Page 1

02/1997 Spis treści Prace oryginalne A. Hartwich, M. Szura, J. Legutko, W. Nowak: Problem reoperacji tarczycy z powodu raka. Komentarz: J. Włoch L. Kołodziejski, K. Duda, S. Dyczek, H. Górska: Problemy kwalifikacji chirurgicznej do usunięcia płuca z powodu raka. Komentarz: S. Mlekodaj W. Knast, J. Błaszczuk, P. Pelczar, M. Geneja, S. Woźniak: Rekonstrukcja szyjnej części przełyku wolnym przeszczepem z jelita cienkiego. Badania eksperymentalne. Komentarz: P. Misiuna H. Olechnowicz, M. Zieliński, I. Połocka: Operacje wytwórcze przełyku z dostępu wyłącznie przez prawostroną torakotomię, bez laparotomii. Komentarze: A. Kopacz, P. Misiuna Z. Wierzbicki: Ocena doświadczalna gojenia się ran chirurgicznych żołądka. Komentarz: T. Popiela M. Brocki, J. Sapieżko, A. Palewicz, K. Leksowski, S. Barcikowski: Własne doświadczenia w wykonywaniu zespoleń przewodu pokarmowego przy pomocy szwu mechanicznego. H. Juźków, M. Jackowski, W. Jędrzejczyk, P.Marcinkowski: Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową. Komentarz: W. Knast T. Popiela, D. Karcz, A. Matyja: Jelitowe zespolenia przy pomocy krążków Valtrac. Komentarz: W. Kozuschek W. Turczynowski, B. Kędra, C. Osuch: Torbiele dróg żółciowych - rozpoznawanie i leczenie. P. Knast, J. Kratochwil, J. Jarliński: Leczenie dużych odleżyn okolicy krzyżowej przy użyciu obustronnego płata wyspowego skórnomięśniowego z mięśnia pośladkowego wielkiego, zmodyfikowanego plastyką skórną V-Y. Komentarz: K. Kobus

Spostrzeżenia kliniczne S. Dyczek, L. Kołodziejski, J. Ryś: Olbrzymia torbiel rzekoma wątroby. Komentarz: M. Krawczyk M. Ratyńska, M. Sporny: Odosobniony przerzut do cewki moczowej jako pierwszy objaw raka jasnokomórkowego nerki. T. Marszałek, L. Konieczny: Rzekomy tętniak tętnicy pęcherzykowej z hemobilią jako powikłanie po usunięciu pęcherzyka żółciowego. Komentarz: S. Zapalski

Chirurgia dziecięca


M. Wites, J. Skalski, A. Żmuda, S. Pawlak, G. Gallert, A. Bochenek: Cor triatriatum sinistrum - wyniki leczenia chirurgicznego.

Prace poglądowe E. Kucewicz-Czech, G. Gallert: Rozważania na temat wpływu Izofluranu na krążenie wieńcowe u chorych z dusznicą bolesną poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych. Komentarz: K. Suwalski. H. Olechnowicz, M. Zieliński: Problemy dostępu operacyjnego w chirurgii raka przełyku.


Contents Original papers A. Hartwich, M. Szura, J. Legutko, W. Nowak: Early thyroid operations due to carcinoma. Commentary:J. Włoch L. Kołodziejski, K. Duda, S. Dyczek, H. Górska: The problems of surgical qualification to pulmonectomy due to lung cancer. Commentary:S. Mlekodaj W. Knast, J. Błaszczuk, P. Pelczar, M. Geneja, S. Woźniak: Reconstruction of the cervical segment of the esophagus employing a free small intestine flap experimental studies. Commentary:P. Misiuna H. Olechnowicz, M. Zieliński, I. Połocka: Reconstructive surgery of the esophagus employing exclusive right thoracotomy without laparotomy. Commantary:A. Kopacz, P. Misiuna Z. Wierzbicki: Experimental evaluation of healing surgical wounds of the stomach. Commentary:T. Popiela M. Brocki, J. Sapieżko, A. Palewicz, K. Leksowski, S. Barcikowski: Experience in gastrointestinal anastomoses employing mechanical sutures. H. Juźków, M. Jackowski, W. Jędrzejczyk, P.Marcinkowski: Diagnostic laparotomy in patients with advanced neoplastic diseases. Commentary:W. Knast T. Popiela, D. Karcz, A. Matyja: Intestinal anastomoses employing Valtrac discs. Commentary:W. Kozuschek W. Turczynowski, B. Kędra, C. Osuch: Choledochal cysts - diagnostic and therapeutic management. P. Knast, J. Kratochwil, J. Jarliński: Treatment of large decubitus ulcers of the sacral region employing a bilateral musculocutaneous gluteus maximus island flap and a modified cutaneous V-Y-plasty. Commentary:K. Kobus

