Page 1

PPP-NIEUWSBRIEF Augustus 2010/8 Jaargang 4

Inleiding De files hebben weer hun vertrouwde lengte, de regen is weer echt nat. We zijn weer thuis, zou Sjef van Oekel zingen. De politieke spanning loopt op en wat die de GGz gaat opleveren is onderwerp van speculaties. Met dat al moeten we gewoon verder werken. Om die reden is een toekomstgerichte blik zo gek nog niet. In deze Nieuwsbrief een eerste van twee artikelen over “serious games” en de stand van de websites in de GGz. De oproep om meer te doen met moderne hulpmiddelen in de GGz blijkt meer een vraag of de GGz dat kan en wil. Tevens staat de vraag centraal of de vraag centraal staat of toch weer het aanbod. Wie nog niet kan wennen aan het werktempo steekt Robbert Dijkgraaf in de NRC een hart onder de riem. Misschien moeten we vaker wisselen in tempo: Geen harde keuze tussen largo of vivace, vóór of tegen de moderne tijd, maar een afwisseling van tempi. Zo nu en dan even de stekker eruit, niet alleen in de zomervakantie. Misschien een e-mailloze vrijdag?

De rol van de familie bij de zorg voor psychosen Michael T. Compton, MD, MPH Medscape Today 18 maart 2010

Samenvatting en vertaling Rob Versteden

nleiding Psychiaters die met mensen werken die lijden aan ernstige psychiatrische aandoeningen weten maar al te goed hoe belangrijk de rol van de familie is,

U leest de maandelijkse nieuwsbrief van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen (kortweg: PPP). De programmagroep is een samenwerkingsverband tussen Lentis/Linis, UMCG/UCP en het RGOC. Deze samenwerking heeft als doel een gezamenlijk zorgprogramma te implementeren en te komen tot een cliëntvolgsysteem voor mensen met een psychotische stoornis. Programma Psychotische Stoornissen Programmaleider: Rob Versteden Voorzitter Provinciale Programmagroep: Rikus Knegtering Secretariaat: Ellen Klein Adres: Laan Corpus den Hoorn 102 9728 JR Groningen tel. 050 –522 35 83 www.pppgroningen.nl Leden van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen: Wim Bloemers Ineke Koopmans Henny ten Hove Hein Bokern Anita Jonkers Astrid Kuster Anne Miedema Pieter Jan Mulder Nynke de Boer Harald Schneider Ellen Siegert Bertil Bakker Peter Reuvekamp Harma Peetsma Frank van Es Gert Wolters Hans Pompe Jacqueline Cambier E-mail: Programma Psychose/GGZGRN ppp@lentis.nl Redactie: Rob Versteden Ellen Klein


in het bijzonder bij de zoektocht naar de juiste behandeling, aanhoudende hulp bij therapietrouw en de sociale steun die nodig is bij het proces van behandeling en herstel. De rol van deze mantelzorgers is zo belangrijk dat het loont om te zoeken naar interventies die hen kunnen ondersteunen. Onderstaand korte overzicht betreft de betrokkenheid van familie bij het leggen van het eerste behandelcontact, gezinskarakteristieken die van invloed zijn op het uitstel van behandeling en het betrekken van familieleden bij het behandelplan.

VERWIJZERTJES SAMENWERKING Lentis Linis UMCG Universitair Centrum Psychiatrie Rob Giel Onderzoekcentrum

KENNISCENTRA

Betrokkenheid van familie bij het eerste behandelcontact www.kenniscentrumphrenos.nl

Familieleden die betrokken zijn bij het leggen van het eerste CLIテ起TEN, PATIテ起TEN EN contact met hulpverleners, doen dat vaak pas wanneer er duidelijk NAASTBETROKKENEN sprake is van psychotische symptomen of gedrag dat leidt tot overlast in de sociale context. Ypsilon Het is dan ook moeilijk om de vroege symptomen van een Anoiksis psychose te herkennen. Zij worden vaak toegeschreven aan labyrint/in perspectief depressiviteit, gebrek aan motivatie of problemen in de relationele Tien sleutelfactoren voor herstel sfeer. Stichting Recovery Nederland Mogelijk kunnen breed opgezette voorlichtingscampagnes helpen Meer weten over psychosen en bij het herkennen van vroege symptomen, wanneer dit gepaard schizofrenie? gaat aan voorlichting over hoe met deze situatie om te gaan. Kinderen van ouders met Anderen geven de voorkeur aan kleinschalige voorlichting, waarbij psychiatrische problemen ook de sociaal-culturele achtergrond kan worden betrokken van Stichting Nieuw Nabuurschap het gezin. Maatjesproject van Humanitas Gezinsfactoren die relevant zijn bij het versnellen van de (eerste) behandeling.

