Page 1

www.pp5.eglogow.eu


Plan spotkania 1. 2. 3. 4.

Ubezpieczenie dzieci Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego za rok 2011-12 Plan nadzoru/ pracy przedszkola na rok 2012-2013 Organizacja pracy przedszkola w oparciu o Statut PP-5 1) Kompetencje Rady Rodziców. 2) Obowiązki i prawa dziecka. 3) Czas pracy przedszkola i zasady pobierania opłat. 4) Zapewnienie higieny i bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i Internecie. 5) Indywidualizacja kształcenia i pomoc psychologicznipedagogiczna 6) Zajęcia dodatkowe 5. Inne bieżące …


Ad 1. Ubezpieczenie dzieci w PZU, składka 39 zł. Decyzja Rady Rodziców z czerwca 2012r • Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie zbiorowe w przedszkolu, proszeni są o napisanie oświadczenia o rezygnacji oraz ewentualnym ubezpieczeniu dziecka w innym TU. • Mamy 133 dzieci w V oddziałach , z tego 11 może być zwolnionych z opłaty. Są to zazwyczaj rodzice korzystający z pomocy społecznej. • Wpłata najpóźniej do 30 września.


Ad 2. Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego za rok 2011-2012 • Posiadamy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” (Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Głogowie, któremu przyznano ten zaszczytny tytuł) • Promujemy pracę przedszkola w Kwartalniku PRZED SZKOŁĄ Poradnik Dyrektora Przedszkola nr 1/2012 • Uczestniczymy w programie eTwinninig (You, Me and our Grandparets). Dziękujemy Babciom i Dziadkom za udział w projekcie. • Prezentujemy pracę przedszkola podczas rozmaitych konferencji, także europejskich (w Genui- XI.2011). • Dzieci uczestniczyły w koncertach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Były zaproszone do zwiedzenia SP-14, aktywnie uczestniczyły w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli klas I-III • Współpracujemy z wieloma lokalnymi instytucjami.


Sukcesy dzieci • III miejsca w konkursie „Czyściciel Świata” • Udział w Przedszkolnej Strefie Kibica podczas Euro2012- promowanie idei „RESPECT” i hasła „Wszyscy jesteśmy gospodarzami” • Udział dzieci w konkursach, projektach, kampaniach charytatywnych oraz innych lokalnych programach profilaktycznych i przedsięwzięciach, np. Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom (z Gm4), Ja i moje zdrowie, Czyste powietrze wokół nas , Igrzyskach Olimpijskich Przedszkolaków, Przegląd Pieśni Patriotycznej, etc. • Osiągnięcie gotowości szkolnej przez dzieci.


Sukcesy nauczycieli • Nagrody Prezydenta Miasta – 2 nauczycieli • Nagrody Dyrektora Przedszkola – 3 nauczycieli • Zaangażowanie w kampanie, programy i przedsięwzięcia lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe. • Pozytywne zakończenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. • Bardzo dobra współpraca z Rodzicami. • Wysokie efekty pracy z dzieckiem objętym nauczaniem indywidualnym.


Wnioski na rok szkolny 2012 - 2013 • Monitorować przebieg planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się i awans na stopień nauczyciela mianowanego. • Monitorowanie efektywności spotkań z rodzicami i form współpracy. • Prowadzenie strony internetowej przedszkola- aktualizacja informacji dla rodziców. • Zapewnić warunki i tworzyć okazje do wychowania, opieki edukacji według indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. • Tworzyć warunki do kształcenia postaw obywatelskich poprzez poszanowanie naturalnych zasobów (rośliny, zwierzęta, woda, powietrze, kultura) Polski i Europy. • Kontynuować współpracę międzynarodową w ramach programu eTwinning.


Ad 3. Plan nadzoru pedag. na rok 2012-2013 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 (w odniesieniu do przedszkoli): • Wspieranie dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. • Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Ewaluacje problemowe prowadzone będą we wszystkich obszarach działalności przedszkola. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Kontrola: • Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego • Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnowychowawczych w przedszkolach.


