Page 1

05/1997 Spis treści Prace redakcyjne W.Sitkowski: Moje spojrzenie na kardiochirurgię.

Prace oryginalne K. Suwalski, M. Pastuszek, J. Herburt-Heybowicz, P. Żelazny, F. Majstrak, R. Jackowski, T. Koszczyński, J. Lichomski, Z. Kacprzyk: Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Komentarz:J. Zasłonka . M. Krejca, A. Bochenek, P. Szmagała, B. Grzegorzewski, J. Skiba, T. Gburek, J. Skarysz, Wyniki chirurgicznego leczenia niedokrwiennej niedomykalności matralnej. A. Jeziorski, J. Berner, B. Wrężel: Wyniki odległe leczenia oszczędzającego chorych na raka sutka. Komentarze:J. Jaśkiewicz, L. Kurylcio. M. Pawlicki, M. Reinfuss, J. Skołyszewski, A. Brandys, K. Krzemieniecki, B. Żuchowska,B. Gliński, J. Mituś, A. Stelmach: Skojarzone leczenie chorych na pierwotnie nieopracyjnego, niezapalnego raka sutka o zaawansowaniu IIIB. Komentarz:J. Berner A. Budzyński, A. Bobrzyński, K. Duda, K. Rembiasz: Pourazowy metabolizm wywołany cholecystektomią klasyczną i laparoskopową. Komentarze:M. Borowski,R. Słotwiński . O. Gedliczka, A. Bobrzyński, A. Budzyński, Z. Biesiada, W. Dutkiewicz, K. Rembiasz: Połączenie operacji laparoskopowej z klasyczną oraz dwu zabiegów laparoskopowych. Komentarze:M. Krawczyk, E. Stanowski . P. Pyda, K. Matysiak, L. Dzieciuchowicz, M. Drews: Czynniki ryzyka ewentracji. Komentarze:W. Dąbrowski, W. Kozuschek J. Wesołowski, G. Madycki, A. Wycech, K. Witkowski: Badania przepływu krwi w tętnicach palców w fenomenie Raynaud'a za pomocą Dopplera o wysokiej czestotliwości. A. Ciechański, A. Sory, A. Pawłowski P. Misiuna: Losy operowanych z powodu pierwotnego chłoniaka żołądka. Komentarz:A. Kopacz .

Spostrzeżenia kliniczne B. Kosiński, P. Tarnowski, G. Jagielski: Synchroniczne guzy jelita grubego. Komentarz:A. Dziki J. Olszewski: Hemobilia w przebiegu rozległego uszkodzenia wątroby. F. Furmanik, C. Jurko, E. Toruń: Wycięcie płuca z powodu raka u chorego z nierozpoznaną przedoperacyjnie łagodną postacią hemofilii A.


Chirurgia dziecięca W. Urbanowicz, M. Wieczorek-Grohman, M. Górniak: Operacyjne leczenie odpływów pecherzowo-moczowodowych u dzieci metodą Orikasa.

Prace poglądowe W. Polkowski, P. Misiuna: Przełyk Barretta. S. Cieśla, P. Murawa: Współczesne metody zespoleń chirurgicznych w obrębie jelita grubego


Contents Editorial papers W. Sitkowski: My personal view on the cardiac surgery .

Original papers K. Suwalski, M. Pastuszek, J. Herburt-Heybowicz. P. Żelazny, F. Majstrak, R. Jackowski T. Kaszczyński, J. Lichomski Z. Kacprzyk: Use of intraaortic ballon counterpusafion. Commentary:J. Zasłonka M. Krejca, A. Bochenek, P. Szmagała, B. Grzegorzewski J. Skibal T. Gburek, J. Skaryszewski Surgical results in myocardial ischemic mitral incompetence . A. Jeziorski J. Berner, B. Wrężel: Long-term results of conservative treatment in early breast cancer Commentary:J. Jaśkiewicz, L. Kurylcio. M. Pawlicki, M. Reinfuss. J.Skołyszewski A. Brandys, K. Krzemieniecki, B. Żuchowskam, B. Gliński, J. Mituś, A. Stelmach: Multimodality treatment of noninflammatory stag IIIB breast cancer. Commentary:J. Berner . A. Budzyński, A. Bobrzyński, K. Duda K. Rembiasz: Metabolic response to trauma relate to laparoscopic and open cholecystectomy. Commentary:M. Borowski, R. Słotwiński O. Gedliczka, A. Bobrzyński A. Budzyński, Z. Biesiada, W. Dutkiewicz, K. Rembiasz Combination of laparoscopic and classical procedures and of two laparoscopic operations. Commentary:M. Krawczyk, E. Stanowski P. Pyda, K. Matysiak, Ł. Dzieciuchowicz, M. Drews: Risk factors in eventration. Commentary:W. Dąbrowski, W. Kozuschek. J. Wesołowski, G. Madycki A. Wycech, K. Witkowski: Estimation of blood flow in digital artenes in Raynauds phenomenon using a high-frequency Doppler flowmeter. A. Ciechański, A. Sory. A. Pawłowski, P. Misiuna: Outcome in pafients operated on for primary gastnc lymphome. Commentary:A. Kopacz .

