Page 1

HONDEN in de ISLAM


Vandaag de dag zijn woorden als “waarden” en “normen” alledaags. Ook hebben wij het steeds over integratie. Het “wij” en “zij”gevoel moet het “ons”gevoel worden. Uiteraard moet ook gelet worden op de religieuze achtergrond. Nederland is een diervriendelijk land. Met name huisdieren zijn hier ingeburgerd. Onze buren houden honden, welke op bepaalde tijden uitgelaten moeten worden. De vraag is dan, hoe moet de Muslim-gemeenschap hierop reageren. Over dit onderwerp bestaat nog veel verwarring Is een hond toegestaan (halal), verboden (haram) of mischien makruh? Er zijn hierover vraagtekens.Ik heb getracht hierover iets op papier te zetten. Ik wil u mijn mening hierover niet opdringen. Lees dit artikel en trek dan uw conclusie. Begrippen halal, haram en makruh. Al-halal (het wettige): Dat wat toegestaan is en waar geen restricties voor bestaan en wat de Wetgever, Allah toegestaan heeft om te doen. Al-haram (het verbodene): Dat wat de Wetgever absoluut verboden heeft. Iedereen die het begaat loopt zowel het risico aan Allah’s straf in het hiernamaals blootgesteld te worden. Al-makroeh (het afkeuringswaardige): Dat is datgene dat door de Wetgever wordt afgekeurd, maar niet in sterke mate. Het makroeh is niet zo erg als het haram en de straf van makroeh-daden is lichter dan voor haram-daden, behalve wanneer het onmatig en op een manier gedaan wordt die het individu naar het haram leidt. Geschiedenis van de hond. Aangenomen wordt dat de hond een afstammeling is van de grijze wolf. Zo’n 10.000 tot 15.000 jaar geleden kwamen wolf en mens met elkaar in contact. Het is niet zeker of de mens naar de wolf is gekomen of andersom. Wat we wel weten is dat zowel de wolf als de mens voordeel hadden bij de ontstane situatie: de wolf werd door de mens gebruikt bij de jacht, het bijeenhouden van de kudde en te waarschuwen tegen de vijand. De mens zorgde er op zijn beurt voor dat de wolf altijd te eten kreeg. De wolf is net als de mens erg sociaal dier. Hij leeft in groepsverband (roedel). In de groep heeft elk dier zijn plaats. Zo nemen bepaalde wolven in de roedel het leiderschap op zich. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de wolf ideaal is als gezelschapsdier. Het dier herkende in de mens zijn leider. Tijdens de middeleeuwen gingen mensen de hond als een soort statussymbool beschouwen. Wie een hond had werd als een belangrijk mens aangezien. Vanaf de middeleeuwen nam het aantal hondenrassen enorm toe. Honden werden gefokt op grootte, lengte, kleur, kop, gedrag en aaibaarheid. Dit gebeurd vandaag nog altijd zo. Honden van vandaag. Vandaag de dag kennen we meer dan 400 hondenrassen. Zij behoren nog wel allemaal tot één soort, hetgeen betekent dat alle rassen met elkaar gekruist kunnen worden en zo vruchtbare nakomelingen kan krijgen. Alle rassen zijn door de mens gefokt. Dat betekent dat de mens telkens beslist welke hond met welke hond wordt gekruist, afhankelijk van de gewenste eigenschappen. De hond is van nature een vleeseter.


“Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de hoorns van dieren is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht”. (H.Q. Al-Maida 3). Wat schrijft de koran over honden? Het is interessant te weten dat in de Koran 5 keer over honden wordt gesproken: HQ 7:176: HQ 18:18: HQ 18:22 (drie keer) In ons heilig boek Koran wordt niets vermeld over de hoedanigheid van de hond. Het aantal verzen in ons heilig boek, waarover de hond gesproken wordt is gering. En indien Wij wilden, konden Wij hem er door verheffen doch hij verkoos de aarde en volgde zijn begeerten, hij is als een hond: als gij hem achtervolgt laat deze zijn tong (uit de bek) hangen en indien gij hem met rust laat steekt hij ook zijn tong uit. Dit is het geval van de mensen, die Onze tekenen verloochenen. Vertel daarom deze gelijkenis opdat zij mogen nadenken. (H.Q 7:177) Je denkt dat zij wakker zijn, terwijl zij slapen en Wij zullen hen zich naar links en rechts doen wenden, terwijl hun hond met zijn voorpoten uitgestrekt op de drempel ligt. Indien je een blik op hen werpt, zul je zeker van hen afwenden en vluchten, met ontzag vervuld. ( H.Q. 18:18). Daar er in de Koran weinig staat over de “staat”van honden gaan we naar de overleveringen (hadith) van de profeet. Allereerst willen we je erop wijzen dat het niet toegestaan is een hond thuis te houden met als doel de hond te houden voor de jacht of als bewaker van het huis (waakhond). Uit de overlevering van Al-Bukhari en Muslim:”Hij die een hond houdt voor de jacht of ter bewaking van de kudde zal elke dag een grote hoeveelheid (qirat) van zijn dagelijkse beloning verliezen”. Over de onreinheid van de hond noemt de grote geleerde Ibn Taymiyyah drie meningen van rechtsgeleerden: Eerste mening: De eerste mening is die van de Maliki geleerden, die de hond en zelfs zijn speeksel als rein houden. Tweede mening: Deze is toegeschreven aan de Hanafi-rechtsschool en één van de twee verhalen van Imam Ahmad Ibn Hanbal. Zij zijn van mening dat de hond en zelfs zijn vacht onrein is. Derde mening: De derde mening wordt toegeschreven aan de Hanafi-rechtsschool en het ander verhaal van Imam Ahmad. Zij houden vol dat de hond onrein is, maar de vacht is rein. Volgens de geleerde Ibn Taymiyyah is de derde mening de juiste. Het is derhalve niet onrein als de kleren nat worden van de vacht van een hond, dit geeft hem geen “najis” (onreinheid). Als een hond een kruik of een kist likt, moet de inhoud weggegooid worden en de kruik of kist moet gereinigd worden. Als iemand de vacht van een hond aanraakt nadat hij wudu heeft gedaan, dan wordt de wudhu daardoor niet verbroken. Komt iemand echter in contact met het speeksel, dan is dat onrein.


De overleden Sheikh Sayyed Sabiq gaf ook de voorkeur aan de mening van de Hanafi school. Hij schrijft in zijn boek Fiqh-us-Sunnah: “Honden worden aangemerkt als onrein. Elke kist, die door een hond gelikt wordt moet 7 keer gewassen worden, de eerste keer met schone aarde. Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Het reinigen van een kist welke door een hond gelikt is moet 7 keer gewassen worden, de eerste keer met schone aarde (aarde vermengd met water totdat het modder wordt)(overgeleverd door Muslim, Ahmad, Abu Daud en Al-Bayhaqi). The Lawful and Prohibited in Islam (van Sheik Yusuf Al-Qaradawi): “Mensen van islamitische landen in het Westen claimen liefde en passie voor alle levende schepselen en zij vragen zich af waarom de Islam waarschuwt tegen de “beste vriend” van de mens. Ten gunste van hen een citaat van de Duitse wetenschapper, dr Gerard Finstimer, waarin de auteur uiteenzet wat de gevaren zijn voor de gezondheid bij het houden van een hond of wanneer men ermee in contact komt: vele mensen zijn ziek geworden als gevolg van de lintworm, welke afkomstig is van de hond, er zijn er zelfs aan overleden. Uit medisch oogpunt is het houden van huisdieren niet zo gezond. Ziekte:schaapherdersziekte. De parasiet nestelt tussen de ingewanden en je gaat langzaam dood. Hadith deel IV no 543: Allah moet niets hebben van honden, want engelen zullen nooit een huis binnengaan. Hadith deel IV no 540: Mohammad beveelt, dat alle honden gedood moeten worden. Hadith Muslim no 551: Overgeleverd door Abdullah Ibn Mughaffal: de boodschapper van Allah gaf opdracht om de honden te doden en toen zei Hij: En wat over bv de andere honden? – en stond toe honden te houden voor de jacht of voor het bij elkaar houden van een kudde en zei: als een hond een gebruiksvoorwerp likt, was het dan 7 keer en poets het de 8e keer met aarde. Overgeleverd door Muslim: Aisha vertelde: Gabriel beloofde op een bepaald uur naar de boodschapper van Allah te gaan.: op het afgesproken uur kwam de engel niet. De boodschapper zei: ”nooit heeft Allah of de engelen een belofte verbroken”. Toen zag hij onder bed een puppy en zei:” Aisha wanneer is deze hond binnen gekomen?” Ze zei: “Bij de Heer, ik weet het niet”. Hij beval om het dier te verwijderen. Toen het dier weg was verscheen Gabriel en de boodschapper zei:” Je beloofde te komen en ik wachtte op je, maar je kwam niet”. De Engel zei hierop: “De hond in huis verhinderde me te komen, want engelen komen geen huis binnen waar honden of afbeeldingen zijn”.


Honden toegestaan: Politie honden. Waakhonden. Honden om de kudde te bewaken. Blinde geleide honden. Jachthonden. ALLEMAAL BUITEN.

Bron: internet

honden in de islam  

honden in de Islam

honden in de islam  

honden in de Islam

Advertisement