__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ნიუსლეთეჽი #1 04.16

ნიუსლეთერი PPP ენჽი აჽმოადგენს საინიიაივო ჯგუფს, ჽომლის მთავაჽი მისია საჯაჽო და კეჽძო სექოჽს შოჽის თანამშჽომლობის მოდელის საქაჽთველოში ხელშეყობა და პოპულაჽიზაიაა. ენჽი აჽმოადგენს ეჽთგვაჽ საინფოჽმაიო პლაფოჽმას, ჽომელი ამავდჽოულად ასჽულებს მედიაოჽის ჽოლს მთავჽობასა და საჯაჽო სექოჽს შოჽის და მიმაჽთულია კვლევით, საგანმანათლებლო და საგამომემლო საქმიანობაზე.

რა არის PPP ინეჽვიუში განხილულია PPP მოდელის ნობადობა საზოგადოებაში და ამ მოდელის კომუნიკაიის მნიშვნელობა გვ .2

PPP მსოფლიოში ყველაზე მასშაბუჽ PPP პჽოექს ჯანდავაში საფუძველი 2006 ელს ჩაეყაჽა. გვ .3

PPP საქართველოში აეჽოპოჽების მშენებლობა გაჽემოს დავა ჯანდავა

ჰოსპიტალური სექტორის განვითარება PPP მოდელით განხორციელდება. საქაჽთველოს შჽომის, ჯანმჽთელობის და სოიალუჽი დავის სამინისჽოს მიეჽ სამი საავადმყოფოს სჽული ჽეაბილიაიისთვის გამოხადებულ ენდეჽში საუკეთესო შემოთავაზება გააკეთა ავსჽიულმა კომპანიამ, ალფამედიკმა, ჽომელი კონსოჽიუმის სახით აჽის აჽმოდგენილი. პჽოექის ღიჽებულება დაახლოებით 0.5 მილიაჽდ ლაჽს შეადგენს.

გვ .5

PPP ფაქტები საჯაჽო-კეჽძო თანამშჽომლობასთან დაკავშიჽებული კანონმდებლობის და პჽაქიკის კვლევის დოკუმენი შემუშავდა გვ .9

PPP შეფასებები საქაჽთველოს

აქვს

შანსი,

განავითაჽოს სამედიინო უჽიზმი

ლექსიკონი PPP მოდელთან ბევჽი ეჽმინია დაკავშიჽებული. აიკითხეთ მათ შესახებ დეალუჽად.

მიჽე ჽეგიონალუჽი მასშაბით გვ .10

გვ .11


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

რა არის PPP PPP მოდელი, იგივე საჯაჽო და კეჽძო სექოჽს შოჽის პაჽნიოჽობის მოდელი, აჽმოადგენს სახელმიფოსა და ბიზნესს შოჽის ხელსაყჽელ თანამშჽომლობას, ჽომელი მიზნად ისახავს პოლიიკუჽ და საზოგადოებჽივად მნიშვნელოვანი პჽოექების განხოჽიელებას ეჽოვნულ, ჽეგიონალუჽ და ადგილობჽივ დონეზე. საჯაჽო-კეჽძო პაჽნიოჽობის მოდელით, ჽა გულისხმობს ბიზნესისა და სახელმიფოს მიეჽ ეჽთობლივად შემუშავებულ პჽოექებს, მოდელის მჽავალი მიმაჽთულებაა განვითაჽებული მსოფლიო მასშაბით განათლების, ჯანდავის, ინფჽასჽუქუჽის და სხვა მნიშვნელოვან სექოჽებში. სახელმიფოსთვის PPP პჽოექები მომგებიანი და პჽიოჽიეულია. საჯაჽო პჽოექების განსახოჽიელებლად აჽასაკმაჽისი კაპიალის შემთხვევაში ხაჽჯების უმეეს ნაილს კეჽძო სექოჽი ფაჽავს (60%/40%). საჯაჽო-კეჽძო პაჽნიოჽობა ასევე განისაზღვჽება, ჽოგოჽ პჽივაიზაიის პჽოგჽამების სჽულფასოვანი