Clinical observations B. Kosiński, P. Tarnowski, G. Jagielski: Synchronous tumors of the colon. Commentary: A. Dziki J. Olszewski: Hemobilia in the course of massive hepatic injury . F. Furmanik C. Jurko, E. Toruń: Pulmonectomy in a patient with carcinoma withundiagnosed pre-operative benign hemophilia A.

Pediatric surgery


W. Urbanowicz, M. Wieczorek-Grohman, M. Górniak: Surgical treatment of vesicou reteral reflux in children employing the Orikasa method.

Review papers W. Polkowski P. Misiuna: Barrett's esophagus . S. Cieśla, P. Murazoa: Contemporary methods of colonic anastomoses .


numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne K. Suwalski, M. Pastuszek, J. Herburt-Heybowicz, P. Żelazny, F. Majstrak, R. Jackowski, T. Kaszczyński, J. Lichomski, Z. Kacprzyk: Z II Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie Kierownik: doc. dr hab.K. Suwalski

Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Komentarz:J. Zasłonka . W II Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie w latach 1992-1995 u 89 pacjentów użyto kontrapulsację wewnątrzaortalną, w tym u 56 mężczyzn i 33 kobiet w wieku 41-69 lat. U 13 pacjentów balon do kontrapulsacji zastosowano przed operacją kardiochirurgiczną, u 53 śródooperacyjnie, a u 23 pacjentów po operacji. Balon kontrapulsacji pomaga uzyskać poprawę parametrów hemodynamicznych w niewydolności lewej komory, jednak najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy balon użyty jest wcześnie. K. Suwalski, M. Pastuszek, J. Herburt-Heybowicz. P. Żelazny, F. Majstrak, R. JackowskiT. Koszczyński, J. Lichomski Z. Kacprzyk:

Use of intraaortic ballon counterpusation. Commentary:J. Zasłonka In the years 1992-1995 in 89 patients used intraaortic balloon counterpulsation in the Department of Cardiosurgery at the Institute of Cardiology in Warsaw. The group included 56 males and 33 females age 4169 years. In 13 patients intaraortic balloon counterpulsation was used before cardiosurgery, in 53 during surgery and in 23 postoperative Intraaortic balloon counterpulsation helps to improve haemodynamic parameters in failure of the left ventricle, but the best results are obtained when the balloon in used earlier. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne M. Krejca, A. Bochenek, P. Szmagała, B. Grzegorzewski, J. Skiba, T. Gburek, J. Skarysz: Z I Kliniki Kardiochirurgii Śl.AM Kierownik: prof. dr hab. A. Bochenek i z Kliniki Kardiologii Śl.AM Górnośląski Ośrodek Kardiologii w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. S. Pasyk

Wyniki chirurgicznego leczenia niedokrwiennej niedomykalności matralnej. W 1995 roku wykonano w I Klinice Kardiochirurgii Śl. A.M. 550 operacji pomostowań naczyń wieńcowych. Niedomykalność zastawki mitralnej powstałą na tle niedokrwiennym stwierdzono u 36 chorych (6,5%). Celem pracy jest kliniczna ocena wyników leczenia i próba opracowania wskazań do określonych typów zabiegów chirurgicznych. Średni wiek operowanych chorych wynosił 62,7 lat. Z grupy operowanych chorych zmarło 6 pacjentów - śmiertelność 16,7%. U 30 chorych wykonano badanie echograficzne w okresie od 2 do 6 mies. po zabiegu operacyjnym. Wykonywano trzy rodzaje zabiegów: grupa I pomostowanie naczyń wieńcowych (CABG), grupa II CABG + plastyka zastawki (MVP), grupa III CABG + wymiana zastawki (MVR). Grupa I: 18 chorych, średni wiek 60,1 lat, 14 M, EF przed zabiegiem 37,3%, po 42,5%. Wszczepiono średnio 2,38 pomostów u jednego chorego wykorzystując w 72,2% LIMA. Średni stopień niedomykalności przed zabiegiem 2,05 po 1,44. Średnia klasa NYHA 2,3 przed i 1,75 po zabiegu. W grupie II znalazło się 9 chorych, średni wiek 59,8 lat, 7 M, EF 41,5-48,2%. Średnio 3 pomosty u


