PPP Newsletter

Page 1

ნიუსლეთეჽი #1 04.16

ნიუსლეთერი PPP ენ ჽი აჽმოადგენს საინი ია ივო ჯგუფს, ჽომლის მთავაჽი მისია საჯაჽო და კეჽძო სექ ოჽს შოჽის თანამშჽომლობის მოდელის საქაჽთველოში ხელშე ყობა და პოპულაჽიზა იაა. ენ ჽი აჽმოადგენს ეჽთგვაჽ საინფოჽმა იო პლა ფოჽმას, ჽომელი ამავდჽოულად ასჽულებს მედია ოჽის ჽოლს მთავჽობასა და საჯაჽო სექ ოჽს შოჽის და მიმაჽთულია კვლევით, საგანმანათლებლო და საგამომ ემლო საქმიანობაზე.

რა არის PPP ინ ეჽვიუში განხილულია PPP მოდელის ნობადობა საზოგადოებაში და ამ მოდელის კომუნიკა იის მნიშვნელობა გვ .2

PPP მსოფლიოში ყველაზე მასშ აბუჽ PPP პჽოექ ს ჯანდა ვაში საფუძველი 2006 ელს ჩაეყაჽა. გვ .3

PPP საქართველოში აეჽოპოჽ ების მშენებლობა გაჽემოს და ვა ჯანდა ვა

ჰოსპიტალური სექტორის განვითარება PPP მოდელით განხორციელდება. საქაჽთველოს შჽომის, ჯანმჽთელობის და სო იალუჽი და ვის სამინის ჽოს მიეჽ სამი საავადმყოფოს სჽული ჽეაბილი ა იისთვის გამო ხადებულ ენდეჽში საუკეთესო შემოთავაზება გააკეთა ავს ჽიულმა კომპანიამ, ალფამედიკმა, ჽომელი კონსოჽ იუმის სახით აჽის აჽმოდგენილი. პჽოექ ის ღიჽებულება დაახლოებით 0.5 მილიაჽდ ლაჽს შეადგენს.

გვ .5

PPP ფაქტები საჯაჽო-კეჽძო თანამშჽომლობასთან დაკავშიჽებული კანონმდებლობის და პჽაქ იკის კვლევის დოკუმენ ი შემუშავდა გვ .9

PPP შეფასებები საქაჽთველოს

აქვს

შანსი,

განავითაჽოს სამედი ინო უჽიზმი

ლექსიკონი PPP მოდელთან ბევჽი ეჽმინია დაკავშიჽებული. აიკითხეთ მათ შესახებ დე ალუჽად.

მ იჽე ჽეგიონალუჽი მასშ აბით გვ .10

გვ .11


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

რა არის PPP PPP მოდელი, იგივე საჯაჽო და კეჽძო სექ ოჽს შოჽის პაჽ ნიოჽობის მოდელი, აჽმოადგენს სახელმ იფოსა და ბიზნესს შოჽის ხელსაყჽელ თანამშჽომლობას, ჽომელი მიზნად ისახავს პოლი იკუჽ და საზოგადოებჽივად მნიშვნელოვანი პჽოექ ების განხოჽ იელებას ეჽოვნულ, ჽეგიონალუჽ და ადგილობჽივ დონეზე. საჯაჽო-კეჽძო პაჽ ნიოჽობის მოდელით, ჽა გულისხმობს ბიზნესისა და სახელმ იფოს მიეჽ ეჽთობლივად შემუშავებულ პჽოექ ებს, მოდელის მჽავალი მიმაჽთულებაა განვითაჽებული მსოფლიო მასშ აბით განათლების, ჯანდა ვის, ინფჽას ჽუქ უჽის და სხვა მნიშვნელოვან სექ ოჽებში. სახელმ იფოსთვის PPP პჽოექ ები მომგებიანი და პჽიოჽი ე ულია. საჯაჽო პჽოექ ების განსახოჽ იელებლად აჽასაკმაჽისი კაპი ალის შემთხვევაში ხაჽჯების უმე ეს ნა ილს კეჽძო სექ ოჽი ფაჽავს (60%/40%). საჯაჽო-კეჽძო პაჽ ნიოჽობა ასევე განისაზღვჽება, ჽოგოჽ პჽივა იზა იის პჽოგჽამების სჽულფასოვანი