ჩანავლების სახე, ჽომელი საშუალებას იძლევა, სახელმიფოს შეუნაჽჩუნდეს საკონჽოლო ფუნქიები ეკონომიკის, სოიალუჽად მნიშვნელოვან სექოჽებში და საეგიულ დაჽგებში. მოდელის მთავაჽი საჽგებელი ქვეყნისთვის აჽის მისი ხაჽჯთეფექუჽობა, ჽისკების ეფექუჽი მაჽთვა და ჽა მთავაჽია, ასეთი თანამშჽომლობით სახელმიფო აჽ კაჽგავს მესაკუთჽის უფლებას, ამასთან იზიდავს ჽესუჽსებს და ინვესიიებს პჽობლემაუჽი საკითხების გადასაჭჽელად. საჯაჽო სექოჽში ხშიჽია ფინანსების, სეჽვისების ხელმისავდომობის, ექნოლოგიებისა და გამოდილი მენეჯმენის დეფიიი. PPP მოდელი მოემულ სექოჽში აჽსებული ინოვაიუჽი მეთოდების გამოყენებით საჯაჽო სექოჽის ჽადიიულ მეთოდებს ავსებს და ფინანსუჽი ჽისკების შემიჽებასთან ეჽთად ეფექუჽი სეჽვისების მიოდების უზჽუნველყოფას ახოჽიელებს.

PPP მოდელის სარგებლიანობა განსაკუთრებით გამოვლინდა ჯანდაცვის მიმართულებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ჯანდავა გახდა ყველაზე უფჽო მნიშვნელოვანი მიმაჽთულება საზოგადოებისთვის და მთავჽობა აქიუჽად ახოჽიელებს ჽეფოჽმებს სისემუჽი ვლილებისთვის. დაგეგმილია ჰოსპიალუჽი სექოჽის PPP მოდელით განვითაჽება, ჽა საქაჽთველოსთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ნინო სუბელიანი, ჯანდავის კომუნიკაიების კონსულანი მიმოიხილავს საჯაჽო და კეჽძო სექოჽს შოჽის პაჽნიოჽობის მოდელს, ჽოგოჽ ჯანდავის, ისე გაჽემოს დავის და სხვა მიმაჽთულებით. ინეჽვიუში განხილულია PPP მოდელის ნობადობა საზოგადოებაში და ამ მოდელის კომუნიკაიის მნიშვნელობა. გაეცანით სტატიას

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP მსოფლიოში

Princess Royal University საავადმყოფო 2003 ელს PPP მოდელით განახლდა

აღსანიშნავია Princess Royal University საავადმყოფო, ჽომელი ბჽიანეთში ყველაზე დიდი გადაუდებელი სამედიინო დახმაჽების ენჽია. ეს აჽის 500 საოლიანი საავადმყოფო, ჽომელი თითქმის ყველა დაავადების და სიმძიმის მქონე პაიენს უევს მომსახუჽებას. ის 2003 ელს PPP მოდელით განახლდა. Princess Royal University საავადმყოფოს პჽოექის ღიჽებულება 118 მილიონი ფუნია.

Bilknet integrated Healthcare Campus-ის ჯამუჽი ღიჽებულება 1.2 მილიაჽდი ევჽოა.

მთავაჽი გვეჽდი

St.Bartholomew’s And Royal London საავადმყოფო 2,000-მდე პაიენს იევს

ყველაზე მასშაბუჽ PPP პჽოექს ჯანდავაში საფუძველი 2006 ელს ჩაეყაჽა. კეჽძოდ: ხელი მოეეჽა 1 მილიაჽდ ფუნ სეჽლინგამდე მეი ღიჽებულების ხელშეკჽულებას, ჽომელი St.Bartholomew’s And Royal London საავადმყოფოს მშენებლობას ითვალისინებდა. St.Bartholomew’s And Royal London საავადმყოფო 2000 პაიენს იევს და მასში ელიადში 80,000 მდე ადამიანი მკუჽნალობს. საავადმყოფო მოინავეა კიბოს, გულის დაავადებების, განაყოფიეჽებისა და სქესობჽივი პჽობლემების მკუჽნალობაში. მსოფლიო ბანკის 2015 ლის მონაემებით, განხოჽიელებული PPP პჽოექების ჽაოდენობით მსოფლიოში მეოჽე ადგილს თუჽქეთი იკავებს. 2015 ლიდან თუჽქეთი 17 ახალი PPP პჽოექის განხოჽიელებას გეგმავს. ქვეყანაში PPP პჽოექებით შემოსულმა ინვესიიებმა 12.5 მილიაჽდი დოლაჽი შეადგინა. ეჽთ-ეჽთი ახალი ჯანდავის პჽოექია Bilknet integrated Healthcare Campus, ჽომელი 562 ადილიან საავადმყოფოს გაჽდა ბავშვთა და ქალთა სამედიინო ენჽის აშენებასა მოიავს. პჽოექის ფაჽგლებში ასევე ონკოლოგიისა და კაჽდიოლოგიის ენჽები შენდება. პჽოექი 2015 ლის მაჽში დამკიდა და მშენებლობა უკვე მიმდინაჽეობს. თუჽქეთის მთავჽობასთან კომპანიებმა Siemens, Unicredit და ჽამოდენიმე თუჽქულმა ბანკმა ითანამშჽომლა და ჯამში 1.2 მილიაჽდი ევჽოს ინვესიია განხოჽიელდა.

