Page 1

Sreality - dokumentace k importn´ımu rozhran´ı

Obsah 1

2

3

4

´ Uvod 1.1 Co je nov´eho . . . . . . . . . . . 1.2 N´azvoslov´ı . . . . . . . . . . . . 1.3 Typy dat . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Struktura odpovˇedi serveru . . . . 1.5 Autorizace . . . . . . . . . . . . . 1.6 Identifikace inzer´atu, obecn´e vazby 1.7 Zad´av´an´ı lokality . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

1 1 2 2 3 3 3 4

Metody 2.1 Autorizaˇcn´ı metody . . . . . . . . . . . 2.2 Spr´ava inzer´at˚u . . . . . . . . . . . . . 2.3 Spr´ava fotek u inzer´at˚u . . . . . . . . . 2.4 Spr´ava makl´eˇru˚ . . . . . . . . . . . . . 2.5 Spr´ava developersk´ych projekt˚u . . . . 2.6 Spr´ava fotek u developersk´ych projekt˚u ˇ ı statistik . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Cten´ 2.8 Metoda dostupn´a bez pˇrihl´asˇen´ı . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

5 5 6 8 9 11 12 13 14

Datov´e struktury a cˇ´ıseln´ıky 3.1 Atributy a cˇ´ıseln´ıky inzer´atu . . . . . . . . . 3.2 Atributy a cˇ´ıseln´ıky developersk´eho projektu 3.3 N´avratov´e k´ody a chybov´e hl´asˇky . . . . . . 3.4 Stavy inzer´atu ve v´ypise . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

15 15 20 22 23

. . . . . . .

. . . . . . .

Pˇr´ıklady 24 4.1 PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.2 Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.3 Pˇr´ıklad XML poˇzadavku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

´ Uvod

1

Serverov´e rozhran´ı XML-RPC se nach´az´ı na adrese http://import.sreality.cz/RPC2 a slouˇz´ı k exportu zak´azek realitn´ıch kancel´aˇr´ı do syst´emu Srealit. Veˇsker´a komunikace se serverem a zpˇet prob´ıh´a v k´odov´an´ı UTF-8. Zbytek dokumentu pojedn´av´a o RPC metod´ach, kter´e importn´ı rozhran´ı nab´ız´ı. Vˇsem uveden´ym metod´am je nutno pˇredat vˇsechny specifikovan´e parametry. Pokud je uvedeno, zˇ e parametr metody je nepovinn´y, staˇc´ı jej vyplnit podle typu pr´azdnou hodnotou. Poˇcet parametr˚u mus´ı odpov´ıdat pˇredpisu.

1.1

Co je nov´eho

Proti verzi 2.0.5: • Zpˇetn´a nekompatibilita rozhran´ı - nezbytn´e u´ pravy – Nov´e povinn´e poloˇzky balk´on, lodˇzie, terasa, sklep, parkovac´ı st´an´ı a gar´azˇ . Kv˚uli rozˇs´ırˇen´ı filtr˚u v hledac´ım formul´aˇri pˇribyly tyto poloˇzky na importn´ım rozhran´ı jako povinn´e pro r˚uzn´e kategorie, v´ıce v tabulce 1 na stranˇe 15. – Nov´e n´avratov´e k´ody hlavnˇe pˇri validaci lokality. Aˇckoliv se lokalita spr´avnˇe rozpozn´a, vrac´ı se nov´e k´ody 202 a 203, kter´e informuj´ı o nenalezen´ı UIR k´odu, pˇr´ıpadnˇe o nejednoznaˇcnosti pˇri dohled´an´ı pomoc´ı textov´ych poloˇzek. Pro nerozpoznanou lokalitu je nyn´ı extra chybov´y k´od 452 a koneˇcnˇe 453 ˇr´ık´a, zˇ e UIR k´od nebyl nalezen a textov´a reprezentace adresy v˚ubec nepomohla. V´ıce v tabulce na stranˇe 22. • Podpora multiselektu (v´ıce moˇzn´ych voleb v r´amci jedn´e poloˇzky). Novˇe se pos´ıl´a jako pole vybran´ych hodnot, ne jako jedna hodnota. Pokud se poˇsle typ int, multiselekt se chov´a jako cˇ´ıseln´ık a nastav´ı jen jednu hodnotu. – Rozvod vody - water – Rozvod topen´ı - heating – Rozvod plynu - gas – Rozvod odpadu - gully – Pˇr´ıjezdov´a komunikace - road type – Telekomunikace - telecommunication – Elektˇrina - electricity – Doprava - transport • Podpora typu datetime. U draˇzeb se z data prohl´ıdek i aukc´ı vyˇc´ıt´a i cˇ as. XML-RPC protokol m´a pro cˇ as i datum jeden typ, takˇze zmˇena rozhran´ı nenast´av´a, pouze se kromˇe data ukazuje i pˇredan´y cˇ as na www str´ank´ach. • Pˇridan´e atributy inzer´atu – balcony as bool - nemovitost m´a balkon, povinn´e pro domy a byty – loggia as bool - nemovitost m´a lodˇzie, povinn´e pro domy a byty – terrace as bool - nemovitost m´a terasu, povinn´e pro domy a byty – cellar as bool - nemovitost m´a sklep, povinn´e pro domy a byty – basin as bool - nemovitost m´a baz´en, nepovinn´e – parking lots as bool - k dispozici parkovac´ı m´ısta, povinn´e pro domy, byty a komerˇcn´ı – garage as bool - k dispozici je gar´azˇ , povinn´e pro domy, byty a komerˇcn´ı – loggia area as int - plocha lodˇzie, nepovinn´e – terrace area as int - plocha terasy, nepovinn´e – basin area as int - rozloha baz´enu, nepovinn´e – garage count as int - poˇcet gar´azˇ ov´ych m´ıst, nepovinn´e – auction date tour2 as datetime - datum a cˇ as druh´e prohl´ıdky draˇzby, povinn´e pro draˇzby Strana 1/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

• Zmˇeny v cˇ´ıseln´ıc´ıch inzer´atu – furnished (zaˇr´ızenost) pˇreveden na cˇ´ıseln´ık – personal (pˇrevod do osobn´ıho vlastnictv´ı) rovnˇezˇ pˇreveden na cˇ´ıseln´ık – water, hodnota 3 odebr´ana - Rozvod studen´e a tepl´e – gully, pˇrid´an septik a j´ımka – telecommunication pˇrevzal prvky networks, tedy pˇrid´an satelit, kabelov´a televize, kabelov´e rozvody, ostatn´ı – electricity, hodnota 3 odebr´ana, jelikoˇz je redundatn´ı se 4, zbyde pouze 400V – auction date a auction date tour ukl´ad´a i cˇ as, nikoliv jen datum • Zruˇsen´e atributy inzer´atu – networks - s´ıtˇe sdruˇzeny do telecommunication – stairs - schody zruˇseny – auction place tour - m´ısto prohl´ıdky u draˇzeb zruˇseno • Popisek u fotky lze vidˇet i na webu (v detailu inzer´atu cˇ i projektu). Doposud se dal pouze uloˇzit, ale nebyl nikde zobrazen. • Poˇrad´ı fotek lze mˇenit pomoc´ı atributu order • Dokumentace v jin´em kab´atˇe, slouˇceno z v´ıce m´ıst do jednoho dokumentu. Tzn. pˇribyly tabulky o povinnosti poloˇzek inzer´atu (tabulka 1) a developersk´eho projektu (tabulka 2). Proti verzi 2.0.4: • Doplnˇen´ı metod pro spr´avu developersk´ych projekt˚u • Pˇridan´e napojen´ı inzer´atu na developersk´y projekt (pomoc´ı project id nebo project rkid) u metody addAdvert • Zv´yhodnˇen´ı (topov´an´ı) inzer´at˚u omezeno na zveˇrejnˇen´e a neduplicitn´ı inzer´aty. Nelze pˇres import topovat v den vloˇzen´ı inzer´atu

1.2

N´azvoslov´ı klient password, heslo na import rkid seller session, relace session id software key, SW kl´ıcˇ topov´an´ı inzer´atu

1.3

z pohledu importn´ıho rozhran´ı je klientem poboˇcka realitn´ı kancel´aˇre heslo potˇrebn´e k pˇr´ıstupu, lze nastavit v adminwebu importn´ı id, id z realitn´ı kancel´aˇre makl´eˇr RK cˇ asovˇe omezen´y pˇr´ıstup na importn´ı rozhran´ı iniciov´ano metodou login, ukonˇceno metodou logout ˇretˇezec znak˚u a cˇ´ısel, kter´y identifikuje konkr´etn´ı importn´ı session ˇretˇezec, identifikuj´ıc´ı pouˇzit´y software. Lze zmˇenit pˇres obchodn´ıho z´astupce placen´e zv´yhodnˇen´ı pozice v hled´an´ı na webu srealit