ALGEMENE INFO

Netwerk Vroege Psychose Voordat er uitspraken kunnen worden gedaan over welke factoren Pandora een rol spelen bij de uitstel van behandeling (Duur Uitgestelde Psychosebehandeling, DUP) moeten we de problemen op gezinsniveau kennen. ONDERZOEK EN WETENSCHAP De auteur deed onderzoek bij afro-amerikaanse gezinnen met als hypothese dat een kortere DUP kan worden verwacht door (o.a.) medscape de ervaring van gezinsleden een hechte, sterke familie te zijn, een Richtlijn schizofrenie hogere coping capaciteit te hebben, meer inzicht te hebben en meer inspanningen te verrichten als mantelzorgers. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zowel de sterkte van het ZORGPROGRAMMA gezin en de hogere coping capaciteit samenhing met een inkorting PSYCHOTISCHE STOORNISSEN van de DUP. Meer inzicht bij en verhoogde inspanningen van de Klik hier voor het rapport gezinsleden hing daarentegen samen met een langere DUP. Hieruit kan worden verondersteld, dat hoe langer de DUP hoe www.phamous.nl meer inzicht wordt ontwikkeld over de ziekte en hoe meer inspanningen moeten worden geleverd om met de situatie rond te komen.

Een andere belangrijke factor op gezinsniveau, die van invloed kan zijn op de zoektocht naar professionele hulp zijn de overtuigingen die er heersen over het ontstaan van psychosen en schizofrenie. Aan gezinsleden werden een dertigtal mogelijke oorzaken voorgelegd. Deze waren overwegend van biologische aard, overeenkomstig moderne opvattingen onder professionals.


Ondanks dit groot aantal biologische oorzaken kozen gezinsleden vaak ook sociale factoren, de persoonlijkheid van hun zieke gezinslid, het gezin zelf of een meer esoterische oorzaak. Vergeleken met familieleden van mensen die al geruime tijd chronisch patiënt waren kozen gezinsleden van iemand met een eerste psychose vaker voor de persoonlijkheid of de sociale contxt als oorzaak naast de biologische oorzaken. Ook hier zou brede voorlichting over de huidige stand van kennis op dit gebied een verbetering zijn, mogelijk zelfs leiden tot een snellere behandeling.

De familie betrekken bij het behandelproces

Als de behandeling van een eerste psychose eenmaal is gestart is het van belang de familie, het gezin hierbij te blijven betrekken. Zij zijn vaak de enigen die emotionele ondersteuning kunnen geven. De jongere groep mensen met een eerste psychose is vaak ook nog op allerlei manieren afhankelijk van het gezin en de ouders. Voorkomen moet worden dat er verwijdering ontstaat, met alle nare consequenties als onbegrip over en weer, toenemende stress zowel bij de patiënt als in het gezin. Het is inmiddels door vele studies aangetoond dat psychoeducatie aan gezinsleden bij eerste psychosen een goede invloed heeft op "expressed emotions' en daardoor vermindering van terugval. Goede psychoeducatie informeert niet alleen, maar ontwikkelt ook betere communicatie in het gezin en een groter probleemoplossend vermogen. Tevens moet er een gerichtheid zijn op de verbetering van het partnerschap tussen patiënt, familieleden en behandelaren.

Serious Gaming 1 In de Psy van 24 augustus jl. is een interview te lezen met Wouter Wolters over serious gaming in de geestelijke gezondheidszorg. Hij houdt daarin een pleidooi voor het vaker toepassen van serious gaming in de zorg. In het bijzonder op de gebieden “educatie en training”, “preventie”, “zelfmanagement” en “therapie”. Een “serious game” is primair bedoeld om te trainen of te informeren. De spelvorm geeft de boodschap of de training een plezierige toon. Het behalen van een doel in een spel heeft een belonend effect. Wanneer de middelen om dit doel te behalen een educatieve of trainingsachtergrond hebben, worden deze met het behalen van het doel meebeloond. Serious games worden al vaak gebruikt in het onderwijs en bij de training van militairen en organisaties. Soms worden ze gebruikt om hun preventieve werking, zoals stond vermeld in De Volkskrant (20 augustus 2010). Het Engelse bedrijf Zombie Cow maakte in opdracht van Channel 4 een spel (Privates) waarin alle gevaren van onbeschermd seksueel gedrag aan de orde komen. Het doel is om jongeren op de gevaren van dit gedrag “spelenderwijs” op de hoogte te brengen.


