Page 1

April 2011/4 Jaargang 5

Inleiding Heel Lentis is aan de Yammer. Nou ja, “heel” Lentis is overdreven, maar het aantal van 473 is toch mooi. Leuk ook, hoe sommige medewerkers al polls (korte vragen waarop je je antwoord kunt invullen) uitzetten. Zo vroeg Jannie Strijk of alle belangrijke stukken van de organisatie digitaal mogen worden aangeboden. Van de ruim vijftig antwoorden vond 80% het een goed idee en bijna 20 procent wel een goed idee, maar niet voor sommige collega’s. Letterlijk stond er: “voor mij prima, maar voor veel collega's is het daarvoor te vroeg”. Ik ben dan benieuwd wie die collega’s zijn, die wij zo met zorg omringen. Als het voor hen te vroeg is (in het dichtst beïnternette land ter wereld), mogen wij dan niet verwachten dat zij iets ondernemen om hun klok gelijk te zetten? Deze nieuwsbrief wordt zowel digitaal aangeboden als gedrukt. Dit laatste doen we niet voor de medewerkers, maar voor cliënten en naastbetrokkenen die “mee” willen lezen. Een digitale verspreiding voor cliënten is onmogelijk omdat zij niet de beschikking hebben over digitale leespunten. Misschien zijn een paar internetverbindingen in de wachtkamer zinvoller dan de Margriet van drie jaar geleden.

E-health (1) De volle aandacht is de laatste tijd gericht op e-health. E-health, of emental health, zijn interventies en diensten die met ICT-ondersteuning rechtstreeks aan cliënten worden aangeboden. De ontwikkeling rond e-health lijkt wat op de beginfase van het EPD (elektronisch patiëntdossier). Er komen veel congressen aan over ehealth, er wordt de wereld aan ideeën bedacht, er wordt veel gepresenteerd dat in de praktijk nog niet werkt, er is een chaos aan subsidies en er zullen de nodige miskopen volgen. Het allereerste advies luidt dan ook een zekere kalmte te bewaren, maar ook de vraag te stellen die we ook op de site van het Trimbosinstituut niet vinden: “Wat zijn de nadelen van e-health?” Als de GGz wordt wakker geschud, dan wordt er ook wat wakker. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd mij gevraagd een studiedag voor te zitten over wijkverpleegkundigen in beschutte woonvormen van de psychiatrische ziekenhuizen. In den lande was er een beperkt aantal mensen in de psychiatrie actief in deze functie. Als het er landelijk twaalf waren, was het veel en zij hadden regelmatig onderling contact

U leest de maandelijkse nieuwsbrief van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen (kortweg: PPP). De programmagroep is een samenwerkingsverband tussen Lentis/Linis, UMCG/UCP en het RGOc.

Programmaleider: Rob Versteden Voorzitter Provinciale Programmagroep: Frank van Es Secretariaat: Ellen Klein Adres: Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen tel. 050 –522 35 83 www.pppgroningen.nl

E-mail:

Programma Psychose/GGZGRN ppp@lentis.nl Redactie nieuwsbrief: Rob Versteden Ellen Klein

1


Wat schetst onze verbazing dat dit handjevol “wijkverpleegkundigen” hun verhalen mochten presenteren voor een stampvolle grote zaal in de Reehorst. Na mijn inleiding en tijdens de eerste presentatie werd het evenwel onrustig. Al snel bleek dat ongeveer driekwart van de zaal niet op de verwachte plek zat. Dit gebeurde in ook zo’n omslagtijd: De Nederlandse GGz ging grootscheeps ambulantiseren en dook zonder zelfs de folder goed te lezen op elk congres af waar het woordje “wijk” in voorkwam. Een kleine 500 mensen een dag van het werk en daar nog de entree bij. Enthousiasme is nodig om vernieuwing te bewerkstelligen, maar moet het dan ook blind zijn?