Typy dat Typ int double bool string date datetime codebook multiselect base64

Strana 2/27

Pr´azdn´a hodnota 0 0.0 N/A ”” 00010101T00:00:00+0000 00010101T00:00:00+0000 0 0 nebo () N/A

Popis celoˇc´ıseln´y datov´y typ cˇ´ıslo s plovouc´ı ˇra´ dovou cˇ a´ rkou true nebo false, kompatibiln´ı s int (0,1) ˇretˇezec tisknuteln´ych znak˚u datum datum a cˇ as odpov´ıd´a typu int, jen m´a pojmenovan´e hodnoty pole int˚u, kaˇzd´y prvek symbolizuje zaˇskrtnutou poloˇzku base64 encoded data, napˇr´ıklad obr´azek

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

Pr´azdn´a hodnota je pˇri vkl´ad´an´ı nov´eho objektu ekvivalentn´ı zcela chybˇej´ıc´ı poloˇzce. Pˇri editaci pom´ah´a zruˇsit vybranou poloˇzku, aby se neukazovala v detailu zak´azky. Pozn´amka: Typy date a datetime se pˇres XML-RPC protokol pˇren´asˇ´ı stejn´ym typem datetime, pouze serverov´a strana ukl´ad´a u typu date jen cˇ a´ st informace.

1.4

Struktura odpovˇedi serveru

Vˇsechny metody vrac´ı strukturovan´y v´ystup (asociativn´ı pole), kter´y tvoˇr´ı poloˇzky output (v´ystupn´ı datov´a struktura), status (k´od chyby), statusMessage (chyba jako textov´y ˇretˇezec). struct( [status] => 200, [statusMessage] => ’OK’, [output] => array( ) ) Obecnˇe plat´ı, zˇ e v´yznam n´avratov´ych k´od˚u je podobn´y jako u HTTP protokolu, tedy 2xx (k´od je v intervalu 200-299) informuje o dobˇre dopadnuvˇs´ı operaci. Vyˇssˇ´ı k´ody signalizuj´ı chybu, jejichˇz seznam je uveden v sekci 3.3 na stranˇe 22.

1.5

Autorizace

Pro pˇrihl´asˇen´ı se nejprve mus´ı zavolat metoda getHash, kter´a inicializuje session id. Ta se pouˇz´ıv´a pro autorizaci vˇsech importn´ıch metod. Kaˇzd´a importn´ı metoda s v´yjimkou metody getHash a version maj´ı jako prvn´ı parametr session id, coˇz je ˇretˇezec identifikuj´ıc´ı relaci, kter´y se s kaˇzd´ym autorizovan´ym pˇr´ıstupem mˇen´ı!! To znamen´a, zˇ e pˇredan´a hodnota session id je uˇz v pˇr´ısˇt´ım poˇzadavku neplatn´a. Pro jak´ykoliv nov´y dotaz na importn´ı rozhran´ı je tedy nutn´e vypoˇc´ıtat novou hodnotu session id z naposledy platn´e hodnoty. Pozn´amka: Relaci vyprˇs´ı platnost, pokud se v´ıce jak 15 minut nepoˇsle zˇa´ dn´y autorizovan´y poˇzadavek. Session id se skl´ad´a z fixn´ı a variabiln´ı cˇ a´ sti. Fixn´ı se vytvoˇr´ı pˇri vol´an´ı metody getHash a z˚ust´av´a stejn´a po cel´y cˇ as relace. Jedn´a se o prvn´ıch 48 znak˚u sessionId. Variabiln´ı cˇ a´ st je vypoˇctena pomoc´ı funkce MD5 bˇezˇ nˇe pouˇz´ıvanou na hashov´an´ı dat, do kter´e vstupuje souˇcasn´e session id a heslo. Postup v´ypoˇctu nov´eho session id: fixedPart = session_id[0:48] varPart = md5(session_id + md5(password) + software_key) session_id = fixedPart + varPart

1.6

Identifikace inzer´atu, obecn´e vazby Pro identifikaci slouˇz´ı dva druhy id, daj´ı se odliˇsit pomoc´ı pˇr´ıpony: • id - intern´ı id v datab´azi Seznamu - unik´atn´ı v cel´em univerzu • rkid - id realitn´ı kancel´aˇre (RK), pod kter´ym jej zn´a klient - unik´atn´ı v r´amci jednoho klienta, tedy jedn´e poboˇcky RK Takto se identifikuj´ı makl´eˇri, inzer´aty, dev. projekty a fotografie.

Pouˇzit´ı advert rkid u metody addAdvert rˇ´ık´a, zˇ e edituji inzer´at, kter´y odpov´ıd´a dan´emu id. Pokud uv´ad´ım advert rkid u metody addPhoto, ˇr´ık´am, zˇ e fotografii chci sv´azat s pˇr´ısluˇsn´ym inzer´atem. Rozd´ıl v chov´an´ı id proti rkid je patrn´y hlavnˇe pˇri pˇrid´av´an´ı. Pˇr´ıklady dvou druh˚u adresac´ı: • advert rkid pˇred´av´am vˇzdy naplnˇen´e. Pokud pod takov´ym id inzer´at jiˇz existuje, jedn´a se o editaci, pokud ne, vytvoˇr´ı se nov´y a pˇridˇel´ı se mu pˇredan´e id. • advert id pos´ıl´am pr´azdn´e, pokud chci inzer´at pˇridat a naplnˇen´e intern´ım id inzer´atu v pˇr´ıpadˇe editace.

Strana 3/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

1.7

Seznam.cz, a.s.

Zad´av´an´ı lokality

Klasick´e zad´an´ı adresy znamen´a, co nejpˇresnˇeji uv´est vˇsechny poloˇzky t´ykaj´ıc´ı se adresy (locality city - mˇesto, locality street - ulice, locality co - cˇ´ıslo orientaˇcn´ı, locality cp - cˇ´ıslo popisn´e). Adresa je ovˇeˇrena proti datab´azi adres serveru mapy.cz a pokud nen´ı jednoznaˇcnˇe zadan´a, vrac´ı se chyba. D´ıky tomuto ovˇeˇren´ı je adresa inzer´atu validov´ana a lze podle zadan´ych u´ daj˚u spolehlivˇeji hledat, protoˇze atributy jako kraj a okres, pˇr´ıpadnˇe jin´e nevyplnˇen´e atributy, jsou automaticky doplnˇeny na z´akladˇe informac´ı z map. Zad´an´ı pˇres UIR-ADR celou vˇec zjednoduˇsuje na pouh´e z´ısk´an´ı detail˚u o zadan´em UIR, kter´e se vep´ısˇ´ı do pˇr´ısluˇsn´ych kolonek. V´ıce informac´ı je uvedeno n´ızˇ e v kapitole 1.7. D˚uleˇzit´e: Oba tyto zp˚usoby vyˇzaduj´ı co nejpˇresnˇejˇs´ı zad´an´ı adresy. Ale ne vˇzdy je pˇresn´a sˇipka na mapˇe zˇ a´ douc´ı. Proto lze zadat jeˇstˇe atribut locality inaccuracy level, kter´y ˇr´ık´a jak moc je dobr´e znepˇresnit adresu pro zobrazen´ı na mapˇe. Tento parametr m´a 3 moˇzn´e hodnoty: 1. adresa je zobrazena pˇresnˇe dle zad´an´ı; 2. adresa je o 1 stupeˇn znepˇresnˇena, m´ısto pˇresn´e adresy se ukazuje ulice, pˇr´ıpadnˇe obec, podle toho, kter´y nadˇrazen´y prvek je logicky nejbl´ızˇ e; 3. adresa je o 2 stupnˇe znepˇresnˇena, m´ısto pˇresn´e adresy se ukazuje na map´ach cˇ a´ st mˇesta. GPS souˇradnice Posledn´ım druhem je zad´an´ı adresy pˇres GPS souˇradnice (locality longitude, locality latitude). Pouˇz´ıv´a se v situac´ıch, kdy nen´ı jeˇstˇe oblast zamˇeˇrena v map´ach. Zad´av´a se jako zemˇepisn´a sˇ´ıˇrka a v´ysˇka ve stupn´ıch, minut´ach a vteˇrin´ach. Pˇredpokl´ad´a se vˇzdy sˇ´ıˇrka severn´ı a d´elka v´ychodn´ı. Nev´yhoda tohoto zad´an´ı spoˇc´ıv´a v tom, zˇ e inzer´at je sv´az´an pouze s okresem a krajem, ale nikoliv s mˇestem cˇ i ulic´ı, kter´a je nejbl´ızˇ e. Inzer´at je spolehlivˇe dohledateln´y pouze pomoc´ı funkce hledat v okol´ı. Zahraniˇcn´ı nemovitosti Importovat lze i zahraniˇcn´ı nemovitosti. V takov´em pˇr´ıpadˇe je vhodn´e pos´ılat s mˇestem nejl´epe i zemi, ve kter´e se nach´az´ı. Jelikoˇz se lokalita validuje proti datab´azi mapy.cz, jsme omezeni jen na Evropu. Adresa UIR-ADR entaˇcn´ı.

