Page 1


บทนำ รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เมื่อดารงตาแหน่ง รอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 – 26 ตุลาคม 2560) เนื้อหารายงานประกอบด้วย บทสรุปแนวคิดในการบริหารวิทยาลัยนานาชาติสู่ เป้าหมาย ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานปัญหา/อุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่าน มา และส่วนงานที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือ และสนับสนุน ผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ประสบความสาเร็จได้ด้วยความ ร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งนากระบวนการคุณภาพ EdPEx มาใช้ในพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภายในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนั กงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยผลักดันวิทยาลัย นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นนานาชาติ ทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์) คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


สารบัญ หน้า บทสรุปแนวคิดในการบริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลสู่เป้าหมาย (Concept Paper)

1

ผลการดาเนินงานตามแผนที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

8

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอ

13

แผนการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน ผลการดาเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย

18

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน

19

ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา

21

สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุน

21

การดาเนินงานของส่วนงาน ภาคผนวก

22


1. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) แนวคิ ด ในการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย นานาชาติ น วั ต กรรมดิ จิ ทั ล นั้ น ได้ อ าศั ย จุ ด แข็ ง ของการเป็ น มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทย และเชียงใหม่อยู่ในจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์ชาติ ซุปเปอร์คลัสเตอร์ดิจิทั ลด้าน เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในภาคเหนือ และเป็นประตูของ จีนภาคตะวันตกสู่อาเซียน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายThailand 4.0 ตลอดจนโครงการ Startup Thailand ที่ประเทศไทยมุ่งสู่การสร้างผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จึงได้ ปรับโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาและการเงิน ให้ สามารถรองรั บ นโยบายรั ฐ บาล แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และThailand 4.0 ด้ า นผู้ ป ระกอบการและ นวัตกรรม การบริหารจัดการเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทยในระดับนานาชาติ โดยวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล จะจัดการศึกษานานาชาติด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง วิจัยสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพัฒนานักศึกษาไทย นักศึกษาจีนภาคตะวันตก นักศึกษาอาเซียนด้วยการยกระดับมาตรฐานการเรียน การสอนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน ฝึกอบรม บ่มเพาะธุรกิจ โดยการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้น น าในต่างประเทศ โดยปรั บ วิสั ย ทัศน์ ในการบริห ารงานใหม่ คือ “วิทยาลัยนานาชาติ น วั ตกรรมดิ จิ ทั ล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางดิจิทัลในอาเซียนตอนบน ” หรือ “To be Northern ASEAN Digital Hub” (ปรับปรุงวิสัยทัศน์ตามการปรับโครงสร้างวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้โครงการ CMU-PEx)

1


ในการดาเนิ น การระหว่างปี พศ. 2558-2560 ภายใต้วิสั ยทัศน์เดิม “International Window for North ASEAN Development” วิธีการนาวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติโดยใช้ดุลดัชนี ซึง่ เน้นมิติกระบวนการภายใน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานและการสร้างส านักพิมพ์ระดับ นานาชาติ ในมิ ติ ก ารเรี ย นรู้ แ ละเติ บ โต มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความเป็ น นานาชาติ โ ดยการพั ฒ นาระบบ และ สิ่งแวดล้อมที่ช่วยทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาจีนและนักศึกษาอาเซียน ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ ภาษาอาเซียนอื่นๆ การแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ ในมิติลูกค้า มุ่งเน้นนักศึกษาไทย นักศึกษาจีนและ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติต่างๆ ในมิติการเงิน เน้นทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียม และการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหลักสูตรนานาชาติต่างๆ ตามแผนภาพดุลดัชนี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map

ตามที่ ไ ด้ เ สนอวิ สั ย ทั ศ น์ กั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น เป้ า หมาย ASEAN+3 โดยมีการดาเนินงาน (Action Plan) ตามยุทธศาสตร์ในปี 2558 - 2561 เพื่อเพิ่มตัวชี้วัดความเป็น นานาชาติ ข อง QS Ranking จ านวน Inbound Exchange Students, Outbound Exchange Students, International Staffs, International Student และพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาใน หลักสูตรนานาชาติ ดังนี้ 1.) การเปิดหลักสูตรนานาชาติและจัดการศึกษากระบวนวิชาด้านนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มีแผนในการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดหลัก สูตรนานาชาติด้าน นวัตกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่เน้นการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง คิดเป็น ทาเป็น เรียนรู้ ด้วยตนเอง (Critical and Creative, Thinking, Learning by Doing) ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ (3T-Technology, Talent, Tolerance) เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ ในการ

2


พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยไปสู่ ค วามเป็ น นานาชาติ โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิทยาลัย รัฐ เอกชน สถาบันการเงิน เครือข่ายต่างประเทศ (Tech Startup, Business EcoSystem) ดังนี้ 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นอกจากนั้นจะจัดการศึกษากระบวนวิชาด้านนวัตกรรมดิจิทัล ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่นักศึกษา ทั่วไป ทั้งPre-College, Advanced Placement(AP), General Education(GE), Liberal Arts and Sciences, Free Electives, Minor เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานความรู้ ทั ก ษะ Digital Literacy and Skills ส าหรั บ เศรษฐกิ จ และ สังคมในอนาคต 2.) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ผ่าน ASEAN Credit Transfer System (ACTS) มุ่งเน้นบทบาท ใน ASEAN University Network (AUN) ทาการให้ทุน Outbound Full-time Scholarship เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ตามข้อตกลง จานวน 5 คนต่อปี และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) โดย สร้างระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ในภาคเรียนที่ 2/2559 และ 1/2560 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ดาเนินการส่งนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Outbound Student) จานวน 24 คน เพื่อเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ ASEAN Credit Transfer Systems (ACTS) และ AIMS (ทุนจาก สกอ.) และประสานงานรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขา เข้า (Inbound Student) จานวน 15 คน โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1. โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (The 1st UUM-CMU-USM International Student Conference) ณ Universiti Utara Malaysia ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 20 คน ได้นาเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกผ่ าน กิจกรรมนักศึกษา 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัล (CMU-UESTC SEED Program 2017 at University of Electronic Science and Technology of China and Great Union Company) ณ University of Electronic Science and Technology of China มณฑลเสฉวน นครเฉิน ตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 10-16 กันยายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 12 คน ได้เรียนรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3


3.) โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ Visiting Professor ทั้ง Inbound และ Outbound ระยะเวลา มากกว่ า 3 เดื อ นขึ้ น ไป โดยได้ รั บ งบประมาณจากศู น ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านสอนหรื อ วิ จั ย ใน มหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศ ASEAN+3 (รวมสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้และประเทศ ญี่ปุ่น) ที่มีบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องมีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จานวน 1 เรื่อง โดยมีสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้ ประเภททุน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รวม

Inbound Visiting Professor

-

-

2

-

2

Outbound Visiting Professor

-

1

2

-

3

4.) โครงการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ โดยได้รับงบประมาณจากศูนย์บริหารงานวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน สอนหรื อวิจั ย เพื่อพัฒ นาโครงการวิ จั ย (การประชุม สั ม มนาเชิงปฏิบัติก าร ส ารวจ ทบทวนวรรณกรรม หรื อทาการทดลอง) ร่ ว มกับ มหาวิทยาลั ย พั นธมิ ตรในประเทศ ASEAN+3 (รวมสาธารณรัฐ ประชาชนจี น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น) ที่มีบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องมีผลงานตีพิมพ์ ร่ ว มกับ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS จานวน 1 เรื่อง และข้อเสนอขอทุนวิจัยร่วมกัน จากแหล่งทุน ที่ต่อยอดจากงานวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เมื่อจบโครงการ โดยมีสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้ ประเภททุน Co-Research

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รวม

4

6

8

7

25

5.) โครงการสร้างความเข็มแข้ง ให้กับหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา ด้านกระบวนวิชาศึกษา ทั่วไป (General Education) และกระบวนวิชาเลือกเสรี (Free Electives) โดยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Communicative Engineering) ในการเรียนทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) โดยการจ้ า งศาสตราจารย์ อาคันตุกะอาวุโส (Visiting Professor) เพื่อวางระบบ และจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Expat) ที่เป็น เจ้าของภาษาเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประเมิน (Assessor) และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งใน ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (Flip Classroom) ดังนี้ ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ดาเนินการจ้าง Professor Eric Goodman, Ph.D และ Professor Susan Morgan, Ph.D จากมหาวิทยาลัย Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและร่วมออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอบบนมาตรฐาน CEFR และพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติใหม่ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง วันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2560

4


ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Expat) ดาเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Expat) เพื่อ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนของกระบวนวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป และกิจกรรม พัฒนาทักษะนอกชั้นเรียน แบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flip Classroom) ดังนี้ 1. Mr. Caleb Lorensen 3. Mr. John Sommerville 2. Ms. Samara Murtaugh 4. Mr. Stuart Shannon จานวนวิชาและรายวิชาที่เปลี่ยนเป็นCommon European Framework ในภาคที่2/2559 และ1/2560 เทอม 2-2559 2-2559 2-2559 2-2559 2-2559 2-2559 2-2559 1-2560 1-2560 1-2560 1-2560 1-2560 1-2560

กระบวนวิชา 951100 - Modern Life and Animation 201114 - Environ Science Today World 208101 - Statistics in Everyday Life and Work 201114 - Environ Science Today World 159151- Lanna Society and Culture 201192 - Doi Suthep Study 204100 - IT and Modern Life 951100 - Modern Life and Animation 201110 - Integrated Mathematical Sciences 201117 - Mathematics and Science in Civilization 159151 - Lanna Society and Culture 128100 - Basic Good Governance in Administration 751100 - Economics for Everyday Life