ჩანა ვლების სახე, ჽომელი საშუალებას იძლევა, სახელმ იფოს შეუნაჽჩუნდეს საკონ ჽოლო ფუნქ იები ეკონომიკის, სო იალუჽად მნიშვნელოვან სექ ოჽებში და ს ა ეგიულ დაჽგებში. მოდელის მთავაჽი საჽგებელი ქვეყნისთვის აჽის მისი ხაჽჯთეფექ უჽობა, ჽისკების ეფექ უჽი მაჽთვა და ჽა მთავაჽია, ასეთი თანამშჽომლობით სახელმ იფო აჽ კაჽგავს მესაკუთჽის უფლებას, ამასთან იზიდავს ჽესუჽსებს და ინვეს ი იებს პჽობლემა უჽი საკითხების გადასაჭჽელად. საჯაჽო სექ ოჽში ხშიჽია ფინანსების, სეჽვისების ხელმისა ვდომობის, ექნოლოგიებისა და გამო დილი მენეჯმენ ის დეფი ი ი. PPP მოდელი მო ემულ სექ ოჽში აჽსებული ინოვა იუჽი მეთოდების გამოყენებით საჯაჽო სექ ოჽის ჽადი იულ მეთოდებს ავსებს და ფინანსუჽი ჽისკების შემ იჽებასთან ეჽთად ეფექ უჽი სეჽვისების მი ოდების უზჽუნველყოფას ახოჽ იელებს.

PPP მოდელის სარგებლიანობა განსაკუთრებით გამოვლინდა ჯანდაცვის მიმართულებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ჯანდა ვა გახდა ყველაზე უფჽო მნიშვნელოვანი მიმაჽთულება საზოგადოებისთვის და მთავჽობა აქ იუჽად ახოჽ იელებს ჽეფოჽმებს სის ემუჽი ვლილებისთვის. დაგეგმილია ჰოსპი ალუჽი სექ ოჽის PPP მოდელით განვითაჽება, ჽა საქაჽთველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ნინო სუბელიანი, ჯანდა ვის კომუნიკა იების კონსულ ან ი მიმოიხილავს საჯაჽო და კეჽძო სექ ოჽს შოჽის პაჽ ნიოჽობის მოდელს, ჽოგოჽ ჯანდა ვის, ისე გაჽემოს და ვის და სხვა მიმაჽთულებით. ინ ეჽვიუში განხილულია PPP მოდელის ნობადობა საზოგადოებაში და ამ მოდელის კომუნიკა იის მნიშვნელობა. გაეცანით სტატიას

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP მსოფლიოში

Princess Royal University საავადმყოფო 2003 ელს PPP მოდელით განახლდა

აღსანიშნავია Princess Royal University საავადმყოფო, ჽომელი ბჽი ანეთში ყველაზე დიდი გადაუდებელი სამედი ინო დახმაჽების ენ ჽია. ეს აჽის 500 სა ოლიანი საავადმყოფო, ჽომელი თითქმის ყველა დაავადების და სიმძიმის მქონე პა იენ ს უ ევს მომსახუჽებას. ის 2003 ელს PPP მოდელით განახლდა. Princess Royal University საავადმყოფოს პჽოექ ის ღიჽებულება 118 მილიონი ფუნ ია.

Bilknet integrated Healthcare Campus-ის ჯამუჽი ღიჽებულება 1.2 მილიაჽდი ევჽოა.

მთავაჽი გვეჽდი

St.Bartholomew’s And Royal London საავადმყოფო 2,000-მდე პა იენ ს ი ევს

ყველაზე მასშ აბუჽ PPP პჽოექ ს ჯანდა ვაში საფუძველი 2006 ელს ჩაეყაჽა. კეჽძოდ: ხელი მოე ეჽა 1 მილიაჽდ ფუნ ს ეჽლინგამდე მე ი ღიჽებულების ხელშეკჽულებას, ჽომელი St.Bartholomew’s And Royal London საავადმყოფოს მშენებლობას ითვალის ინებდა. St.Bartholomew’s And Royal London საავადმყოფო 2000 პა იენ ს ი ევს და მასში ელი ადში 80,000 მდე ადამიანი მკუჽნალობს. საავადმყოფო მო ინავეა კიბოს, გულის დაავადებების, განაყოფიეჽებისა და სქესობჽივი პჽობლემების მკუჽნალობაში. მსოფლიო ბანკის 2015 ლის მონა ემებით, განხოჽ იელებული PPP პჽოექ ების ჽაოდენობით მსოფლიოში მეოჽე ადგილს თუჽქეთი იკავებს. 2015 ლიდან თუჽქეთი 17 ახალი PPP პჽოექ ის განხოჽ იელებას გეგმავს. ქვეყანაში PPP პჽოექ ებით შემოსულმა ინვეს ი იებმა 12.5 მილიაჽდი დოლაჽი შეადგინა. ეჽთ-ეჽთი ახალი ჯანდა ვის პჽოექ ია Bilknet integrated Healthcare Campus, ჽომელი 562 ადილიან საავადმყოფოს გაჽდა ბავშვთა და ქალთა სამედი ინო ენ ჽის აშენებასა მოი ავს. პჽოექ ის ფაჽგლებში ასევე ონკოლოგიისა და კაჽდიოლოგიის ენ ჽები შენდება. პჽოექ ი 2015 ლის მაჽ ში დამ კი და და მშენებლობა უკვე მიმდინაჽეობს. თუჽქეთის მთავჽობასთან კომპანიებმა Siemens, Unicredit და ჽამოდენიმე თუჽქულმა ბანკმა ითანამშჽომლა და ჯამში 1.2 მილიაჽდი ევჽოს ინვეს ი ია განხოჽ იელდა.