Clinical observations S. Dyczek, L. Kołodziejski, J. Ryś: A giant pseudocyst of the liver. Commentary:M. Krawczyk M. Ratyńska, M. Sporny: Solitary metastasis into urethra, the first sign of renal cell carcinoma. T. Marszałek, L. Konieczny: A false aneurysm of the cystic artery and hemobilia as a complication following cholecystectomy. Commentary:S. Zapalski

Pediatric surgery M. Wites, J. Skalski, A. Żmuda, S. Pawlak, G. Gallert, A. Bochenek: Cor triatriatum sinistrum - surgical results.


Review papers E. Kucewicz-Czech, G. Gallert: On the effect of isoflurane on the coronary circulation in patients with angina pectoris subjected to coronary by-pass procedures. Komentarz: K. Suwalski. H. Olechnowicz, M. Zieliński: Problems of surgical approach in carcinoma of esophagus.


Prace oryginalne PROBLEM REOPERACJI TARCZYCY Z POWODU RAKA ARTUR HARTWICH, MIROSŁAW SZURA, JANUSZ LEGUTKO, WOJCIECH NOWAK Z Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. T. Popiela

W latach 1991-1993 w Klinice leczono operacyjnie 560 chorych z powodu schorzeń tarczycy. 345 chorych u których przed zabiegiem wykonano biopsje cienkoigłową (BAC) objęto dalszą analizą. Ostatecznie w badaniu histopatologicznym pooperacyjnym stwierdzono u 52 chorych nowotwór złośliwy tarczycy. W przypadkach gdzie nowotwór złośliwy wykryto dopiero w badaniu preparatu parafinowego w zależności od typu histopatologicznego i stopnia zaawansowania klinicznego podejmowano decyzje o wczesnej reoperacji. Powtórnej operacji wymagało 21 chorych. Reoperację przeprowadzano do 10 tygodni od pierwszego zabiegu. Przeprowadzono retrospektywną analizę niezgodności wyników badań cytologicznych i histopatologicznych śródoperacyjnych wynikami histopatologicznymi pooperacyjnymi W prawie 40% gruczolaków drobnopęcherzykowych rozpoznawanych śródoperacyjnie stwierdzono ostatecznie raka pęcherzykowego tarczycy. Dlatego stwierdzenie śródoperacyjnie gruczolaka drobnopęcherzykowego powinno skłaniać do radykalizacji postępowania chirurgicznego. Autorzy przyłączają się do propozycji przeprowadzenia wieloośrodkowych badań nad wspólnie wypracowanym algorytmem diagnostycznoterapeutycznym celem ograniczenia liczby wczesnych reoperacji tarczycy z powodu raka. EARLY THYROID OPERATIONS DUE TO CARCINOMA ARTUR HARTWICH, MIROSŁAW SZURA, JANUSZ LEGUTKO, WOJCIECH NOWAK

In the years 1991-1993, 560 patients were subjected to surgical treatment due to thyroid diseases. Further analysis included 345 patients who underwent thin-needle biopsy. Ultimately, post-operative histopathologic examinations revealed malignant thyroid tumors in 52 patients. Whenever the malignancy detected only in examinations of paraffin-embedded sections, depending upon histopathologic type and stage, a decision regarding early reoperation was made. Such a procedure was required in 26 patients and it was performed up till 10 weeks after the preliminary surgery. The authors carried out a retrospective analysis of the divergence between the cytologic and intra-operative histopathologic results, and post-operative histopathologic results. In almost 40% of microcellular adenomas diagnosed intra-operatively, the ultimate diagnosis was follicular carcinoma. This is why an intra-operative diagnosis of microcellular adenoma should prompt the surgeon to perform a radical procedure. The authors support the proposal of carrying out multi-center studies on the developed diagnostic-therapeutic algorithm in order to decrease the number of early reoperations due to thyroid carcinoma. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PROBLEMY KWALIFIKACJI CHIRURGICZNEJ DO USUNIĘCIA PŁUCA Z POWODU RAKA LESZEK KOŁODZIEJSKI, KRZYSZTOF DUDA, SONIA DYCZEK, HANNA GÓRSKA Z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Kierownik: dr H. Nosek i z Zakładu Radiodiagnostyki Kierownik: dr M. Kowalczykowa


Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Oddziału w Krakowie Dyrektor: prof. dr hab. J. Skołyszewski

W materiale 124 chorych, u których w latach 1984-1995 w Krakowskim Oddziale Centrum Onkologii usunięto płuco z powodu raka stwierdzono znaczną rozbieżność w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania nowotworu (TNM)w porównaniu z danymi śród- (sTNM) i pooperacyjnymi (pTNM): 1. 1/3 operowanych stanowili chorzy zdyskwalifikowani od operacji w innych ośrodkach torakochirurgicznych, 2. u 39% chorych planowano usunięcie jedynie płata, 3. III st. zaawansowania (TNM) stwierdzono przed operacją u 1/3 chorych, a śródoperacyjnie (sTNM) i histologicznie (pTNM)- aż u połowy chorych, 4. usuniecie płuca poszerzone o struktury sąsiednie okazało się konieczne u połowy chorych, chociaż planowano taka operacje 5-krotnie rzadziej. 5% operowanych zmarło w szpitalu. 28% spośród wypisanych z Kliniki chorych zmarło do 6 miesięcy od operacji. Wpływ na umieralność w tym okresie wywierają głównie przetoki oskrzelowe (10% operowanych). THE PROBLEMS OF SURGICAL QUALIFICATION TO PULMONECTOMY DUE TO LUNG CANCER LESZEK KOŁODZIEJSKI, KRZYSZTOF DUDA, SONIA DYCZEK, HANNA GÓRSKA

In 124 patients subjected to pulmonectomies due to lung cancer in the Kraków Branch of the Oncology Center in the years 1984-1995, a considerable divergence was observed in the pre-operative evaluation of the stage of the tumor (TNM), the intra-operative (iTNM) and post-operative (pTNM) assessment: 1. 1/3 of the patients subjected to pulmonectomies were previously disqualified in other thoracic surgery centers, 2. in 39% of the patients, only lobectomy was planned, 3. stage III (TNM) was diagnosed pre-operatively in 1/3 of the patients, but intra-operatively (iTNM) and post-operatively (pTNM) in as much as 50%, 4. pulmonectomy combined with the resection of sorrounding structures was required in 50% of the patients, whereas such a procedure was planned five times less frequently. Five percent of the patients died in hospital, 28% of the discharged - within 6 months after the surgery. The mortality rate in this period was mostly related to bronchial fistulas (10%). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REKONSTRUKCJA SZYJNEJ CZĘŚCI PRZEŁYKU WOLNYM PRZESZCZEPEM Z JELITA CIENKIEGO BADANIA EKSPERYMENTALNE WITOLD KNAST, JERZY BŁASZCZUK, PIOTR PELCZAR, MICHAŁ GENEJA, SŁAWOMIR WOŹNIAK Z Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. M. Bernat

Przeprowadzono badania doświadczalne na 18 zwierzętach (świniach), u których po wycięciu szyjnej części przełyku wszczepiono wolny przeszczep z jelita cienkiego. Oceniono wpływ ukrwienia oraz czas trwania tzw. ciepłego niedokrwienia na wolny przeszczep jelitowy jak również zachodzące w nim zmiany morfologiczne i czynnościowe. Stwierdzono, że jelito cienkie może być z powodzeniem użyte w formie wolnego przeszczepu w rekonstrukcji przełyku. RECONSTRUCTION OF THE CERVICAL SEGMENT OF THE ESOPHAGUS EMPLOYING A FREE SMALL INTESTINE FLAP - EXPERIMENTAL STUDIES WITOLD KNAST, JERZY BŁASZCZUK, PIOTR PELCZAR, MICHAŁ GENEJA, SŁAWOMIR WOŹNIAK