jednego chorego (22,2% LIMA). Średni stopień niedomykalności 3,33 przed zabiegiemi i 1,33 po. Średnia klasa NYHA 3 przed i 2,1 po operacji. W grupie III znalazło się 3 mężczyzn, średni wiek 68,7 lat, EF 40%46,6%. Średnio 2,66 żylnych pomostów u jednego chorego. Średni stopień niedomykalności przed zabiegiem 3,66. Średnia klasa NYHA 3,33 przed i 2,33 po zabiegu. Uważamy, że niedomykalność mitralna w chorobie wieńcowej znacznie zwiększa ryzyko operacji CABG. Przy niewielkim stopniu niedomykalności wykonanie CABG zmniejsza niedomykalność. Plastyka zastawki powinna być o ile to możliwe wykonywana zamiast MVR.

Surgical results in myocardial ischemic mitral incompetence . Myocardial ischemic mitral incompetence (MIMI) was diagnosed in 36 out of 550 patients which were subjected to the CABG procedure in 1995. The aim of the paper was the clinic assessment of therapeutical results and the development of indications for specified type of surgical procedures. The mean age of the patients was 62,7 years. Six of them died (mortality rate of 16,7%). The surviving patients were subjected to echocardiography 2-6 months post-operatively. Three types of procedures were performed: Group I CABG only (N=18; mean age 60,1 years 14 M, EF - 37,3% before and 42,4% after the operation; the average number of grafts per patient was 2,38, the use of LIMA in 72,2% the mean regurgitation grade 2,05 before and 1,44 post-operatively, the mean NYHA class 2,3 before and 1,75 after the procedure). Group II received CABG and mitral valve plasty (N=9, mean age 59,8 years, 7 M, EF - 41,5%-48,2%; the average number of grafts per patient 3; the use of LIMA in 22,2%, the mean regurgitation grade 3,33 before and 1,33 after the surgery; the mean NYHA class 3 before and 2,1 after the procedure). Group III w subjected to CABG +MVR (N=3, 3M, mean age 68,7 years; EF 40%-46,6%, the mean number of graft per patient 2,66, the mean preoperative regurgitation grade 3,66; the mean NYHA class 3,33 pre- and 2,33 post-operatively). IABP was employed in 12 cases. LV aneurysmectomy was performed in 1 patient. We conclude that MIMI increases the peri-operative risk in CABG. Isolated CABC in patients with low regurgitation grade decreases regurgitation. Mitral valve plasty should be preferred over MVR whenever possible. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne A. Jeziorski, J. Berner, B. Wrężel: Z Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. J. Berner i z Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologii w Łodzi Kierownik: dr B. Wrężel

Wyniki odległe leczenia oszczędzającego chorych na raka sutka Komentarze: J. Jaśkiewicz, L. Kurylcio. Od marca 1981 do kwietnia 1996 roku w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi 154 kobiety z wczesnym rakiem sutka leczono metodą oszczędzającą. Polegała ona usunięciu kwadrantu sutka wraz z węzłami chłonnymi pachowymi i zastosowaniu pooperacyjnej telekobaltoterapii. Analizę wyników odległych przeprowadzono w grupie 88 chorych z obserwacją dłuższą niż 5 lat. Wyniki leczenia w tej grupie porównano z wynikami leczenia chorych z wczesnym rakiem sutka, leczonych w ośrodku onkologii w Łodzi w latach 1977-81, u których zastosowano amputację wg metody Patey'a. Dziesięcioletni okres przeżycia stwierdzono u 88% chorych po kwadrantektomii i u 82,5% po amputacji, a przeżycie bezobjawowe odpowiednio u 83% i 77% chorych. Wyniki leczenie w obu grupach okazały się porównywalne. Dodatkowo dobry efekt kosmetyczny osiągnięty u 70% chorych oraz lepszy stan psychiczny leczonych kobiet w grupie badanej skłania do uznania kwadrantektomii z limfadenektomią pachową i pooperacyjną radioterapią jako skutecznej metody leczenia chorych z rakiem sutka we wczesnym okresie jego rozwoju. Doniesienia z innych ośrodków potwierdzają wysnuty w pracy wniosek.


