__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TÁJ ÉKOZTATÓA202021.TANÉVRE


Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Továbbképző Intézet

TÁJÉKOZTATÓ a 2020/2021. tanévre

2020 Budapest

§


Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar DEÁK FERENC TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. Telefon: (+36 1) 429-7224 E-mail: deak@jak.ppke.hu

Intézményi azonosító: FI 79633 www.jak.ppke.hu/deak


BEVEZETŐ Napjainkban egyre nagyobb az igény speciális szakmai ismeretekkel rendelkező, egy-egy kiemelt területre szakosodo jogász vagy igazgatási szakember iránt. Ennek a piaci elvárásnak igyekszik megfelelni a Deák Ferenc Továbbképző Intézet, mely 2000 óta szervezi a diplomával rendelkező, továbbtanulni vagy szakosodni vágyók szakirányú továbbképzését. Kínálatunk évről-évre bővül, az elmúlt években indíto új szakok, a Gazdasági jogi szakjogász, a Pénzügyi jogi szakjogász, a Kártérítési szakjogász, valamint a Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász szakok után 2020 szeptemberében két, angol nyelvű szakot is meghirdetünk Vállala megfelelési (compliance) szakjogász, valamint Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász témakörében. Fontos újdonság, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara 18/2018. (XI.26.) szabályzata értelmében – a kötelező képzési eseményeken való kivételével – az ügyvédi továbbképzési köteleze séget teljesíte nek kell tekinteni, ha a továbbképzésre köteleze ügyvéd a továbbképzési időszakban mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként az LL.M. cím használatára jogosultságot szerez, vagyis megszerezte a szakjogász oklevelet. A piac igényeinek azonban másképpen is meg kell felelnünk. Folyamatosan növekszik azoknak az alapvetően nem jogi végze séget igénylő munkaköröknek, foglalkozásoknak a száma, amelyek alapszintű jogi ismeretek megszerzését feltételezik. Ezért nyújtunk egyre többfajta képzést nem jogász végze ségű diplomás szakemberek számára is, útjára indítottuk a Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser képzést, és évről-évre sikerrel fut a Jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens képzésünk. Büszkék vagyunk az elmúlt években kialakult szakmai kapcsolatrendszerünkre: az Intézet védjegyévé váltak azok a hallgatói és oktatói közösségünket jellemző szakmai, sokszor bará kapcsolatok, amelyek a megszerze szaktudáson túl is segí k a nálunk végze hallgatókat pályafutásuk során. A Kar, így a Deák Ferenc Továbbképző Intézet is folyamatosan törekszik arra, hogy világnéze elköteleze ségéből fakadóan – anélkül, hogy meggyőződését bármilyen formában ráerőltetné az oktatókra vagy a hallgatókra – képzésein az igazságról alkoto felfogásán és értékrendjén keresztül szemlélje a jog fejlődését, a jogintézmények működését, a gazdasági és a társadalmi viszonyok egyes területeinek szabályozását, ebben a szellemben reflektáljon rájuk és oktassa őket. Így tesz eleget a társadalom azon elvárásának, hogy az Egyetem olyan szakembereket képezzen, akiknek munkája által a jog nem csupán a társadalom kiszolgálójává válik, hanem a közjó értékét hordozó eszköz is lesz. 2020. január dr. Szalai Márta intézetvezető

§


Oklevélátadó ünnepség az Egyetem Szent II. János Pál Dísztermében


TARTALOM Általános tudnivalók Ösztöndíjak, kedvezmények

6 9

Szakirányú továbbképzések jogászoknak Agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász Angol jogi szakfordító szakjogász Európa-jogi szakjogász (angol nyelven) Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza Gazdasági büntetőjogi szakjogász ÚJ! Gazdasági jogi szakjogász Ingatlanforgalmi szakjogász ÚJ! Kártérítési szakjogász Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász (angol nyelven) ÚJ! Környezetvédelmi szakjogász Közbeszerzési szakjogász Közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász ÚJ! Közszolgála szabályozási és kodifikációs szakjogász Kriminalisz kai szakjogász Médiajogi szakjogász Pénzügyi jogi szakjogász ÚJ! Sportjogi szakjogász Társasági jogi és cégjogi szakjogász Tőkepiaci és bank szakjogász Uniós perjogi szakjogász (angol nyelven) ÚJ! Vállala compliance (megfelelési) szakjogász (angol nyelven) ÚJ! Versenyjogi szakjogász

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyamok

56

Szakirányú továbbképzések nem jogász végze ségűek számára Agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember Angol jogi szakfordító Jogi szakokleveles gazdasági szakember Jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember Jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember Jogi szakokleveles sportszakember Kriminalisz kai szakokleveles rendvédelmi szakember

60 62 64 66 68 70 72 74 76

Karrier Iroda

80

Szaknyelvi képzések

82

Öregdiák (alumni) program

84

Intézetünk oktatói Munkatársaink

88 99


ගඅඍൺඅගඇඈඌ ඍඎൽඇංඏൺඅඬ඄

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS JOGSZABÁLYI KERETEI A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete a nemze felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv., (továbbiakban N v.) és a nemze felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 21/A, 21/C és 21/D paragrafusai alapján, valamint az Oktatási Hivatal által a képzések regisztrációjakor kiado határozatoknak megfelelően hirde meg a jogászoknak és más felsőfokú végze séggel rendelkezőknek szóló szakirányú továbbképzéseit. A posztgraduális képzések elmélyí k az alapképzésen szerze szakmai tudást, továbbfejlesz k azt speciális szakjogi ismeretek irányába, illetve kiterjesz k az alapképzésben nem szereplő interdiszciplináris területekre, lehetővé téve a szakosodást. A nem jogi végze séggel rendelkezők számára meghirdete jogi szakokleveles képzésekre történő jelentkezés esetén a bemene követelményeket tartalmazó 139/2015. (VI. 9.) Kormányrendelet mellékletei az irányadók. A JELENTKEZÉS MÓDJA A 2020/2021-es tanévben a szakirányú továbbképzési szakokra, a szakvizsga-felkészítő tanfolyamokra és az egyéb, ese képzési programjainkra elektronikus formában lehet jelentkezni. Részletek és jelentkezési lap a www.jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet/erdeklodoknek/jelentkezesi-tudnivalok címen érhető el. A jelentkezés elfogadásáról, a beiratkozás időpontjáról, az első foglalkozás helyszínéről, valamint a költségtérítés befizetésének módjáról a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK 2020. július 15., ill. 2021. január 8. Mivel meghirdete szakjainkat csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk, fontos, hogy részvételi szándékát időben jelezze. HALLGATÓI ÜGYFÉLFOGADÁS hé őtől csütörtökig: 9-12 és 14-16 óráig pénteken: 9-12 és 13-15 óráig Honlapunkról (www.jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet) tájékozódhat az egyes képzésekkel kapcsolatos valamennyi kérdésről (befizetések módja, beiratkozás, tanrend, határidők, stb.). Kérjük, hogy a képzéssel kapcsolatos tudnivalók megismerése érdekében először mindig a honlapunkat keresse fel, illetve kérdéseivel e-mailben forduljon hozzánk. 6


ගඅඍൺඅගඇඈඌ ඍඎൽඇංඏൺඅඬ඄

A KÉPZÉS RENDJE Képzéseinket levelező tagozaton hirdetjük. Kezdete: az őszi félévben általában szeptember közepén, a tavaszi félévben pedig általában február közepén kezdődnek a továbbképzések. A meghirdete képzéseket csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani. Tartama: a levelező tagozatos szakirányú továbbképzések időtartama ke ő, három vagy négy képzési félév, szemeszterenként minimum 40 tanóra (a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor). Intenzitása: havi két-három alkalom, napi 6, esetenként 8 tanóra (általában 14-19 vagy 12-19 óráig). AZ OKTATÁS HELYSZÍNE Az oktatás saját tantermekben (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.), kivételes esetben kihelyeze helyszíneken folyik. TANREND A szak tanrendje ad tájékoztatást az egyes szakképzések tantárgyairól, a vizsgakövetelményekről és a megszerezhető kreditpontokról. A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A szakirányú továbbképzésekre és hallgatóikra az N v. rendelkezései, valamint az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (TVSZ) szabályai (www.jak.ppke.hu/hallgatoinknak/ szabalyzatok-mintatantervek) az irányadóak. A képzés az egyetemi levelező tagozatos képzéshez igazodik, így a hallgatók levelező diákigazolványra jogosultak. A PPKE JÁK az Intézet új hallgatóival beiratkozáskor képzési szerződést köt.

AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE Az ellenőrzési rendszer az aláírások és a kollokviumok teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze. A záróvizsgára bocsátás feltétele: elektronikus leckekönyvi bejegyzéssel igazolt tanulmányi köteleze ségek, tantárgyi vizsgák sikeres teljesítése, az abszolutórium megszerzése, valamint a választo konzulens által elbírált szakdolgozat benyújtása. Szakdolgozat: jogász végze ségű hallgatók esetén a képzés anyagából választo olyan szakmai feladat megoldása (minimum 2 szerzői ív, azaz 80.000 karakter terjedelemben), amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozo a választo jogi téma szakirodalmában és jogalkalmazási gyakorlatában, önállóan képes a tanult ismeretanyag feldolgozására és alkotó alkalmazására. Nem jogász végze ségű hallgatók esetében a szakdolgozat minimális terjedelme 1,5 szerzői ív (kb. 60.000 karakter). A szakdolgozat ebben az esetben – tudományos igényű feldolgozás helye – lehet az ado jogterületen való alapvető jártasság megszerzésének bizonyítására alkalmas, elsősorban gyakorla jogi ismeretekről szóló értekezés is. 7

§


ගඅඍൺඅගඇඈඌ ඍඎൽඇංඏൺඅඬ඄

A szakdolgoza rás tartalmi és formai követelményeit a TVSZ 1. számú kari melléklete tartalmazza: www.jak.ppke.hu/hallgatoinknak/szabalyzatok-mintatantervek A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a tanrendben megjelölt záróvizsga-tárgyakból te szóbeli (Angol jogi szakfordító szakjogász és Angol jogi szakfordító képzések esetén szóbeli és írásbeli) vizsgából áll. OKLEVÉL A szakirányú továbbképzés szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzésen nyert oklevél mindenekelő a szakosító képzésre utaló cím használatára jogosít (pl. Európa-jogi szakjogász vagy környezetvédelmi szakjogász). Az N v. 52.§ (6) bekezdése szerin , mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szerze oklevél a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím viselésére jogosít. A kiado oklevél az iskolai végze ség szintjében (pl. főiskolai, BA, MA) nem jelent változást. A munkáltató alkalmazási, foglalkozási, előmeneteli feltételként előírhatja, vagy más módon elismerhe és támogathatja a szakirányú oklevél megszerzését. A nem jogász végze séggel megszerze szakosító oklevél nem jogosít a kizárólag állam- és jogtudományi oklevélhez kötö munkakör betöltésére, önálló jogászi tevékenység folytatására. Az idegen nyelven elvégze képzéseken megszerze diploma a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyelvvizsgával egyenértékű. (Az angol nyelvű Európa-jogi szakjogász, valamint az Uniós perjogi szakjogász képzésen szerze oklevél államilag elismert egynyelvű, komplex pusú felsőfokú angol nyelvvizsgának, az angol jogi szakfordító szakjogász és angol jogi szakfordító oklevelek államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex pusú felsőfokú angol nyelvvizsgával egyenértékűek.) KÉPZÉSI DÍJ A képzéseken a részvétel önköltséges. Az önköltség (tandíj) összegét a Kar évente állapítja meg. A képzés díja nem tartalmazza a tankönyvek és jegyzetek árát. A befizete önköltségről – hallgatóink által határidőben benyújto számlázási adatok alapján – az Egyetem számlát állít ki. Az Intézet képzései közül a szakirányú továbbképzések tárgyi adómentes körbe tartoznak, az önköltség összege általános forgalmi adót nem tartalmaz. TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT A költségtérítési és önköltségi díjakat, a szolgáltatási díjakat (pl. késedelmi díjak) és a pénzügyi tranzakciók szabályozását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Hallgatói térítési és ju atási szabályzata és annak melléklete tartalmazza. A szabályzat elérhető a www.jak.ppke.hu internetes oldalon.

8


ගඅඍൺඅගඇඈඌ ඍඎൽඇංඏൺඅඬ඄

ÖSZTÖNDÍJAK A Kar különböző – félévente dékáni határozatban megállapíto – ösztöndíj-lehetőségeket kínál hallgatóinak. A 2020/2021-es akadémiai évben induló szakirányú továbbképzési szakra beiratkozo hallgatók ösztöndíj-lehetőségei a következők: I. Pázmány Öregdiák Ösztöndíj II. Családbarát Ösztöndíj a) Pályakezdő Családi Ösztöndíj b) Kisgyermekes Ösztöndíj c) Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj III. Kreditkompenzációs Ösztöndíj AZ IGÉNYLÉS MÓDJA ÉS IDEJE Ösztöndíjkérelem az erre a célra rendszeresíte formanyomtatványon adható be a hallgató mintatanterve szerin utolsó félévben. Az ösztöndíjakról részletesen a www.jak.ppke.hu/ deak-ferenc-intezet/erdeklodoknek/osztondijak-kedvezmenyek oldalon olvashat.

KEDVEZMÉNYEK I. Szakjogász szakvizsgázó kedvezmény: a 2020/2021-es akadémiai évben induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók térítésmentesen beiratkozhatnak egy tetszőlegesen kiválaszto szakvizsga felkészítőre a képzés folyamán, de legkésőbb a képzés mintatanterv szerin utolsó félévében. II. Szaknyelvi kedvezmény: a 2020/2021-es akadémiai évben induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési félévükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik. III. A PPKE JÁK volt hallgatóinak a Jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyam költségtérítési díjából 10% kedvezményt biztosítunk. FIGYELEM! Az ösztöndíjak/kedvezmények nem vonhatók össze! Részletes információk és a benyújtáshoz szükséges formanyomatványok a honlapon találhatók: www.jak.ppke.hu/deak-ferenc-intezet/erdeklodoknek/osztondijak-kedvezmenyek

9

§


ගඅඍൺඅගඇඈඌ ඍඎൽඇංඏൺඅඬ඄

D A Diákhitel Zrt. és az Egyetem közö létrejö szerződés értelmében önköltséges, illetve állami részösztöndíjas posztgraduális szakos hallgatóinknak is lehetősége van arra, hogy önköltség befizetési köteleze ségüket engedményezési eljárás segítségével teljesítsék. A hallgatói hitel engedményezésére azok az ak v státuszú hallgatók jogosultak, akiknek a Diákhitel Zrt.-vel érvényes, kötö felhasználású diákhitel (DH2) szerződésük van.