VERWIJZERTJES SAMENWERKING Lentis Linis UMCG Universitair Centrum Psychiatrie Rob Giel Onderzoekcentrum

KENNISCENTRA

Eigen regie Onlangs ontvingen we een uitnodiging om een presentatie bij te wonen van een E-mental-health product voor mensen met een psychotische aandoening met de naam : “Eigen Regie”. Het Trimbosinstituut als één van de meewerkende partijen werd het reisdoel. Er waren zo’n dertig mensen aanwezig en de presentatie verliep in een gemoedelijke sfeer. De internet-applicatie zag er “gelikt” uit en was gebaseerd op de uitgangspunten van HEE (Wilma Boevink c.s.). Daarbij wordt de nadruk gelegd op de eigen regie van de cliënt bij zijn of haar herstel, ondersteund en gestimuleerd door hulpverleners. De site geeft naast informatie ook de mogelijkheid om in te loggen. Dat kan door de hulpverlener, door de cliënt en als die toestemming hiervoor verleent, door de naastbetrokkene. In de toekomst kan de cliënt zijn eigen dossier raadplegen en nu al kan hij een keuze maken uit het aanbod van de instelling. Er is een triadegedeelte waar de drie partijen met elkaar kunnen mailen en de mogelijkheid van een (Skype-gebaseerd) videogesprek. Prachtig werk, maar zoals in de eerdergenoemde startfase van het EPD, liggen veel van deze mogelijkheden nog in het verschiet. Het doel van de bijeenkomst bleek meer gericht op het werven van deelnemende instellingen om de kosten van verdere uitontwikkeling mee te dragen. De koppeling met Psygis is in de maak, het videocontact eveneens en nog een aantal zaken. Wat het meest opviel was dat de deelnemende organisaties klaarblijkelijk niet waren ingericht op de titel van het project, de eigen regie van de cliënt.

www.kenniscentrumphrenos.nl

CLIËNTEN, PATIËNTEN EN NAASTBETROKKENEN Ypsilon Anoiksis labyrint/in perspectief Tien sleutelfactoren voor herstel Stichting Recovery Nederland Meer weten over psychosen en schizofrenie? Kinderen van ouders met psychiatrische problemen Stichting Nieuw Nabuurschap Maatjesproject van Humanitas

ALGEMENE INFO Netwerk Vroege Psychose Pandora

ONDERZOEK EN WETENSCHAP medscape Richtlijn schizofrenie Nieuwste boek van Mike Slade, 100 ways to recovery. Gratis down te loaden op: www.rethink.org/100ways

Wat hebben we bij deze presentatie geleerd? Daarvoor was mijn bezoek bedoeld en ik werd op mijn wenken bediend. 1. Wanneer je een webapplicatie bouwt met portals naar de zorg, bouw je in wezen een front-office. Het vergt van een organisatie dat zowel de inhoud als de organisatie van de zorg aansluit op de applicatie. Bij de gehanteerde voorbeelden was dat niet het geval. Bij navraag bij de bouwer trok deze met de schouders en zei: “Ja, dat is aan de organisatie.”

ZORGPROGRAMMA PSYCHOTISCHE STOORNISSEN Klik hier voor het rapport

www.phamous.nl

2


Wanneer een front-office wordt gebaseerd op de concepten van HEE, dan moet de verleende zorg minstens overeenkomen met “Herstelondersteunende zorg” en als zodanig worden uitgevoerd. Betrokken cliënt die bij de presentatie aanwezig was verzuchtte een aantal keren: “Het zou fijn zijn als mijn behandelaar ook antwoord gaf.” 2. De bouwer van de website is een commercieel bedrijf. Logisch dat deze een zekere druk zet op het verder uitzetten (omzetten) van de applicatie. De kosten van het bouwen van deze applicatie is enorm, zeker inclusief alle plannen die er nog zijn. Het risico van “vertillen” is dan ook groot. Misschien wil men wel te veel in één keer. De kosten voor de verbruiker liggen ook hoog als we de prijs alleen voor “hosting en licentie” zien van € 30.500 voor een middelgrote organisatie (bij navraag: met ongeveer 500 cliënten met een psychotische stoornis). 3. Een front-office op het web is dag en nacht bereikbaar. De veelal ambulante zorg die er achter zit niet. Er is voorzien in een noodknop die naar de huisartsenpost gaat, maar het is nooit zeker wanneer je op mindere nood antwoord krijgt. Eigen regie kan dus alleen wanneer de hulpverlener werkt en als deze dan ook reageert.