Experimental studies were carried out on 18 pigs which subjected to the resection of the cervical segment of


the esophagus and then to the implantation of a free small intestine flap. The evaluation included the effect of blood perfusion and the duration of the so-called warm ischemia on the free intestinal flap, as well as morphological and functional changes occurring in the flap. The authors found that the small intestine can be successfully employed as a free flap in esophageal reconstruction. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OPERACJE WYTWÓRCZE PRZEŁYKU Z DOSTĘPU WYŁĄCZNIE PRZEZ PRAWOSTRONNĄ TORAKOTOMIĘ, BEZ LAPAROTOMII HENRYK OLECHNOWICZ, MARCIN ZIELIŃSKI, IRENA POŁOCKA Z Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie Ordynator: lek. H. Olechnowicz

Przedstawiono własne doświadczenia w zakresie resekcji przełyku z dostępu wyłącznie przez prawostronną torakotomię (exclusive right thoracotomy). Opisano technikę operacji. Powyższą metodę zastosowano u 9 chorych, notując 2 zgony, w 1 przypadku konieczne było 3-krotne rozszerzanie zwężonego zespolenia przełykowo-żołądkowego. Na zakończenie przedyskutowano zalety i wady metody na tle innych technik operacji wytwórczych przełyku. RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE ESOPHAGUS EMPLOYING EXCLUSIVE RIGHT THORACOTOMY WITHOUT LAPAROTOMY HENRYK OLECHNOWICZ, MARCIN ZIELIŃSKI, IRENA POŁOCKA

The paper presents the results of esophagus resection employing exclusive right thoracotomy. The surgical technique is described. The above method was used in nine patients; out of this number two died, and one required the stenosed gastro-esophageal anastomosis to be expanded three times. The authors discuss the advantage and disadvantages of the method in comparison to other surgical techniques of esophageal reconstruction. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCENA DOŚWIADCZALNA GOJENIA SIĘ RAN CHIRURGICZNYCH ŻOŁĄDKA ZBIGNIEW WIERZBICKI Z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM W Warszawie Kierownik: prof. dr hab. W. Rowiński

Gojenie się ran przewodu pokarmowego i związane z tym procesem powikłania, są ważnym problemem klinicznym. W pracy przedstawiono badania doświadczalne dotyczące gojenia się ran chirurgicznych żołądka. Brano pod uwagę okolicę zranienia oraz wpływ różnych narzędzi tnących na ten proces. W badaniach używano noża elektrycznego, lasera CO2 i skalpela. Oceniano parametry biochemiczne, biomechaniczne i histopatologiczne. Wykazano, że nóż elektryczny wyraźnie upośledza proces gojenia się rany. Rany po cięciu skalpelem i nożem laserowym CO2, goją się podobnie. Rany części przedodźwiernikowej goją się szybciej niż rany trzonu żołądka. Miernikiem gojenia się jest nie tylko zawartość kolagenu, ale takie organizacja macierzy i jej interakcja z włóknami kolagenowymi. EXPERIMENTAL EVALUATION OF HEALING OF SURGICAL WOUNDS OF THE STOMACH ZBIGNIEW WIERZBICKI


The healing of gastro-intestinal tract wounds and the related complications constitute an important clinical problem. The paper presents experimental studies on healing of surgical wounds of the stomach. The factors under consideration included the site of the wound and the effect of various cutting implements upon the healing process. An electric knife, CO2 laser and a scalpel were employed in the studies. Biochemical, biomechanical and histopathologic parameters were evaluated. The electric knife was demonstrated to clearly impair the process of wound healing. Wounds resulting from scalpel and CO2 laser were found to heal in a similar way. Wounds inflicted in the prepyloric region healed faster than these in the body of the stomach. The measure of wound healing is not only the collagen content, but also the matrix organization and its interaction with collagen fibers. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX WŁASNE DOŚWIADCZENIE W WYKONYWANIU ZESPOLEŃ PRZEWODU POKARMOWEGO PRZY POMOCY SZWU MECHANICZNEGO MARIAN BROCKI, JAN SAPIEŁKO, ANDRZEJ PALEWICZ, KRZYSZTOF LEKSOWSKI, STANISŁAW BARCIKOWSKI Z I Kliniki Chirurgii Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. M. Brocki