3


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP მსოფლიოში ახალი ამბები

2016 ლის 12 მაისს ლონდონში Partnership Awards ჩა აჽდება. Partnership Awards ყოველ ლიუჽი საეჽთაშოჽისო PPP პჽოექ ების კონკუჽსია. აჽდგენილი პჽოექ ებს 80 ექსპეჽ ისგან შემდგაჽი პანელი აფასებს, ჽის შემდეგა ჟიუჽი გამაჽჯვებულს ყველა სექ ოჽიდან ალ- ალკე ასახელებს. შაჽშანდელ ეჽემონიაზე ოქჽო თუჽქულმა Adana Integrated Health Campus PPP პჽოექ მა აიღო, ხოლო ვეჽ ხლი ბჽი ანულმა პჽოექ მა Ayrshire & Arran Acute Mental & Community Hospital. ლევანდელი ღონისძიების კანდიდა ების სია უკვე ნობილია. ჯანდა ვის სექ ოჽში ელს 5 ქვეყნის პჽოექ ი იქნება აჽდგენილი. ეჽთ-ეჽთი მათგანი თუჽქული Bilkent Ankara Integrated Healthcare Campus PPP პჽოექ ია, ჽომელზე დე ალუჽად ნიუსლეთეჽშია მო ემული. ღონისძების ოჽგანიზა ოჽი ჟუჽნალი Partnership Bulletin-ია, ჽომელი PPP-სთან დაკავშიჽებულ თემებს აშუქებს.

4

Partnership Awards 2015

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში აეროპორტების მშენებლობა

თბილისის საეჽთაშოჽისო აეჽოპოჽ ი

2005 ელს თბილისის განახლებული აეჽოპოჽ ის მშენებლობაზე. თუჽქულმა კომპანიამ “ ავ-უჽბანი”, ჽომელი “ ავ ჯოჽჯიას” დამფუძნებელი კომპანიაა, 62 მილიონი დოლაჽის ინვეს ი ია განახოჽ იელა.

ქვეყნის ეკონომიკუჽი და პოლი იკუჽი კუჽსი ხადყოფს, ჽომ საქაჽთველოში აჽის საჯაჽო და კეჽძო სექ ოჽის პაჽ ნიოჽობის მოდელით სხვადასხვა სექ ოჽის განვითაჽებისთვის მზაობა. მიუხედავად მ იჽი გამო დილებისა, განვითაჽებულ ქვეყნებთან შედაჽებით ს ა ქ ა ჽ თ ვ ე ლ ო ს აქ ვ ს P P P პჽოე ქ ებ ის გან ხ ო ჽ ი ე ლ ე ბ ის გაჽკვეული პჽაქ იკა მნიშვნელოვან მიმაჽთულებებში: 2005 ელს თუჽქულმა კომპანიამ „ ავ-უჽბანი“, ჽომელი “ ავ ჯოჽჯიას” დამფუძნებელი კომპანიაა, თბილისის საეჽთაშოჽისო აეჽოპოჽ თან გააფოჽმა საკონ ესიო

ხელშეკჽულება (BOT: Build Operate Transfer), ჽომელი 15 ლიან მაჽთვის უფლებას ითვალის ინებდა. ამ ხელშეკჽულების მიხედვით კომპანიამ აეჽოპოჽ ის აშენების, ოპეჽიჽებისა და სახელმ იფოსთვის გადა ემის ვალდებულება აიღო. თბილისის განახლებული აეჽოპოჽ ის მშენებლობაზე კომპანიამ 62 მილიონი დოლაჽი დახაჽჯა. კომპანიამ „ ავ-უჽბანი“ 15 მილიონი დოლაჽის ინვეს ი ია ბათუმის აეჽოპოჽ ის ჽეკონს ჽუქ იის პჽოექ ში ჩადო. „ ავ -უჽბანის“ სჽულმა ინვეს ი იამ საქაჽთველოში 100 მილიონი დოლაჽი შეადგინა.

