Page 1

DE SCHONE NAMEN VAN ALLAH. (@PPME-Rotterdam)


1

Ar-Rahmaan Rahmaan. De Barmhartige armhartige.

De naam duidt op Degene Die ie de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt. Hij is ook Degene Die geeft wanneer daarom gevraagd wordt.

Ar Rahiem. De Genadevolle. Genadevolle

Dit is een algemene naam. Volgens sommige geleerden op religieus eus gebied is Ar Rahiem Degene Die D zelfs de kleinste zegeningen en een overvloedige genade verleent.

Al Malik. Dee Koning.

Hij is Degene Die van alles en iedereen onafhankelijk is. Hij is de echte koning. Zijn soevereiniteit is onbetwistbaar, ondeelbaar en absoluut. De mens is - zelfs wanneer hij een koning is - slechts in zeer beperkte mate een koning.

Al Qoedoes. De Heilige. Heilige

Al-Qoeddoes is Degene Die ie vrij is van welke beperking dan ook het menselijk begrip is ten aanzien van Hem ontoereikend.

As Salaam. Salaam Bron van Vrede Vrede.

De Redder, De Vredestichter, Degene Die vrij is van verlies en schade. As Salaam is degene die geen gebreken heeft.

6

Al Moemim. De e Beschermer. Beschermer van het geloof. g

Al-Moe’mim is Degene Die ie veiligheid schept, voor beschutting zorgt en die vrij van vrees is. Vrees doet de behoefte aan veiligheid ontstaan.

7

Al Moehaymin. De Beschermer.

Al Moehaymin is volgens sommigen Degene Die D de beste, de edelste en de hoogste is. Volgens anderen is al-Moehaymin al Degene Die ie voor het onderhoud van de mens verantwoordelijk is.

Al Aziez. Dee Machtige.

Al Aziez is Degene Die ie van niets en niemand afhankelijk is. Hij gaat begrip te boven. Al-Ghazzali Ghazzali (d. 1111) stelt, dat Hij ongeĂŤvenaard is. Hij lost de problemen van anderen op.

Al-Jabbar. Jabbar. Dee Absolute. Abso

Degene Die ie Zijn schepselen dwingt te doen wat Hij wil. Al Jabbar is Degene Die domineert en over Wie niemand domineert

Al-Qahhaar. Qahhaar. De Ontwerper, De D Domine Dominerende.

Al Qahhaar is Degene Die alles op volmaakte en volledige wijze bheerst. Al Ghazzaalie stelt dat Al Qahhaar Degene is Die namens de onderdrukten op zodanige wijze wraak neemt op de onderdrukker, dat Hij de tiran vernietigt en de onderdrukker vernedert.

2

3

4

5

8

9

10


11

12

13

Al-Chaaliq. Chaaliq. De Schepper.

Al Baari’. Baari Dee Ontwikkelaar.

Al Chaaliq is Degene Die plannen maakt. Zijn plannen zijn volmaakt en ideaal.

Al Baari is Degene Die het niet-bestaande bestaande tot bestaan brengt.

Al Moesawwir. Dee Vormgever.

Al Moesawwir is Degene Die er zonder twijfel voor zorgt dat alles de best mogelijke vorm krijgt.

Al Ghaffaar. Dee Vergever. Vergever

Al Ghaffaar is Degene Die ie fouten die met nalatigheid samensamen hangen, verkeerde handelingen en zonden van de mens weet te negeren. Hij verbergt de slechtheid, de beperkingen en de fouten van de mens en laat het goede in de mens zien. Hij vergeeft zonden.

Al Qahhaar. De Ontwerper, De Wreker,De Wreker,D Domine Dominerende.

Al Qahhaar is Degene Die alles op volmaakte en volledige wijze beheerst. Al Ghazzaalie stelt dat Al Qahhaar Degene is Die namens de onderdrukten op zodanige wijze wraak neemt op de onderdrukker, dat Hij de tiran vernietigt en de onderdrukker vernedert.

Al-Wahhaab. Wahhaab. Hij is de Gever.

Degene Die vrijelijk geeft zonder er om gevraagd te zijn, zonder er iets voor terug te willen. De naam is afgeleid van ‘hibah’, geschenk. Een geschenk dient gegeven te worden zonder bijbedoelingen, zonder hoop op beloning.

17

Ar-Razzaaq. Razzaaq. Dee Schenker van onderhoud. nderhoud.

Ar-Razzaaq is degene die onderhoud verschaft en die de bronnen voor onderhoud ter beschikking stelt. Er bestaan twee soorten onderhoud. De eerste soort is het uiterlijke onderhoud en de tweede soort is het verborgen of geestelijke onderhoud.

18

Al-Fattaah. Fattaah. Dee Opener. Degene die alle zaken opent.

14

15

16

19

Al ‘Aliem ‘Aliem. Dee Alwetende.

Al Fattaah is Degene door Wiens gunst en e bemiddeling moeilijkheden verdwijnen en door Wiens leiding elk probleem opgelost wordt. Door Hem weet je de overwinning te behalen op je vijanden. Elke overwinning, elk succes en alle kennis komt van Allah en van Allah alleen. Al ‘Aliem is Degene Wiens kennis zó diepgaand en volmaakt is, dat dit alle begrip en verbeeldingskracht te boven gaat. Allah heeft aan de mens en vooral aan Zijn boodschappers en Zijn profeten een deel van die kennis gegeven.


20

Al Qaabid. De e Samentrekker. De Beperker.

Al Qaabid is Degene Die ophoudt met het geven van onderhoudt aan wie Hij wil.

21

Al Baasit. Dee Verruimer. Verruimer

Al Baasit is Degene Die de middelen van bestaan verruimt en vergroot voor wie Hij maar wil en wanneer Hij maar wil.

Al Chaafid. Dee Vernederaar. Vernederaar

Al Chaafid is Degene Die iemand vernedert, zijn status verlaagt en zijn prestige doet verminderen. Deze naam definieert en kwalificeert de handeling van Allah.

22

23

24

25

26

27

Ar Raafi’. Dee Verheffer.

Al Moe’izz. Dee Schenker van eer.

Al Moezill. Dee Onteerder.

Ar Raafi’ is Degene Die een ieder kan verheffen door Zijn gunsten, geschenken, zegeningen en genade.

Al Moe’izz is Degene Die eer schenkt aan wie Hij wil.

Degene Die op alles neerkijkt. Al Moezill is Degene Die wie Hij maar wil, verlaagt.

As Samie’. Dee Alhorende.

As Samie’ is Degene die hoort. Hij hoort zonder oren, terwijl de mens oren nodig heeft. Allah hoort en zal altijd horen, terwijl een mens als hij doof wordt niet meer kan horen. Een mens kan horen wat in de nabijheid gebeurt, maar hij kan niet horen wat er in de verte gezegd wordt.

Al Basier. Dee Alziende.

Al Basier is Degene Die alles goed kan zien, of het nu openbaar is of verborgen. Hij ziet zonder ogen en in tegenstelling tot de mens is zijn gezichtsvermogen iets blijvends. Hij kan alles zien, terwijl de mens alleen maar kan zien wat dichtbij is en niet wat ver is. i

Al Hakam. Dee Rechter.

Al Hakam is Degene Wiens opdracht of bevel niet ongedaan gemaakt of terzijde geschoven kan worden. Hij spreekt het laatste oordeel uit. Hij besluit wat goed en wat slecht is, en wat waar en onwaar is. Hij brengt de scheidslijnen tussen het goede en het slechte, hett ware en het onware aan. In overdrachtelijke zin slaat deze naam op de mens, omdat de mens voor de ene en tegen de andere mens een besluit neemt.

28


29

30

31

32

33

34

35

36

Al ‘Adl. De Rechtvaardige echtvaardige.

Al ‘Adl is Degene Die altijd rechtvaardig en onpartijdig is. Hij oefent geen tirannie uit. De mens kan Zijn wegen niet doorgronden.

Al Latief. De e Subtiele. Dee Verdraagzame Verd

Al Latief is Degene Die geheel en al het voor en het tegen, het hoe en het waarom van alles kent. Hij is Degene Die zegeningen en de meest uitgelezen zaken aan de mens verstrekt. Hij heeft geen begin en geen einde. Zijn wijsheid is onmetelijk.

Al Chabier. Dee Bewuste.

Al Chabier is Degene Die alles weet en Zich bewust is van alles in het heelal en voor Wie niets verborgen is.

Al Haliem. Dee Verdraagzame Dee Zachtaardige.

Al Haliem is Degene Die nooit Zijn zelfbeheersing zal verliezen, zelfs niet gedurende Zijn boosheid en toorn. Hij zal, ondanks al Zijn macht, Zich niet haasten om iemand te bestraffen.

Al ’Aziem. Dee Grote.

Al 'Aziem is Degene Wiens grandeur, grootheid en majesteit m alle menselijke wijsheid en begrip te boven gaan. Hij is zó verheven en groot - wat Zijn macht, positie en status betreft - dat Hij onafhankelijk is van de hulp van anderen.

Al Ghafoer. Dee Meest Ver Vergevingsgezinde.

Al Ghafoer is Degene Die vele malen vergiffenis schenkt en Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt.

Shakoer. Asj-Shakoer. Dee Dank Aanvarende.

Asj Sjakoer is Degene Die zelfs voor een kleine en onbetekenende handeling zeer veel geeft en een simpele godsdienstuitoefening ten zeerste prijst.

Al ‘Aliey. Dee Allerhoogste. Allerhoogste

Al 'Aliey is Degene Die een zo hoge status en prestige bezit, dat zij op geen enkele manier voorgesteld kunnen worden. Hij is hoger dan alles wat men zich voor de geest kan halen.

Al Kabier. Dee Bezitter van Grootheid. Grootheid

Al Kabier is Degene Die de Allergrootste is, omdat Hij de Eeuwige is en blijft. Hij is van niets en niemand afhankelijk. Al-Ghazzaalie Al zegt dat Al Kabier Degene is Die uitmuntend is en Die absolute macht en volmaaktheid bezit. Volmaaktheid houdt twee zaken in. Ten eerste dat Hij eeuwig is en eeuwig zal blijven. De schepping is onvolmaakt, omdat zij vergankelijk is. Ten tweede is Hij volmaakt, omdat anderen in hun bestaan van Hem afhankelijk zijn.

37


38

Al-Hafiez. Hafiez. Dee Beschermer. Beschermer

39 Al-Moeqiet. Moeqiet. Dee Onderhouder.

40

Al-Hasieb. Hasieb. Dee opsteller van de Rekening.

41

Al--Jalil. Dee Sublieme.

42

Kariem. Al-Kariem. Dee Edelmoedige.

43

44

45

Al Hafiez is Degene Die zaken in stand weet te houden en te bewaren wanneer verval en vernietiging dreigen. De naam houdt ook veiligheid en bescherming in. Al Moeqiet is Degene Die allerlei vormen van onderhoud verleent, zowel aan het lichaam als aan de ziel. dit kan leiding zijn, maar ook kennis, vroomheid, liefde, etc. Zo heeft Allah aan de engelen gehoorzaamheid toegewezen. Soms vormt Al Moeqiet tegelijkertijd een synoniem ynoniem voor zowel Al Qaadir, De Machtige, als Al 'Aliem, De Alwetende. Al Hasieb is Degene Die de behoeften van alles en iedereen bevredigt en die de rekening op zal maken op de dag des oordeels. Al Hasieb is volgens Al Ghazzaalie Degene die de Meester van de schepping is, de Leider, de Edelste en de Meest Mees Volmaakte. Al Jalil is Degene die uniek en ongeëvenaard is in Zijn pracht en majesteit. Zijn geboden kunnen door niemand genegeerd worden. Al de schoonheid, harmonie, aantrekkingskracht en bekoring van de wereld is een weergave van de schoonheid van het wezen en de eigenschappen ppen van Allah. al de schoonheid in de wereld is een weerspiegeling en een manifestatie van Zijn schoonheid. Schoonheid bezit magnetisme en aantrekkingsaantrekkings kracht. Allah wordt door sommigen als de Geliefde gezien. Volgens soefies is de goddelijke liefde de echte ec liefde, dit in tegenstelling tot de madjaazie of onechte, aardse liefde. Al Kariem is Degene Die veel geeft zonder dat daarom gevraagd is. Al Kariem verschilt van een sachie (edelmoedig mens) omdat de laatste geeft wanneer men hem erom vraagt, terwijl Al Kariem geeft zonder dat er ook maar één verzoek is geweest. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al Kariem Degene Die vergeeft, Die zijn belofte vervult en Die meer me geeft dan verwacht werd. Hij is ontevreden wanneer je niets aan Hem vraagt. Hij is vertoornd wanneer je aan een ander iets vraagt. Hij wijst een verzoek niet af. Hij maakt je onafhankelijk van anderen. Iedereen kan Hem gemakkelijk benaderen.

Ar-Raqieb. Raqieb. Dee Waakzame.

Degene die alles gadeslaat, De Na-ijverige. Na Ar Raqieb is Degene Die alles beschermt en ziet. volgens sommige geleerden op religieus gebied is Ar Raqieb Degene Die alles weet, alles beschermt en geen moment van onoplettendheid kent.

Al-Moujib. Moujib. Dee Verhoorder.

Degene Die gehoor geeft aan elke behoefte. Al Moujib is Degene Die gebeden verhoort en antwoord geeft als je Hem roept.

Al-Waasi. Waasi. Dee Alomvattende.