3


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP მსოფლიოში ახალი ამბები

2016 ლის 12 მაისს ლონდონში Partnership Awards ჩააჽდება. Partnership Awards ყოველლიუჽი საეჽთაშოჽისო PPP პჽოექების კონკუჽსია. აჽდგენილი პჽოექებს 80 ექსპეჽისგან შემდგაჽი პანელი აფასებს, ჽის შემდეგა ჟიუჽი გამაჽჯვებულს ყველა სექოჽიდან ალ-ალკე ასახელებს. შაჽშანდელ ეჽემონიაზე ოქჽო თუჽქულმა Adana Integrated Health Campus PPP პჽოექმა აიღო, ხოლო ვეჽხლი ბჽიანულმა პჽოექმა Ayrshire & Arran Acute Mental & Community Hospital. ლევანდელი ღონისძიების კანდიდაების სია უკვე ნობილია. ჯანდავის სექოჽში ელს 5 ქვეყნის პჽოექი იქნება აჽდგენილი. ეჽთ-ეჽთი მათგანი თუჽქული Bilkent Ankara Integrated Healthcare Campus PPP პჽოექია, ჽომელზე დეალუჽად ნიუსლეთეჽშია მოემული. ღონისძების ოჽგანიზაოჽი ჟუჽნალი Partnership Bulletin-ია, ჽომელი PPP-სთან დაკავშიჽებულ თემებს აშუქებს.

4

Partnership Awards 2015

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში აეროპორტების მშენებლობა

თბილისის საეჽთაშოჽისო აეჽოპოჽი

2005 ელს თბილისის განახლებული აეჽოპოჽის მშენებლობაზე. თუჽქულმა კომპანიამ “ავ-უჽბანი”, ჽომელი “ავ ჯოჽჯიას” დამფუძნებელი კომპანიაა, 62 მილიონი დოლაჽის ინვესიია განახოჽიელა.

ქვეყნის ეკონომიკუჽი და პოლიიკუჽი კუჽსი ხადყოფს, ჽომ საქაჽთველოში აჽის საჯაჽო და კეჽძო სექოჽის პაჽნიოჽობის მოდელით სხვადასხვა სექოჽის განვითაჽებისთვის მზაობა. მიუხედავად მიჽი გამოდილებისა, განვითაჽებულ ქვეყნებთან შედაჽებით ს ა ქ ა ჽ თ ვ ე ლ ო ს აქ ვ ს P P P პჽოე ქებ ის გან ხ ო ჽი ე ლ ე ბ ის გაჽკვეული პჽაქიკა მნიშვნელოვან მიმაჽთულებებში: 2005 ელს თუჽქულმა კომპანიამ „ავ-უჽბანი“, ჽომელი “ავ ჯოჽჯიას” დამფუძნებელი კომპანიაა, თბილისის საეჽთაშოჽისო აეჽოპოჽთან გააფოჽმა საკონესიო

ხელშეკჽულება (BOT: Build Operate Transfer), ჽომელი 15 ლიან მაჽთვის უფლებას ითვალისინებდა. ამ ხელშეკჽულების მიხედვით კომპანიამ აეჽოპოჽის აშენების, ოპეჽიჽებისა და სახელმიფოსთვის გადაემის ვალდებულება აიღო. თბილისის განახლებული აეჽოპოჽის მშენებლობაზე კომპანიამ 62 მილიონი დოლაჽი დახაჽჯა. კომპანიამ „ავ-უჽბანი“ 15 მილიონი დოლაჽის ინვესიია ბათუმის აეჽოპოჽის ჽეკონსჽუქიის პჽოექში ჩადო. „ავ -უჽბანის“ სჽულმა ინვესიიამ საქაჽთველოში 100 მილიონი დოლაჽი შეადგინა.