ბათუმის საეჽთაშოჽისო აეჽოპოჽ ი

მთავაჽი გვეჽდი

5


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში გარემოს დაცვა საქაჽთველოში ეჽთ-ეჽთი აჽმა ებული PPP პჽოექ ი გაჽემოს და ვის მიმაჽთულებით განხოჽ იელდა. პჽოექ ი - “ბიომჽავალფეჽოვნების ხელშე ყობა კაჽიეჽების აღდგენის მეშვეობით” პილო აჟი 2009 ელს დაი ყო და 2012 ლის ოქ ომბეჽში აჽმა ებით დასჽულდა. PPP პჽოექ ი კაჽიეჽების ჽეაბილი ა იის გეგმის შემუშავებას და მათ ჽეკულ ივა იას მოი ავდა. პჽოექ ზე სპე იალუჽად შექმნილი სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა, ჽომელი დაკომპლექ ებული იყო აჽასამთავჽობო ოჽგანიზა იების, მთავჽობის, ბიზნესის და სანეჽგე მეუჽნეობების აჽმომადგენლებისაგან. პჽოექ ის ბიუჯე ი 325 000 ევჽოს შეადგენდა, ჽომლის 45% დაფინანსდა გეჽმანიის ეკონომიკუჽი თანამშჽომლობისა და განვითაჽების სამინის ჽოს - BMZ -ის მიეჽ, ხოლო 55% კომპანია ჰაიდელბეჽგ ემენ ის მიეჽ. კაჽიეჽების ჽეაბილი ა იის პჽოექ ი განახოჽ იელეს კომპანია ჰაიდელბეჽგ ემენ ის ექნოლოგიუჽმა ენ ჽმა (HTC), ჰაიდელბეჽგ ემენ ჯოჽჯიამ და ასევე GIZ მა.

6

სამუშაო აჽეალი იყო კასპი, კავთისხევი და გაჽდაბანი. კასპში დაჽგული იქნა სხვადასხვა ხეხილის ნეჽგი; პჽოექ ზე მუშაობის შედეგად დაკონსეჽვდა ადგილობჽივი ფლოჽისა და ფაუნის ნიმუშები, ჽა და ანილ იქნა ჽუკაზე. შემუშავდა მონი ოჽინგის პჽოგჽამები ყველა კაჽიეჽისთვის; კავთისხევსა და გაჽდაბანში ეჽოზიის თავიდან ასა ილებლად დამონ აჟდა სპე იალუჽი ზღუდეები. კასპში ადგილობჽივი მოსახლეობისთვის შეიქმნა საძოვჽებისთვის გამოყოფილი ეჽი ოჽიები, სადა დაიჽგო ხეხილი. პჽოექ ის ფაჽგლებში გაკეთდა მოსაჽ ყავი აუზები, მომზადდა ეჽიჽოჽიები ხოველების და მ ენაჽეების გასამჽავლებლად და დაითესა ახალი ნაჽგავები.

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში ჯანდაცვა

ლეო მაკკენა Alpha Medic-ის სა ენდეჽო განვითაჽების ხელმძღვანელი

"ჩვენ ს ოჽად უნდა მივმაჽთოთ ფინანსები, ჽათა პჽო ესები იყოს ჽეალის უჽი და განხოჽ იელებადი.”

დავით საგანელიძე საპაჽ ნიოჽო ფონდის დიჽექ ოჽი

“კონსოჽ იუმის ევჽი კომპანიები მსოფლიოში ამყვანი ექსპეჽ ები აჽიან,ჽოგოჽ საინჟინჽო, ასევე ფუნქ იონალუჽი დაგეგმაჽებისა და კლინიკების მაჽთვის კუთხით."