Al Waasi' is Degene Die alles omvat. Niets valt buiten Zijn kennis. De naam verwijst ook naar de Edelmoedige Die naar iedereen even vriendelijk is, alsmede naar de Rijke Die van niemand afhankelijk is. zijn bestaan en het bewijs van Zijn eenheid kennen


geen beperkingen. ngen. Zijn wezen, Zijn naam, Zijn eigenschappen en Zijn gezag kennen geen grenzen, terwijl er wel grenzen zijn aan de menselijke kennis en menselijke morele vermogens. 46

47

48

49

50

51

52

Hakiem. Al-Hakiem. Dee Wijze.

Al Hakiem is Degene Die een volmaakte kennis bezit. Hij weet wat het beste is en Hij kent de geheimen en de betekenissen van zowel bekende als onbekende zaken. Echte wijsheid is pas aanwezig als er bij een mens sprake is van kennis van Allah.

Al-Wadoed. Wadoed. De Liefhebbende.

Al Wadoed is Degene die liefheeft. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al Wadoed Degene Die vele zegeningen verleent aan degenen die Hem gehoorzamen. Al Wadoed, zo meent Al-Ghazzaalie, Ghazzaalie, heeft dezelfde betekenis als 'zegening' en zegening egening houdt in het goed doen aan anderen.

Al-Majied. Majied. De Luisterrijke.

Al Madjied is Degene Die een zéér groot respect respec afdwingt.

Al-Baa’is. Baa’is. De Opwekker van de Doden.

Degene die de doden opwekt, Degene Die tot leven brengt brengt. Al Baa'is is Degene Die opwekt en Die verheft. Hij stuurt profeten om de mens leiding te geven. Hij wekt mensen op van het graf, brengt de schepping van het niets in het bestaan en Hij is Degene die de doden opwekt op de dag van opstanding.

Asj-Sjahied. Sjahied. De Getuige.

Degene die van alles Getuige is en alles weet. weet Asj Sjahied is Degene Die overal is en Die altijd bij Zijn schepping is

Al-Haqq. Haqq. De Waarheid.

Al Haqq is Degene Wiens bestaan klaarblijkelijk is. Hieraan kan niet getwijfeld worden. Zijn bestaan kent geen achteruitgang ach en is onaantastbaar. Hij verandert niet. Aan Hem dankt de hele schepping zijn bestaan. In tegenstelling tot Hem is de hele schepping sterfelijk en kort van leven.

Al-Wakiel. Wakiel. De Gevolmachtigde.

De uiteindelijke en trouwe Zaakbezorger, Degene Die alles onder Zijn hoede heeft. Al Wakiel is Degene die alles wat aan Hem toetoe vertrouwd is op goede wijze verricht.

53

Al-Qawiey. Qawiey. De Sterke.

54

Al-Matien. Matien. De Standvastige.

Al Qawiey is Degene die in Zijn wezen, eigenschappen en handelingen volmaakt is en geen zwakheid of beperking kent.

Al Matien is Degene Die zo volmaakt, machtig en sterk is, dat niemand Hem in Zijn werk en handelingen kan hinderen of tegenhouden. Niemand kan zijn gebod negeren. Zijn macht en kracht zullen nooit afnemen.


55

Al-Waliey. Waliey. De Beschermende Beschermen Vriend.

56

Al-Hamied. Hamied. De Prijzenswaardige.

Al Waliey is Degene Die ie de mens in al zijn werk en activiteiten ac helpt. Hij is een behulpzame Vriend voor de mens.

Al Hamied is Degene Die alle lof verdient.

Al Moehsie is Degene Die alles op overweldigende wijze omvat. Alles valt binnen Zijn kennissfeer.

57

Al-Moehsie. Moehsie. De Optekenaar.

58

Al-Moebdi. Moebdi. De Voortbrenger.

Al Moebdi is Degene Die alles en iedereen vanuit het niets geschapen heeft zonder dat er van enig voorbeeld sprake was.

59

Al-Moe’ied. Moe’ied. De Voortbrenger.

Degene die de wederopstanding bewerkstelligt. Al Moe'ied is Degene Die de doden weer zal opwekken.

60

Al-Moehyie. Moehyie. De Levengevende.

Al Moehyie is Degene Die elke ziel het leven schenkt en in Wiens handen leven en dood zijn.

61

Moemiet. Al-Moemiet. De Levenontnemer.

Vernietiger De Doder. Al Moemiet De Schepper van de dood, De Vernietiger, is Degene die voor iedereen de dood heeft geschapen. Daarom is iedereen sterfelijk.

Al-Hayy. Hayy. De Eeuwiglevende.

Al Hayy is Degene Die niet begrepen en niet waargenomen kan worden. Volgens sommige geleerden op religieus terrein is Al Hayy Degene Die alle handelingen verricht en de individuele betekenis van elke handeling begrijpt. Allah kent geen sterfelijkheid, dood en ondergang. ergang. Degene die geen begrip heeft en geen enkele taak verricht, is zonder twijfel dood.

Al-Qayyoem. Qayyoem. De Zelfbestaande.

Al Qayyoem is Degene Die uit Zichzelf bestaat en Wiens bestaan van niets en niemand afhankelijk is. Niemand kan zonder Hem bestaan. Hij heeft het bestuur over de aangelegenheden van de mens.

Al-Wajid. Wajid. De Vinder.

Degene Die geen behoeften heeft. Al Waadjid is degene Die alles waaraan Hij denkt voor Hem gereed vindt. Niets is verborgen voor Hem.

62

63

64


65

66

67

68

Maadjid. Al-Maadjid. De Nobele.

Al Maadjid is Degene die het meest verheven is. Aan Hem behoren alle majesteit en heerlijkheid.

Al-Waahid. Waahid. De Unieke.

Al Waahid is Degene Die uniek is in Zijn wezen, in Zijn eigeneigen schappen en in Zijn handelingen. Hij heeft geen gelijke. gelijke

Al-Ahad. Ahad. De Enige.

As-Samad. Samad. De Onafhankelijke.

Al Ahad is Degene die ongeëvenaard is en geen gelijke kent.

As Samad is Degene Die je kunt aanroepen in gespannen tijden en problematische situaties. Hij kent geen behoeften.

69

Qaadir. Al-Qaadir. De Machtige.

Al Qaadir is Degene Wiens opdracht absoluut is. Hij geeft daaraan gestalte zoals Hij wil.

70

Al-Moeqtadir. Moeqtadir. De Meest Machtige.

Al Moeqtadir is die Verhevene Die alles beheerst en over alle zaken ken van de kosmos beschikt, ze verandert en ze bestuurt.

71

Al-Moeqaddim. Moeqaddim. Degene die Bevordert.

Degene die veroorzaakt oorzaakt dat mensen in Zijn nabijheid komen. komen Al Moeqaddim is Degene Die er de voorkeur aan geeft dat mensen in Zijn nabijheid komen.

Al-Moe’aggir. Moe’aggir. De Vertrager.

Degene die veroorzaakt dat mensen ver van Hem zijn, De Uitsteller. Al Moe'aggir is Degene Die uitstelt om mensen te straffen voor hun zonden.

72

73 Al-Awwal. Awwal. De Eerste.

74

Al-Aachir. Aachir. De Laatste.

Al Awwal is Degene Die in elk opzicht vóór alles en iedereen komt. Hij is inderdaad in alles de eerste.

Al Aachir is Degene Die leeft, voortbestaan en bestaan blijft wanneer de gehele schepping vergaat en niet meer bestaat.


75

Az-Zaahir. Zaahir. De Openlijke.

Az Zaahir toont zich zo openlijk dat ieder die begrip en wijsheid bezit, geen enkele twijfel kan hebben ten aanzien van Zijn bestaan. Hij is Degene van Wie de tekenen en symbolen zo duidelijk zijn, dat het onmogelijk is om Hem niet dankbaar te zijn.

76

Al-Baat Baatin. De Verborgene.

Al Baatin gaat het menselijk begrip te boven. Het is onmogelijk Hem te beschrijven.

77

Waali. Al-Waali. De Regeerder.

Al Waali is Degene Die voor alles in de schepping zorg draagt. Hij is een absoluut heerser. Niemand heeft enige stem waar het deze heerschappij betreft.

78

Al-Moeta’ali. Moeta’ali. De Meest Verhevene.

Al Moeta'ali is Degene Die geen gelijke heeft voor wat Zijn majesteit, heerlijkheid en macht betreft. Hij kent geen enkele beperking en ten aanzien van Hem zijn zowel verstand als wijsheid ontoereikend.

79

Al-Barr. Barr. De Bron van alle Goedheid.

Al Barr is Degene Die de bron is van alle goede en mooie zaken, alsmede van alle heilzame en welwillende handelingen handelingen.

80

Al-Tawwaab. Tawwaab. De BerouwBerouw aanvarende.

81

Al-Moentaqim. Moentaqim. De Vergelder.

82

Al-‘Afoew. ‘Afoew. De Schenker van Vergiffenis.

83

Ar Ra’oef. De Milde.

84

85

Malik al Mulk. De Bezitter van Soevereiniteit. Dhoel Djaali wal ikram. De Heer van Glorie en Eer.

Degene Die de mens constant onstant richt op berouw. At Tawwaab is Degene Die de mens na iedere zonde in staat stelt om berouw te tonen. Hij aanvaardt de nederige houding, de invocaties en de verzoeken van de mens in verband met Zijn welwillende genade en vergevingsgezindheid. Al Moentaqim is Degene Die hen straft welke schuldig zijn aan onverzoenlijkheid en die ongehoorzaam zijn. Zijn vergeldings vergeldingsmacht is voldoende om een ieder die Hij wil ter verantwoording te roepen. Zeer zeker kan hij een zware straf uitdelen. De Uitwisser van zonden. Al 'Afoew is Degene Die zonden vergeeft en fouten en vergissingen door de vingers ziet.

Ar Ra'oef is Degene Die steeds meer zegeningen schenkt en die de meest vriendelijke en barmhartige is.

Malik al Mulk is Degene die de absolute soevereiniteit bezit. Niemand kan Zijn macht, gezag, besluiten, op opdrachten en bevelen betwisten. Dhoel Djalaali wal Ikram is Degene Die geheel en al volmaakt is en Die een verheven eer, heerlijkheid en majesteit bezit. Hij verleent eer aan wie Hij wil.


86

Al-Moeqsit. Moeqsit. De Billijke.

87

Al-Moeghni. Moeghni. De Verrijker.

88

89

90

Al-Ghaniey. Ghaniey. De Zelftoerijkende.

Al-Moeghni is Degene Die - uit genade en vriendelijkheid vriendelijk - wie Hij maar wil, verrijkt.

Al Ghaniey is Degene Die van alles en iedereen voor wat betreft Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn namen en Zijn handelingen onafhankelijk is. Alles en iedereen is van Hem afhankelijk, terwijl Hij van niemand afhankelijk is.

Mughni. Al-Mughni. De Verrijker.

Al-Maani’. Maani’. De Verhinderaar.

91

Ad-Daarr. Daarr. De Brenger van Nood.

92

An-Naafi’. Naafi’. De Begunstiger.

93

An--Nur. Het Licht.

94 Al-Haadi Haadi’. De Gids.

95

Al Moeqsit is Degene Die rechtvaardig en billijk is en Die namens de onderdrukte zich wreekt op de onderdrukker.

Al-Badi’ Badi’ De Blijvende.

Degene Die dingen afweert welke schadelijk zijn voor Zijn schepping. Al Maani' is Degene Die datgene tegenhoudt dat leidt tot lichamelijk letsel, verlies van rijkdom of kinderen. Volgens sommige geleerden op religieus gebied duidt de naam Degene aan Die alle oorzaken doet verdwijnen. verdwijne Ad Daarr is Degene Die moeilijkheden veroorzaakt bij wie Hij maar wil. Hij doet verlies, ellende en problemen ontstaan bij wie Hij wil.

An Naafi' is Degene Die gunsten verleent en die winst doet ontstaan. Al het goede, de gehele winst, alle zaken waarnaar je verlangt, komen van Hem en van niemand anders.

An Noer is Degene Die zelf licht is en licht lich geeft aan de mens.

Al-Haadi' is Degene Die leiding geeft op het pad van de verlichting, reiniging en innerlijke verandering. De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert de mensen leiding te geven en ze naar het juiste pad te brengen.

Al Badi' is Degene Die dingen schept zonder dat daarvoor een parallel bestaat, dat wil zeggen dingen die niet bestaan. De juist houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert edele doelen te realiseren en dat je afstand van slechte zaken en doeleinden.


Al-Baaqi’. Baaqi’. De Eeuwige.

Al Baaqi' is Degene Die altijd leeft en vrij is van vernietiging en dood. De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je goede daden verricht en dat je geld uitgeeft op de weg van Allah. Jouw goede daden blijven immers zelfs na de dood voortbestaan en je zult ervoor beloond worden.

97

Waar’is. Al-Waar’is. De Erfgename.

Al Waar’is is Degene die leeft, zelfs nadat de schepping vernietigd is.

98

Rasjied. Ar-Rasjied. De Gids naar het Juiste Pad.

Ar Rasjied, De Gids naar het juiste pad, pad De feilloze Leider. ArRasjied is Degene Die elke mens leiding geeft. Zijn werk krijgt gestalte zonder dat raadgeving nodig is en zonder dat iemand Hem daarin begeleidt.

As-Saboer. Saboer. De Geduldige.

As Saboer is Degene Die een oneindig geduld kent. De mens wordt niet onmiddellijk door Hem gestraft voor zijn zonden en ongehoorzaamheid. Hij heeft nooit haast. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is het zo dat als Hij iets op een bepaalde tijd wil gaan doen, oen, Hij dat nooit doet vóór die tijd aanbreekt.