Adresy je nutno specifikovat na mˇesto (pˇr´ıpadnˇe mˇestskou cˇ a´ st), byty aˇz na cˇ´ıslo popisn´e nebo cˇ´ıslo ori-

Ministerstvo pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı ve spolupr´aci s obecn´ımi u´ rˇady udrˇzuje registr adres vˇsech stavebn´ıch objekt˚u, kter´e ˇ a poˇsta poskytuje pro adresy platn´a poˇstovn´ı smˇerovac´ı cˇ´ısla. Ministerstvo pr´ace a soci´aln´ıch vˇec´ı maj´ı cˇ´ıslo domovn´ı. Cesk´ d´av´a tento registr k dispozici veˇrejnosti. Kromˇe zpˇr´ıstupnˇen´ı dat registru na www str´ank´ach MPSV (http://forms.mpsv.cz/uir/) je moˇzno z´ıskat zdarma CD-ROM s daty a programy pro prohl´ızˇ en´ı a periodickou aktualizaci tˇechto dat. Pˇri pouˇzit´ı UIR k´odu nen´ı nutno vyplˇnovat adresu, kromˇe pˇr´ıpadu, kdy UIR k´od nen´ı dostateˇcnˇe podrobn´y, pak je moˇzno adresu upˇresnit textovˇe. (Pˇr´ıklad: K bytu m´ame k dispozici UIR k´od na u´ rovni 5, je tedy potˇreba doplnit poloˇzky locality street, locality cp. V pˇr´ıpadˇe, zˇ e bychom doplnili i locality city, nebude br´ano v potaz a naopak bude pˇreps´ano hodnotou z UIR). Popis uir se pˇred´av´a pomoc´ı parametr˚u locality uir (vlastn´ı uir) a locality uir level (pˇresnost, typ). Odpov´ıdaj´ıc´ı locality uir level naleznete v tabulce n´ızˇ e. N´azev (locality uir level) Okres (1) Obec (3) ˇ ast obce (5) C´ Ulice (7) Objekt (9) Adresa (11) Mˇestsk´a cˇ a´ st (17)

Strana 4/27

Popis ˇ ıseln´ık obsahuje veˇsker´e okresy. C´ ˇ ıseln´ık obsahuje vˇsechny obce. Z obce lze zjistit k jak´emu okresu patˇr´ı. C´ ˇ ıseln´ık obsahuje vˇsechny cˇ a´ sti obce. Nˇekter´e obce jsou jen cˇ a´ st´ı hlavn´ı obce. C´ Zpˇetnˇe lze dohledat obci a okres. ˇ ıseln´ık obsahuje vˇsechny ulice. Zpˇetnˇe lze dohledat obci a okres. C´ V cˇ´ıseln´ıku je uvedena cˇ a´ st obce, cˇ´ıslo popisn´e a pˇr´ıpadn´a mˇestsk´a cˇ a´ st. Zpˇetnˇe lze dohledat cˇ a´ st obce a okres. Z UIR-ADR adresy lze kompletnˇe dohledat celou adresu, tj. okres, obec, ˇ cˇ a´ st obce, mˇestskou cˇ a´ st, cˇ´ıslo popisn´e, cˇ´ıslo orientaˇcn´ı a PSC. Obsahuje vˇsechny mˇestsk´e cˇ a´ sti. Zpˇetnˇe lze dohledat obec a okres.

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

2

Seznam.cz, a.s.

Metody

2.1

Autorizaˇcn´ı metody

2.1.1

getHash( client id as int )

Z´ısk´an´ı ˇretˇezce zvan´eho session id, kter´y je pouˇzit pro hashov´an´ı hesla. Metoda slouˇz´ı k z´ısk´an´ı ˇretˇezce pro hashov´an´ı hesla. Po zavol´an´ı s existuj´ıc´ım client id je vr´acen status 200 a v output je session id a hashovac´ı kl´ıcˇ . Vol´a se vˇzdy na zaˇca´ tku relace. struct { int status

string statusMessage array struct output ( string session id )

Status (200=OK 402=Neexistujici klient ) Slovni popis statusu.

Identifikace spojeni

} 2.1.2

login( session id as string )

Potvrzen´ı pˇrihl´asˇen´ı. Metoda login potvrd´ı session jako autorizovanou. V kladn´em pˇr´ıpadˇe se ovˇeˇr´ı, zˇ e v´ypoˇcet nov´eho session id odpov´ıd´a oˇcek´av´an´ı na stranˇe serveru. Metodˇe login se pˇred´avaj´ı parametry session id z metody getHash. Pozor, session id uˇz mus´ı b´yt pˇrepoˇc´ıt´ano pomoc´ı vzoreˇcku. Softwarov´y kl´ıcˇ je pˇridˇelen administr´atorem srealit zvl´asˇˇt pro kaˇzd´eho klienta (RK) v z´avislosti na pouˇzit´em exportn´ım software. Nazpˇet je vr´acen status u´ spˇesˇnosti. Pozn´amka: Bez u´ spˇesˇnˇe dokonˇcen´e metody login je cel´a importn´ı relace ve stavu nepˇrihl´asˇen a tedy nelze v exportu zak´azek pokraˇcovat. Vrac´ı-li metoda opakovanˇe 407 Bad session je sˇpatnˇe zadan´e heslo, importn´ı kl´ıcˇ a nebo client id u klienta nebo na importn´ım serveru. Je tˇreba zkontrolovat tyto u´ daje. Heslo na import si nastavuje klient s´am, importn´ı kl´ıcˇ lze mˇenit pˇres obchodn´ıho z´astupce, clientid bylo firmˇe pˇridˇeleno. struct { int status

string statusMessage array struct output ( )

Status (200=OK 402=Neexistujici klient 405=Neplatny klic softwaru 407=Neplatne prihlaseni ) Slovni popis statusu.

} 2.1.3

logout( session id as string )

Odhl´asˇen´ı. struct { int status Strana 5/27

Status (200=Odhlaseni je OK) verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

string statusMessage array struct output ( )

Seznam.cz, a.s.

Slovni popis statusu.

}

2.2

Spr´ava inzer´atu˚

2.2.1

addAdvert( session id as string, advert data as struct )

Pˇrid´an´ı / editace inzer´atu. Metodˇe se pˇred´av´a slovn´ık advert data, kter´y v sobˇe nese veˇsker´e cˇ´ıseln´ıkov´e i neˇc´ıseln´ıkov´e u´ daje o inzer´atu. Moˇzn´e atributy inzer´atu jsou vyps´any v tabulce 1 na stranˇe 15. Pokud chyb´ı povinn´a poloˇzka, addAdvert konˇc´ı s chybou. Pozor, nˇekter´e poloˇzky jsou povinn´e v z´avislosti na typu (kategorii) inzer´atu. Pozor, datov´a struktura advert data nemus´ı obsahovat vˇsechny pˇredepsan´e atributy, jsou vyˇzadov´any pouze povinn´e atributy. Pokud atribut nen´ı ve slovn´ıku obsaˇzen, server odpov´ıdaj´ıc´ı poloˇzku nech´av´a nedotˇcenou. Tedy nemˇen´ı samovolnˇe jej´ı hodnotu. Metoda vrac´ı status a advert id, kter´e je vhodn´e si uchovat pro dalˇs´ı operace s uloˇzen´ym inzer´atem. Pokud je vyplnˇen parametr advert rkid, mus´ı b´yt v r´amci inzerce konkr´etn´ıho klienta unik´atn´ı. Tento parametr obsahuje vlastn´ı identifik´ator inzer´atu a tento identifik´ator lze v budoucnu pouˇz´ıt pro pr´aci s inzer´atem pˇres importn´ı rozhran´ı, kde plnˇe zastupuje advert id. Editace inzer´atu se zajist´ı vyplnˇen´ım advert id jiˇz uloˇzen´eho inzer´atu, nebo je moˇzno zadat existuj´ıc´ı advert rkid (viz kapitola 1.6). Adresu inzer´atu lze vyplnit v´ıce zp˚usoby: klasick´e zad´an´ı, UIR-ADR, GPS souˇradnice, viz kapitola 1.7. Pozn´amka: Pokud zad´ate cenu 0 nebo 1, bude m´ısto ceny zobrazeno Info o cenˇe u RK. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int advert id )

Status (200=OK 404=Inzerat pro tuto RK neexistuje 407=Neplatne prihlaseni 452=Nekompletni data k inzeratu 461=Makler neexistuje 491=Projekt neexistuje ) Slovni popis statusu.