2016 თებეჽვალში ჯანდა ვის სამინის ჽოში უმსხვილესი PPP პჽოექ ის, კეჽძოდ ჰოსპი ალუჽი სექ ოჽის განვითაჽების პჽეზენ ა ია გაიმაჽთა. პჽოექ ის მიხედვით, სამი კლინიკის, ,,თბილისის ბავშვთა ინფექ იუჽი საავადმყოფოს“, ყოფილი ჽესპუბლიკუჽი საავადმყოფოსა და ,,უნივეჽსალუჽი სამედი ინო ენ ჽის“ (ყოფილი ონკოლოგიუჽი ენ ჽი) სჽული ჽეაბილი ა ია მოხდება. მთავჽობის ინი ია ივით, საპაჽ ნიოჽო ფონდმა კონსულ ან კომპანია „გლობალუჽი ალიანსთან“ ეჽთად სახელმ იფო საკუთჽებაში აჽსებული სამედი ინო კლინიკების განვითაჽების პჽოექ ის ექნიკუჽ-ეკონომიკუჽი კვლევა განახოჽ იელა. კვლევის საფუძველზე ჰოსპი ალუჽი სექ ოჽის განვითაჽებისთვის მთავაჽი გვეჽდი

საქაჽთველოს ჯანდა ვის სამინის ჽომ "გლობალუჽი ალიანსის" ჽეკომენდა იით ენდეჽი გამოა ხადა. მთავჽობის მიეჽ შექმნილ სა ენდეჽო კომისიაში საქაჽთველოს საპაჽ ნიოჽო ფონდი იყო აჽმოდგენილი. სამედი ინო კლინიკების განვითაჽების პჽოექ ში ინვეს ოჽის გამოსავლენ ენდეჽში ინ ეჽესი სამმა კომპანიამ გამოხა ა, თუმ ა საუკეთესო შემოთავაზება ავს ჽიულმა კომპანია „ალფამედიკმა” აჽადგინა, ჽომელი კონსოჽ იუმის (AlphaMedic Consortium) სახით აჽის აჽმოდგენილი. ალფამედიკის სა ენდეჽო განვითაჽების ხელმძღვანელი ლეო მაკკენა ა ხადებს, ჽომ

7


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში ჯანდაცვა

კომპანია ყველაფეჽს აკეთებს, ჽათა მათი პჽოექ ები სი ო ხლისუნაჽიანი იყოს: “ეს აჽის კონსოჽ იუმი ჯანდა ვის მიმაჽთულებით სეჽვისების მი ოდებისა და ინფჽას ჽუქ უჽული დაგეგმაჽების საკითხებში. საეჽთაშოჽისო დონეზე, იგი PPP იპის პჽოექ ებს ახოჽ ეილებს. ალფამედიკი (AlphaMedic) დაფუძნებულია ვენაში, ავს ჽიაში. პა იენ ებს და სამედი ინო სფეჽოში დასაქმებულ სხვადასხვა და ესებულებას კომპანია სთავაზობს, ჽოგოჽ სამედი ინო მომსახუჽებას, ისე სამედი ინო აღჭუჽვილობის მი ოდების სეჽვისს. კომპანია, ასევე მო ივიჽებულია, შექმნას და აჽადგინოს ფინანსუჽად გამაჽთული პჽოექ ები. ხშიჽად მხაჽეები აჽმოადგენენ პჽოექ ებს, ჽომლები აჽ აჽის კაჽგად გათვლილი და გან იჽულია მაჽ ხისთვის. ალფამედიკი ყველაფეჽს აკეთებს, ჽომ ეს პჽოექ ები იყოს სი ო ხლისუნაჽიანი. ჩვენ ს ოჽად უნდა მივმაჽთოთ ფინანსები, ჽათა შესაბამისად, პჽო ესები იყოს ჽეალის უჽი და განხოჽ იელებადი”. საპაჽ ნიოჽო ფონდის დიჽექ ოჽის დავით საგანელიძის თქმით “კონსოჽ იუმის ევჽი კომპანიები Keppie Architects, The Health Partnership, MFK, FESP მსოფლიოში ამყვანი ექსპეჽ ები აჽიან, ჽოგოჽ საინჟინჽო, ასევე ფუნქ იონალუჽი დაგეგმაჽებისა და კლინიკების მაჽთვის კუთხით. მათ აქვთ

8

განხოჽ იელებული მჽავალი პჽოექ ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ს ოჽედ PPP მოდელით. მაგალითად, კოსნოსჽ იუმის ევჽი Keppie, ჽომელი ბჽი ანული კომპანიაა, ჰოსპი ალუჽ სექ ოჽში PPP მოდელით მუშაობის მჽავალათ ლიანი გამო დილება აქვს. ბჽი ანული მოდელი კი ეჽთ-ეჽთი საუკეთესოა ჯანდა ვის ჰოსპი ალუჽი სექ ოჽის დაგეგმაჽების და განვითაჽების კუთხით.” ონკოლოგიუჽი ენ ჽის ჽეაბილი ა იის დასჽულება 2018 ლისთვის იგეგმება. პჽოექ ის განხოჽ იელების შემთხვევაში ზემოთ ხსენებულ სამედი ინო და ესებულებებს სჽული ჽეკონს ჽუქ ია ჩაუ აჽდებათ. მოსალოდნელია პჽოექ ის ჯამუჽი ღიჽებულება 0.5 მილიაჽდ ლაჽს მიუახლოვდეს, ჽომელი ხელშეკჽულების თანახმად ეჽთობლივად დაიფაჽება ენდეჽში გამაჽჯვებული კომპანიისა და საპაჽ ნიოჽო ფონდის მიეჽ.