Noot: Op 12 mei 2011 is er in Utrecht een congres over “Eigen Regie”. Meer info?

4. De dataopslag is eveneens een reden tot zorg. Een applicatie op het web genereert data in de vorm van teksten, keuzes reacties op teksten. Soms, als cliënt en hulpverlener dat overeenkomen, worden stukken tekst toegevoegd (met ctrl-c en ctrl-v, ofwel “knippen en plakken”) aan het EPD. Op mijn vraag waar deze data werden opgeslagen, werd allereerst vermeld dat het ging om het “persoonlijk dossier” van de cliënt. De gegevens werden, zwaar beveiligd, opgeslagen bij de leverancier van de applicatie. Met deze geruststellende woorden wordt kennelijk voorbij gegaan aan het feit dat in dit dossier ook reacties van de hulpverlener aanwezig zijn (en van naastbetrokkenen). Als de schaal van deze applicatie zou worden vergroot en/of nieuwe applicaties zo gaan werken krijgen we in de toekomst een chaos aan (zwaar beveiligde) informatie van cliënten op uiteenlopende servers van bedrijven of andere, niet EPD-plichtige organisaties. Organisaties die verdwijnen in fusies en bedrijven die failliet gaan. Het is het trieste lot van ontwikkelaars die ver vooruitlopen, dat ze mensen als ik op bezoek krijgen. Laat ik dan ook eerlijk zijn: het is een prachtige applicatie, gesteld dat het lukt alles werkend te krijgen. De uitgangspunten zijn voor een E-mental health project ook goed gekozen en ik hoop dat niet alleen de applicatie slaagt, maar vooral de aanpassing in de back-office. Bovenstaande is niet zozeer bedoeld als kritiek in de zin van “stop er toch mee”, maar meer in de zin van: “als je iets nieuws begint, presenteer het niet alleen, maar besef dat je er van moet leren.” Rob Versteden 13 april 2011

3


Er wordt aardig aan de BEL getrokken! Het eerste kwartaal van Bureau Ervaringsdeskundigheid Linis zit erop. Uiteraard willen we u deelgenoot maken van de groeiende inzet van ervaringsdeskundigheid binnen Lentis. Zonder de betrokkenheid van de medewerkers zal de BEL niet rinkelen! Ervaringsdeskundigheid binnen FACT een plek geven betekent de blik verruimen voor herstelgerichte zorg. Dit proces vergt tijd en zorgvuldige afstemming. Hiervoor hebben we elkaar nodig en willen we in gesprek blijven met de teams. Met dit project sluiten we naadloos aan bij “ Zorg voor beter”, het wijkgerichte werken dat in stad en ommeland door de FACT teams wordt uitgedragen. In december vonden de sollicitatiegesprekken plaats. De vacatures waren intern en extern verspreid. Het resultaat is een team van tien nieuwe ervaringswerkers, een assistent projectleider met ervaringsdeskundigheid plus twee ervaringswerkers die al een aantal jaren bij Lentis en in de FACT teams werkzaam zijn. Waarom een BEL? De ervaringswerker levert in zijn speciale functie in het behandelproces voor patiënten en hulpverleners een toegevoegde waarde. Hiermee anticipeert de hulpverlening in samenwerking met de ervaringswerker nog meer op persoonlijk herstel van de patiënt in de langdurige zorg. Deze doelstelling willen we vorm geven door de inzet van de nieuwe en “oude” collega’s in het BEL jasje:

