Page 1

PPP-NIEUWSBRIEF Juli 2010/7 Jaargang 4

Inleiding Vakaansie. Het is stil rond de werkplek. Maar toch een nieuwsbrief voor hen die in continuïteit van de zorg er toch moeten zijn. Het voelt vreemd om naast de kliniek Winschoten “gewoon” te kunnen parkeren en dan naar Zuidlaren te rijden en bij Lagerhout vertwijfeld te geraken door al die lege parkeerplaatsen. Waar zal ik hem neerzetten? Werken als iedereen met vakaansie is heeft wel wat. De redactie neemt ook wat vrij. We nemen de kaderbrief van de Raad van Bestuur mee voor als we een minne dag hebben. Zo toekomstgericht en optimistisch dat je hem op het strand kunt lezen. Een brief die de directies uitnodigt om te fantaseren over vernieuwingen (innovaties) en onderzoek. Dat kan ook mooi op het hete zand. Nu Klink zijn bezuinigingsplannen voor de groep die nooit protesteert heeft teruggetrokken en die voor de groep die uitstekend kan protesteren heeft gehandhaafd geeft dat ook even lucht voor toekomstplannen. Na de vakantie is, als we het goed hebben begrepen, de E in de maand. E-rehabilitatie, e-psychotherapie, e-Fact, e-etc. Nog eventjes.

Naar DSM V Voordracht Jim van Os 18 februari 2010, op het verpleegkundig symposium in Ede. Er is een voortdurend streven naar het verbeteren van diagnostische classificaties. Het verbeteren van de DSM !V richting DSM V is gaande. Op de achtergrond spelen verzekerings belangen, politieke belangen, industriële belangen. Bij een ideale DSM V moeten diagnosen kloppen bij te constateren symptomen (fenotype), de diagnose moet valide zijn, acceptabel voor patiënten en bruikbaar in de praktijk. Hierna vorm een uitwerking van de dilemma’s die spelen bij het tot stand komen van DSM V. Rond het fenotype blijkt het in de praktijk is dit lastig. Kendel et al toonden in 1996 aan dat 28,4% van de mensen in de algemene bevolking psychotische symptomen aangaf. Echter clinici gaven slechts 0,7% van de bevolking aan als hebbende een psychose (gebaseerd op antipsychotica gebruik, ziekenhuis opname, langdurige beperkingen, ziekteduur etc.).

U leest de maandelijkse nieuwsbrief van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen (kortweg: PPP). De programmagroep is een samenwerkingsverband tussen Lentis/Linis, UMCG/UCP en het RGOC. Deze samenwerking heeft als doel een gezamenlijk zorgprogramma te implementeren en te komen tot een cliëntvolgsysteem voor mensen met een psychotische stoornis. Programma Psychotische Stoornissen Programmaleider: Rob Versteden Voorzitter Provinciale Programmagroep: Rikus Knegtering Secretariaat: Ellen Klein Adres: Laan Corpus den Hoorn 102 9728 JR Groningen tel. 050 –522 35 83 www.pppgroningen.nl Leden van de Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen: Wim Bloemers Ineke Koopmans Henny ten Hove Hein Bokern Anita Jonkers Astrid Kuster Anne Miedema Pieter Jan Mulder Janneke Nieuwland Nynke de Boer Harald Schneider Ellen Siegert Bertil Bakker Peter Reuvekamp Harma Peetsma Frank van Es Gert Wolters Hans Pompe Jacqueline Cambier E-mail: Programma Psychose/GGZGRN ppp@lentis.nl Redactie: Rob Versteden Janneke Nieuwland Ellen Klein


Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken met vergelijkbare uitkomsten. In een meta-analyse blijkt dat zo’n 20% van de bevolking psychotische symptomen ervaringen als het horen van stemmen of ervaren van achterdocht (Van Os et al 2008). Blijkbaar bepaalt niet het hebben van symptomen, maar eerder de impact van deze symptomen op het gedrag of iemand in de problemen raakt, in sociaal conflict komt en bij de GGz voor hulpverlening wordt aangemeld. De zorgbehoefte wordt dus niet zozeer bepaald door de symptomen maar door de interactie van symptomen op het gedrag en de omgeving. Kapur geeft aan dat het ontstaan van psychosen wellicht vooral te maken hebben met valse betekenis geven aan dingen die waargenomen worden. Er is normaal een voortdurende selectie van vele prikkels die zich aan een individu opdringen. Als deze selectie mis gaat en een persoonlijke betekenis krijgen, ontstaan symptomen als wanen. Men spreek wel van “aberant salience”, een verstoorde betekenis geven. Er is dus een psychologisch proces gaande op basis van waarnemingen waarbij mensen een verstoorde betekenis geven aan hun ervaringen.

VERWIJZERTJES SAMENWERKING Lentis Linis UMCG Universitair Centrum Psychiatrie Rob Giel Onderzoekcentrum

KENNISCENTRA www.kenniscentrumphrenos.nl

CLIËNTEN, PATIËNTEN EN NAASTBETROKKENEN

Ypsilon De vraag naar de validiteit van een diagnose, is de vraag of een Anoiksis bepaalde diagnose “echt bestaat”. Geprobeerd wordt aan te tonen labyrint/in perspectief dat een bepaalde diagnose een specifieke symptomatologie heeft, Tien sleutelfactoren voor herstel een specifieke oorzaak, specifiek beloop een specifieke Stichting Recovery Nederland behandeling. Veel psychotische categorieën laten zich in de Meer weten over psychosen en praktijk moeilijk onderscheiden. Zo is er bijvoorbeeld veel overlap schizofrenie? tussen de symptomen in het kader van bipolaire symptomen en Kinderen van ouders met symptomen in het kader van een schizoaffectieve stoornis. psychiatrische problemen Vaak is gedacht de zogenaamde “first rank symptomen” zoals Stichting Nieuw Nabuurschap gedachten implanteren ervaren of opdrachten krijgen, specifiek Maatjesproject van Humanitas zijn voor schizofrenie etc. In de werkelijkheid blijken “first rank symptomen” nauwelijks tussen bipolaire stoornissen en schizofrenie te onderscheiden. ALGEMENE INFO Wat wel bipolaire stoornissen redelijk onderscheid van aan schizofrenie verwante symptomen zijn manische symptomen (van Netwerk Vroege Psychose Os 2000) of het hebben van een ontwikkelingsachterstand voor de Pandora aanvang van de stoornis (Muray et al 2004)

De bruikbaarheid van een diagnose gaat bijvoorbeeld over of een diagnose iets zegt over zorgbehoefte. De aanwezigheid van een bepaalde diagnose (categorale benadering) helpt in de praktijk weinig om de zorgbehoefte te bepalen. De aanwezigheid en ernst van psychotische symptomen, depressie, negatieve symptomen, cognitieve symptomen en manische symptomen help meer bij het bepalen van zorgbehoeften. Men spreekt bij het bepalen van de mate van ernst van allerlei subsyndromen wel van een “dimensionele benadering” van diagnosen. Het blijkt dat de combinatie van categorale indelingen en dimensionele indelingen het meest zegt over zorgbehoeften (Psych.Med 1999a en b). De acceptatie van diagnosen als schizofrenie en verwante psychosen is lastig. Aan het etiket schizofrenie hangen allerlei vooroordelen, die maken dat er onnodige stigma’s worden gevormd die patiënten benadelen (Sebastian Faulks 2008). De wetenschappelijke evidentie wordt onvoldoende gebruikt om maatschappelijk vooroordelen op goede gronden te verwerpen, de term schizofrenie is daarbij niet helpend. Met name vertegenwoordigers in de beroepsgroep laten de

