Page 1

3

4


▲CONCE P TS K E T CH

T hef i na l de s t i na t i onr e pr e s e ntt hef l a ts a ndf l oor , whe r e

t heupwa r dc ur v eof t hef l oorr e f l e c t sl i ghts of t l yt obr i ght e nupt hef i na l r e s t i ngpl a c e . T hes k y l i ghtc r e a t e sawa l l wa s hi nge f f e c t , l i ght sbounc eof f a ndc a s ts ha dowsdown one a c hbumpe r . T y peof s i ghtonewoul de x pe r i e nc ewhi l e l ook i ngupf r om t heoc e a nf l oor , whi l el i ght sbounc ea nd da nc ea r oundt r a i l i ngt heoc e a nwa v e s .

T hef l oorof dr a ma t i cwa v ea l l owsonet owa l kt hr ough, ▲L I GHTDI A GR A MDR A WI NG

wi t ht hei l l us i onof be i ngc a r r ybyt heoc e a nt i de . T he wa v ywa l k wa ye l e v a t ef r om ahi ghpoi ntt oal owe rpoi nt , i ndi c a t i ngs i nk i ngmot i on. T hewa l k wa y r e f l e c tl i ght di f f e r e nt l yone a c hl oc a t i on. T hes k y l i ghthi t t i ngt het wo wa l l sa l ongt hema i nwa l k wa yt omi mi ct hewa yl i ght l e a kt hr ought hewa t e r .


▲CONCE P TDR A WI NG

T het he meof t hede s i gni nqui r e st hei de a

of de a t hf a l l i ngt ot hebot t om of t heoc e a n f l oor . P e a c e f ul gl a c eof s unl i ghtr e f l e c tof f t hes a ndyf l oora nds of t l ybr i ght e ni ngup t hef i na l r e s t i ngpl a c e . T hedr a ma t i cwa v e y f l oori sus e dt omi mi conebe i ngs unka nd dr i f t e ddownbyt hepowe rof oc e a nt i de s . T het he meof oc e a nwa v e si sr e pe a t e dl y i nf e r r e dbyt henume r ouswa v e sa nds of t c ur v e st ha te mbe dde di nt ot hes t r uc t ur e .

▲CONCE P TMODE LS T UDY I NGL I GHTR E F L E CT I ON

example  
example  
Advertisement