Page 1

Egzemplarz bezpłatny

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

SUKCES SZKOŁA POLICEALNA TECHNIKUM SZKOŁA ZASADNICZA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


SPIS TREŚCI 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy _________________________

- s. 3

2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych___________ - s. 3 3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych____________________ - s. 4 4. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji__________________________ - s. 6 5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące ______________________________________________

- s. 7

Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży, Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna dla dorosłych__________________

- s. 15

Załącznik Nr 1- „5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej” __________________

2

- s. 24


1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2013/14, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzany zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji uczniów. Zastosowanie programu pozwoli na optymalny i jak najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas. System niesie wiele udogodnień dla uczniów i rodziców. Od początku prowadzenia naboru mają oni w jednym miejscu dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji. W trakcie składania podań dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych oddziałów, a także dane dotyczące wolnych miejsc. System obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć akces do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) – uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez internet. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło – postępują wg 5 kroków określonych w załączniku nr 1.

2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach, o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji. a) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji w szkolnych punktach informacyjnych, które rozpoczną działalność nie później niż 18 marca 2013 r. 3


b) informacji dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców będzie udzielać miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel. 76 854 68 43, 76 854 68 48. Punkt miejski będzie czynny w terminie od 18 marca do 19 lipca 2013 r.

3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014. 2. Rekrutacja uczniów do szkół odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły uwzględniających: a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum, c) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 3. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne określą i podadzą do wiadomości do końca lutego 2013 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Termin przyjmowania zgłoszeń do tych szkół ustala się od 18 do 27 marca 2013 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 3 kwietnia do 17 maja 2013 r. 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad: a) 50 punktów pochodzi z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, j. obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. b) 40 punktów pochodzi za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą:  10 punktów – ocena: celujący,  8 punktów – ocena: bardzo dobry, 4


 6 punktów – ocena: dobry,  4 punkty – ocena: dostateczny,  0 punktów – ocena: dopuszczający. c) 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:   

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 2 pkt, udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – maksymalnie 5 pkt (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5 pkt), zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym – maksymalnie 2 pkt (1 osiągnięcie -1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt), inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska – 1 pkt.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b) kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 7. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest: a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym, b) ocena zachowania, c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale, d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Wymienione wyżej dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. 5


4. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji 1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 3. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 25 do 27 czerwca 2013 r. 4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie, dołącza w terminie od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. następujące dokumenty:  kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,  kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej),  podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje,  kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,  kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej,  kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),  kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący. 5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić do 3 lipca 2013 r. 6. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 5 lipca 2013 r. 7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi nie później niż 8 lipca 2013 r. 8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół składają dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami i przeprowadzających drugi nabór w terminie do 9 lipca 2013 r. 6


9. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno nastąpić nie później niż 10 lipca 2013 r. 10. Osoby przyjęte do szkół w drugim naborze są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 12 lipca 2013 r. 11. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół w drugim naborze powinno nastąpić nie później niż do 15 lipca 2013 r. 12. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu. 13. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i szkół ponadgimnazjalnych dorosłych: a) do trzyletniego liceum ogólnokształcącego ustala się:  termin składania podań od 3 do 28 czerwca 2013 r.  ogłoszenie wyników naboru do 5 lipca 2013 r. b) do szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych ustala się:  termin składania podań od 1 lipca do 29 sierpnia 2013 r.  ogłoszenie wyników naboru do 31 sierpnia 2013 r. 14. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2013 r.

5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Licea ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Plac Klasztorny 7 59 - 220 Legnica tel./fax 76 862 27 58 e-mail: szkola@1liceum.pl

strona www: www.1liceum.pl

I LO jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w Legnicy, która powstała w 1945 r. Od 1992 r. należy do Towarzystwa Szkół Twórczych (30 liceów w kraju) oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Placówka szczyci się wysokim poziomem nauczania, a także wykwalifikowaną kadrą nauczycieli. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym. W „Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2013” - na 500 liceów - szkoła zajęła 113 miejsce w Polsce oraz 10 na Dolnym Śląsku. Wzięto pod uwagę: olimpiady, przedmioty obowiązkowe na maturze, przedmioty dodatkowe na maturze, opinię akademicką. W „Rankingu Szkół Olimpijskich 2013”– I LO znalazło się na bardzo wysokim 23 miejscu w Polsce oraz 3 na Dolnym Śląsku. W „Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2013”, w którym wzięto pod uwagę przedmioty 7


obowiązkowe i przedmioty dodatkowe zdawane na maturze – szkoła uplasowała się na 198 miejscu w Polsce i 13 na Dolnym Śląsku. Liceum współpracuje z Instytutem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniką oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu. Nauczyciele organizują obozy naukowe, wycieczki krajowe i zagraniczne dla młodzieży. Uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy i toki nauczania. Prowadzone są liczne koła zainteresowań oraz SKS. W klasyfikacji końcowej współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych w sporcie za rok szkolny 2011/2012 Liceum uzyskało I miejsce w kategorii chłopców i II miejsce w kategorii dziewcząt. W szkole działa chór „Carmen” i Klub Europejski. Liceum posiada 2 pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku, 2 kluby uczniowskie.

