Page 1

P.P.M.E. ROTTERDAM

Nieuwsbrief i.v.m Ramadan 1430 H Nieuwsbrief nummer: 2

Augustus 2009.

Wat in je vermogen ligt, moet je doen (hadith).

In dit nummer: Wat in je vermogen ligt, moet je doen.

blz 1

Superioriteit van de Profeet

blz 2

Verliezers in de Ramadan

blz 4

Abu Hurayra heeft overgeleverd dat de heilige de heilige Profeet zei: "Geloof (Imaan) heeft meer dan 70 - facetten, waarvan de hoogste (uiting) is te zeggen: 'Er is geen god dan Allah, en de minste is het verwijderen van een obstakel van de weg dat mensen hindert.En schaamte komt voort uit geloof." (Bukhari en Moslim)

Aboe Hoerairah verhaalt dat toen de vers “Van Allah is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is en of jullie openlijk laten blijken wat er in jullie binnenste is of het verbergen, Allah rekent met jullie daarover af en dan vergeeft Hij wie Hij wil en straft wie Hij wil. Allah is over alles almachtig.“ aan de Boodschapper van Allah geopenbaard werd, de metgezellen van de Boodschapper van Allah deze woorden bijna ondraaglijk vonden. Zij gingen naar de Boodschapper van Allah, knielden neer en zeiden : “Boodschapper van Allah, er zijn ons een aantal verplichtingen opgelegd waartoe wij in staat zijn zoals Salaat, strijden in de naam van Allah, vasten en de Zakaat. Toen werd deze vers aan je geopenbaard, en het ligt niet binnen onze vermogens om eraan te voldoen.” De Boodschapper van Allah zei: “Bedoelen jullie te zeggen wat de Lieden van de Twee Boeken (Joden en Christenen) voor jullie zeiden: ‘Wij hebben gehoord maar wij gehoorzamen niet?’ Jullie zouden moeten zeggen: ‘Wij horen en wij gehoorzamen; schenk ons Je vergeving, onze Heer, en tot Jou is de terugkeer.’ Toen zij dit reciteerden en hun tongen eraan gewend geraakt waren openbaarde Allah de Verhevene: “De Boodschapper gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neergezonden en de ge-

lovigen ook; allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: “Wij horen en gehoorzamen. Schenk ons Uw vergeving, onze Heer. Tot U is de terugkeer.” En ze hadden dat net tot zich genomen of Allah de Heer van Eer en Glorie hief (de zwaarte van het eerstgenoemde vers) op, en Allah de Verhevene en Glorieuze openbaarde: “Allah belast niemand boven zijn vermogen, hem komt toe wat hij verdiend heeft en van hem wordt gevorderd wat hij heeft begaan. Onze Heer, reken het ons niet aan als wij vergeten of fouten maken.” Hij (de Profeet) zei: “Ja.” (De openbaring ging voort:) “Onze Heer, Leg ons niet een zware last op zoals U die aan hen hebt opgelegd die er voor onze tijd waren.” Hij (de Profeet) zei: “Ja.” (De openbaring ging voort:) “Onze Heer, leg ons niet iets op waarvoor wij geen kracht hebben.” Hij (de Profeet) zei: ‘Ja.” (De openbaring ging voort;) “en schenk ons vergiffenis, vergeef ons en heb erbarmen met ons. Jij bent onze beschermheer, help ons dan tegen de ongelovige mensen. ” Hij (de Profeet) zei: “Ja.” (Overgeleverd door Muslim).


NI EUWS B RI EF N UM MER: 2

PAGINA 2

NI E U WS B R I E F I . V . M R A MA D A N

De superioriteit van de Heilige Profeet Mohamed.

Allah zegt in de heilige Koran: " En (gedenkt) toen Allah een overeenkomst aanging met de profeten (en zei): "Wat ik jullie ook gegeven heb van de schrift en de wijsheid; en er komt daarna een boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen." (Allah) zei: Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie mijn verbond?" Zij zeiden: "Wij erkennen het." Hij (Allah) zei: "Getuigt dan en ik behoor met jullie tot degenen die getuigen."(H.Q.3:81) "En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zwaar zondigen"(H.Q. 3:82) Een van de grote imams, Imam Abu ja´far Tabari en andere Hadithverzamelaars, refereerden naar de volgende uitspraak van imam hadrat Ali, als interpretatie op de bovengenoemde vers, die zegt: "Allah nam een eed af omtrent de heilige Profeet van alle profeten, van Adam tot de profeet Isa, dat als ze zouden worden geboren of komen in de tijd van de heilige Profeet, zij zeker in hem zouden moeten geloven, en hem zeker moeten helpen en een gelofte zouden nemen van hun gemeenschap om hetzelfde te doen." Hetzelfde is overgeleverd door de moefassir-ulumma Abdullah ibn Abbas en ook door Ibn Asakir, Ibn Jareer en imam Badr ud-Din Zarakashi. Hafiz Imaad ud-Din bin Kaseer en imam Ibn Hajar Asqalani schrijven deze hadith toe aan Imam Bukhari. Allah weet het best.