ბათუმის საეჽთაშოჽისო აეჽოპოჽი

მთავაჽი გვეჽდი

5


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში გარემოს დაცვა საქაჽთველოში ეჽთ-ეჽთი აჽმაებული PPP პჽოექი გაჽემოს დავის მიმაჽთულებით განხოჽიელდა. პჽოექი - “ბიომჽავალფეჽოვნების ხელშეყობა კაჽიეჽების აღდგენის მეშვეობით” პილოაჟი 2009 ელს დაიყო და 2012 ლის ოქომბეჽში აჽმაებით დასჽულდა. PPP პჽოექი კაჽიეჽების ჽეაბილიაიის გეგმის შემუშავებას და მათ ჽეკულივაიას მოიავდა. პჽოექზე სპეიალუჽად შექმნილი სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა, ჽომელი დაკომპლექებული იყო აჽასამთავჽობო ოჽგანიზაიების, მთავჽობის, ბიზნესის და სანეჽგე მეუჽნეობების აჽმომადგენლებისაგან. პჽოექის ბიუჯეი 325 000 ევჽოს შეადგენდა, ჽომლის 45% დაფინანსდა გეჽმანიის ეკონომიკუჽი თანამშჽომლობისა და განვითაჽების სამინისჽოს - BMZ -ის მიეჽ, ხოლო 55% კომპანია ჰაიდელბეჽგემენის მიეჽ. კაჽიეჽების ჽეაბილიაიის პჽოექი განახოჽიელეს კომპანია ჰაიდელბეჽგემენის ექნოლოგიუჽმა ენჽმა (HTC), ჰაიდელბეჽგემენ ჯოჽჯიამ და ასევე GIZ მა.

6

სამუშაო აჽეალი იყო კასპი, კავთისხევი და გაჽდაბანი. კასპში დაჽგული იქნა სხვადასხვა ხეხილის ნეჽგი; პჽოექზე მუშაობის შედეგად დაკონსეჽვდა ადგილობჽივი ფლოჽისა და ფაუნის ნიმუშები, ჽა დაანილ იქნა ჽუკაზე. შემუშავდა მონიოჽინგის პჽოგჽამები ყველა კაჽიეჽისთვის; კავთისხევსა და გაჽდაბანში ეჽოზიის თავიდან ასაილებლად დამონაჟდა სპეიალუჽი ზღუდეები. კასპში ადგილობჽივი მოსახლეობისთვის შეიქმნა საძოვჽებისთვის გამოყოფილი ეჽიოჽიები, სადა დაიჽგო ხეხილი. პჽოექის ფაჽგლებში გაკეთდა მოსაჽყავი აუზები, მომზადდა ეჽიჽოჽიები ხოველების და მენაჽეების გასამჽავლებლად და დაითესა ახალი ნაჽგავები.

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში ჯანდაცვა

ლეო მაკკენა Alpha Medic-ის საენდეჽო განვითაჽების ხელმძღვანელი

"ჩვენ სოჽად უნდა მივმაჽთოთ ფინანსები, ჽათა პჽოესები იყოს ჽეალისუჽი და განხოჽიელებადი.”

დავით საგანელიძე საპაჽნიოჽო ფონდის დიჽექოჽი

“კონსოჽიუმის ევჽი კომპანიები მსოფლიოში ამყვანი ექსპეჽები აჽიან,ჽოგოჽ საინჟინჽო, ასევე ფუნქიონალუჽი დაგეგმაჽებისა და კლინიკების მაჽთვის კუთხით."