ONDERZOEK EN WETENSCHAP medscape Richtlijn schizofrenie

ZORGPROGRAMMA PSYCHOTISCHE STOORNISSEN Klik hier voor het rapport www.phamous.nl


wetenschapppelijke nuance onvoldoende doorklinken in hun contact met de media. In Japan en Honkong zijn inmiddels mede onder druk van de politiek nieuwe termen ingevoerd voor aan schizofrenie verwante psychotische stoornissen (Sato World Psychiatry 2006). In de DSM V zal vooralsnog de term schizofrenie niet verdwijnen, maar zullen er dimensionele categorieën worden toegevoegd aan de classificatie. Met name historische, financiele en politieke aspecten staan een meer fundamentele verschuiving in de DSM V niet toe. Het is echter de plicht van de beroepsgroep om actief de nuance van wat onder schizofrenie wordt verstaan duidelijk te maken als bijdrage tot het bestrijden van nodeloze stigmatisering.

Stemmen nog steeds de baas De Stemmenpoli van het UCP, UMCG, bestaat volgend jaar 15 jaar! Op de Stemmenpoli behandelen we mensen met auditieve hallucinaties, ongeacht de diagnose. Het enige inclusiecriterium is last van stemmen en een hulpvraag daarbij. Mensen met een psychotische stoornis komen in aanmerking, maar ook patiënten met bijvoorbeeld een angststoornis, depressieve stoornis of persoonlijkheidsproblematiek en daarbij stemmen, kunnen gerust verwezen worden voor (mede)behandeling. Ook second opinion is mogelijk. Contra-indicaties voor behandeling zijn een primaire verslaving en ernstige desorganisatie. We behandelen met HIT (Hallucinatiegerichte Integratieve Therapie), een integratieve vorm van therapie, bestaande uit een copingtraining, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, systeeminterventies, rehabilitatie en medicatie. Meer informatie over de behandeling is o.a. te vinden op de website van het UCP (http://www.psychiatrie.umcg.nl/ucp/patienten/Polikliniekbezo ek/stemmenpoli.html) en in onze folder. De folder is op te vragen via de mail of telefonisch bij het secretariaat Psychosen, UCP, maar staat binnenkort ook op de PPP site. Sinds september heeft Rosemarie de Boer, klinisch psycholoog, de behandelcoördinatie overgenomen van Jack Jenner. Het team bestaat verder uit Esther Holthausen, GZ-psycholoog en, vanaf 1 juli, Anne Neeltje Scholten-Stalenhoef, psychiater. Aanmelden kan schriftelijk of per mail bij Rosemarie de Boer (r.de.boer@psy.umcg.nl), via het secretariaat Psychosen (psychosen@psy.umcg.nl) of via de Balie. Adres: Stemmenpoli CC60 Postbus 30 001 9700 RB Groningen 050-3612132