Cislo inzeratu

} 2.2.2

delAdvert( session id as string, advert id as int, advert rkid as string )

Vymaz´an´ı inzer´atu. Pomoc´ı advert id nebo advert rkid se identifikuje inzer´at (viz kapitola 1.6). Uloˇzen´e fotografie u inzer´atu a statistiky budou smaz´any. Pokud inzer´at neexistuje bude vr´acen status OK (200). Pozn´amka: Inzer´aty nejsou smaz´any ihned po zavol´an´ı t´eto metody, aktu´alnˇe se drˇz´ı jeˇstˇe po dobu 21 dn´ı neˇz se opravdu smaˇzou. struct { int status

string statusMessage

Strana 6/27

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu ) Slovni popis statusu.

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

array struct output ( ) } 2.2.3

listAdvert( session id as string )

V´ypis vˇsech inzer´at˚u pˇrihl´asˇen´e realitn´ı kancel´aˇre. V output je vr´aceno pole, kde kaˇzd´y prvek pole obsahuje strukturu (viz n´ızˇ e). Inzer´aty jsou seˇrazeny podle poˇrad´ı vloˇzen´ı. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int advert_id string advert_rkid string advert_url int advert_type int hash_id string modified int published int published_status int top

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni ) Slovni popis statusu.

cislo inzeratu interni cislo realitky odkaz na detail inzeratu na server sreality.cz druh inzeratu (byty, pozemky...) podle dokumentace verejne cislo inzeratu datum posledn´ ı editace. (format datumu: YYYY-MM-DD) 1=inzerat zverejneny, 0=inzerat nezverejneny status kod - duvod nezverejneni inzeratu (viz Status kody inzeratu) inzerat je(1)/neni(0) dnes zvyhodnen [0,1]

) } 2.2.4

topAdvert( session id as string, advert id as int, advert rkid as string )

Nastavit zv´yhodnˇen´ı inzer´atu pro aktu´aln´ı den. Pomoc´ı advert id nebo advert rkid se identifikuje inzer´at (viz kapitola /refBindings). Zv´yhodnˇen´ı inzer´atu (tzv. topov´an´ı) je moˇznost inzer´at um´ıstit do horn´ıch pozic ve v´ypise inzer´atu. Topov´an´ı je zpoplatnˇeno dle aktu´aln´ıho cen´ıku sreality. Inzer´at lze ”topovat” jen jednou dennˇe. Nelze topovat v den vloˇzen´ı inzer´atu, ani pokud nen´ı inzer´at zveˇrejnˇen. Tak´e inzer´at oznaˇcen´y jako duplicitn´ı nelze zv´yhodnit. Poˇcet topovac´ıch operac´ı za den je omezen dle aktu´aln´ıch podm´ınek. Nelze zv´yhodnit (topovat) inzer´at v den vloˇzen´ı. Nelze zv´yhodnit (topovat) inzer´at oznaˇcen´y jako duplicitn´ı. Nelze zv´yhodnit (topovat) nezveˇrejnˇen´y nebo neschv´alen´y inzer´at. struct { int status

string statusMessage array struct output ( Strana 7/27

Status (200=OK 404=Inzerat nenalezen 407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu 477=Nelze topovat v den vlozeni 478=Nelze topovat duplicitni inzerat 479=Nelze topovat nezverejneny inzerat 481=Max.pocet operaci pro dnesek vycerpan 482=Dnes jiz byl inzerat zvyhodnen ) Slovni popis statusu.

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

) }

2.3

Spr´ava fotek u inzer´atu˚

2.3.1

addPhoto( session id as string, advert id as int, advert rkid as string, data as struct )

Vloˇzen´ı fotografie k jiˇz uloˇzen´emu inzer´atu. Vstupn´ımi parametry jsou advert id nebo advert rkid a struktura data: struct data binary data int main int order string alt string photo_id string photo_rkid

vlastn´ ı obr´ azek 1=hlavn´ ı fotka, 0=ostatn´ ı nepovinn´ e poˇ rad´ ı v r´ amci vedlejˇ s´ ıch fotek nepovinn´ y ´ udaj, popisek obr´ azku nepovinn´ y ´ udaj, intern´ ı id fotky nepovinn´ y ´ udaj, rkid fotky

Pomoc´ı advert id nebo advert rkid se identifikuje inzer´at (viz kapitola 1.6). V´ystupem je photo id, kter´e je vhodn´e si uloˇzit pro maz´an´ı fotky. Pokud je vkl´ad´ana vedlejˇs´ı fotografie, a pˇritom nen´ı u inzer´atu zˇ a´ dn´a, st´av´a se tato automaticky hlavn´ı fotografi´ı. Pokud je vkl´ad´ana hlavn´ı fotografie, a pˇritom u inzer´atu jiˇz jedna je, stane se vloˇzen´a fotka fotkou hlavn´ı. Minim´aln´ı rozliˇsen´ı fotografie je 480x360 a maxim´aln´ı velikost souboru 500kB. Po pˇrekroˇcen´ı t´eto velikosti server vrac´ı chybu a fotografii nezpracuje. Je moˇzn´e obr´azek pouze editovat, coˇz znamen´a, zˇ e se nepˇreukl´ad´a vlastn´ı obr´azek, pouze se edituj´ı jeho parametry (hlavn´ı, poˇrad´ı, popisek). Pro snadnˇejˇs´ı orientaci se d´a vloˇzit photo rkid, pomoc´ı kter´eho se pozdˇeji fotka adresuje. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int photo_id )

Status (200=OK 404=Inzerat nebo fotografie nenalezen 407=Neplatne prihlaseni 412=Sirka nebo vyska obrazku je prilis mala 450=Fotka patri k jinemu inzeratu 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu 476=Neni to JPEG/GIF/PNG obrazek ) Slovni popis statusu.

cislo fotografie

} 2.3.2

delPhoto( session id as string, photo id as int, photo rkid as string )

Vymaz´an´ı fotografie. Pomoc´ı photo id nebo photo rkid se identifikuje fotografie (viz kapitola 1.6). Pokud je maz´ana hlavn´ı fotografie, hlavn´ı se automaticky stane prvn´ı vedlejˇs´ı. Pokud fotografie neexistuje bude vracen status OK (200). struct { int status

Strana 8/27

Status (200=OK

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu ) Slovni popis statusu.

string statusMessage array struct output ( ) } 2.3.3

listPhoto( session id as string, advert id as int, advert rkid as string )

V´ypis fotografie existuj´ıc´ıho inzer´atu. Pomoc´ı advert id nebo advert rkid se identifikuje makl´erˇ (viz kapitola 1.6). V output je vr´aceno pole, kde kaˇzd´y prvek pole obsahuje strukturu (viz n´ızˇ e). Fotografie jsou seˇrazeny podle poˇrad´ı vloˇzen´ı. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int photo_id string photo_rkid int main )

Status (200=OK 404=Inzerat nenalezen 407=Neautorizovany pristup 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu ) Slovni popis statusu.

interni id fotografie id fotografie realitky hlavni fotografie (1=ano, 0=ne)

}

2.4

Spr´ava makl´erˇ u˚

2.4.1

addSeller( session id as string, seller id as int, seller rkid as string, client data as struct )

Pˇrid´an´ı nov´eho makl´eˇre. Aby makl´eˇr byl vloˇzen, je potˇreba vyplnit povinn´e poloˇzky v r´amci struktury client data. struct client_data { tring client_login string client_domain string string string string string string string binary

client_name contact_gsm contact_gsm_code contact_phone contact_phone_code contact_email makler_note photo

emailov´ y ´ uˇ cet, kter´ ym se d´ a pˇ rihl´ asit na seznam.cz nepovinn´ y ´ udaj, dom´ ena pro login, lze ji uv´ est pˇ r´ ımo do client_login jm´ eno makl´ eˇ re mobil makl´ eˇ re nepovinn´ y ´ udaj, mezin´ arodn´ ı pˇ redvolba makl´ eˇ re nepovinn´ y ´ udaj, telefon nepovinn´ y ´ udaj, mezin´ arodn´ ı pˇ redvolba nepovinn´ y ´ udaj, kontaktn´ ı email se m˚ uˇ ze liˇ sit nepovinn´ y ´ udaj, pozn´ amka nepovinn´ y ´ udaj, obr´ azek makl´ eˇ re

} Pomoc´ı seller id nebo seller rkid se identifikuje makl´eˇr (viz kapitola 1.6). Pˇri vkl´adan´ı inzer´atu, pokud m´a vlastn´ıho makl´eˇre, je tedy na v´ybˇer mezi seller rkid a seller id. Ostatn´ı poloˇzky ze struktury client data jako contact phone (telefon), makStrana 9/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

ler note (pozn´amka makl´eˇre) a photo (fotografie makl´eˇre) jsou nepovinn´e. U korektnˇe vloˇzen´eho makl´eˇre je z´ısk´ano seller id cˇ´ıslo. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int seller_id )

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu 461=Makler neexistuje 462=Login maklere je jiz pouzit 476=Neni to JPEG/GIF/PNG obrazek ) Slovni popis statusu.

cislo maklere

} 2.4.2

delSeller( session id as string, seller id as int, seller rkid as string )

Odebr´an´ı existuj´ıc´ıho makl´eˇre. Odstranˇen´ı probˇehne pˇri vyplnˇen´ım seller id nebo seller rkid. Pomoc´ı seller id nebo seller rkid se identifikuje makl´eˇr (viz kapitola 1.6). struct { int status

string statusMessage array struct output ( )

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni 461=Makler nenalezen ) Slovni popis statusu.