Long-term results of conservative treatment in early breast cancer Commentary:J. Jaśkiewicz, L. Kurylcio. From March 1981 to April 1996, 154 patients with early breast cancer with tumour up to 3 cm in maximum diameter and no palpable axillary lymph nodes were treated conservativelly in Clinical Oncology Unit of Medical University of Łódz. The procedure consisted of QUART technique, that means quadrantectomy, axillary dissection and radiotherapy (50Gy by Cobalt 60). In all N(+)cases adiuvant systemic treatment (6 cycles of CMF) was given. The analysis was given. The analysis was performed in 88 cases with minimum 5 years of follow-up. Long-term results, that is overall survival, noted in 88% of cases, and relapse free survival, in 83% of cases were comparable with the results in patients after mastectomy (82,5% and 77%), Additionally good cosmetic results, obtained in 70% of cases, as well as better psychosomal status of treated women means that conservative treatment in early breast cancer can be safe and acceptable alternative to mastectomy. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne M. Pawlicki, M. Reinfuss, J. Skołyszewski, A. Brandys, K. Krzemieniecki, B. Żuchowska,B. Gliński, J. Mituś, A. Stelmach: Z Kliniki Chemioterapii Kierownik: prof. dr hab. M. Pawlicki z Zakładu Teleradioterapii Kierownik: prof. dr hab. M. Reinfuss z Kliniki Radioterapii Kierownik: prof. dr hab. J. Skołyszewski i z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Kierownik: dr H. Nosek Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Krakowie

Skojarzone leczenie chorych na pierwotnie nieopracyjnego, niezapalnego raka sutka o zaawansowaniu IIIB. Komentarz:J. Berner W latach 1980-1990 w Oddziale Krakowskim Centrum Onkologii leczono metodą skojarzoną 300 kobiet chorych na pierwotnie nieoperacyjnego, niezapalnego raka sutka o zaawansowaniu IIIB. Leczenie polegało na zastosowaniu indukcyjnej chemioterapii z następnym radykalnym odjęciem sutka, pooperacyjną teleradioterapią i adiuwantową chemio-hormonoterapią. 5 lat bez objawów raka przeżyło 33% chorych. Niezależnymi czynnikami prognostycznymi były: wielkość guza w sutku oceniana przez patologa w badaniu materiału operacyjnego, stan mikroskopowy węzłów chłonnych pachowych oraz stopień regresji klinicznej raka po indukcyjnej chemioterapii.

Multimodality treatment of noninflammatory stage IIIB breast cancer. Commentary:J. Berner .

In the period of 1980 through 1990, 300 women with noninflamatory stage IIIB breast cancer were treated with multimodality therapy. The treatment consisted: indiction chemotherapy, radical mastectomy. postoperative teleradiotherapy and adjuvant chemio-hormonotherapy. 5-years without evidence of disease survived 33% of patients. The independent prognostic factors were: pathological tumor size, microscopical status of axillary lymph nodes and clinical response to induction chemotherapy numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne


A. Budzyński, A. Bobrzyński, K. Dudo, K. Rembiasz: Z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej CM UJ Kierownik: prof. dr hab. O. Gedliczka

Pourazowy metabolizm wywołany cholecystektomią klasyczną i laparoskopową. Komentarze:M. Borowski,R. Słotwiński . Przedstawiono porównanie odpowiedzi metabolicznej na uraz związany z cholecystektomią klasyczną oraz laparoskopową w oparciu o badania bilansu azotowego. Wykazano, że nasilenie katabolizmu w okresie pooperacyjnym jest mniejsze po zabiegach laparoskopowych i trwa krócej niż po zabiegach wykonywanych metodą klasyczną. Różnice były znamienne statystycznie.

