Page 1

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018


INDEX Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Iedereen doet mee!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Hoofdstuk Sociaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Meedoen in zorg en welzijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Meedoen als ondernemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De jeugd doet volop mee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Meedoen is meewerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hoofdstuk Omgeving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Woningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Samen verantwoordelijk voor de openbare ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Meedoen in het belang van de eigen kernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cultuur beweegt mensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 De straat van iedereen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Iedereen doet mee aan sport en recreatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Natuur voor iedereen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Duurzaamheid, het nageslacht doet mee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zo weinig mogelijk afval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hoofdstuk Bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Meedoen aan het bestuur: burgerparticipatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Handhaven is een taak van iedereen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 In Belevend Beek doet iedereen mee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 FinanciĂŤle middelen om iets mee te doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gemeentelijke lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Meedoen met andere gemeenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gemeentehuis, huis van iedereen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Slotwoord: Dit hebben wij gedaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2


middelen en minder werkende mensen wordt verwacht dat betrokken burgers zich inzetten voor de samenleving. Dat gebeurt op dit moment al in hoge mate. Wij willen Beekse burgers uitdagen om een nog actievere rol te spelen in het maatschappelijk leven: van het organiseren van evenementen tot het bijdragen van steun in de sociale sector. Progressief Beek vertrouwt op de initiatieven en de kracht van de inwoners van Beek. Mensen hebben hierbij het recht op steun en aanmoediging door de gemeente. Die zal inspelen op de wensen van de moderne burger om zijn leefomgeving en zijn samenleving te beïnvloeden en vorm te geven. Van de nood wordt zo een deugd gemaakt: crisis en krimp worden omgezet in meer betrokkenheid.

In twee succesvolle raadsperiodes (2006-2014) heeft Progressief Beek verantwoordelijkheid gedragen voor het bestuur van Beek. Er is veel tot stand gebracht. Progressief Beek heeft negentig procent van haar verkiezingsbeloften kunnen uitvoeren. Een huis-aan-huiskrant heeft u daarover al geïnformeerd. Mede door de inspanningen van Progressief Beek heeft Beek een goed sociaal beleid. Beek krijgt een centrum voor sporten door gehandicapten. Beek en zijn omgeving zijn aantrekkelijker geworden. Veel projecten staan nog in de steigers. Het Levensbomenbos, de verfraaiing van het buitengebied, de open beek door het dorp (Keutelbeek), de opknapbeurt van het centrum, een Lusthof Oude Pastorie, en nog veel meer projecten hebben Beek veranderd of zullen dat nog doen. De dienstverlening van de gemeente is verbeterd. Dit kon allemaal worden gedaan zonder Beek financieel in gevaar te brengen. Beek is ook in financiële zin gezonder dan ooit en behoort zelfs tot de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. Er komen grote veranderingen aan die gepaard gaan aan nieuwe uitdagingen. Beek heeft te maken met een vergrijzen-

de en krimpende bevolking. Daar moet het beleid op worden afgestemd. Alle gemeenten krijgen door de regering nieuwe taken opgelegd terwijl tegelijkertijd op de rijksbijdragen hiervoor wordt bezuinigd. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor vrijwel de hele sociale sector: werk, een groot deel van de zorg en de volledige jeugdzorg. Dat wordt de grootste opgave voor de komende jaren. Krimp, meer taken, meer uitdagingen, minder geld. Het gemeentebestuur kan het niet alleen. Beek kan alleen een leefbare en prettige gemeente blijven, als iedereen meedoet. Iedereen: daarmee is de politiek bedoeld, maar op de eerste plaats de mensen zelf. Iedereen doet mee. Dit motto heeft een dubbele betekenis. Op de eerste plaats zal Progressief Beek blijven zorgen dat ook mensen die beginnen met een achterstand, kunnen blijven meedoen: ouderen, kinderen, mensen met een handicap, mensen met een smalle beurs, personen die zijn aangewezen op openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Dat is de eerste en voornaamste doelstelling van een progressieve partij. ‘Iedereen doet mee’ heeft nog een tweede betekenis. In een krimpende samenleving met minder

Progressief Beek presenteert in dit verkiezingsprogramma 2014-2018 haar plannen. Het beschrijft de nieuwe uitdagingen waarvoor Beek zich ziet gesteld, en de manier waarop Progressief Beek daar mee om wil gaan. De leefbaarheid van deze gemeente en haar kernen, de levensvatbaarheid van haar verenigingen, bij een in omvang afnemende en ouder wordende bevolking staan hierin voorop. Goede voorzieningen moeten blijven behouden. Lopende projecten moeten worden afgemaakt. Verder wordt dit programma gekenmerkt door soberheid: er is eenvoudig geen financiële ruimte voor ambitieuze nieuwe projecten. Het belangrijkste is een andere bestuursfilosofie: niet alleen vóór de burger, maar vooral dóór de burger. Het programma is verdeeld in thematische paragrafen. Aan het eind van elke paragraaf vindt u in één zin het programmapunt dat Progressief Beek op dit gebied concreet wil realiseren. En dat lukt alleen als iedereen meedoet.