Profil klasy

matematycznoinformatyczny humanistyczno prawny biologicznochemiczny matematycznofizyczny europejsko językowy

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, informatyka, przedmiot do wyboru j. polski, historia, przedmiot do wyboru biologia, chemia, przedmiot do wyboru matematyka, fizyka, przedmiot do wyboru j. obcy, geografia, przedmiot do wyboru

Przewidywany pierwszy język obcy

j. angielski

drugi język obcy

j. niemiecki lub j. francuski

Planowana liczba oddziałów

liczba uczniów

1

32

1

32

1

32

1

32

1

32

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Zielona 17 59 - 220 Legnica tel. 76 862 52 88 fax. 76 862 27 71 e-mail: leg2lo@poczta.onet.pl strona www: www.2lo-legnica.info  

  

  

szkoła z ponad 60-letnią tradycją, ciesząca się bardzo wysokimi wskaźnikami zdawalności egzaminu maturalnego, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od lat zrzeszona w UNESCO, co umożliwia uczniom wyjazdy na obozy językowe oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach posiada tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniką Wrocławską (Studium TALENT) przygotowuje uczniów do certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe II, który potwierdza biegłą znajomość języka niemieckiego i pozwala podjąć studia na wyższych uczelniach w Niemczech prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży w ramach wolontariatu wspiera instytucje pozaszkolne chór szkolny „Cantus” koncertuje w kraju i za granicą 8


rozwija pasje sportowe uczniów oferując zajęcia z różnych dyscyplin w ramach zajęć fakul­ tatywnych z wychowania fizycznego

Profil klasy

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

politechniczny humanistycznospołeczny medyczny przyrodniczy inżynieryjny europejski

Przewidywany pierwszy język obcy

drugi język obcy

matematyka, fizyka, j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, j. obcy (j. angielski/ j. niemiecki) biologia, chemia biologia, chemia, matematyka, j. obcy (j. angielski/ j. niemiecki) j. polski, j. angielski

j. angielski j. niemiecki

j. niemiecki j. angielski

j. angielski j. angielski j. angielski j. niemiecki j. angielski

Planowana liczba oddziałów

liczba uczniów

1

32

1

32

j. niemiecki j. niemiecki j. niemiecki j. angielski

1 1

32 32

1

32

j. francuski

1

32

IV Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Szewczenki 10 (dawna Pancerna) 59 - 220 Legnica tel. 76 723 31 06 e- mail: zso4legnica@op.pl strona www: www.zso4legnica.pl          

Atutem szkoły jest nauczanie języka ukraińskiego (dla początkujących prowadzone są dodatkowe zajęcia). Przedmioty prowadzone są również w języku polskim. W szkole działa zespół taneczny, wokalny, teatralny, chór i różnorodne koła zainteresowań. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana młodzieży. Współpracujemy ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Estonii i Ukrainy. Realizowane są projekty unijne (COMENIUS, Matematyka reaktywacja). Współpracujemy z Politechniką i Uniwersytetem Wrocławskim. Od września 2012 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął szkołę patronatem. Posiadamy certyfikaty: „Szkoła bez Przemocy”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” , „Szkoła Odkrywców Talentów”. Aktywnie działa wolontariat. Uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. Absolwenci naszej szkoły mają możliwość studiowania na renomowanych uczelniach Ukrainy (medycyna). Ukończenie naszego liceum daje młodym ludziom silny atut na rynku pracy w postaci znajomości języka i kultury sąsiadów. Zaletą placówki jest internat ze stołówką.

9


Profil klasy

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

przyrodniczy

matematyka oraz 3 przedmioty do wyboru z przedmiotów biologia, chemia, geografia, fizyka

Przewidywany pierwszy drugi język język obcy obcy

j. angielski

Planowana liczba liczba uczniów oddziałów

j. niemiecki

1

18

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza ul. Senatorska 32 59 - 220 Legnica tel./fax 76 862 39 19 e-mail: 5lo-legnica@gazeta.pl

strona www: http://www.5lo.legnica.pl

V Liceum Ogólnokształcące dzięki swojemu klimatowi i kulturze sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i rozwijaniu ich pasji. Jako jedyna szkoła w Polsce umożliwia otrzymanie certyfikatu międzynarodowego ze sztuki. Uczestniczy w szeregu programów edukacyjnych. Posiada program rozszerzonej edukacji astronomicznej, współpracuje ze szkołami zagranicznymi, instytucjami kulturotwórczymi, wyższymi uczelniami i centrami naukowymi, posiada wysokiej klasy nauczycieli. W szkole działa jeden z najlepszych w Polsce wolontariatów. Szkoła uzyskała tytuły: „Superszkoła”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Szkoła z klasą”, „Bezpieczna szkoła”.