Metabolic response to trauma related to laparoscopic and open cholecystectomy. Commentary:M. Borowski, R. Słotwiński Metabolic reaction to trauma associated with open and laparoscopic chlecystectomy based on a nitrogen balance is presented. Diminished post-operative catabolism of shorter duration was observed after laparoscopic procedure. The difference was statistically significant. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne O. Gedliczka, A. Bobrzyński, A. Budzyński, Z. Biesiada, W. Dutkiewicz, K. Rembiasz: Z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej CM UJ Kierownik: prof. dr hab. O. Gedliczka

Połączenie operacji laparoskopowej z klasyczną oraz dwóch zabiegów laparoskopowych. Komentarze: M. Krawczyk, E. Stanowski . Przedstawiono wyniki leczenia 42 chorych, u których przeprowadzono operację będącą połączeniem zabiegu wykonywanego metodą laparoskopową z zabiegiem klasycznym (19 chorych) lub innym zabiegiem laparoskopowym (23 chorych). Obserwowane powikłania, czas hospitalizacji były takie jak u pacjentów poddanych jednemu zabiegowi klasycznemu lub laparoskopowemu. Za takim postępowaniem, nie narażającym chorego na zwiększone ryzyko przemawiają nie tylko względy ekonomiczne, ale przede wszystkim możliwość uniknięcia dodatkowego stresu psychologicznego związanego z powtórnym znieczuleniem i drugą operacją. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne P. Pyda, K. Matysiak, Ł. Dzieciuchowicz, M. Drews: Z III Katedry i Kliniki Chirurgii AM w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. M. Drews

Czynniki ryzyka ewentracji. Komentarze:W. Dąbrowski, W. Kozuschek Rozejście brzegów rany po laparotomii ewentracja lub wytrzewienie jest poważnym powikłaniem pooperacyjnym. Pomimo postępu w jakości materiałów szewnych, techniki chirurgicznej i zapobieganiu infekcji występuje w 0,2% do 6% operacji brzusznych. Przedłuża ono pobyt chorego w szpitalu i zwiększą


koszty leczenia oraz naraża chorego na ponowny zabieg, często w skrajnie niekorzystnych warunkach ogólnych i miejscowych. Celem pracy jest wyszukanie potencjalnych czynników ryzyka i ustalenie częstości ich wystąpienia w grupie chorych z ewentracją oraz określenie czynników ryzyka, które miały znaczenie decydujące dla wystąpienia rozejścia rany operacyjnej u chorych operowanych w naszej klinice. W latach 1988- 1994 w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM w Poznaniu wykonano 3913 operacji połączonych z otwarciem jamy brzusznej. W 31 (0,79%) przypadkach w okresie pooperacyjnym doszło do ewentracji. Na podstawie analizy tej grupy chorych, stwierdziliśmy że rozejście rany operacyjnej jest powikłaniem obciążonym wysoką śmiertelnością. Istotnymi czynnikami ryzyka ewentracji okazały się podeszły wiek chorych, żółtaczka, operacja w trybie nagłym, zapalenie otrzewnej, hipoproteinemia, anemia, ostry stan zapalny układu oddechowego i zakażenia rany operacyjnej. Choroba nowotworowa, choroby układu krążenia, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzyca, wodobrzuszne oraz sposób wykonania laparotomii nie miały istotnego wpływu na wystąpienie rozejścia rany operacyjnej. P. Pyda K. Matysiak, Ł. Dzieciuchowicz, M. Drews:

Risk factors in eventration Commentary:W. Dąbrowski W. Kozuschek. Wound margin dehiscence (WMD) after laparotomy is a grave post-operative complication. Despite the progress in the suture quality, surgical technique and infection control. WMD is observed in 0,2-6% of abdominal surgeries. WMD (eventration) leads to the prolongation of hospitalization and increases the costs of treatment oftentimes necessitating a repeated surgery in extremely unfavorable general and local conditions. The aim of the paper is to determined the potential risk factors and to establish their incidence in patients with eventration. In the years 1988-1994 3913 laparotomy operations were performed in the Department of General and Gastroenterological Surgery, Medical Academy in Poznań. In 31 cases (0,97%) eventration occurred in the post-operative period. The analysis of the material revealed that WMD led to high mortality rates. The significant risk factors were as follows: advanced age, jaundice, emergency procedure peritonitis, hypoproteinemia, anemia, acute inflammatory disease of the respiratory tract and wound infection. Neoplastic diseases, diseases of the circulatory system, chronic disease of the respiratory system, diabetes, ascites and the laparotomy method had no significant effect on the occurrence of WMD. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne J. Wesołowski, G. Madycki, A. Wycech, K. Witkowski: Z Kliniki Chirurgii Naczyniowej CMKP w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. W. Staszkiewicz

