Page 5

Het behoeft geen twijfel dat de goede gedragscode van de moslim tevens inhoudt dat hij zijn handen en tong in bedwang houdt en daarmee de mensen niet tot last is. De Profeet (v.z.m.h.) zei: “De moslim is degene voor wiens tong en hand zijn moslimbroeder veilig is.” (alBoechari en Moeslim) Verder beschouwt de Islam zelfs een glimlach op het gezicht van je broeder als liefdadigheid en zo ook het spreken van een goed woord richting jouw medemoslim. Duidt dit alles dan niet op het belang van de nobele gedragscode in Islam? Desondanks betekent dit niet dat wij al onze aandacht slechts schenken aan de nobele gedragscode en de verplichte daden van aanbidding verwaarlozen. Zoals een aantal moslims wanneer hen geadviseerd wordt om het gebed te verrichten, zij dan roepen: “De Islam staat voor de nobele gedragscode en een goede omgang met mensen!” Hierop antwoorden wij: “De gedragscode, hoe belangrijk deze ook is, is slechts een onderdeel van de Islam en niet de Islam in zijn geheel.” Bovendien is het zo dat degenen die de verplichte daden van aanbidding verwaarlozen, slecht zijn in hun omgang met Allah. De beste manier om toenadering tot Allah te zoeken is door de verplichte daden van aanbidding in acht te nemen. Zoals duidelijk wordt gemaakt in de volgende hadieth qoedsiy.: ‫ َمنْ َعادَى‬: ‫ " إِنَّ هللاَ َت َعالَى َقا َل‬: ‫صلَّى هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم‬ َ ‫هللا‬ ِ ‫ َقا َل َرسُو ُل‬: ‫َعنْ أَ ِبى ه َُري َْر َة َرضِ َي هللا َع ْن ُه َقا َل‬ ‫ َوالَ َي َزا ُل َع ْبدِى‬، ‫ب إِلَيَّ َع ْبدِى ِب َشيْ ٍء أَ َحبَّ ِالَيَّ ِممَّا ا ْف َت َرضْ ُت ُه َعلَ ْي ِه‬ ِ ْ‫لِى َولِ ًّّيا َف َق ْد َآذ ْن ُتـ ُه ِب ْال َحر‬ َ َّ‫ َو َما َت َقر‬. ‫ب‬ ُ ‫ َفإِ َذا أَ َببْـ ُت ُه ُك ْن‬، ‫َي َت َقرَّ بُ إِلَيَّ ِبأل َّن َواف ِِل َح َّتى أ ُ ِح ُّب ُه‬ ُ‫ َو َيدَ ه‬، ‫ص َرهُ الَّذِى ُيبْصِ رُ ِب ِه‬ َ ‫ َو َب‬، ‫ت َسمْ َع ُه الَّذِى َيسْ َمعُ ِب ِه‬ ُ‫ َو ََالِنْ اسْ َت َع َاذنِى َألُعِ َذ َّن ُه " َر َواه‬، ‫ َولَئِنْ َسأَلَنِى َالُعْ طِ َيـ َّن ُه‬، ‫ َو ِرجْ لَ ُه الَّتِى َيمْ شِ ى ِب َها‬، ‫الَّتِى َيبْطِ شُ ِب َها‬ ُّ‫ارى‬ ِ ‫ْالب َُخ‬ Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zei: “Waarlijk Allah, de Verhevene, zei: ,,Als iemand zich vijandig opstelt tegenover een van Mijn vrienden (profeet), dan zal ik hem de oorlog verklaren. Niets doet Mij een groter genoegen –als middel voor Mijn dienaar om in Mijn nabijheid te geraken- dan dat hij bezig is met de religieuze verplichtingen die Ik hem heb opgelegd. Mijn dienaar komt steeds dichter bij Mij door vrijwillige daden van vroomheid, net zolang tot Ik hem liefheb. En als Ik hem liefheb dan ben Ik het oor waarmee hij

de edele gedragscode  

de edele gedragscode

de edele gedragscode  

de edele gedragscode

Advertisement