96

99


‫اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮآن اﻟﻜـﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ‬

De Heilige Koran Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri Inleiding De glorieuze Koran is het Woord van Allah (geprezen en verheven is Hij) (Almachtige) welk was geopenbaard op de Heilige Profeet Mohammed (sallal laahu alaihi wasallam). De Heilige Koran is het meest Verheven Boek der Boeken die door Allah (geprezen en verheven is Hij) geopenbaard is en een gids voor de hele mensheid. De Heilige Profeet Mohammed onderwees de Heilige Koran aan meer dan 100.000 Sahabae-Kiraam (metgezellen die de Heilige Profeet hebben gezien). Van dit aantal waren ongeveer 10.000 Sahaba-e-Kiraam Haafiz (uit het hoofd kennen) van de Glorieuze Heilige Koran. Er is geen ruimte voor twijfel mogelijk in de Heilige Koran en niemand kan zelfs een Surah (hoofdstuk) schrijven dat gelijkwaardig is aan een Surah van de Heilige Koran. Het is essentieel om Imaan (geloof) te hebben in ieder woord in de Heilige Koran. Zelfs één woord van de Heilige Koran negeren is Kufr (ongeloof). De Heilige Koran mag niet aangeraakt worden zonder Ghusl (bad) en Wudhu (kleine rituele bewassing). Het reciteren van de Heilige Koran is een bijzondere daad van Ibadah (gebedsdienst) en met liefde kijken en aanraken van de Heilige Koran is een teken voor veel zegen en beloning. Het is niet toegestaan de Heilige Koran uit het hoofd te reciteren wanneer u niet in staat van reinheid verkeerd. Het reciteren van Ta'oez (A'oezobillah …….) is Wajib (verplicht) (vrijwel verplicht) voordat begonnen wordt met de recitatie van de Heilige Koran en het reciteren van de Tasmiyah (Bismillah …..) is Soennah (Traditie) en Moestahab (gewenst). Het reciteren van de Heilige Koran met luide stem in een grote menigte is niet toegestaan. De Heilige Koran dient zacht gereciteerd te worden in een menigte waar meerdere mensen de Heilige Koran reciteren. Wanneer de Heilige Koran luid op gereciteerd wordt, is het Farz (verplicht) voor alle aanwezigen om aandachtig te luisteren. Het is een enorm voorrecht om een Haafiz van de Heilige Koran te zijn en een waardige daad van enorme zegen, maar wanneer u de Heilige Koran vergeet dan is dat een enorme zonde. Wanneer een pagina van de Heilige Koran scheurt of oud wordt, dan dient het gewikkeld te worden in een stuk schone materiaal (wikkelpapier of iets dergelijk) en begraven te worden in een klein gat. Als de Heilige Koran uit uw handen valt moet het snel opgeraapt en gekust te worden. U dient dan voor deze onzorgvuldigheid meel, gelijk aan het gewicht van de Heilige Koran, als Khairaat (gift) te geven. Het is Wajib (verplicht) de Heilige Koran te respecteren en te eren. U mag niet met uw voeten of rug in richting van de Heilige Koran te zitten. Ook mag niet hoger gezeten worden dan de lig hoogte van de Heilige Koran, omdat het oneerbiedig is. Wanneer u geconfronteerd wordt met een probleem, richt u dan tot de Heilige Koran. Al uw problemen zullen dan met grote snelheid opgelost worden. Reciteer de Heilige Koran en onderwijs het. Dit is de ware lering van islam. ‫اﻟﻜـﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮآن‬

Enkele bijzonderheden van de Heilige Koran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Heilige Koran is universeel en het meest Verheven Boek. Heilige Koran is een weelde van leiding. Heilige Koran is een begrenzing. Heilige Koran is een zee van chemie. Heilige Koran is het meest Verheven van alle Goddelijke Boeken. Heilige Koran is de wetgeving van Allah (geprezen en verheven is Hij). Heilige Koran is een boodschap van leiding en genade. Heilige Koran is het enige Boek dat vrij van twijfel is.


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Heilige Koran is het enige Boek vrij van fouten. Heilige Koran is in helder Arabische taal geschreven. Heilige Koran is geen poëzie, maar wijsheid. Heilige Koran is verlichting en voldoening. Heilige Koran is Gezegend en Glorieus. Heilige Koran legt alles helder uit. Heilige Koran is compleet en omvattend. Heilige Koran is een Reine Boek. Heilige Koran is een Openbaring van Allah (geprezen en verheven is Hij). Heilige Koran is Openbaring op de Heilige Profeet Mohammed . Heilige Koran is Genezing en Levensonderhoud. Heilige Koran is advies aan de onvoorzichtige. Heilige Koran is geen verhaal, maar het Woord van Allah (geprezen en verheven is Hij). Heilige Koran is een Boek van feiten. Heilige Koran is simpel en plezierig. Heilige Koran is de overheerser van alle Arabische Boeken. Heilige Koran is het meest betrouwbare Boek van alle boeken. Heilige Koran is het Boek der Boeken. Heilige Koran is Glorieus en Prijzenswaardig. Heilige Koran is vol van Genade en Wijsheid. Heilige Koran is Verheerlijkt en Royaal. Heilige Koran is de ziel. Heilige Koran kan niet vernietigd worden. Allah (geprezen en verheven is Hij) heeft belooft de Heilige Koran te beschermen. Heilige Koran kan uit het hoofd geleerd worden door zowel jong als oud. Heilige Koran is een Boek dat herhaaldelijk wordt gereciteerd. De verzen van de Heilige Koran zijn net als de andere. Allah (geprezen en verheven is Hij) weet de realiteit van de hechtheid van de verzen. Niemand noch enige andere schepping kan een gelijkwaardig boek aan de Heilige Koran brengen. Heilige Koran is van altijd voor altijd. Als de Heilige Koran op een berg was geopenbaard, dan was de berg gereduceerd tot stofdeeltjes uit angst voor Allah (geprezen en verheven is Hij). Heilige Koran is een vertrouwen van Allah (geprezen en verheven is Hij) welk bewaard was gebleven door de Heilige Profeet Mohammed . Het is Farz-e-Kifaaya (verplicht voor op z’n minst één persoon) om Haafiz van de Heilige Koran te worden. Het onthouden van net zoveel ayat (verzen) als nodig is om het gebed te verrichten is Farz 'Ain (verplicht voor iedere moslim). Recitatie van de Heilige Koran is een teken van beloning en zegen verkrijgen. Heilige Koran zal bemiddelen namens zijn reciteerder. Heilige Koran zal zijn reciteerder naar de Jannah (Paradijs) meenemen. Een Haafiz van de Heilige Koran zal bemiddelen voor zijn familie. De ouders van een Haafiz, Qaari en Aalim van de Heilige Koran zal gezegend worden met de Kroon van Jannah op de Dag des Qiyamah (Oordeel). Het reciteren van de Heilige Koran en weer vergeten is een grote zonde en waardig voor straf. Het denigreren, verwerpen en vernederen van de Heilige Koran is Kufr (ontrouw/ongelovig). Heilige Koran wordt snel vergeten en moet dus beschermd worden. Het aanraken van de Heilige Koran zonder Wudhu is niet toegestaan en Haram (verboden). Heilige Koran dient gereciteerd te worden in een langzame ritmische tempo. Een minimum aan beloning (minstens 10 zegens) wordt gegeven voor de recitatie van elke letter van de Heilige Koran. Het reciteren van de Heilige Koran door naar te kijken is zegenrijker dan het uit het hoofd reciteren. Het luisteren naar de recitatie van de Heilige Koran is beter dan reciteren of Nafil (vrijwillige gebeden).


56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

83. 84.

85. 86. 87. 88. 89. 90.

Het is noodzakelijk stilte te betrachten en te luisteren wanneer de Heilige Koran wordt gereciteerd. Als een groep mensen de Heilige Koran reciteren, dan moeten zij dat in stilte doen. Wanneer de Heilige Koran geleerd of onderwezen wordt dan is het voor de studenten toegestaan in de groep hard op te reciteren. Het respecteren en eerbiedigen van de Heilige Koran is noodzakelijk en ook Farz. Kussen, reciteren, kijken, dragen, luisteren naar of verzen van de Heilige Koran opschrijven zijn allen handelingen van Ibaadat. Niets, maar dan ook niets mag op de Heilige Koran gelegd worden. Zelfs geen andere religieus boek of een Tasbieh (rozenkrans). Zweren op de Heilige Koran is waarheidsgetrouw, doch u zult terughoudend moeten zijn. Voorspellingen doen uit de Heilige Koran is Makrooh-e-Tahriemi (dicht bij Haraam). Er is niets nat of droog wat niet in de Heilige Koran is uitgelegd. Alles wat in de vorige Goddelijke Boeken stond geschreven is vervat in de Heilige Koran. Heilige Koran is een bestaand wonder. Surah Yasien is het hart van de Heilige Koran. En de schoonheid van de Heilige Koran is Surah Rahmaan. Dua’s (smeekbeden) worden aangehoord gedurende het uitreciteren van de Heilige Koran. Heilige Koran was geopenbaard 600 jaar na de Injiel (Originele Bijbel). Heilige Koran werd geopenbaard naarmate er noodzaak toe was. Heilige Koran werd geopenbaard over een periode van ongeveer tweeëntwintig jaar, twee maanden en veertien dagen. Het eerste vers van de Heilige Koran dat geopenbaard werd is "Iqra Bi Ismi Rabbikal Lazi" in Laylatul Qadr, in maand Ramadan in het grot Hira. Dit gebeurde dertien en een half jaar voor Hijrat, te weten op 14 augustus 610 A.D. Heilige Koran bevat 6.666 verzen, 558 Roekoes, 114 Surahs en 30 Sieparas (delen). ‘Bismillah hir Rahmaan nir Rahiem’ komt 114 keer voor in de Heilige Koran. ‘Bismillah’ is voor iedere Surah in de Heilige Koran geschreven behalve in Surah Tauba, maar het is eveneens geschreven in Surah Namal. De ‘Bismillah’ dat aan het begin van elke Surah voorkomt is maakt geen deel uit van enige Surah maar het is een deel van de Heilige Koran en onophoudelijke Ayah. Er zijn 15 Sajda-e-Tilaawah in de Heilige Koran waarvan over 14 overeenstemming is en over één niet. Bij het reciteren of horen van de Ayat-e-Sajdah wordt het Wajib (verplicht) op de reciteerder en luisteraar om Sajda-e-Tilaawah te doen dat uit slechts één Sajdah bestaat. Iedere Ayah en iedere Surah van de Heilige Koran was opgetekend in opdracht van de Heilige Profeet Mohammed. Er waren ongeveer 40 Sahaba die verantwoordelijk waren voor het opschrijven van de Heilige Koran. De Sahabi die verantwoordelijk was voor het voortdurend opschrijven van de Heilige Koran was Sayyiduna Zaid bin Thaabit (radi Allahu anhu). Hij had ook twee keer de Heilige Koran van het begin tot het eind gereciteerd voor Rasoelullah . De eerste complete kopie van de Heilige Koran was gecompileerd door Sayyiduna Abu Bakr , welk later hergekopieerd werd door Sayyiduna Oesman en verzonden naar verschillende plaatsen. Rasoelullah plaatste alle Surahs in hun positie behalve voor Surah Anfaal. Surah Anfaal werd geplaatst tussen Surah A'raaf en Surah Tauba door Hazrat Oesman door zijn gezaghebbende interpretatie. Hij schreef ook geen ‘Bismillah’ voor Surah Tauba. Na Hoezoer was de eerste Haafiz van de Heilige Koran Sayyiduna Oesman . Het laatste vers, "Al Yauma akmaltoe lakoem Dienakoem ... ", van de Heilige Koran was geopen-baard op 9 Zil-Hajj 10 A.H. op een vrijdag na Asr Salaah in Arafaat. De bestaande indeling van de Heilige Koran is de actuele indeling zoals het in Lawh-e-Mahfoez (de Beschermde Tafel) was. Negen en negentig namen van Allah (geprezen en verheven is Hij) komen in de Heilige Koran voor. Zesentwintig namen van Nabis (Profeten) zijn in de Heilige Koran gevonden. Er zijn 32 namen van de Heilige Koran in de Heilige Koran.


91. 92. 93. 94.

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

126. 127. 128.