Herman van Rens (L) Fractievoorzitter

Stan Nijsten (R) Lijsttrekker

3


MEEDOEN

in ZORG EN WELZIJN

Zorg en welzijn maken moeilijke tijden door. In het verleden wisten mensen dat zij konden rekenen op de steun van hun familie en hun omgeving, of op door de overheid gegarandeerde sociale zekerheid, zorg en welzijn. Door een toename van het individualisme werden sociale verbanden zwakker. Door de krimp en de vergrijzing van onze samenleving vragen steeds meer mensen hulp van een steeds kleiner wordende groep werkenden. Door de economische crisis en de afname van rijksbijdragen aan gemeenten is steeds minder geld beschikbaar om de zorg te organiseren, terwijl juist nu het Rijk veel nieuwe taken doorschuift naar de gemeenten (de grote decentralisaties). De grote uitdaging is om deze problemen om te buigen in een positieve richting. Uitgegaan wordt van eigen kracht van burgers. Van hen wordt meer initiatief en eigen verantwoordelijkheid verwacht, en soms ook een grotere financiële bijdrage. Burgers en beroepskrachten krijgen meer en grotere beslissingsruimte en eigen verantwoordelijkheden. De sociale cohesie neemt hierdoor toe. Het biedt de kans de verzorgingsstaat te hervormen naar een zorgzame gemeente. Dat heeft voordelen voor burger, voor zorgverlener en voor de gemeente. Zorgverleners en professionals gaan meer samenwerken met elkaar en met burgers en worden geprikkeld tot innovatief werken. Zij krijgen daar meer professionele ruimte en minder bureaucratie voor terug. Indicatiestelling zal (binnen kaders) worden overgedragen aan zorgverleners. Essentieel is de samenwerking vanuit welzijn, gezondheid (publiek en preventief) en zorg rondom het gezin, en binnen de wijk. Burgers krijgen meer keuzevrijheid en een betere kwaliteit van leven. De gemeente treedt terug bij de indicatie en krijgt daarvoor een verbetering van de samenleving terug. Op termijn gaat dit minder kosten. De gemeente is daarmee geen passieve partij geworden, maar een uiterst actieve regisseur.

4

Om dit te bereiken moeten de schotten tussen de verschillende aspecten van zorg (jeugdzorg, WMO, AWBZ, ouderenzorg, etc.) worden weggenomen. Verder moet binnen de zorg de scheiding tussen verpleging en medische zorg aan de ene kant (AWBZ en zorginstellingen) en begeleiding en ondersteuning (gemeente) niet langer een belemmering zijn voor de concrete zorg aan het gezin en de persoon.

Over de noodzaak van deze veranderingen wordt veel geschreven en gesproken. Echter weinig is duidelijk over wat mogelijk en haalbaar is. Daarom benadrukt Progressief Beek de noodzaak om een onderzoek te laten instellen om een aantal zaken duidelijk te krijgen.

ACTIEPUNTEN •

Er wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd, op welke gebieden er mogelijkheden liggen voor modernisering en burgerparticipatie in de zorg, bij welke bestaande initiatie de gemeente zich kan aansluiten, en welk draagvlak er hiervoor bestaat.

• Zorginitiatieven vanuit de bevolking zullen worden gestimuleerd en ondersteund. •

De gemeente zal samenwerkingsverbanden van professionals stimuleren, en aan hen indicatietaken delegeren.

Bij de aanbesteding van gemeentelijke zorgtaken weegt kwaliteit zwaar mee bij de beoordelingscriteria; de aanbieder moet voldoen aan de beleidskaders van de gemeente.

De Zuid-Limburgse gemeenten dragen gezamenlijk de GGD op om als beleidsadviseur mee te werken aan een samenhangende structuur in de zorg en aan een herstel van de samenwerking binnen de Eerste Lijn.


sociaal

MEEDOEN

als ONDERNEMER

De titel van de strategische toekomstvisie van de gemeente Beek (2010-2030) maakt het al duidelijk: ‘Ondernemende gemeente, veelzijdig en vitaal in ZuidLimburg’. Met ongeveer 10.000 voltijds arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen levert Beek een formidabele bijdrage aan de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Om allerlei redenen is het goed ondernemen in Beek. Er liggen diverse soorten bedrijventerreinen binnen de gemeente. De grootste concentratie van arbeidsplaatsen is rondom de luchthaven. De positie van de luchthaven is kritisch. Progressief Beek onderkent dat verlies van de werkgelegenheid die direct met de luchthaven verbonden is – ca 600 arbeidsplaatsen – voor Beek een groot verlies zou zijn, en steunt het streven van de provincie om de luchthaven te behouden. Dat neemt niet weg dat Progressief Beek zal blijven vasthouden

aan de milieu-eisen die, mede door harde inspanningen van Progressief Beek, in het verleden aan de luchthaven zijn gesteld. De gemeente Beek heeft twee goedlopende winkelcentra. Makado Beek trekt jaarlijks 2.500.000 bezoekers uit de regio. Hartje Beek is en blijft naast de Makado uniek. Het blijvend goed functioneren van winkelcentra is niet vanzelfsprekend in een tijd van krimp en toename van online winkelen. De gemeente heeft een belangrijke ondersteunende functie.

