม มาตรฐานของ GRI ซึ่งเปนมาตรฐานในระดับสากล มาตั้งแตป 2552 และได รับรางวัลดังกลาวตอเนื่องกันมา 4 ปเริ่มตนจากป 2557 ทั้งนี้ ปจจุบันการ ดําเนินงานของหนวยงานรัฐและเอกชนตางมุงไปสูความยั่งยืน โดยตองมอง ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมิติการดําเนินงานของ กฟผ. มองครอบคลุมทัง้ หมด สําคัญคือการดูในเรือ่ งของการเปนองคกรธรรมาภิบาล มี ก ารบริ ห ารกิ จ การที่ ดี มี ค วามโปร ง ใส การบริ ห ารต อ งสอดคล อ งตาม หลักกฎหมาย สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงาน อีกทั้งยังมีการดูแล

ในเรื่องของสิ่งแวดลอมซึ่งตองทําใหดีกวามาตรฐาน การคํานึงถึงผูบริโภค เรือ่ งของการปฏิบตั ทิ เี่ ปนธรรมตลอดจนการมีสว นรวมของชุมชนและการพัฒนา ชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้ตองดําเนินการ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ซึ่งในเบื้องตน กฟผ. ก็ดําเนินการครอบคลุมในสิ่งเหลานี้อยูแลว วันนี้กิจการ ทุกอยางทัง้ รัฐ และบริษทั ในตลาดหลักทรัพยตอ งมองในเรือ่ งนีเ้ พราะเปนเรือ่ งของ การอยูอยางยั่งยืน องคกรจะตองอยูอยางยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปดวย ทั้งนี้ เมือ่ องคกรมีการดําเนินงานทีด่ แี ลวก็ตอ งจัดทําเปนรายงานเพือ่ ใหบคุ คลภายนอก ไดรับทราบ และไดรับการยอมรับ ซึ่งจะมีสวนในการสรางความนาเชื่อถือ ใหกับกิจการ จึงถือเปนความนาภาคภูมิใจของชาว กฟผ. ที่รับรางวัลติดตอ กันมา 4 ป ตองขอขอบคุณทุกคน ทีช่ ว ยกันดําเนินงานโดยมุง ถึงความยัง่ ยืนและ ขอบคุณทีมงานที่ชวยกันจัดทํารายงานฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งในอนาคตจะพยายาม ยกระดับใหไดดียิ่งขึ้นไปอีก สําหรับการจัดทํารายงานความยั่งยืนนั้น เปนการเปดเผยขอมูล กลยุทธการดําเนินงาน การกํากับดูแลแนวทางบริหารจัดการ และผลการดําเนิน งานดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ที่สะทอนทั้งทางบวกและลบ โดยมุง เปาสูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดย กฟผ. ไดจดั ทํารายงานความยัง่ ยืน (GRI) มาตัง้ แตป 2552 จนปจจุบนั รายงานความยัง่ ยืนของ กฟผ. อยูใ นระดับ G4 Comprehensive และ ยังมีหนวยงานทีส่ าม (Third Party) มาประเมินอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ ในการจัดทํา ฉบับตอไป GRI ไดยกระดับการจัดทํารายงานเปน GRI Standard นอกจากนี้ นายกิจจา ศรีพัฒางกุระ กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ยังเขารับรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจําป 2560 (Sustainability Report Award 2017) ในระดับดีเดนอีกดวยเชนกัน ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนจะแบงการประเมินเปน 6 รางวัลคือ 1. รางวัลรายงานความยั่งยืน Award of Sustainable Excellence 2. รางวัล รายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม (ประจําป) 3. รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม 4. รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเดน (ผานเกณฑมาตรฐาน) 5. รางวัลรายงานความยั่งยืน Recognition และ 6. รางวัลรายงานความยั่งยืน First Sustainability Report (รางวัลสําหรับบริษัทที่มีการจัดทํารายงาน ความยัง่ ยืนเปนปแรก) โดยพิจารณาจากดานความสมบูรณ (Completeness) ของรายงานดานความเชื่อถือได (Credibility) ของรายงาน ประกอบดวย กระบวนการจัดการ ความครอบคลุมผูมีสวนไดเสีย การกํากับดูแล ผลการ ดําเนินงาน การสอบทาน และดานการสือ่ สารและนําเสนอ (Communication) รายงานประกอบดวย การนําเสนอความครอบคลุม ผูม สี ว นไดเสียและโครงสราง รายงาน