További információ: www.ppke.hu/hallgatoinknak/diakhitel

Könyvtárban

10


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK JOGÁSZOKNAK, JOGI SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

§


AGRÁRJOGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKJOGÁSZ A A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási és jogi tudásanyag elsajá tása. A képzés komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, a hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajá tásához nyújt segítséget. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Schle András

§

12


TANREND tárgyak – oktatók Az EU közös agrárpoli kájának döntéshozatali rendje – dr. Nagy Zoltán Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás struktúrája – dr. Mikó Zoltán Az agrárjog alkotmányos összefüggései – Dr. Gerencsér Balázs Az EU vidékfejlesztési poli kája, pénzügyi és intézményi rendje – dr. Nyujtó Ferenc Az EU termékpálya rendtartásai, pénzügyi, intézményi, informa kai rendje – Dr. Rieger László Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos eljárási szabályai – dr. Forrai-Nagy Enikő, dr. Mikó Zoltán Az ingatlanokkal kapcsolatos állami és önkormányza nyilvántartások – dr. Mikó Zoltán Az élelmiszerlánc-biztonság rendje, az élelmiszer és a bor eredetvédelme – dr. Nyitrai Zoltán Balázs Birtokpoli ka, agrárszerződések, jogviták rendezése – dr. Király Gábor András Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer alapfogalmai – dr. Mikó Zoltán Mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések – Dr. Gerencsér Balázs A természetvédelem és jogi környezete – Dr. Tardy János

I. félév

II. félév

10 K

-

14 KZ

-

6A

-

14 KZ

-

16 K

-

-

10 K

-

6A

-

14 KZ

-

12 K

-

10 KZ

-

4A

-

8K

-

Gyj

60

64

Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

13

§


ANGOL JOGI SZAKFORDÍTÓ SZAKJOGÁSZ A A szakirányú továbbképzés célja, hogy jogi diplomával rendelkezők számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. Az iratok sokféleségére tekinte el a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem elő . A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyeken a résztvevők elsajá tják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméle és gyakorla alapjait. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél  B2 szintű komplex (korábban középfokú ‚C’ pusú) államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképze ség (angol nyelven szerze felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerze ére ségi bizonyítvány)  alapfokú számítógépkezelői ismeretek  sikeres nyelvi felvételi vizsga Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) köthe , valamint a hallgatók számát korlátozhatja. A A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) angol jogi szakfordító szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14. § (8) alapján az angol jogi szakfordító szakjogász oklevél államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex pusú felsőfokú angol nyelvvizsgával egyenértékű. Az erről szóló igazolást a szakjogász diploma bemutatása ellenében az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (www.nyak.hu) adja ki. A

: 285.000 Ft/félév

A : 2020. szeptember és 2021. február A Balogh Dorka

§

14


TANREND tárgyak – oktatók Fordításelmélet – Balogh Dorka

I. félév 8K

II. félév -

III. félév -

Az angol jogi szöveg szerkezete – Unger Anikó

20K

-

-

12K

10K

-

8KZ

16KZ

-

8KZ

8KZ

-

Szerződések nyelvi sajátosságai I–II. – dr. Kovács Tímea EU terminológia I–II. – Balogh Dorka, Dr. Láncos Petra Lea Büntetőjogi terminológia I–II. – dr. Schlemmer Tamás Polgári eljárásjogi terminológia I–II. – dr. Biró Ágnes Györgyi Polgári jogi terminológia I–II. – dr. Balogh Hajnalka

8KZ

8KZ

-

8KZ

8KZ

-

Közjog, versenyjog– dr. Má yus Ádám

8KZ

-

-

Társasági jog – dr. Má yus Ádám Számítógéppel támogato fordítás – dr. Schlemmer Tamás Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció I–II.* – Balogh Dorka Megtévesztő nyelvi elemek I–II.* – Unger Anikó Fordítástechnika I–II. – Balogh Dorka, Dr. Láncos Petra Lea Common Law terminológia – dr. Rácz Margit Közbeszerzési fogalomrendszer – dr. Schlemmer Tamás EPSO – Felkészülés a versenyvizsgára – dr. Balogh Hajnalka Záróvizsga szakmai előkészítő* – dr. Balogh Hajnalka

8A

-

-

16K

-

-

-

12K

12K

-

12K

12K

-

8K

12K

-

8K

-

-

8K

-

-

4A

-

-

-

18A

Záróvizsga nyelvi előkészítő* – Balogh Dorka

-

-

10A

Szakdolgozat konzultáció

-

-

Gyj

104

102

64

Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

15

§


EURÓPA JOGI SZAKJOGÁSZ

A Az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja az, hogy jogász szakképze séggel rendelkezők számára kiegészítő ismereteket nyújtson elsősorban az Európai Unió jogáról és jogalkalmazásáról. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél  magas szintű angol nyelvtudás A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) Európa-jogi szakjogász (Lawyer Specialized in European Law) szakképze séget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet 14. § (6) bekezdése alapján az angol nyelvű Európajogi szakjogász képzésen szerze diploma államilag elismert egynyelvű, komplex pusú felsőfokú angol nyelvvizsgának felel meg. Az erről szóló igazolást a szakjogász diploma bemutatása ellenében az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja (www.nyak.hu) adja ki. A

: 190.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Gyeney Laura

§

16


E

-

TANREND tárgyak – oktatók The Law and Ins tu ons of the EU – dr. Tö ős Ágnes Rela onship between EU and Na onal Laws – dr. Kovács György Economy of the EU Policy Making – Dr. Kengyel Ákos Regional Policy of the EU – dr. Debisso Kinga European Court of Jus ce – dr. Luszcz Viktor, dr. Fejes Gábor European Private Law – Dr. Viola Heutger Internal Market – Dr. Szilágyi Pál Béla EU Compe on Law – Dr. Szilágyi Pál Béla Company Law of the EU – dr. Szatmáry István Tax Harmonisa on in the EU – dr. Őry Tamás Human Rights and Minority Rights within the EU – Eplényi Kata, dr. Papp János Tamás EU Intellectual Property Law* – dr. Kovács György Environmental Policy of the EU* – dr. Baranyai Gábor, Dr. Zlinszky János i . Theory and Prac ce of Product Liability, Consumer Protec on of the EU* – Dr. Pump Judit Foreign and Security Policy of the EU* – dr. Pasquale Gergő, dr. Orgován Eszter Banking and Financial Law in the EU* – dr. Andor Krisz na Labour Law of the EU* – Dr. Gyulavári Tamás Jus ce and Home Affairs in the EU* – dr. Tö ős Ágnes Public Monopolies and State Aid* – dr. Hargita Eszter, Dr. Szilágyi Pál Béla Prac ce of European Law. Case Studies** – dr. Tö ős Ágnes Complex Final Exam Prepara on Studies** – dr. Kovács György Thesis Consulta on Total:

J

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

10 KZ

-

-

-

12 KZ

-

-

-

12 K

-

-

-

10 K

-

-

-

16 K

-

-

-

-

12 K 14 KZ 12 KZ 10 K 12 KB

-

-

-

-

12 K

-

-

-

12 VK

-

-

-

12 VK

-

-

-

12 VK

-

-

-

12VK

-

-

-

12 VK

-

-

-

12 VK

-

-

-

12 VK

-

-

-

12 VK

-

-

-

-

40 K

-

-

-

20 K

-

-

-

Gyj

60

60

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* Kötelezően választandó tárgyak: 4 tárgyat kell felvenni, számonkérés módja két tárgynál: A, két tárgynál: K. ** A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja. 17

§


FIATALKORÚAK ÜGYEINEK SZAKJOGÁSZA

A A képzés célja mindenekelő a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek mul diszciplináris szemléle el, a gyermekek mindenek fele álló érdekeinek szem elő tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Belovics Ervin

§

18


TANREND tárgyak – oktatók Gyermeki alapjogok - nemzetközi jogi keretrendszer – Dr. Lux Ágnes Büntetőjog I. – dr. Székely Ákos Büntető eljárásjog I. – dr. Varga Zoltán A gyermekvédelem I. (Idegenrendészet) – dr. Judiné dr. Vida Angéla, dr. Német Zsolt Büntetések és intézkedések végrehajtása – Dr. Bory Noémi Gyermek-pszichológia és gyermek-pszichiátria – Dr. Baraczka Krisz na, Ignéczi Hajnalka, Dr. Keller Éva Polgári jogi ismeretek – Családjogi Könyve – dr. Judiné dr. Vida Angéla Szabálysértés – dr. Német Zsolt Büntetőjog II. – dr. Székely Ákos Büntető eljárásjog II. – dr. Varga Zoltán Bűnmegelőzés és áldozatvédelem – Dr. Tamási Erzsébet Gyermekvédelem II. – dr. Halmos Krisz na Szakdolgozat konzultáció

I. félév

II. félév

8K

-

10 KZ 10 KZ

-

14 KZ

-

10 K

-

20 K

-

-

12 KZ

-

4A 12 KZ 12 KZ

-

6K

-

14 KZ Gyj

72

60

Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

19

§


GAZDASÁGI BÜNTETŐJOGI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja az, hogy a hallgatók a gazdasági és gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez szükséges büntető anyagi és eljárásjogi ismereteiket elmélyítsék, és megszerezzék azokat az általános gazdasági, számviteli, ill. speciális ismereteket, amelyek eredményesebbé teszik a jogalkalmazói (bírói, ügyészi, ügyvédi, nyomozói) munkát, és biztos alapot adnak a további önképzéshez. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) gazdasági büntetőjogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A dr. Tóth Éva

§

20


TANREND tárgyak – oktatók Közgazdaságtani ismeretek – Dr. Szalai Ákos

I. félév 10 K

II. félév -

III. félév -

IV. félév -

Számvitel – Korb Zoltán

24 K

-

-

-

Vagyonkezelés – dr. Printz János Adó-, jövedék- és vámjog – dr. Őry Tamás Társasági- és cégjog – dr. Vezekényi Ursula, dr. Csőke Andrea Bankjog – dr. Kovács Erika

12 K

-

-

-

16 K

-

-

-

-

20 K

-

-

-

12 K

-

-

-

12 K

-

-

-

16 KZ

-

-

-

-

34 KZ

-

-

-

12 KZ

-

-

-

14 K

-

-

-

-

40 K

-

-

-

20 K

-

-

-

Gyj

Értékpapírjog – dr. Tomori Erika Büntetőjog I. – dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán Büntetőjog II. – dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán Büntető eljárásjog – Dr. Belovics Ervin, dr. Tóth Éva Büntető szakszeminárium – dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán Gazdasági büntetőjog a gyakorlatban, jogesetmegoldás – dr. Tóth Éva, dr. Varga Zoltán Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Tóth Éva Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

62

60

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

21

§


GAZDASÁGI JOGI SZAKJOGÁSZ

A KÉPZÉS CÉLJA

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképze séggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban közgazdaságtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdasági életet érintő (elsősorban magán-) jogi döntések meghozatalához. A JELENTKEZÉS FELTÉTELE

 jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél  Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. jogi szakvizsga, nyelvvizsga, joggyakorla idő, munkakör stb.) köthe . A KÉPZÉS MENETE

A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) gazdasági jogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. AZ ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE: 180.000 Ft/félév A KÉPZÉS TERVEZETT INDÍTÁSA

2020. szeptember és 20210. február A KÉPZÉS SZAKFELELŐSE

Dr. Szalai Ákos

§

22


TANREND tárgyak – oktatók

I. félév

Pénzügytan – Dr. Katona Klára, Korb Zoltán

14 K

Versenyjog és fogyasztóvédelem – Dr. Szilágyi Pál Béla, Dr. Tóth Tihamér

20 KZ

Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana I. – Dr. Menyhárd A la, Dr. Szalai Ákos

10 K

Szerződési jog és gazdasági összefüggései – Dr. Bán Dániel, Dr. Bodzási Balázs, Dr. Csöndes Mónika, Dr. Szalai Ákos, Dr. Menyhárd A la

16 KZ

Számvitel I. – Korb Zoltán, Dr. Mányó-Váróczi Viole a

10 K

II. félév

Számvitel II. – Korb Zoltán, Dr. Mányó-Váróczi Viole a

10 K

Alkotmányos tulajdonvédelem – Dr. Hajas Barnabás

6A

Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana II. – Dr. Szalai Ákos

6K

Társasági jog és gazdasági összefüggései – Dr. Auer Ádám, Dr. Metzinger Péter, Dr. Szalai Ákos

14 KZ

Adójog – Dr. Halász Zsolt Ákos

8K

Nemzetközi magánjog – Dr. Martonyi János, Dr. Osztovits András, Dr. Szabó Sarolta

8K

Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

-

Gyj

70

52

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

23

§


INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja a jogász szakképze séggel rendelkező és az ingatlanforgalmazás területén, a földhivatalokban, valamint az önkormányzatoknál dolgozó, továbbá ingatlanjogi jogvitákra szakosodo , ill. szakosodni kívánó ügyvédek, közigazgatási bírák posztgraduális továbbképzésének biztosítása az ingatlanjogi és más kapcsolódó (műszaki, közgazdasági, településrendezési, stb.) szakterületeken. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) ingatlanforgalmi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 165.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Darák Péter

§

24


TANREND tárgyak – oktatók Közigazgatási és ingatlan-nyilvántartási eljárási jog – Dr. Darák Péter, Hidvéginé dr. Erdélyi Erika, dr. Osvald Csilla, dr. Sperka Kálmán Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási anyagi jog – Dr. Darák Péter, Hidvéginé dr. Erdélyi Erika Településrendezés és fejlesztés – dr. Agócs Ilona Tulajdonjog – dr. Sághy Mária, dr. Kincses A la, dr. Varga Edit Közgazdaságtan, pénzügyi jog, pénzügytan – dr. Kovács Erika, Dr. Schle András Ingatlankezelés-, gazdálkodás, marke ng – Éliás László Épület-, földingatlanok értékbecslése – Éliás László Építésügyi igazgatás – Menczingerné dr. Bokor Andrea Értékpapírjog – dr. Tomori Erika Termőföldjog hazai és EU szabályozása – dr. Mikó Zoltán Polgári eljárásjog, végrehajtási jog – dr. Sághy Mária, dr. Kincses A la Szerződések joga (ingatlanforgalomban használatos szerződések, zálogjog) – dr. Pomeisl András József Jogesetmegoldás (polgári jog és eljárásjog, ingatlan-nyilvántartási jog) – Dr. Darák Péter, dr. Pomeisl András József Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Kincses A la, dr. Pomeisl András József, dr. Sághy Mária, dr. Miks Antal Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

14 K

-

-

-

14 K

-

-

-

6K

-

-

-

26 KZ

-

-

-

-

12 K

-

-

-

12 K

-

-

-

12 K

-

-

-

12 K

-

-

-

12 K

-

-

-

-

12 K

-

-

-

16 KZ

-

-

-

20 KZ

-

-

-

12 A

-

-

-

-

60 B

60

60

60

Gyj 60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

25

§


KÁRTÉRÍTÉSI JOGI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú képzés célja, hogy a jogász szakképze séggel rendelkező szakemberek számára a szilárd elméle alapok megerősítése melle a gyakorla ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson a kártérítési jog területén a gyakorlatban felmerülő jogi problémák megoldásához. A képzés a hatályos új Ptk. és új Pp. rendelkezésein alapszik, ugyanakkor figyelemmel van arra, hogy a régi Ptk. és Pp. szabályai még hosszú ideig alkalmazandók, ezért ismeretük nem mellőzhető. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) kártérítési jogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 180.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Böszörményiné dr. Kovács Katalin

§

26


TANREND I. tárgyak - oktatók félév A kártérítési jog rendszere (A deliktuális kártérítési felelősség alapismeretei) 12 KZ – Böszörményiné dr. Kovács Katalin A szerződésszegéssel okozo károkért való felelősség tana (Elméle és gyakorla ismeretek) 12 KZ – dr. Farkas A la A kártérítés módja és mértéke (Általános ismeretek) 16 KZ – Salamonné dr. Piltz Judit A kártérítési perek sajátos eljárásjogi kérdései 8K – dr. Gelencsér Dániel Biztosítási jog – dr. Zavodnyik József 8K A kártérítés joggazdaságtana – Dr. Szalai Ákos 8K Egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége – Salamonné dr. Piltz Judit Társasági jog és fizetésképtelenségi jog – dr. Farkas A la Szerződésszegésből eredő kártérítési felelősség (Egyes polgári jogi szerződések, valamint a munkaszerződés gyakorlata) – dr. Boronkay Miklós, dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna Közhatalom gyakorlásával okozo károkért fennálló felelősség – Böszörményiné dr. Kovács Katalin, dr. Gelencsér Dániel Veszélyes üzem működéséből eredő felelősség – Böszörményiné dr. Kovács Katalin Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

64

II. félév

12 K 10 K

16 KZ

12 K 8K Gyj 58

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

27

§


KIBERBŰNÖZÉS, KORRUPCIÓ ÉS PÉNZMOSÁS ELLENI SZAKJOGÁSZ

A Az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképze séggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisz kai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. század bűnözési kihívásait leginkább érintő korrupciós, valamint a pénzmosást érintő bűncselekmények, továbbá a kiberbűnözés megítélése és felderítése tekintetében. A  

jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. nyelvvizsga) köthe .