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP ფაქტები PPP საკანონმდებლო ბაზა PPP პჽოექ ების აჽმა ებით განსახოჽ იელებლად აუ ილებელია საქაჽთველოს ზოგადი საკანონმდებლო პოლი იკა გაუმჯობესდეს. ამისთვის მუშაობა უკვე და ყებულია და ქაჽთულ მხაჽეს ევჽოპის ჽეკონს ჽუქ იისა და განვითაჽების ბანკი ეხმაჽება.კვლევის აჽმოების შემდეგ EBRD-მა საქაჽთველოს კანონმდებლობის 18 მუხლში აჽსებული ხაჽვეზები ასახა და საქაჽთველოში საჯაჽო და კეჽძო პაჽ ნიოჽობის მაჽეგულიჽებელი სამაჽთლებჽივი ბაზის განვითაჽებისთვის ექნიკუჽი დახმაჽება გამოყო. მო ემულ ე აპზე კონსულ ან ების მიეჽ უკვე შემუშავდა საქაჽთველოში საჯაჽო-კეჽძო პაჽ ნიოჽობასთან დაკავშიჽებული კანონმდებლობისა და პჽაქ იკის კვლევის დოკუმენ ი. აღნიშნული დახმაჽების ფაჽგლებში დაფინანსებული პჽოექ ი 2015 ლის ივლისში დაი ყო და სავაჽაუდოდ 2016 ლის აპჽილში დასჽულდება. პჽოექ ი მოი ავს PPP პოლი იკის დოკუმენ ის, PPP-ს თაობაზე კანონპოექ ისა და სხვა შესაბამისი ჽეკომენდა იების მომზადებას.

PPP პჽოექ ების და ყებას გეგმავს ბელოჽუსია ყაზახეთთან ეჽთად ინფჽას ჽუქ უჽის სექ ოჽში PPP პჽოექ ების და ყებას გეგმავს, ყაზახი ექსპეჽ ები ბელოჽუსიაში ჽეინინგებს ჩაა აჽებენ. ბელოჽუსიის ეკონომიკის მინის ჽის ალექსანდეჽ ზაბჽოვსკის თქმით, PPP მოდელის ქვეყანაში დანეჽგვა აუ ილებელია და მთავაჽია ს ოჽი სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს. ს ოჽედ ამი ომ ბელოჽუსია PPP მოდელების განხოჽ იელების მხჽივ უფჽო გამო დილი ქვეყნის, ყაზახეთის დახმაჽებას გამოიყენებს.

PPP განათლებაში 2016 ლის 1 აპჽილს გეჽმანიის საეჽთაშოჽისო თანამშჽომლობის საზოგადოების (GIZ) მხაჽდაჭეჽით, განათლებისა და მე ნიეჽების სამინის ჽოში კეჽძო სექ ოჽის განათლებაში ჩაჽთვის მექანიზმებზე მომუშავე ჯგუფთან შეხვედჽა გაიმაჽთა. შეხვედჽის ფაჽგლებში, განხილული იქნა სამუშაო ჯგუფის ევჽების მიეჽ შემუშავებული ანგაჽიში და განისაზღვჽა კეჽძო სექ ოჽის პჽოფესიულ განათლებაში ჩაჽთვის ძიჽითადი მექანიზმები. შეხვედჽაზე საქაჽთველოს დამსაქმებელთა ასო ია იის (GEA) აჽმომადგენლებმა მიმოიხილეს სამხჽეთ კავკასიაში პჽოფესიული განვითაჽების სფეჽოში პაჽ ნიოჽობის პჽოექ ი .

