Page 1

หลักสูตร โรงเรียนศิลปะแหลมคม เปิดสอน ทั้ง 4 แห่ง ๑. พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร องค์ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ๒. เชิงสะพานเจริญพาศน์ ( สี่แยกบ้านแขก ) ที่ใหม่ กว้างใหญ่ ใจดี ๓. ที่พระราม ๙ ตัดใหม่ ๔. ที่สุขุมวิท ๑๐๑

รูปแบบ : หลักสูตรศิลปะ เพื่อการสร้างสรรค์โดยไม่ชี้นําเน้นให้ออกแบบด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ : ฝึกฝนให้เรียนรู้การสร้างสมาธิและสามารถลําดับขั้นตอนการใช้ ชีวิต มุมมองโลกใบใหม่ สดใส สวยงามกว่าเดิมคิดเองไม่ตามใคร รายละเอียด : สอนศิลปะ ตั้งแต่อายุ ๓ ขวบ จนถึงผู้ใหญ่ แบ่งเป็น ๕ หลักสูตร  ๑. หลักสูตร ศิลปะแสนสนุก ๓ - ๕ ขวบ โดยคุณครูนิด ( เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย )     - เพื่อพัฒนาการ ทักษะ ทางความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปฐมวัย     - บูรณาการสมอง สร้างให้คิด ให้รู้จักแก้ปัญหา     - สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านงานศิลปะด้วยความสนุก ด้วยหลักสูตรเฉพาะทาง ๒. หลักสูตร ศิลปะเด็ก ๕ – ๑๒ ปี - แนวทางจิตรกรรม ๑๐๐ หัวข้อ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ๓. หลักสูตร เพื่อสอบเข้าสถาบันศิลปะ - นั้นแนวทางสอบเข้าทุกคณะ ทุกสถาบัน ๔. หลักสูตร บุคคลทั่วไป - สอนพื้นฐาน การวาดเส้น - การเขียนภาพเหมือน - สีน้ํา, สีอะคลีลิค, สีน้ํามัน ๕. ค่ายศิลปะ ทั้งในและนอกสถานที่ - เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม เรียกว่า ค่ายศิลปะ...เขียน ทะเล...(พักแรมค้างคืน)     - เดือนตุลาคม เรียกว่า ค่ายศิลปะ...เขียนภูเขา...(พักแรมค้างคืน) - ค่ายไปเช้าเย็นกลับ เรียก ว่าค่ายศิลปะ...เขียนรูปพักผ่อน...

๑๒๗๑ เชิงสะพานเจริญพาศน์ ถนน อิสระภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม ๑๐๖๐๐ โทร ๐๒-๔๖๖-๕๒๕๖-๗ โทรสาร ๐๒-๔๖๖-๕๒๕๖ อีเมล์ leamkom@gmail.com


สิ่งที่ผู้ปกครองควรเข้าใจ ๑. ไม่ต้องอาย ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนศิลปะ เรียนแล้วมีความสุข ๒. ให้ทดสอบก่อนเรียน ๑ ครั้ง ( ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ) ๓. เมือผ่านการทดสอบ สามารถสมัครเรียนได้เลย นักเรียนจะได้รับเสื้อของโรงเรียนพร้อม อุปกรณ์อย่างดี ๔. นักเรียนใหม่จะต้องเริ่มที่ หลักสูตรชั้นต้นทุกคน ๕. ให้เรียน ๑๐ ครั้ง ต่อหนึ่งหลักสูตร ภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่สมัคร ๖. เวลาที่เรียนเริ่ม ๙ โมงเช้า เป็นต้นไป ไม่เกิน ๕ โมงเย็น ๗. เรียนได้ทุกวัน หยุดวันจันทร์ ( อย่างน้อยควรจะเรียนสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๑๐ สัปดาห์ ติดต่อกันจะได้ผลดี) ๘. ค่าใช้จ่าย ๔,๕๐๐ บาท ต่อหนึ่งระดับหลักสูตร ๙. สมัครเรียนทั้งปี โดยไม่นับครั้งที่เรียน ค่าใช้จ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท ๑๐. วิชาความรู้ไม่ใช่ผัก ไม่ใช่ปลา ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่มีเงินมาปรึกษากันก่อน  


สิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ ๑. คุณครูแหลม ( ใจดี แต่ดุมาก ) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็ก โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ คุณครู แหลมมุ่งเน้น ให้เกิดพัฒนาการของเด็ก ๓ ประการด้วยกันคือ... ก. กระตุ้นสมองซีกขวา ( อารมณ์, ความคิดสร้างสรรค์ฯลฯ ) ให้ทํางานสอดคล้องกับสมองซีกซ้าย    ( การจดจํา, วิชาการฯลฯ ) ข. สร้างสมาธิ ที่เกิดจากการทํางานศิลปะอย่างมีความสุข ค. ลําดับความคิดโดยผ่านกระบวนการวางแผนของสมองที่ที่ได้บูรณาการแล้ว ๒. การทํางานศิลปะ ไม่ใช่การลอกเลียนแบบหรือการทําให้เหมือนต้นฉบับ ๓. เด็กๆ มีความสามารถเท่ากัน แต่มีความถนัดหรือจัดเจน ต่างกัน  ๔. ความเข้าใจในศิลปะของผู้ปกครองแต่ละท่านต่างกัน ฉะนั้น ห้ามพูดคําว่า... “ ไม่สวยเลยลูก” ... “ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเลยลูก” เด็กๆ จะเสียใจและสับสน  ๕. ให้พูดคําว่า “สวยจังเลยลูก...ไหนลองเล่าให้คุณพ่อ-คุณแม่ฟังหน่อยสิจ๊ะ” ท่านผู้ปกครองจะได้ ทราบว่าเด็กๆ คิดอะไรอยู่...ช่องว่างระหว่างวัยก็จะไม่เกิดขึ้น ๖. เด็กๆอาจจะเขียนรูปได้เหมือนเดิม แต่จะทํางานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ พูดรู้เรื่องเข้าใจคําสั่ง ๗. รู้จักคิด รู้จักคอย รู้จักยับยั้งชั่งใจ เข้าใจผู้อื่น ๘. วางแผนในการทํางานและสิ่งต่างๆ ที่จะทําได้ดี ขึ้น ๙. สุภาพอ่อนโยน ๑๐. ทั้งนี้ท่านผู้ปกครองจะต้องร่วมมือด้วย โดยการติดตามเฝ้าดู สังเกตพฤติกรรมที่มักจะเปลี่ยน ไปเสมอ - การเรียนรู้ในชั้นต้น เด็กๆ จะได้ฉันทะ คือ ความรักความชอบในการทํางานตามหน้าที่ - การเรียนรู้ในชั้นกลาง เด็กๆ จะได้วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของตัวเอง - การเรียนรู้ในชั้นสูง เด็กๆ จะได้จิตตะ คือ การเอาใจใส่ ดูแล เข้าอกเข้าใจในผู้อื่น รู้จักยับยั้งชั่งใจ - การเรียนรู้ในชั้นพิเศษ เด็กๆ จะได้วิมังสา คือ การคิดสิ่งใหม่ๆ รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง   


จุดมุ่งหมายของการเข้าค่ายศิลปะ การทํางานศิลปะในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ และฐานข้อมูลจริง จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพเชิง บวก... ๑. รู้จักสํารวจและวางแผน คิดคํานวณ ก่อนลงมือทํางาน ในทุกๆสิ่ง เช่น... การเขียนภาพทิวทัศน์ ทะเล ต้องสังเกตทิศทางของลม แนวทางขึ้นลงของแสงแดด สภา พบริเวณโดยรอบ ร่มเงา ฝุ่น ทราย ประมาณระยะเวลาในการทํางานแต่ละขั้นตอน ๒. รับผิดชอบต่อตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น ใช้ชีวิตโดยลําพัง (ไม่มีผู้ปกครอง) เพื่อ ร่วมกับ กลุ่มสังคมใหม่ ที่มีแนวทางและจุดมุ่งหมายเดียวกัน ๓. ดูแลชีวิตประจําวันด้วยตัวเอง ปรับเวลาขั้นตอนใหม่ เพื่อเข้ากับกลุ่ม และรักษา ผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔. คิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยการปรึกษาคุณครู ๕. อยู่ในกรอบระเบียบของกลุ่มสังคมที่กําหนดขึ้น ๖. เป็นผู้นําและผู้ปฏิบัติที่ดี ๗. ฝึกการทําสมาธิ เพื่อจัดระเบียบการทํางานของสมอง ๘. พักสมองซีกซ้าย ( ตรรกะวิชาการ ) บูรณาการสมองซีกขวา ( อารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ ) ๙. กินอาหารที่มีประโยชน์ งดน้ํากระดูกพรุนและขนมกรุบกรอบทุกชนิด ๑๐. หยุดบริโภคสื่อ ที่กระตุ้นให้เกิดความอยาก ( ห้ามดูทีวีและเล่นเกมส์กระตุ้นอารมณ์ชนะไม่ ยอมแพ้ทุกชนิด )

