Page 1

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

โรงเรี ย นฝางพิ ท ยาคม

ภายในฉบับนี้ : ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่

1

วันราลึกยอดกวีเอกของโลก...สุ นทรภู ่

บรรยากาศภายในโรงเรียนฝางพิทยาคมในเช้านี้ดูครึกครื้นไปกว่าทุกวัน เพราะ..เริ่มวันใหม่ด้วยบทเพลงแผ่วหวานจากประชาสัมพันธ์ และสีหน้าแช่มชื่นของทั้งคุณครูและ นักเรียน เนื่องจาก ในวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นาโดย..คุณครูเศรษฐวิชญ์ และคุณครูชัชวาลได้จัดกิจกรรม...วันสุนทรภู่ .. ขึ้นในวันที่ ๒๖ มิ.ย. เพื่อเชิดชูเกียรติ ประวัติและผลงานงานของท่านสุนทรโวหาร ..ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “กวีเอกของโลก”

ท่าน ผอ.สุริยา มะโยธี กล่าวเปิดงาน

สีสนั และบรรยากาศ

การแสดงเปิ ดงาน ชุด คามั ่นสัญญา

วารสารฝางพิทย์  

ฝางพิทยาคม fangpittayakom วารสารฝางพิทยาคม magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you