Issuu on Google+


SEVE fall winter 2016 “1984” is the costume design inspired from the George Orwell’s novel “1984” which describes the suffering in society that ruled by autocracy which use language to control people. As the consequence, caused new generation who has different thoughts to design the new costume that represent rebellion. The design uses a poppunk style which is represented in order to act for the rebellion, as well as using the language from the novel 1984 that used for controlling people because language is the main part that lead the story by using print, texture, dyeing and collaging.

URBAN EGDE


ERITY

ANARCHY


spring summer 2016

concept design to make a combination between acid trip and metal music, I used leathers and metallic materials to represent metal and punk style. the silhouette of costume used a surrealism art in order to deceive the audiences to imagine the models as hauted monsters like they are drugged.

inspiration

surrealism

Psycho

for the Making of the music video, manson was inspired by his first “acid trip”. this made the video looked twisted and illusive, everyone in the video dressed weirdly. audiences will feel like they are hallucinated by the acid trip and imagine their own monsters.

punk

from the music video “sweet dreams” by marilyn manson, an american metal singer who has hardcore look and introduces himself as an antichrist superstar.


TR IP


spring summer 2015


ice cream symbolizes freshness and youth. ice cream also means a teenage life, you have to do what you want in this part of life before it melts. the brand’s font is made from ice cream too.

the 15-25 years old people whose parents are rich. these people are stubborn, confident and playful. they think they are smarter than adults. their careers are usually either students, artists, musicians, djs or careers that conservative people do not allow their children to be. they love to be unique because they are attention seekers.

target

logo identity in asian society, young people have to obey and respect adults which causes the repression and makes an identity of rebellion. same as “peaq�, the brand which represents the rebellion of teenagers that want to protest adults. in the colorful and playful clothes, it hides the social satire.

these people usually do activities with friends such as driving sport car, playing game, playing music instrument, having party or seeing concert. their favorite music genres are pop, rock and hiphop. they love unique items

XOXO

lifestyle

fashion show invitation card packaging


L TA ME


DS EN T E ECOR RT AI QR N EA

MENT PEA QR AIN R EC TE

NTERTAINME NT SE D P OR

AQ REC O T PE R DS EN EN M


AW 2016


ー リ ェ ジ

ー リ ベ

ピーク


Name : Natthkarn Dusitakorn (Soul)

Birthday : Jan 6, 1990 Gender : Male

Zodiac :Sagittarius

Blood Type : O

Love : His family, Cats, Games, Soulfam and Banana Hate : Durian

Favourite Colour : Red

Quote : Yo!

1 and only

175

54

Year : 2015 From : Peak

* made with love(did not make love), so , take care of it.*


PACKAGING DESIGN

SET YOGHURT Pastel Yogurt

ÇÑÊ´Ø

¶ŒÇÂ, ½Ò, ªŒÍ¹ ©ÅÒ¡½ÒáÅТŒÒ§¶ŒÇ ¡Å‹Í§ºÃèØ

á¹Ç¤Ô´

Plastic Plastic(Flexible) Paper

á¹Ç¤Ô´·Õ赌ͧ¡ÒùÓàʹͤÇÒÁ໚¹ÍÍÏ᡹Ԥ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÅÇ´ÅÒ·Õè áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁªÒµÔáÅФÇÒÁÊ´ãËÁ‹ ÀҾ⤹Á·Õèá·ÐàÅçÁËÞŒÒ Í‹ҧÍÔÊÃз‹ÒÁ¡ÅÒ§·Ø‹§ËÞŒÒà¢ÕÂÇ¢¨Õã¹Çѹ·ÕèÍÒ¡ÒÈÊ´ãÊ ·ÓãËŒ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒµÑÇàͧ¡ÓÅѧºÃÔâÀ¤âÂà¡Ôϵ·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡¹Áâ¤Ê´ãËÁ‹¨Ò¡¿ÒÏÁ¨ÃÔ§æ ÁÒ¡¡Ç‹ÒâÂà¡Ôϵ·Õèä´Œ¨Ò¡âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐÊÒà˵طÕè㪌ÊÕâ·¹¾ÒÊà·Å (Pastel) à¾ÃÒÐ໚¹ÊÕ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊ֡ʺÒ¼‹Í¹¤ÅÒ áÅеŒÍ§¡ÒÃãËŒ ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ÃÙŒÊÖ¡ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ͋͹⹨ҡ¤ÇÒÁ¾Ô¶Õ¾Ô¶Ñ¹¢Í§¼ÙŒ¼ÅÔµ