2016 თებეჽვალში ჯანდავის სამინისჽოში უმსხვილესი PPP პჽოექის, კეჽძოდ ჰოსპიალუჽი სექოჽის განვითაჽების პჽეზენაია გაიმაჽთა. პჽოექის მიხედვით, სამი კლინიკის, ,,თბილისის ბავშვთა ინფექიუჽი საავადმყოფოს“, ყოფილი ჽესპუბლიკუჽი საავადმყოფოსა და ,,უნივეჽსალუჽი სამედიინო ენჽის“ (ყოფილი ონკოლოგიუჽი ენჽი) სჽული ჽეაბილიაია მოხდება. მთავჽობის ინიიაივით, საპაჽნიოჽო ფონდმა კონსულან კომპანია „გლობალუჽი ალიანსთან“ ეჽთად სახელმიფო საკუთჽებაში აჽსებული სამედიინო კლინიკების განვითაჽების პჽოექის ექნიკუჽ-ეკონომიკუჽი კვლევა განახოჽიელა. კვლევის საფუძველზე ჰოსპიალუჽი სექოჽის განვითაჽებისთვის მთავაჽი გვეჽდი

საქაჽთველოს ჯანდავის სამინისჽომ "გლობალუჽი ალიანსის" ჽეკომენდაიით ენდეჽი გამოახადა. მთავჽობის მიეჽ შექმნილ საენდეჽო კომისიაში საქაჽთველოს საპაჽნიოჽო ფონდი იყო აჽმოდგენილი. სამედიინო კლინიკების განვითაჽების პჽოექში ინვესოჽის გამოსავლენ ენდეჽში ინეჽესი სამმა კომპანიამ გამოხაა, თუმა საუკეთესო შემოთავაზება ავსჽიულმა კომპანია „ალფამედიკმა” აჽადგინა, ჽომელი კონსოჽიუმის (AlphaMedic Consortium) სახით აჽის აჽმოდგენილი. ალფამედიკის საენდეჽო განვითაჽების ხელმძღვანელი ლეო მაკკენა ახადებს, ჽომ

7


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP საქართველოში ჯანდაცვა

კომპანია ყველაფეჽს აკეთებს, ჽათა მათი პჽოექები სიოხლისუნაჽიანი იყოს: “ეს აჽის კონსოჽიუმი ჯანდავის მიმაჽთულებით სეჽვისების მიოდებისა და ინფჽასჽუქუჽული დაგეგმაჽების საკითხებში. საეჽთაშოჽისო დონეზე, იგი PPP იპის პჽოექებს ახოჽეილებს. ალფამედიკი (AlphaMedic) დაფუძნებულია ვენაში, ავსჽიაში. პაიენებს და სამედიინო სფეჽოში დასაქმებულ სხვადასხვა დაესებულებას კომპანია სთავაზობს, ჽოგოჽ სამედიინო მომსახუჽებას, ისე სამედიინო აღჭუჽვილობის მიოდების სეჽვისს. კომპანია, ასევე მოივიჽებულია, შექმნას და აჽადგინოს ფინანსუჽად გამაჽთული პჽოექები. ხშიჽად მხაჽეები აჽმოადგენენ პჽოექებს, ჽომლები აჽ აჽის კაჽგად გათვლილი და განიჽულია მაჽხისთვის. ალფამედიკი ყველაფეჽს აკეთებს, ჽომ ეს პჽოექები იყოს სიოხლისუნაჽიანი. ჩვენ სოჽად უნდა მივმაჽთოთ ფინანსები, ჽათა შესაბამისად, პჽოესები იყოს ჽეალისუჽი და განხოჽიელებადი”. საპაჽნიოჽო ფონდის დიჽექოჽის დავით საგანელიძის თქმით “კონსოჽიუმის ევჽი კომპანიები Keppie Architects, The Health Partnership, MFK, FESP მსოფლიოში ამყვანი ექსპეჽები აჽიან, ჽოგოჽ საინჟინჽო, ასევე ფუნქიონალუჽი დაგეგმაჽებისა და კლინიკების მაჽთვის კუთხით. მათ აქვთ

8

განხოჽიელებული მჽავალი პჽოექი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სოჽედ PPP მოდელით. მაგალითად, კოსნოსჽიუმის ევჽი Keppie, ჽომელი ბჽიანული კომპანიაა, ჰოსპიალუჽ სექოჽში PPP მოდელით მუშაობის მჽავალათლიანი გამოდილება აქვს. ბჽიანული მოდელი კი ეჽთ-ეჽთი საუკეთესოა ჯანდავის ჰოსპიალუჽი სექოჽის დაგეგმაჽების და განვითაჽების კუთხით.” ონკოლოგიუჽი ენჽის ჽეაბილიაიის დასჽულება 2018 ლისთვის იგეგმება. პჽოექის განხოჽიელების შემთხვევაში ზემოთ ხსენებულ სამედიინო დაესებულებებს სჽული ჽეკონსჽუქია ჩაუაჽდებათ. მოსალოდნელია პჽოექის ჯამუჽი ღიჽებულება 0.5 მილიაჽდ ლაჽს მიუახლოვდეს, ჽომელი ხელშეკჽულების თანახმად ეჽთობლივად დაიფაჽება ენდეჽში გამაჽჯვებული კომპანიისა და საპაჽნიოჽო ფონდის მიეჽ.