ZORG VOOR BETERE TIJDEN, een appèl aan hulpverlener en cliënt De projecttijd van Zorg voor beter zit erop. Gedurende 1,5 jaar naam Linis met 14 andere GGz instellingen deel aan dit landelijke project. www.zorgvoorbeter.nl Via de kwartaalrapportages in de nieuwsbrief van PPP en Lentis kon u het project volgen. De uitkomsten van de ROPI meeting zal het Trimbos op 29.6. presenteren. Wij probeerden als team in een tijdelijke samenwerkingsverband in korte tijd concrete verbeteringen met en voor cliënten te realiseren door implementatie van bestaande kennis, goede voorbeelden en eigen ideeën. Persoonlijk herstel en sociale participatie waren en zijn de hoofddoelen. De resultaten werden op 24 juni in het buurthuis het Heerdenhoes in Groningen gepresenteerd. De concrete resultaten in cijfers en bevindingen zijn op te vragen bij zorgvoorbeter@lentis.nl In het kort: Er zijn 33 netwerkcirkels en contactschalen ingevuld. Deze instrumenten worden inmiddels ook in de provincie gebruikt. Er zijn activiteiten ontwikkeld in buurthuis van oude wijken en met mensen van Linis. Via de opgebouwde contacten met Stiel worden cliënten direct door Stiel medewerkers uitgenodigd voor passende activiteiten in hun eigen wijk. Er zijn Ropi metingen in 2 activiteitencentra afgenomen. Er zijn concrete samenwerkingsvormen met Stiel en Humanitas in de praktijk gebracht. Twee draaiboeken geven inzicht in werkwijze van opzetten cultuur in de buurt en koksmaatjes. Het programma De middag lag in handen van onze presentatrice Karin Bos, secretaresse management van Linis stad, om het even kort te houden. Deze bijeenkomst werd opgeluisterd door een kort schouwspel van Foolcolor mediaproducties. Contact maken is voor iemand die langdurig zorg ontvangt, geen baan heeft en weinig tot geen bevestiging krijgt een zware klus. Met humor en uit het leven gegrepen werd dit onderwerp met veel bravour op de planken gebracht. Cliënten spraken over hun persoonlijke ervaringen bij optredens als schilderes tijdens een culturele bijeenkomst en als buurthuisbezoeker en vrijwilliger. Medewerkers van Stiel en Humanitas benadrukten het belang van samenwerking met Linis. In de afgelopen projecttijd is een wederzijds gewaardeerd en vruchtbaar contact opgebouwd in 2 stadswijken. Nieuwe bijeenkomsten m.m.v. Linis artiesten zijn reeds gepland door de nieuwe activiteitengroep bestaande uit 2 wijkbewoners en BW bewoners m.m.v. BW medewerker en Stiel. Humanitas levert maatjes voor buurthuisbezoeken en stelt eveneens samenwerking op prijs. Immers vervolgen wij dezelfde doelen! In oude wijken is een begin gemaakt door het organiseren van een expositie in een buurthuis. De kunstenaars zijn bezoekers van AC


Noord van Linis/Lentis. Wij zochten en vonden aansluiting bij “koksmaatjes” en werken nauw samen met UCP voor dit project. De verschillende ervaringen met kookclubs in stad en provincie worden gebundeld en kunnen tot nieuwe initiatieven leiden. Hoe organiseer je koksmaatjes en of cultuur in de buurt? Dat kunt u nalezen in de draaiboeken die wij u graag aanbieden. Op de info tafel was voldoende materiaal ook van Stiel, Humanitas, preventie en foolcolormedia te vinden. conclusies Wij beseffen dat per wijk mensen en voorzieningen van elkaar verschillen. Wijkgericht werken wordt dus in de toekomst ook wijkspecifiek werken. Bepaalde werkwijzen of praktijken los laten om ruimte te maken voor een nieuwe werkwijze: de ontwikkeling van cliënt en beleid/mogelijkheden volgend. De splinternieuwe kerngroep gevormd uit de 6 factteams in de stad zullen een vervolg geven aan deze weg en ervoor zorgen dat we ons voordeel doen met de opgedane ervaringen en samen met cliënten blijven zorgen voor betere tijden, waarbij rehabilitatie en herstel nog meer aandacht verdienen. Het is een kwestie van lange adem, van zorgvuldig luisteren naar de vraag van de cliënt en samen met de cliënt als mens diens kwaliteiten ontdekken en benutten. Zodoende komt herstelgerichte zorg ook meer in beeld. De samenwerking met preventie was waardevol en zal voortgezet worden met het volgende: Met het nieuwe project ervaringsdeskundigheid kunnen we inspelen op de verbinding van ervaringsdeskundigheid en herstel. De voorlopige uitslag van het Trimbos geeft aan dat wij actief bezig zijn met sociale participatie waarbij concreet beleid op herstel geformuleerd dient te worden. M. Ufkes Projectleider