Ondernemers voeren het uit: samen met de gemeente zullen zij de sterke positie van de winkelgebieden kunnen behouden door tijdig in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Voor het centrum van Beek is het Masterplan Openbare Ruimte, waarbij rondom de markt drie groene aangename verblijfsruimten worden gecreëerd, een speerpunt voor de komende raadsperiode. Omdat voor veel mensen winkelen ook recreëren betekent, kan het centrumplan een belangrijke versterking betekenen van de winkelfunctie.

ACTIEPUNTEN • Beek steunt de provincie in haar streven om, binnen de bestaande milieugrenzen, de luchthaven te behouden. • Het Masterplan Centrum Beek moet worden uitgevoerd. • De gemeente bevordert dat er een oplossing wordt gevonden voor de leegstaande panden rond het Onze-Lieve-Vrouweplein.

5


DE JEUGD

DOET volop MEE

De rijksoverheid gaat in de komende jaren belangrijke taken, waaronder zorg voor de jeugd, delegeren naar de gemeente. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren). Uitgangspunt is één gezin, één plan, één regisseur. Een grote uitdaging aangezien er behoorlijk wordt gesneden in het totale budget. Jeugdzorg kan niet los worden gezien van zorg voor volwassenen. Het zijn ook voor een deel dezelfde hulpverleners die een verantwoordelijkheid hebben voor beide groepen. Het is onwenselijk als er een scheiding zou komen als gevolg van het feit dat beide zorgsoorten worden geregeld in afzonderlijke wetten. Een basisschool is een vitale voorwaarde voor leefbaarheid in kleine kernen. Als gevolg van de krimp is echter het voortbestaan van scholen niet langer vanzelfsprekend. De school in Genhout wordt bijvoorbeeld bedreigd in haar voortbestaan. Het rapport ‘second opinion’ in opdracht van de gemeente

6

heeft vastgesteld dat er verschillende mogelijkheden zijn om de locatie in Genhout op een budgettair verantwoorde wijze open te houden en tegelijk recht te doen aan de onderwijskwaliteit.

Progressief Beek wil dat de verschillende opties die het rapport aangeeft onder regie van de gemeente grondig worden bestudeerd, waarbij wordt gekozen voor een scenario waarin niet alleen het open houden van de school in Genhout, maar ook een kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in de hele gemeente wordt bereikt. Op die manier wordt van de nood (krimp) een deugd (kwaliteitsverbetering) gemaakt.

ACTIEPUNTEN • De gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de overige zorg uitgevoerd. •

Progressief Beek ondersteunt de conclusies van het rapport ‘second opinion’ dat kansen ziet om de basisschool in Genhout open te houden, en tegelijk mogelijkheden om de kwaliteit van het basisonderwijs in de hele gemeente te verbeteren.


sociaal

MEEDOEN

is MEEWERKEN

Iedereen doet mee. Ook op het gebied van werk en inkomen is het beleid van de gemeente gericht op meedoen. Van iedereen mag worden verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de samenleving, en dat iedereen zich naar vermogen inzet om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud. Dat wil niet zeggen dat de gemeente hierin geen grote taak heeft te vervullen. Het is voor veel mensen moeilijk om een betaalde baan te verwerven. De gemeente moet en kan hierbij helpen door het bieden van begeleiding bij het vinden van werk en door het aanbieden van scholing. Voor mensen die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende inkomen te verwerven zorgt de gemeente voor een passend vangnet. De gemeente zorgt voor aangepast werk voor wie in de arbeidsmarkt op achterstand staat. Tevens zorgt zij voor voldoende financiële ondersteuning voor wie er niet in slaagt via arbeid voldoende inkomen te verwerven. De bijstandswet is vaak onvoldoende om mensen uit de armoede weg te houden. De gemeente heeft dan een taak om met speciale voorzieningen het inkomen aan te vullen. Ofschoon er naar moet worden gestreefd dat sociale werkbedrijven als Vixia zo veel mogelijk op eigen benen staan, zal de gemeente moeten accepteren dat de sociale werkvoorziening structureel een kostenpost blijft. Een regionaal werkbedrijf schept de mogelijkheid tot een goed onderhoud van de openbare ruimte. Anderzijds biedt het mogelijkheden tot een maximale inzet van mensen die moeite hebben om mee te komen op de arbeidsmarkt.

Een groot probleem in onze tijd van stagnatie in de economie is de toenemende werkeloosheid onder jongeren. Jongeren die langdurig zonder werk zijn, verliezen geleidelijk hun inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. Dat is slecht voor de jongeren zelf, voor hun inkomen, hun toekomstplannen en hun levensgeluk. Het is ook slecht voor de samenleving als zodanig, omdat de verwachting is

initiatieven op landelijke en regionale schaal die zijn bedoeld om de jeugdwerkeloosheid te verlagen. Daaronder vallen stimuleren van stageplaatsen en deelnemen aan regionale voorlichtingscampagnes om jongeren te bewegen tot een juiste beroepskeuze.

dat in de nabije toekomst veel vacatures niet kunnen worden vervuld door de ontstane vergrijzing in veel organisaties en bedrijven. Door een maximale inspanning van de gemeente is op dit moment de werkeloosheid onder jongeren in Beek veel lager dan gemiddeld in Nederland en Limburg. Dat moet zo blijven. Daarom moet de gemeente Beek deelnemen aan alle

ACTIEPUNTEN • Het bestaande minimabeleid wordt in stand gehouden. •

In samenwerking met andere gemeenten van de Westelijke Mijnstreek komt een Regionaal Werkbedrijf tot stand.