Zo zijn er spellen waarmee je een gezin leert opzetten, om leert gaan met een baby (baby luv), maar ook waarmee men leert hoe in Nederland de waterhuishouding is geregeld. De PPP-partners Lentis en UMCG zijn zelf betrokken bij een serious game onder de naam Gidz. De e-structuur op de Lentis werkplek is niet toereikend om de Gidz demo te spelen. Thuisgekomen lukte het wel om de demo van het spel op gang te brengen. Opmerkelijk wanneer je leest dat één van doelstellingen is om het ICT-gebruik in de GGz te bevorderen. De nieuwspagina van Gidz is leeg, hetgeen het ergste doet vrezen. Gidz is gericht op werknemers in de gezondheidszorg. Waar Wolters veeleer op doelde zijn de mogelijkheden om cliënten van dienst te zijn met serious games. Het is inderdaad mogelijk een link te leggen tussen onderwijs (waar veel gebruik wordt gemaakt van serious games) en de hulpverlening. Marianne Farkas, Internationale Betrekkingen Sargent College van de Boston University, vergeleek een goed hulpverlener in 1995 al met een leraar. Ook de relatie hulpverlener/hulpvrager zou op dezelfde fundamenten berusten als de relatie leraar/leerling. Maar voordat we ons verder verdiepen in de mogelijkheden en voordelen van serious games is het goed om eens door het elektronische GGz-landschap te lopen. Zonder een goed draagvlak is het beter om dit soort innovaties niet op gang te brengen. Achter een goede, minstens interactieve website gaat vaak een hele logistieke en inhoudelijke organisatie schuil. Bij het bezoeken van de websites van alle grotere GGz instellingen dringt zich een beeld op dat in bijna alle gevallen het folderniveau niet wordt overschreden. Met andere woorden: bijna alle sites zijn passief van aard. Het is mogelijk allerlei informatie te lezen, maar iets doen op de sites dat het niveau van een mailtje te boven gaat is nauwelijks te vinden. Wel valt het op dat een aantal organisaties het interactieve deel hebben uitbesteed aan Interapy of Indigo. Daar is het mogelijk om via internet een therapie te volgen, overwegend gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. De e-health leveranciers pronken op hun openingspagina vooral met het feit dat er geen wachtlijst is. De meeste sites hebben wel wat filmpjes op de achtergrond en de laatste trend is het plaatsen van testjes om je problematiek te toetsen en het bieden van een e-mailservice (al dan niet met een maximum van 8 mails). Heel bijzonder zijn de ontwerpen van Emergis en GGz Westelijk Noord-Brabant.

Zijn er leuke ideeën op te doen op zo’n rondreis? Ja, zij het sporadisch. Op de website van JellinekMentrum is er een mogelijkheid in te loggen met de DigiD om het eigen dossier te kunnen inzien. GGz Ingeest geeft zomertherapieën voor mensen met een fobie.


Rivierduinen heeft bij het Trimbosinstituut de e-health therapie voor mensen met een depressie “kleur je leven” ingehuurd (de Duitse commerciële tv-zender “SAT 1” zegt voor en na elk reclameblok: “colour your life”). De Mondriaan zorggroep heeft een forum ingesteld, uiteraard met een moderator die alle onwelgevoeglijkheden verwijdert. Hoe het niet moet wordt zichtbaar bij GGNet in Gelderland. Deze

hoopvolle knop leidt naar een aanrader om naar de huisarts te gaan en eindigt met de tekst:

Samenvattend kan worden gemeld dat de GGz instellingen in Nederland het internet nog als een noodzakelijk kwaad lijken te beschouwen. De sites worden verzorgd door de PR-afdelingen en gevuld met informatie. Een enkel keer dringt een Preventie-project er doorheen, maar wordt het serieus dan is uitbesteding de oplossing. Eerlijk gezegd roept dit niet een wereld op, waarin serious gaming kan overleven. Toch moet het mogelijk zijn een aantal behandelingen in zekere mate te verwebben en te vergamen. Daarover meer volgende maand.