Priorytety przedszkola w r. szkolnym 2012-2013 Zadanie do realizacji na rok szkolny 2012-2013 • Tworzyć warunki do kształtowania postaw obywatelskich poprzez poszanowanie naturalnych zasobów: roślin, zwierząt, wody, powietrza, kultury Polski i Europy. Ewaluacja problemowa w obszarze I. • „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej” Kontrola przestrzegania prawa, procedur i regulaminów wewnętrznych


Ad 4/1. Do kompetencji rady rodziców należy. 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców; 1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkola w przypadku uzyskania przez przedszkole niskiej oceny ewaluacji zewnętrznej; 2) opiniowanie projektu planu finansowego na kolejny rok budżetowy (2013).


Rada rodziców może wyrażać opinie: 1) na wniosek dyrektora przedszkola o pracy nauczycieli: stażyście, kontraktowym i mianowanym, ubiegającym się o awans zawodowy (14 dni na wystawienie opinii). 2) rada rodziców opiniuje plan finansowy przedszkola, 3) rada rodziców może występować do dyrektora, innych organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin RR.


Ad 5. Obowiązki i prawa dziecka. Dziecko ma obowiązek: 1) przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu, 2) szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych, 3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia, 4) szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne, 5) wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości, 6) przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze, 7) dbać o higienę osobistą.


Dziecko ma prawo do:

1) bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje, 2) podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy, 3) poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest, 4) opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje, 5) snu, relaksu, wypoczynku, kiedy tego potrzebuje, 6) samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy, 7) indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, różnorodnego środowiska, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,


8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia wg. miarę potrzeb, 9) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi, 10) aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia, 11) racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje, 12) zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb, 13) doświadczania konsekwencji własnego zachowania, także błędów.


Ad 4/3. Czas pracy przedszkola i zasady pobierania opłat. Podstawa prawna: Uchwała Nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011r. W sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Głogów  1,75 zł za godzinę opieki i kształcenia poza czasem realizacji podstawy programowej, przygotowanie posiłków dla dzieci.  Zasady pobierania opłat za przedszkole określa umowa o świadczenie usług przez PP-5  Rodzice o niskich dochodach mogą ubiegać się o częściowe albo całkowite zwolnienie z opłat- wniosek do MOP.S


Czas pracy przedszkola 6:00 – 16:30 (10,5 h) Czas wydawania posiłków: 8:00 - 8:15 ; 11:00 – 11:15 ; 14:00 – 14:15 • Przyprowadzamy dziecko do godziny 8:00 na śniadanie, odbieramy po zjedzeniu trzeciego posiłku , tj. około 14:30 • W przypadku spóźnienia i zamkniętych drzwi proszę dzwonić. • Drzwi zamykamy około godziny 8:00 – 8:20


Wszystkie 5 i 6-l mają obowiązek uczęszczać do przedszkola albo oddz. przedszkolnego. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w PP-5: 7:30 – 11:30 [4 godz] ; 13:00 – 14:00 [1 godz.] Zajęcia dodatkowe: religia, logopeda, j. angielski, inne 11:30 – 13:00 [1,5 h] ; 14:30 – 16:00 [1,5 h]


29 – 20 = 9 godzin ponad podstawę x 1,75 zł = 15, 75 zł Dziecko pod Nr 1 Poniedziałek – 0, nieobecny Wtorek - do zapłaty 2 x 1,75 zł = 3,50 zł Środa - do zapłaty 3 x 1,75 zł = 5, 25 zł

Czwartek – 2 x 1,75 zł = 3,50 zł Piątek - 2 x 1,75 zł = 3,50 zł

RAZEM = 15, 75 zł

18


Opłaty wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca.

W czerwcu za godziny uczęszczania płacimy w ostatnim dniu pobytu


Ad 4/4. Zapewnienie higieny i bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i Internecie.

 Prosimy o wyrażenie/nie wrażenie zgody na publikowanie zdjęć dzieci na stronie internetowej przedszkola oraz stronach internetowych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning, iEARN, publikacja FRSE, czasopismach pedagogiczych.  Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe, rodzic po chorobie idzie na badania kontrolne i wówczas lekarz powinien wystawić zaświadczenie – może uczęszczać do przedszkola)