Voor mensen die niet in staat zijn op de arbeidsmarkt betaalde arbeid te vinden wordt een goede sociale werkvoorziening in stand gehouden.

De gemeente kan van iedereen die een uitkering krijgt van de gemeente een redelijke tegenprestatie vragen in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten.

De gemeente geeft de hoogste prioriteit aan inspanningen om de jeugdwerkloosheid in Beek laag te houden en nog verder te verlagen.

7


WONINGEN De krimp van de bevolking betekent het einde van een periode van altijd maar meer woningen. De opgave van de komende jaren is kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad en van de ruimte om de woningen heen. Dat is vastgelegd in een structuurvisie Wonen Westelijke Mijnstreek. Progressief Beek onderschrijft die visie. Het sloopfonds kleine projecten kan voor particuliere woningen worden

ingezet om minder goede woningen te slopen. De woningcorporaties moeten worden gestimuleerd om met kracht te werken aan de herstructurering van de woningvoorraad. Belangrijk is ook het energiezuinig maken van woningen en de inzet van duurzame energie bij bestaande woningen. Daar is een grote milieuwinst te behalen en het is ook goed voor de portemonnee van de burger.

ACTIEPUNTEN • Progressief Beek streeft verbetering van de bestaande woningvoorraad na. Het ener giezuiniger maken en de inzet van duurzame energiebronnen is daarbij een belangrijk thema.

SAMEN

VERANTWOORDELIJK voor de OPENBARE RUIMTE

8

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de kwaliteit van leven. Een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor een kwalitatief goede leefomgeving.

ACTIEPUNTEN

Maar er is meer nodig en haalbaar om het wonen echt kwaliteit te geven. Plannen als het Masterplan Openbare Ruimte Centrum Beek, de ontkluizing van de Keutelbeek en de Gedenkparken tillen de kwaliteit van de openbare ruimte op een niveau dat Beek het beleven waard wordt.

• De realisatie reeds aangezette projecten als de ontkluizing van de Keutelbeek, het Masterplan Centrum Beek, de aanleg van gedenkparken en de verbetering van de stations Beek-Elsloo en Spaubeek wordt voort gezet.

Progressief Beek vindt dat Beek een groene gemeente moet zijn. Leegstand gevolgd door sloop biedt mogelijkheden om meer groen in kernen wijken te krijgen met daarbij de inbreng van burgers bij zowel de planontwikkeling als de uitvoering.


omgeving

MEEDOEN in het belang van de

EIGEN KERNEN

De leefbaarheid van kleine Beekse kernen staat sinds een aantal jaar onder druk. Vergrijzing, ontgroening, de economische crisis en veranderend koopgedrag (online winkelen) maken dat kleine kernen en hun voorzieningen het lastig hebben. Progressief Beek streeft naar zoveel mogelijk voorzieningen in de kernen. Daarbij is het behoud van de huidige voorzieningen is het meest realistische doel. Zie ook het onderdeel ‘onderwijs’ in dit programma. Onder meer kan dit worden gestimuleerd door een platform in de kernen waar betrokkenen (bewoners, werkenden en maatschappelijke ondernemers) hun ideeën over het leven in de inrichting van de kernen kunnen bespreken. Uitgaande van een samen te ontwikkelen visie op de toekomst van de kern kunnen dan projecten worden geïnitieerd. De door de Vereniging van Kleine Kernen in Limburg ontwikkelde instrumenten kunnen daarvoor benut worden.

ACTIEPUNTEN • De huidige voorzieningen in de kernen worden behouden. •

De gemeente stimuleert dat door betrokkenen een visie over de kernen wordt ontwikkeld en daarop gebaseerd projecten worden uitgevoerd om de leefbaarheid te bevorderen.

9


CULTUUR

beweegt MENSEN

Cultuur moet bij uitstek vanuit mensen komen. De gemeente kan geen cultuur opleggen aan haar burgers. Zij kan wel culturele initiatieven ondersteunen. Zij zal ook vooral jongeren in staat moeten stellen cultuur te maken en te genieten. De kaders hiervan liggen vast in de beleidsnota’s ‘cultuurnota 2012-2016’, ‘de bibliotheek van de toekomst’, en ‘beleidsnota muziekonderwijs’. Cultuur is een belangrijk element van een samenleving waarin iedereen meedoet. Het is een factor die de creativiteit van

mensen stimuleert en ontwikkelt en die het leefklimaat aangenaam maakt. Cultuur is in de ogen van Progressief Beek ook een factor die mensen beweegt, aan het denken zet en zorgt voor een zekere onrust. Een onderdeel van cultuur is het besef van het eigen verleden. Daarom werkt de gemeente Beek momenteel aan een eigen cultureel-historisch project waarbij historische informatie over onze gemeente wordt vastgelegd: het Cultuur-historisch Erfgoedportaal. Progressief Beek ondersteunt dit project.