Begin 2011 zijn drie nieuwe ervaringswerkers bij BinG, FACT Delfzijl en FACT Hoogezand voor zestien uren per week in dienst genomen. Zij hebben voornamelijk één op één contact met cliënten tijdens huisbezoeken. Daarnaast is deelname aan familiebijeenkomsten en desgewenst advisering tijdens het MDO een taak. Naast de nieuwe collega’s in deze teams zijn zeven ervaringsdeskundige poolwerkers in dienst van Lentis voor groepsactiviteiten als voorlichter, trainer en cotrainer, zie folder. Wat vinden patiënten van het contact met ervaringswerkers? Uit de praktijk bij BinG: “ Hij zei letterlijk dat ik een andere benaderingswijze had als de collega’s uit mijn team. Hij beleefde dit als zeer prettig en hieruit is een wekelijks contact ontstaan.” Cursisten uit “Herstellen doe je zelf”: “ Ik vind de cursus erg leuk en leerzaam. De trainers doen het erg goed, ze blijven zichzelf en dat is prettig.” Wat zeggen de nieuwe collega’s over hun inzet bij Lentis? Over BinG “ Ik kan hier duidelijk zien wat de kwaliteit/functie is van ieder teamgenoot en ben serieus in ieder zijn vakgebied te laten uitvoeren. Hiermee pas ik goed binnen dit team, omdat ieder teamgenoot dezelfde mening hierover deelt en zo werkt. Dit is de kracht van dit team.” Over FACT regio: “Ik word gevraagd hoe bepaalde medicijnen bij mij werken, mijn ervaring wordt meegenomen.”

4


“ Ik ga op huisbezoek en de mensen zijn dankbaar voor herkenning omdat ik soortgelijke dingen heb meegemaakt. Zij vertrouwen mij en vragen om advies “ “ Ik zou alternatieve omgevingen met patiënten kunnen onderzoeken als zij een stap willen zetten” Welke activiteiten zijn tot nu toe in uitvoering? • Vormgevende werkzaamheden in de FACT teams en bij BinG. • Voorbereiding en uitvoering van trainingen “ Herstellen doe je zelf” in Uithuizen, Delfzijl, Hoogezand en Winschoten. • Zes gastlessen over herstel bij bepaalde ziektebeelden aan studenten van de opleiding HBO-V. • Tijdens de Week van de Psychiatrie heeft BEL een bijdrage geleverd door een lezing over waardevolle zorg vanuit ervaringsdeskundigheid te geven. • Diverse bijeenkomsten met twee FACT teams over herstel bij geselecteerde ziektebeelden. • Voorlichting over omgaan met kwetsbare mensen als vrijwilligers bij Stiel. • Medewerking bij een familiebijeenkomst. • Medewerking bij een scholing over rehabilitatie en herstel voor hulpverleners van Beschermde Woonvormen. • Voorlichting aan de FACT teams over de inhoud en vorm van de hersteltraining door de trainers zelf. Wat zijn de ambities van BEL? Herstelbevorderend werken om het in één woord te zeggen. Deze insteek kent veel facetten: in het directe contact met patiënten, in de benadering vanuit hulpverlening en familieleden in hulpverlenende opleidingen en in het campagnewerk voor kwartiermaken en antistigmati-serende acties. Ook in andere zorggroepen staan we open voor activiteiten die vragen over herstel willen belichten vanuit ervaringsdeskundigheid. Daarnaast leggen we contact met partner organisaties om de herstelbevordering van cliënten uit de langdurige zorg voor het voetlicht te brengen. Aanhef Wat zijn de valkuilen van zo’n project? Hanneke Henkens (projectleider MMS Eindhoven) zegt o.a. “ervaringsdeskundige begeleiders zijn geen hulpjes van de reguliere hulpverleners. Je moet een ervaringsdeskundige niet proberen te kneden tot hulpverlener, dan wordt de meerwaarde teniet gedaan. ..” Dat ervaringsdeskundigen per definitie zorgen voor een sneller herstel van patiënten en dus voor een snellere doorstroming is volgens haar een misvatting. “ Ze kunnen hier zeker aan bijdragen, maar desondanks heeft herstellen tijd nodig, je kunt dit niet forceren.” Met onze inzet vanuit de FACT teams en vanuit de pool, willen we samen met de verschillende teams zorgen voor een goede inbedding van deze functie. M. Ufkes projectleider BEL

