Issuu on Google+

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

โรงเรี ย นฝางพิ ท ยาคม

ภายในฉบับนี้ : ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่

1

วันราลึกยอดกวีเอกของโลก...สุ นทรภู ่

บรรยากาศภายในโรงเรียนฝางพิทยาคมในเช้านี้ดูครึกครื้นไปกว่าทุกวัน เพราะ..เริ่มวันใหม่ด้วยบทเพลงแผ่วหวานจากประชาสัมพันธ์ และสีหน้าแช่มชื่นของทั้งคุณครูและ นักเรียน เนื่องจาก ในวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นาโดย..คุณครูเศรษฐวิชญ์ และคุณครูชัชวาลได้จัดกิจกรรม...วันสุนทรภู่ .. ขึ้นในวันที่ ๒๖ มิ.ย. เพื่อเชิดชูเกียรติ ประวัติและผลงานงานของท่านสุนทรโวหาร ..ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “กวีเอกของโลก”

ท่าน ผอ.สุริยา มะโยธี กล่าวเปิดงาน

สีสนั และบรรยากาศ

การแสดงเปิ ดงาน ชุด คามั ่นสัญญา


วารสารฝางพิทย์