} 2.4.3

listSeller( session id as string )

V´ypis makl´eˇru˚ . V output je vr´aceno pole, kde kaˇzd´y prvek pole obsahuje strukturu (viz n´ızˇ e). Makl´eˇri jsou seˇrazeny podle poˇrad´ı vloˇzen´ı. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int seller_id string seller_rkid string client_name int photo )

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni ) Slovni popis statusu.

cislo maklere interni cislo rk maklere Jmeno a prijmeni Fotografie 1-ano, 0-ne

}

Strana 10/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

2.5

Spr´ava developersk´ych projektu˚

2.5.1

addProject( session id as string, project data as struct )

Pˇrid´an´ı nov´eho developersk´eho projektu. Metodˇe se pˇred´av´a slovn´ık project data, kter´y v sobˇe nese veˇsker´e cˇ´ıseln´ıkov´e i neˇc´ıseln´ıkov´e u´ daje o projektu. Tyto atributy naleznete v tabulce 2 na stranˇe 20. Pokud chyb´ı povinn´a poloˇzka, addProject konˇc´ı s chybou. Metoda vrac´ı status a project id, kter´e je dobr´e si uchovat pro dalˇs´ı operace s uloˇzen´ym projektem. Pokud je vyplnˇen parametr project rkid, mus´ı b´yt v r´amci inzerce konkr´etn´ıho klienta unik´atn´ı. Tento parametr obsahuje vlastn´ı identifik´ator projektu a tento identifik´ator lze v budoucnu pouˇz´ıt pro pr´aci s projektem pˇres importn´ı rozhran´ı, kde plnˇe zastupuje project id. Editace projektu se zajist´ı vyplnˇen´ım project id jiˇz uloˇzen´eho projektu, nebo je moˇzno zadat existuj´ıc´ı project rkid (viz kapitola 1.6). Adresu projektu lze vyplnit v´ıce zp˚usoby: klasick´e zad´an´ı, UIR-ADR, GPS souˇradnice (viz kapitola 1.7). Pozn´amka: Atribut developer ic (ICˇ developersk´e spoleˇcnosti), kter´y je povinn´y a slouˇz´ı ke sv´az´an´ı projektu s developerem, se kontroluje, zda ICˇ developera bylo evidov´ano v syst´emu srealit. Registrace developera do syst´emu nen´ı pˇres importn´ı rozhran´ı moˇzn´a. Pouze pˇres obchodn´ıho z´astupce. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int project_id )

Status (200=OK 404=Projekt nenalezen 407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu 471=IC developera nenalezeno ) Slovni popis statusu.

Cislo projektu

} 2.5.2

delProject( session id as string, project id as int, project rkid as string )

Odebr´an´ı existuj´ıc´ıho developersk´eho projektu. Pomoc´ı project id nebo project rkid se identifikuje projekt (viz kapitola 1.6), kter´y m´a b´yt smaz´an. Uloˇzen´e fotografie u projektu budou smaz´any. struct { int status

string statusMessage array struct output ( )

Status (200=OK 404=Projekt nenalezen 407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu ) Slovni popis statusu.

} 2.5.3

listProject( session id as string )

V´ypis developersk´ych projekt˚u. V output je vr´aceno pole, kde kaˇzd´y prvek pole obsahuje strukturu (viz n´ızˇ e). Projekty jsou seˇrazeny podle poˇrad´ı vloˇzen´ı. Strana 11/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

struct { int status

string statusMessage array struct output ( int project_id string project_rkid string project_name )

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni ) Slovni popis statusu.

cislo projektu interni cislo realitky nazev projektu

}

2.6

Spr´ava fotek u developersk´ych projektu˚

2.6.1

addProjectPhoto( session id as string, project id as int, project rkid as string, data as struct )

Vloˇzen´ı fotografie k jiˇz uloˇzen´emu developersk´emu projektu. Vstupn´ımi parametry jsou project id nebo project rkid a struktura data. struct data { binary data int main int order string alt string photo_id string photo_rkid }

vlastn´ ı obr´ azek 1=hlavn´ ı fotka, 0=ostatn´ ı nepovinn´ e poˇ rad´ ı v r´ amci vedlejˇ s´ ıch fotek nepovinn´ y ´ udaj, popisek obr´ azku nepovinn´ y ´ udaj, intern´ ı id fotky nepovinn´ y ´ udaj, id fotky realitky

Pomoc´ı project id nebo project rkid se identifikuje project (viz kapitola 1.6). V´ystupem je photo id, kter´e je v´yhodn´e si uloˇzit pro maz´an´ı fotky. Pokud je vkl´ad´ana vedlejˇs´ı fotografie, a pˇritom nen´ı u projektu zˇ a´ dn´a, st´av´a se tato automaticky hlavn´ı fotografi´ı. Pokud je vkl´ad´ana hlavn´ı fotografie, a pˇritom u projektu jiˇz jedna je, stane se vloˇzen´a fotka fotkou hlavn´ı. Minim´aln´ı rozliˇsen´ı fotografie je 480x360 a maxim´aln´ı velikost souboru 500kB. Po pˇrekroˇcen´ı t´eto velikosti server vrac´ı chybu a fotografii nezpracuje. Je moˇzn´e obr´azek pouze editovat, coˇz znamen´a, zˇ e se nepˇreukl´ad´a vlastn´ı obr´azek, pouze se edituj´ı jeho parametry (hlavn´ı, poˇrad´ı, popisek). Pro snadnˇejˇs´ı orientaci se d´a vloˇzit photo rkid, pomoc´ı kter´eho se pozdˇeji fotka adresuje. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int photo_id )

Status (200=OK 404=Projekt nebo fotografie neexistuje 407=Neplatne prihlaseni 412=Sirka nebo vyska obrazku je prilis mala 450=Fotka patri k jinemu projektu 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu 476=Neni to JPEG/GIF/PNG obrazek ) Slovni popis statusu.

cislo fotografie

}

Strana 12/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

2.6.2

Seznam.cz, a.s.

delProjectPhoto( session id as string, photo id as int, photo rkid as string )

Vymaz´an´ı fotografie. Pomoc´ı photo id nebo photo rkid se identifikuje fotografie (viz kapitola 1.6). Pokud je maz´ana hlavn´ı fotografie, hlavn´ı se automaticky stane prvn´ı vedlejˇs´ı. Pokud fotografie neexistuje bude vracen status OK (200). struct { int status

string statusMessage array struct output ( )

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu ) Slovni popis statusu.

} 2.6.3

listProjectPhoto( session id as string, project id as int, project rkid as string )

V´ypis fotografie existuj´ıc´ıho developersk´eho projektu. Pomoc´ı project id nebo project rkid se identifikuje projekt (viz kapitola 1.6). V output je vr´aceno pole, kde kaˇzd´y prvek pole obsahuje strukturu (viz n´ızˇ e). Fotografie jsou seˇrazeny podle poˇrad´ı vloˇzen´ı. struct { int status

string statusMessage array struct output ( int photo_id string photo_rkid int main )

Status (200=OK 404=Projekt nenalezen 407=Neautorizovany pristup 452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky nebo jsou spatneho typu ) Slovni popis statusu.

interni id fotografie id fotografie realitky hlavni fotografie (1=ano, 0=ne)

}

2.7

ˇ Cten´ ı statistik

2.7.1

listStat( session id as string, advert id as array, advert rkid as array )

V´ypis statistiky inzer´atu / inzer´at˚u. V´ypis je z´avisl´y na vyplnˇen´ych vstupn´ıch parametrech. Pro v´ypis statistiky vˇsech inzer´at˚u, je advert id i advert rkid odesl´ano jako pr´azdn´e pole. Pokud je vyplnˇeno pole advert id, vyp´ısˇ´ı se jen uveden´e inzer´aty. Stejn´e je tomu i u advert rkid. Oba parametry se daj´ı kombinovanˇe pouˇz´ıt, vˇzdy mus´ı oba obsahovat stejn´y poˇcet prvk˚u. Pˇri vyplnˇen´ı advert id se ignoruj´ı hodnoty v advert rkid, advert id je preferov´ano (viz kapitola 1.6). struct { int status

Strana 13/27

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni )

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

string statusMessage array struct output ( int advert_id string rkid int total_views double total_price double topped_price double advert_price top )

Seznam.cz, a.s.