Badania przepływu krwi w tętnicach palców w fenomenie Raynaud'a za pomocą Dopplera o wysokiej częstotliwości. Mimo stosowania wielu metod badawczych w diagnostyce fenomenu Raynaud'a, jedynie kapilaroskopia znalazła szerokie uznanie jako tzw. "złoty standard". Niemniej dokładne określenie przepływu krwi w tętnicach palcowych przy ocenie tej choroby nadal nastręcza wiele trudności. W niniejszej pracy autorzy prezentują wstępne wyniki oceny przepływu krwi w tętnicach palcowych właściwych u pacjentów z fenomenem Raynaud'a za pomocą prototypowego impulsowego przepływomierza dopplerowskiego o wysokiej częstotliwości ("Endoflow"). Badania przeprowadzono wśród 10 zdrowych ochotników i 16 chorych z rozpoznanym fenomenem Raynaud'a. Autorzy analizują spektra przepływu krwi i podkreślają, iż wstępne wyniki są zachęcające.

Estimation of blood flow in digital arteries in Raynaud's phenomenon using a highfrequency Doppler flowmeter.


Despite many diagnostic procedures employed in diagnosis of Raynaud's Phenomenon only capilaroscopy has gained a widespread reputation of the so-called "gold standard". A precise estimation of blood flow in digital vessels is still one of the major problems in evaluation this disease. In this paper authors present initial results of evaluation of blood flow in digital arteries (proper volar arteries) in patients with Raynaud's. Phenomenon using a unique high frequency (20 MHz) Doppler impulse flowmeter ("Endoflow"). Examinations were carried on 10 healthy volunteers and 18 patients with diagnosed Raynaud's Phenomenon. Authors analyse differences in blood flow spectra and the preliminary observations seem to be very encouraging. Until 1994, the use of such flowmeter in diagnosis of patients with Raynaud's Phenomenon has not been encountered in the world literature by the authors. numer: 05/1997 dział: Prace oryginalne A. Ciechański, A. Sory, A. Pawłowski, P. Misiuna: Z Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. P. Misiuna

Losy operowanych z powodu pierwotnego chłoniaka żołądka. Komentarz:A. Kopacz . Przedstawiono losy 25 chorych operowanych w latach 1980-1995 z powodu pierwotnego chłoniaka żołądka (PChŻ). Oceniając wpływ czynników prognostycznych na długość przeżycia chorych stwierdzono większy odsetek przeżycia 5-letniego u pacjentów: z chłoniakami o niskim stopniu zaawansowania (100% I E wobec do 60% II E), z PChŻ o mniejszej złośliwości (57,2% w stosunku do 42,9% z PChŻ o wysokiej złośliwości), ze zmianą pierwotną w żołądku mniejszą od 8 cm (86,7% w relacji do 41,7% ze zmianą większą od 8 cm) oraz u osób leczonych pooperacyjne chemioterapią (75%) w stosunku do grupy leczonej tylko operacyjnie (46%) (p >0,05). Aktualne całkowite 5-letnie przeżycie wynosi 50%. Stwierdzono, że podstawowym i najskuteczniejszym sposobem leczenia chorych z PChŻ pozostaje leczenie chirurgiczne, a stosowanie chemioterapii uzupełniającej poprawia wyniki leczenia, oraz że ocena stopnia zaawansowania chłoniaka, jego typu i rozmiaru są pomocne w rokowaniu co do długości przeżycia po leczeniu operacyjnym.