Expat Mr. Caleb Lorensen Mr. Caleb Lorensen Mr. Caleb Lorensen Ms. Samara Murtaugh Ms. Samara Murtaugh Mr. John Sommerville Mr. John Sommerville Mr. Caleb Lorensen Mr. Caleb Lorensen Ms. Samara Murtaugh Ms. Samara Murtaugh Mr. Stuart Shannon Mr. Stuart Shannon

บรรยากาศการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

5


6.) โครงการพัฒนาสร้างพื้นฐานหอพัก และอาคารเรียนรวม โดยพัฒนาที่พัก (Accommodation) ได้แก่ ปรับปรุงสานักงานเดิมของสานักบริการวิชาการ เป็นสานักงานใหม่ ของวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรม ดิจิทัล เพื่อรองรับงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา รวมทั้งรองรับกิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการปรับปรุงพื้นที่ International Student Center (ISC) บริเวณหน้าสานักหอสมุดเป็นสโมสรนักศึกษา (Student Lounge) สาหรับหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษาและอื่นๆ เพื่อเป็นที่พักรอระหว่างการ เรียนและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 7.) โครงการพั ฒ นาผู้ น า (Leadership Program) เพื่ อ พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี บ ทบาทเพิ่ ม เติ ม (Double Appointment) ในการพัฒนาความร่ว มมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ และขอรับทุน ระดั บ นานาชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การพั ฒ นาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ยงใหม่ โดยการให้ ทุ น วิ จั ย ร่ ว ม (CoResearch) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) รวมสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการจัดประชุมอาจารย์ศิษย์เก่าประเทศต่างๆ ใช้ในการคัดเลือกอาจารย์ที่มีศักยภาพเข้าสู่ โครงการสร้างภาวะผู้นา ซึ่งเน้นการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในปี พศ. 2560 ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 วิ ท ยาลั ย นานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัลได้เสนอยุทธศาสตร์เพื่อ ความเป็นเลิศสู่ระดับมหาวิทยาลัย CMU-EdPEx นโยบาย “HomeBase-Home-Run” และได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้น การเป็นผู้นาในด้านการศึกษาในอาเซียนตอนบนและอนุภู มิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สมาชิก ASEAN+3

6


และในปี 2560 ยังได้เสนอโครงการ CMU-PEx ภายในวิสัยทัศน์ CMU-EdPEx เพื่อตอบสนองต่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับการอนุมัติ วิสัยทัศน์และการดาเนินการเพื่อเป็น “ศูนย์กลางดิจิทัล ในอาเซียนตอนบน” โดยการ จั ดการเรี ย นการสอนทั้งระดับ ปริ ญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ร่ว มกับมหาวิทยาลั ยชั้นนาระดั บ นานาชาติ (TransNational Education) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมและอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้ อม โดยนวัตกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Big Data และ FinTech รวมทั้งขยายการดาเนิน งานสนับ สนุน มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ในการจัดการศึ ก ษา General Education, Minor, Free Elective และ Pre-College เพื่อเตรียมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี Tech Startup เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของโลกในอนาคต

7


2. ผลการดาเนินงานตามแผนที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือน หลัง) วิทยาลั ย นานาชาติ มหาวิทยาลั ย เชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นในการเป็นส่ ว นงานหลั กในการผลั ก ดั น และขับเคลื่อนความเป็ นนานาชาติ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง บัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางความเป็นนานาชาติทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันธกิจ (Mission) : 1. บริหารการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ ช าการ การวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ ระหว่ า ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ 3. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและสมรรถนะของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และบุ ค ลากรสู่ ค วามเป็ น นานาชาติ 4. การสนับสนุนและการสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและการให้บริการสู่ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ หมายเหตุ ความสาเร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหารการจัดการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานสากล มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับมีความเป็นเลิศ ตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวนหลักสูตรนานาชาติ / จานวน 2 3 100 หลักสูตรสองภาษา(Bilingual) ที่เปิดเพิ่มใหม่ ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 300 351 100 งบประมาณได้รับลดลง ทาให้ ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุม่ 80 39 48.75 มีทุนให้นักศึกษา มช. ประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ แลกเปลี่ยนขาออกOutbound Student ลดน้อยลง Outbound ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนวิชาและรายวิชาที่การจัดการเรียน 5 10 100 St การสอน ตามมาตรฐาน CEFR และ21 Century Skill ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 2.1 จานวนเครือข่ายวิจยั และความร่วมมือทาง 10 22 100 วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ ทุนให้นักศึกษา มช. ตัวชี้วัดที่ 2.2 จานวนหน่วยกิตที่มีการถ่ายโอนกับ 720 476 66.12 แลกเปลี่ยนขาออกOutbound สถาบันวิชาการต่างประเทศในกลุม่ ประเทศอาเซียนและ Student ลดน้อยลง ทาให้ จานวนหน่วยกิตลดลง นานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนรายรับการวิจัยและบริการวิชาการ 30 87.157 100 ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ (ล้านบาท)

8


ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ หมายเหตุ ความสาเร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีสมรรถนะสากลของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 12 14 100 นักศึกษาให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยที่ได้มโี อกาสทา 15 19 100 วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มประเทศ และ นานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา 2 2 100 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมเตรียมความ 10 11 100 พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง 2 2 100 บรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ 5 5 100 ให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมและ 4 4 100 ผลักดันการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ มีความเป็นสากลมากขึ้น ตัวชี้วัดที่ 4.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมและ 2 2 100 สนับสนุนทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.5 ระดับความสาเร็จในการจัดทาระเบียบ 4 3 75 ข้อบังคับ ประกาศ และเอกสารอื่นๆของมหาวิทยาลัยเป็น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการทางานของวิทยาลัยนานาชาติให้ดีและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม 85 86.12 100 แผนปฏิบัติงานประจาปี ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้เข้ารับการพัฒนา 80 100 100 ศักยภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบตั ิงาน ตัวชี้วัดที่ 5.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 3 3 100 ศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 5.4 จานวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 2 4 100 บริหารและการตัดสินใจและระบบสารสนเทศเพื่อการ สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน 9


สรุปผลการดาเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวม วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2558 - 2561 เพื่อ ผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การ วิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากล ของนั กศึ กษา อาจารย์ และบุ คลากร ตลอดจนสนั บ สนุ น การสร้า งบรรยากาศความเป็ น นานาชาติ ใ ห้ เ กิด ขึ้ น ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้ โครงการปรับขยายพันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยสมบูรณ์แบบ (CMU-PEx) โดยเสนอปรับโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาและการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 ด้านผู้ประกอบการและนวัตกรรม การบริหารจัดการ เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติได้รับความเห็นชอบในหลักการและ ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ” ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 การเปิดหลักสูตรนานาชาติและจัดการศึกษากระบวนวิชาด้านนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติฯ มีแผนในการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดหลักสูตรนานาชาติด้านนวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จานวน 3 หลักสูตร ที่เน้นการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทาเป็น เรียนรู้ด้วยตนเอง (Critical and Creative Thinking Learning by Doing) ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการนานาชาติ (3T-Technology Talent Tolerance) เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ ประเทศไทยไปสู่ความเป็นนานาชาติ โดยอาศัยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย รัฐ เอกชน สถาบันการเงิน เครือข่าย ต่างประเทศ (Tech Startup, Business EcoSystem) การเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ดาเนินโครงการสาหรับภาคการศึกษาที่ 2/2559 และ 1/2560 โดยมีกิจกรรมการจ้าง ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งประเทศ (Expat) จ านวน 4 คน ได้ แ ก่ Mr. Caleb Lorensen Ms. Samara Murtaugh Mr. John Sommerville และ Mr. Stuart Shannon เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน วิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สนับสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่ว ไป และวิชาเลือกเสรี เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็น โครงการนาร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN+3 Cross Border Research วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้จัดสรรทุนวิจัยศาสตราจารย์อาคันตุกะ Inbound Visiting Professor จานวน 3 ทุน และ Outbound Visiting Professor จ านวน 3 ทุ น และทุ น วิ จั ย ร่ ว ม (Co-Research) จ านวน 25 ทุ น ภายใต้ งบประมาณของศู น ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งงานวิ จั ย ระหว่ า งอาจารย์ / ภาควิ ช า/สาขาวิ ช า/หลั ก สู ต ร

10


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยใน AUN, ASEAN+3 ที่มีความร่วมมือกัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามบันทึก ความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่มีข้อตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในภาคการศึกษา2/2559 และ 1/2560 ได้ดาเนินการส่งนักศึกษา Outbound Student จานวน 24 คน เพื่ อ แลกเปลี่ ย น ใน University of Malaya, University of Philippines, Diliman, Vietnam National University Universiti Brunei Darussalam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry ทาให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก เป็นลาดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาเซียน นอกจากนั้น ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า (Inbound Student) จานวน 15 คน จาก Universiti Brunei Darussalam, Ibaraki University และรับ ดู แลโครงการรับ นั กศึ กษาต่ า งชาติ เ ข้า ฝึ กงานด้ า นเทคนิ ค ในโครงการ IAESTE Thailand จานวน 3 คน จาก Johannes Gutenberg University ประเทศเยอรมัน, Karabuk University ประเทศตุรกี, University of Applied Sciences Bremen ประเทศเยอรมัน การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ได้ แสวงหาความร่ว มมื อกับทั้ ง ภาครัฐ เอกชน และสถาบั น การศึกษาในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน และประเทศอื่นๆ ดังนี้ ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน: Alibaba Global Supplier Development, Alibaba B2B, Thailand ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา: ด้านการลงนามความร่วมมือระดับคณะ (MOU) ได้แก่ 1. Tan Trao University, Vietnam 2. Institute of Apicultural Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences, China 3. Faculty of Natural Sciences, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany 4. Stiftung Entrepreneurship, Germany ด้านการลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติฯ เป็นฐาน ดังนี้ 1. Ibaraki University, Japan 5. National Taiwan Normal University, Taiwan 2. Okayama University, Japan 6. Shandong University of Science and Technology, China 3. Curtin University, Australia 7. University of Electronic Science and Technology of 4. Beijing Institute of Technology China, China การส่งเสริมและผลักดันการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ศูนย์นักศึกษานานาชาติ เป็น CMU Heart หรือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และ พื้นที่กิจกรรม (Co-working space) เพื่อส่งเสริมการให้บริการและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ ระหว่าง นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงและมีกาหนดแล้วเสร็จในภายในเดือนธันวาคม 2560 การบริหารงานของหน่วยงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจด้าน การพัฒนาและดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ศูนย์ได้บริหารงบประมาณในลักษณะบูรณา การจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 91,468,000 บาท และในปีงบประมาณ 11