Anoiksis Klik op deze link voor meer informatie over Anoiksis

Ypsilon Ypsilonbrochure over zelfdoding herzien Het herkennen van het risico op zelfdoding en het omgaan met de vaak tegenstrijdige  gevoelens die dat oproept. Daarover gaatde brochure: Het risico op zelfdoding bij psychose en schizofrenie, een handreiking voor familieleden en vrienden . De titel is  vrijwel Klik op deze link voor meer  informatie over Ypsilon hetzelfde gebleven, maar de inhoud van de oorspronkelijk uit 1996 stammende brochure is gewijzigd en uitgebreid. In de brochure kunt u lezen wat u kunt doen, hoe u kunt reageren en hoe u zelf overeind blijft, als uw naaste u confronteert met zijn of haar gedachten aan de dood, doodsangst of doodswens.De nieuwe brochure geeft ook enkele handreikingen voor als het toch gebeurt. En er is een hoofdstuk gewijd aan hoe u uw naaste kunt steunen, als die blijft volharden in zijn doodswens. De brochure is te bestellen bij het landelijk bureau 088 000 2120 of via www.ypsilon.org/webwinkel. Prijs:  4,50 (leden)/ 6,- (nietleden)


Congressen Schizofreniecongres Wanneer: 18 november 2010 te Zwolle Veranderde inzichten in de diagnostiek en behandeling van schizofrenie hebben de zorgverlening de afgelopen jaren sterk in beweging gebracht. Dit jaar verschijnt de nieuwe Richtlijn Schizofrenie waarin, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, de beste behandeling en begeleiding bij schizofrenie wordt beschreven. Het congres wil een tussenstand weergeven in de beweging naar een nieuw concept, nieuwe zorgtrajecten en nieuwe interventies.

Groepen Cursus ‘herstellen doe jezelf’ Fact Stadskanaal start met de cursus 'herstellen doe jezelf' op dinsdag 5 oktober aanstaande. Er zijn 15 bijeenkomsten op de dinsdag van 13.15 uur tot 15.15 uur Locatie: Semmelweislaan 4 te Stadskanaal Training wordt gegeven door: Mirjam Goelema en Anne Koopmans. Aanmeldingen : secretariaat FACT Stadskanaal, tel. 0599-692112

Groep voor kinderen… In oktober start in Veendam een groep voor kinderen die opgroeien in een gezin, waarin één of beide ouders gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische stoornis. Te denken valt aan chronische depressie, borderline, manisch/depressief, psychosen etc, maar ook verslavingsproblematiek. Het is een praat/doe groep voor kinderen van 8-12 jaar. De groep wordt gehouden op woensdagmiddag en zal 8 keer bij elkaar komen.Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten. Verwijzing/informatie bij: Klaske Tichelaar (JONX) Laura Eitokpa (FACT, tel. (0598) 36 42 00

voor meer informatie www.pppgroningen.nl


“Mannen onder elkaar De afdeling FACT-Veendam organiseert een lotgenotencontact voor mannen die begeleiding krijgen van een van de medewerkers van het team, maar mannen uit andere regios zijn ook welkom.De bijeenkomsten zijn voor mannen die ervaringen willen delen en met elkaar in contact willen komen.In aanwezigheid van 2 teamleden kunnen jullie elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over zaken die jullie bezig houden. Je kunt op deze manier dus sociale contacten opdoen, ervaringen, herkenning, steun en informatie delen met elkaar. Iedereen kan op zijn manier meedoen. Als je vooral wilt luisteren of je wilt iets vertellen, alles is mogelijk. Waar het in de bijeenkomsten over gaat word in gezamenlijk overleg bepaald. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijv: - Dag en nachtritme - Wie zijn belangrijk voor je en waarom - Ontspanning - Wat vind je leuk om te doen - Wel of geen medicatie - ………… Waar en wanneer: Iedere week op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur op de Locatie van Lentis aan de Nassaustraat 171 te Veendam. Als het een probleem is om te komen is er een mogelijkheid dat we je ophalen. Henk Tiegelaar en Conny Kochx.