Veertien gestelde vragen van de Ummat-e-Muhammadi komen in de Heilige Koran voor. Het woord Imaam komt 12 keer voor in de Heilige Koran. Hazrat Moesa’ s naam verschijnt op vele plaatsen in de Heilige Koran. Van de maanden komt alleen de naam van de maand Ramadan voor in de Heilige Koran; van de namen van de vrouwen komt alleen de naam van Hazrat Maryam voor en van de Sahaba komt alleen de naam van Sayyiduna Zaid bin Haarith duidelijk voor in de Heilige Koran. De belangrijkheid van Du’a is meer dan 70 keer in de Heilige Koran genoemd. De belangrijkheid van giften komt meer dan 150 keer voor in de Heilige Koran. De belangrijkheid van het gebed is meer dan 700 keer in de Heilige Koran genoemd. De naam van de Heilige Profeet ‘ Mohammed’ komt 4 keer voor in de Heilige Koran en de naam ‘ Ahmad’ komt een keer voor. De Heilige Profeet Mohammed is niet met deze naam genoemd in de Heilige Koran zoals dat wel het geval is, maar als ‘ Yaa Ayyuhal Muzammil, Yaa Ayyuhal Mudassir, Yasien’, etc. De Heilige Profeet Mohammed is 11 keer genoemd met de woorden ‘ Ya Ayyuhan Nabi’ in de Heilige Koran. Er zijn 29 verzen van de Heilige Koran die het einde der profeetschap van de Heilige Profeet Mohammed bewijzen. Zoals in de Heilige Koran het gehoorzamen van Allah (geprezen en verheven is Hij) en Zijn Rasoel is genoemd, zo is ook het gehoorzamen van ouders genoemd. De Heilige Koran heeft man en vrouw als elkaars kledij aangewezen. Surah Faatiha, Surah An'aam, Surah Kahaf, Surah Saba en Surah Faatir zijn de vijf Surahs die beginnen met ‘Alhumdulillah’ (Alle lof zij aan Allah), maar de volledige lofprijzing is Surah Faatiha. Vier mensen die als eerste de hele Heilige Koran in een Rakaat hebben gereciteerd zijn Hazrat Oesman, Hazrat Tamiem Daari, Hazrat Sa’ied bin Jubair en Hazrat Imam Azam Abu Hanifa (radi Allahu anhoma). Hazrat Imam Azam Abu Hanifa heeft elke Surah van de Heilige Koran in Witr gereciteerd. Noeqtaas (punten) zijn in de Heilige Koran aangebracht in het jaar 86 A.H. De Jazm, Tashdied en Madd zijn in de Heilige Koran aangebracht door Khaliel bin Ahmad Basri. In 143 A.H. heeft Haj'jaaj bin Yusuf Saqafi de klinkers Zabr, Zeer en Pesh in de Heilige Koran aangebracht. De tekens van half, kwart, etc. zijn in de Heilige Koran in de tijd van Maamoen Abbasi aangebracht. Huj'jaaj bin Yusuf heeft eveneens de namen van de Surahs geschreven. De eerste Arabische kalligrafie van de Heilige Koran was geschreven door Ya'rib bin Qahtaan. De eerste Soefi tafsir (commentaar) op de Heilige Koran was door Qushairi geschreven en werd "Lataa'iful Irshaad" genoemd. Er zijn meer dan 1.200 tafsirs van de Heilige Koran. Hazrat Sheikh Saadi deed de eerste vertaling van de Heilige Koran in 691 A.H. Deze vertaling was in Farsi (Perzisch). Vandaag de dag is de Heilige Koran vertaald in meer dan 50 talen. In 883 A.D., meer dan duizend jaar geleden, werd de Heilige Koran in opdracht van de Hindoe koning Mahroek vertaald in Hindi. Hij was de koning van Kashmir en Panjab. De eerste Latijnse vertaling van de Heilige Koran vond plaats in 1543 A.D. in Zwitserland. Martin Luther deed de eerste Duitse vertaling van de Heilige Koran. De eerste Russische vertaling van de Heilige Koran was gepubliceerd in 1776 A.D. in Petersburg. De Bengaalse vertaling van de Heilige Koran was afgerond in 1818 A.D. en was de enige van het laatste deel. De eerste vertaling van de Heilige Koran was gedaan in 1941 A.D. in Hamburg onder de name ‘ Arishul Holy Koran’ . Meer dan 300 Urdu vertalingen van de Heilige Koran zijn tot heden gedaan. De eerste Urdu vertaling van de Heilige Koran was gedaan in 1774 A.D. door Shah Rafi'ud'dien. De meest prachtige en volmaakte Urdu vertaling gevuld met liefde van de Heilige Profeet was gedaan n 1911 A.D. door A’ la Hazrat Ash Shah Imam Ahmed Raza Khan Qaderi Barakati en is genoemd ‘ Kanzul Imaan’ (De Goudschat der Imaan). De Heilige Koran is een wonder van de Heilige Profeet Mohammed De Heilige Koran is het karakter van de Heilige Profeet Mohammed De Heilige Koran is de grondwet voor de mensheid.


129. 130. 131. 132. 133. 134. 135.

De Heilige Koran is de levensgeschiedenis van de Heilige Profeet Mohammed . De Heilige Koran is Makki en Madini. De Heilige Koran is Lofprijzing van Allah (geprezen en verheven is Hij) de Heilige Profeet Mohammed . De Heilige Koran is een Grootte Schat. De Heilige Koran is Wetenschap. De Heilige Koran is het laatste Boek van Allah (geprezen en verheven is Hij) geopenbaard op de Heilige Profeet Mohammed aan de laatste natie. De Heilige Koran is een Woord van Allah (geprezen en verheven is Hij).

Wereld's grootste Koran. De stad Baroda in de Staat van Gujarat is de thuisbasis van de grootste Qur’ aan op aarde. Zo rapporteert Tanvir Siddiqui in the Indian Express. De lengte is zes voet en drie inch lange en de breedte is drie en een halve voet. Deze Heilige Koran is in de Jami Masjid in Mandvi. Het bestaat uit 15 delen en elk deel bestaat uit 80 pagina’s met een gewicht van 100 kg elk. Er zijn 1200 pagina’s van het Boek met een totaal gewicht van 1500 kg. Elke bladzijde van het Boek is weefsel gelinieerd om te verzekeren dat het intact blijft. Dit Boek is in een enorme trommel opgeslagen. Vier personen zijn nodig om een deel te dragen terwijl drie mensen nodig zijn om het te reciteren (een om te reciteren en twee om de bladzijden om te slaan). Dit meer dan 200 jaar oude exemplaar was geschreven door kalligraaf Mohammed Ghause, die met het schrijven begon op 15 jarige leeftijd en op zijn 45ste jaar afrondde. Het exemplaar wordt twee keer per jaar gereciteerd, namelijk in de nacht van Shab-e-Me'raaj en in de nacht van Shab-e-Baraat. Courtesy: The Leader, 21 June 1996 Bron: Noore Madienah ‫اﻟﻜـﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮآن‬

De grondbeginselen van de islam Mohamed Juzoef Tangali Qadri Voorwoord Alle lof zij aan Allah (geprezen en verheven is Hij) (God Almachtige), de Barmhartige en Genadevolle. Aan Hem verzoeken wij Leiding en vergiffenis. Wij zoeken toevlucht tot Allah voor bescherming tegen onze egoïsme en de duivels. Degene die Allah leidt zal door niemand misleid kunnen worden en degene die Hij niet leidt zal door niemand geleid kunnen worden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah, (de Heilige Profeet) Mohammed (sallallaaho alaihi wa sallam) is Zijn (Laatste) Boodschapper. Moge Allah’s vrede en zegeningen over de Heilige Profeet doen neerdalen en verder op de zijn pure en goede familie, zijn nobele metgezellen, de volgers en opvolgers en degene die in hun voetsporen zijn getreden zoals de Awliya (vromen). In deze paper zal ik in het kort de grondbeginselen van de islam beschrijven. In hoofdstuk 1 wordt inleidend over de islam geschreven, gevold door hoofdstuk 2 waarin tawheed (geloofsovertuiging) wordt beschreven. Hoofdstuk 3 gaat over de het gebed ook wel namaaz genoemd. Deze verhandeling zal niet over de methode van de gebed verrichting gaan. Daarna volgt in hoofdstuk 4 een uiteenzetting over saum ook wel Ramadan (vasten) genoemd. In hoofdstuk 5 wordt aandacht gegeven aan zakaat (armenbelasting) en ten slotte volgt in hoofdstuk 6 de laatste verplichting van de vijf zuilen, namelijk bedevaart (pelgrimstocht). De vijf zuilen zal ik aan de hand van Koran verzen en Ahadith (overleveringen van de profeet van de islam) onderbouwen. Moge Allah (geprezen en verheven is Hij) mij de kracht en kennis geven om meer en diepgaand over de islam te mogen schrijven. Amien. Amsterdam, 11 Muharram 1428 (31 januari 2007)


Hoofdstuk 1. Inleiding tot de islam. De islam is een wereldgodsdienst, die ontstaan is in Saoedi Arabië. De islam is gebracht door de Heilige Profeet Mohammed is. Het Arabische woord islam betekent literair ‘overgave’, maar als een religieuze term in de Heilige Koran betekent het “overgave aan de Wil van Allah.” De islam berust op vijf zuilen, namelijk sjahadah (geloof), gebed (gebed), zakaat (armenbelasting), Ramadan (vasten) en bedevaart (bedevaart). Iemand die de islam praktiseert, is een moslim. Conform de Heilige Koran is de islam de oorspronkelijke en universele religie, zelfs even natuurlijk is de moslim, omdat zij zich vanzelfsprekend onderwerpt aan de wetten van Allah. Allah (geprezen en verheven is Hij) openbaart in surah al-Imraan, vers 19: “De enige godsdienst die door Allah goedgekeurd is, is islam (onderwerping). Ironisch genoeg, degene die het Boek ontvingen zijn degene die dit feit betwisten, ondanks de kennis die zij verkregen als gevolg van jaloezie. Voor zulke afwijzers van Allah’s openbaringen,Allah is meest strikt in afrekening.”

Verder openbaart Allah in hetzelfde hoofdstuk, vers 85 “Een ieder die voor een andere godsdienst kiest dan de islam, zal niet geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij de verliezer zijn.” Hadith Sahih Bukhari, kitaab al-Imaan Hazrat Umar bin Al−KhaTab radi Allahu anho verhaalde: Eens zei een jood tegen mij, “O leider der gelovigen! Er is een vers in uw Heilige Boek dat door alle moslims wordt gelezen, en was het aan ons geopenbaard dan zouden wij die dag (waarop de openbaring had plaats gevonden) als een feestdag erkent.“ Hazrat Umar bin Al−KhaTab radi Allahu anho vroeg, “Welke vers is dat?” De jood reciteerde het vers, “Deze dag heb ik jullie godsdienst geperfectioneerd, Mijn gunst aan jullie vervolmaakt en heb islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (surah Maida, vers 3) Hazrat Umar antwoordde, “geen twijfel, wij weten wanneer en waar dit vers was geopenbaard aan de Profeet. Het was vrijdag en de Profeet stond bij `Arafat (de dag van bedevaart)” Voor de mens, die heer en meester is over eigen wil, betekent de islam praktiseren en uit vrije wil onderwerpen aan Allah. Een moslim is een volgeling van de Openbaring (Heilige Koran) gezonden aan de Heilige Profeet Mohammed en is dus een lid van de islamitische gemeenschap. De naam moslim staat in de Heilige Koran vers 22:78 geschreven, daarom worden de volgelingen van de Heilige Profeet Mohammed moslims genoemd. Hoewel er geen exacte statistieke gegevens beschikbaar zijn, bedraagt de moslim populatie wereldwijd meer dan één miljard. De islam is uitgegroeid in uiteenlopende klimaten, culturele en etnische landen. De grootste etnische groepen in de islamitische gemeenschap inclusief de Arabieren komen voor in Noord Afrika, het Midden Oosten, Turkije, Rusland, Centraal Azië, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Zuidoost Azië (Maleisië, Indonesië, Filippijnen) en in een klein deel van China. In Europa is de islam de tweede grote godsdienst, na de christelijke. Allah (geprezen en verheven is Hij) Monotheïsme staat centraal in de islam, geloof in Allah, Eénheid van de Almachtige. Geloof in meervoudigheid van Allah (polytheïsme) of in toevoeging in welke vorm dan ook aan Allah is nadrukkelijk verboden (ongeloof). Allah (geprezen en verheven is Hij) creëerde natuur door een fundamentele daad van Barmhartigheid, anders zou er daadwerkelijk een leegte zijn. Allah(geprezen en verheven is Hij) voorzag ieder element van Zijn Schepping met Zijn Wil, zodat het een karakteristieke vorm kreeg. Het resultaat is een goed geordende, harmonieus geheel, een kosmos waarin alles zijn eigen plaats en beperkingen heeft. Geen tekort, ontwrichting of breuk wordt gevonden in de natuur. Allah (geprezen en verheven is Hij) treedt op als Gezaghebber van het universum welke naar Zijn Wil functioneert. Het is een eerste teken en bewijs van Allah (geprezen en verheven is Hij) en Zijn Eénheid. In het verleden passeerden onder Allah’ Leiding (geprezen en verheven is Hij) de Profeten (waaronder Noah, Mozes, Abraham, Jezus (alaihimus salaam). Van enkele staan de namen in de Heilige Koran geschreven. Enkele van Profeet Mohammed zijn wonderen staan ook in de Heilige Koran. In overeenstemming met de islam heeft Allah (geprezen en verheven is Hij) vier fundamentele functies, te weten de schepping, leiding, voedsel en jurisprudentie. Alle scheppingen zijn nuttig gemaakt aan de mensheid welke de mensen kunnen