Herstelvoordracht door Annette Plooij op het verpleegkundig congres ”As the World turns”, 18-2-2010 te Ede Bijdrage: H. Knegtering en S. Castelein Het rehabilitatie denken bracht belangrijke verbeteringen voor patiënten in de tachtiger en negentiger jaren. Halverwege de negentiger jaren kwam het herstelconcept op. Het gaat daarbij om het perspectief van de patiënt, waarbij de patiënt zelf aangeeft hoe hij/zij haar leven wil inrichten en welke hulp hij/zij nodig heeft. Dokters denken vaak in termen van genezing en komen dan in relatie tot schizofrenie tot een soort ‘self fulfilling prophecy’ ten aanzien van de slechte prognose. Cliënten hebben een andere betekenis van herstel ontdekt, gebaseerd op eigen kracht en eigen regie. De beslissende graadmeter van herstel is leren omgaan met de symptomen en tegelijkertijd met een doel ergens naar toeleven. Herstel betekent dus niet dat er geen symptomen meer zijn of dat er geen professionele hulp nodig is. Annette Plooij, ervaringsdeskundige en werkzaam bij het


Kenniscentrum Rehabilitatie, schetste een persoonlijk portret rond haar angststoornis die vele jaren haar leven in de greep nam. Nadat ze rond haar angst en dwangstoornis door hulpverleners als therapie resistente werd beschouwd, besloot ze haar leven in eigen hand te gaan nemen. Met vallen en opstaan wist ze zelfstandig te gaan wonen en een baan te krijgen met een doel in haar leven. Ze heeft haar leven redelijk op orde, maar ze weet dat bij externe stress symptomen tijdelijk kunnen toenemen, mogelijk tot aan opname toe. Toch heeft ze geleerd dat er ook steeds een weg terug is, waarbij ze als ervaringdeskundige greep houdt op haar situatie. Anthony beschrijft herstel als een persoonlijk proces, het ontgroeien van de rampzalige gevolgen van een psychiatrische stoornis naar het leiden van een betekenisvol leven. Wilma Boevink (Trimbos-instituut) is een van de leiders van de herstelbeweging in Nederland. Ze waarschuwt ervoor dat patiënten met een psychiatrische stoornis zichzelf vaak zien als samenvallend met hun diagnose. Het is van belang te realiseren niet de stoornis te zijn, maar de stoornis te hebben. De psychiatrische behandeling leidt tot allerlei ongewenste ervaringen rondom opnames, behandeling en een confrontatie met eigen verdriet. Bij vermindering van de symptomen blijkt de maatschappij zeer onwelkom. Patiënten moeten zich van al deze situaties bevrijden op weg naar herstel. Het hervinden van de eigen kracht noemt men empowerment. Herstel gaat niet slechts om beter functioneren, maar ook om controle te hebben op je eigen leven en het stellen van eisen aan de omgeving. Het gaat dus ook over eisen stellen aan de hulpverlening. Dit vraagt van hulpverleners een ondersteunende attitude. Zorg is de wandelstok, de patiënt is degene die wandelt. Ervaringsdeskundigheid vormt een belangrijk element van herstel. Cliëntengroepen hebben eigen herstel programma’s ontwikkeld als ‘Herstellen doe je zelf’ en het ‘HEE’. Het herstelconcept is daarbij een krachtig concept naar een completer functioneren.

Anoiksis

Klik op deze link voor meer informatie over Anoiksis

Ypsilon Jaarflits Ypsilon biedt 2009 in 1 oogopslag Maar liefst 32 pagina's had Ypsilon nodig om de activiteiten in Klik op deze link voor meer haar jubileumjaar 2009 te beschrijven. "En dan nog is het niet eens alles", voegt Ypsilonvoorzitter Marja Hasert eraan toe. Maar informatie over Ypsilon voor wie dat een beetje te gortig is, heeft de vereniging iets nieuws ontwikkeld: de Jaarflits. De kleurige uitgave geeft op een dubbezijdig velletje de meest spraakmakende activiteiten weer. De uitgave is voor iedereen te downloaden via www.ypsilon.org/jaarverslag, waar ook de complete versie is te vinden


Congressen Schizofreniecongres Wanneer: 18 november 2010 te Zwolle Veranderde inzichten in de diagnostiek en behandeling van schizofrenie hebben de zorgverlening de afgelopen jaren sterk in beweging gebracht. Dit jaar verschijnt de nieuwe Richtlijn Schizofrenie waarin, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, de beste behandeling en begeleiding bij schizofrenie wordt beschreven. Het congres wil een tussenstand weergeven in de beweging naar een nieuw concept, nieuwe zorgtrajecten en nieuwe interventies.

