Page 1

Autor: Jolanta Lisowska-Paradysz, pedagog Zasady pracy z uczniem 6-cio letnim Dojrzałość szkolna 6 – cio latka, jego gotowość do podjęcia nauki w szkole jest związana z jego doświadczeniami. Przedszkole wyposaża dziecko w kompetencje poznawcze, społeczne, emocjonalne, fizyczne, umiejętności samoobsługowe – stanowi to fundament kariery szkolnej. Aby dziecko mogło opanowywać poszczególne umiejętności (czytanie, pisanie, liczenie, konstruowanie wypowiedzi) należy stworzyć mu dogodne warunki z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 6 – cio latek lubi działać, jest aktywny i potrzebuje częstej zmiany aktywności (aktywność emocjonalna, intelektualna i praktyczna). Dziecko uczy się przez działanie, przekształcanie, odkrywanie, modyfikowanie, interpretowanie i te procesy muszą wystąpić podczas zajęć lekcyjnych (za co odpowiedzialny jest nauczyciel). Podstawa programowa klasy I uwzględnia możliwości rozwojowe dziecka 6–cio letniego i w związku z tym zapewnia łagodne przejście z edukacji przedszkolnej do wczesnoszkolnej gwarantując 6–cio latkowi okres adaptacyjny. Powinien on być wypełniony zajęciami wykorzystującymi zabawę w różnych formach: zabawy ruchowe, rytmiczne, plastyczne, nauka prostych rymowanek, wierszyków, piosenek, rozwiązywanie zagadek, czytanie dzieciom bajek, opowiadań, gry planszowe itp. Zajęcia nie mogą być statyczne (uczeń nie może siedzieć 45 minut w ławce), należy zapewnić miejsce do wypoczynku. Dziecko ma brać w nich aktywny udział. Ważne jest, aby: 

formy pracy wymagające wysiłku intelektualnego były przeplatane z formami ruchowymi,

formy wymagające zdyscyplinowanego wykonania należy przeplatać z formami opartymi na swobodnej twórczości,

materiał podawany przez nauczyciela powinien uwzględnić różnorodne techniki uczenia się (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne),

polecenia kierowane do dzieci powinny być krótkie, konkretne, zawierać znajome im słownictwo, czasem należy je powtórzyć, przypomnieć,

ćwiczenia i zajęcia graficzne muszą uwzględniać słabsze napięcie mięśniowe ucznia, szybsze zmęczenie ręki,

zajęcia artystyczne najlepiej przeprowadzać w blokach 2- 3 godzinnych - rozkładanie i sprzątanie zajmuje dzieciom wiele czasu,


przy realizacji programu stosujmy metody konkretne, poglądowe, wykorzystujmy naturalne obserwacje,

uczmy pracy w grupie poprzez gry i zabawy zespołowe, wykonywanie wspólnych rysunków itp.,

stosujmy głównie wzmocnienia pozytywne, chwalmy i jak najczęściej nagradzajmy,

stosujmy częste przerwy w pracy, jeśli zaobserwujemy znużenie czy zmęczenie dzieci (np. wypoczynek w kręgu na dywanie).

Zasady pracy z uczniem 6-cio letnim  

Zasady pracy z uczniem 6-cio letnim

Zasady pracy z uczniem 6-cio letnim  

Zasady pracy z uczniem 6-cio letnim

Advertisement