A

A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász (Lawyer Specialized in the Preven on of Cybercrime, Corrup on and Money Laundering) szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 250.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február

A Dr. Barabás Andrea Tünde

§

28


,

TANREND tárgyak - oktatók

I. félév

Introduc on to the Jus ce Systems of Hungary and Europe – Dr. Gerencsér Balázs

6K

Fundamentals of Criminal Law and Criminology – Dr. Barabás Andrea Tünde

14 K

Fundamentals of Criminal Procedural Law and Criminalis cs – Dr. Farkas Krisz na

14 K

Fundamentals of the Enforcement of Criminal Punishments – dr. Bory Noémi

8K

Theore cal Issues of Corrup on Crimes – Dr. Békés Ádám Prac cal Issues of Corrup on Crimes – Dr. Garamvölgyi Balázs

II. félév

14 KZ 8K

Integrity Tes ng – Dr. Farkas Krisz na

6K

Interna onal Criminal Coopera on – Dr. Polt Péter

10 KZ

Domes c and Interna onal An -Money Laundering tools – Dr. Nagy Gábor Bálint

16 K

Inves ga ng and Proving the Crime of Money Laundering – Dr. Péceli Ádám

6K

Asset Recovery – Dr. Deres Petronella

8K

Cybercrimes – Dr. O István

16 K

Interna onal Coopera on Regarding Cybercrimes – Dr. Szathmáry Zoltán

12 K

Vic ms of Cybercrimes – Dr. Par Katalin

6K

Cybercrimes in Online Trading – Dr. Szabó Imre

6K

Szakdolgozat konzultáció

Gyj

Összesen:

J

110

40

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

29

§


KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jogi, valamint a kapcsolódó környezettudományi, gazdasági, jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a jogalkotásban résztvevő, a hatósági jogalkalmazásban dolgozó, illetve a környezetvédelmi jogvitákban eljáró jogászok számára a szakosodást szolgálják. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) környezetvédelmi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Bándi Gyula

§

30


TANREND tárgyak – oktatók Környeze udomány és környeze informa ka – Dr. Zlinszky János i . Környezet-gazdaságtan és környeze menedzsment – Dr. Kerekes Sándor, Dr. Szlávik János Környezetjogi elméle alapok – Dr. Bándi Gyula Környezetpoli ka – Dr. Bulla Miklós, Dr. Zlinszky János i . Környezetvédelmi igazgatás általános rész – Dr. Bándi Gyula Környezetvédelmi igazgatás különös rész – dr. Csepregi István Környezetvédelem és polgári jog kapcsolata – Dr. Pump Judit Környezetvédelem és büntetőjog kapcsolata – Dr. Polt Péter EU környezetjog – Dr. Bándi Gyula Nemzetközi környezetjog – dr. Sulyok Katalin, Dr. Szabó Marcel Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – Dr. Bándi Gyula, dr. Csepregi István, Dr. Kerekes Sándor Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

14 K

-

-

-

22 KZ

-

-

-

24 K

-

-

-

-

20 K

-

-

-

24 KZ

-

-

-

16 KZ

-

-

-

-

16 K

-

-

-

8A

-

-

-

20 KZ

-

-

-

16 K

-

-

-

-

60 K

-

-

-

Gyj

60

60

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

31

§


KÖZBESZERZÉSI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja a széles értelemben ve közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméle leg is megalapozo jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alterna v módon kerülhete oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések menetének komplex és gyakorla as megközelítésére. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) közbeszerzési szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 165.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Haszonicsné dr. Ádám Mária

§

32


TANREND tárgyak – oktatók Közbeszerzés-történet, közösségi jogi alapok – dr. Hubai Ágnes, dr. Kovács László Közbeszerzési jogi alapok – Haszonicsné dr. Ádám Mária Szerződéses jogi ismeretek I. – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea Közbeszerzési eljárásjog I. – Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya Finanszírozási, pénzügyi jogi ismeretek – Dr. Gregóczki Etelka Versenyjogi ismeretek és a közérdekű szolgáltatások – dr. Barna Orsolya Társasági jog és a közbeszerzés – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea Fenntartható és zöld közbeszerzési ismeretek – dr. Barna Orsolya, dr. Havas-Kovács Gabriella Szerződéses jogi ismeretek II. – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Szilágyi Zoltán Közbeszerzési eljárásjog II. – Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya Támogatásból megvalósuló közbeszerzések – dr. Hubai Ágnes, dr. Kovács László Közbeszerzési jogorvosla ismeretek – dr. Szilágyi Zoltán Közgazdasági ismeretek – Dr. Mányó-Váróczi Viole a, Korb Zoltán Közbeszerzési jogesetmegoldás – dr. Szilágyi Zoltán Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya, Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Szilágyi Zoltán Szakdolgozat konzultáció –dr. Konnerth György Balázs Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

10 K

-

-

10 K

-

-

8 KZ

-

-

10 KZ

-

-

8K

-

-

10 K

-

-

8K

-

-

-

10 K

-

-

8 KZ

-

-

12 KZ

-

-

8K

-

-

10 KZ

-

-

10 K

-

-

6A

-

-

-

60 K

-

-

Gyj

64

64

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

33

§


KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSIGAZGATÁSI SZAKJOGÁSZ

A A cél a jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő közlekedési jogi szakemberek képzése, akik a polgári, közigazgatási, szabálysértési és büntetőjogban egyaránt alkalmazható, elméle leg megalapozo , olyan speciális látásmóddal és ismeretekkel rendelkeznek, melyek segítségével magas színvonalú, önálló jogalkalmazói munkára képesek. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerze ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy a jogi tárgyakat kiegészítő határtudományok ismeretanyagának elsajá tását empirikus módon teszi lehetővé. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél  Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) köthe . A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A

: 180.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A dr. Bertényi Imre

§

34


TANREND tárgyak – oktatók

I. félév

Közlekedéspoli ka és közlekedésigazgatás – Szűcs Lajos, dr. Gyurkovics Sándor

10 KZ

Közlekedési büntetőjogi, büntető-eljárásjogi és kriminalisz kai ismeretek – dr. Bertényi Imre, dr. Szabó György

30 KZ

Polgári jog – I. Kártérítési jog – Böszörményiné dr. Kovács Katalin

10 KZ

A kártérítés joggazdaságtana – Dr. Szalai Ákos

6A

Polgári jog – II. Biztosítási jog – dr. Zavodnyik József

8 KZ

II. félév

Szabálysértési jog – dr. Zsolnai Andrea

6A

Igazságügyi orvostani ismeretek – dr. Szabados György Dávid

16 K

Gépjárműszakértői ismeretek – Dr. Melegh Gábor

16 K

Közlekedéspszichológia – Gellért Csilla

8K

Közlekedési ügyek bírói gyakorlata – Böszörményiné dr. Kovács Katalin, dr. Katona Sándor

14 K

Szakdolgozat konzultáció

Gyj

Összesen:

J

64

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

35

§


KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYOZÁSI ÉS KODIFIKÁCIÓS SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja elsősorban a közpon államigazgatási szervek, helyi és nemze ségi önkormányzatok, másodsorban a gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi és civilszerveze tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodo vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köz sztviselők, közalkalmazo ak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése. A különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek a jogászképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakulta v tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a jogalkotói, jogalkotásban közreműködő tevékenységüket a későbbiekben elősegí k. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) közszolgála szabályozási és kodifikációs szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Varga Zs. András

§

36


TANREND tárgyak – oktatók Bevezetés a jogszabályszerkesztés tanba – Dr. Gerencsér Balázs A jogalkotás stratégiai keretei – Dr. Csink Lóránt, dr. Sántha György A jogalkotás norma v keretei. Jogforrások jellege és jogforrási hierarchia – Dr. Varga Zs. András Dereguláció – Dr. Csink Lóránt Hatásvizsgála mechanizmusok – dr. Sántha György A jogalkotás nemzetközi determinációi. Jogharmonizáció – Dr. Láncos Petra Lea Jogszabályalkotás a gyakorlatban – Dr. Hajas Barnabás Jogalkotás az önkormányzatoknál – dr. Varga Ádám, dr. Kovács Helga, dr. Pátkai Nándor Jogszabályok szövegezése, s lisz ka-gyakorlat – Dr. Raffai Katalin A jogszabályszerkesztés gyakorlata – dr. Péter-Delbó Márta Kihirdetés, közzététel és hatályosság – dr. Pátkai Nándor, dr. Szilvásy György Péter Szabályzatszerkesztés – dr. Kurunczi Gábor Jogszabálytárak, jogi adatbázisok – dr. Aczél-Partos Adrienn Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

8K

-

8A

-

10 KZ

-

12 K

-

16 KZ

-

16 K

-

-

10 A

-

12 KZ

-

10 K

-

10 KZ

-

6K

-

6A 6A Gyj

70

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

37

§


KRIMINALISZTIKAI SZAKJOGÁSZ

A A képzés célja, hogy a büntetőjogi jogalkalmazás területein működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő kriminalisz kai szakkérdésekben jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (műszaki, közgazdasági és orvostudomány) véleményt adó szakértők vizsgála módszereit megismerjék, és a szakértői vizsgálatokat szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) kriminalisz kai szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A dr. Tóth Éva

§

38


TANREND tárgyak – oktatók Kriminalisz ka, bizonyításelmélet – Dr. Finszter Géza A büntetőeljárás legfontosabb gyakorla kérdései – dr. Varga Zoltán A szakértői munka keretei – Dr. Varga Tibor Igazságügyi orvostan – Dr. Keller Éva, dr. Szabó Árpád, Dr. Varga Tibor Igazságügyi toxikológia, kábítószer anali ka – Dr. Somogyi Gábor, Csesztregi Tamás Igazságügyi gene ka, személyazonosítás – Dr. Egyed Balázs, Dr. Füredi Sándor, Woller János Helyszíni szemle – Nyomszakértés, Mikro maradványok, Ballisz ka, Dak loszkópia – Dr. Elek Imre, Dr. Gál Tamás, Hegyi István, Nagyné Bánovics Szilvia, Tóth Péter Igazságügyi elmekórtan – Dr. Baraczka Krisz na, dr. Németh Rita Kriminalisz kai azonosítás (hang, beszéd, poligráf, kép, szag) – Fényes Péter, Kreitz Zsuzsanna, Krispán István Igazságügyi könyvszakértői ismeretek – Pótorné Nagy Zsuzsanna, Dr. Jasperné Sztanek Katalin, Kosztovics József Igazságügyi műszaki szakértői ismeretek – Bejczi József, Marossy Szabolcs Gépjárműszakértői munka – Dr. Melegh Gábor A személy elleni bűncselekmények kúriai gyakorlata, kihallgatási tak ka – dr. Tóth Éva, dr. Petőfi A la Kriminalisz kai írásszakértés és okmányszakértés – Göblyös Imre Gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények – dr. Huszár Gábor Elek, dr. Varga Zoltán Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Tóth Éva és meghívo előadók Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

12 K

-

-

-

4A

-

-

-

4A

-

-

-

26 KZ

-

-

-

14 K

-

-

-

-

10 K

-

-

-

20 K

-

-

-

20 KZ

-

-

-

10 A

-

-

-

-

24 KZ

-

-

-

20 KZ

-

-

-

12 KZ

-

-

-

16 K

-

-

-

-

10 A

-

-

-

10 K

-

-

-

40 K

-

-

-

Gyj

60

60

72

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

39

§


MÉDIAJOGI SZAKJOGÁSZ A A képzés célja olyan, a médiajog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac és a médiajog összefüggéseit és a felmerülő jogi problémákra adekvát gyakorla megoldásokat képesek találni bármely, a médiapiac által érinte jogágban vagy jogterületen. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerze ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméle és gyakorla tudást kínál a médiajog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a médiapiacok közgazdasági szempontú elemzése és a médiae kai ismeretek. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) médiajogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. Ö

: 165.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Koltay András

§

40


TANREND tárgyak – oktatók Tartalomszabályozás a médiajogban – Dr. Koltay András Az újmédia jogi kérdései – Dr. Bartóki-Gönczy Balázs

I. félév

II. félév

8K

-

12 KZ

-

Az újságírók jogállása – dr. Dobrotka-Mayer Annamária

8K

-

A médiaszabályozás nemzetközi jogi alapjai – Dr. Benke Gábor

8 AZ

-

Reklámszabályozás – Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára Ön- és társszabályozás, médiae ka (esetmegoldó blokkal) – Nádori Péter A demokra kus eljárások médiafelületei – Dr. Smuk Péter Adatvédelem, információszabadság – Dr. Péterfalvi A la András Médiajogi kérdések a polgári anyagi jogban (jogesetmegoldó blokkal) – Dr. Koltay András Médiajogi kérdések a büntető anyagi jogban – Dr. Szomora Zsolt Eljárásjogi kérdések médiajogi perekben – Dr. Horváth E. Írisz

8K

-

12 A

-

8K

-

8K

-

-

8 KZ

-

8K

-

8A

Sajtójogi gyakorlat – dr. Bodolai László A médiapiac működését érintő szerzői jogi kérdések – Dr. Pogácsás Ane A tartalomterjesztés joga – Dr. Bartóki-Gönczy Balázs

-

12 K

-

8K

-

8K

A médiapiacok versenyjogi kérdései – Dr. Szilágyi Pál Béla

-

8K

Szakdolgozat konzultáció

-

Gyj

72

60

Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

41

§


PÉNZÜGYI JOGI SZAKJOGÁSZ

A A cél olyan, a közpénzügyi szabályozás (benne a hazai, nemzetközi és európai uniós adójog, a társadalombiztosítási jog, valamint az állami támogatások) kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a közbevételek és közkiadások rendszerének működését és összefüggéseit, továbbá e területeken felmerülő jogi problémákra adekvát elméle és ennek megfelelő gyakorla megoldásokat képesek találni. A képzés komplex elméle és gyakorla tudást kínál a közbevételek és közkiadások minden releváns területével kapcsolatban, mindezt uniós és nemzetközi kitekintéssel. Kiemelkedő helyet foglal el a képzésben a hazai és uniós adójog melle a nemzetközi adójogi kérdések oktatása is. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél  Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. jogi szakvizsga, nyelvvizsga, joggyakorla idő, munkakör stb.) köthe . A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) pénzügyi jogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 180.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Halász Zsolt Ákos