ไม่ควรอ้าง ๓ สิ่งกับลูก ๑. อ้างว่าไม่มีเวลา จําไว้ว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว ๒. อ้างว่าเงินก็ให้ไว้แล้ว จะทําอะไรก็ทํา เงินไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เวลาของความรักที่พ่อกับแม่มี ให้ต่างหาก ๓. อ้างว่าเดี๋ยวลูกมันก็เหลิง จะชมไปทําไม กอดลูกไว้แล้วกระซิบว่า “...เก่งที่สุดเลย...ลูกคือสิ่งที่ดี ที่สุดของพ่อกับแม่”


คอร์สที่ ๑ สีชอล์คน้ํามัน


คอร์สที่ ๒ สีชอล์คน้ํามัน - สีน้ํา


คอร์สที่ ๓ สีเกรยอง


คอร์สที่ ๔ สีไม้ระบายน้ํา


คอร์สที่ ๕ สีน้ํา


คอร์สที่ ๖ สีอะคิริคบนกระดาษ


คอร์สที่ ๗ สีอะคิริคกระดาษ


คอร์สที่ ๘ สีอะคิริคบนผ้าใบ ๔๐x๖๐ ซ.ม.


คอร์สที่ ๙ สีอะคิริคบนผ้าใบ ๖๐x๘๐ ซ.ม.


คอร์สที่ ๑๐ สีอะคิริคบนผ้าใบ ๘๐x๑๒๐ ซ.ม.


Art of happiness หายใจก่อนครับ...อย่าลืมว่าตอนเป็นเด็กสนุกมากแค่ไหน...

หายใจก่อนครับ...อย่าลืมว่าตอนเป็นเด็ก สนุกแค่ไหน เมื่อเด็กๆคิดเด็กๆฝันเราก็ไปว่ามันว่าเพ้อเจ้อไปว่ามันว่าเป็นเด็กแนว...ผู้ใหญ่อย่างเรา ชอบด่าว่าเด็กๆโดยลืมว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเรามุ่งแต่สอนให้ลูกเรา "เจริญทาง สมอง" เพื่อเป็นคนเก่ง คิดเก่ง วางแผนเก่งแล้ว จิตวิญญาณของเขาล่ะจะเป็นอย่างไร       “ชีวิต” และ “ความเป็นมนุษย์”...จริยธรรม...และ...ความดีการศึกษาไทยขณะนี้มัวให้ความสนใจแต่การทดสอบ และแข่งขันเอาแนวทางฝรั่งมาพัฒนาเด็กไทย จนจะเป็นเด็กไทยใจเป็นทาส(ต่างชาติ)ไปหมดแล้ว     ประเด็นน่าใส่ใจมากคือ เรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีตัวอย่างหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่าเด็ก-เยาวชน กําลัง บริโภควัตถุและเสพสุขจากการบริโภควัตถุนั้นตลอดเวลา เรื่องที่ควรทราบคือความสุขที่ได้จากการบริโภควัตถุนั้น ไม่มีวันเต็ม ต้องหาใหม่และบริโภคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาหลักๆ ของเยาวชนคือเรื่องเซ็กซ์ ยาเสพติด เกม และความรุนแรง

ประเด็นร่วมคือ ความเร็ว "เกมฆ่าคน" สามารถเหนี่ยวนําคนคนหนึ่งให้ลุกไปฆ่าคนได้หรือไม่?  เล่นเกมก็เสพสุขเร็ว รู้สึกตึงเครียดก็ระบายออกด้วยความรุนแรงถือเป็นการหาความสุขที่เร็ว  

สุขแต่ช้า ไม่เอาดีกว่า

เทียบกับการเสพสุขจากการอ่านหนังสือ เล่นดนตรี เล่นกีฬา ทํางานศิลปะ ไปบําเพ็ญประโยชน์ นั่งสมาธิเจริญสติ เหล่านี้ให้ความสุขช้า ช้ากว่าหรือช้ามาก กิจกรรมเก่าแก่ อธิบายไปก็แค่นั้นเรา(ผู้ใหญ่)ไม่สนใจ เด็กๆจะแลหรือครับ แล้วจะไปกันอย่างไร...

วันหนึ่งที่ค่าย ศิลปะเขียนทะเล

ถามเด็กๆ ว่าโตขึ้น อยากเป็นอะไร ....     ตอบ อยากเป็นคนรวยมากๆ ครูแหลม น้ําตาไหลเลยครับ... ถามต่อ มีเงินมากๆแล้วเอาไปทําอะไร ....       ตอบ มีเงินซะอย่างอ่ะครู ซื้อได้หมด อยากได้อะไรก็ได้ ทะเลาะกับใครก็เอาปืนไปยิง ให้ตายเดี้ยงไปเลย ครูแหลม ก็ติดคุกนะซิ ...       ตอบ ไม่ติดหร็อกครู ก็รวยไง เอาเงินให้ตํารวจล้านๆไปเลย ไม่เอาก็โง่

ครูแหลม ..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.........

art course  

art course

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you