Page 1

12E JAARGANG

editie feb. 2017

BEWONERS

KRANT

UW FRACTIE INFORMEERT // invloed op de lokale politiek // politiek jaaroverzicht // voortschrijdend inzicht // crisis voorbij

Economische groei en uw gezondheid We kunnen in Nederland niet zonder economische groei, laat ik dat voorop stellen. Of we als krimpregio met dezelfde factoren te maken hebben als in bijvoorbeeld de Randstad of de regio Eindhoven laat ik daarbij in het midden. En dat we als gemeente Beek baat hebben bij een laag leegstandspercentage staat buiten kijf. Ook werken er bijna 10.000 mensen binnen de gemeentegrenzen, een aantal waar we trots op kunnen zijn. Als fractie zullen we niet nalaten beleid te maken en te ondersteunen dat bijdraagt aan de bedrijvigheid in de gemeente Beek. Dat we hierbij niet voorbij mogen gaan aan de factoren milieu en volksgezondheid, daarvan ben ik mij persoonlijk de laatste maanden steeds bewuster geworden. En daarmee kom ik op het onderwerp vliegveld Beek. Ik ben blij dat de toekomst van het vliegveld voor de komende jaren veilig gesteld is door de komst van een nieuwe exploitant. Om het mogelijk te maken een exploitant te vinden die het vliegveld naar een winstgevend niveau kan tillen, is een zogenaamd Luchthavenbesluit ingediend. Hierdoor krijgt de luchthaven de ruimte om in het jaar 2024 tot 700 duizend passagiers en 250 duizend ton vracht te handelen. Een verlenging van de start- en landingsbaan zorgt ervoor dat grotere vliegtuigen

kunnen opstijgen, waardoor op zijn beurt verdere bestemmingen en grotere volumes vracht mogelijk zijn. Dit zorgt voor meer vliegbewegingen en tot ca. 27 complete vrachtwagenladingen per dag, iedere dag. Meer deelvrachten betekent nog meer vrachtbewegingen. En daar wringt de schoen enigszins. Deze vervoersbewegingen zorgen voor meer uitstoot van fijnstof en vooral ultra-fijnstof. Deze stofdeeltjes zijn funest voor de gezonde werking van menselijke longen en voor het milieu in het algemeen. Juist in een tijd dat de belasting voor het milieu niet meer gelijke tred houdt met de economische groei en na het sjoemeldieselschandaal en de constatering dat grove rubberdeeltjes op kunstgrasvelden wellicht schadelijk zijn, is dit extra wrang. Uit theoretische berekeningen kan geconcludeerd worden dat de afzetting van deze deeltjes niet binnen bewoond gebied (lees: Geverik) terecht komt. Maar zoals gezegd, dit is theorie. Warmdraaiende en lager overvliegende vliegtuigen én meer vrachtbewegingen, zorgen ervoor dat vooral de Geverikse bewoners veel extra overlast op gebied van geluid en (fijn-)stofuitstoot voor de kiezen krijgen.

Iedereen heeft recht op schone lucht en een gezonde leefomgeving. Progressief Beek houdt de ontwikkelingen rondom het vliegveld en het in acht nemen van de milieugrenzen in de gaten en ik persoonlijk als raadslid zal dit dossier intensief volgen.  MAURICE WEUSTEN Raadslid

U stemt toch ook op Wilders op 15 maart … of op één van zijn afsplitsingen of klonen? Of twijfelt u nog een beetje? Dan is het goed te weten dat er ook partijen zijn die de democratie wel een warm hart toedragen. Die de aarde willen bewaren voor de toekomst. En die proberen te zorgen dat in Nederland iedereen kansen krijgt. 

01


BEWONERSKRANT // februari 2017

Maand

Hebt u

invloed op de

lokale politiek?

Het kan voorkomen tijdens gesprekken op feestjes, aan de bar of gewoon thuis aan de keukentafel. Of na het lezen van de krant. Het gaat over de gemeentelijke politiek. U vraagt zich misschien af: Wat nu weer? Dit is toch weggegooid geld? Misschien ergert u zich. Of bent u juist blij met een initiatief. Laat het ons weten! Zeg het tegen een raadslid of commissielid. Misschien bent u geïnteresseerd in politiek, wilt u graag meedenken en meepraten. Als u niet zelf de politiek in wilt of kunt, dan zijn er andere manieren om uw mening kenbaar te maken. Progressief Beek wil dat burgers meedenken over hun dagelijkse woonomgeving, zoals over het centrumplan. Op de bewonersavond kwamen vragen als: “Hoe komt mijn straat eruit te zien?” Het was mooi om te merken dat burgers en winkeliers dezelfde aanpassing wilden in hun straat. Als het mogelijk is, moeten de wensen van die burgers uitgevoerd worden! En soms kan dat niet. Goed onderbouwd begrijpen mensen ook best waarom een beslissing soms anders is dan je zou willen. Als burger kunt u iets bereiken door goed voorbereid te zijn. Mogelijkheden genoeg: bezoek eens een fractieavond van Progressief Beek en vraag de informatie die u nodig heeft. Maak uw probleem kenbaar. Zoek contact met andere mensen die dezelfde vraag hebben. U kunt bijvoorbeeld een burgerinitiatief indienen of zelf de raad toespreken en uitleggen wat u wilt. Het helpt echt: door een actie van burgers zal bijvoorbeeld de bibliotheek in Beek openblijven.

Voortschrijdend inzicht

Wethouder Hub Schoenmakers lijdt aan voortschrijdend inzicht. Hij heeft voorgesteld om de waterpartij te schrappen ten gunste van parkeerplaatsen. Dat is voortschrijdend inzicht. Hub is niet zo van tierelantijntjes en versieringen; hij denkt meer functioneel. Dat was twee jaar geleden, toen hij als raadslid het oorspronkelijke plan steunde, nog anders.

Progressief Beek vergadert bij toerbeurt in de verschillende dorpen. U bent hier welkom. Er zal steeds tijd worden vrijgemaakt voor de inbreng van mensen uit het dorp. Voor u. U bent welkom. Ik hoop u te mogen begroeten op een van deze avonden of gewoon ergens in Beek. De volgende vindt plaats op dinsdag 14 maart om 20.00 uur in Zaal Vroemen in Genhout. Wij allen van Progressief Beek staan voor u klaar.  DANY PIRSON Raadslid

Reactie PB

Projectenbegroting met de 30 lijken uit de kast volgens J. Wachelder.

"Laat die maar eens zien!" En toen bleef het stil.

Afscheid van interim-burgemeester Frans Weekers.

Hij heeft goed geholpen bij de vernieuwing in het raadsdebat.

Welkomsttour met nieuwe burgemeester door Genhout.

We hebben laten zien hoe burgers vanuit eigen kracht functioneren

Kernenbeleid in raad behandeld.

Vrijblijvende aanpak zonder echte visie; pakjesavond in maart.

Afscheid van Herman van Rens als raadslid.

Een kanjer met visie en daadkracht doet een stapje terug.

Maurice Weusten als raadslid geïnstalleerd.

Bevlogen sociaal-democraat komt fractie versterken.

Groeve Spaubeek.

De gemeente draait op voor foute vergunningverlening door de provincie.

Behandeling burgerinitiatief bibliotheken.

Bizarre behandeling met een goed slot waardoor burgers echt betrokken worden bij de beleidsontwikkeling. Helene en Daisy gaan ervoor.

Kadernota.

Zijn we wel in control? Dat vragen we ons af. Aan de vooruitgang van het beleid is het niet te zien.

Jaarrekening 2015.

Verrassend positief financieel resultaat dat ons kennelijk zomaar overkomt.

Participatiebedrijf.

Laten we daar nou eens echt werk van maken.

Hoe verder met decentralisatie in de zorg?

Uitspraken Centrale raad van Beroep moet aanzet geven tot het maken van betere beleidskeuzen; de transformatie van de zorg komt niet van de grond.

Regionale structuurvisie wonen.

Een beleidskader dat node werd gemist waardoor het een vrijbrief gaf voor cliëntelistisch handelen bij de beoordeling van bestemmingsplannen.

3e Bestuursrapportage.

Het ontbreken van een analyse over ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein blijft verontrustend.

Begroting 2017.

De coalitie steekt de loftrompet. Wij hebben een andere opvatting. Onze mening wordt afgedaan met “wij zien dat anders, punt”.

Initiatief ‘Neerbeek Samen Sterker’.

Dit voorstel vanuit de samenleving wordt door college afgedaan met “ík heb mijn eigen plan ontwikkeld”.

Wat doet een lokaal politicus?

Volgens een fractielid vanuit BBB/NDB dien je alleen collegevoorstellen te bekijken. Volgens PB is het de plicht van een raadslid om mee te denken met het beleid, en dat kan ook inhouden het ontwikkelen van een initiatief.

Januari

Februari

Maart

In het ontwerp voor een nieuwe inrichting van het centrum van Beek was een fraaie waterpartij voorzien achter het gemeentehuis. Die zou een bijdrage zijn aan het beeldmerk van Beek, waarin de elementen aarde, water en lucht in zouden moeten doorklinken.