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561

7


กฟผ.แมเมาะ เผยโครงการอพยพราษฎรฯ ครั้งที่ 7 พื้นที่ ดําเนินการ 3 แปลงคืบหนาทุกขั้นตอน รอง ผอ.ชลประทานที่ 2 คาดการณอางเก็บนํ้าหวยแมเฟองพรอมอาคารประกอบแลวเสร็จ ก.พ.-มี.ค.61 ขณะที่โยธาธิการและผังเมืองฯ ถึงชาวบาน 4 หมูบาน ต.บานดง หารือรอบสุดทายผังแมบท ดาน นายก อบต.บานดง พอใจ การดําเนินโครงการคืบหนา โครงการอ า งเก็ บ นํ้ า ห ว ยแม เ ฟ อ งพร อ มอาคารประกอบ ต.บานดง อ.แมเมาะ จ.ลําปาง เนือ้ ที่ 160 ไร ทีก่ อ สรางขึน้ เพือ่ จัดหาแหลงนํา้ และสนับสนุนพื้นที่โครงการอพยพราษฎร อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ครั้งที่ 7 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งเปนการรองขออพยพ ของราษฎร 5 หมูบาน ในพื้นที่ ต.บานดง และ ต.แมเมาะ จํานวนรวม 1,458 ครัวเรือน มีความคืบหนาอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน หนวยงาน ทีเ่ กีย่ วของทุกภาคสวนยังไดบรู ณาการความรวมมือเรงเดินหนาโครงการ อพยพราษฎรฯ ลาสุด เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายบุญเทียร คําภิระปาวงศ หัวหนาโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแมเมาะ (หก-มม.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแมเมาะ พรอมดวย หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หน ว ยงานราชการ นํ า โดย นายอั ต ถพงษ ฉันทานุมัติ รองผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 2 , นางพจนีย ขจรปรีดานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง รวมถึงผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และชาวบานในโครงการ อพยพ นําโดย นายศุกร ไทยธนสุกานต นายกองคการบริหารสวนตําบล บานดง อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ไดลงพื้นที่ติดตามความคืบหนา พรอมกับ รวมหารือผังแมบทฉบับสมบูรณพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร +++ อพยพราษฎรครั้งที่ 7 พื้นที่ดําเนินการ 3 แปลงคืบหนาทุกขั้นตอน นายบุญเทียร คําภิระปาวงศ หัวหนา โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแมเมาะ เปดเผยวา ความคืบหนาโครงการอพยพราษฎร อ.แม เ มาะ จ.ลํ า ปาง ครั้ ง ที่ 7 ซึ่ ง แบ ง การ ดําเนินงานออกเปน 3 แปลงนั้น ทุกสวนงาน

8

มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดย แปลงที่ 1 เนื้อที่ 590 ไร รองรับ การอพยพราษฎรจํานวน 1 หมูบ า น ใน ต.แมเมาะ ขณะนี้ คณะกรรมการ พิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติไดเห็นชอบอนุมตั ใิ หเขา ทําประโยชนในพื้นที่ดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สวน แปลงที่ 2 เนือ้ ที่ 1,387 ไร รองรับการอพยพราษฎรจํานวน 4 หมูบาน ใน ต.บานดง ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) ไดทําไม ออกแลวเสร็จทัง้ หมดใน 5 พืน้ ทีท่ ไี่ ดแบงการดําเนินงานไว ขณะนีไ้ ดทยอย สงมอบพื้นที่ใหกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง กําหนดขอบเขต คาพิกัด โครงขายถนนและระบบสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชน ของ 4 หมูบานใน ต.บานดง ไดรวมพูดคุยหารือผังแมบทครั้งสุดทาย เปนทีเ่ รียบรอยแลว หลังจากนีจ้ ะไดนาํ ผังแมบทดังกลาวไปทําแผนรายละเอียด ในการกอสราง และใหหนวยงานตางๆ ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ทัง้ ระบบไฟฟา ระบบประปา และอืน่ ๆ ถือเปนความคืบหนาและเปนกาว สําคัญที่ทําใหโครงการอพยพราษฎรฯ คืบหนาไปอีกขั้น สําหรับแปลงที่ 3 เนือ้ ที่ 160 ไร สําหรับโครงการอางเก็บนํา้ หวย แมเฟองพรอมอาคารประกอบ แมวา จะลาชากวาแผนการดําเนินงานทีไ่ ด วางไวเล็กนอยประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากชวงที่ผานมามีฝนตกลงมา อยางตอเนื่อง แตคาดวาจะทันรองรับกับฤดูฝนป 2561 ไดอยางแนนอน “โครงการอพยพราษฎรฯ นัน้ กฟผ. ไดเนนเรือ่ งการมีสว นรวมของชุมชน ชาวบาน เปนสําคัญ ทุกคนมีสวนรวมในการเลือกสรร คัดสรร ในทุก ขัน้ ตอน ทัง้ พืน้ ทีอ่ ยูอ าศัยของตนเอง พืน้ ทีส่ าธารณะ เชน วัด โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล เปนตน ซึง่ ภาพรวมแลวก็นา จะเปนทีพ่ งึ พอใจของชาวบาน” นายบุญเทียร กลาว