พ.ศ 2561 ได้รับงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จานวนเงิน 66,826,300บาท และโครงการวิจัยและบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก จานวน 87,157,477 บาท

-

-

โครงการในลักษณะบูรณาการภายใต้งบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อ - โครงการเกษตรกรทันสมัย พัฒนาอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล (Digital Media) - โครงการศูน ย์ ส่ ง เสริม เทคโนโลยี ด้ า นแมลง โครงการพัฒนาต้นแบบของศูนย์โลจิสติ กส์ที่ มีค วาม เศรษฐกิจครบวงจร ภาคเหนือ พร้อมด้ า นระบบสารสนเทศในการรองรับการขนส่ง - โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรม พื้นที่ภาคเหนือจนถึงพื้นที่ปลายทาง นวัตกรรม 4.0 ภาคเหนือ โครงการเกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียงเกษตร - โครงการสร้ า งผู้ ป ระกอบการ Startup อินทรีย์ Business กลุ่ ม ผลไม้ เ ศรษฐกิ จ ส าคั ญ และ โครงการนาร่องเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่เพื่อการ สินค้าชุมชน คุณภาพสูงสู่ตลาดจีนและเมียน ท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smarter Chiang Mai) มาร์ ด้ ว ยแนวทาง Smart Logistics ผ่ า น โครงการเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพและสิ่งอานวย ช่องทางตลาด E-Commerce ความสะดวกในการดารงชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ

12


3. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงาน ของหัวหน้าส่วนงาน ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 พิจารณาแล้วมีมติรับทราบแผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

1. หลักสูตรการสร้างภาวะผู้นา ถ้าจะจาลอง ตามรู ป แบบของวิท ยาลั ย ป้ อ งกัน ราชอาณาจั ก ร โดยการคั ด เลื อ กคนหรื อ สมาชิ ก เข้ า มา ต้ อ ง คัดเลือกบุคคลที่มีความสาคัญในระดับนานาชาติ ของ 5 ประเทศ เข้ามาร่วมกัน

- ให้ ง บประมาณพั ฒ นาการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) แก่อาจารย์ประจา หลักสูตรนานาชาติ - การให้ ทุ น วิ จั ย ร่ ว ม (Co-Research) กั บ เครื อ ข่ า ย มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) รวมสาธารณรัฐประชาชน จีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น แก่อาจารย์ - การประชุมอาจารย์ศิษย์เก่าประเทศต่างๆ ใช้ในการ คัดเลื อกอาจารย์ที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการสร้างภาวะ ผู้ น า ซึ่ ง เน้ น การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง (Change Management)

2. การคัดเลือกนักศึกษา ถ้าสามารถคัดเลือก จากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เข้า มาร่วมและทางานร่วมกัน และให้นักศึกษาที่มาจาก บริ ษัทชั้น น าเข้ามาร่ ว มเป็ น อาจารย์ เพื่อเป็นการ เรี ย นรู้ แ ละแนะน าให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต รการสร้ า งภาวะผู้ น า ซึ่ ง ต้ อ งรู้ จั ก น าการ ประชุม การศึกษาดูงาน การถกแถลง การดูงานใน ประเทศสมาชิก มีการเสนอบทความ หรืองานวิจัย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นหลักสูตรร่วม ที่ จ ะสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ข อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

ตัวอย่างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนจีน Guang Xi SYH company, Pin Yue บริ ษั ท เอกชนไทย Green Bus และภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ กรมขนส่งทางบก หรือมหาวิทยาลัยเฉิงตู ร่วมกับบริษัทจีน WinShare บริ ษั ท นานาชาติ Intel บริ ษั ท ไทย AI และ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง

13


ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

3. ปั จ จั ย ที่จ ะสร้ างความส าเร็ จ ให้ วิทยาลัย นานาชาติ คือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่มีลักษณะ International Environment สิ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค คื อ การเที ย บโอนทั้ ง ในเรื่ อ งของหน่ ว ยกิ ต และ รายวิ ช า หลั ก การคื อ ต้ อ งให้ ฝ่ า ยวิ ช าการ ของ มหาวิทยาลัย ยอมรับในการเขียนรายละเอียดของ รายวิชา โดยกาหนดให้กว้างขึ้น และทาให้สามารถ นารายวิชาที่เรียนกลับมานับรวมได้ เพราะหากไม่ สามารถเที ย บโอนได้ จะเป็ น แค่ ก ารไปเยื อ น มหาวิทยาลัยอื่น ทาให้นักศึกษาไม่สามารถใช้เวลา ได้อย่างเหมาะสม

- ได้ ห ารื อ ในการประชุ ม คณะกรรมการประสานงาน วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และก าหนดเป็ น แนว ปฏิ บั ติ ใ นการส่ ง นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระยะสั้ น ภายใต้ ความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ (AUN-ACTS และ AIMS) ซึ่งครอบคลุ มถึงเรื่องการถ่ ายโอนวิช าและ หน่ ว ยกิ ต ของนั ก ศึ ก ษาด้ ว ย (ผ่ า นการรั บ รองจากการ ประชุ ม ประสานงานวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประจาเดือนมิถุนายน 2558 และจะแจ้งเวียนให้ทุกคณะ รั บ รองก่ อ นใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ภ ายในเดื อ นกรกฎาคม 2559) แนวปฎิบัติดังกล่าว ได้ระบุขั้นตอนการดาเนินการ เที ย บโอนรายวิ ช าจากการศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นใน มหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยให้นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา มี ก ารวางแผนวิ ช าที่ จ ะเรี ย นและคณะที่ นักศึ กษาต้นสั งกัด โดยจะทาการเทีย บรายวิช านั้ น ก่ อ น เดินทาง เมื่อจบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจะได้รับ การถ่ายโอนหน่วยกิตและลาดับขั้น ตามที่ได้ว างแผนไว้ หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่ตามแผน ถ้าวิชานั้นเป็นวิชาที่ สามารถเทียบได้กับวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะจะ ทาการเทียบโอนวิชาให้ แต่หากเป็นรายวิชาที่เทียบโอน ไม่ได้ รายวิชาดังกล่าวจะสามารถถ่ายโอนจานวนหน่วย กิตได้ในหมวดรายวิชาเลือกเสรี (Free elective) และ ได้ผลการเรียนเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน - การสร้างชั้นเรียนนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ เป็นแหล่งบ่มเพาะนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14


ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

4. เรื่ องระบบการปรับ แปลง (Conversion System) การค านวณหน่ ว ยกิ ต เป็ น เรื่ อ งของ อนาคต หากมีการเตรียมการไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี และ ทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คว รศึ ก ษาข้ อ มู ล ระบบการให้ ค ะแน น ข อ ง มหาวิทยาลัยนั้นๆ มาเปรียบเทียบกันเช่น จานวน หน่ ว ยกิ ต ของประเทศออสเตรเลี ย ไม่ เ ท่ า กั บ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ เช่ น จ านวนหน่ วยกิ ตของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 3 หน่วยกิต เท่ากับ 6 หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย เป็นต้น

การแปลงหน่วยกิตจะถูกกาหนดในแนวปฏิบัติ ขั้นที่ 3 โดยมี การกาหนดการแปลงจานวนหน่ว ยกิตตามจานวนชั่ว โมง ที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพใช้ในการเรียนการสอน และใช้เกณฑ์ เทียบจานวนชั่ว โมงตามที่มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ก าหนด ดังนี้

5. เรื่องของการให้ค่าลาดับขั้น (Grading) ซึง่ จะแตกต่างกันไป เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องนามา ปรับแปลง เพื่อให้นักศึกษาเมื่อไปแลกเปลี่ยนแล้ว ต้องได้ค่าลาดับขั้นกลับมา มิฉะนั้นจะเป็นแบบการ แวะเยี่ยม ก็จะเกิดปัญหาความเข้มข้นในเรื่องของ การเรียนการสอน และหากจะให้เอื้อในเรื่องนี้ ต้อง ให้ มี จ านวนวิ ช าเลื อ กเสรี ใ ห้ ม าก เพราะการ กาหนดให้มีวิชาเลือกเสรีมาก จะทาให้บัณฑิตเลือก วิ ช าที่ ต รงกั บ ลั ก ษณะที่ บั ณ ฑิ ต ต้ อ งการ ซึ่ ง สภา มหาวิทยาลัยอาจมีข้อเสนอแนะ หรือรับรองในเรื่อง ดังกล่าว เพื่อให้สามารถตอบคาถามของสานักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้

การแปลงหน่ ว ยกิ ตจะถู ก ก าหนดในแนวปฏิบัติ ใ นข้อ ที่ 3 ในการแก้ปัญหาการกาหนดค่าลาดับขั้นที่แตกต่างกันของ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และมหาวิ ท ยาลั ย เจ้ า ภาพ ต่างประเทศ โดยมีการกาหนดให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพให้ ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนด ค่ า ล าดั บ ขั้ น ในแต่ ล ะวิ ช าที่ นักศึกษาลงทะเบี ยนในต่ างประเทศ โดยข้อมูล ที่จ ะเป็ น ข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันกับแบบ มคอ.5 ที่จะสามารถใช้ เป็นข้อมูลสาหรับคณะเจ้าของกระบวนวิชาใช้ในการกาหนด ลาดับขั้นให้ตรงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