exploiteren en hun voordeel mee doen. Toppunt van mensdom is Allah (geprezen en verheven is Hij) aanbidden (alléén Hem aanbidden) en een ethisch sociaal leven te ontwikkeling, vrij van corruptie. Over Allah moet een moslim de volgende gedachte houden: 1. De Eenheid van Allah (Hij heeft geen deelgenoot, is geen vader van iemand, Hij is absoluut alleen). 2. Alle lof zij aan Allah, Hij is de Almachtige. 3. Hij is niet afhankelijk van iemand, maar de wijde wereld is van Zijn Wil afhankelijk. 4. Hij is altijd alleen geweest en de eerste die er bestond en Hij zal als enige overblijven wanneer er niets meer bestaat. 5. Hij beslist over het leven van een ander, Hij laat leven en dood gaan naar Zijn Wil. 6. Hij is de Machthebber over alles wat er bestaat. 7. Hij is Alhorende en Alwetende. 8. Hij is Alziende, niets is voor Hem te verbergen. 9. Hij doet alles tot leven en bloei komen. 10. Hij is degene die ons werk verschaft en ons in het levensonderhoud voorziet, etc. Heilige Profeet Mohammed. De Heilige Profeet Mohammed begon zijn geestelijke ambt op veertig jarige leeftijd. De Aartsengel Jibra’il (Gabriël) alaihis salaam kwam naar hem toe en zei: “Lees in naam van Allah (geprezen en verheven is Hij).” Na drie keer het verzoek van de Aartsengel las de Profeet een aantal door Hazrat Jibra’il alaihis salaam meegebrachte Openbaringen van Allah (geprezen en verheven is Hij) die in de Heilige Koran (Surah Iqra) zijn terug te vinden. De Profeet vertelde deze gebeurtenis aan zijn familie en naaste vrienden. Vier jaar later had hij 40 personen bekeerd tot de islam. Hij begon de Boodschap van Allah (geprezen en verheven is Hij) in het openbaar te verkondigen door eerst te beginnen in zijn geboortestad Mekka. Bespottelijk gemaakt en bedreigd door de Mekkanen verliet hij in 622 n. Chr. Mekka en vertrok naar Medina. Hiermede is het islamitische kalenderjaar Hijrah (vluchten) begonnen. Hazrat Umar radi Allaho anho, de tweede kalief van de islam systematiseerde de islamitische kalender in het jaar 639 n. Chr. Al spoedig bekleedde de Profeet in Medina de functie als tijdelijke en spirituele autoriteit en werd hij herkend als een wetgever en Profeet. De Arabische en Joodse oppositie in Medina werd vernietigd en de oorlog tegen de Mekkanen kreeg een aanvang. In toenemende mate verklaarden de Arabieren getrouwheid aan hem en in 630 n. Chr. Werd Mekka veroverd. De centrale leerstelling van de Profeet was goedgezindheid, de Almachtige en Eénheid van Allah (geprezen en verheven is Hij), de noodzaak van weldaad en rechtvaardigheid in menselijke relaties. Belangrijke elementen van het Jodendom en christendom werden samengevoegd in de nieuwe godsdienst. Zulke centrale instituten als de pelgrimstocht en de Kaaba heiligdom werden opgenomen in de islamitische praktijk. Heilige Koran Moslims respecteren de Heilige Koran als het Woord van Allah (geprezen en verheven is Hij) aan Mohammed overgebracht door de Aartsengel Gabriël, de engel van de openbaring. Allah (geprezen en verheven is Hij) is zelf de auteur van de Heilige Koran en daarom onfeilbaar en beschermheer ervan. Het Geschrift genaamd de Heilige Koran is de collectie van de passages onthuld aan Mohammed gedurende 23 jaar (611-634 n. Chr.). Het is onderverdeeld in 114 hoofdstukken van ongelijke lengte. Het kortste hoofdstuk omvat 3 (korte) verzen en de langste 306 (lange) verzen. De verzen zijn neer gezonden in zowel Mekka als Medina. Zowel de islamitische als de niet-islamitische geleerden, zijn het eens met de essentiële onkreukbaarheid van de Heilige Koran tekst. Het is de beschermer van de leer van de vorige Heilige Geschriften. Het Geschrift bevat de kernleer van de vorige Goddelijke Boeken gezonden aan de Profeten Daoed (David), Mouza (Mozes) en Isha (Jezus) alaihis salaam. De Heilige Profeet reciteerde de verzen van de Heilige Koran aan zijn volgelingen die het vervolgens opschreven. Anderen leerden het meteen van buiten. De Heilige Koran zoals wij dat in boekvorm kennen is samengesteld door de Sahaabas (metgezellen van de Profeet) radi Allaho anhum na het jaar 634 n. Chr. Een goed gekeurde versie is begin jaren 650 geproduceerd door een groep geleerden onder leiding van Hazrat Usman ibn Affan radi Allaho anho. Hij heeft destijds alle andere versies laten vernietigen. In de Heilige Koran zijn passages opgenomen over onder andere de islamitische godsdienst, sociale-, burgerlijke-, commerciële-, militaire- en overige toegestane activiteiten. De Heilige Koran wordt door moslims nooit lager dan navelhoogte vastgehouden. Ook wordt het nooit aangeraakt zonder de benodigde reinheid en wudhu (rituele bewassing van de ledematen).


Voornamelijk in Arabische, maar ook wel in andere islamitische landen, ziet men vaak dat Heilige Koran teksten als decoraties, banners, gebouwen en posters. Toelichting op de Heilige Koran zijn talloos gegeven. De bibliotheek van Tripoli en Libanon bevatten meer dan 20.000 commentaren. In Turkije is de Heilige Koran geschreven door de Heilige Soefi Hazrat-e-Mevlana Rumi Jalaluddin radi Allaho anho in spirituele vorm en Maznavi genoemd. Dit meesterwerk is vertaald in onder andere het Turks, Ottomaans Turks, Urdu, Perzisch en Engels. Ala Hazrat Imame-Ahle Sunnat Mujaddid-e-Azam Sheikh Shah Ahmad Raza Khan Bareilvi heeft de Heilige Koran vertaald. Deze vertaling heeft Qanzul Imaan en wordt wereldwijd als de exacte vertaling geaccepteerd. De islam is de godsdienst van eenheid Islam leert de zuiverste vorm van monotheïsme en ziet polytheïsme als de dodelijkste zonde. Een moslim roept God bij Zijn persoonlijke naam “Allah”. Het woord ALLAH en het woord “god” en equivalenten in andere talen zijn onstabiel in geval van bijbetekenis. De islam als eenheid van religie Allah’ Profeten en Boodschappers kwamen ongelimiteerd naar verschillende landen en gemeenschappen om in hun gelimiteerde gebied te werken. Van tijd tot tijd werd de geopenbaarde sahiefa (berichten), zaboer, torah en injiel kwijtgeraakt of werd het door menselijke handeling gewijzigd. Nieuwe profeten met frisse dispensaties werden gezonden en menslievendheid vervolgde zich van kindsheid naar volwassenheid. Uiteindelijk, toen het stadium van volwassenheid werd bereikt en mensen praktisch een gezin begonnen te vormen, kwam een perfecte, laatste en blijvende Openbaring dat gericht was aan de totale mensheid dat betrekking had op alle tijdperken. Deze Openbaring vond plaats in de zevende eeuw van het Christelijke tijdperk. Deze Openbaring recapituleerde alle vorige Goddelijke Geschriften en plaatste een zegel op de Eenheid van Religie, namelijk de ISLAM. Deze Openbaring is de Heilige Koran die werd neer gezonden op het hart van de Heilige Profeet ,de leider des mensheid. Dus, alle Profeten van Allah vanaf Hazrat Adam alaihis salaam tot Hazrat Isa (Jezus) alaihis salaam zijn de profeten van een moslim en de Heilige Profeet Mohammed is de Profeet der Profeten tevens de Laatste Profeet. Na hem komen geen profeten meer en degene die beweert een profeet te zijn is in wezen een ongelovige. Hoofdstuk 2. Tawheed. Een moslim belijdt zijn geloof door met hart en ziel uitspreken van de geloofsbelijdenis (sjahaadaah). Hierdoor getuigt de moslim dat er geen god is dan Allah en dat de Profeet Mohammed Zijn laatste Boodschapper is. Niet alleen met hart en ziel erkennen hiervan is voldoende, het moet ook door de moslim (gelovige) in praktijk worden gebracht. Dit wordt Imaan genoemd. Imaan wil zeggen accepteren van iedere woord van de Heilige Profeet als de absolute waarheid. Iemand die bovenstaande accepteert wordt een moslim genoemd. Als u één van de aspecten verwerpt welke u weet dat het deel uitmaakt van islam, dan is dat kufr (ongeloof). Bijvoorbeeld het verwerpen van qiyamat, engelen, jannat (paradijs), dozakh (hel), hisab (vereffening) of niet geloven dat gebed, saum, zakaat of bedevaart farz (verplicht) is maakt van die persoon een ongelovige. Het is ook kufr om te geloven dat de Heilige Koran niet het woord van Allah (geprezen en verheven is Hij) is. Ook het vernederen van de Heilige Kaaba, de Heilige Koran of één van de profeten of engelen is kufr. Het degraderen van de soennats (handelingen van de Profeet), grappen maken over de Shari’ah (islamitische wetgeving) of het verloochenen van welke aspect van de islam dan ook maakt van die persoon definitief een ongelovige. Het Paradijs is een plaats dat Allah voor de oprechte moslims heeft geschapen. Het Paradijs bestaat uit 100 afdelingen. De afstand tussen elke afdeling is even groot als de afstand tussen hemel en aarde. Iedere afdeling is zo groot, dat zelfs wanneer de hele wereld erin geplaatst zou worden er nog veel ruimte zou overblijven. Allah heeft in het Paradijs alle soorten behoeften voor zowel het lichaam als de geest van de mens geschapen. Deze glorie heeft nog niemand gezien of van gehoord, behalve onze Profeet. Het grootste wonder dat een moslim ooit zal meemaken is het zien van Allah (geprezen en verheven is Hij), omdat er geen grotere wonder is. Zij die Allah gaan zien zullen altijd in Zijn Schoonheid verzonken blijven en dat nooit meer vergeten. Onze Heilige Profeet Mohammed zegt dat


70.000 volgelingen ongetwijfeld het Paradijs zullen ingaan. Met elk van deze volgelingen zullen ook weer 70.000 volgelingen zijn. Allah zal met elk van deze laatste 70.000 mensen weer drie groepen laten zijn. De grootte van deze groepen weet niemand behalve Allah en/of Zijn Boodschapper.

Welke aspecten maakt van een persoon een moslim? Voor een persoon die moslim wil worden is het noodzakelijk om de islam te accepteren als het ware geloof en geen enkele aspect van de islam te ontkennen. Een persoon dient eveneens geen contradictie te hebben tegen religieuze aspecten (Zaroriyaat-e-Deen). Een moslim moet liefde en respect hebben en tonen voor degenen die geliefden (Awliya, Ulema, etc.) zijn van Allah en Zijn Profeet , zelfs als die persoon zijn vijand is. Hij dient geen eerbied te hebben voor degenen die haat dragen jegens Allah en Zijn Profeet , zelfs indien die persoon zijn eigen zoon is. De Heilige Profeet verklaarde: “Degene die Allah lief heeft, haat een ieder om Allah, geeft geld uit om Allah en is terughoudend om Allah, dan heeft hij inderdaad zijn imaan (geloofsovertuiging) volmaakt gemaakt.” Zelfs indien een persoon geen besef heeft van de noodzakelijke aspecten van de religie, zelfs indien hij een analfabeet is zal hij in de islam moeten geloven en in de Boodschapper van de islam. Zelfs als hij de kalima (onderwerping aan de islam) niet perfect kan opzeggen, maar wel in alle aspecten van de islam geloofd blijft hij een moslim en niet een ongelovige. Daartegenover staat, indien hij gebed, saum, bedevaart, etc. mist zal hij een zondaar zijn, maar blijft hij een moslim, omdat daden geen onderdeel zijn van imaan. Hadith - Sahih Al-Bukhari 1.47, verhaalt door Hazrat Abu Huraira radi Allahu anho: Op een dag zat de Heilige Profeet in het gezelschap van enkele mensen toen de aartsengel Gabriel bij hem kwam en vroeg, “wat is imaan?” Allah’s Boodschapper antwoordde, “imaan is het geloven in Allah, Zijn engelen, de ontmoeting met Hem, Zijn profeten en het geloven in de dag der opstanding.” Vervolgens vroeg de aartsengel, wat is islam? De profeet antwoordde, “het aanbidden van uitsluitend Allah, het verrichten van gebed (het gebed), het betalen van zakaat (armenbelasting) en het vasten gedurende de (heilige) maand Ramadan.” Daarna vroeg de aartsengel, wat is ihsan (perfectie)? De profeet antwoordde, “het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet en als je deze status niet kunt bereiken dan zult u weten dat Allah wel naar u kijkt.” De waarde van imaan. Zolang iemand geen liefde en respect heft voor de nobele Profeet , maar zijn hele leven bid zal zijn gebeden vruchteloos zijn en worden verworpen. Veel joggies en monniken leiden een teruggetrokken leven in aanbidding van Allah. Sommige onder hen doen zelfs zikr (mystieke aanbidding) La ilaha illal lah, maar hebben geen respect en liefde voor de nobele Profeet . Wat is hun ibadah (aanbidding) dan waard? Allah (geprezen en verheven is Hij) openbaart daarover: “Welke (goede) daden u ook moge hebben verricht, Ik heb ze doen vergaan (in het niets).” De geldigheid van imaan is afhankelijk van twee belangrijke punten, namelijk respect voor de Profeet en hem meer liefhebben dan welke schepping dan ook. Standvastigheid in geloof. Redding is afhankelijk van het feit dat elke geloofsovertuiging van de Ahle Sunnah Wa Jamaah zo vast is dat zelfs wanneer de hemel en aarde verdwijnen zij standvastig blijven in hun geloof. U dient bijzondere vrees te hebben gedurende alle tijden om standvastig te blijven in uw geloof. De Ulema van de islam hebben gezegd: “Degene die niet vreest dat zijn imaan kan worden weggenomen, zal op het moment van zijn dood zijn imaan kwijtraken.” Hazrat Sayyiduna Umar Faroek radi Allahu anho verklaarde: “Als een stem uit de hemel zou zeggen dat iedereen is vergeven behalve één persoon, zou ik vrezen dat ik die ene persoon ben. En als de stem zou zeggen dat alle mensen dwalers van de hel zijn behalve één persoon, zou ik hopen dat ik die persoon ben.” N.B.: de status van khouf (vrees) en raja (hoop) dient in evenwicht te zijn zoals Hazrat Sayyiduna Uamr Faroek radi Allahu anho heeft uitgelegd. Wat is shirk?