5


Anoiksis Klik op deze link voor meer informatie over Anoiksis

Ypsilon Verloren Jaren’ in jaar 25.000 keer bekeken De film Verloren Jaren is een groot succes bij studenten, hulpverleners en mensen met schizofrenie. Een jaar na de première is de film via internet 25.000 keer bekeken. Daarnaast is de film verplichte kost voor bepaalde studenten aan de VU Amsterdam, Universiteit Leiden en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In Verloren Jaren krijgt een student aan de filmacademie een psychose. Regisseur Bas Labruyère heeft zelf de ziekte schizofrenie. Verloren Jaren laat door de ogen van hoofdpersoon Bart zien hoe het is om een psychose te hebben. Bart weigert hulp te zoeken, waardoor hij steeds verder aftakelt en van de filmacademie wordt gestuurd. Het script is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van regisseur Bas Labruyère. Hij maakte de film om jongeren te waarschuwen voor de verwoestende invloed van een psychose.

Klik op deze link voor meer informatie over Ypsilon

Congressen Op zoek naar de betere prognose van de psychose In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Durk Wiersma op donderdag 7 juli 2011 in de Blauwe zaal van het UMCG afscheid als bijzonder hoogleraar klinische epidemiologie van psychiatrische stoornissen en als programmaleider van het RGOc. Het onderzoek naar schizofrenie en verwante psychotische stoornissen heeft het werk en leven van Durk Wiersma meer dan 30 jaar beheerst. In dit afscheidssymposium wordt de balans opgemaakt van deze periode en wordt bekeken waar de mogelijkheden liggen voor de toekomst van het onderzoek naar psychotische stoornissen. Lees hier meer over het programma.

6


Groepen Groep voor kinderen… In oktober start in Veendam een groep voor kinderen die opgroeien in een gezin, waarin één of beide ouders gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische stoornis. Te denken valt aan chronische depressie, borderline, manisch/depressief, psychosen etc, maar ook verslavingsproblematiek.

Verwijzing/informatie bij: Klaske Tichelaar (JONX) Laura Eitokpa (FACT, tel. (0598) 36 42

Het is een praat/doe groep voor kinderen van 8-12 jaar. De groep wordt gehouden op woensdagmiddag en zal 8 keer bij elkaar komen.Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten.

Lotgenotengroep De afdeling Psychosen van het UCP organiseert lotgenotencontact voor patiënten die een psychose hebben meegemaakt en die graag in contact willen komen met anderen. Lotgenotencontact is voor veel patiënten een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie. Het kan ondersteuning bieden bij het verwerken van een psychotische stoornis en bij het leren leven met een deze stoornis. Bijeenkomsten In aanwezigheid van een hulpverlener wordt tijdens acht of meer bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gesproken over onderwerpen die door de groep worden ingebracht. Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen. Als u vooral veel wilt luisteren of juist vertellen, is dat mogelijk. Als u het moeilijk vindt om in een groep te praten, dan wordt daar rekening mee gehouden. Waar en wanneer Eens per twee weken is er op dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in het UCP

7


Nieuwe groep voor creatievelingen met een psychotische stoornis / schizofrenie

Oproep Nieuwe groep voor creatievelingen met een psychotische stoornis / schizofrenie zoekt deelnemers. Beste hulpverlener, Wij zouden u willen vragen uw cliënten te wijzen op ons initiatief. Het gaat om het volgende: Wij zijn een groep gestart voor creatievelingen met een psychotische stoornis/ schizofrenie. We komen één keer in de twee weken bijeen komen op de woensdagavond in de stad Groningen (we zijn nog op zoek naar een definitieve geschikte lokatie). Bedoeling van de groep is om elkaar de producten van onze creativiteit te laten zien of horen, ervaringen uit te wisselen over kunst maken en het gezellig te hebben niet te vergeten. We vinden het belangrijk om een veilige sfeer te creëren waar in een ieder zich op zijn gemak kan voelen. Daarom ook willen we de groep niet al te groot maken maar ook niet te klein. We kunnen op dit moment nog deelnemers gebruiken. Mensen die mee willen doen of gewoon wat meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Ellen Klein, secretariaat Zorgprogramma Psychotische Stoornissen, tel. 050- 522 35 83 (bereikbaar van ma t/m donderdag). Mensen die niet kunnen op de woensdagavond, maar toch geïnteresseerd zijn in deelname aan de groep vragen we toch te reageren. Jan, Houkje, Chris en Andras