6. การนาเสนอของวิทยาลัยนานาชาติ มีการ กล่ า วถึ ง Deliverable และ Innovation ต้ อ งการ เห็ น แผนงานที่ชัดเจนว่าวิทยาลัย นานาชาติจะทา อะไรใน 4 ปี เมื่ อ ดู จ ากทรั พ ยากรของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ประกอบด้วยผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ าย สนั บ สนุ น ซึ่ ง ไม่ มี บุ ค ลากรทางด้ า นวิ ช าการ เพราะฉะนั้นจึงต้องพึ่งพาคณะต่าง ๆ และจากการที่ มีกรรมการวิทยาลัยอยู่ ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์

- นาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ งบประมาณจาก ศู น ย์ บ ริ ห าร งานวิ จั ย (Visiting Professor และ CoResearch) งบประมาณกลางส านั ก งานอธิ ก ารบดี (AUN/AIMS) อาจารย์จากหลั กสู ตรนานาชาติ และสอง ภาษา อาจารย์สอนวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งการทรัพยากร ภายนอกจากการวิจัยและบริการ รวมทั้งศาสตราจารย์ อาคันตุกะ เช่น การพัฒนาความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย

- วิ ช าบรรยายจะแปลงในอั ต ราส่ ว น 15 ชั่ ว โมง เป็น 1 หน่วยกิต - วิช าปฎิบัติการจะแปลงในอัตราส่ ว น 45 ชั่ว โมง เป็น 1 หน่วยกิต

15


ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เช่ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นวิ จั ย ใน 4 ปี ข้ า งหน้ า ว่ า จะ ดาเนินการวิจัยทางด้านไหน ซึ่งจะปรับเป็นแผนงาน ที่ จั บ ต้ อ งได้ แ ละควรน าศาสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะ (Visiting professor) เข้ามาร่วมด้วย

ผลการดาเนินงาน Strathclyde และ Hong Kong Poly University เป็ น ต้น - มี ก ารส่ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญชาวต่ า งประเทศซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ ภาษา (English native speaker) เข้าไปช่วยพัฒนาและ ประเมินด้านภาษาอังกฤษในวิชา GE โดยใช้วิธีการของ Common European Framework - มีการจัดคอร์สระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะ Writing และ Presentation ให้กับนักศึกษา - มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษ เช่น English conversation, English movie night, language clinic - มีการทาวิจัยร่วมกับ ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) Professor Dr. Tim O’Brien โดยนาคะแนน ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (CMU e-pro) มาวิเคราะห์ ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) เพื่อหาแนวทาง ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มี การออกแบบรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ English presessional course บนมาตรฐาน CEFR โดยศาสตราจารย์ อาคันตุกะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

7. การพิจารณาเรื่องนี้ มีผลกระทบกับวาระ ที่ 4.3.6 เรื่อง อนุมัติการแบ่งหน่วยงานและการแบ่ง งานในหน่ ว ยงานของวิ ทยาลั ย นานาชาติ ที่มีก าร จัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ หากมีการพิจารณาจะเป็น การรองรับยุทธศาสตร์ด้านไหน และการจัดตั้งศูนย์ อาเซียนศึกษาเป็นหน่วยงานใหม่ ควรอยู่ในหัวข้อ ของการสนั บ สนุ น ด้ า นไหน ซึ่ ง แนวทางการ ดาเนินการควรมีการกาหนดในเรื่องเหล่านี้ด้วย

ดาเนินการแบ่งส่วนงานภายใน เป็น 1.ส านั ก งานวิ ท ยาลั ย นานาชาติ มี ห น้ า ที่ บ ริ ก าร การศึกษา กิจการนักศึกษา และบริหารงานทั่วไป 2.ศูนย์อาเซียนศึกษา รองรับงบประมาณแผ่นดิน การ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ อาเซียน โดยสนับสนุนศูน ย์ที่ เกีย่ วข้องกับประเทศอาเซียน ในคณะต่างๆ 3. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ รองรับการ ดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ ร่วมกับ คณะต่างๆ รวมทั้งงบประมาณ พัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขัน การลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัล 16


ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน

8. โดยบุ ค ลิ ก ภาพของคณบดี วิ ท ยาลั ย นานาชาติมีคุณสมบัติที่เด่น คือ เป็นนักการตลาด ควรใช้ จุ ด แข็ ง จากบุ ค ลิ ก ภาพของคณบดี ใ นการ พูดคุยหารือในเรื่องยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของ มหาวิทยาลัย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะเป็นหัวใจของโลก ใน 10 - 20 ปีข้างหน้า คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีตัว อย่ างที่ ป ระเทศออสเตรเลี ย มี การพั ฒ นา องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โดยให้นักศึ กษา ไทยไปศึกษาในออสเตรเลีย ดังนั้นสิ่งใดที่เป็นภัย คุกคามกับประเทศไทยตอนบน เช่น เรื่องของการ พัฒ นาลุ่ มน้ าโขง มหาวิทยาลัย ต้องเน้ นเชิงรุกใน การที่จ ะน าองค์ความรู้ ของต่างชาติมาทาให้ เกิด ประโยชน์กับประเทศไทย โดยการจัดทาหลักสูตร และให้ทุนนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ ามา ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนาองค์ความรู้จาก กรณีศึกษาในประเทศของนักศึกษาเข้ามาใช้ให้เกิด ประโยชน์ กั บ ประเทศไทย เช่ น สาธารณรั ฐ ประชาชนจีนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อน เป็นต้น

- โครงการ Lanna Home Base หรือโครงการ 5 เชียง ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม, ฮานอย กับ ASEAN+3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูนนานและมหาวิทยาลัยกวางสี ด้าน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนโลจิสติกส์และสังคม

9. จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี โ รงเรี ย นนานาชาติ เกิดขึ้นประมาณ 10 โรงเรียน ได้รับความนิยมจาก ชาวจีนและชาวเกาหลีใต้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ใหญ่เข้ามาดูแล เด็กด้วย มีการซื้อหมู่บ้านทั้งหมู่บ้ านเพื่อเป็ นที่ อยู่ อาศั ย ขอให้ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ ข้ า ไปส ารวจ โรงเรียนนานาชาติเหล่านี้ด้วย เพราะอาจเป็นลูกค้า หรื อคู่ค วามร่ วมมือของมหาวิทยาลั ยได้ และเรื่อง ของระบบการเทียบโอนหน่วยกิตให้รีบดาเนินการซึ่ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย นานาชาติ

เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติ มีการการเรียนการสอน ที่ไม่เข้มข้นทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การทาประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนานาชาติทางสังคม ได้แก่ Social Science และ Economics รวมทั้งแก่โรงเรียน 2 ภาษา เช่น โรงเรียนวารี โรงเรียนสารสาสน์ โรงเรียนวิชัย วิทยา (มีนักศึกษาจาก ตุรกี) หรือโรงเรียนจีน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบารุง และใน อนาคตจะจัดระบบ Pre-College

- โครงการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ได้ แ ก่ ซุ ป เปอร์ ค ลั ส เตอร์ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล จั ง หวั ด เชียงใหม่ คลั ส เตอร์แปรรูปอาหาร เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เชียงแสน และเชียงของ - ประสานงานให้ทุนการศึกษานักศึกษาจาก University of Mandalay มาศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี (4 ปี ) หลั ก สู ต ร Social Science (International Program) โดยนักศึกษาเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2559

17


4. ผลการดาเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย (ถ้ามี) ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย 1. ด าเนิ น การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ASEAN+3 กั บ มหาวิทยาลัย กวางสี ซึ่งเป็ น มหาวิทยาลัย หลักใน ความร่ ว มมื อ จี น -อาเซี ย น เพื่ อ ขยายผลไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย ยู น นาน มหาวิ ท ยาลั ย มั ณ ฑะเลย์ มหาวิทยาลัย แห่งชาติลาว มหาวิทยาลัย แห่งชาติ เวี ย ดนาม มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ฮ านอย ในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ตามนโยบาย Home-BaseHome-Run

ผลการดาเนินงาน 1) ความร่วมมือในการวิจัยร่วมด้านโลจิสติกส์ผลไม้ 2) ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี GPS กับบริษัท Pin Yue ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย กวางสี 3) มหาวิทยาลัยกวางสีส่งนักศึกษาหลักสูตร Ex. MBA จานวน 3 รุ่นมาเรียนวิชาในระดับปริญญาโท 4 วิชา ในระยะเวลา 2 เดือน 4) มหาวิทยาลัยกวางสีส่งนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นละ 100 คน จานวน 2 รุ่น ฝึกอบรม Academic Writing 5) ความร่วมมือศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ มหาวิทยาลัยกวางสี 2. การของบประมาณบู ร ณาการปี 2560 และงบ 1) ได้รับงบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ 2560 บูรณาการพื้นที่ภาคเหนือปี 2561 จานวน 91 ล้านบาท จาก 5 โครงการ 2) ได้งบบูรณาการพื้นที่ภาคเหนือประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 77 ล้านบาท จาก 4 โครงการ 3) จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รองรับ ยุทธศาสตร์ซุปเปอร์คลัสเตอร์ดิจิทัล เชียงใหม่เมือง อัจฉริยะ และ Startup Thailand 3. การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการผ่ า น วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้เชิญ Professor ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) Eric Goodman, Ph.D และ Professor Susan Morgan, Ph.D จากมหาวิทยาลัย Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ และร่วมออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอบบน มาตรฐาน CEFR เป็นชุดวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 4 วิชา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร นานาชาติใหม่ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัย นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2560

18


5. ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าส่วนงาน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในรอบ 1 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบ 1 ปี 6 เดือน)