Przedstawiono własne 30-letnie doświadczenia w stosowaniu szwu mechanicznego podczas zabiegów na przewodzie pokarmowym. W I klinice Chirurgii ICh WAM w Łodzi w latach 1965-1994 wykonano 1010 operacji w zakresie przewodu pokarmowego z wykorzystaniem różnego rodzaju aparatów samozszywających. Przy tej liczbie zabiegów powikłania pod postacią nieszczelności lub zwężenia zespolenia obserwowano u 13 chorych co stanowi 1,3%, z czego tylko w 2 przypadkach były one przyczyną zejścia śmiertelnego chorych co daje 0,2%. Na podstawie własnych doświadczeń stwierdzono, że zastosowanie szwu mechanicznego znacznie poprawiło wyniki operacji na przewodzie pokarmowym. Podkreślono, że staplery w pełni spełniają swoja rolę i dają chirurgowi możliwość wzbogacenia techniki operacyjnej. EXPERIENCE IN GASTRO-INTESTINAL ANASTOMOSES EMPLOYING MECHANICAL SUTURES MARIAN BROCKI, JAN SAPIEŻKO, ANDRZEJ PALEWICZ, KRZYSZTOF LEKSOWSKI, STANISŁAW BARCIKOWSKI

The paper presents the results obtained in employing mechanical sutures in the course of gastro-intestinal tract operations. In the years 1965-1994, 1010 gastro-intestinal tract operations employing various types of staplers were performed at First Department of Surgery, Military Medical Academy in Łódź. Out of this number, complications such as leakiness or stenosis of the anastomosis occurred in 13 patients (1,3%), and only in two cases they led to death(0,2%). The authors have concluded that the use of mechanical sutures has resulted in a considerable improvement of surgical results in operation of the gastro-intestinal tract. They emphasize the fact that staplers fulfill their role and give a surgeon an opportunity of extending his surgical technique. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIAGNOSTYCZNE OTWARCIE JAMY BRZUSZNEJ U CHORYCH Z ZAAWANSOWANĄ CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ HUBERT JUŹKÓW, MAREK JACKOWSKI, WALDEMAR JĘDRZEJCZYK, PIOTR MARCINKOWSKI Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej AM w Bydgoszczy, z siedzibą w Toruniu Kierownik: prof. dr hab. W. Jędrzejczyk


Stopień zaawansowania nowotworów narządów przewodu pokarmowego bywa trudny do określenia, mimo stosowania nowych metod diagnostycznych. Zdażają się przypadki, w których dopiero otwarcie jamy brzusznej przynosi jednoznaczną odpowiedź na pytanie o możliwości przeprowadzenia zabiegu leczącego, ewentualnie paliatywnego. Wykonanie laparotomii zwiadowczej może być dla pacjenta szansą ale i zagrożeniem. Autorzy analizują dwa pięcioletnie okresy, w których wykonano 122 operacje otwarcia jamy brzusznej u pacjentów z nieoperacyjnymi zmianami nowotworowymi. Celem pracy była ocena ryzyka przeprowadzenia tego zabiegu w warunkach obciążenia organizmu przez rozwiniętą chorobę nowotworową. DIAGNOSTIC LAPAROTOMY IN PATIENTS WITH ADVANCED NEOPLASTIC DISEASES HUBERT JUŹKÓW, MAREK JACKOWSKI, WALDEMAR JĘDRZEJCZYK, PIOTR MARCINKOWSKI

The stage of gastro-intestinal organ tumors is difficult to determine despite the use of new diagnostic methods. There are cases where only laparotomy can give a firm answer as to the possibilities of performing a therapeutic or a palliative procedure. Exploratory laparoscopy may constitute a chance for the patient, but it also may pose a clear danger. The authors analyze two 5-year periods within which 122 laparotomies were performed in patients with inoperable tumors. The aim of the paper was the evaluation of the risk related to such a procedure in a patient with an advanced neoplastic disease. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JELITOWE ZESPOLENIA PRZY POMOCY KRĄŻKÓW VALTRAC TADEUSZ POPIELA, DANUTA KARCZ, ANDRZEJ MATYJA Z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. T. Popiela

Przedstawiono metodę zespoleń jelitowych przy pomocy krążków Valtrac. Ten sposób zespolenia zastosowano u 32 chorych, u których proces gojenia był zaburzony. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, w tym nie obserwowano objawów nieszczelności zespolenia. INTESTINAL ANASTOMOSES EMPLOYING VALTRAC DISCS TADEUSZ POPIELA, DANUTA KARCZ, ANDRZEJ MATYJA