Libermanmodules Opgave mogelijk voor de Libermantraining: Omgaan met sociale relaties De training zal starten in het najaar 2011. De training is ontwikkeld voor mensen die er in hun dagelijkse leven tegenaan lopen dat ze moeilijk in contact komen met anderen en/of het moeilijk vinden dit contact te behouden. Het is een vaardigheidstraining, met een duidelijke opbouw. Stap voor stap worden vaardigheden aangeleerd en geoefend. De volgende vaardigheden komen aan bod  communicatie vaardigheden;  onderhouden van sociale relaties; Beslissingen nemen, kiezen of verliezen.

Informatie/aanmelden: Manuela Veenstra Linis FACT team 3/6 Tel.: 050-522 3275 E-mail: mk.veenstra@lentis.nl

8


Er zijn 6 Libermanmodules namelijk: Module 1: Omgaan met antipsychotische medicatie. Module 2: Omgaan met psychotische symptomen. Module 3: Omgaan met vrije tijd. Module 4: Omgaan met verslaving. Module 5: Omgaan met werk. Module 6: Omgaan met sociale relaties en intimiteit: Deel 1: het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Deel 2: het aangaan en onderhouden van een intieme relatie Health 4U Health 4U: wat is het? Health 4U is een unieke combinatie van verschillende trainingen die kunnen helpen om ongezonde gewoonten te veranderen, overgewicht te bestrijden en uw conditie te verbeteren.

Meer weten over Health 4U, klik op deze link

Het uitgangspunt is dat overgewicht en de kans op ziekte, ook als deze ontstaan door bijwerkingen van medicatie, vooral samenhangen met eenzaamheid, negatieve gevoelens en vervelende gedachten. Deze leiden vaak tot ongezonde gewoonten zoals veel roken, teveel eten en onvoldoende beweging.

Informatie bij: secretariaat Linis FACT team 5 Marian Kanon Telefoon: 050-5223349 E.mail: m.kanon@lentis.nl

Familieavonden De afdeling Psychosen van het UCP organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor familieleden van patiënten die psychotisch zijn of zijn geweest. U vindt hier meer informatie over deze bijeenkomsten. Voor wie en waarom Psychotische klachten beïnvloeden niet alleen het leven van de patiënt, maar ook dat van de mensen uit zijn omgeving. De psychotische klachten kunnen bij de partner, kinderen, ouders, broers en zussen bijvoorbeeld leiden tot zorg, onzekerheid, spanning en angst. Voorlichting over psychosen en het uitwisselen van ervaringen met anderen, kunnen dan nuttig zijn en steun bieden. De familieavonden kunnen helpen beter met eventuele problemen om te gaan. Tijdens de familieavonden zijn er leden van Ypsilon aanwezig. Dit is de patiëntenvereniging voor familieleden van psychotische patiënten. De leden houden voordrachten en beantwoorden vragen vanuit hun eigen ervaringen. Ook vertellen zij welke activiteiten de vereniging organiseert

Psycho-educatie De afdeling Psychosen van het UCP organiseert wekelijks voorlichtings-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de oorzaken, de behandeling en de preventie van psychosen

Klik op deze link voor meer informatie over de familieavonden

Aanmelden bij: secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Telefoon: 050-3612132 of via e-mail psychosen@psy.umcg.nl

Klik op deze link voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkom sten

9


Voor wie De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mogelijk psychotische verschijnselen hebben of hebben gehad. De gegeven informatie helpt bij het uitzoeken of er psychotische symptomen zijn of zijn geweest. Ook helpt de informatie beter met psychische klachten om te gaan en te weten wat er aan te doen is. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor patiĂŤnten van het UCP en daarbuiten. Waar en wanneer De bijeenkomsten zijn elke vrijdagmiddag (m.u.v. van feestdagen) van 13.30 tot 14.30 in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG

Aanmelden bij: secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Telefoon: 050-3612132 of via e-mail psychosen@psy.umcg.nl

DVD basisopleiding Psychotische Stoornissen Het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen is een samenwerkingsverband tussen UMCG/UCP, Lentis en het Rob Giel Onderzoekcentrum. Uit de lezingen die in 2008 zijn gehouden over het zorgprogramma en de wetenschappelijke ontwikkelingen rond psychotische stoornissen is een DVD basisopleiding ontwikkeld. De opleiding bestaat uit het gezamenlijk volgen van presentaties op DVD met de mogelijkheid van onderlinge discussie over de inhoud. Bij deelname ontvangt u een werkmap. De opleiding wordt beĂŤindigd met een toets. De opleiding wordt begeleid door Rob Versteden, programmaleider Zorgprogramma Psychotische Stoornissen.

Voor meer informatie en inschrijving volg deze link

Goldstein sociale vaardigheden Er zijn 8 verschillende trainingen: 1. Een praatje maken; 2. Luisteren; 3. Iets bespreken; 4. Opkomen voor je mening; 5. Uiten van waardering en genegenheid; 6. Reageren op waardering en genegenheid; 7. Uiten van boosheid en irritatie; 8. Reageren op boosheid en irritatie. Goldsteintrainingen 1E helft 2011 FACT Groningen

Informatie/opgave bij: secretariaat Linis FACT team 4 Alda Arts-van der Heide Telefoon: 050-5223213 E.mail: ad.arts@lentis.nl

9 mei t/m 6 juni: Uiten boosheid en irritatie begeleiding: Trieneke Buist en Irene Atema 20 juni t/m 18 juli: Uiten genegenheid en waardering begeleiding Agnes Glastra en Adri Groenendal

10


Overzicht PMT groepen

Maandag 11.00 – 12.00

Zwemmen

13.30 – 14.30

Voetbalgroep

15.00 – 16.00

Badmintongroep gevorderd Wandelgroep Sport-spelgroep

14.30 – 15.30 16.00 – 17.00

Scharlakenhof Haren Sionskerk Korreweg Sionskerk Korreweg Stadspark Hereweg Grote Zaal A

Peter Peter Peter Ria Ria

Dinsdag 11.00 - 12.00 13.00 – 14.00 14.30 – 15.30 16.00 – 17.00 Woensdag 10.30 – 12.00

Zwemmen

Scharlakenhof Haren Sport/ spelgroep Sionskerk Korreweg Badminton Sionskerk Korreweg Eugeria Sport-Spel Sporthal Chopinlaan

Peter Peter Peter Peter

13.00 – 14.00 13.00 – 15.00

Zwemmen (gemengd) Sport-spel BWO Nordic Walking

De Parrel Peter Eikenlaan Bessemoer straat Ria. Wisselende vertrek Peter punten

Donderdag 09.30 - 10.15

Tennis-groep

Hereweg Grote Ria. Zaal A Sionskerk Korreweg Ria + Esther

11.00 - 12.00

13.00 – 14.00

12.30 – 13.30

14.15 – 15.30 14.30 – 15.30

Sport-spel-groep Projekt Stad in beweging. Aanmelden via de website. Fitness. Projekt Stad in beweging. Aanmelden via de website. Fitness

FitnessFirst. Antillenstraat.

Zie ook: www.kwartiermakeningroni ngen.nl (een aanrader!)

Ria

Achmea-Health Peter Center. Helpman. (Van Imhofstraat 2) Tafeltennis Sionskerk Korreweg Peter Fitness Kelderwerk ???? Ria

Voor informatie zijn we te bereiken op de volgende nummers Ria Eising-Meijer 06-22100399 Peter v/d Berg: 06-12189342 aanwezig maandag t/m donderdag.

11

050 April 2011  

PPP Nieuwsbrief is een uitgave van het zorgprogramma psychotische stoornissen in Groningen en de Kop van Drenthe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you