Page 1

(@PPME-Rotterdam.)

IDUL FITRI.


Bismillahir rahmaanir rohiem Idul Fitr. Broeders en zusters in Islam, musllimin en muslimah. Op deze heuglijke dag zijn wij hier bijeen om samen de laatste dag te vieren van de heilige maand Ramadhan. Een maand lang hebben wij onszelf getraind om onze ibadah (godsdiensthandelingen) zo goed mogelijk uit te oefenen. Met imaan als basis gesteund door geduld ( sabar), standvastigheid en in alle oprechtheid (ikhlas). Wij hebben dat gedaan met het verlangen om maghfirah te verkrijgen van Allah s.w.t. Vergeving, rizki( geluk). Wij eren de grootheid van Zijn leer en maken ibadat als de basis van ons leven om Allahs Woord in deze wereld hoog te houden. Alahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Onze zakat fitrah hebben wij al afgestaan aan hen voor wie het bestemd is opdat zij net als wij hier het einde van het vasten mee kunnen vieren, de dag die door Rasulullah s.a.w. Idul Fitr werd genoemd. Islam leert ons dat moslims niet alleen maar aan zichzelf moeten denken, gezellig pret maken terwijl er broeders en zusters zijn die dat niet kunnen doen, in moeilijkheden zitten en verdrietig zijn op deze Idul Fitr-dag. Armoede en het weesdom zijn de maatstaven om de kwaliteit van iemands geloof te beoordelen. Wij hebben het allemaal wel eens gelezen, de een vaker dan de ander; en voor wie het nog niet gehoord of gelezen hebben reciteer ik surat “Al-ma‟oen”, surat 107 in de Koran.: “Aroaitalladzi joekadziboe biddien. Fadzalikalladzi jadoe‟oel jatiem. Walaa jaoedhoe „ala toamil miskien. Fawailoel lilmoesollien. Alladzinahoem an solatihim saahoen. Alladzinahoem joeroo‟oen. Wajamnaoena l maa‟oen.” “Heb jij die gezien die de godsdienst loochent? Dat is hij die de wees wegduwt en die er niet op aandringt de behoeftige voedsel te geven. En wee hen die de shalaat bidden, die hun salaat veronachtzamen; die vertoon wil maken en die de hulpverlening weigeren”. Alahoe Akbar Allahoe Akbar. Broeders en zusters. RIA…….. men wil gezien, bewonderd, benijd, geëerd, gevlijd en gehoorzaamd worden. RIA, is een ziekte van je hart en je geest die een gevaar is in en voor de Islamitische gemeenschap. Velen zijn erdoor in moeilijkheden geraakt. Een maand lang hebben wij geprobeerd, geoefend om ons van deze kwaal te verschonen. Wij lazen dagelijks de Koran, wij lieten het vuur van de Islam oplaaien met onze tarawih-gebeden, met nachtbraken , dorst en honger trotserend. Wij gaven links en rechts aalmoezen; wij probeerden met alle macht om onze nafs te controleren… Waar is dat allemaal voor?? Dan doen wij om de stukjes parels die in de Koran verborgen zijn en die door onze Profeet Mohammad s.a.w. aan ons doorverteld werd, te kunnen vinden. Idul Fitr is niet een dag om anderen te laten zien hoe geweldig je bent. Idul Fitr is „syiar‟ Islam‟;


een teken van de Islam m.b.t. je geloof in Allah, met takwah aan Allah. M.b.t. de solidariteit tussen de moslims onderling, de broederschapbanden. Met gelijkheid en eendracht en de wil om samen een sterke shaf , een sterke front te maken. Dat is wat je noemt de „UKHUWAH ISLAMIAH‟. Dat is het wat wij allen willen zijn. Wat wij die hier verzameld zijn, en die de Ramadhan-plicht een maand lang hebben verricht willen zijn. Allah‟s dienaren willen wij zijn aan wie wij ons overgaven, aan Wie wij geen gelijken naast Hem geven op welke wijze dan ook. Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allahoe Akbar Deze grote dag meten wij niet aan de mooie kleding die U aanheeft, maar aan Uw imaan die met de tijd steeds beter wordt, en die op een keer, Insya Allah helemaal volmaakt zal worden. Broeders en zusters in Islam. Het is niet meer dan logisch dat wij ons afvragen wat de laatste Ramadhan in ons teweeg heeft gebracht, welke veranderingen er in je ziel heeft plaatsgevonden. Laten wij dat eens even tellen voordat wij geteld worden. Al-Koran heeft ons reeds een levensschaal geschonken die wij zelf kunnen lezen en begrijpen. Die schaal is surat „Al-„Ashri‟; die kan ons vertellen of wij winst of verlies lijden: „Bij de namiddag! Zeker de mens lijdt echt verlies. Alleen niet zij die geloven en de deugdelijk daden doen, die elkaar aanmanen tot de waarheid en die elkaar aanmanen tot volharding” Degene die deze surat uit het hoofd leert en die met de mond belijdt zonder meer, weet nu dan dat hij een grote verantwoordelijkheid op zich neemt t.o.v. Allah s.w.t- In H.Q. 61:2,3,4 staat immers: “Jullie die geloven. Zegt niet wat jullie niet doen. Het wekt bij Allah grote afschuw op als jullie zeggen wat jullie niet doen. Allah bemint hen die in gesloten gelid op Zijn weg strijden alsof zij een hecht samengevoegd gebouw zijn.” Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allahoe Akbar. Broeders en zusters die met wij de zelfde imaan en akidah gelijk hebben. Wat gaan wij in de nabije toekomst doen, waar richten wij ons leven heen op onze weg naar de volgende Ramadhan? Alles is onderhevig aan veranderingen, alles gaat door en de tijd vliegt. Voordat U het weet komt U aan het eind van je levensweg: bij de dood. Vraag u uzelf eens af: “Wie ben ik? Waarom ben ik er? Waar ben ik en waar ga ik naar toe? Wat is het begin en het eindpunt van dit leven?” Geloofsgenoten, Belangrijk voor ons is om ons in alle oprechtheid tot ons adDien, ons geloof, de Islam te richten. Islam is door Allah geschapen. De mens voelt zich er goed bij. Deze schepping van Allah moet niet veranderen, en dat zal nooit veranderen ook. Het antwoord op het leven en uitdagingen van het leven van de moeslim/muslimahs staat in H.Q. 30:30: „En richt je aangezicht naar de godsdienst als aanhanger van het zuivere geloof, de van Allah afkomstige aanleg die Hij de mensen ingeschapen heeft. Gods schepping is niet te veranderen. Dat is de juiste godsdienst, maarde meeste mensen weten het niet.”


Broeders en zusters, Het is niet meer dan logisch dat je om Allah‟s zegeningen te verkrijgen de juiste akidah (geloof) moet hebben. De mens moet zo zijn dat zij deugdelijke dingen alleen voor Allah , ter wille van Allah gaat doen. Niet om door anderen gezien te worden. Die mentaliteit kan men alleen verkrijgen door de Roekoen Iman en Roekoen Islam als startpunt te nemen van al je verrichtingen om zodoende Allah‟s Woord in de wereld te kunnen bevestigen. Die twee Roekoens moeten in je ziel een eenheid worden. Wanneer iedere moslim zich ervoor inspant, de verantwoordelijkheid op zich neemt en bereid is om zijn aangezicht tot de ADDien te wenden dan zal de last die men op zich neemt niet te zwaar aanvoelen. Clan-perikelen, provincialistische, nationalistische, politieke eigenschappen moeten geslecht worden. Houdt U vast aan de touw die U met de Schepper verbindt, laat er geen verdeeldheid tussen U allen zijn. Zo luidt de opdracht van de Schepper aan de mensheid of ze nou stads- of dorpsmensen, arm en rijk, geleerden of ongeletterd zijn. De weg naar volmaaktheid is lang en kan frustrerend zijn. Uitdagingen van verscheidene hoeken van de wereld moeten beantwoord worden op een ordentelijke, goede manier. Allahoe Akbar| Als beëindiging van deze korte preek is het van uiterst belang dat wij introspectie doen. Bij ons zelf nagaan wat wij zelf aan goede en kwade dingen gedaan hebben en denk erbij wat je ermee moet doen met het oog op de toekomst. Een toekomst die niet gevrijwaard zal zijn van verzoekingen, beproevingen en uitdagingen. “Niet zal Allah het lot van gemeenschap veranderen wanneer de gemeenschap zelf hun lot niet veranderen willen. ” Hoe dan ook, de Koran herinnert ons er steeds weer aan hoe wij moeten leven: dynamisch, vol met verrichtingen van deugdelijke daden (amal shaleh) die wij in alle oprechtheid moeten doen. In de heilige Koran 13: 11 heeft Allah geopenbaard : “Hij heeft een gevolg voor en achter zich die hem op Allah‟s bevel bewaken. Allah verandert niet wat er in mensen is zolang zij niet veranderen wat er in hun zelf is en wanneer Allah het met mensen slecht voor heeft dan is dat onafwendbaar en zij hebben buiten Allah niemand die hen beschermt” Wat Allah beslist heeft, gebeurt. De mens mag wikken en wegen, maar het is Allah die beslist. De mens mag allerlei listen en streken uitproberen t.o.v Allah maar Hij is de Machtigste en kan gewoon betere listen en streken maken dan U. De Ramadhan is achter de rug… . Wij nemen afscheid van hem en wij gaan verder met de leerrijke , waardevolle, herinneringen. Allah‟s Licht zal ons daarbij vergezellen en onze imaan en taqwa, de twee paarlenkorrels, zal ons Insya Allah tot de volgende Ramadhan leiden.

Khutbah Idul Fitri  

Preek over Idul Fitri