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


+++ คาดอางเก็บนํ้าหวยแมเฟองแลวเสร็จ ตนป 2561 ด า น นายอั ต ถพงษ ฉั น ทานุ มั ติ รองผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 2 กลาววา อางเก็บนํ้า หวยแมเฟองพรอมอาคาร ประกอบในสวนของตัวอางเก็บนํ้า ดําเนินการ ไปแลวประมาณ 75-80% , ทางระบายนํ้าลน แบบรางเท ดําเนินการไปแลวกวา 70% ทั้งนี้ ไดเรงดําเนินการใหเร็วทีส่ ดุ เพือ่ จะเก็บกักนํา้ ใหทนั ในฤดูกาลนี้ โดยคาดวา จะแลวเสร็จในประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2561 ส ว น ระบบชลประทาน ในแปลงพื้ น ที่ จั ด สรรหมู  บ  า นนั้ น หลังจากการหารือรวมกับชุมชนเพือ่ กําหนดพืน้ ทีแ่ ปลงแลวเสร็จ จะไดดาํ เนิน การออกแบบวางระบบทอและระบบประปารวม จากนัน้ จะเสนอขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งขั้นตอนดังกลาวคาดวา จะแลวเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2561 และจะไดตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนินการตอไป ทัง้ นี้ ในสวนของระบบประปารวมเบือ้ งตนไดออกแบบใหมกี าร ตั้งถังกักเก็บนํ้ารวม เพื่อเก็บกักนํ้าสําหรับพื้นที่สาธารณะประโยชนหรือ พื้นที่แปลงรวมอื่นตามจุดตางๆ เชน วัด โรงเรียน ตลาด สุสาน รวมถึง พื้นที่การเกษตร โรงพยาบาล และสําหรับระบบสาธารณภัยของหมูบาน โดยจะเปนถังนํ้าขนาดความจุ 100-150 ลูกบาศกเมตร “จากการพูดคุยกับชาวบานทุกคนเห็นชอบรวมกัน ไมมปี ระเด็น ปญหาอะไร คาดวาจะสามารถดําเนินการตามที่วางแผนไวไดเลย” นายอัตถพงษ กลา +++ สรุปความเห็นชาวบานครั้งสุดทายเดินหนา ผังแมบท ขณะที่ นางพจนีย ขจรปรีดานนท โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดลําปาง กลาววา พื้นที่ที่ตองจัดสรร ใหกับราษฎร 4 หมูบาน สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองฯ ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 5 พืน้ ที่ เพือ่ ความสะดวกในการ บริหารจัดการโครงการตามการสงมอบพื้นที่ของ กฟผ. ซึ่งหลังรับมอบ พื้นที่แลวจะไดสํารวจและออกแบบระบบสาธารณูปโภคตางๆ พรอมผัง แมบทพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร จากนั้น จะหารือรวมกับผูนําชุมชนทั้งกํานัน ผูใหญบาน และ ตัวแทนชาวบาน ซึ่งผลการพูดคุย ทั้งเรื่องถนน ไฟฟา ประปา ระบบ ชลประทาน รวมถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ และผังการใชพื้นที่สวนรวม ไดขอสรุปเปนที่เรียบรอยแลวและชาวบานไดรับความพึงพอใจ จากนี้ จะทํารายละเอียดเพิม่ เติมในสวนตางๆ พรอมกับประสานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป “เราทยอยทํางานทีละพื้นที่ตามที่ไดรับมอบพื้นที่มา ตอนนี้ ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จ ในพื้นที่ที่ 1 คือ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ สวนรวม ประกอบดวย โรงเรียน วัด ปาชา สุสาน โรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพประจําตําบล และสถานที่ผลิตนํ้าประปา รวมถึง พื้นที่ที่ 2 ซึ่งเปน พื้นที่รองรับการอพยพราษฎรหมู 2 บานดง สวนที่เหลืออีก 3 พื้นที่ จะทยอยสํารวจและออกแบบตอไป การทํางานตอนนีค้ บื หนาไปอยางตอ เนื่อง ทั้งนี้ จะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จเร็วที่สุด” นางพจนีย กลาว +++ ชาวบานพอใจอางเก็บนํ้าหวยแมเฟอง-ผังแมบทพื้นที่รองรับ อพยพคืบหนา นายศุกร ไทยธนสุกานต นายกองคการ บริหารสวนตําบลบานดง อ.แมเมาะ จ.ลําปาง กลาววา ความกาวหนาของอางเก็บนํ้าหวยแมเฟอง ขณะนี้เปนที่นาพอใจ คอนขางจะเสร็จสมบูรณอยู ในสัดสวน 80% โครงการมีความกาวหนามาก ส ว นเรื่ อ งผั ง แม บ ทรองรั บ การอพยพราษฎรนั้ น แมวาที่ผานมาจะติดขัดปญหาเรื่องการจัดสรรพื้นที่ สาธารณะและพืน้ ทีส่ ว นรวม แตจากการทีช่ าวบานมี สวนรวมในเกือบทุกขั้นตอน ทําใหไดขอตกลงและ ขอสรุปเปนที่พึงพอใจรวมกันเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ จะมีการผลักดัน สนับสนุนใหเรงการดําเนินโครงการตามขอตกลงในครั้งนี้ ทีผ่ า นมา ชาวบานไดรบั รูข า วสารและความคืบหนาของโครงการ อพยพราษฎรฯ มาอยางตอเนือ่ งในหลากหลายชองทาง ทัง้ จากการชีแ้ จง ในการประชุมเวทีตางๆ การลงพื้นที่จริงทั้งอางเก็บนํ้าหวยแมเฟองและ บริเวณพืน้ ทีร่ องรับการอพยพ รวมถึงวารสาร เอกสารประชาสัมพันธของ กฟผ. และจากเฟสบุคแฟนเพจ องคการบริหารสวนตําบลบานดง q ขาวจาก: แผนกประชาสัมพันธเหมืองแมเมาะ (หปช-ช.)