ORGANI CM FROM DE ILK MA

PLAIN YOGHURT barcode

MADE FROM ORGANIC MILK

M

M

¼ÅÔµâ´Â á´ÃÕèâÎÁ 100/1 ËÁÙ‹11 ¶.ÁÔµÃÀÒ¾ µ.¾ÞÒàÂç¹ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30320 â·Ã. 089-801-9988

SET YOGHURT

ʋǹ»ÃСͺâ´Â»ÃÐÁÒ³ : âÂà¡Ôϵ¹Á⤠100%

âÂà¡ÔϵÃʸÃÃÁªÒµÔ PLAIN YOGHURT

âÂ

à ¡ ÔÃ

µ à Ê

SET YOGHURT

¸ Ã Ã Á ª Ò µÔ µ Ã Ò á

´Ã

ÕèâÎÁ

¹éÓ˹ѡÊØ·¸Ô

130 ¡ÃÑÁ

Top

´ÙÇѹËÁ´ÍÒÂØ㵌ºÃèØÀѳ±

Front

Back

Isometric

¡ÒÃÍ͡ẺÃٻ⤹Á

ªŒÍ¹¾ÅÒʵԡÊÕãʢ؋¹ ¤ÇÒÁÂÒÇ 6 «Á. ¾ÔÁ¾ÅÒÂËÞŒÒÊÕ¢ÒÇ ºÃÔàdz´ŒÒÁ¨Ñºà¾×èÍ ãˌ⤹ÁÂ×¹

àÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡ÅÒ§¢¹Ò´ 7.5 «Á.

M ORGANIC FRO MIL DE K MA

ºÍ¡ÃÊªÒµÔ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

M

à¡ÔÃ

µ à Ê

SET YOGHURT

¸ Ã Ã Á ª Ò µÔ µ Ã Ò á

´Ã

ÕèâÎÁ

ÊÑÞÅѡɳ ºÍ¡ÃʪҵÔ

´ŒÒ¹«ŒÒ¢ͧ¡Å‹Í§ : ºÍ¡·ÕèÁҢͧ¼ÅÔµÀѳ±

ÊÓËÃѺແ´ ºÃèØÀѳ± ºÒÏ⤌´

5 «Á.

¢ŒÍÁÙżٌ¼ÅÔµ

barcode

3.5 «Á.

SET YOGHURT

âÂà¡ÔϵÃʸÃÃÁªÒµÔ PLAIN YOGHURT

¶.ÁÔµÃÀÒ¾ µ.¾ÞÒàÂç¹ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30320 â·Ã. 089-801-9988

ʋǹ»ÃСͺ

SET YOGHURT

ʋǹ»ÃСͺâ´Â»ÃÐÁÒ³ : âÂà¡Ôϵ¹Á⤠100%

âÂà¡ÔϵÃʸÃÃÁªÒµÔ

barcode

PLAIN YOGHURT

ºÃÃ¨Ø 6 ¶ŒÇÂ

ʋǹ»ÃСͺâ´Â»ÃÐÁÒ³ : âÂà¡Ôϵ¹Á⤠100%

¹éÓ˹ѡÊØ·¸Ô

´ŒÒ¹¢ÇҢͧ¡Å‹Í§ : ºÍ¡¢ŒÍÁÙŢͧ¼ÅÔµÀѳ±

ͧ¤¡Ã ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

´ÙÇѹËÁ´ÍÒÂØ㵌ºÃèØÀѳ±

¹éÓ˹ѡÊØ·¸Ô

¶.ÁÔµÃÀÒ¾ µ.¾ÞÒàÂç¹ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30320 â·Ã. 089-801-9988

¼ÅÔµâ´Â á´ÃÕèâÎÁ 100/1 ËÁÙ‹11

130 ¡ÃÑÁ

⤹Áá·ÐàÅçÁËÞŒÒã¹·Ø‹§ËÞŒÒà¢ÕÂÇ¢¨Õ

MADE FROM ORGANIC MILK

¼ÅÔµâ´Â á´ÃÕèâÎÁ 100/1 ËÁÙ‹11

MADE FROM ORGANIC MILK

ºÍ¡ÃʪҵÔ

á´ÃÕèâÎÁà¡Ô´¢Ö鹨ҡ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨Ð¼ÅÔµ¹éÓ¹Á·ÕèÁդسÀÒ¾´Õ·ÕèÊØ´ »ÅÍ´ÀÑ·ÕèÊØ´ ¨Ò¡¡Ãкǹ¡Ò÷Õè໚¹ÁԵõ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ·ÕèÊØ´ ´Ñ§¹Ñé¹¹éÓ¹Á¨Ö§ÁÒ¨Ò¡¿ÒÏÁ⤹Á·ÕèàÅÕé§ÃкºÍÔ¹·ÃՏ·ÕèäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ㪌ÊÒÃà¤ÁÕ·Õè໚¹¾Ôɵ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐáÁ‹â¤¨Ð¶Ù¡ »Å‹ÍÂà´Ô¹á·ÐàÅçÁËÞŒÒÍ‹ҧÍÔÊÃÐ ÀÒÂã¹·Ø‹§ËÞŒÒà¢ÕÂÇ¢¨Õ ·Õè´ÙáÅÍ‹ҧ¾Ô¶Õ¾Ô¶Ñ¹áÅйÓࢌҡÃкǹ¡ÒÃá»ÃÃÙ»·Õèä´ŒÁҵðҹÊÙ§ ໚¹¼ÅÔµÀѳ±¹Á·ÕèÁÕÃʪҵÔÍËÍÂÍØ´Á´ŒÇ¤س¤‹Ò·Ò§ÍÒËÒäú¶ŒÇ¹ àÃÔèÁµŒ¹¨Ò¡ÇÒ§¨Ó˹‹Ò·ÕèÌҹá´ÃÕèâÎÁà¢ÒãËÞ‹ ¨¹¡ÃзÑ觷ءÇѹ¹Õé Ìҹá´ÃÕèâÎÁ·Õèà¢ÒãËÞ‹ÁÕ¼ÅÔµÀѳ±ãËŒàÅÔÍ¡ÁÒ¡ÁÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡Ô¨¡ÒÃÂѧ໚¹Ê‹Ç¹ÊÓ¤ÑÞ㹡ÒáÃдѺ ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµà¡ÉµÃ¡Ã¼ÙŒàÅÕé§⤹Á ª‹ÇÂãËŒà¡ÉµÃ¡ÃÁÕÃÒÂä´ŒÁÑ蹤§áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ ·Ñé§ÂѧÊÌҧàÊÃÔÁÃкº¹ÔàÇÈ㹿ÒÏÁãËŒ ÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ »˜¨¨ØºÑ¹á´ÃÕèâÎÁ¡ÓÅѧ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¾×èÍãˌ໚¹µŒ¹áºº¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã·ÑèÇ»ÃÐà·Èµ‹Íä»

M

⤹Á

âÂ

¡Å‹Í§ÊÓËÃѺºÃèØâÂà¡Ôϵ¨Ó¹Ç¹ 6 ¶ŒÇ¢¹Ò´ 17.5 x 25.5 x 4 ź.«Á.

ª×èÍáºÃ¹´

PLAIN YOGHURT

ºÍ¡ÃʪҵÔáÅÐáºÃ¹´ ÀÒÉÒä·Â

ÅÒÂÍÒ¡ÒÈ á¨‹ÁãÊ

BY PORNNAPAT PHUSANTI

ÍÂ.

ÃÊÍ×è¹æ

4.5 «Á.

