Page 1

11/1997 Spis treści Prace oryginalne M.Frączek, A.Karwowski, M.Krawczyk, W.Otto, R.Paluszkiewicz, K.Zieniewicz: Powikłania po resekcjach przełyku z powodu raka. Komentarz:P.Misiuna. M.Frączek, A.Karwowski, M.Krawczyk, R.Paluszkiewicz, K.Zieniewicz, P.Nyckowski: Odległe wyniki leczenia uchyłków przełyku szyjnego. Komentarz:P.Misiuna. A.Sołtysiak, M.Kaszyński, M.Kunecki, P.Korżyk, L.Stefańczyk, A.Nawrocka: Czy i kiedy operować małe tętniaki aorty brzusznej? Komentarze:P.Andziak, M.Dryjski J. Skóra, P.Szyber, D.Janczak, D.Patrzatek: Leczenie zakażeń protez aortalno-dwuudowych. Komentarze:W.Kostewicz, W.Staszkiewicz. P. Mataczyński, M.Gabriel: Ocena przydatności miejscowego leczenia streptokinazą ostrej zakrzepicy tętnic kończyn dolnych. Komentarz:P.Andziak W.Drożdż, A.Brzychczy: "Pola niedokrwienia" jako ocena leczenia chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Komentarze:S.Głowiński, W.Kostewicz.

Chirurgia operacyjna i usprawnienia techniczne M.Strutyńska-Karpińska: Przyczynek do wytwarzania kanału zamostkowego w operacjach wytwórczych całego przełyku.

Spostrzeżenia kliniczne E.Jadczuk, K.Kurowski, J.Skokowski: Protezowanie żyły głównej górnej w raku płuca. Komentarz:S.Jabłonka. M.Rokicki, W.Rokicki, K.Czyżewski: Pierwotna naprawa późno rozpoznanych perforacji przełyku. Komentarz:A.Sołtysiak. Z.Wajda, P.Cichecki, B.Kwiecińska: Samoistne pęknięcie żółądka u 18-letniej kobiety.

Chirurgia dziecięca P.K.Szynaka, J.Wargocki: Analiza przypadków skrętu jądra z wyszczególnieniem przyczyn martwicy gonady. Komentarz:C.Stoba. W. Urbanowicz, E. Grochowska: Zespolenie jelitowe przy użyciu pierścieni "Valtrac-BAR" w chirurgii i urologii dziecięcej.

Prace poglądowe


A.L.Pawlak, M.Drews: Genetycznie uwarunkowana podatność na raka jelita grubego. 1. Silne dziedziczne predyspozycje do rozwoju raka jelita grubego. A.L.Pawlak, P.Krokowicz: Genetycznie uwarunkowana podatność na raka jelita grubego. 2.Rodzinna polipowatość jelita grubego.


Contents Original papers M.Frączek, A.Karwowski, M.Krawczyk, W.Otto, R.Paluszkiewicz, K.Zieniewicz: Complications following carcinoma related esophagectomies. Commentary:P.Misiuna. M.Frączek, A.Karwowski, M.Krawczyk, R.Paluszkiewicz, K.Zieniewicz, P.Nyckowski: Late results of therapeutic management of esophageal diverticulum situated in its cervical segment. Commentary:P.Misiuna. A.Sołtysiak, M.Kaszyński, M.Kunecki, P.Korżyk, L.Stefańczyk, A.Nawrocka: Should small aneurysms of the abdominal aorta be subjected to surgical intervention and when should it be performed? Commentary:P.Andziak, M.Dryjski J. Skóra, P.Szyber, D.Janczak, D.Patrzatek: Therapeutic management of infections of aortic-bifemoral prostheses. Commentary:W.Kostewicz, W.Staszkiewicz. P. Mataczyński, M.Gabriel: Evaluation of the successfulness of local streptokinase treatment in acute arterial thrombosis of the lower extremities. Commentary:P.Andziak W.Drożdż, A.Brzychczy: Ischemic field in evaluation of therapeutic management in patient with chronic ischemia of the lower limbs. Commentary:S.Głowiński, W.Kostewicz.

Operative surgery and technical improvement M.Strutyńska-Karpińska: Retrosternal canal in reconstructive procedures of the entire esophagus.

Clinical observations E.Jadczuk, K.Kurowski, J.Skokowski: Prosthetic replacement of superior vena cava for lung cancer. Commentary:S.Jabłonka. M.Rokicki, W.Rokicki, K.Czyżewski: Delayed primary repair of intrathoracic esophageal perforations. Commentary:A.Sołtysiak. Z.Wajda, P.Cichecki, B.Kwiecińska: Spontaneous rupture of the stomach in a 18 year old woman.

Pediatric surgery P.K.Szynaka, J.Wargocki: An analysis of cases of testicular torsion. Causes of gonad necrosis. Commentary:C.Stoba. W. Urbanowicz, E. Grochowska:


Intestinal anastomoses employing Valtrac-Bar rings in pediatric surgery and urology.

Review papers A.L.Pawlak, M.Drews: Genetic susceptibility to carcinoma of the colon. I. Strong inheritable predispositions to development of carcinoma of the colon. A.L.Pawlak, P.Krokowicz: Genetic susceptibility to carcinoma of the colon. II.Familial colonic polyposis.

11  

Spostrzeżenia kliniczne P.K.Szynaka, J.Wargocki: Analiza przypadków skrętu jądra z wyszczególnieniem przyczyn martwicy gonady. Komentarz:C.S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you