Page 1

BANTAHAN

BORANG


Borang ini diberikan percuma

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENDAFTARAN PEMILIH) 2002 BORANG C BORANG BANTAHAN Subperaturan 15(2) BAHAGIAN I BAHAGIAN III Kepada, Untuk kegunaan Pendaftar, pejabat sahaja Kawasan Pendaftaran Saya, Masukkan data ke Nama: dalam komputer No. KP (baru): beralamat di:

No. KP (lama)/Tentera/Polis

mengaku bahawa nama saya ada dalam Daftar Pemilih Induk/Daftar Pemilih Tambahan yang telah disahkan bagi Bahagian Pilihan Raya

Nama :

Tandatangan: Saya membantah nama orang yang tersebut di bawah: Nombor dan Unit Pendaftaran

Nama orang yang dibantah

Alamat dalam Daftar Pemilih Induk/Daftar Pemilih Tambahan

Tarikh :

Alasan bagi bantahan saya ialah:

Pembantah dikehendaki mengemukakan: Jika bantahan dibuat terhadap alamat orang yang mengenainya bantahan dibuat, alamat barunya yang a. disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Jika bantahan dibuat terhadap orang yang telah meninggal dunia, perakuan kematiannya yang b. disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

Diluluskan oleh : Nama :

3. Alamat surat-menyurat/pos saya ialah: No. Tel.

Tandatangan:

Tarikh : .................................................. (Potong mana-mana yang tidak berkenaan)

………………………………… (Tandatangan/ Cap Ibu Jari Pembantah)

BAHAGIAN II (PENGAKUAN SAKSI) (1) Ditandatangani (atau ditandakan) oleh pembantah yang dinamakan di atas (tandatangan/cap ibu jari pembantah) bertarikh di: Tandatangan Saksi: Nama Saksi: Alamat Saksi:

............................................................ No. KP:

Poskod

Negeri

Tarikh:

BANTAHAN - BORANG C_merged  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you