§

42


TANREND tárgyak – oktatók

I. félév

Adótan és adóeljárás – Dr. Halász Zsolt Ákos, Dr. Szabó Ildikó

22 KZ

Forgalmi adók –Dr. Halász Zsolt Ákos, Dr. Varga Erzsébet

18 KZ

Illetékek, helyi adók – dr. Dezső Róbert

II. félév

6K

Vámjog – Tolnainé dr. Tóth Veronika

8K

Állami támogatások joga 1. (Versenyjogi szabályozás) – dr. Remetei-Filep Zsuzsanna

6K

Számvitel – Korb Zoltán

12 K

Gazdasági társaságok jövedelemadózása – Dr. Szabó Ildikó

12 KZ

Magánszemélyek és KKV-k jövedelemadózása – Dr. Halász Zsolt Ákos, Dr. Varga Erzsébet

10 K

Társadalombiztosítás szabályozása – dr. Gergely Katalin

8K

Nemzetközi adójog – dr. Békés Balázs

12 KZ

Állami támogatások joga 2. (Ágaza szabályozás) – Dr. Halász Zsolt Ákos Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

6K -

Gyj

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

43

§


SPORTJOGI SZAKJOGÁSZ

A A képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő jogász szakképze ségű szakemberek számára. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) sportjogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Tóth Tihamér

A KÉPZÉST A MOB, A MPB ÉS AZ EMMI TÁMOGATJA

§

44


TANREND tárgyak – oktatók Spor örténet (magyar és nemzetközi; olimpiai mozgalom) – Dr. Szikora Katalin, dr. Litavecz Anna A sportjog alkotmányos összefüggései, a sport önszabályozása – Dr. Nemes András, dr. Kézsmárki Éva Mónika Sportolók jogállása („státus-jog”, munkajog) – Dr. Nemes András, dr. Kézsmárki Éva Mónika EU és nemzetközi sportszervezetek és sportdokumentumok – dr. Nagy Zsigmond, dr. Szilágyi Zoltán Spor inanszírozás, pénzügyi jog – Dr. Gősi Zsuzsanna Doppingellenes szabályozások – dr. Nagy Zsigmond, dr. Szilágyi Zoltán Magyar testnevelés és spor gazgatás – Dr. Nemes András Szövetségek, versenyrendszer, sportszervezetek – dr. Kézsmárki Éva Mónika Szerződések joga – dr. Karczub Péter, dr. Szilágyi Zoltán, dr. Zavodnyik József Sportgazdasági ismeretek, sportvállalkozási menedzsment – Dr. Muszbek Mihály Vitarendezés a sportban: hazai és nemzetközi sportbíráskodás – Dr. Kecskés László Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Kézsmárki Éva Mónika, Dr. Muszbek Mihály, dr. Nagy Zsigmond, Dr. Nemes András, dr. Szilágyi Zoltán Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

8K

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

12 KZ

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

-

10 KZ

-

-

10 KZ

-

-

20 KZ

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

-

60 K

-

-

Gyj

60

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

45

§


TÁRSASÁGI JOGI ÉS CÉGJOGI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméle leg megalapozo , a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) társasági jogi és cégjogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A dr. Vezekényi Ursula

§

46


TANREND tárgyak – oktatók Társasági jog I. – dr. Vezekényi Ursula

I. félév 18 KZ

II. félév -

III. félév -

IV. félév -

Cégjog I. – Dr. Gál Judit Közgazdaságtan és számvitel – Korb Zoltán, Dr. Mányó-Váróczi Viole a Fizetésképtelenségi jog – dr. Csőke Andrea

8 KZ

-

-

-

22 K

-

-

-

12 K

-

-

-

Társasági jog II. – dr. Vezekényi Ursula

-

18 KZ

-

-

Cégjog II. – Dr. Gál Judit

-

8 KZ

-

-

Adójog – Dr. Halász Zsolt Ákos, Dr. Szabó Ildikó Munkajog és társadalombiztosítási jog – dr. Szűcs László Versenyjog – dr. Juhász Dorina

-

14 K

-

-

-

12 K

-

-

-

8K

-

-

Társasági jog III. – dr. Vezekényi Ursula

-

-

18 KZ

-

Cégjog III. – Dr. Gál Judit Értékpapír- és tőzsdejog – dr. Tomori Erika, dr. Kraudi Adrienne A társasági jog nemzetközi összefüggései, az EU társasági joga – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Németh Sándor Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – Dr. Gál Judit, dr. Vezekényi Ursula Szakdolgozat konzultáció

-

-

8 KZ

-

-

-

20 K

-

-

-

16 K

-

-

-

-

60 K

-

-

-

Gyj

60

60

62

60

Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

47

§


TŐKEPIACI ÉS BANK SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképze séggel rendelkezők számára széles körű bankjogi, továbbá értékpapír- és tőzsdejogi, illetve közgazdasági (monetáris poli kai, banküzemtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzintézeteknél, pénzintéze tevékenységet is folytató vállalkozásoknál, az értékpapír-forgalmazóknál – tőzsdénél, jegybanknál – jogalkalmazói, illetőleg jogalkotói tevékenységet ellátó jogászok, továbbá az ilyen pusú jogügyletek és ezzel kapcsolatos jogviták ellátására szakosodo , illetve szakosodni kívánó bírák, ügyészek és ügyvédek számára. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) tőkepiaci és bank szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 155.000 Ft /félév

A 2020. szeptember és 2021. február A dr. Kovács Erika és dr. Tomori Erika

§

48


TANREND tárgyak – oktatók Makrogazdasági és közgazdasági alapismeretek – Dr. Schle András Pénzügyi és monetáris rendszer , valamint a banküzemtan elmélete – Dr. Katona Klára A befektetési és árutőzsdei szolgáltatók rendszere és a szolgáltatások közgazdasági vonatkozásai – Dr. Fazakas Gergely, dr. Kómár András, dr. Tomori Erika A pénzügyi intézmények rendszere – dr. Kómár András, dr. Kovács Erika, Kőszeghy Tamás, Palasikné dr. Kirschner Dóra Bankügyletek – vállala és lakossági hitelezés – dr. Biró Ágnes Györgyi, dr. Csákó Györgyi, dr. Pe kó-Szandtner Judit Általános számviteli ismeretek – Korb Zoltán Adójog – dr. Varga Árpád Pénzügyi biztosítékok – Dr. Gárdos Péter Pénzügyi és monetáris rendszer, a pénzügyi intézmények számvitele, valamint a banküzemtan gyakorlata – dr. Kovács Erika, Tudisconé Gyöngyösy Éva Az értékpapírok fogalma és fajtái – dr. Tomori Erika Bankügyletek - betétgyűjtés, pénzforgalom, pénzváltás, pénzfeldolgozás, készpénzátutalás – dr. Andor Krisz na, dr. Pe kó-Szandtner Judit Pénzügyi jog kapcsolata a büntetőjoggal – dr. Székely Ákos Pénzügyi- és értékpapír-piacok felügyelete – dr. Kovács Erika, Palasikné dr. Kirschner Dóra Az értékpapírok forgalomba hozatala, befolyásszerzés, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatási tevékenyégek – dr. Dencs Zoltán, dr. Kómár András, dr. Szabó Dániel, dr. Száz Ágnes, dr. Tomori Erika Társasági jogi, csőd-, felszámolási és adósságrendezési jogi, valamint végrehajtási jogi összefüggések – dr. Vezekényi Ursula, dr. Csőke Andrea Pénzügyi lízing, autó- és eszközfinanszírozás, valamint faktoring tevékenység – dr. Szaniszló Norbert Versenyjogi összefüggések – Dr. Tóth Tihamér Szellemi alkotások joga – dr. Szamosi Katalin, dr. Tomori Pál Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Tomori Erika, dr. Kovács Erika Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

8K

-

-

-

12 K

-

-

-

12 K

-

-

-

20 KZ

-

-

-

14 K

-

-

-

-

8A 4A 10 K

-

-

-

18 K

-

-

-

16 KZ

-

-

-

-

12 KZ

-

-

-

4A

-

-

-

12 KZ

-

-

-

22 KZ

-

-

-

12 K

-

-

-

-

8K

-

-

-

6K

-

-

-

4A

-

-

-

30 K

-

-

-

Gyj

66

56

62

48

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja. 49

§


UNIÓS PERJOGI SZAKJOGÁSZ

A Az angol nyelven folyó képzés célja, hogy az alapképzéseknél mélyebb, komplexebb és gyakorlatorientáltabb tudásanyagot adjon az Európai Unióban való jogérvényesítés mechanizmusairól. Ezt két úton biztosítja: egyrészről á ogó és széleskörű ismereteket kínál az Európai Unióban való jogérvényesítés intézményi és eljárási vonatkozásairól, másrészről lehetőséget nyújt az Európai Unió Bírósága elő eljárásrendszer mélyreható tanulmányozására, az azzal kapcsolatos tudásanyag gyakorlatorientált elsajá tására. A  

jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél magas szintű angol nyelvtudás

A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) uniós perjogi szakjogász (Lawyer in EU Law and Li ga on) szakképze séget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 200.000 Ft / félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Gyeney Laura

§

50


TANREND tárgyak – oktatók The Law and Ins tu ons in the European Union – Dr. Szabó Marcel Rela onship between the EU and na onal law – Dr. Szilágyi Pál Béla Law of the Internal Market and Union Ci zenship – Dr. Láncos Petra Lea, Dr. Gyeney Laura Private Interna onal law – general introduc on – Prof. Hannes Rösler EU compe on law in ac on – Dr. Tóth Tihamér Direct ac ons against the EU ins tu ons – Dr. Luszcz Viktor EU law enforcement by the European Commission – dr. Bo ka Viktor The preliminary ruling procedure and responsibility for the breach of EU law by Member States – Dr. Fehér Miklós Zoltán EU li ga on from a procedural perspec ve – Dr. Csehi Zoltán The European Conven on on Human Rights and the case law of the European Court of Human Rights – Dr. Tallódi Zoltán EU Data Protec on Law and Enforcement of Data Subjects’ Rights* – Dr. Szabó Endre Győző Consumer Rights and dispute resolu ons in the EU* – Dr. Szente István EU Immigra on and Asylum law* – Dr. Tö ős Ágnes

I. félév

II. félév

10 K

-

10 K

-

16 KZ

-

12 K

-

12 K

-

-

14 KZ

-

14 KZ

-

8 KZ

-

6A

-

12 K

-

8K

-

8K

-

8K

EU Intellectual Property Law* – Dr. Kovács György

-

8K

Thesis Consulta on

-

Gyj

60

62

Total:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

51

§


VÁLLALATI COMPLIANCE MEGFELELÉSI SZAKJOGÁSZ

A Az angol nyelven folyó szakirányú képzés célja, hogy a vállala compliance (belső és külső megfelelési) területen dolgozó jogász szakképze séggel rendelkező szakemberek számára a szilárd e kai, kulturális, valamint jogi elméle alapok megerősítése melle a gyakorla ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson. A nemzetközi célcsoportot megcélzó képzés célja továbbá, hogy a markáns e kai és kulturális megközelítés melle bemutassa azokat a vállala rányítási és jogi eszközöket, amik a vállalat belső és külső megfeleléséhez elengedhetetlenek. Az angol nyelvű kurzus sajátossága, hogy a belső és külső vállala megfelelés elméletét és gyakorlatát speciálisan és jellemzően nemzetközi közegre ve tve vizsgálja, alkalmazkodva ezzel a mára általánossá váló, nemzetközi összetételű, és ily módon szükségképpen kultúraközi kihívásokat is magában foglaló menedzsment és vállala rányítás speciális igényeihez. A képzés az elméle , kulturális és e kai dimenzió kibontása melle részletesen bemutatja az egyes konkrét jogágakat jellemző jogi szabályozási keretet. A

 jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél  Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat stb.) köthe .

A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) vállala compliance (megfelelési) szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 285.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Tóth Tihamér

§

52


(

)

TANREND tárgyak-oktatók Ethical Founda ons – Dr. Könczöl Miklós Intercultural Issues – Dr. Tóth Tihamér Cons tu onal Principles – Dr. Schanda Balázs Liability Issues – Dr. Landi Balázs Basics, Principles, Domes c and Interna onal Good Prac ce of Corporate Compliance – dr. Sükösd Péter Compe on and Consumer Protec on – Dr. Tóth Tihamér Privacy – dr. Liber Ádám Financial Ins tu ons – dr. Korencsi A la Basics of the Taxa on of the Companies, Tax Procedures in Prac ce, Actual Trends – Dr. Békés Balázs Labour Law – Dr. Gyulavári Tamás Environment and Sustainability – Dr. Bándi Gyula Formal Requirements of Compliance and Ethics Programs – dr. Sükösd Péter Compliance Proceduresk – Dr. Colleen Dorseay Thesis Consulta on Total:

J

I. félév 12 K 10 K 6A 6A 16 K

II. félév

8K 8K 16 K 8K 8K 6A 8K

66

8K Gyj 54

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

53

§


VERSENYJOGI SZAKJOGÁSZ

A A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképze séggel rendelkező jogalkalmazói, illetőleg jogalkotói tevékenységet ellátó szakemberek számára széles körű ismereteket nyújtson a versenyjog magyar és nemzetközi, ezen belül is elsősorban az Európai Unió szabályozási körében. A képzés olyan speciális, több tudományágat is érintő ismeretkörökből összetevődő elméle és gyakorla szaktudás megszerzését segí elő, amely az érinte szakemberek számára szakosodást tesz lehetővé. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) versenyjogi szakjogász szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Szilágyi Pál Béla

§

54


TANREND tárgyak – oktatók Versenyjogi alapismeretek és a sztességtelen verseny joga – Dr. Szilágyi Pál Béla Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog – dr. Zavodnyik József Versenypoli kai ismeretek – Dr. Szilágyi Pál Béla Nemzetközi versenyjog – dr. Sárai József, Dr. Tóth Tihamér

I. félév

II. félév

8K

-

8A

-

8K

-

6A

-

12 KZ

-

Ver kális megállapodások joga – dr. Horányi Márton

8 KZ

-

Állami támogatások joga – dr. Remetei Filep Zsuzsanna

12 K

-

-

10 K

-

14 KZ

-

6A

-

6A

-

8 KZ

-

10 KZ

Horizontális versenykorlátozások joga – Dr. Szilágyi Pál Béla

Fúziókontroll, fúziók és felvásárlások – dr. Fejes Gábor, Dr. Szilágyi Pál Béla A versenyjog eljárásjoga – dr. Juhász Dorina Versenyjog a gyakorlatban – dr. Szántó Tibor Versenyjog aktuális kérdései – dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, dr. Horányi Márton Versenypoli ka és szabályozás – Dr. Szilágyi Pál Béla Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés – dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán Állam mint a versenyjog alanya – Dr. Tóth Tihamér

-

8K

Szakdolgozat konzultáció

-

Gyj

62

62

Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

55

§


JOGI SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK A A tanfolyam célja a jelölt felkészítése a jogi szakvizsgára, figyelemmel arra, hogy valamenynyi jelöltnek azonos vizsgatárgyakból kell a tudásáról számot adni, függetlenül a ól, hogy a kötelezően előírt joggyakorlatot mely szakterületen folyta a. A jogi szakvizsga követelményrendszere a különböző jogi szakterületeken való átjárhatóságot és pályamódosítást segí elő, könnyí meg. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a különböző területek speciális ismereteit az oktatás keretében érin k. A jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyamok a Budapes Ügyvédi Kamara által elfogado kurzusok. A  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerze oklevél J őszi kurzusokra: 2020. szeptember 14. tavaszi kurzusokra: 2021. január 22. A A tanfolyamokra elektronikus kell jelentkezni. Részletek és jelentkezési lap az Intézet honlapján ( h p://jak.ppke.hu/deak-ferenc-t/erdeklodoknek/kepzeseink-jogaszoknak ) érhető el. A Dr. Balogh-Békesi Nóra Dr. Balogh Zsolt dr. Bartal Géza Dr. Belovics Ervin Dr. Bory Noémi dr. Császár P. Emőke dr. Goldea Zsuzsanna dr. Koday Zsuzsanna

dr. Kovács Helga dr. Kovács Krisz án Dr. Landi Balázs dr. Németh László dr. Matosek Edina dr. Szűcs László dr. Tóth Éva dr. Varga Zoltán

A Az őszi félévben szeptember közepén, a tavaszi félévben pedig február közepén kezdődnek a kurzusok. A meghirdete tanfolyamokat csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani.