Ibn Asakir heeft op de autoriteit van Abdullah Ibn Abbas overgeleverd dat Allahu ta´ala de voorgaande profeten altijd heeft verteld over de komst van de laatste der profeten. De voorgaande generaties vierden altijd de aankomst van de Profeet en vroegen overwinningen over hun vijanden met zijn zegeningen.

Imam Abi Hatem in zijn tafsier en Imam Suyuti in "khasais ul Kubra" bevestigen beiden dat volgens deze Eed, de voorgaande profeten allen spraken over de goede deugden en verhevenheden van de leider van de Profeten en dat zij hun bijeenkomsten sierden met het lofprijzen en het gedenken van de laatste der profeten. Zo gaf de profeet Isa zoon van Maryam, het goede nieuws van de blijde tijding van de komst van de laatste der profeten: "Ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er voor mij is en van de Taurat en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad." (H.Q.61:6)

De heilige koran bekrachtigt deze stelling als volgt:"Terwijl zij daarvoor om hulp hadden gevraagd tegen degenen die niet geloven: toen dan tot hen kwam wat zij al wisten, geloofden zij er niet in. De vloek van Allah rust daarom op de ongelovigen." (H.Q.2:89)

Toen alle profeten deze wereld verlieten, was het de tijd dat de laatste der profeten opkwam met een duizendmaal grotere voortreffelijkheden en waardigheden. Mogen vrede en zegeningen op hem rusten tot de dag des oordeels.

De Profeet Mohammed werd door Allah grootgebracht in de beste der naties, in de beste tijden, met de beste metgezellen, en in de beste steden. De grote imams zeggen dat toen de Joden vochten tegen de polytheisten, zij tot Allah baden om hun te helpen omwille van de laatste der Profeten, wiens lofprijzingen zij in de Torah vonden. Ze verkregen de overwinning omwille van de zegeningen van deze smeekbede. Het was naar aanleiding van deze goddelijke eed dat er is overgeleverd dat de heilige Profeet heeft gezegd: "Bij degene in wiens hand mijn ziel ligt, als Moesa aanwezig zou zijn hier, dan zou hij mij volgen."

Vredesgroet Anas verhaalt:“De Boodschapper van Allah zei tegen mij:‘0, mijn zoon, wanneer je je huis binnengaat, groet dan je mensen met de vredesgroet. Het is een bron van zegeningen voor jou en de leden van je familie.” Overgeleverd door At-Tirmidhi.


NI EUWS B RI EF N UM MER: 2

NI E U WS B R I E F I . V . M R A MA D A N 1 4 3 0 H

Dit is overgeleverd door Imam Ahmad, Darimi en Imam Bayhaqi in "shoab-al-Iman" op autoriteit van Jabir Bin Abdullah en ook door Abu Naeem op de autoriteit van hadrat Omar. Volgens deze stelling zal ook Isa, wanneer hij neerdaalt op aarde, de heilige Profeet (Mohammed) volgen. Hij zal ook salaat verrichten achter de voorgangerschap van Imam Mehdi die een persoon is uit deze ummat. De heilige Profeet heeft gezegd: "In welke staat zullen jullie je verkeren, wanneer Isa, zal verschijnen onder jullie en jullie leider een persoon zal zijn uit jullie midden.?" Deze hadith is overgeleverd door Imam Bukhari en Imam Moslim op autoriteit van Abu Hureirah. Imam Abul Hassan Ali Bin Abdul Subki heeft een voortreffelijke verhandeling geschreven op de uitleg van dit vers uit de heilige koran en noemde het: "Atta´zeem wal mintuh fi Lato´minoenna Behee wa La Tansuroennah". De imam heeft bewezen met behulp van dit vers dat onze Profeet de profeet is van alle boodschappers en profeten: van Adam tot Isa, allen maken deel uit van zijn ummat tot de dag der opstanding. De hadith "Ik was Profeet toen Adam tussen lichaam en ziel was", heeft deze betekenis. Als onze profeet in de tijd van Adam, Noeh, Ibrahiem, Moesa of Isa zou komen, dan waren ze allen verplicht om in hem te geloven en hem te helpen. De eed was enkel afgenomen om ze hieraan te houden. Er is goede grond te vinden waarom onze Profeet wel de profeet is van alle profeten. In de nacht van zijn Hemelvaart verrichten ze (de gemeenschap van de profeten). Salaat onder zijn voorgangerschap (imamaat). Dit zal ook duidelijk zijn op de dag des oordeels wanneer Adam en alle anderen naast hem, en de gehele gemeenschappen (ummats) van alle Profeten zich onder de "vlag van lofprijzing” (Liwaa-oe-Al hamd) van onze Profeet zullen zijn. Wanneer een ware gelovige dit vers beschouwt, dan valt het expliciet te lezen dat de heilige profeet de primaire essentie is voor de gehele schepping en dat hij de leider der profeten is. De profeten hebben dezelfde band met de Profeet van de Islam als zijn ummat met hem heeft. Het werd verplicht gesteld voor de ummat om te geloven in alle Profeten en een eed is afgenomen van de profeten om van de Profeet te houden en lief te hebben. Kortom, het moge duidelijk zijn dat de heilige profeet de ware en de eerste is, en de anderen op de tweede plaats komen.

PAGINA 3

Realiseer u dat de heilige Koran dit punt centraal heeft staan en bewijst het op tal van manieren: 1.Profeten zijn vrij van zonden en zijn niet in staat om tegen goddelijke wetten en regels in te gaan. Het goddelijk bevel bleef niet beperkt bij: "Als hij bij u komt, gelooft in hem en helpt hem", maar een eed werd van hun afgenomen welke de tweede belofte was na de eed "En ben ik dan niet uw heer?". Het eerste verplichte voor de schepping is om te geloven in de majesteit van Allah en daarna, even belangrijk, te geloven in de heilige profeet. 2.De eed "Gelooft in hem en helpt hem" is dwingend voorgeschreven, te vergelijken met de loyaliteits-eed voor koningen, die wordt afgenomen van onderbekleders. Imam Subki zegt dat het waarschijnlijk is dat de eed-aflegging aan Sufi sheikhs van dit vers is afgeleid. 3.De letter Noun (N) legt extra nadruk op het gebod. 4.De ernst van het woord (Noun) verdubbelt het gewicht van het gebod. 5.Het is voortreffelijk dat alvorens de Profeten te laten antwoorden, Allah zelf anticipeerde wat hun antwoord zou zijn met: "Erkennen jullie dit?. 6.Zelfs dat werd niet als voldoende beschouwd en het gebod werd aangevuld met: "En aanvaarden jullie mijn verbond?". 7.In plaats van "Alaihi"(op hem) of "Ala Hadha" (op deze), "Ala Dhalikum"(op jullie) is uitgesproken, uit respect en uit verhevenheid voor de heilige Profeet. (dat wil zeggen, dat de eed bindend was op alle profeten!). 8.Het effect van het gebod werd versterkt door het toevoegen van de woorden: "Getuigt dan!" zodat de heilige zielen niet om hun belofte heen kunnen. 9.Het punt van voortreffelijkheid en perfectie ligt bevestigd in het feit dat de Profetische getuigenissen als niet voldoende werden beschouwd, en Allah voegt met zijn getuigenis er aan toe: "En ik behoor met jullie tot degenen die getuigen". (H.Q.3:81). 10.Het laatste punt is dat na deze magnifieke bevestiging, en met de vrijzondigheid (ma´soum) van de profeten in acht genomen, een zware waarschuwing wordt gegeven dat: "En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zwaar zondigen". (H.Q.3:81) Allah weet het best! Amien. Bron: Vertaling uit het boek "the supreme prophet" van scheikh Ahmed Raza Khan.


NI EUWS B RI EF N UM MER: 2

NI E U WS B R I E F I . V . M R A MA D A N 1 4 3 0 H

Verliezers in de Ramadan.

PAGINA 4

den aan slapen, achteloosheid, tv kijken, muziek luisteren en nog meer van datgene wat de Heer der werelden verafschuwt, daarover zegt de Profeet ook: “Hoeveel van de vastenden hebben van het vasten slechts het aandeel van honger en dorst?” (Ahmad, Ibn Maadjah)

De maand ramadan is naast een maand van leiding, vergeving en genade voor de mensen ook een maand van de verliezers. Zo zegt de Profeet: “Moge de neus door het stof gehaald worden van degene die (de maand) Ramadan meemaakt en voor wie deze eindigt zonder dat zijn zonden hem vergeven worden.”(at-Tirmidhi en Zij die de vijf verplichte gebeden en het vrijdaggebed niet nakomen, daarover zegt Allah (inter correct bevonden door al-Albaanie) pretatie van de betekenis): “Maar na hen volgden andere generaties, die de Ook zegt de Profeet: “Er is voor de moslims Salaat achterwege lieten en de begeerten volggeen maand die beter is dan (de maand) Ramaden. Daarom zullen zij verlies tegemoet dan. En er is voor de hypocrieten geen maand zien.” (Soerat Maryam: 59) die slechter is dan (de maand) Ramadan. Dit omdat de gelovigen zich daarin klaarmaken om op kracht te komen voor de aanbidding. En om- Zij die hun vasten opzettelijk bederven door zadat de hypocrieten zich daarin storten op de ken zoals het hebben van geslachtsgemeenachteloosheid en het privéleven van mensen. schap, eten, drinken, masturbatie, leugens, rodHet (de maand Ramadan) is voor de gelovige del, achterklap, afgunst, beledigen, spotten en een profijt en voor de zondaar een last.”(Ahmad andere van dit soort zaken. en correct bevonden door Ahmed Shakir) Zij die hun best doen in het begin van de RamaDe verliezers in de maand Ramadan zijn: Dege- dan en de intentie nemen om berouw te tonen ne die niet vasten uit geloof en niet rekenen op en standvastig te blijven, maar al gauw vervalde beloning van hun Heer. Zij vasten slechts om len de aspiraties en keren zij terug om zo weer gezien te worden of omdat het bij hen een ge- het leven van nutteloosheid en leed te leiden. woonte is. Zo zegt de Profeet (vrede zij met Zij die deze maand niet gebruiken om een nieuw hem): “Wie in (de maand) Ramadan vast uit geloof en begin te maken wat betreft het lezen en overrekenend (op de beloning van Allah), al zijn peinzen van het Boek van Allah. Zo zegt Allah voorgaande zonden zullen hem vergeven wor- (interpretatie van de betekenis):“Denken zij niet den.” (al-Boekhaari en Moeslim) na over de koran? Er zijn zelfs sloten op hun harten.” (Soerat Mohammed: 24) Uitgaande van het bovenstaande kunnen we dus concluderen dat degene die niet vast uit geloof Zij die hebberig zijn over hun bezittingen en dit en rekenend op de beloning van Allah, niet ver- niet uitgeven op het Pad van Allah. Zij voeden geven zal worden voor zijn voorgaande zonden. de behoeftigen niet, geven de vastenden niks En als een persoon niet wordt vergeven in de om hun vasten te verbreken, kleden degenen niet die zonder kleren zitten en zijn verder nermaand Ramadan, wanneer dan wel? gens betrokken bij het goede. Zo zegt Allah, de Zij die het nachtgebed niet verrichten uit nala- Verhevene, (interpretatie van de betekenis): tigheid of omdat het te zwaar is voor hen om “Weet dat jullie degenen zijn die opgeroepen deze daad na te komen. Ook zij komen niet in worden om bijdragen te geven op de Weg van aanmerking voor het vergeven van hun zonden Allah. En onder jullie zijn er die gierig zijn, en in de maand Ramadan. De Profeet zegt immers: wie gierig is: voorwaar, hij is slechts gierig ten “Wie (de maand) Ramadan bidt uit geloof en re- nadele van zichzelf. En Allah is de Behoefteloze, kenend op de beloning van Allah, al zijn voor- terwijl jullie de behoeftigen zijn.” (Soerat Mohammed: 38) gaande zonden zullen hem vergeven worden.” (al-Boekhaari en Moeslim) De voorgenoemde zaken beperken zich niet tot Zij die slecht gedrag vertonen en hun vasten de maand Ramadan. De moslim dient zich te weerhoudt hen niet van het begaan van zonden, allen tijde voorbeeldig te gedragen en de daden daarover zegt de Profeet:“Wie leugens en vul- te verrichten die hem nader tot zijn Heer brengaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft gen. Wel kan de maand Ramadan als een nieuw van Allah ook zijn eten en drinken niet te la- begin worden gezien en een opzetje naar een ten.” (al-Boekhaari) verbeterd leven. Bron:internet. Zij die hun tijd in deze gezegende maand beste-

nieuwsbrief 2  

Nieuwsbrief 2 uit 2009 ivm Ramadan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you