Slovni popis statusu.

cislo inzeratu cislo inzeratu realitni kancelare celkova navstevnost celkove naklady strzeno za zvyhodneni inzeratu strzeno za beznou inzerci inzerat byl(1)/nebyl(0) zvyhodnen [0,1]

} 2.7.2

listDailyStat( session id as string, advert id as int, advert rkid as string )

V´ypis denn´ı statistiky inzer´atu. Pomoc´ı advert id nebo advert rkid se identifikuje inzer´at (viz kapitola 1.6). struct { int status

string statusMessage array struct output ( string date int views double price )

Status (200=OK 407=Neplatne prihlaseni ) Slovni popis statusu.

datum dne pocet shlednuti strzena cena

}

2.8

Metoda dostupn´a bez pˇrihl´asˇen´ı

2.8.1

version()

V´ypis verze importu. struct { int status string statusMessage array output ( string version ) }

Strana 14/27

Status (200=OK) Slovni popis statusu.

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

Datov´e struktury a cˇ´ıseln´ıky

3 3.1

Atributy a cˇ´ıseln´ıky inzer´atu V n´asleduj´ıc´ı tabulce jsou jednotliv´e atributy ˇrazeny tak, zˇ e nahoˇre jsou vyjmenovan´e povinn´e poloˇzky a dole nepovinn´e. Tabulka 1: Seznam atribut˚u inzer´atu (metoda addAdvert)

N´azev advert function

advert lifetime

advert price advert price currency

advert price unit

advert type

description locality city locality inaccuracy level advert id advert rkid advert subtype

Strana 15/27

Typ codebook 1 2 3 codebook 1 2 3 8 4 double codebook 1 2 3 codebook 1 2 3 4 5 6 7 8 codebook 1 2 3 4 5 string string int int string codebook 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Popis Typ Prodej Pron´ajem Draˇzby Datum do 7 dn´ı 14 dn´ı 30 dn´ı 45 dn´ı 90 dn´ı Cena Mˇena CZK USD EUR Jednotka za nemovitost za mˇes´ıc za m2 za m2 /mˇes´ıc za m2 /rok za rok za den za hodinu Kategorie Byty Domy Pozemky Komerˇcn´ı Ostatn´ı Popis Mˇesto ´ Uroveˇ n znepˇresnˇen´ı adresy ID intern´ı ID pro import Podkategorie Garsonka 1+kk 1+1 2+kk 2+1 3+kk 3+1 4+kk 4+1 5+kk 5+1 6+kk

verze 2.1.0

Povinn´y vˇzdy

vˇzdy

vˇzdy vˇzdy

vˇzdy

vˇzdy

vˇzdy vˇzdy vˇzdy pokud zad´ano, mus´ı b´yt advert rkid pr´azdn´e pokud zad´ano, mus´ı b´yt advert id pr´azdn´e povinn´e, plat´ı vˇsak vˇzdy jen pro jednu kategorii Byty Byty Byty Byty Byty Byty Byty Byty Byty Byty Byty Byty Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev

Seznam.cz, a.s.

Typ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

balcony building condition

building type

cellar estate area floor number

Strana 16/27

bool codebook 1 2 3 4 5 6 7 8 9 codebook 1 2 3 4 5 6 7 bool int int

Popis 6+1 7+kk 7+1 Atypick´y Jin´y Pro komerˇcn´ı v´ystavbu Pro bydlen´ı Zemˇedˇelsk´a p˚uda Les Trval´y travn´ı porost Zahrada Ostatn´ı Kancel´aˇre Sklady V´yroba Obchodn´ı prostory Ubytov´an´ı Restaurace Zemˇedˇelsk´e objekty Jin´y Chaty Gar´azˇ e Historick´e objekty Jin´y Rodinn´y ˇ zovn´ı Cinˇ Vily Na kl´ıcˇ Dˇrevostavby N´ızkoenergetick´e Chalupy Zemˇedˇelsk´e usedlosti Objekty obˇc. vybavenosti Rybn´ıky Balk´on Stav objektu Velmi dobr´y Dobr´y ˇ Spatn´ y Ve v´ystavbˇe Projekt Novostavba K demolici Pˇred rekonstrukc´ı Po rekonstrukci Budova Dˇrevˇen´a Cihlov´a Kamenn´a Montovan´a Panelov´a Skeletov´a Sm´ısˇen´a Sklep Plocha pozemku Podlaˇz´ı um´ıstˇen´ı

verze 2.1.0

Povinn´y Byty Byty Byty Byty Byty Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Pozemky Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Komerˇcn´ı Ostatn´ı Ostatn´ı Ostatn´ı Ostatn´ı Domy Domy Domy Domy Domy Domy Ostatn´ı Ostatn´ı Ostatn´ı Ostatn´ı povinn´e pro Byty, Domy povinn´e pro Byty, Domy, Ostatn´ı, Komerˇcn´ı

povinn´e pro Byty, Domy, Ostatn´ı, Komerˇcn´ı

povinn´e pro Byty, Domy povinn´e pro Pozemky, Domy povinn´e pro Byty Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev garage locality latitude locality longitude locality uir locality uir level loggia object type

ownership

parking lots project id project rkid seller id seller rkid terrace usable area acceptance year advert code advert price charge

advert price commission

advert price legal services

advert price negotiation advert price note

advert price text note advert price vat

annuity auction auction auction auction

date date tour date tour2 kind

auction place balcony area basin basin area beds beginning date building area

Typ bool double double int int bool codebook 1 2 codebook 1 2 3 bool int string int string bool int int string codebook 1 2 codebook 1 2 codebook 1 2 bool codebook 1 2 3 4 string codebook 1 2 int datetime datetime datetime codebook 1 2 string int bool int int date int

Seznam.cz, a.s.

Popis Gar´azˇ Zemˇepisn´a sˇ´ıˇrka Zemˇepisn´a d´elka UIR lokality UIR-level lokality Lodˇzie Typ domu Pˇr´ızemn´ı Patrov´y Vlastnictv´ı Osobn´ı Druˇzstevn´ı Jin´e Parkovac´ı st´an´ı ID projektu u srealit ID projektu u realitky ID maklere u srealit ID maklere u realitky Terasa Plocha uˇzitn´a Rok kolaudace ID zak´azky poplatky vˇcetnˇe poplatk˚u bez poplatk˚u Provize vˇcetnˇe provize + provize RK Pr´avn´ı servis vˇcetnˇe pr´avn´ıho servisu bez pr´avn´ıho servisu Cena k jedn´an´ı Pozn´amka Bez poplatk˚u Vˇcetnˇe poplatk˚u + provize RK Vˇcetnˇe provize RK Pozn´amka k cenˇe DPH vˇcetnˇe DPH bez DPH Anuita Datum kon´an´ı draˇzby Term´ın 1. prohl´ıdky Term´ın 2. prohl´ıdky Druh draˇzby nedobrovoln´a dobrovoln´a M´ısto kon´an´ı draˇzby Plocha balk´onu Baz´en Plocha baz´enu Poˇcet l˚uzˇ ek Datum zah´ajen´ı v´ystavby Plocha zastavˇen´a

Povinn´y povinn´e pro Byty, Domy, Komerˇcn´ı validn´ı pouze s locality longitude validn´ı pouze s locality latitude validn´ı pouze s locality uir level validn´ı pouze s locality uir povinn´e pro Byty, Domy povinn´e pro Domy, Komerˇcn´ı

povinn´e pro Byty

povinn´e pro Byty, Domy, Komerˇcn´ı pokud zad´ano, project rkid je pr´azdn´e pokud zad´ano, project id je pr´azdn´e pokud zad´ano, seller rkid je pr´azdn´e pokud zad´ano, seller id je pr´azdn´e povinn´e pro Byty, Domy povinn´e pro Byty, Domy, Ostatn´ı, Komerˇcn´ı

povinn´e pro Draˇzby povinn´e pro Draˇzby povinn´e pro Draˇzby povinn´e pro Draˇzby

povinn´e pro Draˇzby

Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance

Strana 17/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev ceiling height cellar area description en easy access electricity

equipment estate building type

extra info

finish date first tour date flats floor area floors free flats free offices furnished

garage count garden area garret gas

gully

heating

height house count lenght

Typ double int string bool multiselect 1 2 4 bool codebook 1 2 3 4 5 6 7 8 codebook 1 2 date datetime int int int int int codebook 1 2 3 int int bool multiselect 1 2 multiselect 1 2 3 4 multiselect 1 2 3 4 5 6 7 8 int int int

Seznam.cz, a.s.