§

56


A

(

)

„A” :P (64 óra ) a gazdasággal kapcsolatos joganyag, polgári eljárásjog A tanfolyam 10 héten át tart.

75.000 Ft

„B” :B (50 óra ) büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog A tanfolyam 10 héten át tart.

60.000 Ft

„C”

:M

, EU (60 óra ) alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog A tanfolyam 10 héten át tart.

75.000 Ft

I A tanfolyamon jelenlé ívet vezet az Intézet. A tanfolyamon való részvételről a jelenlé ívek alapján igazolást állítunk ki, melyet a Kamarának bemutat a jelölt. A tanfolyamról három alkalommal lehet hiányozni. A háromnál több alkalommal távolmaradóknak igazolást kiállítani nem áll módunkban. A A vizsga tartalmi követelményeit az Igazságügyi Minisztérium minden év április 30. napjáig kiadja, amelyben a részvizsgákon számonkérhető joganyag, illetőleg a részvizsgatárgyak tételei szerepelnek. A jogi szakvizsga szabályait a többször módosíto 5/1991.(IV. 4.) IM rendelet tartalmazza. A jogi szakvizsga egységes, letétele bármely jogi munkakörben való önálló jogi munka végzésére jogosít.

57

§


Válogatás egyetemünk 2019-ben megjelent kiadványaiból Ünnepi kötetek Hƒ½…Ýþ Zsolt (szerk.): Magistra et Fautrix. Halustyik Anna emlékére. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-354-3 Rƒ¥¥ƒ® Katalin – SþƒÌ Sarolta (szerk.): Honeste benefacere pro scien a. Ünnepi kötet Burián László 65. születésnapja alkalmából. Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308370-3 Jogtudományi Monográfiák Eٗҗù János: In rerum natura esse videtur. Egy klasszikus római jogi toposz margójára. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-343-7 Nƒòكãù®½ Zoltán: A gyermek mint “kár”? Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978963-308-367-3 G›Ù›Ä‘ݝ٠Balázs: A la nók az Amerikai Egyesült államokban. Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-371-0 Tanulmánykötetek FÙ®òƒ½—Ýþ»ù János – TçÝ݃ù Ákos (szerk.): A természetjog napja II. Konferenciatanulmányok. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-358-1 SþƒÌ István (szerk.): A Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-369-7 Iustum Aequum Salutare (Jogtudományi folyóirat) 2019/1–4. számai Doktori értekezések BƒÙãÌ»®-GÏđþù Balázs: Az online közve tő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-349-9 Zƒ»ƒÙ®…Ý Kinga: Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-366-6 Heller Farkas Könyvek KƒãÊă K½…Ùƒ – S‘«½›ãã András (szerk.): XX. századi magyar közgazdászok XXI. században is érvényes gondolatai. Budapest, Pázmány Press, 2019. ISBN 978-963-308-372-7 TehetségPONT KÊò…‘Ý KriszƟán – Pʦ…‘Ý…Ý AneƩ – Sþ®½…¦ù® Pál – U¹«›½ù® Dávid (szerk.): Dies diem docet. Válogato tanulmányok joghallgatók tollából. Budapest, Pázmány Press 2019. ISBN 978-963-308-363-5


ยง

S


§ AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI IGAZGATÁSI SZAKEMBER A A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási és jogi kérdések elsajá tása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, a hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajá tását szolgálja. A  jogi és igazgatási képzési terület igazgatási képzési ágában alapképzésben szerze oklevél, vagy agrár képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze oklevél, vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél  egyéb képzési területen alapképzésben szerze alapfokoza al és szakképze séggel rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, ezen cím viselésére jogosít. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Schle András

60


§

TANREND tárgyak – oktatók Jogelméle alapismeretek – Dr. Könczöl Miklós Polgári jogi alapismeretek – Dr. Molnár Sarolta, Dr. Suri Noémi Közjogi alapismeretek – dr. Pátkai Nándor, dr. Varga Ádám EU közjogi ismeretek. Az EU közös agrárpoli kájának döntéshozatali rendje – dr. Nagy Zoltán Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás struktúrája – dr. Mikó Zoltán Az agrárjog alkotmányos összefüggései – Dr. Gerencsér Balázs Az EU vidékfejlesztési poli kája, pénzügyi és intézményi rendje – dr. Nyujtó Ferenc Az EU termékpálya rendtartásai, pénzügyi, intézményi, informa kai rendje – Dr. Rieger László Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos eljárási szabályai – dr. Forrai-Nagy Enikő, dr. Mikó Zoltán Az ingatlanokkal kapcsolatos állami és önkormányza nyilvántartások – dr. Mikó Zoltán Az élelmiszerlánc-biztonság rendje, az élelmiszer és a bor eredetvédelme – dr. Nyitrai Zoltán Balázs Birtokpoli ka, agrárszerződések, jogviták rendezése – dr. Király Gábor András Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer alapfogalmai – dr. Mikó Zoltán Mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések – Dr. Gerencsér Balázs A természetvédelem és jogi környezete – Dr. Tardy János Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

61

I. félév 10 K

II. félév -

20 K

-

20 K

-

10 K

-

14 KZ

-

6A

-

14 KZ

-

16 K

-

-

10 K

-

6A

-

14 KZ

-

12 K

-

10 KZ

-

4A

-

8K Gyj

50+60

64


§ ANGOL JOGI SZAKFORDÍTÓ A A szakirányú továbbképzés célja, hogy igazgatási szakképze séggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. Az iratok sokféleségére tekinte el a képzés elsősorban a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem elő . A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyeken a résztvevők elsajá tják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméle és gyakorla alapjait. A  igazgatási képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze főiskolai vagy egyetemi oklevél  B2 szintű komplex (korábban középfokú ‚C’ pusú) államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképze ség (angol nyelven szerze felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerze ére ségi bizonyítvány)  alapfokú számítógépkezelői ismeretek  sikeres nyelvi felvételi vizsga Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) köthe , valamint a hallgatók számát korlátozhatja. A A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) angol jogi szakfordító szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, ezen cím viselésére jogosít. A 137/2008. (V.16.) Korm. rendelet 14. § (8) alapján az angol jogi szakfordító oklevél államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex pusú felsőfokú angol nyelvvizsgának felel meg. A : 2020. szeptember és 2021. február A

: 285.000 Ft/félév

A Balogh Dorka

:

62


§

TANREND tárgyak – oktatók Fordításelmélet – Balogh Dorka

I. félév 8K

II. félév -

III. félév -

Az angol jogi szöveg szerkezete – Unger Anikó Szerződések nyelvi sajátosságai I–II. – Dr. Kovács Tímea EU terminológia I–II. – Balogh Dorka, Dr. Láncos Petra Lea Büntetőjogi terminológia I–II. – dr. Schlemmer Tamás Polgári eljárásjogi terminológia I–II. – dr. Biró Ágnes Györgyi Polgári jogi terminológia I–II. – dr. Balogh Hajnalka

20K

-

-

12K

10K

-

8KZ

16KZ

-

8KZ

8KZ

-

8KZ

8KZ

-

8KZ

8KZ

-

Közjog, Versenyjog – dr. Má yus Ádám

8KZ

-

-

Társasági jog – dr. Má yus Ádám Számítógéppel támogato fordítás – dr. Schlemmer Tamás Írásbeli jogi szaknyelvi kommunikáció I–II.* – Balogh Dorka

8A

-

-

16K

-

-

-

12K

12K

-

12K

12K

-

8K

12K

-

8K

-

-

8K

-

-

4A

-

-

-

18A

-

-

10A

-

-

Gyj

104

102

64

Megtévesztő nyelvi elemek I–II.* – Unger Anikó Fordítástechnika I–II. – Balogh Dorka, Dr. Láncos Petra Lea Common Law terminológia – dr. Rácz Margit Közbeszerzési fogalomrendszer – dr. Schlemmer Tamás EPSO – Felkészülés a versenyvizsgára – dr. Balogh Hajnalka Záróvizsga szakmai előkészítő* – dr. Balogh Hajnalka Záróvizsga nyelvi előkészítő* – Balogh Dorka Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

63


§ JOGI SZAKOKLEVELES GAZDASÁGI SZAKEMBER A A szakirányú továbbképzés célja, hogy a gazdaság különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképze ségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői, vállalkozói vagy más munkaterületeken – jogi szaktudást igénylő komplex – feladataik ellátására. A  műszaki, agrár-, gazdaságtudományok, informa ka, természe udományi képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze oklevél, vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél és szakképze ség B A Magyar Mérnöki Kamara a teljes képzést a szabadon választható továbbképzés keretében 20 pont értékkel elfogadja. A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) jogi szakokleveles [erede szakképze ség] szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Chris án László

64


§

TANREND I. tárgyak – oktatók félév Jogelméle alapismeretek 10 K – Dr. Könczöl Miklós Polgári jogi alapismeretek 20 KZ – Dr. Molnár Sarolta, Dr. Suri Noémi Közjogi alapismeretek 20 KZ – dr. Pátkai Nándor, dr. Varga Ádám Büntetőjogi és eljárásjogi ismeretek 10 K – dr. Székely Ákos EU jog (közjog, magánjog) alapjai – Dr. Gyeney Laura Magánjogi ismeretek – dr. Fejes Gábor Pénzügyi jogi ismeretek – Dr. Halász Zsolt Ákos A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának alapjai – Dr. Szabó Sarolta Társasági jog, csődeljárás, felszámolási eljárás alapjai – dr. Vezekényi Ursula Munkajog és társadalombiztosítás alapjai – dr. Szűcs László Értékpapírjog alapjai – dr. Tomori Erika Bankjog alapjai – dr. Kovács Erika Bezetés a szellemi alkotások jogába, az iparjogvédelembe. A szo vervédelem alapjai – dr. Kovács György Gazdasági jogi jogesetmegoldás* – Dr. Chris án László, dr. Fejes Gábor Záróvizsgára előkészítő komplex gyakorlat* – Dr. Chris án László Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

II. félév

III. félév

IV. félév

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 K

-

-

32 KZ

-

-

8K

-

-

8K

-

-

-

16 KZ

-

-

14 K

-

-

12 K

-

-

-

8K

-

-

-

10 K

-

-

-

-

40 K

-

-

-

20 K

-

-

-

Gyj

60

60

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

65


§ JOGI SZAKOKLEVELES KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKEMBER

A A szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jogi, valamint a kapcsolódó környezettudományi, gazdasági, jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a környezetvédelmi terüle el foglalkozó szakemberek munkáját elősegí k. A  gazdaságtudományok, műszaki, agrár- vagy természe udomány képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze oklevél, vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél és szakképze ség B A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a képzés beszámítható a pedagógus-továbbképzés teljesítésébe. A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Bándi Gyula

66


§ TANREND tárgyak – oktatók Jogelméle alapismeretek – Dr. Könczöl Miklós Polgári jogi alapismeretek – Dr. Molnár Sarolta, Dr. Suri Noémi Közjogi alapismeretek – Dr. Kurunczi Gábor, dr. Pátkai Nándor, dr. Varga Ádám Büntetőjogi és eljárásjogi ismeretek – dr. Szige Imola Környeze udomány és környeze informa ka – Dr. Zlinszky János i . Környezet-gazdaságtan és környeze menedzsment – Dr. Kerekes Sándor, Dr. Szlávik János Környezetjogi elméle alapok – Dr. Bándi Gyula Környezetpoli ka – Dr. Zlinszky János i ., Dr. Bulla Miklós Környezetvédelmi igazgatás általános rész – Dr. Bándi Gyula Környezetvédelmi igazgatás különös rész – dr. Csepregi István Környezetvédelem és polgári jog kapcsolata – Dr. Pump Judit Környezetvédelem és büntetőjog kapcsolata – Dr. Polt Péter EU környezetjogi ismeretek – Dr. Bándi Gyula Nemzetközi környezetjogi alapok – dr. Sulyok Katalin, Dr. Szabó Marcel Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – Dr. Bándi Gyula, dr. Csepregi István, Dr. Kerekes Sándor Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

10 K

-

-

-

20 K

-

-

-

20 K

-

-

-

10 K

-

-

-

14 K

-

-

-

22 KZ

-

-

-

24 K

-

-

-

-

20 K

-

-

-

24 KZ

-

-

-

16 KZ

-

-

-

-

16 K

-

-

-

8A

-

-

-

20 KZ

-

-

-

16 K

-

-

-

-

60 K

-

-

-

Gyj

60+60

60

60

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

67


§ JOGI SZAKOKLEVELES KÖZBESZERZÉSI SZAKREFERENS

A A szakirányú továbbképzés célja a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, alapvető jogi ismeretek meglétét feltételező szakismeretek elsajá tása. A megszerze ismeretek alkalmassá teszik a közbeszerzési szakreferenst arra, hogy akár ajánla evő, akár ajánlatkérő oldalon közbeszerzést teljes körűen előkészítsen és lebonyolítson, egyben nyomon kövesse a közbeszerzési eljárás alapján kötö szerződésekben foglaltak maradéktalan betartását. A  Bármilyen képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze főiskolai vagy egyetemi oklevél.  Az Intézet további feltételhez (pl. közigazgatási szakvizsga, nyelvvizsga, szakmai gyakorla idő, munkakör stb.) köthe a felvételt. A A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) jogi szakokleveles közbeszerzési szakreferens szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 185.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Haszonicsné dr. Ádám Mária