ACTIEPUNTEN • Het cultuurbeleid zoals vast gelegd in de cultuurnota wordt voortgezet. • De gemeente steunt het doel van de Stichting Kunstkerk St. Hubertus om deze kerk te be houden. • Het cultuurhistorisch erfgoed portaal wordt verder ontwikkeld.

DE STRAAT

is VAN IEDEREEN

Verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Ook de straat is er voor iedereen. Kinderen en andere zwakke weggebruikers als fietsers en voetgangers dreigen continu te moeten wijken voor de auto. Mensen moeten de straat terugkrijgen.

Verkeersveiligheid moet bij een nieuwe opzet van wijkbeheer een prominente plaats krijgen. Bij reconstructies van wegen die dienen voor de ontsluiting van wijken en verblijfsgebieden behoren steeds fietspaden te worden aangelegd. Aan de andere kant moeten burgers ook leren om zich veilig in het verkeer te gedragen.

ACTIEPUNTEN • De gemeente bevordert verkeersonderwijs en onder steunt vrijwilligersorganisaties zoals Veilig Verkeer Nederland.

10


omgeving

IEDEREEN doet mee

aan SPORT EN RECREATIE

Sporten is belangrijk om geest en lichaam te ontspannen en gezond te houden. Het brengt mensen samen en stimuleert het meedoen in de samenleving. Het aanbod in de gemeente Beek is zeer gevarieerd en biedt ieder mens, jong en oud, gezond en gehandicapt, de mogelijkheid om te sporten. Beek streeft ernaar het centrum voor aangepast sporten in Limburg te worden. Sportlandgoed De Haamen wordt daarop ingericht. Progressief Beek steunt die ontwikkeling volledig. Dit maakt ook een betere exploitatie van alle sportvoorzieningen mogelijk en daarmee op termijn het behoud ervan. Ook in de kernen Spaubeek en Genhout moet gesport kunnen worden. Dat is belangrijk voor de sociale binding en de leefbaarheid. Zolang daar vitale ver-

enigingen bestaan draagt de gemeente bij aan het op peil houden van de nodige voorzieningen. Echter de gemeente mag daar ook iets voor terug vragen: sport verenigingen hebben in de samenleving een bredere functie dan alleen hun leden een aangename sportbeoefening te bieden. Van een subsidie ontvangende vereniging mag worden verwacht dat zij bijdraagt aan het welzijn van alle inwoners. Beek heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in recreatieve voorzieningen. Voorbeelden zijn het Levensbomen-bos, het opknappen van het park bij Kasteel Genbroek en het Kelmonderbos, de aanleg van de wandelroute in het dorp Genhout langs de gewezen ‘Spaanse’ grens, het omvormen van de oude begraafplaats Martinuskerkhof tot een gedenkpark, de aanleg van een natuur-

transferium in Spaubeek en de Oude Pastorie. In de komende raadsperiode zal het accent liggen op het afronden van die ontwikkelingen.

ACTIEPUNTEN • Het Sportlandgoed De Haamen wordt verder ontwikkeld. •

Sporten in de kleine kernen moet mogelijk blijven; sportverenigingen blijven een grote maatschappelijke rol vervullen.

• Lopende projecten op het gebied van recreatie worden afgerond.

11


NATUUR voor IEDEREEN De gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan om natuur en landschap te ontwikkelen. Voorbeelden zijn het openmaken van de Keutelbeek, de aanleg van het Levensbomenbos, het omvormen van het Kelmonderbos en het Kasteelpark tot een prachtig wandelgebied en de gebiedsontwikkeling van het buitengebied van Beek. Dat is goed voor mens en dier. Beek is er mooier en leefbaarder door geworden. Belangrijk voor de komende jaren is de afwerking van de groeven. De groeve Bruls/Houben in Spaubeek dient afgewerkt te worden naar de plannen, zoals onder meer voorgesteld door de Milieugroep Regionale Stort Westelijke Mijnstreek. Er mag geen verdere ontgronding meer plaatsvinden en geen verdere vrachtbewegingen door Spaubeek. De gemeente streeft openstelling van de afgewerkte groeven voor het publiek na. De afwerking van de groeve Cijnsberg/

12

Martens dient ook na het faillissement van Martens voltooid te worden. De afgelopen raadsperiode is Betonfabriek Gelissen gesloten. Daarmee is ook een eventuele afgraving van een aangrenzend deel van het plateau van Schimmert van de baan. Belangrijk is nu wat de nieuwe bestemming van dat terrein gaat worden. Dit gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en dient een bestemming te krijgen die daarmee in overeenstemming is.