Popis V´ysˇka stropu Plocha sklepu Anglick´y popis Bezbari´erov´y pˇr´ıstup Elektˇrina 120V 230V 400V Vybaven´ı Stavba Budova, hala Inˇzen´yrsk´a, pozemn´ı stavba Rodinn´y d˚um Rekreaˇcn´ı chata Gar´azˇ Vedlejˇs´ı stavba Studna Ostatn´ı Stav Rezervov´ano Prod´ano Datum ukonˇcen´ı v´ystavby Datum prohl´ıdky Poˇcet byt˚u Plocha podlahov´a Podlaˇz´ı poˇcet Poˇcet voln´ych byt˚u Poˇcet voln´ych kancel´aˇr´ı Vybaven´ı bytu Ano Ne ˇ asteˇcnˇe C´ Poˇcet gar´azˇ´ı Plocha zahrady P˚udn´ı vestavba Plyn Individu´aln´ı Plynovod Odpad Veˇrejn´a kanalizace ˇ COV pro cel´y objekt Septik J´ımka Topen´ı Lok´aln´ı plynov´e Lok´aln´ı tuh´a paliva Lok´aln´ı elektrick´e ´ redn´ı plynov´e Ustˇ ´ redn´ı tuh´a paliva Ustˇ ´ redn´ı elektrick´e Ustˇ ´ redn´ı d´alkov´e Ustˇ Jin´e Rozmˇery - v´ysˇka Poˇcet dom˚u Rozmˇery - d´elka

Povinn´y

Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance

Strana 18/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev locality citypart locality co locality cp locality street loggia area mortgage mortgage percent nolive total area object age object count object kind

object location

offices offices area parking personal

price auction principal price expert report price minimum bid production area protection

ready date reconstruction year road type

sale date seats shop area shops spor percent steps store area surroundings type

Typ string string string string int bool double int int int codebook 1 2 3 4 codebook 1 2 3 4 5 6 7 int int int codebook 1 2 double double double int codebook 1 2 3 date int multiselect 1 2 3 4 date int int int double string int codebook 1 2 3

Seznam.cz, a.s.

Popis Mˇestsk´a cˇ a´ st ˇ ıslo orientaˇcn´ı C´ ˇ ıslo popisn´e C´ Ulice Plocha lodˇzie Hypot´eka Hypot´eka - procenta Plocha nebytov´ych prostor Rok v´ystavby Poˇcet objekt˚u Poloha objektu ˇ Radov´ y Rohov´y V bloku Samostatn´y Um´ıstˇen´ı objektu Centrum obce Klidn´a cˇ a´ st obce Ruˇsn´a cˇ a´ st obce Okraj obce S´ıdliˇstˇe Polosamota Samota Poˇcet kancel´aˇr´ı Plocha kancel´aˇr´ı M´ıst k parkov´an´ı Pˇrevod do OV Ano Ne Aukˇcn´ı jistina Znaleck´y posudek Minim´aln´ı pˇr´ıhoz Plocha v´yrobn´ı Ochrana Ochrann´e p´asmo N´arodn´ı park CHKO Datum nastˇehov´an´ı Rok rekonstrukce Komunikace Betonov´a Dl´azˇ dˇen´a Asfaltov´a Neupraven´a Datum zah´ajen´ı prodeje Poˇcet m´ıst Obchodn´ı plocha Poˇcet obchod˚u Stavebn´ı spoˇren´ı - procenta Etapa Plocha sklad˚u Z´astavba Obytn´a Obchodn´ı a obytn´a Obchodn´ı

Povinn´y

povinn´e pro Draˇzby povinn´e pro Draˇzby povinn´e pro Draˇzby

Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance

Strana 19/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev

telecommunication

terrace area transport

underground floors usable area ground user status water

width workshop area

3.2

Typ 4 5 6 7 8 multiselect 1 2 3 4 5 6 int multiselect 1 2 3 4 5 int int bool multiselect 1 2 int int

Seznam.cz, a.s.

Popis Komerˇcn´ı Pr˚umyslov´a Venkovsk´a Rekreaˇcn´ı Rekreaˇcnˇe nevyuˇzit´a Telekomunikace Telefon Internet Satelit Kabelov´a televize Kabelov´e rozvody Ostatn´ı Plocha terasy Doprava Vlak D´alnice Silnice MHD Autobus Podlaˇz´ı podzemn´ı Uˇzitn´a plocha pˇr´ızem´ı Aktivn´ı Voda M´ıstn´ı zdroj D´alkov´y vodovod Rozmˇery - sˇ´ıˇrka Plocha d´ılen

Povinn´y

Atributy a cˇ´ıseln´ıky developersk´eho projektu V n´asledn´em seznamu atribut˚u developersk´eho projektu jsou nejdˇr´ıve vypsan´e povinn´e poloˇzky. Tabulka 2: Seznam atribut˚u developersk´eho projektu (metoda addProject)

N´azev annotation description developer ic locality city locality description project lifetime

project name ceilings

date construct completion date move date sale doors

Typ string string string string string codebook 1 2 3 string codebook 1 2 3 4 date date date codebook 1

Popis Anotace Popis ICˇ developera Mˇesto Popis lokality Platnost 1 mˇes´ıc 3 mˇes´ıce 12 mˇes´ıc˚u Jm´eno Stropy keramick´e zˇ elbet. montovan´e zˇ elbet. monolitick´e dˇrevˇen´e tr´amov´e Dokonˇcen´ı v´ystavby Nastˇehov´an´ı Zah´ajen´ı prodeje Dveˇre foliovan´e

Povinn´y vˇzdy vˇzdy vˇzdy vˇzdy vˇzdy vˇzdy

vˇzdy

Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance Strana 20/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev

facade coats

floors

foundations interior plasters

interior staircase

interior wall lining kitchen cabinets

locality co locality cp locality latitude locality longitude locality street locality uir locality uir level project active project id project rkid reinforced concrete staircase

roof

Seznam.cz, a.s.

Typ 2 3 4 5 6 7 codebook 1 2 3 codebook 1 2 3 4 5 6 7 8 string codebook 1 2 codebook 1 2 3 4 string codebook 1 2 string string double double string int int bool int string codebook 1 2 3 4 5 6 7 8 codebook 1 2 3 4

Popis termofoliovan´e lakovan´e d´yhovan´e masivn´ı lamin´atovan´e plastov´e Fas´adn´ı om´ıtky akryl´atov´e silik´atov´e silikonov´e Podlahy koberec plovouc´ı lamin´atov´e plovouc´ı dˇrevˇen´e dˇrevˇen´e parkety marmoleum vinyl linoleum korek Z´aklady Vnitˇrn´ı om´ıtky s´adrov´e sˇtukov´e Interi´erov´e schodiˇstˇe celodˇrevˇen´e v kombinaci dˇrevo a nerez celokovov´e jin´e Vnitˇrn´ı obklady Kuchyˇnsk´a linka ano ne ˇ ıslo orientaˇcn´ı C´ ˇ ıslo popisn´e C´ Zemˇepisn´a sˇ´ıˇrka Zemˇepisn´a d´elka Ulice UIR lokality UIR-level lokality Aktivn´ı ID intern´ı ID pro import ˇ Zelezobetonov´ e schodiˇstˇe s kobercovou krytinou s obloˇzen´ım lamin´atovou plovouc´ı podlahou s obloˇzen´ım dˇrevˇenou plovouc´ı podlahou s obloˇzen´ım z masivu s obloˇzen´ım z marmolea s obloˇzen´ım z vinylu s obloˇzen´ım z linolea s obloˇzen´ım z korku Stˇrecha sedlov´a valbov´a pultov´a mansardov´a

Povinn´y

validn´ı pouze s locality longitude validn´ı pouze s locality latitude validn´ı pouze s locality uir level validn´ı pouze s locality uir

Pokraˇcuje na dalˇs´ı str´ance Strana 21/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

N´azev

Typ

roofing

seller id seller rkid sheetmetal structure

siding

windows

3.3

Seznam.cz, a.s.