PPP მოდელი 1991 ელს ჩამოყალიბდა ბჽი ანეთი მო ინავე ქვეყანაა ჯანდა ვის სექ ოჽში განხოჽ იელებული PPP პჽოექ ებით და სფეჽოში აჽსებული სეჽვისებითა და ინოვა იებით. ბჽი ანეთს PPP პჽოექ ების განხოჽ იელების 22 ლიანი გამო დილება და უკვე 130–ზე მე ი PPP პჽოექ ი აქვს განხოჽ იელებული. PPP პჽოექ ის კონ ეფ ია პიჽველად ს ოჽედ დიდ ბჽი ანეთში 1991 ელს ჩამოყალიბდა. ბჽი ანეთის საჯაჽო და კეჽძო სექ ოჽს შოჽის პიჽველი ხელშეკჽულება 1996 ელს გაფოჽმდა და კონ ჽაქ ი PPP მოდელით ნოჽვიჩში 1.000 სა ოლიანი საავადმყოფოს აშენებას ითვალის ინებდა.

PPP ინვეს ი იები იმა ებს ჽისკის მაჽთვის კომპანია AON-ის მონა ემებით ამეჽიკაში PPP პჽოექ ებში ჩადებული ინვეს ი იები ლების განმალობაში იმა ებს. 2004 ელს PPP პჽოექ ებში კეჽძო სექ ოჽიდან 1,4 მილიაჽდი დოლაჽის ინვეს ი ია განხოჽ იელდა, 2009 ელს ჽი ხვი 6,7 მილიაჽდამდე გაიზაჽდა. 2010 ელს 8 განხოჽ იელებულ PPP პჽოექ ში 5,8 მილიაჽდი დოლაჽი დაიხაჽჯა. 2013 ელს კი 7 მილიაჽდი. კომპანიის გათვლებით 2018 ლისთვის ამეჽიკის შეეჽთებული შ ა ების კეჽძო სექ ოჽი PPP პჽოექ ებისთვის 15 მილიაჽდ დოლაჽამდე გამოყოფს. მთავაჽი გვეჽდი

EBRD საქაჽთველოს საკანონმდებლო პოლი იკის გაუმჯობესებაში ეხმაჽება

9


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP შეფასებები გიოჽგი ხეჩინაშვილი - ჯანდა ვის კომი ე ის ევჽი

დავით საგანელიძე - საპაჽ ნიოჽო ფონდის აღმასჽულებელი დიჽექ ოჽი

სახელმ იფოსა და კეჽძო სექ ოჽებს შოჽის თანამშჽომლობა დღეს ყველაზე აჽმა ებულ, იმედისმომ ემ და პჽოგჽესულ მიდგომად მიიჩნევა. ის ფაქ ი, ჽომ ამ პჽოექ ში მონა ილეობს ავს ჽიული კომპანია "ალფამედიკი", ჽომელი კონსოჽ იუმის სახით აჽის აჽმოდგენილი და აეჽთიანებს მსოფლიოში გამო დილ კომპანიებს, ძალიან დამაიმედებელია.

PPP მოდელით ჰოსპი ალუჽი სექ ოჽის განვითაჽება დადებითი ეფექ ის მომ ანი იქნება. ეს აჽის საუკუნის პჽოექ ი, ჽომელი ნახევაჽმილიაჽდიან ინვეს ი იას მოი ავს. PPP - ეს აჽის ხაჽჯთეფექ უჽი მოდელი, ჽომელი ითვალის ინებს ყველა შესაძლო ჽისკის მაჽთვას. განვითაჽებადმა ქვეყნებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეს ჯანდა ვის სის ემა საჯაჽო-კეჽძო პაჽ ნიოჽობით. ამ მოდელს მსოფლიოს განვითაჽებული ქვეყნები მიმაჽთავენ და დჽოა ჩვენ გადავდგათ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჯანდა ვაში.

ლიკა ჭუმბუჽიძე - უნივეჽსალუჽი სამედი ინო ენ ჽის ბიზნესის განვითაჽების დიჽექ ოჽი საქაჽთველოში PPP მოდელი აჽმა ებული იქნება, ჽადგან ამის პჽე ედენ ი სხვა დასავლუჽ ქვეყნებში აჽსებობს და ყველგან აჽმა ებულია. ნამდვილად მგონია, ჽომ ძალიან დადებითი ეფექ ი ექნება ჩვენთანა . ლეო მაკკენა - კომპანია “ალფამედიკის” სა ენდეჽო განვითაჽების ხელმძღვანელი PPP მოდელი ემყაჽება პჽინ იპს, ჽომ ჽისკის მაჽთვა უნდა იკისჽოს იმ მხაჽემ, ჽომელსა ეს უკეთესად შეუძლია. მაგალითად, სახელმ იფო სექ ოჽს უკეთესად შეუძლია ისეთი ჽისკის მაჽთვა ჽოგოჽი აა მოთხოვნა, თუ ჽამდენი სა ოლი იქნება საჭიჽო საავადმყოფოში, მაშინ ჽო ა კეჽძო სექ ოჽს უკეთესად ძალუძს სამშენებლო ჽისკის მაჽთვა.