Shrik (polytheïsme) is geloven dat iemand anders de god is behalve Allah (geprezen en verheven is Hij) of dat iemand anders het waard is aanbeden te worden naast Allah (geprezen en verheven is Hij). Dit is de ergste vorm van kufr (ongeloof). Met uitzondering van kufr zijn alle andere vormen van zonden onderworpen aan de Wil van Allah. Hij vergeeft wie Hij wil. Een moslim wordt geen kaafir als hij grote zonden begaat, maar blijft een moslim. Als hij overlijdt zonder tauba (berouw) te doen dan nog zal hij ooit (na zijn straf te hebben gekregen of vergiffenis van Allah) naar het paradijs gaan. Deze vergiffenis zal verkregen worden door begunstiging van Allah of bemiddeling van de nobele Profeet . Hoofdstuk 3. Gebed. Een moslim bidt vijf maal per etmaal. Dit gebed heeft Allah, staat in de Heilige Koran, verplicht gesteld. De Profeet heeft dit uitgelegd in de Ahadith (boek der handelingen van de Profeet). Deze gebeden heten Fadjr (voor de dageraad), Zuhr (begint ongeveer een uur nadat de zon de middenstand heeft bereikt), Asr (begint ca. twee uur voor zonsondergang in het laagseizoen en 2,5 uur vóór zonsondergang in het hoogseizoen), Maghrib (begint met het aanbreken van de zonsondergang) en Isha (dit late gebed begint ruim twee uur na zonsondergang). Zodra de kinderen zeven jaar oud worden moeten ze alvast het gebed leren verrichten (wennen) en zodra zij tien jaar oud zijn moeten ze verplicht het gebed verrichten. Omstreeks middernacht begint het bedevaart gebed. Deze is echter niet verplicht gesteld, maar wordt door veel moslims voor spirituele vooruitgang verricht. De moslim richt zich tijdens het gebed naar de richting van de Kaaba in Mekka, het centrum van devotie. Allah openbaart in surah al-Baqara, vers 143 en 144 “Wij hebben u dus een onpartijdige gemeenschap gemaakt, zodat u moge dienen als getuige onder de mensen, en de Boodschapper dient als een getuige onder u. Wij veranderden de richting van uw originele Qiblah uitsluitend om degenen onder u te onderscheiden die gemakkelijk de Boodschapper van hen volgden, die terug zullen keren op hun hielen. Het was een moeilijke test, maar niet voor degene die van Allah (geprezen en verheven is Hij) leiding krijgen. Allah zet nooit uw aanbidding ter verkwisting. Allah is Sympathiek voor de mensen, Meest Genadevolle.” “Wij zagen u uw gezicht richten naar de hemel (zoekend naar de juiste richting). Wij hebben nu een Qiblah toegewezen dat u tevreden stelt. Voortaan, u zult uw gezicht richten naar de Gewijde Moskee (Heilige Kaaba). Waar u zich ook bevind, een ieder zal zijn gezicht daarnaar (Kaaba) moeten richten. Degene die de eerdere Geschriften hebben ontvangen weten dat dit de waarheid is van hun Heerser. Allah is nooit onwetend van wat zij ook doen.” De Heilige Profeet Mohammed zegt, dat wanneer een moslim het gebed verricht zijn zonden door Allah worden vergeven. Wanneer de moslim het gebed verricht opent Allah de deuren van het Paradijs voor hem. Het gebed is de sleutel tot het Paradijs. In de Heilige Koran staat geschreven, dat het gebed de moslim beschermt tegen de shaitaan en slechte daden. Allah en de Profeet hebben degene die het gebed verricht lief. De moslim heeft er profijt van wanneer hij of zij de verplichting nakomt, Allah zegent hun werk, handel, leeftijd en geloof. De Profeet heeft gezegd, degene die opzettelijk het gebed niet verricht, zijn naam komt op de deuren van de Hel te staan. Degene die niet de gewoonte heeft het gebed tijdig te verrichten zullen op de Dag des Oordeels met de farao's zijn. Alleen ibadah komt in de plaats na imaan en aqeeda en de grootste van alle ibadah is gebed. Het is eveneens de eerste farz in islam na imaan en aqeeda. Het excellente van gebed kan afgeleid worden van het volgende dat al het andere faraa’iz (verplichtingen) op aarde zijn geopenbaard, maar gebed is aan de Heilige Profeet geopenbaard gedurende de nacht van Miraaj (hemelsreis). Een reisbestemming, dat verder ging dan arsh en qurshi. Gebed is die ibadah welke was verricht door iedere Nabi (profeet) in zijn tijd en zijn wijze. Het is de enige ibadah welke dagelijks vijf keer wordt verricht door zowel man als vrouw, oud als jong, reizigers en rijk en arm. Gebed verheerlijkt spiritueel de mens en vervloekt zijn fysieke en spirituele ziekten. Het beschermt de mens tegen zonden en vulgarisme. De Heilige Profeet vroeg eens aan de sahaaba (metgezellen van de profeet) of enige vuil aan het lichaam zal achterblijven die vijf keer per dag een bad neemt in een stroming voor zijn huis. Zij antwoordden dat geen enkele vuil kan achterblijven op het lichaam. De profeet zei toen, “dit is het voorbeeld van de vijf dagelijkse gebeden. Ieder


persoon die vijf keer per dag de gebed verricht is door Allah (geprezen en verheven is Hij) gevrijwaard van alle zonde en slechte daden.” Hazrat Abu Zar radi Allahu anho verklaarde dat het winter was en de Heilige Profeet kwam uit zijn huis. Hij ging naar een boom, hield de taken en schudde het. Als gevolg hiervan vielen snel veel bladeren van de taken. De profeet zei toen, “o Abu Zar” en ik antwoordde “ik ben present ya Rasoelallah (o profeet).” De profeet zei, “wanneer een moslim gebed verricht voor Allah (geprezen en verheven is Hij), dan vallen zijn zonden net zo als de bladeren van een boom.” Aan de Heilige Profeet werd gevraagd welke menselijke handeling het meest geliefd is bij Allah (geprezen en verheven is Hij). De profeet antwoordde, “het verrichten van gebed op het juiste moment en degene die gebed niet verricht heeft geen dien (godsdienst).” Gebed is de zuil van dien, het is de Miraaj van de mo’mien (perfecte geloofsbelijder) en een teken van succes. Een intelligente mens is iemand die van een lage positie naar een hoge positie gaat en een onwetende mens is iemand die van een hoge positie naar een lagere positie gaat. Mustahab is groter dan mubah. Soennah is groter dan mustahab. Wajib (verplicht) is groter dan soennah en farz is groter dan Wajib (verplicht). Groter dan alle faraa’iz is gebed. Zelfs al vieren wij urs en houden wij Fatiha dagen, u dient te weten dat de grootste ibadah, het gebed is. Zonder gebed zijn al onze andere ibadah onvolmaakt. De Heilige Profeet heeft verklaard: “Wanneer uw kind zeven jaar oud wordt, leer hem gebed. Wanneer hij tien jaar is geworden, schuw hem als hij gebed niet verricht.” De profeet zei ook, “verricht uw gebed voordat uw janaazah (overlijdingsgebed) is verricht.”

Hoofdstuk 4. Ramadan. Elke moslim is verplicht zich te onderwerpen aan de Wil van Allah (geprezen en verheven is Hij). Vanaf de leeftijd van 15 jaar is het verplicht zich aan op z’n minst de vijf Geboden of zuilen te houden. De negende maand van de islamitische kalender is de Ramadan. In vergelijking met de christelijke kalender is de islamitische jaar gemiddeld 11 dagen korter. Dit is de reden waarom ieder jaar de Ramadan in een andere periode van de christelijke kalender valt. Het vasten begint met de zonsopgang en eindigt met de zonsondergang. In deze tijd mag niet gegeten en gedronken worden. Daarnaast is het voor beide partners (gehuwde man en vrouw) verboden seksuele kontakten te hebben. Het vasten vergt dus een grote discipline van de Moslim. Kortom genotsmiddelen zijn niet toegestaan. De Ramadan duurt 29 of 30 dagen, afhankelijk van de nieuwe maan. In de maand Ramadan is een belangrijke avond het is de avond van vergiffenis en is bekend als Lailat-ul-Qadr. In de heilige nacht Lailat-ul-Qadr is het Heilige Geschrift, de Heilige Koran, geopenbaard aan de Heilige Profeet Mohammed . Lailat-ul-Qadr, een bijzonder verheven nacht, is de nacht waarop alle deuren der zegen opengaan en Allah (geprezen en verheven is Hij) Moslims oproept om vergiffenis te vragen. Allah (geprezen en verheven is Hij) openbaart in surah Baqarah, vers 185: “De maand Ramadan is de maand waarin de Heilige Koran is neer gezonden, een Leiding voor mensen, en heldere verzen voor Leiding en criteria. Daarom, degene van u die de maand meemaakt, laat hem vasten. Doch, hij die ziek is of op reis is zal een gelijk aantal dagen na de maand Ramadan inhalen. Allah wil voor u praktisch zijn en geen nooddruft. En, dat u het aantal dagen vervult en Allah verheft Wie u heeft geleid opdat u dankbaar zult zijn.” Wanneer begint en eindigt de Ramadan? Wanneer een persoon wordt opgeroepen te getuigen in wat dan ook, is zijn geloofwaardigheid altijd een onderwerp. Daarom is de betrouwbaarheid van de moslim die de waarneming van de nieuwe maan bekend maakt belangrijk, omdat het onacceptabel is van iemand die bekend staat als leugenaar of praktisch misleid wordt. De eerste waarneming van de nieuwe maan door een betrouwbare moslim is acceptabel. Vervolgens, de moslim met deze kennis (waarneming) zal de niat (intentie) aan Allah (geprezen en verheven is Hij) doen om met vasten op de volgende hele dag te beginnen. Als een moslim geen bericht heeft ontvangen van enige betrouwbare bron en ook niet zelf de nieuwe maan heeft waargenomen (met het blote oog), zal hij dertig dagen tellen vanaf de laatste maand en beginnen met Ramadan. Wij zullen niet wachten op lokale waarneming van de nieuwe maan, maar zullen proberen in andere steden te zoeken naar betrouwbare getuigen die de nieuwe maan mogelijk hebben waargenomen. Fax, e-mail, telex, telegram, spraak-


en datacommunicatie, sms, etc. zijn niet toegestaan, omdat de afkomst en beïnvloeding van de berichtgeving niet controleerbaar is.

Waarneming van de nieuwe maan. Verschijning van de nieuwe maan is bevestigd door het getuigenis van twee betrouwbare moslims zoals de Heilige Profeet sallallaho alaihi wa sallam zei: “Vast wanneer het (maan) gezien is en vast onophoudelijk wanneer het (maan) gezien is, en verricht de rituelen van Bedevaart conform en als het (maan) achter de wolken verscholen is rond dan de dagen van de maand af op dertig, en als twee (betrouwbare) getuigen verklaren vast dan en vast onophoudelijk.” Rapport van an-Nasaa'ee (4/132), Ahmad (4/321) en ad-Daaraqutnee. De ketting van overleveraars is hasan (goed). Het aantal Tarawih Rakaat. De maand Ramadan wordt verder verrijkt met de avondgebeden ook wel Tarawih genoemd. Tarawih heeft grote voordelen, vooral voor die moslims die geen Koran kunnen reciteren. In de moskee van een Ahle Sunnat wordt indien voorzien, het Tarawih gebed voorgegaan door een Hufaz-e-Koran. Deze man heeft de hele Heilige Koran uit het hoofd geleerd en is ook getraind in het snel en goed articuleren van de Koran teksten. Gedurende de avonden van de maand Ramadan kun u dan naar de complete Koran recitatie luisteren. U weet ongetwijfeld dat voor iedere letter van de Koran één zegen is wordt gecalculeerd door de engelen in uw boek dat op de Dag des Oordeels zal worden gepresenteerd. Deze ene zegen staat aan tien andere zegeningen gelijk, aldus onze Heilige Profeet Mohammed . Verder staat in Hamaaraa Islam dat tijdens het maken van wudhu 30 zegeningen worden toegerekend en in het gebed honderd zegeningen per Koran letter. U kunt de totale calculatie van een hele maand Koran recitatie haast niet maken. Tarawih bestaat uit twintig rakaats. Deze wordt verricht meteen na de eerste twee nahfiel (vrijwillig) van het Isha gebed en voor de Wajib (verplicht) (gedwongen) witr (gebed). Mannen verrichten de tarawih gezamenlijk in de moskee. Vrouwen kunnen dat thuis doen. Zij kunnen ook gezamenlijk de tarawih verrichten, maar zonder imaam. Vrouwen mogen namelijk geen imaam rol vervullen. De gezamenlijke tarawih van de vrouwen gebeurt als volgt. De vrouw met de meeste islamitische wetenschap gaat midden in de eerste saf (rij) staan en zonder stemgeluid de tarawih voorleiden. Zodra zij in Roekoe en de andere gebedshandelingen verricht volgen de andere vrouwen haar ook zonder stemgeluid. Laylat al-Qadr. In één van deze tien nachten valt de nacht van ‘Laylat al-Qadr’. Meestal valt het in de 27ste nacht. Indien u spirituele vooruitgang wil maken, dan is het aanbevolen om deze tien nachten in geïsoleerd (dus zo min mogelijk contact met de buitenwereld) door te brengen in gebeden. In de meeste moskeeën wordt door het verantwoordelijke bestuur voorbereidingen getroffen. Vrouwen kunnen thuis (na toestemming van hun man) de tien nachten geïsoleerd doorbrengen. Deze periode van tien nachten eindigt met het zien van de nieuwe maan van de maand shawaal. Deze nachtenperiode wordt ook wel ‘itekaaf’ genoemd. Hadith - al-Tirmizi nr. 1962, verhaalt door Hazrat Abu Hurayrah radi Allahu anho Allah’s Boodschapper zei: “Ramadan, een gezegende maand, is naar u toegekomen gedurende welke Allah het voor u verplicht heeft gesteld te vasten. In deze maand staan de poorten van de Hemelen open, de poorten van al-Jahim (hel) zijn op slot en de opstandige duivels zijn geketend. In deze maand heeft Allah een nacht welke beter is dan duizend maanden. Hij die misdeeld is van zijn (al-Qadr) voorspoed (is inderdaad) lijd aan ontbering.” Hadith - al-Tirmizi nr. 2092, verhaalt door Hazrat Abu Bakr radi Allahu anho Hazrat Abu Bakr radi Allahu anho hoorde Allah’s Boodschapper zeggen: “Zoek het (Laylat al-Qadr), op de 21ste, 23ste, 25ste, 27ste of laatste nacht.” Hadith - al-Tirmizi nr. 2096, verhaalt door Hazrat Anas ibn Malik radi Allahu anhoma Allah’s Boodschapper zei: “Zodra Laylat al-Qadr (gezegende nacht in Ramadan) komt dan verschijnt Gabriel alaihi salaam met een groep engelen die