68


§ TANREND tárgyak – oktatók Jogelméle alapismeretek – Dr. Könczöl Miklós Polgári jogi alapismeretek – Dr. Molnár Sarolta Judit, Dr. Pogácsás Ane , Dr. Suri Noémi Közjogi alapismeretek – Dr. Kurunczi Gábor, dr. Pátkai Nándor, dr. Varga Ádám Közbeszerzés-történet, közösségi jogi alapok – dr. Hubai Ágnes, dr. Kovács László Közbeszerzési jogi alapok – Haszonicsné dr. Ádám Mária

I. félév

II. félév

III. félév

10 K

-

-

20 K

-

-

20 K

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

Szerződéses jogi ismeretek I. – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea Közbeszerzési eljárásjog I. – Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya Finanszírozási, pénzügyi jogi ismeretek – Dr. Gregóczki Etelka Versenyjogi ismeretek és a közérdekű szolgáltatások – dr. Barna Orsolya Társasági jog és a közbeszerzés – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea Fenntartható és zöld közbeszerzési ismeretek – dr. Barna Orsolya, dr. Havas-Kovács Gabriella Szerződéses jogi ismeretek – II. – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Szilágyi Zoltán Közbeszerzési eljárásjog II. – Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya Támogatásból megvalósuló közbeszerzések – dr. Hubai Ágnes, dr. Kovács László Közbeszerzési jogorvosla ismeretek – dr. Szilágyi Zoltán Közgazdasági ismeretek – Dr. Mányó-Váróczi Viole a, Korb Zoltán Közbeszerzési jogesetmegoldás – dr. Szilágyi Zoltán Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – Haszonicsné dr. Ádám Mária, dr. Barna Orsolya, Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Szilágyi Zoltán Szakdolgozat konzultáció

8 KZ

-

-

10 KZ

-

-

8K

-

-

10 A

-

-

8A

-

-

-

10 K

-

-

8 KZ

-

-

12 KZ

-

-

8K

-

-

10 KZ

-

-

10 K

-

-

6A

-

-

-

60 K

-

-

Gyj

64+50

64

60

Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

69


§ JOGI SZAKOKLEVELES KULTÚRASZERVEZŐ MENEDZSER A A szakirányú továbbképzés célja, hogy a kultúra és művészet közve tésével foglalkozó intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások, NGO-k stb. vezetői számára biztosítsa a vezetői, valamint más szervező-menedzseri feladataihoz kapcsolódó alapvető jogi és gazdasági, szervezési ismeretek megszerzését. Ennek birtokában a végze szakemberek hatékonyabban képesek vezetői vagy más szervező-koordinátori munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során bizonyos jogi problémákat felismerni és jogi szaktudást is igénylő feladatokat ellátni. A  Bármilyen képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai képzésben) szerze oklevél.  Az Intézet további feltételhez (pl. nyelvismeret vagy nyelvvizsga, szakmai gyakorlat, munkakör stb.) köthe a felvételt. A A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, ezen cím viselésére jogosít. A

: 165.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Gyulai-Schmidt Andrea

70


§

TANREND tárgyak – oktatók Jogelméle alapismeretek – Dr. Könczöl Miklós Polgári jogi alapismeretek – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea Közjogi és EU alapismeretek – Dr. Csink Lóránt, Dr. Szilágyi Pál Béla Közcélú szervezet menedzselése – Dr. Katona Klára Kulturális igazgatás és projektmenedzsment – Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton XX. századi civilizációtörténet – Baják László Kultúrdiplomácia – Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes Pénzügyi jogi alapismeretek – dr. Klicsu László, Dr. Mányó-Váróczi Viole a Kulturális jogi ismeretek – Dr. Papp János Tamás, Dr. Pogácsás Ane Közbeszerzési jogi alapok – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea Szerződéses jogi gyakorlatok – Dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Galambos Henrie Személyügyhöz kapcsolódó jogi ismeretek – dr. Krajecz Laura, Dr. Péterfalvi A la András Támogatásból megvalósuló projektek pénzügyei – Dr. Nyikos Györgyi Kulturális gazdaságtan és marke ng gyakorlata – Horváth Zsolt, Graf Orsolya Projektmenedzsment és pályáza rás – Dr. Katona Klára Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

71

I. félév 8K 18 KZ

II. félév – –

14 KZ

8K

12 K

8A 8A

– –

12 KZ

-

8 KZ

-

4A

-

16 KZ

-

14 K

-

6A

-

8A

-

8K Gyj

76

76


§ JOGI SZAKOKLEVELES ORVOS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER

A A szakirányú továbbképzés célja, hogy az egészségügy különböző területein dolgozó szakemberek számára biztosítsa mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vezetői, vállalkozói vagy más munkaterületeken – jogi szaktudást is igénylő – komplex feladataik ellátására. A  orvos- és egészségtudományi képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze oklevél, vagy főiskolai vagy egyetemi oklevél és szakképze ség A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) jogi szakokleveles [erede szakképze ség] szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Jobbágyi Gábor

72


§

TANREND tárgyak – oktatók A bioe ka alapjai – dr. Mogyorósi Doro ya Jogelméle alapismeretek – Dr. Könczöl Miklós Polgári jogi alapismeretek – Dr. Molnár Sarolta, Dr. Suri Noémi Közjogi alapismeretek – dr. Pátkai Nándor, dr. Varga Ádám Az orvosi jog speciális területei – Dr. Jobbágyi Gábor, dr. Mogyorósi Doro ya Egészségügyi igazgatás és egészségügyi jogi ismeretek – dr. Bende-Szabó Gábor, dr. Páva Hanna Felelősségi rendszer és minőségbiztosítás az egészségügyben – Kalmárné dr. Kőszegfalvi Edit, Szy Ildikó Büntetőjogi és eljárásjogi ismeretek – dr. Székely Ákos A szociális ellátás jogi alapjai – Dr. Molnárné dr. Balogh Márta Munkajogi ismeretek – dr. Szűcs László Társadalombiztosítás – dr. Szűcs László Pénzügyi jog alapismeretek. Az egészségügy finanszírozása – Dr. Halász Zsolt Ákos, Wagner Péter Vállalkozások az egészségügyben – Kalmárné dr. Kőszegfalvi Edit Adatkezelés az egészségügyben – dr. Páva Hanna Egészségbiztosítás – dr. Karczub Péter Európajogi ismeretek – Dr. Pünkösty András Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – Dr. Jobbágyi Gábor Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév 10 K 10 K

II. félév -

III. félév -

IV. félév -

20 KZ

-

-

-

20 K

-

-

-

-

20 KZ

-

-

-

22 KZ

-

-

-

8A

-

-

-

10 K

-

-

-

-

6A

-

-

-

8K 10 KZ

-

-

-

14 K

-

-

-

12 K

-

-

-

6A 6A -

12 K

-

-

-

48 K

-

-

-

Gyj

60

60

62

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

73


§ JOGI SZAKOKLEVELES SPORTSZAKEMBER

A A képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó szakismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő nem jogász szakképze ségű szakemberek számára. A  bármilyen képzési területen alap- vagy mesterképzési szakon szerze oklevél, illetve főiskolai vagy egyetemi oklevél B A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 21.§ (6) bekezdése szerint a képzés beszámítható a pedagógus-továbbképzés teljesítésébe. A A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) jogi szakokleveles sportszakember szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 175.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A Dr. Tóth Tihamér

A KÉPZÉST A MOB, A MPB ÉS AZ EMMI TÁMOGATJA

74


§ TANREND tárgyak – oktatók Jogelméle alapismeretek – Dr. Könczöl Miklós Polgárjogi alapismeretek – Dr. Molnár Sarolta Judit, Dr. Pogácsás Ane , Dr. Suri Noémi Közjogi alapismeretek – Dr. Kurunczi Gábor, dr. Pátkai Nándor, dr. Varga Ádám

I. félév 10 K

II. félév -

III. félév -

20 K

-

-

20 K

-

-

Büntetőjogi és eljárásjogi ismeretek – dr. Szige Imola

10 K

-

-

8K

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

12 KZ

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

-

10 KZ

-

-

10 KZ

-

-

20 KZ

-

-

10 K

-

-

10 K

-

-

-

60 K

-

-

Gyj

60+60

60

60

Spor örténet (magyar és nemzetközi; olimpiai mozgalom) – Dr. Szikora Katalin, dr. Litavecz Anna A sportjog alkotmányos összefüggései, a sport önszabályozása – Dr. Nemes András, dr. Kézsmárki Éva Mónika Sportolók jogállása („státus-jog”, munkajog) – Dr. Nemes András, dr. Kézsmárki Éva Mónika EU és nemzetközi sportszervezetek és sportdokumentumok – dr. Nagy Zsigmond, dr. Szilágyi Zoltán Spor inanszírozás, pénzügyi jog – Dr. Gősi Zsuzsanna Doppingellenes szabályozások – dr. Nagy Zsigmond, dr. Szilágyi Zoltán Magyar testnevelés és spor gazgatás – Dr. Nemes András Szövetségek, versenyrendszer, sportszervezetek – dr. Kézsmárki Éva Mónika Bevezetés a szerződések jogába – dr. Karczub Péter, dr. Szilágyi Zoltán, dr. Zavodnyik József Sportgazdasági ismeretek, sportvállalkozási menedzsment – Dr. Muszbek Mihály Vitarendezés a sportban: hazai és nemzetközi sportbíráskodás – Dr. Kecskés László Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Kézsmárki Éva Mónika, Dr. Muszbek Mihály, dr. Nagy Zsigmond, Dr. Nemes András, dr. Szilágyi Zoltán Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

: A= aláírás

: Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

75


§ KRIMINALISZTIKAI SZAKOKLEVELES RENDVÉDELMI SZAKEMBER

A A képzés célja, hogy a büntetőjogi jogalkalmazás különböző területén működő szakemberek a különleges szakértelmet igénylő kriminalisz kai szakkérdésekben kellő jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (orvostudomány, műszaki tudomány, közgazdasági tudományok) véleményt adó szakértők vizsgála módszereit és a vélemények lényegi kérdéseit a hallgatók kellő mennyiségben elsajá tsák és azokat szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják. A  jogi és igazgatási képzési terület igazgatási képzési ág bűnügyi igazgatási, illetve rendésze igazgatási alap- vagy mesterképzési szakokon (azok szakirányain), valamint a nemzetvédelmi és katonai terület védelmi képzési ág alap- vagy mesterképzési szakjain szerze oklevél, illetve mindezen területek valamelyikén szerze főiskolai vagy egyetemi oklevél és szakképze ség  egyéb képzési területen alapképzésben szerze oklevéllel és szakképze séggel rendelkezők a képzésben akkor vehetnek részt, ha elvégezték a rendőrszervező szakképzést (OKJ 61 861 01 0010 61 03, korábban: OKJ 71 8912 01), és legalább 3 év szolgála idővel rendelkeznek rendésze vagy bűnügyi igazgatási, nemzetbiztonsági, illetve katonai védelmi szakterületen A képző intézmény a felvételt további feltételhez köthe (pl. szakmai gyakorlat, szolgála idő). A A levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) kriminalisz kai szakokleveles [erede szakképze ség] szakképze séget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít. A

: 155.000 Ft/félév

A 2020. szeptember és 2021. február A dr. Tóth Éva

Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.

76


§ TANREND tárgy – oktatók Kriminalisz ka, bizonyításelmélet – Dr. Finszter Géza A büntetőeljárás legfontosabb gyakorla kérdései – dr. Varga Zoltán A szakértői munka keretei – Dr. Varga Tibor Igazságügyi orvostan – Dr. Keller Éva, dr. Szabó Árpád, Dr. Varga Tibor Igazságügyi toxikológia, kábítószer anali ka – Dr. Somogyi Gábor, Csesztregi Tamás Igazságügyi gene ka, személyazonosítás – Dr. Egyed Balázs, Dr. Füredi Sándor, Woller János Helyszíni szemle – Nyomszakértés. Mikro maradványok. Ballisz ka. Dak loszkópia – Dr. Elek Imre, Dr. Gál Tamás, Hegyi István, Nagyné Bánovics Szilvia,Tóth Péter Igazságügyi elmekórtan – Dr. Baraczka Krisz na, dr. Németh Rita Kriminalisz kai azonosítás (hang, beszéd, poligráf, kép, szag) – Fényes Péter, Kreitz Zsuzsanna, Krispán István Igazságügyi könyvszakértői ismeretek – Pótorné Nagy Zsuzsanna, Dr. Jasperné Sztanek Katalin, Kosztovics József Igazságügyi műszaki szakértői ismeretek – Bejczi József, Marossy Szabolcs Gépjárműszakértői munka – Dr. Melegh Gábor A személy elleni bűncselekmények legfelsőbb bírósági gyakorlata, kihallgatási tak ka – dr. Tóth Éva, dr. Petőfi A la Kriminalisz kai írásszakértés és okmányszakértés – Göblyös Imre Gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények – dr. Huszár Gábor Elek, dr. Varga Zoltán Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek* – dr. Tóth Éva és meghívo előadók Szakdolgozat konzultáció Összesen:

J

I. félév 12 K

II. félév -

III. félév -

IV. félév -

4A

-

-

-

4A

-

-

-

26 KZ

-

-

-

14 K

-

-

-

-

10 K

-

-

-

20 K

-

-

-

20 KZ

-

-

-

10 A

-

-

-

-

24 KZ

-

-

-

20 KZ

-

-

-

12 KZ

-

-

-

16 K

-

-

-

-

10 A

-

-

-

10 K

-

-

-

40 K

-

-

-

Gyj

60

60

72

60

: A= aláírás

Gyj= gyakorla jegy

K= kollokvium

Z= záróvizsga

* A tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik.

77


K

I

S Ö

(

)


KARRIER IRODA A Karrier Iroda 2006 óta végzi tevékenységét, legfontosabb feladata az ak v hallgatói éveikben járók pályaorientációja, az elhelyezkedéshez szükséges fellépés, iden tás kialakítása, a végzős és a karon oklevelet szerze hallgatók elhelyezkedésének segítése, valamint a munkaerőpiaci folyamatok vizsgálata. M ?  Diákmunka: már az első félévtől segítünk testhez álló munkát találni, megismerni az alapvető szokásokat, elvárásokat egy munkahelyen – természetesen fizetésért.  Gyakornoki helyek: az állami- és magánszektor jogászi és igazgatási munkahelyeit közve tjük a végzős hallgatóink számára. Így még a tanulási időben „kipróbálhatják” magukat és értékes tapasztalatokat szerezhetnek, illetve segítséget kaphatnak első munkahelyük megszerzéséhez. Jelenleg körülbelül 300, gyakornokot fogadó közigazgatási intézménnyel, bírósággal, állami céggel, ügyvédi irodával, közjegyzőséggel, bankkal és vállala al állunk kapcsolatban.  Képzések, tréningek, előadások: fontos, hogy az egyetemisták és a pályakezdők minél eredményesebben alkalmazkodjanak a különböző szektorok munkaerőpiaci elvárásaihoz. Ebben segítenek képesség- és készségfejlesztéssel, kommunikációval, pályaorientációs és pályakezdést támogató jogi, gazdasági, egyéb szakmai vagy éppen pszichológiai tanácsadással foglalkozó programjaink. Ezekbe a programokba igyekszünk minél jobban bevonni a Karunkon végze öregdiákokat, ezzel is hiteles mintát mutatva a jelenlegi hallgatóknak.  Személyes tanácsadás: tanulási nehézségek, felmerülő pályaorientációs dilemmák megoldásában, információ megtalálásában segítünk fogadóóra jellegű beszélgetéseinken.  Állásajánlatok: az állami- és magánszektor jogászi és igazgatási, valamint más, e szakképze ségekkel betölthető álláshelyeit közve tjük a már oklevéllel rendelkező hallgatóink számára. Évente körülbelül 150 állásajánlat fut be hozzánk, és körülbelül 1000 fő adja le az életrajzát. Ajánljuk figyelmébe rendszeresen frissíte honlapunkat! www.jak.ppke.hu/karrier A Az Intézet által meghirdete karrier tréningek és előadások a PPKE JÁK támogatásával valósulnak meg, így általában díjtalanok a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára. A Karrier Iroda egyéb szolgáltatásai, az állásközve tés, a karrier tanácsadás és egyéb szolgáltatások (pl. próba állásinterjú) szintén díjmentesek. A félévenként több alkalommal megszerveze ProRead olvasásfejlesztési tréning (www.proread.hu) PPKE-hallgatók számára kedvezményesen elérhető.

80


Ü , Tegye fel kérdéseit a pályakezdéssel, életvezetéssel kapcsolatban, vegye igénybe személyes karriertanácsadó és életvezetési szolgáltatásunkat! Időpont-egyeztetés a len elérhetőségeken. J PPKE JÁK Karrier Iroda 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. I. em. 137. Telefon: 06 70 522 8572 és 429 7224 karrier@jak.ppke.hu www.jak.ppke.hu/karrier www.facebook.com/ppkejak.karrier

Állásbörze 2019

Frissen tarto tudás – karrier. 81


SZAKNYELVI KÉPZÉSEK – PROFEX NYELVVIZSGA A Intézet Idegen Nyelvi Lektorátusa félévente hirdet meg joghallgatóknak, jogászoknak és más felsőfokú végze séggel rendelkezőknek szóló szaknyelvi kurzusokat. S  Jogi szaknyelvi terminológia 1–2. (angol, német, francia, olasz)  Üzle -gazdasági szaknyelv (angol, német)  Tárgyalástechnika (angol, német)  Az Európai Unió jogi szaknyelve (angol)  Híres francia bűnesetek  Tárgyalásszimulácó angolul  Legal Wri ng  Law of Contracts  Legal Reasoning  Angol nyelvű szövegértelmezési gyakorlat PROFEX Két féléves felkészítő tanfolyam német vagy angol jogi és közigazgatási szaknyelvből. A Kezdete: az őszi félévben szeptember közepén, a tavaszi félévben pedig február közepén kezdődnek a 10 hetes kurzusok. A meghirdete képzéseket csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani. Intenzitása: he egyszer három tanóra, valamely munkanapon. K A képzéseken a részvétel önköltséges. A költségtérítés összegét az Intézet félévente állapítja meg. A képzés díja nem tartalmazza a tankönyvek árát. A kurzusok ára egy félévre 35.000 Ft. A Profex nyelvvizsgára felkészítő kurzusok ára egy félévre középfokon 36.000 Ft, felsőfokon 40.000 Ft. PROFEX Intézményünk Profex Jogi-és Közigazgatási Bejelente Szaknyelvi Vizsgahely. A Profex nyelvvizsga államilag elismert háromfokozatú, kétnyelvű, szintező, jogi- és közigazgatási szaknyelvi vizsga, amely jelenleg angol és német nyelvből tehető le. A vizsga kétnyelvűsége egyrészt azt jelen , hogy a vizsga a magyarországi nyelvtanulók, illetve a zömében magyar anyanyelvű vizsgázók nemze ségéből fakadó szükségleteinek tesz eleget. Másrészt, a nyelvi közve tő készség vizsgálatára a vizsga mindhárom fokozatán 82


sor kerül. A vizsgákat évente egyszer, áprilisban rendezik meg. A jelentkezés határideje a vizsgaidőszak első napja elő 30. naptári nap. Az országosan egységes vizsgadíjakról a honlap (www.jak.ppke.hu/nyelv) ad tájékoztatást. K Induló szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési félévükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik. F Kuslits Mária – csoportvezető Balogh Dorka – nyelvtanár Unger Anikó – nyelvtanár

Dzsida Orsolya – nyelvtanár Weiszer Mariann – nyelvtanár

J Idegen Nyelvi Lektorátus 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. III. 363. Telefon: 429 7232 lektoratus@jak.ppke.hu www.jak.ppke.hu/nyelv

83


(

)

ÖREGDIÁK ALUMNI PROGRAM Az öregdiák (alumni) program fontos eszköz az Egyetem kezében ahhoz, hogy betöltse azt az értékteremtő és értékőrző célját és küldetését, amelyet maga elé kitűzö . Ehhez mindenekelő szükséges, hogy az intézmény az oklevél megszerzése után is élő kapcsolatot ápoljon a volt hallgatóival, szakmai, kulturális és egyéb programokkal és szolgáltatásokkal támogassa őket, egyú al teret és keretet biztosítson az Alma Matert támogatni kívánók számára. A kölcsönös együ működésen alapuló alumni tevékenység mindkét fél számára egyedülálló értékeket hordoz, és nagyban erősí a „pázmányos” közösségi iden tást.

G Az alumni tevékenység egyik formája a kötetlen formában megrendeze , kapcsolatépítésre, bará és szakmai beszélgetésekre kiválóan alkalmas összejövetel. Jó példa erre a kari öregdiák találkozó, vagy a Gradus banke , ahol a Kar Gradus ad Facultatem öntevékeny csoportjának régi és új hallgatói gyűlnek össze, hogy kicseréljék a szervezet működésével kapcsolatos gondolataikat és átadják egymásnak tapasztalataikat. Fontos cél, hogy a szakmai munka elvégzése közben alumni közösségé formálódó egykori hallgatók élő kapcsolatot ápoljanak a még diák társaikkal.

T A programok másik csoportjára inkább a szakmaiság jellemző. Az Intézet jelenleg 30 szakon hirdet képzést, ennek a fele saját akkreditáció. A szakirányú továbbképzéseken közel 3000 szakember szerze oklevelet, munkájukhoz és szakmai előmenetelük sikeréhez kíván támogatást nyújtani a Pázmány Törzsasztal rendezvény sorozat. 2011 januárjától rendszeresen szervezünk szakmai találkozókat az egyes szakirányokon végze hallgatók számára. Az Intézet zártkörű rendezvényein, ahová a szak valamennyi oktatóját is várjuk, egy-egy felkért előadó előadást tart az ado szakterület legfontosabb, időszerű témáinak valamelyikéről, kiemelkedő jelentőségű, aktuális jogalkotási kérdésekről. A szakmai műhelytalálkozónak a naprakész szakismeretek megszerzése melle egyik legfontosabb célja, hogy az azonos szakterüle el foglalkozók számára lehetőséget teremtsen egykori hallgatótársaikkal, kollégáikkal, pályatársaikkal való kapcsola elvételre, illetve, hogy elősegítse újabb szakmai kapcsolatok kiépítését és ápolását.

84


(

)

2019 tavaszán megrendeze Törzsasztal találkozók:  A pénzügyi szektor a digitalizáció kapujában, avagy milyen új jogkérdéseket vet fel a rohamosan terjedő digitalizáció a pénzügyi szektorban (és nemcsak a pénzügyi szektorban)?!  Az alterna v finanszírozási megoldások jogi dilemmái  Sajtószabadság és internetszabályozás  Hány bőrt lehet lehúzni az adócsalókról?  Lehetőség vagy mumus? Az értékpapírosítás megújult európai szabályai  A jövő bírósága – Digitalizáció az igazságszolgáltatásban

P

K

A törzsvásárlói kártyák mintájára létrehozo Pázmány Kártya lehetőséget nyújt a Kártyabirtokos hallgatóink és öregdiákjaink számára, hogy az Egyetem és a karok különböző saját szolgáltatásainál (könyvtárhasználat, informa kai labor használata, rendezvényeken való részvétel, munkaerő piaci esélyeket javító tréningek stb.), illetve az intézménnyel szerződésben álló szolgáltatóknál (kulturális intézmények, üzletek, vendéglátóhelyek, sport- és szabadidős intézmények, stb.) kedvezményeket vegyenek igénybe.

Elfogadóhelyek: www.alumni.ppke.hu/kedvezmenyek/pazmany-kartya 85


I

,


OKTATÓINK dr. Aczél-Partos Adrienn megbízo oktató dr. Agócs Ilona megbízo oktató dr. Andor Krisz na senior jogtanácsos Dr. Auer Ádám adjunktus Baják László történész, szakmuzeológus Balogh Dorka nyelvtanár dr. Balogh Hajnalka jogász-nyelvész dr. Balogh Zsolt c. egyetemi docens, tanácselnök Dr. Balogh-Békesi Nóra egyetemi docens Dr. Bán Dániel adjunktus Dr. Bándi Gyula tanszékvezető, egyetemi tanár, ombudsmanhelye es Dr. Bara Zoltán professor emeritus, Versenytanács-tag Dr. Barabás Andrea Tünde osztályvezető, tudományos főmunkatárs, főtanácsos, egyetemi tanár Dr. Baraczka Krisz na igazságügyi ideg- elmeszakértő dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó dr. Bartal Géza tanácselnök Dr. Bartóki-Gönczy Balázs adjunktus Bejczi József igazságügyi műszaki szakértő Dr. Békés Ádám egyetemi docens Dr. Békés Balázs adjunktus Dr. Belovics Ervin tanszékvezető, egyetemi tanár, legfőbb ügyész helye es

PPKE JÁK, Informa kai Oktatási Csoport Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Magyar Nemze Bank Nemze Közszolgála Egyetem Magyar Nemze Múzeum, Történe Tár PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus Európai Unió Bírósága PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Kúria PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék Budapes Corvinus Egyetem PPKE JÁK, Környezet- és Versenyjogi Tanszék

Budapes Corvinus Egyetem, Gazdasági Versenyhivatal Országos Kriminológiai Intézet, Nemze Közszolgála Egyetem Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Magyar Közbeszerzési Intézet Kúria, Polgári Kollégium Nemze Közszolgála Egyetem Nemze Szakértői és Kutató Központ PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék, Legfőbb Ügyészség

88


Dr. Bende-Szabó Gábor egyetemi docens, kandidátus, egyéni ügyvéd Dr. Benke Gábor ügyvéd dr. Berkes Lilla megbízo oktató dr. Bertényi Imre ügyész dr. Biró Ágnes Györgyi felügyele tanácsadó Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára habilitált egyetemi docens, intézetvezető, rektorhelye es dr. Bodor Mária ny. bíró Dr. Bodzási Balázs tanszékvezető egyetemi docens dr. Boronkay Miklós ügyvéd Dr. Bory Noémi adjunktus dr. Bo ka Viktor bizo sági tag dr. Boytha Györgyné ny. c. egyetemi docens Böszörményiné dr. Kovács Katalin tanácselnök Dr. Bulla Miklós ny. egyetemi docens Dr. Chris án László adjunktus Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró dr. Császár P. Emőke tanácselnök dr. Csepregi István ügyvezető igazgató Csesztregi Tamás osztályvezető, főtanácsos Dr. Csink Lóránt egyetemi docens dr. Csőke Andrea bíró Dr. Csöndes Mónika adjunktus Csörgő Zoltán megbízo oktató

Széchenyi István Egyetem

Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék Legfőbb Ügyészség Magyar Nemze Bank Szegedi Tudományegyetem, Üzle Jogi Intézet

Budapes Corvinus Egyetem Szecskay Ügyvédi Iroda PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék Európai Bizo ság

Kúria

PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék Alkotmánybíróság Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium Zöld Jog K . Nemze Szakértői és Kutató Központ PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék Kúria, Polgári Gazdasági Kollégium Budapes Corvinus Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem

89


Dr. Darák Péter elnök dr. Debisso Kinga megbízo oktató dr. Dencs Zoltán ügyvéd Dr. Deres Petronella tudományos főmunkatárs dr. Dobrotka-Mayer Annamária kabinet munkatárs Dr. Dorseay, Colleen

Kúria

Dr. Egyed Balázs igazságügyi gene kus szakértő Elek Imre igazságügyi nyomszakértő Éliás László ingatlanszakértő, mérnök-közgazdász Eplényi Kata nemzetközi irodavezető dr. Farkas A la László tanácselnök Dr. Farkas Krisz na kirendelt ügyész dr. Farkas Péter Pál pénzügyi szakértő Dr. Fazakas Gergely egyetemi docens dr. Fehér Miklós Zoltán főosztályvezető dr. Fejes Gábor ügyvéd Fényes Péter hangmérnök, igazságügyi szakértő Dr. Finszter Géza kandidátus, egyetemi tanár dr. Forrai-Nagy Enikő ügyvezető Dr. Frivaldszky János tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelye es Dr. Füredi Sándor főtanácsos, irodavezető Dr. Gál Judit tanácselnök Dr. Gál Tamás ny. igazságügyi szakértő dr. Gálfalvi Géza jogtanácsos

Eötvös Loránd Tudományegyetem

PPKE JÁK, Európajogi Tanszék Dencs Ügyvédi Iroda Országos Kriminológiai Intézet Igazságügyi Minisztérium University of St. Thomas

Nemze Szakértői és Kutató Központ

Balassi Intézet Kúria Országos Kriminológiai Intézet

Budapes Corvinus Egyetem Igazságügyi Minisztérium Oppenheim Ügyvédi Iroda Magyar Rádió Zrt. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Máltai Szeretetszolgálat PPKE JÁK, Jogbölcsele Tanszék

Nemze Szakértői és Kutató Központ Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium

Erste Bank Hungary Zrt.