ผลการดาเนินงาน

1.การบูรณาการการทางานร่ว มกันระหว่างวิทยาลั ย 1) ดาเนินแผนงานกิจ กรรมนั ก ศึ กษานานาชาติ SEED นานาชาติ (ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาต่างชาติ ระดับ Program ตลอดทั้ ง ปี เ พื่ อ เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ปริ ญ ญาตรี ) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย (ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล (Local Integration) เชี ย งใหม่ ภาคเหนื อ และ นั กศึกษาต่างชาติ ระดับ บั ณฑิตศึกษา) และสถาบัน ประเทศเพื่อนบ้าน โดยนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ภาษา (ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มา สถาบั นภาษา และคณะต่างๆ เข้าร่ว มกิจกรรม ซึ่ ง เรียนหลักสูตรระยะสั้น) เพื่อให้การบริหารจัดการและ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละกอง การดู แ ลนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ กิจการนักศึกษา ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาจช่วยลดค่าใช้จ่าย 2) การจัดระบบการทา VISA ร่วม ในการบริหารจัดการและการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่ 3) ร่วมกับสานักบริการวิชาการ ในการปรับปรุงโรงแรม จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ เช่ น การจะจั ด สร้ า งหอพั ก เดิม เป็นหอพักนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 2. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็น Autonomous ให้มากขึ้นให้ 1) เสนอโครงการ CMU-PEx เพื่อพัฒนา สมกั บ การเป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ เ ชื่ อ มความเป็ น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความนานาชาติใน นานาชาติกับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดย เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การเป็นผู้นาด้านการจัดการศึกษานานาชาติทั้งระดับ 2) การ สร้ า ง Co-working Space และมี ค รู พี่ เ ลี้ ย ง ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้กับส่วนงานต่างๆ เจ้าของภาษา สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีหลักสูตรนานาชาติใหม่ๆ ที่ และนั ก ศึ ก ษาอื่ น ๆที่ ส นใจในการพั ฒ นาทั ก ษะ มีความทัน สมัย และสอดคล้ องกับ ความต้องการของ ภาษาอังกฤษ ในลักษณะ Flip Classroom ก่อนและ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย หลั ง เรี ย นตามมาตรฐาน Common European นานาชาติน่าจะมีประสบการณ์และเป็นที่พึ่ง/ที่ปรึกษา Framework Reference ที่บริเวณสานักหอสมุด ใน ทางด้านนี้แก่ส่วนงานได้ รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอานวย โครงการ CMU Heart ความสะดวกต่างๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศความเป็น 4) ทุนวิจัยร่วม Cross Border Research กับ นานาชาติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวม และการสร้ า ง มหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN+3 และยุโรป เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มี ชื่อเสียง เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาให้กับส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย 19


ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (รอบ 1 ปี 6 เดือน)

ผลการดาเนินงาน

3.การบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ 1) เสนอ CMU-PEx ในการจัดการเรียนการสอน GE ด้าน มหาวิทยาลั ย โดยการมีส่ ว นร่วมในการส่ งเสริมและ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รองรับหลักสูตรนานาชาติ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนหลั กสู ตรนานาชาติ ข อง โดยจ้างอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาและเตรียม มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ที่ ย อมรั บ จาก ความพร้อมทักษะฟังพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษ นานาชาติอย่างแท้จ ริง เนื่องจากปัจ จุบัน มีนัก ศึ ก ษา ในการศึกษาวิชาเอกในชั้นปี 2,3,4 ต่อไป ต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจีนมาเรียนใน มช. เป็น 2) เรื่องการรับนักศึกษาเข้า จะพิจารณาการรับเข้าจาก จานวนมาก คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลั ยของประเทศจีน ไม่ ต่ า กว่า 500 (จากคะแนนเต็ม ) หรือรับคะแนน TOEIC 600 คะแนนแทนการสอบภาษาอังกฤษเอง 4. หากวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ไ ด้ ย้ ายส านั ก งานไปอยู่ที่ 1) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมีแผนพัฒนาส่วน อาคารสานักบริการวิชาการหลังเดิมตามแผนที่กาหนด หนึ่ ง ของอาคารใหม่ เ ป็ น Digital Gateway ส าหรั บ ไว้เรี ย บร้ อยแล้ ว วิทยาลั ย ควรจะใช้จุ ดแข็งทางด้าน ประเทศไทยไปประเทศจี น ในโครงการ Crossสถานที่ตั้งที่อยู่บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์และความ Border e-Commerce งบประมาณ 35 ล้านบาท ปี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกของจังหวัด 2561 เพื่อรองรับการค้าการลงทุนของนักท่องเที่ยว เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยการใช้ เ ป็ น จุ ด จีนจากเมืองใหญ่ ได้แก่ เซียงไฮ้ กวางโจว เฉิงตู ฉงชิง ดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน คุ น หมิ ง หนานหนิ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ บ ริ ก าร มช. เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากเวลาชาวต่ า งชาติ ค้ น หา O2O (Online to Offline) ส่ ง สิ น ค้ า ไปจี น ภายใน 8 (Search) ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสถานศึ ก ษาใน วัน และส่งสินค้าในเชียงใหม่ภายใน 30 นาที จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก็ จ ะค้ น พบหรื อ เห็ น วิ ท ยาลั ย 2) เชิญชวน Digital Nomads ที่อยู่ในย่านนิมมานเหมิ นานาชาติได้ง่ายตามไปด้วย นทร์ มาเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Business Venture/Angel เช่น กลุ่ม Professor Günter Faltin เจ้าของบริษัท CLBS

20


6. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 6.1 ไม่สามารถเปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มได้ เนื่องจากหลักสูตรศึกษาทั่วไปทั้งกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมมนุษย์ มีข้อจากัด ด้านระเบียบที่จะต้องใช้อาจารย์ไทยจากภาควิชา ไม่ สามารถใช้บุคลากรเจ้าของภาษาวุฒิปริ ญญาโทในการสอน ซึ่งจะต้องพัฒ นาทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมเข้าสู่วิชาเอกในปีที่ 2 6.2 ไม่สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงจากภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ ภาคเอกชนในการพัฒนาความเป็นนานาชาติ ติดขัดเรื่องระเบียบ งบประมาณ และอัตราค่าตอบแทน 6.3 คณะและภาควิชาต่างๆ ยังมุ่งการเรียนการสอนและการวิจัยเฉพาะในประเทศ ไม่มีงบประมาณใน การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 6.4 ทรั พยากรบุ คคลภายในทั้งด้ านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัล Artificial Intelligence, Big Data, ICT กระจายอยู่ คณะต่างๆ ยั งไม่มีร ะบบ Multiple Appointment ทั้งภาระงานและค่าตอบแทนที่ ชัดเจนสาหรับบูรณาการทรัพยากรเหล่านี้ อาจารย์ไม่มีอิสระทางวิชาการขึ้นกับคณบดีแต่ละคณะ ซึ่งเน้นการ เรียนการสอนเฉพาะสาขาไม่เน้นบูรณาการร่วมกับคณะอื่นๆ 7. สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานของ ส่วนงาน หัวเรื่อง

สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัย/สภาฯ สนับสนุนการดาเนินงาน

1. การจัดตั้ง Co-Working space

สถานที่สาหรับ บ่มเพาะพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าให้ เป็นผู้ประกอบการและพัฒนาเป็นเครือข่าย ผู้ประกอบการในเมืองใหญ่

2. การจัดตั้ง Big data CoE

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

3. การจัดตั้ง Fintech CoE

คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดตั้ง Fintech CoE ได้แก่ - ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม - ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ - ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ - รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

4. การจัดตั้งบริษัท Fintech ภายใต้ Holding Company

ด้านการร่วมทุน Venture Capital จากแหล่งทุน ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 21


ภาคผนวก

22


ผลการดาเนินงานพันธกิจด้านการ บริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร นานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

23


การสร้างหลักสูตร (นานาชาติ) ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน บวกสามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายยุทธศาสตร์

วิ ท ยาลั ย นานาชาติ น วั ต กรรมดิ จิ ทั ล เป็ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม ความเป็ น นานาชาติ ข อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กาหนดพื้นที่เขตภูมิภาคอาเซียน+3 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตยุทธศาสตร์ โดยได้จัดการประชุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมายว่ามหาวิทยาลัยในเครือข่ายยุทธศาสตร์ (Home Base Home Run) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือ และชี้แจง แนวทางและนโยบายในการสร้างความร่วมมือร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจานวน รวม 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4.มหาวิทยาลัยกวางสี, ประเทศจีน 5. มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์, ประเทศพม่า 6. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว 7. มหาวิทยาลัยอุตระ, ประเทศมาเลเซีย 8. มหาวิทยาลัยเคอติน (Curtin University), ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งได้มีข้อสรุปการแลกเปลี่ยนในรายหัวข้อ (Topic) โดยให้มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ จัดสอน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นหน่วยประสานงานกลาง และมีการตั้งอาจารย์ประจาในแต่ละ มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถเกิดการถ่ายโอน (Mobility) ได้

24


การพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (UESTCCMU SEED Program 2017 at University of Electronic Science and Technology of China and Great Union Company: “Experiencing Digital Innovation in China”)

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อทักษะการเรียนรู้ด้าน น วั ต ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล ( UESTC-CMU SEED Program 2 0 1 7 at University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) and Great Union Company: Experiencing Digital Innovation in China”) ณ University of Electronic Science and Technology of China และGreat Union Company มณฑลเสฉวน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 2560 เพื่อนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้เจรจราความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาโทร่วม 2+2 กับมหาวิทยาลัย UESTC และหารือในการขยายความร่วมมือในโครงการโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม รวม ไปถึงการเจรจาความร่วมมื อกับบริษัท ชั้นนาของประเทศจีน บริษัท Great Union ในการสร้างหลักสูตร ฝึกอบรมด้าน E-commerce และการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25


โครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลได้มีโครงการสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือก เสรี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัย เพื่อพัฒนาเนื้อหากระบวนวิชาไปควบคู่กับการพัฒนา ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบ CEFR ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จานวน 3 กระบวนวิชา ดังนี้ 1. กระบวนวิชา 951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน ผู้รับผิดชอบหลัก คือ อ.ดร.ดิษยา จูฑะ ศรี และ Mr. Caleb Lorensen (ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติฯ ) โดยมีนักศึกษาลงทะเบียน ทั้งสิ้น จานวน 32 คน จากคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและ เทคโนโลยี โดยดาเนินการ 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การทาของเล่นแสดงภาพเคลื่อนไหวและบันทึกไฟล์วิดีโอ การค้นคว้าข้อมูลและเขียนรายงานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน และ โครงงานผลิตงานแอนนิเมชัน ที่มีงานหัตถกรรมพื้นถิ่น เป็นส่วนประกอบ ผลการประเมินกระบวนวิชาในภาค การศึกษา 2/2559 มีคะแนนที่ดี คือ 4.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 เพิ่มขึ้นจากภาคการศึก ษาที่ผ่านมา ซึ่งผล การประเมินอยู่ระหว่าง 4.0-4.6 คะแนน 2. กระบวนวิชา 201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกวันนี้ ผู้รับผิดชอบหลัก คือ อ.ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ และ Mr. Caleb Lorensen และ Ms. Samara Murtaugh (ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ฯ ) โดยมี นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น จ านวน 81 คน ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรม CMU Environmental Awareness Week เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น และ ระดับประเทศ โดยให้นักศึกษาออกสารวจเพื่อวิเคราะห์ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการผลิตสื่อโปสเตอร์ และภาพยนตร์สั้นในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดั บต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ อภิ ป รายประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ มในหั ว ข้ อ หลั ก 6 ข้ อ คื อ Climate change, Energy, World population, Conservation of biodiversity, Pollution และ Natural resource use ผลการประเมิ น โดยรวม อยู่ ใ น เกณฑ์ดี ได้คะแนน 4.1 จากคะแนนเต็ม 5

26


3. กระบวนวิชา 159151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บั ว แดง และ Ms. Samara Murtaugh (ผู้ เ ชี่ ย วชาญชาวต่ า งชาติ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ฯ ) โดยมี นั ก ศึ ก ษาที่ ลงทะเบียนทั้งสิ้น จานวน 18 คน ได้ดาเนินกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดสวนดอก วัดพระธาตุ ดอยคา พิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม มัสยิดจีนฮ่อ โรงเรียนคริสเตียนเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์จ๊างนัก และพิพิธภัณฑ์ผ้า ไหมสันกาแพง จ.เชียงใหม่ อีกทั้งฟั งบรรยายจากนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคมเกี่ยวกับการจารึกล้านนาในในลาน ปั๊บสา และแผ่นหิน ซึ่งแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ ละไม่ต่ากว่า 3 คน โดยมอบหมายจัดทารายงานสนาม จานวน 47 ฉบับ รายงานวิจัย (ไม่ต่ากว่า 10 หน้า) จานวน 7 เรื่อง และนาเสนอผลการทาวิจัย จานวน 7 กลุ่ม ผลการ ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดโครงการในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.48 จากคะแนนเต็ม 5

การจ้างผู้เชีย่ วชาญชาวต่างประเทศ (Expat) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ส่งอาจารย์ Expat ให้สนับสนุนในกระบวนวิชาในกระบวนวิชา จานวน 6 วิชา รหัส ชื่อกระบวนวิชา กระบวนวิชา 1) Mr. Caleb Lorensen 951100 Modern Life and Animation 201114 Environ Science Today World 208101 Statistics in Everyday Life and Work 2) Ms. Samara Murtaugh 201114 Environ Science Today World 159151 Lanna Society and Culture 3) Mr. John Sommerville 201192 Doi Suthep Study 204100 IT and Modern Life

จานวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียน 23 42 33 42 6 22 6

27


ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ส่งอาจารย์ Expat ให้สนับสนุนในกระบวนวิชาในกระบวนวิชา จานวน 6 วิชา รหัส ชื่อกระบวนวิชา กระบวนวิชา 1) Mr. Caleb Lorensen 951100 Modern Life and Animation 201110 Integrated Mathematical Sciences 2) Ms. Samara Murtaugh 201117 Mathematics and Science in Civilization 159151 Lanna Society and Culture 3) Mr. Stuart Shannon 128100 Basic Good Governance in Administration 751100 Economics for Everyday Life

จานวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียน 134 48 65 10 24 54

จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และภาษาอังกฤษภายใต้กรอบมาตรฐาน CEFR

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 10 เครื่อง 2. โปรแกรมสื่อการสอนดิจิทัลภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จานวน 36 ชุด ประกอบด้วยสื่อและหนังสือการสอนประเภทต่างๆ ดังนี้ - หมวดวิชาเกี่ยวกับ Entrepreneurship และ Digital technology จานวน 24 ชุด - หมวดวิชาเฉพาะเกี่ยวกับ Data Science สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี จานวน 12 ชุด 3. หนังสือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL จานวน 18 ชุด

28


การประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติในการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและแนวปฎิบัติในการส่งนักศึกษา แลกเปลี่ยนระสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวปฏิบัติการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้ความ รับผิดชอบของวิทยาลัยนานาชาติฯ แก่ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากคณะที่มีนักศึกษา เข้าร่วม และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AUN-ACTS และ AIMS ในภาคการศึกษา ที่ 2/2559 และ 1/2560 การประชุมครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงสิ่งที่นักศึกษาและคณะจะต้องดาเนินการทั้งก่อนเดินทาง และหลังจากกลับมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันถึง บทบาทที่ทุกฝ่ายจะต้องทาเพื่อให้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนขอนักศึกษาเป็นไปได้ด้วยดี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ASEAN Credit Transfer System (ACTS) มุ่งเน้นบทบาทใน ASEAN University Network (AUN) ท าการให้ ทุ น Outbound Full-time Scholarship เป็ น เวลา 1 ภาคการศึ ก ษา แก่ นั ก ศึ ก ษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ตามข้อตกลง จานวน 5 คน ต่อปี และรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) โดยสร้างระบบการเทียบโอน หน่วยกิต วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ดาเนินการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 24 คน เพื่อเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ ASEAN Credit Transfer Systems (ACTS) และ AIMS (ทุนจาก สกอ.) ดังนี้ โครงการ ASEAN Credit Transfer Systems (ACTS) ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยปลายทาง รหัสนักศึกษา นายสรวิศ นาคทัศนพล University of Malaya 560310264 นางสาวบุญเนียน ณ ถลาง Universitas Gadjah Mada 561910174 นางสาวศุภรัสมิ์ กระพันพงศ์สกุล University of Malaya 571510259 นางสาวรัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ University of the Philippines Diliman 560310293

คณะ คณะวิจิตรศิลป์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิจิตรศิลป์ 29


นายสรวิศ ธรรมยศ นายณัฐชรินทร์ จงจิรัฐิติกาล นางสาวอัจฉริดา อุณเวทย์วานิช นางสาวสรัญรส จันทน์อาภรณ์ Ms. Mengxin Zeng นางสาวภัทรวดี พรมเสน นางสาวอริสา สัจจรักษ์ นางสาวณัฐชนันท์ สร้อยศักดิ์

ชื่อ – สกุล นางสาวสิริยาภรณ์ วงศ์จักร์ นายเสฎฐวุฒ กงเต้น นายเอกชัย กองแก้ว นางสาวสุวภัทร ลิขิตปริญญา นางสาววิภาวี ศรีธรรม นายภาคภูมิ รุจิพรรณ นางสาวจีราวรรณ ต๊ะนะอุ่น ชื่อ – สกุล นางสาวสุภาวรรณ สวนสนิท นายอนุชา วุฒิยา นางสาวจาริกา หมื่นทิ นางสาวพวงเพชร ปงปา นางสาวปวีณสุดา ศักดี

โครงการ ASEAN Credit Transfer Systems (ACTS) Universitas Indonesia 561610111 Universitas Indonesia 561610033 Vietnam National University 561510300 University of Malaya 572010067 Universiti Kebangsaan Malaysia 570115507 Universiti Brunei Darussalam 570110072 University of the Philippines Diliman 560110378 Vietnam National University 571910188

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ฯ

โครงการ ASEAN International Mobility for Students Program มหาวิทยาลัยปลายทาง รหัสนักศึกษา Universiti Malaysia Sabah 570110204 Universiti Malaysia Sabah 581910271 Universiti Malaysia Sabah 560110164 Universiti Malaysia Sabah 571510292 Universiti Malaysia Sabah 570810053 Universiti Malaysia Sabah 570610592 Universiti Malaysia Terengganu 571910083 มหาวิทยาลัยปลายทาง รหัสนักศึกษา Universiti Malaysia Terengganu 561810173 Universiti Malaysia Terengganu 580510466 Universiti Malaysia Terengganu 580210183 Thai-Nguyen University of Agriculture 571610211 and Forestry 571610187

ภาคการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

30


ภาพประกอบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

โครงการ “The AUN-QA Training Course For Accomplishing Programmed Assessment”

ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รอง คณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร ได้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมในโครงการ “The AUN-QA Training Course For Accomplishing Programmed Assessment: Tier 1” ที่ จั ด โดย The AUN Secretariat เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ใ นการ 31


ปฏิบัติงานในการดาเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน AUN QA โดยการประชุมได้ให้ความรู้ใน 3 ประเด็นหลัก 1. ระบบและโครงสร้างการประเมินในระดับหลักสูตรรูปแบบของ AUN-QA 2. ขั้นตอนการเข้ารับการประเมินในระดับหลักสูตร 3. การเขียน Self-Assessment Report ในระดับหลักสูตร ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งสาระส าคั ญ ของ AUN QA เพื่ อ ใช้ ใ นการเตรี ย ม หลักสูตรเพื่อการเข้ารับการประเมินโดยทีม AUN QA ในอนาคตสาหรับหลักสูตรนานาชาติที่จะจัดให้มีการ เรียนการสอนโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งได้มีโอกาสทางานร่วมกับผู้เข้าร่วมงานประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นและสามารถสร้าง network เพื่อความสัมพันธ์ ในอนาคต เช่น University of Danang-University of Science and Technology

การประชุมเพื่อประเมินผลโครงการ AIMS

ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางวิรัฬญาห์ รัตนปิณฑะ พนักงาน ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อประเมินผลโครงการ AIMS ซึ่ งจัดขึ้น ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-17 พ.ย. 2559 ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจาก ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทาให้ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยอีกสองแห่งที่อยู่ในธีมเดียวกันกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Environmental Science and Management) คือ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย และ Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry ประเทศเวียดนาม ซึ่งทาให้ทาง มช. สามารถ ส่งนักศึกษาไปยังทั้งสองมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยส่งไปที่ UMT จานวน 4 คน และที่ TUAF จานวน 2 คน นอกจากนั้น การประขุมครั้งนี้ยังได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยที่เคยมีการ ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนอยู่ในขณะนั้น ทาให้การขอความช่วยเหลือใดๆ หลังจากนั้น เป็นไปด้วยความสะดวก ยิ่งขึ้น 32


การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ ม อบหมายให้ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ น วั ต กรรมดิ จิ ทั ล เป็ น ผู้รับผิดชอบและประสานงานในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นในโครงการ AUN-ACTS,ASEAN+3, AIMS Program ผศ.ดร.ปรารถนา ใจผ่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีฝ่าย บริหาร จึงได้เดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ซามาน ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า, มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ เ วี ย ดนาม มหาวิ ท ยาลั ย ดานั ง และ มหาวิทยาลัยไทยเหงียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม 2nd Steering Committee Meeting of AIMS programme วิ ท ยาลั ย นานาชาติ น วั ต กรรมดิ จิ ทัล ได้ ม อบหมายให้ น.ส.อุ ษ นี ย์ พงศาวลี ศ รี พนั ก งาน ปฏิบัติงาน ด้านบริการการศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมท่าทีและความพร้อมสาหรับการเข้า ประชุม 2nd Steering Committee Meeting จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยที่ ประชุมได้หารือกันถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ AIMS รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มหาวิทยาลัย สมาชิกประสบ และเตรียมหัวข้อเพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุม 2nd Steering Committee Meeting ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น

33


ผลการดาเนินงานพันธกิจด้านการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เครือข่ายวิชาการ การวิจัยในระดับนานาชาติ

34


โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และนักวิจัย วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ฯ ด าเนิ น การจั ด โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร Professional Skills Workshop: Scientific Papers and Communication เมื่ อ วั น ที่ 24-25 และ 27 มกราคม 2560 ณ ห้ องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเขียนเชิงวิชาการและการ เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพเพื่อการนาเสนอ และเผยแพร่ ใ นระดั บ นานาชาติ และได้ เ รี ย นรู้ ทั ก ษะการเขี ย นเชิ ง วิ ช าการและการสื่ อ สาร ภาษาอังกฤษเพื่อ ประโยชน์ในการเรียนการสอน ได้อย่างมีประ สิทธิภาพ โดยมี Professor Steven W. Edwards, Principal Fellow of the Higher Education Academy, Institute of Integrative Biology, Faculty of Health and Life Sciences, University of Liverpool, United Kingdom เป็นวิทยากร

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการวิจัยโครงการนาร่องการวิจัย ร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) วิทยาลัยนานาชาติฯ ได้กาหนดจัดโครงการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโครงการนาร่องการ วิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN+3 Cross Border Research) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ประชุ ม ดอยสุ เ ทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิ ล ล์ เชียงใหม่วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ วิ จั ย โครงการน าร่ อ งการวิ จั ย ร่ ว มข้ า มประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ ยิ่ ง ขึ้ น และสั ม ฤทธิ์ ผ ลตามระยะเวลาที่ ก าหนด ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรคในการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

35


การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ อาจารย์ .ดร.พิชญลั กษณ์ พิชญกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. ปรารถนา ใจผ่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เพื่อ เจรจาพัฒนาและขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ 1) การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยซามาน (Zaman University) ราชอาณาจักรกัมพูชา  มหาวิ ท ยาลั ยแห่ง ชาติ เ วี ยดนาม นครโฮจิ มิ น ห์ (Vietnam National University, Ho Chi Minh City)  มหาวิท ยาลั ยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (VNUHCM) – University of Economics and Law (UEL)  มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (VNUHCM) – International University 2) เจรจาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในด้ า นการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (VNUHCM) – University of Science (US) 3) หารื อ และศึ ก ษาดู ง านในประเด็ น การประกั น คุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN- QA)  มหาวิทยาลัยดานัง (University of Danang) 4) เจรจาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการในด้ า นการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาภายใต้ โ ครงการASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme  มหาวิทยาลัยไทยเหงียน (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

36


การส่งเสริมบทบาทความเป็นนานาชาติ ผ่านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้านการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกวางสี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกวางสี เพื่อจัด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “CMU-GXU MBA Exchange Program” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท หลักสูตร Ex-MBA เพื่อมาเรียนในหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยได้ดาเนินการมาทั้งสิ้น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1: รุ่นที่ 2: รุ่นที่ 3:

ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559 ระหว่างวันที่ 21สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2560

จานวน 37 คน จานวน 39 คน จานวน 34 คน

 ด้ า นการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ Wenzhou Medical University ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Wenzhou Medical เ พื่ อ จั ด โ ค ร ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า “Wenzhou Medical University @ Chiang Mai University” โดยเป็ น การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ สั ง คม วั ฒ นธรรมไทยและกระชั บ ความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ โดยได้ดาเนินการมาทัง้ สิ้น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1: รุ่นที่ 2: รุ่นที่ 3:

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม 2560

จานวน 40 คน จานวน 68 คน จานวน 72 คน

 ด้านการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมโครงการ KU-CMU SEE Program 2016 ระหว่างวันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kagawa University อาทิ การศึกษาดูงาน ณ โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง การเยี่ยมชมหน่วยงานของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ไทย

37


 ด้านการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมโครงการ YCUCMU SEED Program @ Chiang Mai University 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทยและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ ระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้น

YCU Yokohama City University

KU Kagawa University

WMU Wenzhou Medical University

GXU

0

Guangxi University

38


กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ด้านการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสู่ความเป็ นนานาชาติ

39


กิจกรรมส่ งเสริ มบรรยากาศความเป็ นนานาชาติ วิ ท ยาลัย นานาชาติ น วัต กรรมดิ จิ ทัล มี พัน ธกิ จ ส าคัญ ในการสนับ สนุน การพัฒ นาคุณ ภาพและมี สมรรถนะสากลของนักศึกษา เพื่อไปเป็ นพลเมืองโลก (Global Citizen) ดังนัน้ จึงมีการส่งเสริ มและสนับสนุนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ มีความพร้ อมในการก้ าวสู่ความเป็ นนานาชาติ โดยออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ TQF (Thailand Quality Framework) เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า นัก ศึ ก ษาจะได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ ค รบถ้ ว น มี ผ ลการ ดาเนินงานในปี งบประมาณ 2560 (เมษายน 2559 – ตุลาคม 2560) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 27 กิจกรรม/ โครงการ รายละเอียด ดังนี ้

โครงการ 5th Annual International Summer Camp โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวจีน ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัฒนธรรมไทย จัดเมื่อวันที่ 3 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ Southwestern University of Finance and Economic นครเฉิงตู สาธารณรัฐประขาขนจีน

WMU-CMU SEED Program 2016 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ชาวจีนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัฒนธรรมไทย จัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

KU-CMU SEED Program 2016 ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหน่วยงานของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดเมื่อวันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University International Week ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ และการประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาผู้สนใจ จัดเมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40


CMU International Loy Krathong Festival 2016 การส่งเสริมการทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Farewell Event for Inbound student การสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและแบ่งปัน ประสบการณ์การเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ร้านอาหาร Lemontree เชียงใหม่

Orientation for Inbound Exchange student การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชี้แจงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในสังคมไทย ขอบข่ายการให้บริการของ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทัล จัดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ศูนย์นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Welcome Home meeting for CMU Outbound Students ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อรับฟังความเห็นและการ เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินโครงการแลกเปลี่ยนของ วิทยาลัยนานาชาติจากผู้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จัดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

41


Enriched Cultural Excursion @แม่กาปอง วิทยาลัยนานาชาติจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและสืบสานปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการดาเนินงานโครงการ ในพระราชดาริ จัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หมู่บ้านแม่กาปอง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ASEAN Cross Culture Class ASEAN Cross Culture Class วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลจอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การเตรียมตัวสาหรับการร่วมงานและการจัดการทรัพยากร บุคคลในธุรกิจของญี่ปุ่น โดย วิทยากรจากองค์กร HR Japan ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ ประสานงานและวัฒนธรรมการทางานร่วมกับชาวญี่ปุ่น จัดเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ สานักบริการวิชาการ (UNISERV)

Enriched Cultural Excursion @ เชียงดาว วิทยาลัยนานาชาติจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและสืบสานปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการดาเนินงานโครงการ ในพระราชดาริ จัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และวัดถ้าเชียงดาว

Thai for Survival ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 /2559 การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยและ ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมไทย จัดระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2559 และ 14 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2560 ณ ศูนย์นักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42