Groepen “Mannen onder elkaar De afdeling FACT-Veendam organiseert een lotgenotencontact voor mannen die begeleiding krijgen van een van de medewerkers  van het team, maar mannen uit andere regio s zijn ook welkom.De bijeenkomsten zijn voor mannen die ervaringen willen delen en met elkaar in contact willen komen.In aanwezigheid van 2 teamleden kunnen jullie elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over zaken die jullie bezig houden. Je kunt op deze manier dus sociale contacten opdoen, ervaringen, herkenning, steun en informatie delen met elkaar. Iedereen kan op zijn manier meedoen. Als je vooral wilt luisteren of je wilt iets vertellen, alles is mogelijk. Waar het in de bijeenkomsten over gaat word in gezamenlijk overleg bepaald. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijv: - Dag en nachtritme - Wie zijn belangrijk voor je en waarom - Ontspanning - Wat vind je leuk om te doen - Wel of geen medicatie - ………… Waar en wanneer: Iedere week op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur op de Locatie van Lentis aan de Nassaustraat 171 te Veendam. Als het een probleem is om te komen is er een mogelijkheid dat we je ophalen. Henk Tiegelaar en Conny Kochx.

voor meer informatie www.pppgroningen.nl


Lotgenotengroep Klik op deze link voor meer De afdeling Psychosen van het UCP organiseert informatie over de lotgenotencontact voor patiënten die een psychose hebben lotgenotengroep meegemaakt en die graag in contact willen komen met anderen. Lotgenotencontact is voor veel patiënten een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie. Het kan ondersteuning bieden bij het verwerken van een psychotische stoornis en bij het leren leven met een deze stoornis. Bijeenkomsten In aanwezigheid van een hulpverlener wordt tijdens acht of meer bijeenkomsten in een ontspannen sfeer gesproken over onderwerpen die door de groep worden ingebracht. Iedereen kan op zijn eigen manier meedoen. Als u vooral veel wilt luisteren of juist vertellen, is dat mogelijk. Als u het moeilijk vindt om in een groep te praten, dan wordt daar rekening mee gehouden. Waar en wanneer Eens per twee weken is er op dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur een bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in het UCP

Libermanmodules

 Eind augustus start de Libermantraining: "omgaan met sociale relaties” De cursus is bedoeld voor mensen die er in hun dagelijks leven tegenaan lopen dat ze moeilijk in contact komen met anderen en/of het moeilijk vinden dit contact te behouden. Het is een vaardigheidstraining, dus er wordt veel geoefend. De volgende vaardigheden komen aan bod: 1.Communicatievaardigheden Hoe kunt u een gesprek beginnen, voortzetten en afsluiten. Hoe kunt u inschatten of een ander contact met u wil. Waar let u dan op? Welke signalen kunt u als een uitnodiging voor verder contact opvatten en hoe gaat u om met een afwijzing? 2.het aangaan van sociale relaties, ontmoeten hoe kunt u contact met een ander aangaan; hoe een afspraak maken en een gezamenlijke activiteit plannen en ondernemen; bij welke situatie hoort welk gedrag?

3.het onderhouden van sociale relaties, "bel jij mij of bel ik jou"? Hoe kunt u relaties onderhouden; hoe uit u positieve en negatieve gevoelens ten opzichte van een ander en accepteert u deze? 4. beslissingen nemen, kiezen of verliezen

Informatie/aanmelden: Manuela Veenstra Linis FACT team 3 Telefoonnummer: 050-5223534 E-mail: mk.veenstra@lentis.nl


Hoe vindt u dat uw relatie verloopt en wilt u ermee doorgaan of de relatie juist verbreken ? De cursus is op vrijdagmiddag van 14-15.30 uur bij LINIS/FACT, en duurt plusminus 20 weken.