Ook bij het kernenbeleid bent u welkom om te vertellen wat belangrijk is voor uw buurt. Het gaat om het wel en wee van u en uw medemens, iets wat bij Progressief Beek hoog in het vaandel staat.

Onderwerp

Wij vragen ons twee dingen af. ‘Voortschrijdend inzicht’, is dat een ander woord voor ‘geen inzicht’, of voor ‘ik had er niet over nagedacht?’ En wat is eigenlijk ‘functioneel’? De waterpartij zou uitermate functioneel zijn. Zij diende immers om Beek mooier te maken zodat de inwoners er zich prettiger zouden voelen. De beoogde functie was het welbevinden van de Beekenaar. De extra parkeerplaatsen zijn ook functioneel. Zij vergroten het gemak van een paar automobilisten, die in sommige gevallen enkele meters minder hoeven te lopen als ze boodschappen gaan doen.

April

Juni

Juli

September

Oktober

Wij hopen dat bij het College het inzicht blijft voortschrijden. 

HERMAN VAN RENS Commissielid Inwonerszaken November

Bezoek onze website voor het laatste nieuws:

www.progressiefbeek.nl

Voorstel voor evaluatie van Strategische Visie op Beek: Ondernemend, Vitaal en Veelzijdig.

Coalitiepartijen wijzen voorstel tot tussentijdse evaluatie af omdat het komend jaar een verkiezingsjaar is. Kritisch kijken naar het eigen functioneren is kennelijk lastig.

Beleidsnota’s 3D’s (decentralisatie sociaal domein).

Wij geven de voorkeur aan samenwerken met het werkveld boven het uitvoeren van activiteiten in eigen beheer .

Centrumplan.

Eindelijk goedkeuring; nu nog de uitvoering! Dany Pirson: “Wethouder, u heeft nu van iedereen gehoord; ga aan de slag!”

DAT WAS 2016

OP NAAR

2018 ‹‹‹ In het overzicht hiernaast staan de belangrijkste punten uit de Beekse politiek van 2016

In januari zijn we optimistisch begonnen. Progressief Beek wilde het nieuwe college, waar we geen deel meer van uitmaken, kritisch volgen vanuit een positieve ‘propositiehouding’: niet tegenwerken of afkeuren, maar het college ‘de sporen geven’. Wij beloofden door samenwerken Beek vooruit te helpen. Gaandeweg hebben we moeten vaststellen dat die uitgestoken hand door de collegepartijen niet wordt gewaardeerd. Steeds vaker is de enige reactie op onze inbreng een ongemotiveerd: “we zijn het er niet mee eens”. Deze opstelling is politiek onjuist en steriel. Wie niet wil luisteren naar de argumenten van een ander, kan ook niet kritisch blijven voor zichzelf. Met de ervaringen van 2016 zal Progressief Beek zijn weg moeten vinden voor de rest van deze raadsperiode. Natuurlijk zullen we consequent doorgaan met het uitdragen van onze eigen visie, en in die zin reageren op voorstellen van het college. Wij blijven, indien dat mogelijk is, zoeken naar samenwerking en verbinding. Maar we zijn realistisch genoeg om te weten dat deze houding weinig weerklank zal vinden bij het college en de coalitie. Echte veranderingen zullen alleen mogelijk zijn bij andere machtsverhouding in de raad. Daar is de hulp van de kiezer in 2018 voor nodig. En dus zal bij ons de nadruk liggen op de band met de Beekse burger, in de aanloop naar die belangrijke verkiezingen.  CHARLES WILLEMS Fractievoorzitter

December

02

03


BEWONERSKRANT // februari 2017

De crisis voorbij, leve de stilstand! Wij lijken de economische crisis achter ons te hebben gelaten. Die crisis zette druk op de ketel: de noodzaak om ook in Beek ingrijpende hervormingen door te voeren. Het vorige college, gedragen door PB en BBBNDB, besloot tot ingrijpende hervormingen op veel terreinen, en vooral op sociaal gebied. Het moest anders, maar niet minder of slechter. Wat vaak wordt vergeten, is dat de beoogde hervormingen twee doelen hadden. Zij waren

COLOFON UITGAVE 12e jaargang, februari 2017 OPLAGE 7.200 VERSPREIDING Progressief Beek REDACTIE Maurice Weusten en Annelies van Rens DRUK Drukkerij Econoom, Beek FSC-C017135FSC SKH-COC-000292

Waarom? Als vastgoedbeheerders en woningcoöperaties op avontuur gaan en daardoor miljoenen verspelen en toch nog miljoenen in eigen zak steken, terwijl de toezichthoudende commissarissen zitten te slapen… is dat niet acceptabel! Als banken failliet gaan en door de gemeenschap weer in het zadel geholpen moeten worden, dan is dat niet juist; en als, als klap op de vuurpijl, de verantwoordelijke directeuren ook nog tonnen aan bonussen worden toegekend, terwijl duizenden werknemers worden ontslagen… is dat niet acceptabel! Als wij in Nederland onderling op de vuist gaan vanwege asielzoekers is dat niet juist, en als wij dan ook nog brandstichten in opvang centra… is dat niet acceptabel! Als zorgverzekeraars als hoofddoel hebben om winst te maken en macht te krijgen, dan is dat niet juist. Als dan ook nog honderden

04

op de eerste plaats bedoeld om de kwaliteit te verbeteren. Het sociale beleid en de zorg waren ver af komen te staan van de behoefte van de mensen. Wij wilden een zorg met minder ambtelijke bureaucratie, minder indicatieprocedures en meer vertrouwen in de professione hulpverlening. Mooi meegenomen was dat op die manier ook een tweede doel zou kunnen worden bereikt: het drukken van de kosten in een tijd dat het Rijk de geldkraan dichtdraaide. Het was immers crisis, nietwaar? Maar nu de crisis voorbij is, stroomt het geld weer rijkelijker naar de gemeenten. De financiële druk is van de ketel. Het nieuwe college van CDA en BBB-NDB heeft opgelucht adem gehaald, en de ingrijpende veranderingen afgeblazen. Het kind (verbetering van kwaliteit) wordt weggegooid met het badwater. De belangrijke omvormingen waar Progressief Beek zo lang voor heeft geknokt, zijn tot stilstand gekomen. Stilstand? Nee, het college zet de klok zelfs terug. Een voorbeeld? Tot heden was de beslissing welke jeugdigen in aanmer-

medewerkers ontslagen worden omdat de winst te laag is... is dat niet acceptabel! Als verpleeghuizen worden opgedoekt zonder dat voldoende thuiszorg mogelijk is… is dat niet acceptabel! Als vervolgens privéklinieken als paddenstoelen uit de grond verrijzen met als hoofddoel winst maken… is dat niet acceptabel! Als jeugd- en ouderenzorg overgeheveld wordt naar de gemeenten zonder voldoende middelen… is dat niet acceptabel! Als wij weten dat er door maatschappelijke en technische ontwikkelingen in de toekomst nooit voor alle medeburgers werkgelegenheid zal zijn, en wij niet tijdig het begrip arbeid verder uitdiepen en anders invullen, zodat in de toekomst ieder individu een gewaardeerde plaats kan krijgen in een nieuwe maatschappij… is dat niet acceptabel! Als wij niet met overtuiging én met spoed de nodige maatregelen nemen om ons milieu te beschermen en te redden… is dat niet acceptabel!

king komen voor zorg, vooral een taak voor de werkers in de jeugdzorg, het Centrum Jeugd en Gezin. Dat was terecht, want dat is moeilijk en zij hebben ervoor geleerd. Maar nu gaat de gemeente dat zelf doen. Letterlijk: ‘De gemeente wil de sturing verstevigen’. Er komt meer nadruk op controle van zorgverleners (georganiseerd wantrouwen noemen wij dat) dan op stimuleren van hun creativiteit. Juist het CJG kent een wijkgebonden aanpak, en dat is wat het college zo graag zegt te willen. Waarom is dat zo? Moeten de nieuw ambtenaren die voor dit doel zijn aangetrokken, aan het werk worden gehouden? Wij begrijpen er niets van. En u? Reageer via info@progressiefbeek.nl.  MAURICE WEUSTEN Raadslid

Als wij ons niet realiseren dat veel van onze medeburgers zich uit wanhoop of wantrouwen wenden tot populistische partijen… is dat niet acceptabel!

Daarom! Het is hoog tijd dat de progressieve partijen in Nederland gezamenlijk gaan opereren en een programma maken waarmee wij ons voorbereiden op een snel veranderende maatschappij. Dat het gezamenlijk optrekken van progressieve partijen vruchten kan opleveren hebben wij in Beek kunnen vaststellen. Wij hopen daar ook in de toekomst mee door te gaan. TOON ZWART Lid Progressief Beek

Profile for P&P Company

Progressief Beek - Bewonerskrant februari 2017  

Progressief Beek - Bewonerskrant februari 2017  

Profile for ppcompany
Advertisement