Page 1

12/1997 Spis treści Prace redakcyjne T.Popiela: Dokąd zmierza chirurgia? Komentarz:M.Borowski, L.Ciesielski, A.Karwowski, W.Kozuschek, B.Lazarkiewicz, Z.Puchalski, W.Sitkowski, S.Skotnicki, D.Weissberg. W.Noszczyk, P.Andziak, P.Ciostek, M.Kielar, W.Kostewicz: Wyniki ankiety dotyczącej operacji tętnic wykonywanych w Polsce w 1994 roku. Komentarz:M.Szostek, S.Zapalski.

Prace oryginalne L.Kołodziejski, K.Duda, S.Dyczek, H.Górska: Zależność pomiędzy drożnością oskrzeli a wynikami badań spirometrycznych i gazometrycznych u chorych poddanych pneumonektomii z powodu raka płuca. Komentarz:D.Weissberg. F.Furmanik, D.Sagan, T.Orłowski, M.Chabowski: Chirurgiczne leczenie rozedmy pęcherzowej w Polsce. Komentarz:D.Weissberg. B.Łagiewska, J.Wałaszewski, M.Pacholczyk, M.Szostek, L.Adadyński, R.Bohatyrewicz, A.Zawadzki, Z.Rybicki, W.Rowiński: Ocena zaburzeń hemodynamicznych i metabolicznych u dawców nerek. Komentarz:S. Głowiński. P.Szmagała, W.Morawski, M.Krejca, M.Cisowski, G.Gaik, J.Skarysz, A.Bochenek, W.Święch, Rafik Abu, Samra: Zabiegi powtórnego pomostowania tętnic wieńcowych (Re-CABG). Komentarze:W.T.Dubiel, S.Skotnicki. M. Malinowska-Zaprzałka: Doświadczenia własne z zastosowaniem actilyse w leczeniu pacjentów z urazami wielonarządowymi powikłanymi zatorowością płucną. Komentarz:L.Brongel.

Spostrzeżenia kliniczne Z.Szklarz, A.Majewski, M.Kondusz-Szklarz: Niedrożność jelita cienkiego w przebiegu histiocytozy złośliwej. Komentarz:J.Berner. J.Jabłecki, L.Kaczmarzyk, A.Chełmoński: Zespół uciskowy gałęzi głębokiej nerwu promieniowego spowodowany tłuszczakiem. Komentarz:M.Ząbek.

Chirurgia dziecięca J.Mazur: Chłoniaki jelita cienkiego przyczyną wgłobienia jelita u dzieci. J. Sutko: Podwichnięcie kości księżycowatej nadgarstka.


Prace poglądowe K. Kobus: W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia rozszczepów wargi i podniebienia. M. Gabriel: Zarys rozwoju metod diagnostycznych procesów rozrostowych dróg żółciowych


Contents Editorial papers T.Popiela: What is surgery making for ? Commentary:M.Borowski, L.Ciesielski, A.Karwowski, W.Kozuschek, B.Lazarkiewicz, Z.Puchalski, W.Sitkowski, S.Skotnicki, D.Weissberg. W.Noszczyk, P.Andziak, P.Ciostek, M.Kielar, W.Kostewicz: Revascularisation operations in Poland in 1994. Results. Commentary:M.Szostek, S.Zapalski.

Original papers L.Kołodziejski, K.Duda, S.Dyczek, H.Górska: Relationship between bronchial patency and results of spirometry and gasometry in patients subjected to pneumonectomies due to carcinoma of the lung. Commentary:D.Weissberg. F.Furmanik, D.Sagan, T.Orłowski, M.Chabowski: Surgical management of bullous emphysema in Poland. Commentary:D.Weissberg. B.Łagiewska, J.Wałaszewski, M.Pacholczyk, M.Szostek, L.Adadyński, R.Bohatyrewicz, A.Zawadzki, Z.Rybicki, W.Rowiński: Evaluation of hemodynamic and metabolic disturbances in kidner donors. Commentary:S. Głowiński. P.Szmagała, W.Morawski, M.Krejca, M.Cisowski, G.Gaik, J.Skarysz, A.Bochenek, W.Święch, Rafik Abu Samra: Repeated coronary artery bypass grafting (Re-CABG). Commentary:W.T.Dubiel, S.Skotnicki. M. Malinowska-Zaprzałka: Clinical experience with actilyse in patients with trauma complicated by pulmonary embolism. Commentary:L.Brongel.

Clinical observations Z.Szklarz, A.Majewski, M.Kondusz-Szklarz: Small intestine obstruction in the course of malignant histiocytosis. Commentary:J.Berner. J.Jabłecki, L.Kaczmarzyk, A.Chełmoński: Compression neuropathy of the posterior interosseous nerve caused by lipoma. Commentary:M.Ząbek.

Pediatric surgery J.Mazur: Lymphomas of the small intestine as a cause of intestinal intusussception. J. Sutko: Incomplete dislocation of the lunar bone of the wrist in a child.

Review papers


K. Kobus: In search for successful therapeutic methods in cleft lip and palate. M. Gabriel: An autline of the development of diagnostic methods in biliary tract proliferative processes.

12  

Spostrzeżenia kliniczne T.Popiela: Dokąd zmierza chirurgia? Komentarz:M.Borowski, L.Ciesielski, A.Karwowski, W.Kozuschek, B.Lazarkiewicz, Z....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you