zegeningen afsmeekt voor een ieder die staande of zittend Allah aanbidt, Wie Groot en Glorieus is. Dan wanneer hun festival dag (Eid-ul-Fitr) is aangebroken, spreekt Allah trots over hen tegen de engelen en zegt, ‘mijn engelen wat is de beloning van een gehuurde persoon die volledig zijn werk heeft voltooid?”. Zij antwoorden: “Onze Allah, zijn beloning is dat hij betaald zal worden in overeenstemming met zijn gewicht”. Hij (Allah) zegt, “Mijn engelen, Mijn mannelijke en vrouwelijke dienaren hebben volbracht wat ik aan hen verplicht heb gesteld en dan hun stem verheffen in de smeekbede. Bij Mijn macht, glorie, eer, hoge waardigheid en verheven status, Ik zal zeer zeker antwoorden (in hun smeekbede)”. Dan zegt Allah:”ga terug, omdat Ik u heb vergeven en uw slechte daden heb veranderd in goede daden.” Hij zei dat zij dan terugkeren met het in ontvangst nemen van vergiffenis.” Laatste tien nachten van de Ramadan. Hadith - al-Tirmizi nr. 2102, verhaalt door Hazrat Anas ibn Malik en Hazrat Ubayy ibn Ka'b radi Allahu anhoma: De Profeet was gewend zich in privé toewijding in de moskee terug te trekken gedurende de laatste tien nachten van de Ramadan, maar in een bepaald jaar heeft hij het overgeslagen en in het jaar daarop ingehaald door twintig nachten. Wat maakt het vasten niet ongeldig? Hadith - Sahih Bukhari, deel 3, boek 31, nr. 154, verhaalt door Hazrat Abu Huraira radi Allahu anho De Profeet zei: “Als iemand per vergissing eet en/of drinkt dan mag hij zijn vasten doorzetten, omdat wat hij gegeten en gedronken heeft aan hem door Allah geschonken is.” Verhaalt door Hazrat Amir bin Rabi’a radi Allahu anhoma: “Ik zag de Profeet zijn tanden schoonmaken met Siwak terwijl hij zoveel vastte dat ik het niet kon tellen.” Aanbevolen te eten voor Fajr. Hadith - Sahih Bukhari, deel 3, boek 31, nr. 143, verhaalt door Hazrat Sahl bin Sad radi Allahu anhoma: “Ik maakte ere en gewoonte van mijn Suhur maaltijd met mijn gezin te eten en vervolgens te haasten om het ochtendgebed (Fajr) met Allah’s Profeet samen te verrichten.” Hadith - Sahih Bukhari, deel 3, boek 31, nr. 146, verhaalt door Hazrat Anas bin Malik radi Allahu anhoma: De Profeet zei: “Nuttig Suhur, omdat daarin zegen is.” Vasten breken (Iftaar). Hadith - Al-Tirmizi nr. 1989, verhaalt door Hazrat Abu Hurayrah radi Allahu anho Allah’s Boodschapper zei, dat Allah Meest Verhevene zei: “De dienaren van mij die het snelst zijn in het breken van de vasten zijn Mij het dierbaarst.” Hadith - Sahih Bukhari, deel 3, boek 31, nr. 178, verhaalt door Hazrat Sahl bin Sad radi Allahu anhoma:Allah’s Boodschapper zei: “De mensen zullen op het Rechte Pad blijven zolang zij haasten om hun vasten te breken.“ Hadith - Sahih Bukhari, deel 3, boek 31, nr. 182, verhaalt door Hazrat Anas radi Allahu anho De Profeet zei: “Praktiseer geen al-Wisal (onophoudelijk vasten zonder vasten te breken in de avond en te eten in de ochtend).” De mensen zeiden aan de Profeet, “maar u praktiseert wel al-Wisal?” De Profeet antwoordde: “Ik ben niet zoals jullie, want ik krijg eten en drinken (van Allah) gedurende de nacht.” Menstruatie. Hadith - Sahih Bukhari, deel 3, boek 31, nr. 172, verhaalt door Hazrat Abu Said radi Allahu anho :De Profeet zei: “Is het niet waar dat een vrouw niet bid en niet vast gedurende de menstruatie?” En dat is het defect (een verlies) in haar religie.” Noot: Vrouwen die menstrueren, moeten het aantal gemiste dagen inhalen na de Ramadan. Dit is een verplichting die niet vervalt ten opzichte van het gebed. Wie zijn de aangewezen personen die ‘verplicht’ moeten vasten? Alle volwassen moslims die onverkort geloven in alles wat de Profeet Mohammed heeft verkondigd. Alle kinderen van de gelovigen (moslims) die al oud genoeg zijn. Kortom, kinderen die al onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Meestal de leeftijd van 12 jaar,


Wie wordt ontzien van de verplichting om te vasten? (Hoog) bejaarden die fysiek niet in staat zijn om te vasten; Geesteszieken; Kleine kinderen; Reizigers (deze moeten wel de gemiste dagen inhalen!) Zieke mensen die op aanbeveling van de huisarts en/of medisch specialist medicijnen moeten inslikken of drinken. Niat (intentie) voor vasten. Nawaito an asoema ghadan liellahi mien shehre Ramadan haza. Dua (smeekbede) voor Iftaar Allahoemma iennie lakasoemto wa bika amanto wa alaika tawakalto wa ala rizkika aftarto. Hoofdstuk 5. Zakaat. Islam betekent naast broederschap ook sociale rechtvaardigheid. De islam leert ons dat wereldse rijkdom tijdelijk in ons bezit blijft. In het hiernamaals heb je er niets aan. Het blijft namelijk op aarde achter. Door met je rijkdom armen en behoeftige tegemoet te komen voldoe je aan een goede daad. Het is een grote zonde om het geld op te potten, terwijl je er geen goede daad mee verricht. Allah (geprezen en verheven is Hij) openbaart in surah al-Taubah (9), vers 60: “As-Sadaqaat (hier wordt zakaat bedoeld) zal alleen gaan naar de arme mensen, de behoeftige, de werkers die het collecteren, de nieuwe bekeerlingen, om de slaven te bevrijden, degene die met plotselinge schulden zitten, in de werkzaamheden ten behoeve van Allah, en de reizende vreemdelingen. Zulk is Allah’s Gebod. Allah is Alwetende, Meest Wijze.” Hadith - Abu Dawood, verhaalt door Hazrat Ali ibn Abu Talib radi Allahu anho Hazrat Al-Abbas radi Allahu anho vroeg aan de Heilige Profeet om zakaat te mogen betalen voordat het zover was en hij (de profeet) gaf hem daarvoor toestemming. Hadith - Abud Dawood, verhaalt door Hazrat Anas ibn Malik radi Allahu anho De Heilige Profeet zei: “Hij die meer zakaat collecteert dan nodig is, is iemand die lijkt op degene die weigert te betalen. Allah (geprezen en verheven is Hij) openbaart in surah al-Baqarah (2), vers 267: “O gij die gelooft, u zult zakaat geven uit de goede dingen dien u heeft verdiend, en uit datgene wat wij voor u hebben geproduceerd uit de aarde. Kies niet de slechte daaruit om weg te geven, wanneer u uzelf het niet accepteert totdat uw ogen sluiten. U dient te weten dat Allah Rijk is, Prijzenswaardig.” Terwijl deze Koran vers werd genoemd zei Hazrat al-Bara: “Dit was geopenbaard voor ons (al-Ansar, de helpers), omdat wij de eigenaren waren van de palmbomen. Een man mocht van zijn palmbomen dadels brengen afhankelijk van de hoeveelheid dat hij had, een tros of twee en het ophangen in de moskee, en de mensen van de saffah die geen voedsel hadden kon bij de tros komen en het met hun roede slaan. De groene en onrijpe dadels vielen van de taken en zij werden opgegeten. Er waren mensen die het goede niet zochten. Iemand bracht een tros dadels van slechte of minder kwaliteit (shis en hashaf) of een reeds afgeplukte tros (voordat het was rijp geworden) en hing het in de moskee. Op dat moment openbaarde Allah (geprezen en verheven is Hij) aya 267 van surah al-Baqarah. Het is goed te weten dat zakaat al-fitr 2,5% is per jaar bedraagt van uw wereldinkomen. Zakaat komt in twee vormen voor, namelijk: Zakaat al-fitr (tarwe/graan) heeft betrekking op ieder lid van het gezin en dient aan de moskee gegeven te geven te worden vóór Eid-ul-fitr van elk jaar.


De jaarlijkse 2,5% zakaat dient gegeven te worden aan een islamitische goede doel, maar hoeft niet aan de moskee afgedragen te worden.

Hoofdstuk 6. Bedevaart. Iedere moslim die financieel-economisch sterk is, is verplicht de bedevaart (bedevaart) te verrichten. Ruim 2 miljoen moslims over de hele wereld gaan jaarlijks voor de bedevaart naar Mekka in Saoedi Arabië. Dit jaar 1427 A.H. (2006/2007) zijn ruim 7 miljoen pelgrims wegens akbari bedevaart (als de bedevaart op vrijdag valt) naar de bedevaart geweest. De akbari bedevaart is gelijk aan 7 bedevaarten. Bedevaart is de laatste onvoorwaardelijke verplichting van de moslim die eens in het leven deze pelgrimstocht moet maken. In Mekka staat de Kaaba, het huis van Allah (geprezen en verheven is Hij). Door de ontwikkelingen in de vervoerindustrie, voornamelijk het vliegtuig, is het bezoek aan de stad Mekka voor de bedevaart toegenomen. De pelgrim wordt Bedevaart genoemd. Gedurende de eerste tien dagen van de Bedevaart mag de Bedevaart zijn haren en nagels niet knippen en moet hij zich onthouden van alle vormen van onfatsoenlijkheid. De belangrijkste handelingen van deze tien dagen zijn zeven keer om de Kaaba heen lopen, zeven keer snel lopen tussen twee bergen dicht bij de heilige plaats, ongeveer vijf kilometer lopen naar Mina, daarna de reis negen kilometer verder vervolgen naar Arafat; daar die middag verblijven en luisteren naar een preek, daarna teruggaan naar Mekka. Teruggekomen in Mekka moet de Bedevaart een offer brengen ter gedachtenis aan de Profeet Abraham alaihi salaam, zijn bijzondere daad om zijn dierbare zoon op te offeren voor Allah (geprezen en verheven is Hij), en daarna nogmaals de Kaaba bezoeken. Na deze tien dagen is de kern van de Bedevaart afgerond en gaat de Bedevaart naar Medina waar hij of zij de graftombe van de Heilige Profeet Mohammed bezoekt. De bedevaart is één van de zuilen en grondbeginselen van de islam. Het is de voltooiing van overgave en de dag van perfectie van de religie islam. Het was op deze dag dat Allah (geprezen en verheven is Hij) het vers “vandaag heb Ik uw godsdienst (islam) voor u volmaakt gemaakt en mijn gunst op u begunstigd en islam als uw godsdienst gekozen” geopenbaard. Wij moeten begrijpen dat de basis van alle handelingen intentie is en intentie draagt ongetwijfeld vruchten als er oprechtheid is, en bedevaart welk een integraal deel is van islam zal voor degenen die het doen oprecht eisen (vruchten). Wanneer een persoon de intentie heeft genomen om bedevaart te verrichten verbreekt hij alle banden met zijn familie en huis. Dit is een herinnering voor hem voor de reis die hij zal maken naar het Hiernamaals. Hij dient de voorbereidingen te op een halaal (toegestane) methode te treffen. Zijn intentie en reis dienen gebaseerd te zijn op vroomheid(taqwa). Bij het verlaten van de eigen woning dient de pelgrim te weten dat hij nu op reis gaat naar het Huis van Allah (geprezen en verheven is Hij). Het is geen reis zoals andere reizen. Hij dient in gedachten te houden waar hij gaat en wie hij gaat bezoeken. Ook zal hij de hoop moeten koesteren dat zijn bedevaart wordt geaccepteerd, niet om reden van de moeilijke omstandigheden van de bedevaart maar vanwege het vertrouwen dat hij heeft op zijn Schepper. Wanneer de ihraam (bedevaart gewaad, twee ongezoomde lapjes) is aangenomen zal de bedevaart zich bewust moeten zijn dat hij dagvaardingen van Allah (geprezen en verheven is Hij) heeft gehoord. Hij zal vrees en hoop hebben wanneer hij de acceptatie van zijn bedevaart gaat beschouwen. Deze vrees zal de vrees voor Allah (geprezen en verheven is Hij) moeten zijn en hoop in Zijn Genade. Tijdens het aanraken van Hajre Aswad (zwarte steen, was eerst wit) zal de bedevaart moeten geloven dat hij zijn getrouwheid aan Allah (geprezen en verheven is Hij) verpand en dat hij de Geboden van de Oppermachtige zal gehoorzamen. Maak uw belofte hecht en wees niet zoals anderen die vandaag iets beloven en hun gedachten de volgende dag veranderen. Wanneer de bedevaart zich vastklampt aan de khilaaf (doek) van de Heilige Kaaba, verzoek dan om vergiffenis en smeek om Allah’s Genade. Zelfs het (hard)lopen tussen Saffa en Marwa dient te betekenen dat een slaaf rent naar en van het Hof van een Machtige Koning niet wetende of zijn lopen is geaccepteerd of verworpen. Als u in Arafaat staat