90


Dr. Garamvölgyi Balázs főosztályvezető-helye es ügyész Dr. Gárdos Péter ügyvéd Dr. Gelencsér Dániel jogi ügyintéző Gellért Csilla pszichoterapeuta-szakpszichológus Dr. Gerencsér Balázs egyetemi docens dr. Goldea Zsuzsanna főosztályvezető-helye es ügyész Göblyös Imre igazságügyi írás- és okmányszakértő Dr. Gősi Zsuzsanna egyetemi docens Dr. Gregóczki Etelka egyetemi docens Dr. Gyeney Laura egyetemi docens Dr. Gyulai-Schmidt Andrea egyetemi docens Dr. Gyulavári Tamás tanszékvezető egyetemi tanár dr. Gyurkovics Sándor Károly megbízo oktató Dr. Hajas Barnabás egyetemi docens, főosztályvezető Dr. Halász Zsolt Ákos tanszékvezető egyetemi docens dr. Halmos Krisz na osztályvezető ügyész Haszonicsné dr. Ádám Mária főigazgató dr. Havas-Kovács Gabriella környezetvédelmi szakjogász, főosztályvezető Hegyi István ny. igazságügyi fegyverszakértő dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd Dr. Heutger, Viola egyetemi docens Hidvéginé dr. Erdélyi Erika vagyonnyilvántartási osztályvezető dr. Horányi Márton ügyvéd Dr. Horváth E. Írisz adjunktus, gazdasági igazgató

Legfőbb Ügyészség Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda Kúria Mérei Ambulancia PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék Legfőbb Ügyészség Nemze Szakértői és Kutató Központ Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemze Közszolgála Egyetem PPKE JÁK, Európajogi Tanszék PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Jogi Tanszék, Igazságügyi Minisztérium PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék Legfőbb Ügyészség Köztársasági Elnöki Hivatal Közbeszerzési Hatóság

Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda Universität Salzburg Nemze Földalapkezelő Szervezet Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék

91


Horváth Zsolt igazgató dr. Hubai Ágnes ügyvéd dr. Huszár Gábor Elek r. százados Ignéczi Hajnalka klinikai és mentálhigiéniai igazságügyi szakpszichológus, igazságügyi pszichológus szakértő Dr. Jasperné Sztanek Katalin igazságügyi könyv- és adószakértő Dr. Jobbágyi Gábor kandidátus, professor emeritus dr. Judiné dr. Vida Angéla főosztályvezető ügyész dr. Juhász Dorina tanácsadó Kalmárné dr. Kőszegfalvi Edit főtanácsos Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton habilitált egyetemi docens dr. Kanta Tünde biztonsági igazgató dr. Karczub Péter ügyvéd Dr. Kártyás Gábor adjunktus Dr. Katona Klára intézetvezető, habilitált egyetemi docens Dr. Katona Sándor tanácselnök Dr. Kecskés László egyetemi tanár Dr. Keller Éva ny. orvosszakértő Dr. Kengyel Ákos egyetemi tanár Dr. Kerekes Sándor egyetemi tanár Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes egyetemi docens dr. Kézsmárki Éva Mónika sportszakember dr. Kincses A la bíró dr. Király Gábor András ügyész

Pannon Filharmonikusok Hubai Ügyvédi Iroda Nemze Nyomozó Iroda

Nemze Szakértői és Kutató Központ PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék Legfőbb Ügyészség Alkotmánybíróság Bács-Kiskun Megyei Kórház Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nemze Vagyonkezelő Zrt. Havasi és Karczub Ügyvédi Iroda PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

Kúria Pécsi Tudományegyetem

Budapes Corvinus Egyetem Kaposvári Egyetem PPKE BTK, Nemzetközi és Poli katudományi Intézet III. kerüle Torna- és Vívó Egylet Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium Vas Megyei Főügyészség

92


dr. Klicsu László c. egyetemi docens dr. Koday Zsuzsanna tanácselnök Dr. Koltay András egyetemi tanár, rektor dr. Konnerth György Balázs irodavezető Korb Zoltán könyvvizsgáló, egyéni vállalkozó dr. Korencsi A la főosztályvezető Kosztovics József igazságügyi könyvszakértő, igazgató dr. Kovács Erika elnök dr. Kovács György ügyvéd dr. Kovács Helga Mariann tanácselnök dr. Kovács Krisz án megbízo oktató dr. Kovács László fő tkár dr. Kovács Tímea vezető oktató Dr. Könczöl Miklós adjunktus Dr. Kőrösi István egyetemi docens dr. Kraudi Adrienne ügyvéd Kreitz Zsuzsanna rendőr alezredes Krispán István poligráfus vizsgáló Dr. Kurunczi Gábor tanácsadó dr. Lánchidi Csaba szakmai tanácsadó Dr. Láncos Petra Lea egyetemi docens Dr. Landi Balázs egyetemi docens dr. Liber Ádám ügyvéd dr. Litavecz Anna megbízo oktató

PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék, Nemze Közszolgála Egyetem Barna Orsolya Ügyvédi Iroda

Magyar Nemze Bank Nemze Szakértői és Kutató Központ MNB, Pénzügyi Békéltető Testület

Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium PPKEJÁK, Polgári Jogi Tanszék Közbeszerzési Hatóság Dr. Kovács Nyelvstúdió PPKE JÁK, Jogbölcsele Tanszék PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Nabarro Olswang Ügyvédi Iroda ORFK Készenlé Rendőrség Nemze Szakértői és Kutató Központ Alkotmánybíróság Miniszterelnökség PPKE JÁK, Európajogi Tanszék PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék Baker McKenzie

93

93


dr. Luszcz Viktor megbízo oktató Dr. Lux Ágnes szakértő Dr. Mányó-Váróczi Viole a adjunktus Marossy Szabolcs üzemeltetési igazgató Dr. Martonyi János professor emeritus, kandidátus dr. Matosek Edina bíró dr. Má yus Ádám ügyvéd Dr. Melegh Gábor c. egyetemi tanár Menczingerné dr. Bokor Andrea ügyvéd Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna bíró Dr. Metzinger Péter egyetemi docens, ügyvéd dr. Mikó Zoltán Választo bíróság elnöke dr. Miks Antal irodavezető ügyvéd dr. Mogyorósi Doro ya orvos, jogász, ügyvivő szakértő Dr. Molnár Sarolta Judit adjunktus Dr. Molnárné dr. Balogh Márta adjunktus Dr. Muszbek Mihály c. egyetemi docens Nádori Péter újságíró dr. Nagy Gábor Bálint óraadó dr. Nagy Zsigmond elnök, c. egyetemi tanár Nagyné Bánovics Júlia főtanácsos, igazgató, igazságügyi ujjnyomatszakértő Dr. Nemes András ügyvéd dr. Német Zsolt ügyész dr. Németh László tanácselnök

Interna onal Organiza on for Migra on PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet PEGACONSULT K . Szegedi Tudományegyetem Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda Budapes Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium Kúria Budapes Corvinus Egyetem Nemze Agrárgazdasági Kamara Dr. Miks Ügyvédi Iroda Semmelweis Egyetem PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Testnevelési Egyetem Lapcom Zrt. PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék Nemze Sportügynökség Nonprofit K . Nemze Szakértői és Kutató Központban

Dr. Nemes András Ügyvédi Iroda Legfőbb Ügyészség Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium

94


dr. Németh Rita igazságügyi pszichológus szakértő, jogász dr. Németh Sándor ügyvéd Dr. Nyikos Györgyi Gizella egyetemi docens dr. Nyitrai Zoltán Balázs szakértő dr. Nyujtó Ferenc ny. tanácsadó dr. Orgován Eszter megbízo oktató dr. Osvald Csilla bíró Dr. Osztovits András Mihály tanszékvezető egyetemi docens Dr. O István főügyész dr. Őry Tamás minisztériumi főtanácsos Palasikné dr. Kirschner Dóra főosztályvezető dr. Papp János Tamás médiatudományi munkatárs Dr. Par Katalin tudományos főmunkatárs dr. Pasquale Gergő megbízo oktató dr. Pátkai Nándor tkárságvezető dr. Páva Hanna főigazgató-helye es dr. Péceli Ádám ügyész dr. Péter-Delbó Márta jogi szakreferens Dr. Péterfalvi A la András c. egyetemi tanár, elnök dr. Petőfi A la r. vezérőrnagy, főosztályvezető Dr. Pogácsás Ane adjunktus Dr. Polt Péter legfőbb ügyész, c. egyetemi tanár dr. Pomeisl András József főtanácsadó Pótorné Nagy Zsuzsanna igazságügyi könyvszakértő

PszichoKontroll Szakértői és Tanácsadó K .

Szecskay Ügyvédi Iroda Nemze Közszolgála Egyetem Worldwide Clinical Trials

Európai Külügyi Szolgálat Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Károli Gáspár Református Egyetem Fejér Megyei Főügyészség Pénzügyminisztérium Magyar Nemze Bank Nemze Média- és Hírközlési Hatóság Országos Kriminológiai Intézet

Igazságügyi Minisztérium Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság Legfőbb Ügyészség Igazságügyi Minisztérium Nemze Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ORFK, Bűnügyi Főigazgatóság PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék Legfőbb Ügyészség Kúria, Polgári Kollégium Nemze Szakértői és Kutató Központ

95


dr. Printz János ügyvezető igazgató Dr. Pump Judit vezető főtanácsos Dr. Pünkösty András adjunktus dr. Rácz Margit sztviselő Dr. Raffai Katalin Edit egyetemi docens dr. Remetei Filep Zsuzsanna senior tanácsadó Dr. Rieger László tanácsadó, kandidátus Dr. Rösler, Hannes dr. univ. Sabjanics István megbízo oktató dr. Sághy Mária tanácselnök Salamonné dr. Piltz Judit bíró dr. Sántha György vezető tanácsadó dr. Sárai József irodavezető Dr. Schanda Balázs tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró dr. Schlemmer Tamás megbízo oktató dr. Seereiner Imre ny. ügyész, c. egyetemi docens Dr. Smuk Péter egyetemi tanár, dékán Dr. Somogyi Gábor c. egyetemi tanár, igazságügyi toxikológus szakértő dr. Sperka Kálmán tanácselnök dr. Sulyok Katalin tanársegéd Dr. Suri Noémi adjunktus dr. Sükösd Péter jogi és compliance vezető dr. Szabados György Dávid szakértő dr. Szabó Árpád adjunktus, klinikai főorvos

Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló K . Alapvető Jogok Biztosának Hivatala PPKE JÁK, Európajogi Tanszék Kúria, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék PwC Magyarország K .

Universität Siegen PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék, Nemzetközi Közjogi Tanszék Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium Kúria eGov Tanácsadó K . Gazdasági Versenyhivatal PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék

Széchenyi István Egyetem, NKE

Kúria Eötvös Loránd Tudományegyetem PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék METRO Kereskedelmi K . Budapes Orvosszakértői Intézet Szegedi Tudományegyetem

96


dr. Szabó Dániel Viktor ügyvéd dr. Szabó Endre Győző elnökhelye es dr. Szabó György ügyész dr. Szabó Imre ügyész Dr. Szabó Marcel tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró Dr. Szabó Sarolta egyetemi docens Dr. Szalai Ákos egyetemi docens dr. Szamosi Katalin ügyvéd, elnök dr. Szaniszló Norbert megbízo oktató dr. Szántó Tibor ügyvéd dr. Szathmáry Zoltán ügyész dr. Szatmáry István jogi igazgató dr. Száz Ágnes ügyvéd dr. Szente István szakértő dr. Székely Ákos kollégiumvezető, c. egyetemi tanár dr. Szige Imola PhD-hallgató Dr. Szikora Katalin egyetemi docens Dr. Szilágyi Ferenc adjunktus Dr. Szilágyi Pál Béla egyetemi docens dr. Szilágyi Zoltán ügyvéd Dr. Szlávik János egyetemi tanár Dr. Szomora Zsolt dékánhelye es, egyetemi tanár dr. Szűcs András osztályvezető ügyész Szűcs Lajos ny. okl. közlekedésmérnök

Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda Nemze Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Legfőbb Ügyészség Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Osztálya PPKE JÁK, Európajogi Tanszék

PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

MorleyAllen & Overy Ügyvédi Iroda Legfőbb Ügyészség Mediaworks Hungary Zrt. Dr. Száz Ágnes Ügyvédi Iroda

Kúria, Büntető Kollégium PPKE JÁK Doktori Iskola Testnevelési Egyetem PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, a Versenyjogi Kutatóközpont vezetője Dr. Szilágyi Zoltán Ügyvédi Iroda Eszterházy Károly Egyetem Szegedi Tudományegyetem Legfőbb Ügyészség

97


dr. Szűcs László ügyvezető igazgató Szy Ildikó szakmai tanácsadó Dr. Tallódi Zoltán főosztályvezető-helye es Dr. Tamási Erzsébet megbízo oktató Dr. Tardy János c. egyetemi tanár dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva ny. mestertanár, az Alkotmánybíróság volt tagja Tolnainé dr. Tóth Veronika fő tkár dr. Tomori Erika ügyvéd, c. egyetemi docens dr. Tomori Pál igazgató Dr. Tóth András Versenytanács elnöke dr. Tóth Éva c. egyetemi tanár, ny. kúriai bíró Tóth Péter ny. igazságügyi fizikus szakértő Dr. Tóth Tihamér dékánhelye es, egyetemi tanár dr. Tö ős Ágnes migrációs szakdiplomata Tudisconé Gyöngyösy Éva az Igazgatóság tagja Unger Anikó nyelvtanár dr. Varga Ádám megbízo oktató dr. Varga Árpád igazgató dr. Varga Edit Mária bíró Dr. Varga Tibor egyetemi tanár dr. Varga Zoltán ny. bíró Dr. Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, alkotmánybíró Vermaas-Ziegler Szilvia angoltanár

Pénztárak Garancia Alapja Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazságügyi Minisztérium PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék Budapes Gazdasági Főiskola

Magyar Vámügyi Szövetség Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda MSZSZ Előadóművészi Jogvédő Iroda Gazdasági Versenyhivatal

PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék Magyarország Állandó Képviselete az Európai Unió melle Sberbank Magyarország Zrt. PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus Fővárosi Főügyészség KPMG Tanácsadó K . Kúria, Polgári Kollégium Szegedi Tudományegyetem Kúria, Büntető Kollégium PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék

98


dr. Vezekényi Ursula tanácselnök Dr. Vókó György professor emeritus Wagner Péter főosztályvezető Woller János főtanácsos dr. Zavodnyik József ügyvéd Dr. Zlinszky János i . tudományos tanácsadó, egy. docens dr. Zoltán Levente bírósági végrehajtó dr. Zsolnai Andrea ügyész

Kúria, Polgári Kollégium PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemze Szakértői és Kutató Központ KLART SZABÓ Legal Ügyvédi Társulás PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék dr. Zoltán Levente Önálló Bírósági Végrehajtói Iroda Legfőbb Ügyészség

A DEÁK FERENC INTÉZET MUNKATÁRSAI név .S M intézetvezető

szobaszám mellék e-mail 139/C 224 deak@jak.ppke.hu

S A tanulmányi csoportvezető, Karrier Iroda vezető

139/B

B P É oktatásszervező

139/A

342

bakone.petocz.eva@jak.ppke.hu

C R oktatásszervező

139

224

czekus.rita@jak.ppke.hu

139

338

havasmezoi.gergely.ferenc@jak.ppke.hu

P M oktatásszervező

139

381

perczel.monika@jak.ppke.hu

T G oktatásszervező

139/A

340

toth.gyorgyi@jak.ppke.hu

H G oktatásszervező

F

sergo.andras@jak.ppke.hu tel.: 06 70 522 8572

99


TÉRKÉP

A PPKE JÁK Deák Ferenc Intézet megközelíthető az alábbi BKK járatokkal:  9 jelzésű autóbusszal, vagy 83-as jelzésű trolibusszal a Szentkirályi utcai megállóig  5, 7, 8E, 108E, 110, 112, 115, 133E, 178 jelzésű autóbusszal az Uránia megállóig  47-es vagy 49-es jelzésű villamossal, illetve 3-as vagy 4-es metróval a Kálvin téri megállóig  2-es metróval a Blaha Lujza térig vagy az Astoria megállóig, majd egy megálló autóbusszal az Urániáig  4-es metróval vagy 4-6-os villamossal a Rákóczi téri megállóig  4-6-os villamossal a Harmincke esek tere megállóig 100


Profile for Jogi Kar Pázmány

Deák Ferenc Továbbképző Intézet Tájékoztató 2020/2021  

Ebben a dokumentumban megtekintheti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Deák Ferenc Továbbképző Intézet sz...

Deák Ferenc Továbbképző Intézet Tájékoztató 2020/2021  

Ebben a dokumentumban megtekintheti a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán működő Deák Ferenc Továbbképző Intézet sz...

Profile for ppkejak
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded