Page 1

น .ส . ปณิต า วงษ์บ รรเทา

5404600160


เหล้ า ไม่ ใช่ คาำ ตอบ แต่ มันทำาให้ ช่ วยลืมคำาถาม แต่ ถ้ากินมาก ๆ มันก็ ... ฆ่ าคุณได้


ABOUT WORK []

50 vocabulary

[]

animation

[]

web 1.0-2.0

[]

info graphic

[]

CD cover

[]

Story Board

[]

said that …

50 vocabulary ข้ อ 1.Log IN :เป็ นการเข้ าสูร่ ะบบ


ข้ อ 2. Log Out :ออกจากระบบ ข้ อ 3. Social Network คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้ อ 4.ข้ อ 4 QR Code คือการอ่านโค้ ดด้ วยเครื่ องสแกรนด้ วยกล้ องโทรศัพท์มือถือ ข้ อ 5. E-book คือ หนังสือสร้ างด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ อ 6. .E-learning คือ การเรียนการสอนโดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ข้ อ 7. E-Service คือ บริการที่ผ้ คู ้ าให้ บริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 8. E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ไว้ รับส่งกันผ่านอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 9. e-commerce การดำาเนินธุรกิจโดยใช้ ผา่ นอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 10 .I banking การโอนเงินผ่านอินเตอร์ เน็ต บริ การธนาคารออนไลน์ ข้ อ 11. E-map เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผา่ นอินเตอร์ เน็ต ข้ อ 12. Stopmotion ภาพเคลื่อนไหวสร้ างจากภาพนิ่งตามหลักภาพติดตา ข้ อ 13.Hyper text รู ปแบบตัวอักษรที่สามารถลิง้ ไปจุดอื่น ข้ อ 14. Check in คือการบอกพิกัด สถานที่ต่างๆ เพื่อในรู้ ว่าเราอยู่ท่ ไี หน ตำาแหน่ งไหน ข้ อ 15. . Copyright คือลิขสิทธิ์ของผลงานที่ห้ามดัดแปลงแก้ ไขทำาซ้ำ า

ข้ อ 16. Copy left สัญญาอนุญาตยอมสละสิทธิบางอย่ างที่ได้ รับคุ้มครอง ข้ อ 17. Digital native คือคนสายพันธ์ ดจิ ทิ ลั หรื อคนดิจทิ ลั ข้ อ 18. Google maps. คือ บริการแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ ของ Google


ข้ อ 19. Google Transiate คือ เป็ นที่บริการแปลภาษาออนไลน์ ฟรี ของ Google ข้ อ 20. Google Earth คือ เป็ นโปรแกรมภาพถ่ ายทางอากาศ แผนที่ ผังเมือง ข้ อ 21. . Friend Reguest คำาร้ องขอเป็ นเพื่อน ข้ อ 23. Notification การแจ้ ง ข้ อ 24. .update status คืออัพเดทสถานะ ข้ อ 26. sort คือเรียงลำาดับ ข้ อ 27. .privacy setting ตัง้ ค่ าความเป็ นส่ วนตัว ข้ อ 28. mutval friend คือ มีเพื่อนร่ วมกัน ข้ อ 29. Change cover คือ เปลี่ยนภาพหน้ าปก ข้ อ 30. Activity log คือ บันทึกกิจกรรม ข้ อ 31. Activity recent คือ กิจกรรมล่ าสุด ข้ อ 32. home คือ หน้ าแรก ข้ อ 33. close friend คือ เพื่อนสนิท ข้ อ 34. add a description คือ เพิ่มคำาบรรยาย

ข้ อ 35. (ADD LOCATION) เพิ่มสถานที่ ข้ อ 36. (COMMENT) แสดงความคิดเห็น ข้ อ 37. create event คือ การสร้ างกิจกรรม


ข้ อ 38. See All "ดูทงั ้ หมด " ข้ อ 39. (Preview) ภาพตัวอย่ าง ข้ อ 40. (add Group) คือสร้ างกลุ่ม ข้ อ 41. (High t -Light) คือเรื่ องราวสำาคัญ ข้ อ 42. (Subscribtion) คือ การติดตาม ข้ อ 43. (junk) ขยะ ข้ อ 44. . (chat) สนทนา ข้ อ 45. message คือ ข้ อความ ข้ อ 46. re-tweet คือการส่ งต่ อข้ อความ ข้ อ 47. Tweetple คือ บุคคลที่ใช้ บริการทวิตเตอร์ ข้ อ 48 Direct message คือ (DM)การรั บ-ส่ งข้ อความส่ วนตัว ข้ อ 49 . Following คือ บุคคลที่เราติดตามข้ อความในบล็อกทวิตเตอร์ ของเขา/เธอ ข้ อ 50. . Follower แสดงจำานวนบุคคลที่ตดิ ตามข้ อความในบล็อกทวิตเตอร์ ของเรา

Animation


web 1.0-2.0


Web 1.0 คือ เจ ้าของเว็บไซต์ก็จะเป็ นการนำ าเอาข ้อมูลทีต ่ ัวเอง ต ้องการนำ าเสนอไปทำาในรูปแบบ ของ html หรือข ้อมูลต่างๆทีเ่ ราเห็นอยูน ่ ั่นแหละไปใส่ไว ้ในเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ ต ส่วนเราผู ้ใช ้ก็ มีหน ้าที่ คือกดเข ้าไปอ่านส่วนเจ ้าของก็คอ ื มีหน ้าทีค ่ อ ื Update ข ้อมูลเข ้ามาทำากันไปกันมาแบบ ่ สารแบบทางเดียว หรือเรียก เดียวกันนีแ ้ หละ ซึง่ โดยสรุปเราอาจจะเรียกวิธก ี ารแบบนีว้ า่ เป็ นการสือ ว่า One Way Communication ก็ได ้ Web 2.0 คือ จาก WEB 1.0 ต่อมาเว็บไต์ก็เริม ่ มีการพัฒนา พวก WEB Board, Blog, มีการนำ าภาพ มาแชร์ นำ า วีดโี อ มา Post มีการแชร์ แบ่งปั น แลกเปลีย ่ น พูดคุย ถกเถียงกัน นินทา ประจาน ใส่ ร ้ายก็ม ี ทัง้ จากเจ ้าของเว็บไซต์เอง หรือจากคนทีเ่ ข ้ามาใช ้งานเว็บไซต์กน ั เองเรียกว่า ผู ้ใช ้กลาย เป็ นส่วนสำาคัญทีท ่ ำาให ้ ข ้อมูล หรือ Content ในเว็บไซต์นัน ้ มีการ update และพัฒนา ปรับปรุง ่ สารเป็ นแบบสองทาง หรือ Two Way อย่างรวดเร็ว ซึง่ ทำาให ้เว็บไซต์มรี ป ู แบบของการสือ Communication


INFO GRAPHIC

จากการสำารวจนักศึกษา 100 คนพบว่า


การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่รถทำาให้เสี่ยงต่อ การ %ไม่คด ิ ว่าเสี่ยง

เกิดอุบัติเหตุ 66%อีก 34


CD cover


Story Board กลุ่ม Anti Alcohol ความยาว 90 วินาที


said that

5404600160book  

5404600160

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you