The paper presents a method of performing intestinal anastomoses employing Valtrac discs. This type of anastomosis was performed in 32 patients in whom the healing process was impaired. The post-operative course was uneventful and no signs of leakage were observed in the anastomoses. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TORBIELE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH - ROZPOZNAWANIE I LECZENIE WITOLD TURCZYNOWSKI, BOGUSŁAW KĘDRA. CZESŁAW OSUCH Z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. T. Popiela

W latach 1972-1995 leczono w tut. Klinice 11 chorych (7 K. 4 M.) z powodu torbieli dróg żółciowych. Klasyczny zespół objawów (ból w nadbrzuszu, badalny opór i żółtaczka) stwierdzono jedynie u 18,2%


chorych, a średni czas występowania dolegliwości wyniósł 6 lat. U wszystkich 9 chorych, którym wykonano ERCP możliwe było prawidłowe rozpoznanie tego rzadkiego schorzenia. U 2 chorych w oparciu o badanie USG podejrzewano torbiel głowy trzustki, stąd też odstąpiono od jego wykonania, a prawidłowe rozpoznanie postawiono dopiero śródoperacyjnie. Najczęściej rozpoznano typ IVA (45,5%) i I(27,3%) wg klasyfikacji Todaniego. Anomalię połączenia trzustkowo-żółciowego stwierdzono u 44,4% chorych. Operowano 6 chorych - u 4 wykonano wycięcie torbieli, u 1 zespolenie torbieli z jelitem sposobem Roux Y, u 1 tylko drenaż zewnętrzny (operowany doraźnie z powodu martwicy torbieli z rozlanym zapaleniem otrzewnej). U 4 chorych nie decydujących się na radykalne leczenie operacyjne wykonano papillotomię endoskopową dla ułatwienia opróżniania, u 1 z nich założono endoprotezę. 1 chory nie wyraził zgody na jakiekolwiek leczenie. Zmarło 2 chorych. 1 w okresie pooperacyjnym po drenażu torbieli z powodu martwicy ściany. 1 w 6 miesięcy po wycięciu torbieli z innych przyczyn. Pozostali pozostają w obserwacji od 2 do 24 lat. Najczęściej obserwowanym powikłaniem jest zapalenie dróg żółciowych stwierdzane u 45,4% chorych. Stwierdzono również zwężenie zespolenia cysty z jelitem po 6 latach oraz zatkanie endoprotezy i konieczność jej wymiany po 5 latach. Autorzy podtrzymują opinie, iż radykalne wycięcie torbieli jest najlepszym sposobem postępowania w leczeniu tego schorzenia, ale na uwagę zasługują chorzy z zabiegiem drenującym w postaci papillotomii endoskopowej pozostający praktycznie bez dolegliwości w obserwacji od 2 do 10 lat. CHOLEDOCHAL CYSTS - DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC MANAGEMENT WITOLD TURCZYNOWSKI, BOGUSLAW KĘDRA. CZESŁAW OSUCH

In the years 1972-1995, 11 patients (F=7, M=4) with choledochal cysts were treated. The classical symptom complex (epigastralgia, palpable tumor and jaundice) was found only in 18,2% of the patients, and the mean duration of the complaints was 6 years. In six patients in whom ERCP had been performed, the rare condition could have been properly diagnosed. In two patients, ultra-sound examinations suggested a cyst of the head of the pancreas, and so ERCP was not performed, and the patients were properly diagnosed only intra-operatively. The most common types according to Todani were IV A (45,5%) and I (27,3%). An anomalous pancreatic-biliary junction was found in 44,4% of the patients. Six patients were operated on; in four of them the cyst was resected, in one the cyst was anastomosed with the intestine using the Roux-Y anastomosis, and one was subjected to external drainage only (an emergency procedure due to necrosis of the cyst with concomitant diffuse peritonitis). Four patients who had refused their consent for radical surgical treatment had endoscopic papillotomy to facilitate emptying the pancreatic-biliary ducts. One of them had an endoprosthesis implanted. One patient refused any treatment at all. Two patients died; one of them in the post-operative period following the drainage of the cyst due to the wall necrosis and another one 6 months following the resection of the cyst for unrelated reasons. The remaining patients have been followed up for 2-24 years. The most common complication has been cholangitis (45,4%). Stenosis of the anastomosis of the cyst and the intestine was observed 6 years after the procedure, as well as blocking of the endoprosthesis necessitating its replacement after 5 years. The authors support the opinion that radical cystectomy is the best treatment modality, but patients subjected to a drainage procedure (endoscopic papillotomy) also deserve some mention, as they have been practically complaint-free in follow-up of 2-10 years. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LECZENIE DUŻYCH ODLEŻYN OKOLICY KRZYŻOWEJ PRZY UŻYCIU OBUSTRONNEGO PŁATA WYSPOWEGO SKÓRNO-MIĘŚNIOWEGO Z MIĘŚNIA POŚLADKOWEGO WIELKIEGO, ZMODYFIKOWANEGO PLASTYKĄ SKÓRNĄ V-Y PIOTR KNAST, JAKUB KRATOCHWIL, JACEK JARLIŃSKI Z Oddziału Chirurgii Plastycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wroławiu Ordynator: dr T. Myczkowski