ACTIEPUNTEN • De lopende projecten op het gebied van natuurontwikkeling worden voltooid. • Geen verdere ontgronding van de groeve Bruls/Houben in Spaubeek. •

Bij een eventuele herontwikkeling van het terrein van Gelissen Beton staat een goede landschappelijke inpassing van het terrein voorop.


omgeving

DUURZAAMHEID,

het nageslacht DOET MEE


Beek vervult in Limburg een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming. Dat is mede de vrucht van acht jaar goed bestuur. De deelname aan ‘Het Groene Net’ met het gebruik van restwarmte van het Chemelotterrein kan een goed project zijn, op voorwaarde dat het economisch renderend wordt. 
 Belangrijk is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. De gemeente dient samen met de provincie en andere gemeenten te stimuleren dat woningeigenaren energiebesparende maatregelen nemen en duurzame energie gebruiken in hun bestaande of nog te bouwen woning. Dat kan gebeuren door financiële prikkels als een duurzaamheidlening. Het kan ook door woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen voor hun woning. Ook moet de gemeente haar eigen gebouwen duurzaam maken, evenals de verlichting van de openbare ruimte. 


Zo WEINIG mogelijk AFVAL De hoeveelheid afval moet worden verminderd. Maatregelen als een nieuwe actie om brievenbusstickers aan te brengen, overleg met ondernemers om het gebruik van plastic zakken te verminderen en het gebruik van flessen waarop statiegeld wordt gegeven, kunnen daarbij helpen.

ACTIEPUNTEN • Het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd evenals de verlichting van de openbare ruimte. • Mits economisch rendabel zal Beek investeren in ‘Het Groene Net’.

ACTIEPUNTEN • Met burgers en middenstanders wordt overlegd op welke manier de hoeveelheid afval kan worden verminderd.

De afval die dan nog resteert moet worden gebruikt als grondstof. De gemeente zal zich hiervoor via de RWM gaan inzetten. Scheiden van stoffen aan de bron en scheiding na inzameling wordt bevorderd. Hiermee kunnen tevens arbeidsplaatsen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te worden gecreëerd.

Afvalstoffen moeten zoveel mogelijk als grondstof worden benut. Bij de scheiding en opwerking van afvalstoffen dienen arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te worden gecreëerd.

Belangrijk voor de service naar burgers is dat de gemeentelijke milieuparken in de Westelijke Mijnstreek worden opengesteld voor Beekse burgers.

Milieuparken in andere gemeenten van de Westelijke Mijnstreek worden ook voor de burgers van Beek opengesteld.

13


MEEDOEN aan het bestuur:

BURGERPARTICIPATIE Met de komende drie grote decentralisaties - werk, zorg en jeugd heeft de gemeente een enorme opgave voor de komende raadsperiode. Veel meer taken moeten worden uitgevoerd met minder geld. Dat vraagt een nieuwe manier van werken. Meer participatie van burgers is, naast een integrale aanpak, een voorwaarde om die drie taken met succes te kunnen vervullen. Vertrouwen in de kracht van de burgers is uitgangspunt met de gemeente in een ondersteunende en regisserende rol. De gemeente heeft de afgelopen periode vooral burgers laten participeren in de openbare ruimte (groenonderhoud, verkeersveiligheid en projecten). Dat moet nu worden uitgebreid naar de sociale sector.

ACTIEPUNTEN • De burgers gaan participeren bij de uitvoering van de drie grote decentralisaties. • Bij wijkgericht werken zullen naast de openbare ruimte ook sociale aspecten en zorg een belangrijke plaats krijgen.

HANDHAVEN

is een TAAK VAN IEDEREEN

In een sociale samenleving respecteren mensen elkaars rechten. Juist ‘kleine’ overtredingen als zwerfvuil, loslopende honden, hondenpoep en verkeerd parkeren zorgen voor dagelijkse irritaties. Burgers vragen om handhaving. Die heeft veelal geen prioriteit bij de politie. Zij heeft daar de tijd en de mankracht niet voor. Bovendien zijn wij van mening dat veiligheid en handhaving zo kort mogelijk bij de burger en de gemeente moet blijven. De inzet van BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) kan in een behoefte voorzien. Het aantal BOA’s moet worden uitgebreid. Bovendien streeft Progressief Beek ernaar hun taken te verruimen. Daarbij kunnen mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden ingezet. Zwerfvuil verdient nadrukkelijke aandacht. De positieve beleving van de openbare ruimte wordt er door bedreigd. Er zal strenger worden opgetreden tegen mensen die de openbare ruimte op deze manier vervuilen. Ook BOA’s kunnen hiervoor worden ingezet.

14

ACTIEPUNTEN •

Er worden meer BOA’s ingezet. Daarbij wordt zo mogelijk een beroep gedaan op mensen aan de onderkant van arbeidsmarkt.

• Er wordt opgetreden tegen mensen die zwerfvuil achterlaten in de openbare ruimte.


bestuur

In BELEVEND BEEK doet IEDEREEN mee Progressief Beek steunt de promotiecampagne Belevend Beek. Deze campagne biedt kansen om Beek en initiatieven en verenigingen in de gemeente Beek goed op de kaart te zetten. Een aantrekkelijk gemeente, waar het goed wonen, werken en winkelen is. Belevend Beek heeft daarnaast

haar kracht bewezen als verbinder van initiatieven van verenigingen en ondernemers in de gemeente. Beek als gemeente waar iedereen meedoet is een kenmerk waarin Beek zich kan onderscheiden. Progressief Beek wil de mensen daarop aanspreken, in de verkiezingscampagne en in de jaren daarna.

