Page 1

น.ส. ปณิตา วงษ์ บรรเทา 5404600160


เหล้ า ไม่ ใช่ คาตอบ แต่ มันทาให้ ช่ วยลืมคาถาม แต่ ถ้ากินมาก ๆ มันก็ ... ฆ่ าคุณได้


ข้ อ 1.Log IN :เป็ นการเข้ าสูร่ ะบบ ข้ อ 2. Log Out :ออกจากระบบ ข้ อ 3. Social Network คือ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ข้ อ 4.ข้ อ4 QR Code คือการอ่านโค้ ดด้ วยเครื่ องสแกรนด้ วยกล้ องโทรศัพท์มือถือ ข้ อ 5. E-book คือ หนังสือสร้ างด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ อ 6. .E-learning คือ การเรี ยนการสอนโดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ข้ อ 7. E-Service คือ บริ การที่ผ้ คู ้ าให้ บริการผ่านอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 8. E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ไว้ รับส่งกันผ่านอินเตอร์ เน็ต

ข้ อ 9. e-commerce การดาเนินธุรกิจโดยใช้ ผา่ นอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 10 .I banking การโอนเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต บริการธนาคารออนไลน์ ข้ อ 11. E-map เครื่ องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผา่ นอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 12. Stopmotion ภาพเคลื่อนไหวสร้ างจากภาพนิ่งตามหลักภาพติดตา ข้ อ 13.Hyper text รู ปแบบตัวอักษรที่สามารถลิง้ ไปจุดอื่น

ข้ อ 14. Check in คือการบอกพิกัด สถานที่ต่างๆ เพื่อในรู้ ว่าเราอยู่ท่ ไี หน ตาแหน่ งไหน ข้ อ 15. . Copyright คือลิขสิทธิ์ของผลงานที่ห้ามดัดแปลงแก้ ไขทาซา้


ข้ อ 16. Copy left สัญญาอนุญาตยอมสละสิทธิบางอย่ างที่ได้ รับคุ้มครอง ข้ อ 17. Digital native คือคนสายพันธ์ ดจิ ิทัลหรือคนดิจิทัล ข้ อ 18. Google maps. คือ บริการแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ ของGoogle ข้ อ 19. Google Transiate คือ เป็ นที่บริการแปลภาษาออนไลน์ ฟรีของ Google ข้ อ 20. Google Earth คือ เป็ นโปรแกรมภาพถ่ ายทางอากาศ แผนที่ ผังเมือง ข้ อ 21. . Friend Reguest คาร้ องขอเป็ นเพื่อน ข้ อ 23. Notification การแจ้ ง ข้ อ 24. .update status คืออัพเดทสถานะ ข้ อ 26. sort คือเรียงลาดับ ข้ อ 27. .privacy setting ตัง้ ค่ าความเป็ นส่ วนตัว ข้ อ 28. mutval friend คือ มีเพื่อนร่ วมกัน ข้ อ 29. Change cover คือ เปลี่ยนภาพหน้ าปก ข้ อ 30. Activity log คือ บันทึกกิจกรรม ข้ อ 31. Activity recent คือ กิจกรรมล่ าสุด ข้ อ 32. home คือ หน้ าแรก ข้ อ 33. close friend คือ เพื่อนสนิท ข้ อ 34. add a description คือ เพิ่มคาบรรยาย


ข้ อ 35. (ADD LOCATION) เพิ่มสถานที่ ข้ อ 36. (COMMENT) แสดงความคิดเห็น ข้ อ 37. create event คือ การสร้ างกิจกรรม ข้ อ 38. See All "ดูทงั ้ หมด " ข้ อ 39. (Preview) ภาพตัวอย่ าง ข้ อ 40. (add Group) คือสร้ างกลุ่ม ข้ อ 41. (High t -Light) คือเรื่องราวสาคัญ ข้ อ 42. (Subscribtion) คือ การติดตาม ข้ อ 43. (junk) ขยะ ข้ อ 44. . (chat) สนทนา ข้ อ 45. message คือ ข้ อความ ข้ อ 46. re-tweet คือการส่ งต่ อข้ อความ ข้ อ 47. Tweetple คือ บุคคลที่ใช้ บริการทวิตเตอร์ ข้ อ 48 Direct message คือ (DM)การรับ-ส่ งข้ อความส่ วนตัว ข้ อ 49 . Following คือ บุคคลที่เราติดตามข้ อความในบล็อกทวิตเตอร์ ของเขา/เธอ ข้ อ 50. . Follower แสดงจานวนบุคคลที่ตดิ ตามข้ อความในบล็อกทวิตเตอร์ ของเรา


Web 1.0 คือ เจ ้าของเว็บไซต์ก็จะเป็ นการนาเอาข ้อมูลทีต ่ ัวเอง ต ้องการนาเสนอไปทาในรูปแบบ ของ html หรือข ้อมูลต่างๆทีเ่ ราเห็นอยูน ่ ั่ นแหละไปใสไ่ ว ้ในเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ ต สว่ นเราผู ้ใชก็้ มีหน ้าที่ คือกดเข ้าไปอ่านสว่ นเจ ้าของก็คอ ื มีหน ้าทีค ่ อ ื Update ข ้อมูลเข ้ามาทากันไปกันมาแบบ ื่ สารแบบทางเดียว หรือ เดียวกันนีแ ้ หละ ซงึ่ โดยสรุปเราอาจจะเรียกวิธก ี ารแบบนีว้ า่ เป็ นการสอ เรียกว่า One Way Communication ก็ได ้ Web 2.0 คือ จาก WEB 1.0 ต่อมาเว็บไต์ก็เริม ่ มีการพัฒนา พวก WEB Board, Blog, มีการนาภาพ มาแชร์ นา วีดโี อ มา Post มีการแชร์ แบ่งปั น แลกเปลีย ่ น พูดคุย ถกเถียงกัน นินทา ประจาน ใส ่ ้ ร ้ายก็ม ี ทัง้ จากเจ ้าของเว็บไซต์เอง หรือจากคนทีเ่ ข ้ามาใชงานเว็ บไซต์กันเองเรียกว่า ผู ้ใช ้ กลายเป็ นสว่ นสาคัญทีท ่ าให ้ ข ้อมูล หรือ Content ในเว็บไซต์นัน ้ มีการ update และพัฒนา ื่ สารเป็ นแบบสองทาง หรือ Two Way ปรับปรุง อย่างรวดเร็ว ซงึ่ ทาให ้เว็บไซต์มรี ป ู แบบของการสอ Communication


จากการสารวจนักศึกษา100 คนพบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถทาให้เสี่ ยงต่อการ เกิดอุบตั ิเหตุ 66%อีก 34 %ไม่คิดว่าเสี่ ยง


Story Board กลุ่ม Anti Alcohol ความยาว 90 วินาที


5404600160  

5404600160

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you