Enriched Cultural Excursion (Border Trip) @เชียงราย วิทยาลัยนานาชาติจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและสืบสานปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการดาเนินงานโครงการ ในพระราชดาริ จัดเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ โครงการหลวงสะโง๊ะ หอการค้าจังหวัดเชียงราย และพื้นที่การค้า ชายแดนอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

International Exchange program "Show and Share" นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางแลกเปลี่ยน อีกทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาผู้สนใจ จัดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SongKran Festival การส่งเสริมการทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ในประเพณีสงกรานต์ จัดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ศูนย์นักศึกษานานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ

พิธีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้ อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2560 การอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป จัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43


Enriched Cultural Excursion (Border Trip) @อ่างขาง การศึกษาดูงานในหัวข้อ "Following the King's footsteps. In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej" การศึกษาดูงานโครงการในพระราชดาริ จัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ อาเภออ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

Orientation for CMU Outbound student 2/2559 การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และในสังคมไทย ขอบข่ายการ ให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติ จัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา

Farewell Event for Inbound student 2/2559 การสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและแบ่งปันประสบการณ์ การเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Orientation for Inbound Exchange student ปีการศึกษาที่ 1/2560 การต้อนรับนักศึกษาใหม่แลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUNACTS, ASEAN+3, AIMS ชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และในสังคมไทย ขอบข่ายการให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติ จัดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา

44


Orientation for International Student การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นักศึกษา พึงปฏิบัติ และการให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติต่อนักศึกษา ต่างชาติ รวมทัง้ วัฒนธรรมไทย สิ่งทีพ่ ึงปฏิบัติในสังคมไทยและทักษะ การใช้ชีวิตในสังคมไทย จัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Welcome Home meeting for CMU Outbound Students (2) ปีการศึกษาที่ 2/2559 การสรุปผลการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ภายใต้โครงการ AUN ACTS และ AIMS รวมถึงรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนิน โครงการแลกเปลี่ยนของวิทยาลัยนานาชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา

International Exchange program "Show and Share" นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound-Outbound ร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางแลกเปลี่ยน อีกทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาผู้สนใจ จัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล สานักบริการวิชาการ

International Exchange program "Recruitment and application writing workshop" อบรมการเตรียมความพร้อม การกรอกใบสมัคร และการเตรียม เอกสารเพื่อสมัครรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน AUN-ACTS และ AIMS จัดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สานักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

45


Joint academic conference and Excursion at ASEAN partner university (UCUC) @ UUM Malaysia กิจกรรมประชุมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย อาเซียน เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ นาเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรมนักศึกษา จัดเมื่อวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย

Japanese Business Etiquette Workshop ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนรู้และฝึกฝนการ ปฏิบัติมารยาทตามธรรมเนียมญี่ปุ่น จัดเมื่อวันที่ 11 และ 14 ตุลาคม 2560 ณ อาคารสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(UESTC-CMU SEED Program 2017 at University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) and Great Union Company กิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัล การนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการทาธุรกิจออนไลน์แบบ E-commerce E-co System ของกลุ่ม เยี่ยมชมบริษทั Shagtu Tianxia ซึ่งเป็นสาขาย่อยของ Alibaba รับฟังบรรยายเกี่ยวกับ แนวทางการนาสินค้าในประเทศไทยมาขายใน www.Alibaba.com จัดเมื่อวันที่ 10 – 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย UESTC และ บริษัท Great Union Company ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

46


โครงการสัมมนาอาเซียน โดย ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

5. ทุนนิยมคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน กับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว จัดเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 ณ คณะ สังคมศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. THE CAMPERS: Microเพื่อเป็นการเผยแพร่และถ่าย Cosmopolitanism of the ทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคม Refugee's จัดเมื่อวันที่ 22-27 พ.ย 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม อาเซียนแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 1. Traveling Karen Preachers กรุงเทพมหานคร and the "Culture of Evangelism": the Founding of Modern Missions in 19th Century Burma จัดเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2559 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. Ghostly Desires:Queer Sexuality and Vernacular Buddhism in Comtemporary Thai Cinema จัดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค.2559 ณ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

6. สังคมศาสตร์ 4.1 จัดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค 2559 ณ หอประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7. Southeast Asia Visual Documentary 4. ประวัตศิ าสตร์นอกกรอบรัฐชาติ Project จัดเมือ่ วันที่ 23 ม.ค. 2560 ณ ในอุษาคเนย์ จัดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. คณะสังคมศาสตร์ มช. / ร้านรังหมาป่า 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

47


8. การศึกษาในแบบที่ควรจะเป็น : 9. ภาพถ่ายและความทรงจา ไทยแลนด์ 4.0 การศึกษา 0.4 ? ชุมชน-มุสลิมเชียงใหม่ จัดเมือ่ วันที่ จัดเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 19-20 พ.ค. 2560 ณ มัสยิดเฮดายา ณ ห้องสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก ตูลอิสลามบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มช.

10. Start Up to E-commerce on Campus (ECOC) กับ 9. ฉันมีหน้ากากเป็นอาวุธ?: อาวุธ ไปรษณีย์ไทย 4.0 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ของผู้อ่อนแอในฐานะจุด เริม่ ต้น 3-4 มิ.ย. 2560 ห้องประขุมใหญ่ ของการต่อต้านแบบเสรีนิยมใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 ณ ห้องสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มช.

10.สัมมนาอาเซียนศึกษา หัวข้อ "ธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้/อาเซียน: วิธีการทางภววิทยา" จัดเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 ณ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**************

48


โครงการการอบรมวิจัยอาเซียน ศึกษา ปีที่ 4 (ASEAN Research Workshop) โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา *************** ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา ร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย นวั ต กรรม สั ง คมเชิ ง พื้ น ที่ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ฟ้าหลวง ได้ดาเนินการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง กั บ อ า เ ซี ย น ใ น โ ค ร ง ก า ร ASEAN Research Workshop 4.0 : Beyond borders จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ แม่สาย-เชียงของ-เชียงแสน จ. เชี ย งราย จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอกจาก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เกิดความรู้ความเข้าใจต่อมิติ อิ ท ธิ พ ลจี น การค้ า ชายแดน พหุ วั ฒ นธรรม การ ท่องเที่ยว และแรงงานข้ามชาติภายใต้บริบทอาเซียน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนทาง วิ ช าการจากหลายสาขาวิ ช า เพื่ อ เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซียนในมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

..

โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทย ศึกษาและเอเชียศึกษา โดย ศูนย์อาเซียนศึกษา *************** ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทย ศึกษาครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ ภูมิภาค ด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RSCD) คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ไ ทยศึ ก ษาครั้ ง ที่ 13 ในหั ว ข้ อ ‘ Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies’ ระหว่ า งวั น ที่ 15-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ. เชี ย งใหม่ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ท าความเข้ า ใจกั บ สังคมไทยและกลุ่มคนที่พูดภาษาตะกูลไทที่ความสัมพันธ์กับ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ทบทวนและ วิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่าง สังคมไทยกับบริ บทภายนอกหรือ ประเทศอื่นๆ ในมิติที่หลากหลาย รวมทั้งปัญหาและความขัดแย้ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร พั ฒ น า ใ น ขณะเดียวกันการประชุมครั้งนี้จะ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ ไทยศึกษาได้สารวจสถานภาพของความรู้ของสังคมไทยว่าได้ มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

49


การบริหารงานของหน่วยงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับ ภารกิจด้านการพัฒนาและดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการในระดับนานาชาติ โดยใช้ฐ านความรู้ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒ นาโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ อาเซียนและนานาชาติ ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้บริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการจากงบประมาณ เงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 91,468,000 บาท ได้แก่ - โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล (Digital Media) - โครงการพัฒนาต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มีความพร้อมด้านระบบสารสนเทศในการรองรับการ ขนส่ง พื้นที่ภาคเหนือจนถึงพื้นที่ปลายทาง - โครงการเกษตรกรทันสมัย เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ - โครงการนาร่องเศรษฐกิจดิจทิ ัลเชียงใหม่เพือ่ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smarter Chiang Mai) - โครงการเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพและสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ได้รับงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จานวนเงิน 66,826,300บาท ได้แก่ - โครงการเกษตรกรทันสมัย - โครงการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจครบวงจร ภาคเหนือ - โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมนวัตกรรม 4.0 ภาคเหนือ - โครงการสร้างผู้ประกอบการ Startup Business กลุ่มผลไม้เศรษฐกิจสาคัญและสินค้าชุมชน คุณภาพสูงสู่ตลาดจีนและเมียนมาร์ ด้วยแนวทาง Smart Logistics ผ่านช่องทางตลาด E-Commerce โครงการวิจัยและบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอกที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ - โครงการวิ จั ย รู ป แบบระบบไฟฟ้ า ใต้ ดิ น ในพื้ น ที่ ก ารไฟฟ้ า นครหลวง ( Undergrounding Methodology for MEA Transmission and Distribution Network) - โครงการวิ จั ย ระบบผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ การบริ ห ารสั ญ ญาจ้ า ง (Case Based Reasoning Expert System for Contract Management) - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล : การศึกษา การสารวจ จัดเก็บข้อมูลและ พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ - โครงการศึกษาพัฒนาแผนที่นาทางระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. (PEA Asset Management Roadmap) - โครงการงานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Highway) - โครงการศึกษาและจัดทาแผนแม่บทพัฒนาพร้อมกาหนดรายละเอียดเพื่อรองรับศูนย์ฝึกอบรมและ ทดสอบทักษะ การไฟฟ้านครหลวงระยะที่ 2

50


มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้โครงการ CMU-PEx

51


Icdi dean report2017  
Icdi dean report2017  

รายงานผลการปฏิบัติงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล รอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง (27 เมษายน 2559-26 ตุลาคม 2560)

Advertisement