Lotgenotengroep De afdeling Psychosen van het UCP organiseert lotgenotencontact voor patiënten die een psychose hebben Klik op deze link voor meer meegemaakt en die graag in contact willen komen met anderen. Lotgenotencontact is voor veel patiënten een bron van herkenning, informatie over de lotgenotengroep erkenning, steun en informatie. Het kan ondersteuning bieden bij het verwerken van een psychotische stoornis en bij het leren leven met een deze stoornis. Bijeenkomsten In aanwezigheid van een hulpverlener wordt tijdens acht of meer bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gesproken over onderwerpen die door de groep worden ingebracht. Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen. Als u vooral veel wilt luisteren of juist vertellen, is dat mogelijk.


Als u het moeilijk vindt om in een groep te praten, dan wordt daar rekening mee gehouden. Waar en wanneer Eens per twee weken is er op dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in het UCP

LibermanmodulesTraining Liberman: leren omgaan met verslaving Doelstelling: " Nee “ zeggen tegen alcohol/drugs en "ja" tegen gezonde genoegens.

Informatie/aanmelden: Manuela Veenstra Linis FACT team 3 Telefoonnummer: 050-5223534 E-mail: mk.veenstra@lentis.nl

Doelgroep: De training is bedoeld voor mensen met een psychiatrische handicap en afhankelijkheid van alcohol en/of drugs. Frequentie: Je 1 keer per week naar een groepstraining. De training bestaat uit een basistraining van zestien bijeenkomsten van 2 uur incl. pauze Start: September 2010

Er zijn 6 Libermanmodules namelijk: Module 1: Omgaan met antipsychotische medicatie. Module 2: Omgaan met psychotische symptomen. Module 3: Omgaan met vrije tijd. Module 4: Omgaan met verslaving. Module 5: Omgaan met werk. Module 6: Omgaan met sociale relaties en intimiteit: Deel 1: het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Deel 2: het aangaan en onderhouden van een intieme relatie. Health 4U Health 4U: voor wie is het? Health 4U is speciaal ontwikkeld voor mensen die medicatie gebruiken omdat ze last hebben van psychische klachten. Vaak leiden deze klachten, in combinatie met medicatie, tot een ongezonde levensstijl waardoor mensen zwaarder worden en de lichamelijke conditie kan verslechteren.

Meer weten over Health 4U, klik op deze link


Deze training is ontwikkeld om hier wat aan te doen. Health 4U: wat is het? Health 4U is een unieke combinatie van verschillende trainingen die kunnen helpen om ongezonde gewoonten te veranderen, overgewicht te bestrijden en uw conditie te verbeteren. Het uitgangspunt is dat overgewicht en de kans op ziekte, ook als deze ontstaan door bijwerkingen van medicatie, vooral samenhangen met eenzaamheid, negatieve gevoelens en vervelende gedachten. Deze leiden vaak tot ongezonde gewoonten zoals veel roken, teveel eten en onvoldoende beweging.

Familieavonden De afdeling Psychosen van het UCP organiseert regelmatig informatie-bijeenkomsten voor familieleden van patiënten die psychotisch zijn of zijn geweest. U vindt hier meer informatie over deze bijeenkomsten.

Informatie bij: Secretariaat Linis FACT team 5 Marian Kanon Telefoon: 050-5223349 E.mail: m.kanon@lentis.nl

Klik op deze link voor meer informatie over de familieavonden

Voor wie en waarom Psychotische klachten beïnvloeden niet alleen het leven van de patiënt, maar ook dat van de mensen uit zijn omgeving. De psychotische klachten kunnen bij de partner, kinderen, ouders, broers en zussen bijvoorbeeld leiden tot zorg, onzekerheid, spanning en angst.

Aanmelden bij: Secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Voorlichting over psychosen en het uitwisselen van ervaringen met Telefoon: 050-3612132 of via e-mail anderen, kunnen dan nuttig zijn en steun bieden. De familieavonden kunnen helpen beter met eventuele problemen psychosen@psy.umcg.nl

om te gaan. Tijdens de familieavonden zijn er leden van Ypsilon aanwezig. Dit is de patiëntenvereniging voor familieleden van psychotische patiënten. De leden houden voordrachten en beantwoorden vragen vanuit hun eigen ervaringen. Ook vertellen zij welke activiteiten de vereniging organiseert.

Psycho-educatie De afdeling Psychosen van het UCP organiseert wekelijks voorlichtings-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de oorzaken, de behandeling en de preventie van psychosen. Voor wie De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mogelijk psychotische verschijnselen hebben of hebben gehad.

Klik op deze link voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten

Aanmelden bij: Secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie De gegeven informatie helpt bij het uitzoeken of er psychotische symptomen zijn of zijn geweest. Ook helpt de informatie beter met Telefoon: 050-3612132 psychische klachten om te gaan en te weten wat er aan te doen is. of via e-mail De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor patiënten van het UCP psychosen@psy.umcg.nl

en daarbuiten.


Waar en wanneer De bijeenkomsten zijn elke vrijdagmiddag (m.u.v. van feestdagen) van 13.30 tot 14.30 in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG.

Goldstein sociale vaardigheden Er zijn 8 verschillende trainingen namelijk: 1. Een praatje maken; 2. Luisteren; 3. Iets bespreken; 4. Opkomen voor je mening; 5. Uiten van waardering en genegenheid; 6. Reageren op waardering en genegenheid; 7. Uiten van boosheid en irritatie; 8. Reageren op boosheid en irritatie.

Informatie/opgave bij: Secretariaat Linis FACT team 4 Alda Arts Telefoon: 050-5223213

E.mailad.arts@lentis.nl

   Omgaan met schizofrenie Met enige regelmaat wordt de cursus 'Omgaan met schizofrenie' voor directbetrokkenen aangeboden (minimaal 8, maximaal 12 deelnemers). Schizofrenie ontwricht het leven van degene bij wie de diagnose is gesteld én van directbetrokkenen. Uit onderzoek naar de cursus blijkt dat deelnemers zowel op de korte als langere termijn minder belasting ervaren en beter in hun vel zitten. De cursus

   

meer info en aanmelden: Welnis Preventie, telefoon (050) De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod: Informatie 522 32 98 of mail naar over ziekte en behandelingsmogelijkheden, probleemoplossende preventie@lentis.nl vaardigheden, noodplan/crisiskaart, sociale steun, praten over de  ziekte met ‘de buitenwereld’, zorg voor uzelf, omgaan met de hulpverlening.

 

Praktische informatie - De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten van twee uur. - Er wordt gewerkt met een cursistenwerkboek en het boek ‘Leven met een psychotische stoornis’ van Martin Appelo (2004). - De deelnamekosten zijn € 36,- (voor cursusmateriaal).


Overzicht PMT groepen Maandag 11.00 – 11.50 11.00 – 12.00 12.00 – 13.15 13.30 – 14.30 13.30 – 14.15 14.30 – 16.00 14.30 – 15.30 16.00 – 17.00 Dinsdag 9.45-11.00

Tennisgroep

Sionskerk

Patrick

Nordic Walking

Peter

Fitnessgroep

Wisselende vertrekpunten Stichting Kelderwerk (Hamburgerstraat) Sionskerk Korreweg Hereweg

Badmintongroe p gevorderd Wandelgroep

Sionskerk Korreweg Stadspark

Patrick

Sport/ spelgroep H4Y

Hereweg

Patrick

Fitnessgroep

Voetbalgroep

Zwemmen

13.00 – 14.00 Sport/ spelgroep 14.30 – 15.30 Badminton 16.00 – 16.45 Eugeria SportSpel

Patrick

Peter Patrick Peter

Scharlakenhof Haren Sionskerk Korreweg Sionskerk Korreweg Sporthal Chopinlaan

Peter Peter Peter Peter

Woensdag 10.30 – 12.00 13.00 – 15.00

Zwemmen (gemengd) Nordic Walking

De Parrel Eikenlaan Wisselende vertrek punten

Peter Peter

Donderdag 12.00 – 12.45 Fitnessgroep 13.00 – 14.00 Fitnessgroep

Hereweg Patrick Stichting Patrick Kelderwerk (Hamburgerstraat) 14.15 – 15.15 Sport/spelgroep Sionskerk Patrick (dames) Korreweg Naast de groeps-PMT is er ruimte voor individuele PMT De aanmelding gaat via de casemanager of persoonlijk begeleider. Wanneer iemand is aangemeld hebben wij een kennismakingsgesprek waar wensen en doelen besproken worden.Informatie bij: Patrick Jeras: 06-12188245 aanwezig op maandag en donderdag E- mail: ap.jeras@lentis.nl Peter v/d Berg: 06-12189342 aanwezig maandag t/m woensdag E-mail: pj.vandenberg@lentis.nl042 Augustus 2010  

PPP Nieuwsbrief is een uitgave van het zorgprogramma psychotische stoornissen in Groningen en de Kop van Drenthe

Advertisement