Odleżyny okolicy krzyżowej są jednymi z najczęściej spotykanych w praktyce klinicznej. Uznaną metodą leczenia chirurgicznego są płaty skórno-mięśniowe, najczęściej z użyciem mięśnia pośladkowego wielkiego. Jednym ze stosowanych sposobów jest zamkniecie ubytku powłok po wycięciu odleżyny okolicy krzyżowej obustronnym płatem wyspowym skórno-mięśniowym z mięśnia pośladkowego wielkiego, zmodyfikowanym plastyką skórną V-Y. W pracy przedstawiono metodę operacji oraz własne doświadczenia w jej stosowaniu. W ocenie autorów jest pewną metodą umożliwiającą chirurgiczne leczenie rozległych, głębokich odleżyn okolicy krzyżowej. TREATMENT OF LARGE DECUBITUS ULCERS OF THE SACRAL REGION EMPLOYING A BILATERAL MUSCULOCUTANEOUS GLUTEUS MAXIMUS ISLAND FLAP AND A MODIFIED CUTANEOUS V-Y-PLASTY PIOTR KNAST, JAKUB KRATOCHWIL, JACEK JARLIŃSKI

Decubitus of the sacral region are the most common type in surgical practice. A well recognized surgical therapeutic method is the use of musculocutaneous flaps, most often originating from the gluteus maximus. One of the common techniques closes the integument defect following the resection of the sacral bedsore with a bilateral musculocutaneous gluteus maximus island flap employing a modified cutaneous V-Y-plasty. The paper presents the surgical method and the experiences of the authors in its use. In their opinion this is a sure method of treating large, deep decubitus sores of the sacral region. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OLBRZYMIA TORBIEL RZEKOMA WĄTROBY SONIA DYCZEK, LESZEK KOŁODZIEJSKI, JANUSZ RYŚ Z Zakładu Radiodiagnostyki Kierownik: dr M. Kopczyńska- Kowalczykowa z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Kierownik: dr H. Nosek i z Zakładu Patologii Nowotworów Kierownik: prof. dr hab. A. Niezabitowski Centrum Onkologii Oddział w Krakowie Dyrektor: prof. dr hab. J. Skołyszewski

Opisano przypadek olbrzymiej torbieli rzekomej prawego płata wątroby u 53 letniego mężczyzny z podejrzeniem jej nowotworowego charakteru. Wykonane badania diagnostyczne nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie rozpoznania. Choremu usunięto prawy płat wątroby uzyskując trwałe wyleczenie i rozpoznanie. Przypadek ilustruje trudności diagnostyczne rzadkich zmian torbielowatych wątroby. A GIANT PSEUDOCYST OF THE LIVER SONIA DYCZEK, LESZEK KOŁODZIEJSKI, JANUSZ RYŚ

The paper presents a giant pseudocyst of the right hepatic lobe in a 53-year old male. A neoplastic process was suspected. Diagnostic studies did not allow to univocally determine the diagnosis. Right lobectomy was performed, the diagnosis was established, and a permanent cure was achieved. The case illustrates diagnostic problems in rare cystic lesions of the liver.


dział: Spostrzeżenia kliniczne

ODOSOBNIONY PRZERZUT DO CEWKI MOCZOWEJ JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI MARZENA RATYŃSKA, STANISŁAW SPORNY Z Katedry i Zakładu Patomorfologii AM w Łodzi Kierowik: prof. dr hab. A. Kurnatowski

Opisano przypadek chorej operowanej z powodu guza cewki moczowej określanego klinicznie jako caruncula. Badanie histologiczne ujawniło w obrębie guza utkanie raka jasnokomórkowego, który okazał się odosobnionym przerzutem raka nerki. SOLITARY METASTASIS INTO URETHRA, THE FIRST SIGN OF RENAL CELL CARCINOMA MARZENA RATYŃSKA, STANISłAW SPORNY

A case of a woman operated because of urethral tumor clinically diagnosed as caruncula. Histological examination revealed a tumor which appeared to be the solitary metastasis of the renal carcinoma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RZEKOMY TĘTNIAK TĘTNICY PĘCHERZYKOWEJ Z HEMOBILIĄ JAKO POWIKŁANIE PO USUNIĘCIU PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO TOMASZ MARSZAŁEK, LEON KONIECZNY Z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Ordynator: dr T. Marszałek

Przedstawiono przypadek rzadko spotykanego powikłania w przebiegu po usunięciu pęcherzyka żółciowego, jakim jest tętniak tętnicy pęcherzykowej z przetoką do przewodu żółciowego wspólnego. Powtarzające się krwotoki w postaci hemobilii, opanowano przez rozcięcie tętniaka, wygarnięcie skrzepów, okłucie i podwiązanie krwawiącego naczynia od strony światła tętniaka. Odnalezioną w dnie tętniaka przetokę do przewodu żółciowego wspólnego, wykorzystano do wypłukania krwi i skrzepów z dróg żółciowych oraz do sączkowania sposobem Kehra. A FALSE ANEURYSM OF THE CYSTIC ARTERY AND HEMOBILIA AS A COMPLICATION FOLLOWING CHOLECYSTECTOMY TOMASZ MARSZAŁEK, LEON KONIECZNY

The paper presents a rare complication following cholecystectomy, i.e. an aneurysm of the cystic artery with a fistula communicating with the common bile duct. The recurrent episodes of hemorrhage (hemobilia) were controlled by dissecting the aneurysm, removal of clots, underpinning and ligation of the bleeding vessel from the side of the aneurysmal lumen. A fistula communicating with the common bile duct detected at the bottom of the aneurysm served for rinsing out blood and clots from the bile ducts and for drainage after the Kehr method.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dział: Chirurgia dziecięca COR TRIATRIATUM SINISTRUM - WYNIKI LECZENIA CHIRURGICZNEGO MAREK WITES, JANUSZ SKALSKI, ANDRZEJ ŻMUDA, SZYMON PAWLAK, GRZEGORZ GALLERT, ANDRZEJ BOCHENEK Z I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej AM w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. A. Bochenek

W latach 1989-1996 leczono operacyjnie 6 dzieci z sercem trójprzedsionkowym. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej stwierdzono u 4 dzieci. Przed operacją u trojga dzieci wystąpiła niewydolność krążenia, u jednego sinica centralna, a objawy zwężenia zastawki mitralnej u 2 dzieci. Zabieg operacyjny przeprowadzono z dostępu przez prawy przedsionek i przegrodę międzyprzedsionkową. Po zlokalizowaniu struktur lewego przedsionka wycinano przegrodę włóknisto-mięśniową. Wszystkie dzieci przeżyły leczenie operacyjne a w badaniach odległych nie stwierdzono nawrotu wady. COR TRIATRIATUM SINISTRUM - SURGICAL RESULTS MAREK WITES, JANUSZ SKALSKI, ANDRZEJ ŻMUDA, SZYMON PAWLAK, GRZEGORZ GALLERT, ANDRZEJ BOCHENEK

In the years 1989-1996, six children with cor triatriatum sinistrum were treated surgically. Atrial septal defect was noted in four patients. Prior to the surgery, there children manifested failure, one - central cyanosis, and two - symptoms of mitral stenosis. The surgical approach selected for the surgery was through the right atrium and the atrial septum. When the left atrium structures were located, the fibro-muscular membrane was excised. All the patients survived, and long follow-up did not reveal recurrent defects.

2  

S. Dyczek, L. Kołodziejski, J. Ryś: Olbrzymia torbiel rzekoma wątroby. Komentarz: M. Krawczyk M. Ratyńska, M. Sporny: Odosobniony przerzut d...