Training Liberman: leren omgaan met verslaving Doelstelling: " Nee “ zeggen tegen alcohol/drugs en "ja" tegen gezonde genoegens. Doelgroep: De training is bedoeld voor mensen met een psychiatrische handicap en afhankelijkheid van alcohol en/of drugs. Frequentie: Je 1 keer per week naar een groepstraining. De training bestaat uit een basistraining van zestien bijeenkomsten van 2 uur incl. pauze Start: September 2010

Er zijn 6 Libermanmodules namelijk: Module 1: Omgaan met antipsychotische medicatie. Module 2: Omgaan met psychotische symptomen. Module 3: Omgaan met vrije tijd. Module 4: Omgaan met verslaving. Module 5: Omgaan met werk. Module 6: Omgaan met sociale relaties en intimiteit: Deel 1: het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Deel 2: het aangaan en onderhouden van een intieme relatie. Health 4U Health 4U: voor wie is het? Health 4U is speciaal ontwikkeld voor mensen die medicatie gebruiken omdat ze last hebben van psychische klachten. Vaak leiden deze klachten, in combinatie met medicatie, tot een ongezonde levensstijl waardoor mensen zwaarder worden en de lichamelijke conditie kan verslechteren. Deze training is ontwikkeld om hier wat aan te doen. Health 4U: wat is het? Health 4U is een unieke combinatie van verschillende trainingen die kunnen helpen om ongezonde gewoonten te veranderen, overgewicht te bestrijden en uw conditie te verbeteren. Het uitgangspunt is dat overgewicht en de kans op ziekte, ook als

Meer weten over Health 4U, klik op deze link


deze ontstaan door bijwerkingen van medicatie, vooral samenhangen met eenzaamheid, negatieve gevoelens en vervelende gedachten. Deze leiden vaak tot ongezonde gewoonten zoals veel roken, teveel eten en onvoldoende beweging.

Informatie bij: Secretariaat Linis FACT team 5 Marian Kanon Telefoon: 050-5223349 E.mail: m.kanon@lentis.nl

Familieavonden De afdeling Psychosen van het UCP organiseert regelmatig informatie-bijeenkomsten voor familieleden van patiënten die psychotisch zijn of zijn geweest. U vindt hier meer informatie over deze bijeenkomsten. Voor wie en waarom Psychotische klachten beïnvloeden niet alleen het leven van de patiënt, maar ook dat van de mensen uit zijn omgeving. De psychotische klachten kunnen bij de partner, kinderen, ouders, broers en zussen bijvoorbeeld leiden tot zorg, onzekerheid, spanning en angst. Voorlichting over psychosen en het uitwisselen van ervaringen met anderen, kunnen dan nuttig zijn en steun bieden. De familieavonden kunnen helpen beter met eventuele problemen om te gaan. Tijdens de familieavonden zijn er leden van Ypsilon aanwezig. Dit is de patiëntenvereniging voor familieleden van psychotische patiënten. De leden houden voordrachten en beantwoorden vragen vanuit hun eigen ervaringen. Ook vertellen zij welke activiteiten de vereniging organiseert.

Psycho-educatie De afdeling Psychosen van het UCP organiseert wekelijks voorlichtings-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de oorzaken, de behandeling en de preventie van psychosen. Voor wie De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mogelijk psychotische verschijnselen hebben of hebben gehad.

Klik op deze link voor meer informatie over de familieavonden

Aanmelden bij: Secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie Telefoon: 050-3612132 of via e-mail psychosen@psy.umcg.nl

Klik op deze link voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten

Aanmelden bij: Secretariaat Psychosen van het Universitair Centrum Psychiatrie De gegeven informatie helpt bij het uitzoeken of er psychotische Telefoon: 050-3612132 symptomen zijn of zijn geweest. Ook helpt de informatie beter met of via e-mail psychische klachten om te gaan en te weten wat er aan te doen is. psychosen@psy.umcg.nl

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor patiënten van het UCP en daarbuiten. Waar en wanneer De bijeenkomsten zijn elke vrijdagmiddag (m.u.v. van feestdagen) van 13.30 tot 14.30 in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG.