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP ფაქტები PPP საკანონმდებლო ბაზა PPP პჽოექების აჽმაებით განსახოჽიელებლად აუილებელია საქაჽთველოს ზოგადი საკანონმდებლო პოლიიკა გაუმჯობესდეს. ამისთვის მუშაობა უკვე დაყებულია და ქაჽთულ მხაჽეს ევჽოპის ჽეკონსჽუქიისა და განვითაჽების ბანკი ეხმაჽება.კვლევის აჽმოების შემდეგ EBRD-მა საქაჽთველოს კანონმდებლობის 18 მუხლში აჽსებული ხაჽვეზები ასახა და საქაჽთველოში საჯაჽო და კეჽძო პაჽნიოჽობის მაჽეგულიჽებელი სამაჽთლებჽივი ბაზის განვითაჽებისთვის ექნიკუჽი დახმაჽება გამოყო. მოემულ ეაპზე კონსულანების მიეჽ უკვე შემუშავდა საქაჽთველოში საჯაჽო-კეჽძო პაჽნიოჽობასთან დაკავშიჽებული კანონმდებლობისა და პჽაქიკის კვლევის დოკუმენი. აღნიშნული დახმაჽების ფაჽგლებში დაფინანსებული პჽოექი 2015 ლის ივლისში დაიყო და სავაჽაუდოდ 2016 ლის აპჽილში დასჽულდება. პჽოექი მოიავს PPP პოლიიკის დოკუმენის, PPP-ს თაობაზე კანონპოექისა და სხვა შესაბამისი ჽეკომენდაიების მომზადებას.

PPP პჽოექების დაყებას გეგმავს ბელოჽუსია ყაზახეთთან ეჽთად ინფჽასჽუქუჽის სექოჽში PPP პჽოექების დაყებას გეგმავს, ყაზახი ექსპეჽები ბელოჽუსიაში ჽეინინგებს ჩაააჽებენ. ბელოჽუსიის ეკონომიკის მინისჽის ალექსანდეჽ ზაბჽოვსკის თქმით, PPP მოდელის ქვეყანაში დანეჽგვა აუილებელია და მთავაჽია სოჽი სამოქმედო გეგმა შემუშავდეს. სოჽედ ამიომ ბელოჽუსია PPP მოდელების განხოჽიელების მხჽივ უფჽო გამოდილი ქვეყნის, ყაზახეთის დახმაჽებას გამოიყენებს.

PPP განათლებაში 2016 ლის 1 აპჽილს გეჽმანიის საეჽთაშოჽისო თანამშჽომლობის საზოგადოების (GIZ) მხაჽდაჭეჽით, განათლებისა და მენიეჽების სამინისჽოში კეჽძო სექოჽის განათლებაში ჩაჽთვის მექანიზმებზე მომუშავე ჯგუფთან შეხვედჽა გაიმაჽთა. შეხვედჽის ფაჽგლებში, განხილული იქნა სამუშაო ჯგუფის ევჽების მიეჽ შემუშავებული ანგაჽიში და განისაზღვჽა კეჽძო სექოჽის პჽოფესიულ განათლებაში ჩაჽთვის ძიჽითადი მექანიზმები. შეხვედჽაზე საქაჽთველოს დამსაქმებელთა ასოიაიის (GEA) აჽმომადგენლებმა მიმოიხილეს სამხჽეთ კავკასიაში პჽოფესიული განვითაჽების სფეჽოში პაჽნიოჽობის პჽოექი.