kijk dan naar de menigte die hun imaam (religieuze leider) volgen en beeld je in hoe Yaumal Hashr (Dag der Bijeenroeping) zal zijn. Wanneer u bij jamaraat stenen gooit naar shaitaan (duivel) zal uw doel het gehoorzamen van uw Schepper moeten zijn. Het idee is om shaitaan van u af te verdrijven. De vijf dagen van Bedevaart 1e dag : de bedevaart gaan in de ochtend, in staat van ihraam, van Makkatul Mukarramah naar de plaats Mina 2e dag: de bedevaart arriveert in de ochtend in Arafaat en vervolgt zijn ibadah. Zij verrichten ook Zohar en Asar gebed en gaan verder naar Muzdalifa, net voor zonsondergang. 3e dag : de bedevaart verblijft in Muzdalifa gedurende de nacht verricht Maghrib en Isha gebed samen. Zij vervolgen hun ibadah gedurende de hele nacht. Vlak na fajr gebed vertrekken zij naar Mina. Zij doen Qurbaani en stenigen de Jamratul Uqbah. Na Qurbaani knippen of scheren zij hun hoofdhaar, treden zij uit ihraam en trekken normale kleding aan. Tawaaf-e-Ziyaarah wordt vervolgens gemaakt en eveneens sa'ee tussen Saffa en Marwa. Daarna keren zij terug naar Mina. 4e dag: de drie Jamraats worden gestenigd. 5e dag: de drie Jamraats worden wederom gestenigd. Voordat de bedevaarti Makkatul Mukarramah verlaat dient hij het Tawaaf-e-Widaa (vaarwel rondgang om de Kaaba) te verrichten. Een bezoek aan Madinatul Munawwarah is ook noodzakelijk. Dit kan gedaan worden voor of na de bedevaart. Sayyiduna Rasoeloellah heeft gezegd: “Degene die mijn graf bezoekt lijkt op degene die mij heeft bezocht gedurende mijn (zichtbare) leven, en mijn Shafa'at (bemiddeling voor vergiffenis op de Dag des Oordeels) wordt Wajib (verplicht) voor hem.” Allah openbaart in surah al-Baqarah (2), vers 197: “Bedevaart zal verricht moeten worden in de specifiek maanden1. Degene die op bedevaart is zal zich moeten onthouden van intieme gemeenschap (sex), wangedrag, en onenigheden gedurende bedevaart. Wat voor goede daad u ook doet, Allah weet alles (wat u doet). Als u uw proviand voorbereid voor de reis, de beste proviand is rechtschapenheid. U zult Mij in acht nemen, O gij die intelligentie bezit.” 1 Bedevaart kan op ieder moment gedurende de heilige maanden Zul Hijjah, Muharram, Safa en Rabi Awwal worden gedaan. Lokale overheid beperkt bedevaart tot een paar dagen ten gunste van hun eigen gerief.

SOERA JAASIEN In naam van Allah, De Erbarmer, De Genadige (1) Jaa Sien. (2) Bij de wijze Koran. (3) Voorwaar, jij (Mohammed) behoort zeker tot de gezanten. (4) Op het rechte Pad. (5) (Deze Koran) als een neerzending van de Almachtige, de Meest Barmhartige. (6) Opdat jij een volk zal waarschuwen waarvan hun voorvaderen niet gewaarschuwd zijn, zodat zij achtelozen waren. (7) Voorzeker, het woord (van bestraffing) is tegen de meesten van hen bewaarheid omdat zij niet geloven. (8) Voorwaar, Wij hebben om hun nekken ketenen gelegd en die reiken tot de kinnen, zodat hun hoofden opgeheven blijven. (9) En Wij hebben vóór hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis en Wij hebben hun ogen bedekt, zodat zij niet kunnen zien. (10) En het maakt voor hen geen verschil of jij hen waarschuwt of niet waarschuwt, zij geloven niet. (11) Voorwaar, jij kunt slechts waarschuwen wie de Vermaning volgt en de Erbarmer vreest, hoewel hij Hem niet kan waarnemen. Verkondig hem daarom de verheugende tijding van vergeving en een edele


beloning. (12) Voorwaar, Wij zijn het Die de doden tot leven brengen en Wij schrijven op wat zij gedaan hebben en (ook) hun sporen. En alle zaken hebben Wij opgesomd in een duidelijk boek. (13) En geef hen een voorbeeld: de bewoners van de stad toen de gezanten tot haar kwamen. (14) Toen Wij er twee tot hen zonden, waarop zij hen loochenden, toen versterkten Wij (hen) met een derde. Zij zeiden toen: "Voorwaar, wij zijn gezanten voor jullie." (15) Zij zeiden: "Jullie zijn slechts mensen zoals wij en de Erbarmer heeft niets neer gezonden, jullie doen niets anders dan liegen." (16) Zij zeiden: "Voorwaar, onze Heer weet dat wij zeker gezanten voor jullie zijn. (17) En onze taak is slechts het overbrengen van de duidelijke verkondiging. (18) Zij zeiden: "Voorwaar, wij zien een kwaad lot in jullie, als jullie dan niet ophouden, dan zullen wij jullie zeker stenigen en dan zal jullie zeker een pijnlijke bestraffing van ons treffen." (19) Zij zeiden: "Jullie kwade lot ligt bij jullie zelf, is het omdat jullie vermaand worden? Nee, jullie zijn een buitensporig volk." (20) En uit het verste gedeelte van de stad kwam een man aangesneld, die zei: "O mijn volk, volgt de gezanten. (21) Volgt hen die geen beloning van jullie vragen en rechtsgeleiden zijn. (22) En waarom zou ik niet Hem aanbidden Die mij heeft geschapen? En tot Hem worden jullie teruggekeerd. (23) Hoe zou ik dan naast Hem goden kunnen nemen? Als de Barmhartige voor mij tegenspoed zou wensen, dan zou hun voorspraak mij niets baten en mij niet redden. (24) Voorwaar, dan zou ik zeker in duidelijke dwaling verkeren. (25) Voorwaar, ik geloof in jullie Heer, luistert daarom." (26) Er werd gezegd: "Treed het Paradijs binnen." Hij zei: "O wee, wist mijn volk maar. (27) Wat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot één van de geëerden heeft gemaakt!" (28) En Wij hebben na hem geen leger (van engelen) uit de hemel tot zijn volk gezonden, en Wij zonden hen niet. (29) Het was slechts één bliksemslag en toen waren zij dood. (30) Wat jammer voor de dienaren, er komt geen Boodschapper tot hen, of zij drijven de spot met hem. (31) Weten zij dan niet hoeveel generaties vóór hen Wij vernietigd hebben? Zij zullen niet tot hun (wereldse levens) terugkeren. (32) En zij zullen allen bij elkaar bij Ons voorgeleiden zijn. (33) En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven doen komen en waaruit Wij graan voortbrengen waarvan zij eten. (34) En Wij hebben daarin tuinen met dadelpalmen en druivenstruiken gemaakt en Wij hebben daarin bronnen doen ontspringen. (35) Opdat zij van haar vruchten eten en van wat hun handen hebben verricht. Zijn zij dan niet dankbaar? (36) Heilig is Degene Die al de soorten heeft geschapen die de aarde voortbrengt en uit henzelf en van wat zij niet weten. (37) En een Teken voor hen is de nacht waarvan Wij de dag onttrekken, dan bevinden zij zich in de duisternis. (38) En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze. (39) En Wij hebben voor de maan standen bepaald, zodat zij terugkeert als een oud sikkeltje van een dadeltros. (40) Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop. (41) En het is een Teken voor hen dat Wij hun nakomelingen dragen in een volgeladen schip. (42) En Wij hebben voor hen iets dat daarop lijkt geschapen, waarop zij rijden.


(43) En als Wij willen, dan doen Wij hen verdrinken en dan zal er geen helper voor hen zijn, en zij zullen niet worden gered. (44) Behalve als een genade van Ons, en als een gunst voor een vastgestelde tijd. (45) En wanneer tot hen wordt gezegd: "Vreest wat vóór jullie is, hopelijk zullen jullie begenadigd worden, (toen keerden zij zich af.)" (46) En er komt geen Teken tot hen, van de Tekenen van hun Heer, of zij wenden zich er van af. (47) En wanneer tot hen wordt gezegd: "Geeft uit van waar Allah jullie mee voorzien heeft," dan zeggen degenen die ongelovig zijn tot degenen die gelovig zijn: "Zouden wij degenen voeden die Hij had kunnen voeden, als Allah het gewild had? Jullie verkeren slechts in duidelijke dwaling." (48) En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als jullie waarachtig zijn?" (49) Zij wachten op niets anders dan één enkele bliksemslag die hen grijpt terwijl zij redetwisten. (50) Dan kunnen zij (elkaar) niet raadplegen en zij kunnen niet tot hun familie terugkeren. (51) En er wordt op de bazuin geblazen, daarop snellen zij uit de graven naar hun Heer. (52) Zij zeggen: "Wee ons! Wie heeft ons van onze rustplaatsen doen opstaan? Dat is wat de Barmhartige heeft aangezegd, en de Gezanten hebben de waarheid gesproken." (53) Het zal slechts één enkele bliksemslag zijn en dan zullen zij allen bij Ons voorgeleid worden. (54) Dan zal op deze Dag niemand enig onrecht aangedaan worden en jullie zullen slechts worden beloond voor wat jullie plachten te doen. (55) Voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen op deze Dag bezig zijn te genieten. (56) Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend. (57) Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen. (58) (Er wordt hen gezegd:) "Salaam! (Vrede!)" Een Woord van een Meest Barmhartige Heer. (59) Gaat op deze Dag (van de gelovigen) weg, O jullie misdadigers! (60) Heb ik jullie, O kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand. (61) En aanbidt Mij: dat is het rechte Pad. (62) En voorzeker, hij heeft vele schepselen onder jullie doen dwalen. Gebruikten jullie je verstand dan niet? (63) Dit is de Hel waarvoor jullie gewaarschuwd plachten te worden. (64) Gaat haar op deze Dag binnen wegens wat jullie plachten niet te geloven. (65) Op die Dag plaatsen Wij een zegel op hun monden, en hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen getuigen over wat zij plachten te verrichten. (66) En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij zeker het gezichtvermogen uitgewist van hun ogen, waarna zij een wedloop naar het Pad zouden houden, maar hoe zouden zij (dat) kunnen zien? (67) En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij hun gestalten veranderd op hun plaatsen (van zondigheid), waarna zij niet weg zouden kunnen gaan en niet terug zouden gaan. (68) En voor wie Wij de leeftijd verlengen doen Wij zijn lichaam verzwakken. Denken zij dan niet na? (69) En Wij hebben hem (Mohammed) het dichten niet onderwezen en het past hem niet. Het is niets dan een Vermaning en een duidelijke Koran. (70) Opdat hij de levenden zal waarschuwen en opdat het Woord (van bestraffing) voor de ongelovigen bewaarheid wordt. (71) Zien zij dan niet dat onder wat Onze Handen voor hen geschapen hebben het vee is, zodat zij daarvan bezitter zijn? (72) En Wij hebben het (vee) voor hen onderworpen, sommige berijden zij ervan en sommige eten zij. (73) En zij nemen naast Allah goden in de hoop dat zij geholpen zullen worden. (75) Zij zijn niet in staat om hen te helpen, en zij (de veel godenaanbidders) zijn voor hen een leger dat wordt voorgeleid. (76) Laten hun woorden jou daarom niet treurig maken: Voorwaar, Wij weten wat zij verbergen en wat zij


openlijk doen. (77) Ziet de mens niet dat Wij hem uit een druppel hebben geschapen? Toch is hij duidelijk een redetwister. (78) En hij geeft Ons een voorbeeld, terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Hij zei: "Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze gruis zijn?" (79) Zeg: "Hij Die ze de eerste keer heeft doen ontstaan. Die zal ze doen leven. En Hij is de Kenner van de gehele schepping. (80) (Hij is) Degene Die voor jullie van de groene boom vuur heeft gemaakt. Waarna jullie er een vuur mee ontsteken." (81) Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet bij machte om het gelijke ervan te scheppen? Zeker wel! En Hij is de Schepper, de Alwetende. (82) Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt hij er slechts tegen: "Wees," en het is. (83) Heilig is Degene in Wiens Hand de heerschappij over alle zaken is en tot Hem worden jullie teruggekeerd.

{De Edele Koran, Soera Jaa Sien, nummer 36}

Schone namen  

De schone namen van Allah

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you