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561

9


อบม. ถายทอดประสบการณการทํางาน 3 เรือ่ ง สําคัญในงานการนําเสนอผลงาน Best Practice KM-LO งานวันคุณภาพ ชชม. ประจําป 2561 ขอบคุณทุกคนชวยกัน ทํางานนําพาองคกรประสบความสําเร็จ ฝากทุกการทํางาน ใหถอื ความสําเร็จองคกรเปนทีต่ งั้ และเพือ่ ประโยชนของคนไทย เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ อาคารทีท่ าํ การ เหมืองแมเมาะ นายโอภาส จริยภูมิ ผูอ าํ นวยการฝายวางแผน และบริหารเหมืองแมเมาะ (อบม.) เปนประธานกลาวเปดการนํา เสนอผลงาน Best Practice KM-LO ในงานวันคุณภาพ ชชม. ประจําป 2561 พรอมถายทอดประสบการณในการทํางาน ซึง่ มี ผูป ฏิบตั งิ านเขารับฟงเปนจํานวนมาก ทัง้ นี้ ภายหลังการนําเสนอผลงานแลวเสร็จ ยังมีการมอบประกาศเกียรติคณ ุ ใหกบั กลุม ทีน่ าํ เสนอผลงานทัง้ หมด 11 กลุม ดวย นายโอภาส เปดเผยตอนหนึง่ วา ตลอดระยะเวลาการทํางานทีผ่ า นมา ไดรบั มอบหมายใหทาํ หนาทีส่ าํ คัญ สิง่ ทีอ่ ยากจะถายทอดใหทกุ คนไดรบั ทราบ ซึง่ ถือวาเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญและผูป ฏิบตั งิ านควรไดรบั รู คือ 1.การขออนุญาต ประทานบัตร 2.การทําโซลารฟารมลอยนํา้ (Floating Solar) และ 3.สุสานหอย ขม โดยในขัน้ ตอนการขออนุญาตประทานบัตรนัน้ ถือเปนเรือ่ งสําคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง กับอนาคตการทําเหมืองโดยตรง ซึง่ ระยะเวลาดําเนินงานแตละประทานบัตรจะ ใชเวลากวา 5-6 ป เพราะตองดําเนินการถึง 4 ขัน้ ตอน คือ 1. การขอใชพนื้ ทีป่ า จากกรมปาไม 2. กรมทรัพยากรธรณี 3. การจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ สิง่ แวดลอม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment ) ครอบคลุม 3 ฤดูกาล และยังตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช าํ นาญการพิจารณา รายงานผลกระทบสิง่ แวดลอม (คชก.) การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรอิสระใหความเห็นประกอบ จากนั้นสํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จะไดรวบรวมเสนอความ เห็นทัง้ หมดใหคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติพจิ ารณาและเสนอความเห็น ใน ขัน้ ตอนสุดทายจะเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึง่ ทัง้ กระบวนการ จะใชเวลาระยะเวลาประมาณ เกือบ 2 ป 4. กรมศิลปากร ถือเปนเรือ่ งใหมมาก สําหรับเหมืองแมเมาะ เนื่องจากมีการคนพบแหลงโบราณคดีดอยผาตูบและ แหลงโบราณคดีถาํ้ ชางเผือก ซึง่ ใกลกบั พืน้ ทีก่ ารทําเหมืองหินปูนที่ กฟผ. ไดรบั ประทานบัตร โดยมีระยะหางประมาณ 300 เมตร ทัง้ นี้ ตามการประกอบกิจการใดๆ ทีอ่ ยูใ กลแหลงโบราณคดีและโบราณสถานตองมีระยะหาง 500 เมตร ซึง่ หนวยงาน ทีเ่ กีย่ วของก็ไดเรงดําเนินการแกไขรวมกัน โดยเฉพาะการประสานความรวมมือ