10

პაა ა ჽა იანი - სამედი ინო უჽიზმის საეჽთაშოჽისო ექსპეჽ ი, სამედი ინო უჽიზმის მსოფლიო ასო ია იის მჽჩეველთა საბჭოს ევჽი საქაჽთველოს აქვს შანსი, განავითაჽოს სამედი ინო უჽიზმი მ იჽე ჽეგიონული მასშ აბით, სამიზნე ბაზჽების, პჽოდუქ ების ს ოჽი შეჽჩევითა და ინფჽას ჽუქ უჽისა და სეჽვისების გაუმჯობესებით. აუ ილებელია, მოინახოს ჽეალობის ადეკვა უჽი ნიშა. ამ შემთხვევაში სამედი ინო უჽიზმი შეიძლება იქ ეს ჩვენი ჯანდა ვის ეკონომიკის ზჽდის ეჽთ-ეჽთ სეჽიოზულ აქსელეჽა ოჽად.

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

ლექსიკონი People First - PPP მოდელის მთავაჽ პჽინ იპს საზოგადოებჽივი ინ ეჽესების გათვალის ინება და მოსახლეობისათვის საჯაჽო სიკეთის შეუფეჽხებელი მი ოდება აჽმოადგენს და აჽა ჽომელიმე კეჽძო კომპანიის ინ ეჽესების გათვალის ინება. საზოგადეობამ უნდა მიიღოს უმაღლესი ხაჽისხის მომსახუჽება ნაკლები დანახაჽჯებით

BTO (Build, Transfer, Operate - მშენებლობა, გადა ემა, მაჽთვა) გულისხმობს სახელმ იფოსათის ობიექ ის მშენებლობის დამთავჽებისთანავე გადა ემას. სახელმ იფოსათვის გადა ემის შემდეგ ობიექ ი გამოსაყენებლად კეჽძო პაჽ ნიოჽს გადაე ემა, თუმ ა ფლობის უფლების გადა ემის გაჽეშე. BOO (Build, Own, Operate - მშენებლობა, ფლობა, მაჽთვა) - ობიექ ი შეთანხმების ვადის ამო უჽვის შემდეგ აჽ გადაე ემა საჯაჽო ხელისუფლებას და ჽჩება ინვეს ოჽის განკაჽგულებაში. DBOOT (Desing, Build, Own, Operate, Transfer პჽოექ იჽება, მშენებლობა, ფლობა, მაჽთვა, გადა ემა) - თავისებუჽება მდგომაჽეობს კეჽძო პაჽ ნიოჽის პასუხისმგებლობაში აჽა მაჽ ო ობიექ ის მშენებლობაზე, აჽამედ პჽოექ იჽებაზე .

BOT (Build, Operate, Transfer - მშენებლობა, მაჽთვა, გადა ემა) - ეს მექანიზმი ძიჽითადად კონ ესიებში გამოიყენება. ობიექ ი იქმნება კონ ესიონეჽის ხაჽჯზე, ჽომელი მშენებლობის დამთავჽების შემდეგ იღებს აშენებული ობიექ ის ექსპლუა ა იის უფლებას იმ ვადის განმავლობაში, ჽა საკმაჽისია ჩადებული ინვეს ი იის ამოსაღებად. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ობიექ ი სახელმ იფოს უბჽუნდება. კონ ესიონეჽი იღებს ობიექ ის გამოყენების, მაგჽამ აჽა ფლობის უფლებას, მესაკუთჽე სახელმ იფო ჽჩება.

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer მშენებლობა, ფლობა, მაჽთვა, გადა ემა) - ამ შემთხვევაში კეჽძო პაჽ ნიოჽი იღებს აჽა მაჽ ო გამოყენების, აჽამედ ობიექ ის ფლობის უფლებამოსილებასა შეთანხმების ვადის განმავლობაში, ჽომლის გასვლის შემდეგა ის გადაე ემა საჯაჽო ხელისუფლებას.

პირველი გამოცემა სარედაქციო გუნდი ნინო სუბელიანი თეკლა დოლიძე ელენე ნიჟაჽაძე

გრაფიკული დიზაინი: თეკლა ყიფიანი იჽმა შონია

გამომცემელი PPP ენ ჽი ელ.ფოს ა: info@ppp.ge

შემდეგი გამოშვება: ივლისი 2016

11

მთავაჽი გვეჽდი