Goldstein sociale vaardigheden Informatie/opgave bij: Secretariaat Linis FACT team 4 Alda Arts Telefoon: 050-5223213

Er zijn 8 verschillende trainingen namelijk: 1. Een praatje maken; 2. Luisteren; 3. Iets bespreken; 4. Opkomen voor je mening; 5. Uiten van waardering en genegenheid; 6. Reageren op waardering en genegenheid; 7. Uiten van boosheid en irritatie; 8. Reageren op boosheid en irritatie.

E.mailad.arts@lentis.nl

   

Omgaan met schizofrenieMet enige regelmaat wordt de cursus 'Omgaan met schizofrenie' voor directbetrokkenen aangeboden (minimaal 8, maximaal 12 deelnemers). Schizofrenie ontwricht het leven van degene bij wie de diagnose is gesteld én van directbetrokkenen. Uit onderzoek naar de cursus blijkt dat deelnemers zowel op de korte als langere termijn minder belasting ervaren en beter in hun vel zitten. De cursus

 

meer info en aanmelden: Welnis Preventie, telefoon (050) 522 32 98 of mail naar De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod: Informatie preventie@lentis.nl over ziekte en behandelingsmogelijkheden, probleemoplossende  vaardigheden, noodplan/crisiskaart, sociale steun, praten over de  ziekte met ‘de buitenwereld’, zorg voor uzelf, omgaan met de hulpverlening.Praktische informatie - De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten van twee uur. - Er wordt gewerkt met een cursistenwerkboek en het boek ‘Leven met een psychotische stoornis’ van Martin Appelo (2004). - De deelnamekosten zijn € 36,- (voor cursusmateriaal).

Overzicht PMT groepen Maandag 11.00 – 11.50 11.00 – 12.00 12.00 – 13.15 13.30 – 14.30 13.30 – 14.15

Tennisgroep

Sionskerk

Patrick

Nordic Walking

Wisselende vertrekpunten Stichting Kelderwerk (Hamburgerstraat) Sionskerk Korreweg Hereweg

Peter

Fitnessgroep

Voetbalgroep Fitnessgroep

Patrick

Peter Patrick

Informatie bij: Patrick Jeras: 06-12188245 aanwezig op maandag en donderdag E- mail: ap.jeras@lentis.nl Peter v/d Berg: 06-12189342 aanwezig maandag t/m woensdag E-mail: pj.vandenberg@lentis.nl
14.30 – 16.00 14.30 – 15.30 16.00 – 17.00

Badmintongroe p gevorderd Wandelgroep

Sionskerk Korreweg Stadspark

Peter Patrick

Sport/ spelgroep H4Y

Hereweg

Patrick

Dinsdag 9.45-11.00

Zwemmen

13.00 – 14.00 Sport/ spelgroep 14.30 – 15.30 Badminton 16.00 – 16.45 Eugeria SportSpel

Scharlakenhof Haren Sionskerk Korreweg Sionskerk Korreweg Sporthal Chopinlaan

Peter Peter Peter Peter

Woensdag 10.30 – 12.00 13.00 – 15.00

Zwemmen (gemengd) Nordic Walking

De Parrel Eikenlaan Wisselende vertrek punten

Peter Peter

Donderdag 12.00 – 12.45 Fitnessgroep 13.00 – 14.00 Fitnessgroep

Hereweg Patrick Stichting Patrick Kelderwerk (Hamburgerstraat) 14.15 – 15.15 Sport/spelgroep Sionskerk Patrick (dames) Korreweg Naast de groeps-PMT is er ruimte voor individuele PMT De aanmelding gaat via de casemanager of persoonlijk begeleider. Wanneer iemand is aangemeld hebben wij een kennismakingsgesprek waar wensen en doelen besproken worden.041 Juli 2010  

PPP Nieuwsbrief is een uitgave van het zorgprogramma psychotische stoornissen in Groningen en de Kop van Drenthe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you