ACTIEPUNTEN •

Progressief Beek steunt de promotiecampagne Belevend Beek met als uitgangspunt het plan dat begin 2012 gepresenteerd werd.

FINANCIËLE MIDDELEN om iets MEE te DOEN

Beek behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. De gemeente heeft nauwelijks schulden en beschikt over een ruime financiële reserve. Dat is het gevolg van een solide financieel beleid van de afgelopen acht jaar. Dat dient voortgezet te worden. Als gevolg van de verplichting tot ‘schatkistbankieren’ zal het rendement op de

zogenaamde Essentgelden (de bedragen die Beek kreeg voor het verkopen van de Essent-aandelen) en andere gelden die belegd worden sterk gaan afnemen. Daarom zullen die gelden worden ingezet voor economisch renderende activiteiten met een maatschappelijk nut. Voorbeelden zijn ‘Het Groene Net’ en de duurzaamheidlening.

ACTIEPUNTEN • De Beekse reserves worden ver antwoord ingezet voor econo misch renderende activiteiten die gericht op een duurzame samenleving.

GEMEENTELIJKE LASTEN 


In 2006 was de belastingdruk in Beek hoger dan gemiddeld. De coalitie met daarin Progressief Beek beloofde dat de totale woonlasten voor Beekse burgers zouden dalen tot onder het Limburgs gemiddelde. Deze belofte is gestand gedaan. Dat zal zo blijven.

ACTIEPUNTEN • De gemeentelijke belastingdruk en de totale woonlasten blijven in Beek lager dan het Limburgs gemiddelde.

15


MEEDOEN met

andere GEMEENTEN

Samenwerking is voor een kleine gemeente als Beek een voorwaarde om te kunnen blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente. De samenwerking zal vooral moeten worden gezocht op operationeel gebied. Alleen zo kan Beek op effectieve en efficiĂŤnte wijze al haar taken blijven vervullen. Progressief Beek onderschrijft de Strategische Visie op Samenwerking van de gemeente Beek. Samenwerking op de schaal van de Westelijke Mijnstreek of op die van Zuid-Limburg. In de Westelijke Mijnstreek profileert Sittard-Geleen zich als centrumgemeente.

16

De gemeente dient zich wel steeds af te vragen of Sittard-Geleen die rol aan kan en zo niet andere wegen te zoeken. Irritaties die in de afgelopen periode zijn ontstaan tussen de gemeenten moeten worden besproken en de onderliggende problemen moeten worden opgelost. Op beleidsniveau zien wij vooral noodzaak om op economisch gebied samen te werken. Progressief Beek beschouwt Brainport als economisch speerpunt en steunt het Limburg Economic Development (LED) programma.

ACTIEPUNTEN • Beek blijft zelfstandig en kiest voor intergemeentelijke samen werking in de Westelijke Mijn streek of Zuid-Limburg al naar gelang de gewenste schaal grootte.


bestuur

GEMEENTEHUIS HUIS van IEDEREEN

De gemeente is er voor de inwoners, en niet omgekeerd. De tevredenheid van burgers en ondernemers over de dienstverlening door de gemeente Beek is verbeterd in de afgelopen raadsperiode. De korte afstand van de burger tot het gemeentebestuur speelt daarbij een rol. Bij de toenemende mate waarin wordt samengewerkt met ander gemeenten dient die ‘korte lijn’ behouden te blijven. Een front office (loket) dient voor zoveel mogelijk diensten in het eigen gemeentehuis te blijven. Het kan worden uitgebreid tot een facilitair loket waar ook maatschappelijke organisaties in deelnemen. Immers de gemeente is er voor de mensen en in het belang van de burgers is ontschotting van de dienstverlening gewenst. Op het gebied van de digitalisering van de dienstverlening loopt Beek bepaald niet voorop. Progressief Beek wil dat de gemeente haar relatieve achterstand op dit gebied inhaalt. Online en mobiele

toepassingen kunnen worden ingezet voor het doen van meldingen en voor klachten. Aanvragen van vergunningen

moet digitaal kunnen plaatsvinden. Dit zonder het persoonlijk contact tussen de gemeente en mensen te verliezen.

ACTIEPUNTEN • Bij het aangaan van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden blijft een front office van gemeentelijke en maatschappelijke dienstverlening in het Beekse gemeentehuis. • Beek verbetert zijn dienstverlening via internet.

17


Onze KANDIDATEN voor de GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN op 19 maart 2014, lijst 3