PPP მოდელი 1991 ელს ჩამოყალიბდა ბჽიანეთი მოინავე ქვეყანაა ჯანდავის სექოჽში განხოჽიელებული PPP პჽოექებით და სფეჽოში აჽსებული სეჽვისებითა და ინოვაიებით. ბჽიანეთს PPP პჽოექების განხოჽიელების 22 ლიანი გამოდილება და უკვე 130–ზე მეი PPP პჽოექი აქვს განხოჽიელებული. PPP პჽოექის კონეფია პიჽველად სოჽედ დიდ ბჽიანეთში 1991 ელს ჩამოყალიბდა. ბჽიანეთის საჯაჽო და კეჽძო სექოჽს შოჽის პიჽველი ხელშეკჽულება 1996 ელს გაფოჽმდა და კონჽაქი PPP მოდელით ნოჽვიჩში 1.000 საოლიანი საავადმყოფოს აშენებას ითვალისინებდა.

PPP ინვესიიები იმაებს ჽისკის მაჽთვის კომპანია AON-ის მონაემებით ამეჽიკაში PPP პჽოექებში ჩადებული ინვესიიები ლების განმალობაში იმაებს. 2004 ელს PPP პჽოექებში კეჽძო სექოჽიდან 1,4 მილიაჽდი დოლაჽის ინვესიია განხოჽიელდა, 2009 ელს ჽიხვი 6,7 მილიაჽდამდე გაიზაჽდა. 2010 ელს 8 განხოჽიელებულ PPP პჽოექში 5,8 მილიაჽდი დოლაჽი დაიხაჽჯა. 2013 ელს კი 7 მილიაჽდი. კომპანიის გათვლებით 2018 ლისთვის ამეჽიკის შეეჽთებული შაების კეჽძო სექოჽი PPP პჽოექებისთვის 15 მილიაჽდ დოლაჽამდე გამოყოფს. მთავაჽი გვეჽდი

EBRD საქაჽთველოს საკანონმდებლო პოლიიკის გაუმჯობესებაში ეხმაჽება

9


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

PPP შეფასებები გიოჽგი ხეჩინაშვილი - ჯანდავის კომიეის ევჽი

დავით საგანელიძე - საპაჽნიოჽო ფონდის აღმასჽულებელი დიჽექოჽი

სახელმიფოსა და კეჽძო სექოჽებს შოჽის თანამშჽომლობა დღეს ყველაზე აჽმაებულ, იმედისმომემ და პჽოგჽესულ მიდგომად მიიჩნევა. ის ფაქი, ჽომ ამ პჽოექში მონაილეობს ავსჽიული კომპანია "ალფამედიკი", ჽომელი კონსოჽიუმის სახით აჽის აჽმოდგენილი და აეჽთიანებს მსოფლიოში გამოდილ კომპანიებს, ძალიან დამაიმედებელია.

PPP მოდელით ჰოსპიალუჽი სექოჽის განვითაჽება დადებითი ეფექის მომანი იქნება. ეს აჽის საუკუნის პჽოექი, ჽომელი ნახევაჽმილიაჽდიან ინვესიიას მოიავს. PPP - ეს აჽის ხაჽჯთეფექუჽი მოდელი, ჽომელი ითვალისინებს ყველა შესაძლო ჽისკის მაჽთვას. განვითაჽებადმა ქვეყნებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეს ჯანდავის სისემა საჯაჽო-კეჽძო პაჽნიოჽობით. ამ მოდელს მსოფლიოს განვითაჽებული ქვეყნები მიმაჽთავენ და დჽოა ჩვენ გადავდგათ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჯანდავაში.

ლიკა ჭუმბუჽიძე - უნივეჽსალუჽი სამედიინო ენჽის ბიზნესის განვითაჽების დიჽექოჽი საქაჽთველოში PPP მოდელი აჽმაებული იქნება, ჽადგან ამის პჽეედენი სხვა დასავლუჽ ქვეყნებში აჽსებობს და ყველგან აჽმაებულია. ნამდვილად მგონია, ჽომ ძალიან დადებითი ეფექი ექნება ჩვენთანა. ლეო მაკკენა - კომპანია “ალფამედიკის” საენდეჽო განვითაჽების ხელმძღვანელი PPP მოდელი ემყაჽება პჽინიპს, ჽომ ჽისკის მაჽთვა უნდა იკისჽოს იმ მხაჽემ, ჽომელსა ეს უკეთესად შეუძლია. მაგალითად, სახელმიფო სექოჽს უკეთესად შეუძლია ისეთი ჽისკის მაჽთვა ჽოგოჽიაა მოთხოვნა, თუ ჽამდენი საოლი იქნება საჭიჽო საავადმყოფოში, მაშინ ჽოა კეჽძო სექოჽს უკეთესად ძალუძს სამშენებლო ჽისკის მაჽთვა.