¢¹Ò´

ORGANI CM FROM DE ILK MA

ORGANI CM FROM DE ILK MA

ORGANI CM FROM DE ILK MA

ORGANI CM FROM DE ILK MA

BLUEBERRY

COCONUT JELLY

STRAWBERRY

CEREALS

M

7.5 «Á. 0.1 «Á.

µ ¼

SET YOGHURT

ÊÁºÅ

Ò Ùàº Í ÃÃÕè µÃ

á´Ã

à¡Ô

à µ

¼ÊÁ

SET YOGHURT

Òá ÇØŒ¹ ÁÐ¾ÃŒÒ Ç µ Ã

´Ã

Õèâ

¡ ÔÃ

Á

ÕèâÎÁ

µ ¼

SET YOGHURT

ÊÁÊ

´Ã

Õè

âÎ

¡ÔÃ

â Âà

8 «Á.

Âà

0.3 «Á.

âÂ

½Ò

â

1.5 «Á.

ÎÁ

6.6 «Á.

Òá µÃ Íàº Í ÃÃÕè µ Ã

âÂ

M

à ¡ ÔÃ

SET YOGHURT

µ ¼ Ê

Á ¸ Ñ Þ ¾× ª µ Ã Ò á

´Ã

ÕèâÎÁ

ORGANI CM FROM DE ILK MA

ORGANI CM FROM DE ILK MA

ORGANI CM FROM DE ILK MA

ORGANI CM FROM DE ILK MA

MULBERRY

PEACH

LOWFAT YOGHURT

PRUNE

0.5 «Á.

5 «Á.

¶ŒÇ Âà

¡ ÔÃ

â

6 «Á.

LOW FAT

µ ¼

SET YOGHURT

Ê Á ÁÑÅ

Ò àº Í ÃÃÕè µÃ

á´Ã

ÕèâÎÁ

â à

¡ Ôà µ

SET YOGHURT

¼ Ê Á ¾ Õª µ Ã Ò á ´ Ã

ÕèâÎÁ

âÂ

à¡ÔÃ

LOW FAT

µ ¾

SET YOGHURT

à ‹Í § ÁÑ ¹ à ¹  µ Ã Ò á ´

ÃÕèâÎ

Á

âÂ

à¡ ÔÃ

SET YOGHURT

µ ¼ Ê

Á Å Ù¡ ¾ Ãع µ Ã Ò á

´Ã

ÕèâÎÁ


ผา ขาว มา pha

khao

แรงบันดาลใจ

ma

เนื่องจากขาวไรซเบอรี่มีสีคลายชุดชาวนาไทย จึงนำมาเปนแรงบันดาลใจ ในการออกแบบฉลากตรงกลางเปนลายผาขาวมาที่ชาวนานำมาผูกเอว เพื่อบงบอกถึงเอกลักษณของชาวนาที่ผลิตขาวไทย โดยนำเสนอในรูปแบบ มินิมอล (Minimal) เพื่อความทันสมัย

material : paper colorway

ขาง

หนา

ขาง

ขาวไรซเบอรี่

6.5 ซม.

หลัง

สำหรับบอกรายละเอียดของสินคา

riceberry 黑莓果米 ライスベリー

ชุมชนบานกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน barcode

5 ซม.

12 ซม.

5 ซม.

12 ซม.

Packaging Designed by Pornnapat Phusanti


my fall winter 2016 collection at “pastraporn17� the graduate fashion show (16 June 2016) my works worn by mr.kitkong khamkrit and Mr.artit tangwiboonpanit (actors) at 7 see concert on tour (31 jan 2016)

my fall winter 2016 collection at thammasat MY WORK WORN BY MR. TACHAYA PRATUMWAN (2ND WINNER THE VOICE university THAILAND season 1) at Aibb 2016, orientation shanghai, china (11 dec 2016) (31 jul 2016)

my work worn by MR.wayut rinthong (actor) at Mcot channel event (2016)

my works worn by ms.dungjai chaiyanukul (Actress) and mr.worakiat nimmark (reporter) at mcot channel event (2016)


lips magazine august 2016

lips garcon magazine issue 16

kazz magazine u prince project

my illustration in nylon magazine


1993


Portfolio of Pohnnapat Phusanti