Profil klasy

matematyczno fizyczny z edukacją astronomiczną plastyczny z edukacją kulturoznawczą biologiczno chemiczny z edukacją ekologiczną europejski z edukacją prawną medialny

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka, technologia informacyjna, j. angielski j. polski, historia, edukacja plastyczna, historia sztuki, j. francuski lub j. angielski biologia, chemia, j. niemiecki historia, geografia, j. angielski j. polski, wiedza o kulturze, j. angielski

Przewidywany pierwszy Język obcy

j. angielski

j. angielski

drugi język obcy

j. niemiecki

j. francuski

Planowana liczba oddziałów

liczba uczniów

1

32

1

32

j. niemiecki

j. angielski

1

32

j. angielski

j. niemiecki

1

32

j. angielski

j. niemiecki

1

32

10


VI Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Radosna 17 59 - 220 Legnica tel. 76 856 25 50 e-mail: 6lolegnica@gmail.com

strona www: www.zso2.legnica.pl

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 istnieje już dwudziesty rok. Naszym uczniom proponujemy szeroki wybór języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski). Dajemy możliwość zdiagnozowania indywidualnego stylu uczenia się i pomoc w doborze skutecznych metod zapamiętywania. Przedmioty rozszerzone będą realizowane również w formie warsztatów i zajęć laboratoryjnych, a na lekcjach języków obcych wzbogacamy słownictwo zgodnie z profilem. Prowadzimy współpracę i wymianę ze szkołami z zagranicy, oferujemy udział w zajęciach prowadzonych przez studentów z różnych krajów, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy sportowe, szkolenia nurkowe, pracę w wolontariacie. W VI LO działa Stowarzyszenie Edukacji Twórczej. Organizujemy rozmaite imprezy i uroczystości, m.in. debaty o zasięgu miejskim, koncerty charytatywne i wyjazdy związane z Patronem. Atutem szkoły jest też zmodernizowana i świetnie wyposażona baza lokalowa z biblioteką, stołówką, Wi-Fi. Lekcje wychowania fizycznego i sks-y odbywają się w nowoczesnym kompleksie sportowym z zapleczem sanitarnym (hala sportowa, siłownia, boiska). Informacje o szkole oraz pełna wersja oferty edukacyjnej wraz z charakterystyką klas: www.zso2.legnica.pl . Profil klasy

nauk humanistycznych biomedyczny z elementami ratownictwa medycznego psychologiczny informatycznopolitechniczny

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

Przewidywany pierwszy drugi język język obcy obcy

Planowana liczba liczba oddziałów uczniów

j. polski, historia, WOS, j. obcy biologia, chemia, j. obcy biologia, historia, WOS, j. obcy, psychologia informatyka, geografia, WOS, j. obcy/ fizyka, matematyka, j. obcy

do wyboru: angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski, j. włoski

do wyboru: angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski, j. włoski

1

32

1

32

1

32

1

32

VII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 59 - 220 Legnica tel. 76 723 32 40 e- mail :zsonr3lca@wp.pl

strona www : www.zso3.eu

VII Liceum Ogólnokształcące proponuje absolwentom szkół gimnazjalnych bogatą ofertę edukacyjną, która stworzy im możliwość rozwijania własnych zdolności i zainteresowań. 11


Szkoła dba o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Prowadzone programy profilaktyczne i zajęcia integracyjne dla klas pierwszych organizowane zarówno w szkole jak i na wyjazdach służą adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Grono pedagogiczne także dokłada wszelkich starań, aby uczyć w sposób nowoczesny, ciekawy i przyjazny dla ucznia. ZSO Nr 3 zapewnia uczniom odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej, a także realizacji własnych pasji i ambicji. Szkoła w naturalny sposób kształtuje postawę patriotyczną, poczucie tożsamości narodowej, przynależności do grupy poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich świętach państwowych i angażowanie w akcje społeczne. Młodzież zainteresowana służbami mundurowymi znajduje w VII LO doskonałą bazę do poznania ich funkcjonowania nie tylko w teorii, ale i w praktyce, uczestnicząc w tygodniowych wyjazdach terenowych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz wyższych uczelni służb mundurowych. Identyfikacji z profilem szkoły służy również umundurowanie. W szkole obowiązuje DZIEŃ MUNDUROWY. Umundurowanie jest strojem obowiązującym w trakcie uczestnictwa w każdych uroczystościach szkolnych i poza nią. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu m.in. wiedzy o społeczeństwie, bezpieczeństwa publicznego i edukacji wojskowej. Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania, samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają do wyboru liczne kursy: nurkowania, skoczka spadochronowego, narciarski, ratownika WOPR, wspinaczki skałkowej oraz wyjazdy survivalowe. W VII LO uczniowie znajdą to czego nie ma w innych szkołach. Profil klasy

wojskowy pożarniczodesantowy policyjny

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

j. angielski, biologia, geografia, j. angielski, biologia, geografia, j. angielski, historia, wos,

Przewidywany pierwszy drugi język język obcy obcy

j. angielski lub j. niemiecki

j. niemiecki lub j. angielski

Planowana liczba liczba oddziałów uczniów

1

32

1

32

2

64

Liceum Ogólnokształcące Integracyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich ul. Wierzyńskiego 1 59 - 220 Legnica tel. 76 723 34 50 e - mail: zs1legnica@wp.pl Nauka w Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym odbywa się w maksymalnie dwudziestoosobowych klasach, co daje doskonałą możliwość rozpoznania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów i pozwala im osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz ich zaangażowanie w realizację programów nauczania są gwarancją dobrego przygotowania licealistów do egzaminu maturalnego. Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną z internetowym centrum informatycznym, pracownię do nauki języków obcych, doskonale wyposażony obiekt sportowy (hala sportowa, kompleks boisk), stołówkę. Zapewniamy uczniom opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, rehabilitantów. 12


Profil, zawód, kierunek

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

pierwszy język obcy

drugi język obcy

liczba oddziałów

liczba uczniów

humanistyczna

j. polski, j. angielski, wos

j. angielski

j. niemiecki

1

20

Przewidywany

Planowana

Liceum przy Zespole Szkół Muzycznych ul. Chojnowska 2 59 - 220 Legnica tel./fax 76 862 26 36, 76 856 54 66 e-mail: zsmuzlca@wp.pl strona www.zsmuz.cal.pl Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia ogólnego i muzycznego. Nauka w OSM II st. trwa 6 lat - na poziomie gimnazjum (kl. I-III) i liceum (kl. IV-VI). Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej OSM II st. (gimnazjalnej) jest ukończenie OSM I st. lub szkoły muzycznej I stopnia i szkoły podstawowej w zakresie kształcenia ogólnego, przystąpienie do sprawdzianu kl. VI, oraz pozytywnie zdany egzamin wstępny z instrumentu głównego. Do OSM II st. kl. IV (liceum) mogą być przyjęci również absolwenci gimnazjum oświatowego jednocześnie kończący kl. III SM II st. (w zakresie kształcenia muzycznego). Szkoła OSM II st. prowadzi kształcenie ogólne w połączeniu z edukacją muzyczną w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, obój, waltornia, puzon, trąbka, fagot oraz perkusja, w połączeniu z przedmiotami teoretycznymi/ogólnomuzycznymi. Absolwenci OSM II st. (po 6 latach nauki) mogą ubiegać się o przyjęcie nie tylko do Akademii Muzycznych ale również do innych uczelni wyższych. Zapisy przyjmujemy w sekretariacie szkoły przy ul. Chojnowskiej 2 do 30.04.2011r. Profil klasy

muzyk instrumentalista

Przewidywany pierwszy drugi język obcy język obcy

j. angielski

j. niemiecki

Planowana liczba oddziałów

liczba uczniów

1

15

Akademickie Liceum Ogólnokształcące – szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Sejmowa 5C 59 - 220 Legnica tel. 76 723 29 12; 06 723 29 04 e-mail: alo@pwsz.legnica.edu.pl

strona www : www.alolegnica.edupage.org

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie w parze z wyjątkowo życzliwą atmosferą. Proces nauczania i wychowania nastawiony jest na indywidualizację w podejściu do uczniów. Atutem liceum jest nowoczesna baza dydaktyczna i doskonała kadra nauczycielska, ciekawe wyprawy edukacyjne oraz wymiana 13


międzynarodowa uczniów. Nasi uczniowie biorą udział w wykładach i projektach realizowanych przez uczelnię wyższą – PWSZ im. Witelona w Legnicy. Uczniom ALO zapewniamy: bezpłatnie – wszystkie podręczniki, ubezpieczenie, konsultacje przedmiotowe, naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), dodatkowo język japoński. Ponadto każdy uczeń bierze udział bezpłatnie w treningu intelektualnym. Dla najlepszych uczniów i sportowców przewidziany jest atrakcyjny system stypendialny. Oferta ALO została uznana za najlepszą w regionie na targach edukacyjnych w Legnicy. Wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w małych grupach, już od jednej osoby.

Profil klasy

humanistyczno -językowy

matematycznoprzyrodniczy

akademicki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

j. polski, j. obcy, historia lub (i) WOS- w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne matematyka, fizyka lub biologia i chemia lub geografia lub informatyka – w zależności od zadeklarowanych przez ucznia jako przedmioty maturalne zadeklarowane przez ucznia – przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym (wybrane z: biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS, historia sztuki, informatyka, dodatkowy j.obcy).

Przewidywany pierwszy drugi język obcy język obcy

j. angielski

j. niemiecki lub j. francuski

Planowana liczba liczba oddziałów uczniów

1

15

1

15

1

15

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka w Legnicy - szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 59 - 220 Legnica tel. 76 724 42 14, -36 fax 76 724 42 00 e - mail: klo-legnica@franciszkanie.pl

strona www: www.klo-legnica.franciszkanie.pl

Szkoła działa już od 55 lat. Uczeń ma duży wybór kierunków kształcenia i dobre przygotowanie do matury (zdawalność: 100%). Nauczanie wybranych przedmiotów w zakresie podstawowym lub rozszerzonym w małych (profilowanych) grupach. Duża ilość zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych (ścisłych i humanistycznych), także językowych, artystycznych (muzyka, teatr, sztuka…), sportowych i in. Dla najlepszych uczniów są stypendia. Na miejscu jest internat dla młodzieży. Także dla uczniów z innych szkół. W szkole można korzystać z: oratorium, bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowni, w tym z kilku sal inform., nowoczesne pomoce 14


naukowe, tablice interaktywne w każdej sali, ze świetlicy, czytelni, dużej biblioteki, siłowni, stołówki, sali gimnastycznej. Tworzymy wspólnotę pogodną i przyjacielską.

Profil klasy

do wyboru: biologiczny, chemiczny, fizyczny, matematyczny, informatyczny, geograficzny, humanistyczny oraz inne wybrane przez ucznia

Przedmioty ogólnokształcące nauczane w zakresie rozszerzonym

Do wyboru: biol., chem., fiz., matem., inform., geogr., humanist. oraz inne wybrane przez ucznia

Przewidywany pierwszy język obcy

drugi język obcy

angielski, niemiecki, francuski, włoski, łaciński. możliwość wyboru zakresu.

Planowana liczba oddziałów

liczba uczniów

3

56

Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne – dla młodzieży Liceum ogólnokształcące i szkoła policealna – dla dorosłych Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego ul. Grabskiego 14/22 59 - 220 Legnica tel: 76 724 53 00 fax: 76 724 53 00 e-mail: bud85@wp.pl strona www: www.budowlanka.legnica.pl Baza szkoły: 28 izb lekcyjnych; 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, basen, boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, sala gimnastyczna, siłownia, gabinet opieki przedlekarskiej, bufet, świetlica, wielofunkcyjna aula. Zajęcia praktyczne odbywają się w warunkach rzeczywistych na placach budów i w salach symulacyjnych a front robót zapewnia szkoła. W szkole działają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PCK, Klub Teatralny 1212 odnoszący liczne sukcesy, SKS, odbywają się pikniki naukowe. W ramach programu Leonardo da Vinci realizowane są projekty (praktyka zawodowa poza granicami kraju) oraz MKZ II (Modernizacja Kształcenia Zawodowego: dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, wycieczki do ciekawych miejsc, zajęcia na uczelniach wyższych). Szkoła otrzymała 11 bardzo dobrze wyposażonych pracowni zawodowych (m.in. laptopy, plotery, skanery, profesjonalne oprogramowanie budowlane, tablice interaktywne, stoły ślusarskie, kosiarka ciągnikowa, rusztowania, prasy, wyposażenie laboratorium materiałów budowlanych, agregaty betoniarskie i wiele innego sprzętu). Utrzymywane są kontakty ze Szkołą Budowlaną w Nangis (Francja), z firmami budowlanymi w Lipsku (Niemcy) oraz szkoła współpracuje z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oceny z przedmiotów: j. polski, j. obcy(obowiązkowy), matematyka, fizyka przeliczane są na punkty rekrutacyjne. Podział na grupy językowe zostanie dokonany po zakończeniu rekrutacji.

15


Nazwa szkoły

Technikum Budowlane

Profil, zawód, kierunek

technik budownictwa technik drogownictwa technik dróg i mostów kolejowych technik renowacji elementów architektury technik architektury krajobrazu technik logistyk*

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Szkoła Policealna Nr 2

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka

biologia/ fizyka, matematyka fizyka/ geografia, matematyka

murarz-tynkarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie betoniarz-zbrojarz monter konstrukcji budowlanych dekarz* technik drogownictwa

---

---

Planowany

Planowana

pierwszy język obcy

drugi język obcy

j. angielski

j. niemiecki

0,5

16

j. angielski

j. francuski

0,5

16

j. angielski

j. francuski

0,5

16

j. angielski

j. niemiecki

0,5

16

0,5

16

0,5

16

0,5

16

1

32

0,5

16

0,5

16

0,5

16

1

32

j. angielski j. angielski

j. angielski

j. angielski/ j.francuski/ j. niemiecki

liczba oddziałów

j. niemiecki lub j. francuski

liczba uczniów

----

---

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego Pl. Słowiański 5 59 – 220 Legnica tel: 76 723 34 00 fax 76 723 34 01 e- mail : ekonom@zse-legnica.pl,

strona www: www.zse-legnica.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy istnieje od 1946 roku. W skład zespołu wchodzą: Technikum Ekonomiczne i Technikum Hotelarskie. W Technikum Ekonomicznym szkoła kształci w zawodzie technik ekonomista. Kwalifikacje dostosowane są do potrzeb rynku pracy: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A. 36 – Prowadzenie rachunkowości. Zajęcia odbywają się w grupach, w specjalistycznych pracowniach ekonomiczno – informatycznych obsługujących programy finansowo- księgowe, kadrowo- płacowe, magazynowe w systemie Insert i Symfonia. Absolwenci Technikum Ekonomicznego znajdują zatrudnienie nie tylko na stanowisku ekonomisty, ale są cenionymi pracownikami każdego działu firmy, gdzie wymagana jest profesjonalna obsługa programów finansowo – księgowych i innych programów użytkowych. 16


Można również kontynuować naukę na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach ekonomicznych. W Technikum Hotelarskim szkoła kształci w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Rozwijający się w Polsce i Europie rynek usług hotelarskich i turystycznych stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów Technikum Hotelarskiego. W zawodzie technik hotelarstwa uczniowie zdobywają umiejętności kształcąc się w następujących kwalifikacjach: T.11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji i T.12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. W zawodzie technik obsługi turystycznej uczniowie zdobywają umiejętności w ramach następujących kwalifikacji: T.13- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, T.14 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych. Praktyka zawodowa odbywa się w hotelach i biurach turystycznych na terenie całego kraju i za granicą. Szkoła zatrudnia 57 nauczycieli (80% to nauczyciele dyplomowani). Baza szkoły: pracownie ekonomiczno-informatyczne, pracownia hotelarstwa, pokój hotelowy z łazienką, pracownia obsługi turystycznej, pracownia geograficzno – turystyczna, pracownia obsługi konsumenta, pracownia językowa, pracownia komputerowa, 2 centra multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe. Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno wyrównawcze dostosowane do potrzeb uczniów. Szkoła współpracuje z doradcą zawodowym. Szkoła osiąga sukcesy na szczeblu centralnym i regionalnym w konkursach i olimpiadach: Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości i Regionalny Konkurs Wiedzy o Gospodarce. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” oraz tygodnik „ Rzeczpospolita” Technikum Hotelarskie zajęło I miejsce w Legnicy, VI na Dolnym Śląsku , natomiast Technikum Ekonomiczne III miejsce w Legnicy i XI na Dolnym Śląsku.

Nazwa szkoły

Profil, zawód, kierunek

Technikum Ekonomiczne

technik ekonomista

Technikum Hotelarskie

technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, j. angielski geografia j. angielski

Planowany pierwszy język obcy

drugi język obcy

j. angielski

Planowana liczba oddziałów

liczba uczniów

j. niemiecki

1

32

j. angielski

j. niemiecki

3

96

j. angielski

j. niemiecki

1

32

Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych ul. Skarbka 4 59 - 220 Legnica tel./ fax 76 852 37 05, 76 856 51 25, 76 852 37 71 e- mail: zsemleg1@wp.pl 60 letnia tradycja Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy uczy sukcesu poprzez profile kształcenia odpowiadające wymogom rynku pracy w kraju i w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Szkoła oferuje młodym ludziom atrakcyjny zawód pozwalający znaleźć pracę w firmach branży komputerowej, informatycznej, elektronicznej, elektrycznej 17


i mechanicznej. Placówka przygotowuje do studiów na renomowanych uczelniach, uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W szkole stwarza się możliwości rozwijania szerokich zainteresowań. Placówka nawiązała kontakty międzynarodowe. Posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne.

Nazwa szkoły

Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Profil, zawód, kierunek

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Planowany pierwszy język obcy

Planowana

drugi język obcy

liczba oddziałów

liczba uczniów

j. angielski

j. niemiecki

2

64

j. angielski

j. niemiecki

1

32

technik elektronik technik informatyk

matematyka, fizyka

technik elektryk

matematyka, fizyka

j. angielski

j. niemiecki

1

32

---

j. niemiecki

----

1

32

elektryk

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa ul. Jaworzyńska 219 59 – 220 Legnica tel. 76 850 60 25 e-mail: zsr_lg@wp.pl

strona www: www.zsr_legnica.net

W szkole istnieją dobre warunki do rozwoju zainteresowań zawodowych, sportowych i kulturalnych. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, pracownie komputerowe i salę gimnastyczną. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe, realizujemy projekty unijne, zapewniamy zdobycie prawa jazdy kat. T, rozwijamy zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Szkoła promuje postawy etyczne, a Szkolne Koło TPD od lat należy do najlepszych w Legnicy. Szkoła oferuje zdobycie zawodów poszukiwanych na rynku pracy – technik geodeta, technik weterynarii. Dyplom technika rolnika daje możliwość korzystania z przywilejów przysługujących rolnikom w Unii Europejskiej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (certyfikat unijny) i egzaminem maturalnym.

Nazwa szkoły

Technikum Geodezyjne Technikum Rolnicze Technikum Weterynaryjne

Profil, zawód, kierunek

technik geodeta technik rolnik technik weterynarii

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, geografia biologia, matematyka

Planowany

Planowana

pierwszy język obcy

drugi język obcy

liczba oddziałów

liczba uczniów

j. angielski

j. niemiecki

1

32

j. angielski

j. niemiecki

1

32

j. angielski

j. niemiecki

1

32

18


Zespół Szkół Samochodowych ul. Słubicka 7 59 - 220 Legnica tel: 76 862 25 20 fax 76 852 25 55 e-mail: szkola@zss.legnica.pl Nowoczesna baza szkoły zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej. Laboratoria techniczne, językowe, pracownie dydaktyczne i komputerowe wyposażone są w nowy sprzęt multimedialny pozwalający na zastosowanie skutecznych metod nauczania. Organizujemy praktyki zawodowe uczniów w najlepszych autoryzowanych firmach i zakładach samochodowych. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy. Trzy sale sportowe oraz nowe boiska pozwalają uczniom osiągać bardzo dobre wyniki w sporcie. Uczniowie biorą liczny udział w konkursach zawodowych, przedmiotowych oraz w olimpiadach. W szkole działają koła dostosowane do zainteresowań uczniów: samochodowe, informatyczne, filmowe, teatralne, charytatywne oraz sportowe, w tym klub turystyki rowerowej. Szkoła posiada własny autokar umożliwiający organizowanie wycieczek krajoznawczych. Szkolna świetlica oraz biblioteka z czytelnią multimedialną zapewniają bezpieczny pobyt uczniom dojeżdżającym do szkoły. W okresie zimy wydajemy śniadania i gorącą herbatę wszystkim potrzebującym uczniom. W naszej szkole możesz uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe oraz prawo jazdy kat B i C. Nasz ośrodek szkolenia kierowców ma wysoką zdawalność w regionie. Szkoła realizuje projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, w ramach którego uczniowie podwyższają kompetencje kluczowe, wyrównują braki i zaległości w nauce, odbywają staże zawodowe, zdobywają dodatkowe uprawnienia zawodowe na kursach specjalistycznych, biorą udział w specjalistycznych zajęciach na Politechnice.

Nazwa szkoły

Technikum Samochodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Profil, zawód, kierunek

technik pojazdów samochodowych technik mechanik elektromechanik pojazdów samochodowych operator obrabiarek skrawających mechanik pojazdów samochodowych klasa wielozawodowa blacharz, lakiernik, mechanik pojazdów

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Planowany

Planowana

pierwszy język obcy

drugi język obcy

liczba oddziałów

liczba uczniów

matematyka, fizyka

j. angielski

j. niemiecki

2

64

1

32

---

j. niemiecki

---

0,5

16

j. angielski

----

0,5

16

---

j. angielski

---

1

32

---

j. niemiecki

---

1

32

19


Szkoła Policealna Nr 4

samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator obrabiarek skrawających, mechanik precyzyjny technik transportu drogowego

---

j. angielski

---

1

32

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego ul. Złotoryjska 144 59 - 220 Legnica tel. 76 723 59 00 fax. 76 723 59 05 e-mail: dyrekcja@zstio.legnica.pl; szkoła@zstio.legnica.pl

strona www: www.henrykowka.pl

ZSTiO istnieje od 1963 r. W skład zespołu od 1 września 2013 r. wchodzić będą: Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.10. W Technikum Nr 3 uczniowie mają możliwość wyboru kształcenia w jednym z pięciu zawodów: technik mechanik, technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor oraz technik organizacji reklamy. W ZSZ Nr 4 uczniowie mają możliwość zdobycia zawodu ślusarza oraz uprawnień spawacza potwierdzonych państwowymi egzaminami spawalniczymi (kurs spawacza gazowego i elektrycznego oraz egzamin jest bezpłatny). Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się w HM „Legnica”, Elsur Sp. z o.o., D.F.M „Zanam-Legmet” Sp. z o.o. oraz zakładach LSSE. Oprócz atrakcyjnych kierunków kształcenia szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych takich jak: polonistyczne, historyczne, matematyczne, biologiczne, geograficzne, komputerowe, internetowe, ekologiczne, dziennikarskie (wydawana jest szkolna gazeta „Henrykówka”), języka angielskiego i niemieckiego, projektowe CAD. Uczniowie klas technicznych dodatkowo korzystają z atrakcyjnych zajęć w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami w Niemczech oraz na Ukrainie. Aktywnie uczestniczy w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Szkoła dysponuje 24 salami dydaktycznymi –w każdej zainstalowane jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, a w większości tablice lub projektory multimedialne, 3 nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, Szkolnym Centrum Kultury, pracownią pomiarów metrologicznych i wytrzymałościowych, Szkolnym Centrum Multimedialnym (istnieje w nim możliwość wypożyczenia jednego z 20 laptopów) z wolnym dostępem do szerokopasmowego Internetu, aulą, dwukondygnacyjną salą gimnastyczną, nowoczesnym radiowęzłem szkolnym. 20


Uczniowie szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim, w rozgrywkach sportowych (min. wicemistrz Polski w piłce nożnej, Mistrz Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej chłopców i dziewcząt oraz piłce ręcznej chłopców), ale przede wszystkim w zewnętrznych egzaminach: maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przyjazna młodzieży kadra pedagogiczna, doskonałe warunki kształcenia, baza sportowa połączona z bogatą ofertą zajęć rekreacyjnych, współpraca zagraniczna – wszystko to składa się na końcowy sukces naszych uczniów, który jest dla szkoły celem najwyższym. Nazwa szkoły

Profil, zawód, kierunek

technik mechanik

Technikum Nr 3

technik ochrony środowiska technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej* technik spedytor* technik organizacji reklamy*

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

ślusarz*

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

matematyka, fizyka biologia, chemia matematyka, fizyka j. angielski, geografia j. angielski, geografia ---

Planowany

Planowana

pierwszy język obcy

drugi język obcy

liczba oddziałów

liczba uczniów

j. angielski

j. niemiecki

1

32

j. angielski

j. niemiecki

0,5

16

j. angielski

j. niemiecki

0,5

16

j. angielski

j. niemiecki

1

32

j. angielski

j. niemiecki

1

32

j. angielski

---

1

32

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Lotnicza 26 59 - 220 Legnica tel. 76 852 42 46 tel. 76 723 32 92 e-mail cku@cku.legnica.pl

e-mail: gim11leg@interia.pl

Centrum rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2013 r. Jako nowoczesna forma kształcenia będzie kontynuować tradycje dwóch zespołów szkół, na bazie których została utworzona – Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Propozycja oferty edukacyjnej kierowana jest:  do młodzieży - Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 i Szkoła Policealna Nr 5,  do dorosłych - Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna Nr 4 i Gimnazjum – w formach stacjonarnych lub zaocznych oraz Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Centrum dysponuje doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami ogólnodydaktycznymi i zawodowymi do kształcenia w branży gastronomicznej, handlowej, fryzjerskiej, medycznej i spożywczej. Bazę sportową wyróżnia doskonale wyposażona siłownia. 21


Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli praktyków, stale doskonalących się w ramach kontaktów z przedsiębiorcami w kraju i za granicą. W kształceniu zawodowym Centrum wspierają pracodawcy – liderzy w poszczególnych branżach. Wysoką jakość nauczania potwierdzają wyniki egzaminów zawodowych i sukcesy uczniów w turniejach i konkursach zawodoznawczych. Siedzibę Centrum stanowi zabytkowy budynek usytuowany wśród terenów zielonych. Zapewnia uczniom i słuchaczom dobre warunki socjalne. W budynku znajduje się aula – miejsce organizacji imprez kulturalnych i popularno-naukowych o charakterze szkolnym, miejskim i regionalnym. Na terenie Centrum znajduje się parking. Centrum łączy w sobie to co było najlepsze w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego – klimat wsparcia i życzliwości dla każdego ucznia i słuchacza, profesjonalizm, sprawność organizacyjną i ufne, przyjacielskie relacje wśród społeczności szkolnej.

Nazwa szkoły

Profil, zawód, kierunek

technik żywienia i usług gastronomicznych technik kelner Technikum Nr 1

technik technologii żywności technik analityk technik handlowiec technik usług fryzjerskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Szkoła Policealna Nr 5

Liceum Ogólnokształcą ce dla Dorosłych Szkoła Policealna dla

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

biologia, j. niemiecki j. angielski geografia biologia, j. angielski chemia, matematyka geografia, j. niemiecki biologia, informatyka

Planowany

Planowana

pierwszy język obcy

drugi język obcy

liczba

liczba

oddziałów

uczniów

j. niemiecki

j. angielski

2/3

22

j. angielski

j. niemiecki

1/3

12

j. angielski

j. niemiecki

1/3

12

j. angielski

j. niemiecki

1/3

12

j. niemiecki

j. angielski

1/3

12

j. angielski

j. niemiecki

1

32

kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer

----

j. angielski

---

2

64

technik masażysta, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny*, dietetyk*

---

j. angielski

---

4

128

j. angielski

---

1

32

j. niemiecki

---

1

32

6

192

ogólny ogólny technik bezpieczeństwa

biologia, geografia historia, geografia ---

język obcy zawodowy

22


Dorosłych Nr 4

i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik administracji, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, technik archiwista

j. niemiecki lub j. angielski

Zespół Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13 59 - 220 Legnica tel./fax 76 723 31 14 e – mail: admin@zpslegnica.edu.pl

strona www: www.zpslegnica.edu.pl

W Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 7 uczniowie zdobywają zawód w następujących kierunkach: kucharz, betoniarz-zbrojarz i krawiec. Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładów pracy chronionej („KrakMET”, „LPP", "Urbex" i "Americanos") na podstawie indywidualnych umów o pracę. Uczniowie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, są traktowani jako pracownicy młodociani i za pracę otrzymują wynagrodzenie. Dla uczniów mieszkających poza Legnicą istnieje możliwość przebywania w internacie. Pobyt ucznia w internacie jest bezpłatny, opłaty pobierane są wyłącznie za całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia jeśli dochód na jednego członka rodziny jest niższy od średniej krajowej. Nazwa szkoły

Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Profil, zawód, kierunek

kucharz zbrojarzbetoniarzkrawiec

Przewidywany pierwszy drugi język obcy język obcy

Planowana liczba oddziałów

Planowana liczba uczniów

j. angielski

-

1

10

j. angielski

-

1

10

j. angielski

-

1

10

* - zawody w trakcie organizacji 23


Załącznik Nr 1 5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Informacja dla uczniów, którzy będą się logować samodzielnie 1

Załóż konto na stronie internetowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl Zapamiętaj swój login i hasło.

2 Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie, jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. 3 Uwaga! Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich. Wtedy Twoje szanse na dostanie się do jednej ze szkół będą bardzo duże. 4 Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły, zaloguj się ponownie na swoje konto w Systemie i przepisz do odpowiedniego formularza oceny oraz inne osiągnięcia. 5 Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. 6 Sprawdź, gdzie się dostałeś i zanieś do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. …to wszystko! Witaj w nowej szkole

Opracowanie: Halina Gawin – Majewska - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica Andrzej Szozda - doradca zawodowy – pedagog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Legnicy

24

Informator PPP Nr 1 w Legnicy  
Informator PPP Nr 1 w Legnicy  
Advertisement