5 6 codebook 1 2 3 4 5 6 7 int string codebook 1 2 3 4 codebook 1 2 3 4 5 codebook 1 2 3 4

Popis ploch´a ploch´a pochoz´ı Krytina p´alen´a betonov´a plechov´a bˇridlice umˇel´a bˇridlice zˇ iviˇcn´a plastov´a f´olie ID maklere u srealit ID maklere u realitky Klemp´ıˇrsk´a konstrukce pozink mˇedˇ titanzinek jin´y Vnˇejˇs´ı obklady keramick´e dˇrevˇen´e l´ıcov´ymi p´asky nebo cihlami k´amen, mramor cembonit Okna plastov´a Eurookna plastohlin´ıkov´a (Aluclip) hlin´ıkov´a

Povinn´y

pokud zad´ano, seller rkid je pr´azdn´e pokud zad´ano, seller id je pr´azdn´e

N´avratov´e k´ody a chybov´e hl´asˇky Status 200 202 203

Status message OK Accepted, UIR code not found Accepted, address is ambiguous

404 405 407 412 450 452

Not found Software key not active Session is bad Result image too small Photo already exists Invalid parameters

453 454 461 462 463 476 477 478 479 481 482 485 500

Address not found UIR code not resolved Seller not found Seller login already exists Seller login not found Invalid image format Advert was inserted this day Cannot top duplicity advert Advert must be published Limit reached Advert already topped Ambiguous RKID Internal server error

Strana 22/27

Popis Vˇse je v poˇra´ dku Inzer´at/projekt pˇrijat s t´ım, zˇe pˇredan´y UIR k´od nebyl rozpozn´an Inzer´at/projekt pˇrijat s t´ım, zˇe textov´a reprezentace lokality nab´ıdla v´ıce jak jednu moˇznost Firma, makl´eˇr, inzer´at, projekt cˇ i fotografie nebyla nalezena Pouˇzit´y SW kl´ıcˇ nen´ı aktivn´ı Pˇrihl´asˇen´ı se nezdaˇrilo, zkontrolujte heslo a SW kl´ıcˇ Fotografie nem´a dostateˇcn´e rozmˇery Fotografie je jiˇz vloˇzen´a, toto id je sv´az´ano s jin´ym inzer´atem Nejsou vyplnˇeny vˇsechny povinn´e poloˇzky nebo jsou sˇpatn´eho typu (v z´avorce je pak vidˇet, kter´e poloˇzky se hl´asˇka t´yk´a) Selhala validace lokality Selhalo nejen rozpozn´an´ı UIR k´odu, ale i textov´a reprezentace ID makl´eˇre neexistuje Login makl´eˇre je jiˇz pouˇzit Login makl´eˇre nelze dohledat v datab´azi Seznamu (neregistrov´an) Nezn´am´y typ obr´azku, pouˇz´ıvejte obr´azky typu JPG Nelze zv´yhodnit (topovat) inzer´at v den vloˇzen´ı Nelze zv´yhodnit (topovat) inzer´at oznaˇcen´y jako duplicitn´ı Nelze zv´yhodnit (topovat) nezveˇrejnˇen´y nebo neschv´alen´y inzer´at Max. poˇcet operac´ı zv´yhodnˇen´ı inzer´at˚u pro aktu´aln´ı den byl vyˇcerp´an Inzer´at za aktu´aln´ı den jiˇz byl zv´yhodnˇen Zadan´e RKID nen´ı jednoznaˇcn´e Intern´ı chyba syst´emu (n´ahodil´y v´yskyt=timeout, pravideln´y=bug) verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

3.4

Seznam.cz, a.s.

Stavy inzer´atu ve v´ypise Hodnota publish status 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22

Strana 23/27

Popis Prob´ıha zpracov´an´ı ... Zveˇrejnˇen´y Firma nem´a kredit Dluˇzn´a cˇ a´ stka je vyˇssˇ´ı neˇz kredit Firma nem´a zaplacen´y produkt ’registrace’ Firma je smazan´a Dluˇzn´a cˇ a´ stka RUSe je vyˇssˇ´ı neˇz kredit RUS nem´a kredit Klient nen´ı aktvn´ı Nen´ı pˇridˇelen obchodn´ı z´astupce Inzer´at nem´a zˇ a´ dn´e fotografie Inzer´at je zak´azan´y Inzer´at je smazan´y Inzez´at nen´ı aktivn´ı Inzer´at nen´ı schv´alen Inzer´at je duplicitn´ı Inzer´at cˇ ek´a na vyhodnocen´ı duplicity Firma nen´ı aktivn´ı Inzer´at je expirovan´y Pˇrekroˇcen´ı poˇctu inzer´at˚u pro soukromou inzerci

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

4 4.1

Seznam.cz, a.s.

Pˇr´ıklady PHP

<? /********** Prihlaseni ***********/ // nacteni tridy z PEARu require_once ’XML/RPC.php’; // connect na server $client = new XML_RPC_Client(’/RPC2’, ’http://import.sreality.cz’, 80); // vytvoreni dotazu - ID klienta // parametr - ID klienta $params = array(new XML_RPC_Value(123456, ’int’)); $msg = new XML_RPC_Message(’getHash’, $params); // poslani dotazu na server $response = $client->send($msg); // nacteni vysledku $getHash = XML_RPC_decode($response->value()); // je dotaz je OK ? if ($getHash[’status’] == 200) { // prekopirovani outputu do zvlast promenne $output = $getHash[’output’]; // vytvoreni dotazu pro login a poslani na server // sessionId se vypocte z obdrzeneho (vystup getHash), hesla a SW klice $newVarPart = md5($output[0][’sessionId’] . md5(’heslo’) . ’klic’) $newSessionId = substr($output[0][’sessionId’], 0, 48) . $newVarPart $params = array(new XML_RPC_Value($newSessionId)); $msg = new XML_RPC_Message("login", $params); $response = $client->send($msg); // nacteni vysledku $login = XML_RPC_decode($response->value()); // pokud je status 200, je to OK if ($login[’status’] != 200) { echo "Chyba [$login[status]]: $login[statusMessage]\n"; } } else { echo "Chyba [$getHash[status]]: $getHash[statusMessage]\n"; } ?>

Strana 24/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

4.2

Seznam.cz, a.s.

Python

#!/usr/bin/python import xmlrpclib import md5 def NewSessionId(oldId): # heslo by se melo pouzivat uz zamanglovane # heslo i softwarovy klic jsou zjistitelne v adminwebu varPart = md5.new() varPart.update(oldId + ’heslo v md5’ + ’software_key’) return oldId[0:48] + varPart.hexdigest() client = xmlrpclib.ServerProxy("http://import.sreality.cz/RPC2") # id klienta je jediny parametr getHash = proxy.getHash( 123 ) if getHash["status"] / 100 == 2: sessionId = NewSessionId(getHash["output"][0]["sessionId"]) response = client.login(sessionId) if response["status"] / 100 == 2: print "logged in." else: print "login: %d %s" % (response["status"], response["statusMessage"])

else: print "getHash: %d %s" % (getHash["status"], getHash["statusMessage"])

Strana 25/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

4.3

Seznam.cz, a.s.

Pˇr´ıklad XML poˇzadavku

<?xml version=’1.0’?> <methodCall> <methodName>addAdvert</methodName> <params> <param> <value><string>20100316131255860000000000000000000000000000002176fd01641c12c1f4.. </string></value> </param> <param> <value><struct> <member> <name>user_status</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_function</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_price_unit</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_lifetime</name> <value><int>3</int></value> </member> <member> <name>advert_price</name> <value><int>10000</int></value> </member> <member> <name>advert_type</name> <value><int>3</int></value> </member> <member> <name>advert_price_currency</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>advert_price_unit</name> <value><int>2</int></value> </member> <member> <name>seller_rkid</name> <value><string>makler01</string></value> </member> <member> <name>description</name> <value><string>Kr´ asn´ y slunn´ y byt s v´ yhledem na hˇ rbitov.</string></value> </member> <member> <name>locality_street</name> <value><string>Radlick´ a</string></value> </member> <member> <name>locality_cp</name>

Strana 26/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011


Sreality - importn´ı XMLRPC rozhran´ı

Seznam.cz, a.s.

<value><string>2</string></value> </member> <member> <name>locality_city</name> <value><string>Praha</string></value> </member> <member> <name>locality_inaccuracy_level</name> <value><int>2</int></value> </member> <member> <name>building_type</name> <value><int>5</int></value> </member> <member> <name>building_condition</name> <value><int>1</int></value> </member> <member> <name>usable_area</name> <value><int>100</int></value> </member> </struct></value> </param> </params> </methodCall>

Strana 27/27

verze 2.1.0

platn´a od 13.07.2011

dfdsfdsf  

dsfdghghgfhfghgfhhff fghfgh sfsdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you