01

02 Stan Nijsten

Charles Willems

Dany Pirson

Beek

Beek

Genhout

04

05

06

Herman van Rens

Maurice Weusten

Eric Heitzer

Beek

Beek

Spaubeek

07

08

09

Pauline Hendriks

Samira Guerrouj

Ilias Alami

Beek

Neerbeek

Neerbeek

10

11

12

Jan Bijen

Renate Louis

Harrie Vangangelt

Genhout

Beek

Neerbeek

13

14

15

Jos Hennekens

Martijn Kรถsters

Sjaak Frenken

Neerbeek

Beek

Spaubeek

16

17

18

Annelies van Rens-Wilms

Peter Scheers

Luck Vrancken

Beek

Kelmond

Neerbeek

19

21

20 Rick Hillen

Hans Klaasse

Jan Houtermans

Beek

Neerbeek

Spaubeek

22

18

03

23

24

Toon Zwart

Gerard Bischoff

Alexander Maatje

Neerbeek

Beek

Beek


DIT

hebben wij

GEDAAN

Dat was schrikken acht jaar geleden. Tientallen jaren hadden het CDA en de VVD in het college de touwtjes in handen gehad. Het was ook ondenkbaar dat het ooit anders zou kunnen. Maar dat kon wel. Progressief Beek nam samen met coalitiepartner BBB-NDB de teugels over. Je kunt gerust spreken van een cultuurshock. Een periode van acht jaar is sindsdien verstreken. In die acht jaar is bijna alles anders geworden. Tientallen belangrijke initiatieven werden genomen. Bij alle was Progressief Beek betrokken. Vaak betrof het zaken die al vele jaren op het verlanglijstje stonden, maar nu eindelijk konden worden aangepakt. Wij gaan niet al die acties hier noemen, maar beperken ons tot enkele speerpunten. Op sociaal gebied hebben wij ons ervoor ingezet dat de mensen met de kleinste beurs iets extra kunnen besteden. Beek heeft hierbij letterlijk de randen van de wettelijke toelaatbaarheid opgezocht. Voor ouderen en voor de jeugd zijn meer voorzieningen gekomen. Belangrijk is dat vanuit Progressief Beek al veel jaren lang voorbereidingen worden getroffen om mensen te laten meedoen. Een weg naar een ‘participatiesamenleving’, maar niet om daarmee bezuinigingen te realiseren, maar omdat het beter is voor de mensen en voor de samenleving. Het is redelijk om van iedereen een bijdrage te vragen, in de vorm van betaald werk of in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. De samenleving moet worden ontdaan van onnodige bureaucratie, en teruggeven aan de burgers en aan professionele hulpverleners. Beek heeft al veel voorbereidend werk gedaan. De tijd van protocollen en overheidsindicaties is definitief voorbij; de tijd om te investeren in eigen verantwoordelijkheid is aangebroken, en een tijd van maatwerk. Het zal voor een progressieve partij de grote opgave

worden om dit te realiseren, maar ondertussen ervoor te waken dat niet opnieuw mensen buiten de boot vallen. ‘Kanteling’ in de zorg en in de participatie: maar met empathie voor mensen; met erkenning dat ziekte, gebrek en werkeloosheid niet het gevolg zijn van onwil, maar van pech; en met een respectvolle benadering door de overheid van wie die pech overkomt. Op ruimtelijk gebied werden grote projecten voorbereid, die er allemaal op zijn gericht om Beek mooie en leefbaarder te maken. Mooier en leefbaarder voor een bevolking die ouder wordt, maar ook voor jonge mensen. Veel van de plannen komen uit de koker van Progressief Beek. Deze partij heeft zich vanaf haar oprichting in 1978 geprofileerd met de wens om het buitengebied mooier te maken en geschikt voor kleine recreatie. En kijk eens wat allemaal is gebeurd. Het gebied rondom de woonkernen is vrijgemaakt van gemotoriseerd verkeer; er zijn nieuwe kleine landschapselementen aangebracht; er lopen wandel- en ruiterpaden. Het versnipperde gebied rond het Kelmonderbos, het kasteelpark en de fruitvelden erom heen is nu één samenhangend natuurgebied, dat is uitgebreid met het Levensbomenbos en binnenkort met de fraaie open beek, de ‘Lusthof Oude Pastorie’ en het Sportpark De Haamen. Ook de dorpskernen hebben aandacht gehad: het hart van Spaubeek is verfraaid, en het Centrumplan Beek is

gereed. Op verkeersgebied kunnen we nu gebruik maken van een verfraaide Rijksweg en meerdere fietspaden. Zelfs de ‘onmogelijke’ klus van een veilig fietspad naar Genhout bleek onder leiding van wethouder Jan Bijen te realiseren. Dat alles werd gerealiseerd in Beek dat economisch gezond is en blijft, zonder de financiële middelen uit te putten en de burgers het vel over de oren te halen. Het is al vaak gezegd, maar het is toch dienstig het nog eens te herhalen: Beek behoort tot de tien rijkste kleine gemeenten van Nederland. De gemeente heeft een goede financiële reserve en geen enkele euro schuld meer. De woonlasten voor de burgers, die acht jaar geleden hoger waren dan het provinciaal gemiddelde, zijn nu lager dan het Limburgs gemiddelde en het laagste van de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Er is veel tot stand gebracht. Alleen al voor de nog lopende projecten is het belangrijk dat Progressief Beek kan doorgaan als bestuurspartij. Daarom gaan we ervan uit dat u ons steunt en Progressief Beek groot maakt. Kies daarom:

Progressief Beek Iedereen doet mee

19


PROGRESSIEF BEEK Hoolstraat 59 6191 TW Beek www.progressiefbeek.nl info@progressiefbeek.nl

Verkiezingsprogramma Progressief Beek 2014-2018  

In twee succesvolle raadsperiodes (2006-2014) heeft Progressief Beek verantwoordelijkheid gedragen voor het bestuur van Beek. Er is veel tot...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you