10

กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ที่ไดกําหนดใหมีระยะ ความปลอดภัยจากการใชปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 50 กิโลกรัมตอจังหวะถวง จากเดิมทีก่ าํ หนดใชไมเกิน 100 กิโลกรัมตอจังหวะถวง เพือ่ ปองกันผลกระทบตอ โบราณคดี “งานทัง้ หมดทีป่ ระสบความสําเร็จไดโดยเฉพาะเรือ่ งการขอใบอนุญาต ตางๆ ผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของทุกคนมีสว นสําคัญ หลายคนทํางานแบบปดทองหลัง พระ ทําอะไรหลายอยางทีค่ นอืน่ มองไมเห็น ตองขอบคุณมาก และคนทีจ่ ะมาทํา หนาทีต่ อ ในเรือ่ งเหลานีถ้ อื เปนงานทีย่ ากและทาทาย เพราะกฎระเบียบ กติกา มีการปรับปรุงแกไขใหม อยางไรก็แลวแต ขอใหทกุ คนถือผลสําเร็จของหนวยงาน เปนทีต่ งั้ และใหทาํ งานเพือ่ ประโยชนของคนไทย นอกจากนี้ การประสานความ รวมมือกับหนวยงานอืน่ ๆ ตองมีความเขาใจบทบาทหนาทีข่ องแตละองคกรและ ทีส่ าํ คัญตองเขาใจวัฒนธรรมของแตละทีด่ ว ย เพือ่ ใหการทํางานประสบความสําเร็จ ราบรืน่ ” นายโอภาส กลาว นายโอภาส กลาวตออีกวา ในสวนของการทําโซลารฟารมลอยนํ้า (Floating Solar) เหมืองแมเมาะ มีแผนทีจ่ ะผลิตไฟฟาใหได 75 เมกกะวัตต ตอนนี้ อยูระหวางการประสานงานใหสายงานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม ดูพนื้ ที่ ซึง่ หากการศึกษาพบวามีความเปนไปไดทจี่ ะใชบริเวณทีท่ งิ้ ดินเกา ก็จะเขา สูข นั้ ตอนการดําเนินการ แตจะตองขอปรับเปลีย่ นใบอนุญาตเปนการทําโซลาร ฟารมลอยนํา้ ทัง้ นี้ พืน้ ที่ 10 ไร จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 1 เมกกะวัตต ในสวนของสุสานหอยขมพืน้ ที่ 18 ไร ทีข่ ณะนีอ้ ยูร ะหวางรอคําตัดสิน ของศาลปกครองสูงสุด คาดวาในชวงเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 จะ ทราบผล และกฟผ. จึงจะนํามาพิจารณาวาดําเนินการอยางไรตอไป

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนประธานแถลงขาวในงาน “พลังงานพบสื่อมวลชน” โดยเห็นวาภาคใตยังมีความจํา เปนตองมีโรงไฟฟาหลักเพิ่มและใหเรงจัดทําแผนพีดีพีฉบับใหม ใหแลวเสร็จ มี.ค. 61 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายศิริ จิระพงษพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เป น ประธานแถลงข า วในงานพลั ง งานพบสื่ อ มวลชน ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก สั ป ดาห โดยมี นายธรรมยศ ศรีชว ย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูว า การ กฟผ. พรอมผูบ ริหาร หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงพลั ง งานเข า ร ว ม ณ ห อ งประชุ ม 9 ชั้ น 15 กระทรวงพลั ง งาน นายศิริ จิระพงษพนั ธ รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน เปดเผยถึงกรณีการสรางโรงไฟฟาในภาคใตวา จากสถานการณไฟฟาภาคใตในปจจุบันยังมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งเมื่อ พิจารณาจากกําลังผลิตไฟฟาที่พึ่งไดพบวายังไมเพียงพอกับความตองการใชไฟฟา ซึ่งที่ผานมาก็มีการ สงไฟฟาจากภาคกลางไปสนับสนุนมาโดยตลอด ดังนั้นจึงสรุปวาภาคใตยังมีความจําเปนตองมีแหลง ผลิตไฟฟาหลักเพิ่ม อยางไรก็ตามไดมอบหมายให กฟผ. ไปพิจารณาวาจะสรางโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิง ประเภทใดและมีความสุมเสี่ยงในเรื่องใดบาง ทั้งนี้ยอมรับวาสถานการณไฟฟาภาคใตที่ผานมามีความ สุมเสี่ยงอันเนื่องมาจาก หากเกิดเหตุการณสงจายกาซธรรมชาติหรือระบบสงไฟฟาจากภาคกลางไปยัง ภาคใตเกิดความขัดของ ก็จะสงผลกระทบตอความมั่นคงของระบบไฟฟาในภาคใต สวนเรื่องของแผน พัฒนากําลังผลิตไฟฟาในภาพรวม หรือ PDP มอบหมายใหสาํ นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เรงดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูวาการ กฟผ. กลาววา ภาคใตมีปริมาณ ความตองการใชไฟฟาเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.4 เปอรเซ็นตตอป โดยความ ตองการใชไฟฟาสูงสุดในภาคใตจะอยูในชวงวันหยุดเสาร – อาทิตย และ เปนเวลากลางคืน แสดงใหเห็นวาการใชไฟฟา ทีส่ งู ขึน้ เกิดจากภาคการทองเทีย่ ว โดย 6 จังหวัดที่มีการใชไฟฟามากที่สุด ไดแก สงขลา สุราษฎรธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่ ซึ่งสวนใหญเปนจังหวัดที่โดดเดนเรื่องการ ทองเที่ยวและธุรกิจ ขณะที่มีโรงไฟฟาหลักที่พึ่งพาไดเพียงโรงไฟฟาจะนะ และโรงไฟฟาขนอม ดังนั้นจึงควรมีโรงไฟฟาหลักเพิ่มเพื่อใหเกิดความมั่นคง เชื่อถือไดในระยะยาว นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กลาววา ปจจุบนั ภาคใต มีโรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจํานวนมาก แตสว นใหญเปนแบบ Non Firm ซึง่ ผลิตไฟฟาจริงไดเพียง 30 เปอรเซ็นต ลาสุดมีการเปดรับซือ้ แบบ Hybrid Firm มีโรงไฟฟาในภาคใตเขามาเพียง 100 เมกะวัตต เมื่อพิจารณาจากศักยภาพเห็นวาไมสามารถจะขยายไดมากกวานี้ เนื่องจากวัตถุดิบที่จะปอนเปน เชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟาไมเพียงพอ และในสวนพลังงานลมและแสงอาทิตยก็มีขอจํากัดเชนเดียวกัน

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561

11


12

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561

13


14

จดหมายขาวเหมืองแมเมาะ ประจําเดือนมกราคม 2561


จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ฉบับที่ 181 ประจำเดือน มกราคม 2561  
จดหมายข่าวเหมืองแม่เมาะ ฉบับที่ 181 ประจำเดือน มกราคม 2561  
Advertisement