 Przedszkole stosuje środki chemiczne dopuszczone do użytku w przedszkolu, atestowane meble i zabawki.  Znamy pochodzenie produktów żywnościowych oraz termin ważności, przechowujemy je w odpowiednich warunkach (zasady HCCP i GMP).  Dzieci starsze (oddział III, IV i V) samodzielnie korzystają z szatni i udają się do swojej grupy.  Wyjścia dzieci poza teren przedszkola są ewidencjonowane – na 15 dzieci przypada jeden opiekun. Podczas wycieczek poza miasto grupą opiekuje się 3 pracowników przedszkola lub 2 + 1 rodzic.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  Dziecko powinno znać te osoby, które zobowiązane są do poszanowania godności dziecka.  W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanowią dzieci przewlekle chore (astma, cukrzyca, epilepsja…) , wobec których stosuje się indywidualną procedurę postępowania uzgodnioną z lekarzem i rodzicem.  Rodzice bezzwłocznie informowani są o pojawiających się objawach choroby, gorączka, pogorszenie samopoczucia dziecka, wymioty, wszy- prosimy o aktualizowanie numerów telefonów kontaktowych.


• dziecko nie może być odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w tym przypadku, nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która zapewni bezpieczeństwo. Jeżeli w umówionym czasie nie pojawia się upoważniona trzeźwa osoba, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia Dyrektora, Policję (nr telefonu 997, 112), • w sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i Policji, która pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dziecku, • po odebraniu dziecka z przedszkola i do czasu zamknięcia przedszkola, na placu zabaw mogą przebywać dzieci pod opieką rodziców (prawnych opiekunów), w tym przypadku, za bezpieczeństwo dziecka na placu zabaw odpowiada rodzic lub opiekun, • wszyscy rodzice powinni znać i przestrzegać Regulamin Placu Zabaw, który jest umieszczony przy wejściu głównym i na plac zabaw,


• W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, rodzice którzy wchodzą z dzieckiem do sal przedszkolnych, zobowiązani są do zabezpieczania obuwia jednorazowymi osłonami. • Rodzice, którzy są chorzy na choroby zakaźne nie mogą wchodzić do przedszkolnych sal.


Ad 5. Indywidualizacja kształcenia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych (IX. 2011) 2. Przekazywanie rodzicom wyników i uzgadnianie kierunków oddziaływań (X. 2012) 3. Systematyczne informowanie o postępach, pracy wychdyd (cały rok w różnych formach, konsultacji, zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości, wystaw, informacji na tablicach grup, na stronie WWW) 4. Badania gotowości szkolnej dziecka 30.III.-15.IV.2013r. 5. Wydanie karty Informacyjnej o gotowości szkolnej dzieciom 6 i 5 letnim (między 15- 30 kwietnia 2012r.) 6. Przekazanie rodzicom informacji o mocnych stronach dziecka i wymagających stymulacji dziecka 3, 4 letniego (V.2012)


Organizowanie Pomocy Psych. Pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania • Do 30 marca 2013r rodzice przynoszą z Poradni orzeczenia lub opinie dla dzieci wymagających specjalistycznych zajęć/ nauczyciele wypełniają Kartę Ind. Potrzeb Dz. • Dyrektor powołuje Zespół ds. PPP lub W. Wspomagania • Dyrektor zwraca się z wnioskiem do Organu Prowadzącego Przedszkole o przyznanie środków finansowych i godzin zajęć. • Zespół ds. PPP pisze Plan Działań Wspierających lub Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. • W następnym roku szkolnym są organizowane zajęcia.


Ad 6. Zajęcia dodatkowe : Bezpłatne :

 terapia logopedyczna – terminy konsultacji oraz zajęć po diagnozie )

 religia na życzenie rodziców

(wyrażone w dowolnej formie – zgłoszenie wychowawcy, pisemne oświadczenie)

( 12:00 – 13: 00 w poniedziałek , środę)  ćwiczenia korekcyjne (nie ma w b.r. szk.) Opłacane przez rodziców:  j. angielski – Szk. J.Obcych Mr Happy cena: ……………………………………………


Czas na pytania rodziców W bieżącym roku szkolnym spędzimy z dziećmi ponad 206 dni roboczych  W tym czasie dzieci zużyją około 54.796 kartek do rysowania , tj. 110 ryz papieru do drukarek.


Życzę Państwu miłej współpracy z nauczycielami- wychowawcami grup oraz całym personelem naszego przedszkola w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. Ufam, że dzieci w naszej placówce spędzą wiele miłych chwil a Rodzice przeżyją wiele wzruszających uroczystości z udziałem dzieci. Ewa Kurzak

Spotkanie z rodzicami-wrzesień 2012  

Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you