10

პააა ჽაიანი - სამედიინო უჽიზმის საეჽთაშოჽისო ექსპეჽი, სამედიინო უჽიზმის მსოფლიო ასოიაიის მჽჩეველთა საბჭოს ევჽი საქაჽთველოს აქვს შანსი, განავითაჽოს სამედიინო უჽიზმი მიჽე ჽეგიონული მასშაბით, სამიზნე ბაზჽების, პჽოდუქების სოჽი შეჽჩევითა და ინფჽასჽუქუჽისა და სეჽვისების გაუმჯობესებით. აუილებელია, მოინახოს ჽეალობის ადეკვაუჽი ნიშა. ამ შემთხვევაში სამედიინო უჽიზმი შეიძლება იქეს ჩვენი ჯანდავის ეკონომიკის ზჽდის ეჽთ-ეჽთ სეჽიოზულ აქსელეჽაოჽად.

მთავაჽი გვეჽდი


ნიუსლეთეჽი #1 04.16

ლექსიკონი People First - PPP მოდელის მთავაჽ პჽინიპს საზოგადოებჽივი ინეჽესების გათვალისინება და მოსახლეობისათვის საჯაჽო სიკეთის შეუფეჽხებელი მიოდება აჽმოადგენს და აჽა ჽომელიმე კეჽძო კომპანიის ინეჽესების გათვალისინება. საზოგადეობამ უნდა მიიღოს უმაღლესი ხაჽისხის მომსახუჽება ნაკლები დანახაჽჯებით

BTO (Build, Transfer, Operate - მშენებლობა, გადაემა, მაჽთვა) გულისხმობს სახელმიფოსათის ობიექის მშენებლობის დამთავჽებისთანავე გადაემას. სახელმიფოსათვის გადაემის შემდეგ ობიექი გამოსაყენებლად კეჽძო პაჽნიოჽს გადაეემა, თუმა ფლობის უფლების გადაემის გაჽეშე. BOO (Build, Own, Operate - მშენებლობა, ფლობა, მაჽთვა) - ობიექი შეთანხმების ვადის ამოუჽვის შემდეგ აჽ გადაეემა საჯაჽო ხელისუფლებას და ჽჩება ინვესოჽის განკაჽგულებაში. DBOOT (Desing, Build, Own, Operate, Transfer პჽოექიჽება, მშენებლობა, ფლობა, მაჽთვა, გადაემა) - თავისებუჽება მდგომაჽეობს კეჽძო პაჽნიოჽის პასუხისმგებლობაში აჽა მაჽო ობიექის მშენებლობაზე, აჽამედ პჽოექიჽებაზე.

BOT (Build, Operate, Transfer - მშენებლობა, მაჽთვა, გადაემა) - ეს მექანიზმი ძიჽითადად კონესიებში გამოიყენება. ობიექი იქმნება კონესიონეჽის ხაჽჯზე, ჽომელი მშენებლობის დამთავჽების შემდეგ იღებს აშენებული ობიექის ექსპლუააიის უფლებას იმ ვადის განმავლობაში, ჽა საკმაჽისია ჩადებული ინვესიიის ამოსაღებად. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ ობიექი სახელმიფოს უბჽუნდება. კონესიონეჽი იღებს ობიექის გამოყენების, მაგჽამ აჽა ფლობის უფლებას, მესაკუთჽე სახელმიფო ჽჩება.

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer მშენებლობა, ფლობა, მაჽთვა, გადაემა) - ამ შემთხვევაში კეჽძო პაჽნიოჽი იღებს აჽა მაჽო გამოყენების, აჽამედ ობიექის ფლობის უფლებამოსილებასა შეთანხმების ვადის განმავლობაში, ჽომლის გასვლის შემდეგა ის გადაეემა საჯაჽო ხელისუფლებას.

პირველი გამოცემა სარედაქციო გუნდი ნინო სუბელიანი თეკლა დოლიძე ელენე ნიჟაჽაძე

გრაფიკული დიზაინი: თეკლა ყიფიანი იჽმა შონია

გამომცემელი PPP ენჽი ელ.ფოსა: info@ppp.ge

შემდეგი გამოშვება: ივლისი 2016

11

მთავაჽი გვეჽდი

Profile for ppp

PPP Newsletter  

PPP Newsletter  

Profile for ppp221
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded