Page 1

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid.


EEN BELANGRIJKE GEBEURTENIS IN DE GESCHIEDENIS DER MENSHEID. Husny Abdulrazak/Mohd.Amin Maas

De maand Radjab wordt ieder jaar op één of andere manier gevierd in elke uithoek van de wereld, ter herinnering aan `n belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis der mensheid om de historische en geestelijke waarde uit te drukken, die besloten ligt in de “Isra en Mi`radj” en de overpeinzing zoals genoemd in de Qur`an surah Al-Ahzab vers 22: “Voorwaar, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld : voor wie op (de beloning van )Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt” De Isra en Mi`radj van de profeet Muhammad (v.z.m.h.) was een grootse gebeurtenis midden in de grote strijd en is tegelijkertijd een geloofstest als les bij het gaan door de strijd naast het geven van hoop op een toekomstig leven. Zoals wij weten, was Isra en Mi`radj een bliksemsnelle reis van de profeet Muhammad (v.z.m.h.), die plaats vond op een nacht volgens de wil van Allah, vanaf Masdjidil Haram tot Masdjidil Aqsha (Baitul Maqdis) in Palastina. Vervolgens door de lucht tot Sidratul Munthaha; dit alles afgelegd in 1/3 van de nacht. Het avontuur, dat hij meemaakte, wat nog nooit geëvenaard was door enig Profeet voor hem en is zeer verbazingwekkend, zowel beschouwd uit godsdienstig- als uit wetenschappelijk oogpunt. Die buitengewone geschiedenis geeft het sein aan zijn gemeenschap, dat deze in de voetsporen van de Profeet moet treden, zijn gedrag navolgen en tevens alle aspekten van zijn leven tot voorbeeld stellen, inclusief de Isra en Mi`radj. Daarom wordt zijn gemeenschap aangeraden steeds “ruimtevluchten en verkenningen” te doen maar dan alleen spiritueel en niet lichamelijk, door het onderhouden van de 5 gebedstijden met toevoeging van amal shaleh (goede daden te doen). Tijdens deze hemelvaart van Rasulullah toonde Allah hem erg veel tekenen van Zijn Almacht. Hierover verteld men zeer vaak bij vershillende aangelegenheden. Maar het belangrijkste van alles is dat Rasulullah rechtstreeks van Allah het gebod ontving om shalat te verrichten. Dit bewijs hoe belangrijk de shalat is voor de Islamitische gemeenschap. Bij deze gelegenheid probeer ik in het kort special te analyseren wat de shalat inhoudt. Shalat is een belijdenis die men lichamelijk en spiritueel verricht met daad en woord om Allah`s Grootheid, Eminentie en Almacht te vereren en aan Hem onze hartewensen en behoeften te uiten. Shalat als medium dialog tot Allah : In een hadits werd door Imam Muslim wordt verklaard dat ieder versregel van Al Fatihah die tijdens de shalat gelezen wordt, rechtstreeks door Allah beantwoord wordt: De vertaling van de hadits is als volgt:“Voorwaar wij staan achter Imam (tijdens de shalat) en hij zei tot ons: lees Al Fatihah zachtjes, wat ik heb Rasulullah (v.z.m.h.) horen zeggen dat Allah Azza wa Jalla gezegd heeft : Ik geef shalat tussen Mij en Mijn dienaren bestaande uit twee gedeelten en ten behoeve van Mijn dienaren, die Mij om iets bidden.


Wanneer Mijn dienaren zeggen : “Alhamdoe lillahi Rabbil `alamin”. Allah antwoord : “Mijn dienaren hebben Mij geprezen”. En wanneer Mijn dienaren zeggen : Arrahmanir Rahim “. Allah antwoord : “ Mijn dienaren kennen Mij lof toe”. En wanneer Mijn dienaren zeggen : “Maaliki Yaumiddiin”. Allah antwoord : “Mijn dienaren hebben Mij geeerd” . En wanneer Mijn dienaren zeggen : “Iyyaaka na`budu wa iyyaaka nasta`iin” . Allah antwoord : “de helft is tot Mij gericht en de helft is voor Mijn dienaren, ten behoeve van waar zij Mij om gebeden hebben” . En wanneer mijn dienaren zeggen: “Ihdinash shirathal mustaqiim. Shirathal ladziina an `amta `alaihim. Ghairil maghdhuubi Alaihim waladdhaaliin” . Allah antwoord : “dit alles is tot Mij gericht en ten behoeve van Mijn dienaren waar zij om bidden” . Het wezenlijke van Shalat : Ieder ding houdt iets wezenlijks in, zo ook shalat. Als wij daar eens diep over nadenken, over de bewegingen die wij maken tijdens de verrichting van de shalat en wat het woord die wij spreken inhoudt, dan kunnen wij hieruit slechts één conclusie trekken, dat de kern van de shalat wezenlijk het volgende inhoudt: 1. De shalat qua inhoud, een verklarende belijdenis van de volgeling (dienaar) over het monotheïsme met allen eigenschappen van volmaaktheid. Hij heeft alles geschapen, geregeld en onderhoudt dat met de grootste nauwkeurigheid. Daarom is de hele schepping van Hem afhankelijk en naar Hem gaan wij toe met al onze problemen. Hij is het die het meest geëigend is voor te aanbidden. Deze zaak wordt o.a. weerspiegeld in alle bewegingen en woorden tijdens de shalat. 2. Shalat is een verklarend belijdenis van een volgeling, dat hij een dienaar is –hoe klein, zwak, verachtelijk etc.- van Allah, die aanwijzingen, hulp en bescherming van Allah nodig heeft. Hij moet gehoorzaam zijn aan de voorschriften van Allah, als hij geborgenheid en geluk wenst op aarde, laat staan in het Hiernamaals. Dit onderwerp wordt o.a. weerspiegeld in de woorden : “ Inna shalaati, wanusukii, wamahyaaya, wamamaati, lillahi rabbil `aalamiin.” 3. Shalat is gevuld met sterke stimulans naar vergaren van wetenschap. Omdat ieder woord wat uitgesproken wordt tijdens de shalat een vraag inhoudt ten behoeve van hen die deze uitspreekt. Ten behoeve van iemand met een gezond verstand en goede ontwikkeling wordt elke vraag, waar hij naar hunkert, beantwoord. Als dat niet het geval zou zijn, zou deze ongerust worden. Een antwoord op de vraag zal een zekere


kennis verschaffen. Daarom zal voor elke vraag die naar boven komt door de woorden van shalat, een passend antwoord gezocht moeten worden. Uit die invalshoek bekeken, betekent het, dat de shalat een aanzet is tot vergaren van kennis. Want zonder enige kennis van zaken kan men geen vragen, die ongetwijfeld rijzen, beantwoorden vanwege de woorden binnen de shalat. Bijvoorbeeld al er een vraag rijst over “Allahu Akbar” : Wie is God? Waarom is Hij AlGroot? Etc. Zulke antwoorden zullen resulteren in de wetenschap over God, de theosofie en theologie. De woorden : “Rabbil `Aalamiin” doen vragen rijzen wat is alam (wereld). Met welke volgorde? De antwoord hierop resulteren in de wetenschap over alam, de geologie of astronomie , etc. 4. De shalat staat vol herhalingen als “gelofte van de mensen aan hun God, d.w.z. een gelofte die gezworen is door mens –tijdens hun vroegere zielenplaats- om zich gedurende hun leven op aarde te houden en gehoorzamen aan alle soorten voorschriften van Allah zoals vermeld in Surah al A`raf vers 172-173 :“En (gedenkt) toen jouw Heer het nageslacht van de Kinderen van Adam uit hen lendenen nam, en hen deed getuigen over zichzelf (en Hij zei:) “Ben ik niet jullie Heer? “ Ze zeiden: “jazeker, dat getuigen wij”. Opdat jullie op de dag van Opstanding niet zullen zeggen : “Wij waren hieromtrent achtelozen. “ Of dat jullie niet zullen zeggen : “Onze vaderen kenden vroeger al deelgenoten (aan Allah) toe en wij zijn nakomelingen na hen; zult U ons vernietigen voor wat de volgers van valsheid deden”. In de shalat spreken wij herhalingen van gelofte uit met de woorden : “Asyhadu an laa ilaaha ilallah”, wat betekent : “ik getuig dat er geen god betaat om te aanbidden behalve Allah”. Het aanbidden van God betekent zich houden aan al Zijn voorschriften met volle bewustzijn, verdediging en opoffering. 5. Shalat is gevuld met verklarende belijdenis van een volgeling, die gedurende zijn leven al veel zonden begaan heeft, omdat deze de vele voorschriften van God veronachtzaamt en/of helemaal niet verricht heeft. Dit kan zeer wel gebeurd zijn, want er zijn veel verleidingen van de vijand in de vorm van lust, stan, ongelovigen en andere zaken. Daarom komt hij nu Allah onder ogen om Hem vergiffenis af te smeken en te vragen om zijn valen af te sluiten. Deze zaak wordt o.a. weergegeven door de spreuken : Rabbighfirlii en Wadjburnii” . 6. Shalat is gevuld met verklaringen van de volgeling dat deze zich in de komende periode ten volle zal inzetten om al zijn vroegere fouten goed te maken. Daarom vraagt hij de Goddelijke ondersteuning van Allah om niet meer te volharden in zijn dwaling. Dit weerspiegelt o.a. de spreuken : “Ihdinash shirothal mustaqiin” en “Wahdinii” . 7. Shalat is gevuld met smeekbeden van de volgeling, opdat het volgende aan hem gegeven worden: rijkelijke liefde, veel zegeningen, gezondheid en geborgenheid in de komende periode om zo goed mogelijk in staat te zijn die levenstaak te verrichten. Dit wordt o.a. weergegeven in de spreuk : “Warhamnii, Warzuqnii, wa `Afinii” etc.


8. Shalat is ook vol van smeekbeden om beschermd te worden tegen alle verleidingen van de vijanden van de gelovigen die deze (volgeling) op een dwaalspoor willen brengen en in het ongeluk willen storten, tevens smeekt hij om gered te worden van alle soorten catastrophes die hij zal ondergaan. Dit wordt weerspiegeld o.a. door de spreuken : “A`uuzu billahi minasy syaithanir rajiim, Ghoiril maghduubi alaihin wa laddhaaliin” en “Assalaamu `alainaa wa `ala `baadillahish shilihiin.”. 9. De shalat wordt beëindigd met salaam gericht naar alle schepselen, recht en links van hem of haar. Dit geeft enig begrip over mensen die shalat verrichten, nadat zij alle soorten zaken zoals hierboven vermeld na de shalat gerealiseerd hebben ten behoeve van zichzelf, hun familie en hun gemeenschap, zelfs ten behoeve van alle schepselen rondom hen in het normale dagelijkse leven. Dit is nu het geheim in de verkondiging van Allah welke luidt :

ِ ‫الصالََة تَ ْن هى ع ِن الْ َفحش‬ ‫آء َوالْ ُمْن َك ِر‬ َّ ‫إِ َّن‬ َْ َ َ “ ….Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad ….” S. Al Ankabut 46 Als wij de zaak omdraaien, zal het worden : Degene die shalat verricht zal een mens worden, die het nuttigste is ten behoeve van familie en naaste omgeving. Hierin ligt wederom het geheim in de verkondiging van Allah die verklaart:

ِِ ‫فَويل لِْلمصلِّْي الَّ ِذين هم عن‬ ‫اهو َن‬ ُ ‫صالَِت ْم َس‬ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ٌ َْ “Wee dan de verrichters van de shalat. Degenen die onachtzaam zijn met hun shalat”. S. Al Ma`un 5-6 Nalatig heeft hier twee betekenissen: 1. Nalatig is het niet verrichten van shalat :nl. nalatig om zich God en de begrippen daarin besloten te herinneren. Want het doel van shalat is o.a. nadenken :

‫الصالََة لِ ِذ ْك ِرى‬ َّ ‫أَقِ ِم‬ “…. En verricht het gebed tot Mijn gedachtenis…..” s. Thaha 15 2. Nalatig buiten de shalat : nl. nalatig om te verwezenlijken hetgeen wat er gezworen heeft tijdens de shalat (te doen) in het dagelijkse leven zoals geanalyseerd hierboven. Hieruit zal men begrijpen dat het verrichten van shalat geluk zal brengen voor de mensen, niet alleen op aarde maar ook straks in het Hiernamaals. Laten wij daarom onszelf eens verdiepen in het vraagstuk shalat en bewijzen dat wij inderdaad tot de groep behoren die shalat verrichten met de daarbij maatschappelijke en talloze weldaden.

Een belangrijke gebeurtenis.  

belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid

Advertisement