Outcome in patients operated on for primary gastric lymphoma Commentary:A. Kopacz . The paper presents the outcome in 25 patients operated on for primary gastric lymphoma in the years 198095. While evaluating the effects of prognostic factors on the duration of their survival a higher rate of 5-year survival was found among patients with low grade lymphomas(100% with IE vs 60% with IIE), with lower grade of malignancy tumors (57,2% vs 42,9% in patients with high grade of malignancy lesions), with primary gastric lesion below 8 cm (86,7% vs 41,7 % of patients with lesions above 8 cm) and in patients subjected to post-operative chemotherapy (75%) in comparison to these treated only surgically (46%) (p> 0,05). At present the total 5-year survival rate is 50%. It was concluded that the basic and most successful therapeutic management in patients with gastric lymphoma is surgery, and supplementary chemotherapy results in an improvement of therapeutic results. The evaluation of grade, type and size of lymhoma is a helpful prognostic factor in determination of survival rates after surgery. numer: 05/1997 dział: Spostrzeżenia kliniczne B. Kosiński, P. Tarnowski, G. Jagielski: Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Rejonowego w Policach Ordynator: dr B. Kosiński


Synchroniczne guzy jelita grubego. Komentarz:A. Dziki Przedstawiono dwa przypadki guzów synchronicznych jelita grubego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na celowość łączenia i uzupełniania metod diagnostycznych w postępowaniu przedoperacyjnym. Autorzy podkreślają konieczność śródoperacyjnej weryfikacji zmiany, mimo jednoznacznego rozpoznania przedoperacyjnego.

Synchronous tumors of the colon. Commentary: A. Dziki The paper presents two cases of synchronous tumors of the colon. Attention is drawn to the necessity of combining and supplementing diagnostic methods in pre-operative management. The authors emphasize diagnosis for intraoperative verification of the lesion despite a firm pre-operative diagnosis. numer: 05/1997 dział: Spostrzeżenia kliniczne J.Olszewski: Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ostrołęce Ordynator: lek.J. Olszewski

Hemobilia w przebiegu rozległego uszkodzenia wątroby. Przedstawiono przypadek hemobilii spowodowanej rozległym obrażeniem prawego płata wątroby. Krwotok opanowano podwiązaniem prawej tętnicy gałęzi wątrobowej właściwej.

Hemobilia in the course of massive hepatic injury. The paper describes a case of post-traumatic hemobilia successfully treated by a ligation of the right hepatic artery.


numer: 05/1997 dział: Spostrzeżenia kliniczne F. Furmanik, C. Jurko, E. Toruń: Z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca AM w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. S. Jabłonka i z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Lublinie Dyrektor: dr E. Toruń

Wycięcie płuca z powodu raka u chorego z nierozpoznaną przedoperacyjnie łagodną postacią hemofilii A Przedstawiono przypadek wycięcia lewego płuca z powodu raka u chorego z nierozpoznaną przedoperacyjnie łagodną postacią hemofilii A. Opisano przebieg pooperacyjny, w którym poza leczeniem substytucyjnym usunięto skrzepły krwiak jamy opłucnowej na drodze wideotorakoskopii. Po opanowaniu powikłań przebieg pooperacyjny był pomyślny.

Pulmonectomy in a patient with carcinoma withundiagnosed pre-operatively benign hemophilia A. The paper presents the lobectomy in a patients with carcinoma of the lung with undiagnosed pre-operatively benign hemophilia A. The post-operative course is described, including substitution therapy and videothoracoscopic removal of a clotted hematoma from the pleural cavity. After the complications had been controlled, the further post-operative course was uneventful.


numer: 05/1997 dział:Chirurgia dziecięca W. Urbanowicz, M. Wieczorek-Grohman, M. Górniak: Z Kliniki Urologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydz.Lekarskiego UJ w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. W. Urbanowicz

Operacyjne leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci metodą Orikasa Przedstawiono wyniki uzyskane w leczeniu operacyjnym odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci techniką zaproponowaną przez Orikasę. Podkreślono prostotę tej metody oraz bezpieczeństwo jej stosowania wyrażone przez zmniejszenie ryzyka powikłań. Uzyskane dobre wyniki w 95% operowanych moczowodów, przy 25% pacjentów z odpływami IV stopnia, wskazują na jej dużą skuteczność.

Surgical treatment of vesicoureteral reflux in children employing the Orikasa method. The paper presents surgical results achieved in treatment of vesicoureteral reflux in children employing the method proposed by Orikasa. The simplicity of the method if emphasized along with its safety expressed in a significant decrease of the risk of complications Good results were obtained in 95% of the operated on ureters, what - when combined with the fact that 25% of the patients had grade IV reflux - indicates a high success rate of the above method.

5  

B. Kosiński, P. Tarnowski, G. Jagielski: Synchroniczne guzy jelita grubego . Komentarz:A. Dziki J. Olszewski: Hemobilia w przebiegu rozległe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you