Page 1

Jegyzökönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése 2012. május 31-ei közgyülésének nyilvános üléséröl készült j egyzökönyvéböl. 16.

napirendi pont:

170/2012.(V.31.)Kgy.

Elöterjesztés alapító okirat módosításokról

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyülése a Vas- ès Villamosipari Szakképzö Iskola ès Gimnázium (költségvetési szerv) Alapító Okiratát a határozat mellékiete szerint 2012. július 1. napjával módosítja. A Közgyüiés felkéri a poigárrnestert, hogy az intézmény j cien határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát adja ici, és az Alapító Okirat törzskönyvi bejegyeztetéséröl gondoskodjék.

Ezen határozat alapján egységes szerkezetben kiadott Alapító Okirattal az intézmény minden korábban kiadott Alapító Okirata hatályát veszti. Felelös: Határidö:

dr. Fodor Tamás polgármester 2012. június 15.

K.m.f.

Dr. Fodor Tffñ poIgármestJ71

Dr. Dobo'\József

/.

\ III

HIRn.,

'nl

jegyzo

-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


A 170/2012. (V. 31.) Kgy.

hatroal

1.

melléklele

9. szamá Aiapítói mód osító határozat

Az állarnháztartásról szóló 2011. évi CXCV. lörvény 7-11. § valamint az állarnháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5-8. §-a, lovábbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény feihatalmazása alapján Sopron Megyei .Jogú Város Közgyülése a Vas- és Villarnosipari Szakképzö Iskola ès Girnnázium költségvetési szerv 411/2011. (XII. 22.) Kgy. határozatával kibocsátott alapító okiratát az alábbiak szerint rnódosítja: Az alapító okirat L fejezet Altalános rendelkezések bevezetö része az alábbiak szeriiit módosul: .,A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-1 1. § valamint az áliamháztartásról szóló törvény végrehajtásárói szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5-8. §-a alapján, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5), 90. § (1), 102. § (2) bekezdése alapján a 86. §-ában rneghatározott ellátási kötelezettség teijesitése érdekében

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményt (továbbiakban: iskola) alapít." Az alapító okirat I. Altalános rendelkezések fejezetének 1. pontja ,,Az iskola föbb

azonosító adatai" közül az alábbi rendelkezés helyébe: önállóan müködö"

,,Gazdálkodási jogkörük alapj án: az alábbi

önállóan müködö"

,,Gazdálkodási besorolásuk alapján: lép.

Az alapító okirat I. Altalános rendelkezések fejezetének 1. pontja ,,Az iskola föbb

azonosító adatai" közül az alábbi rendelkezések helyébe: ,,Az intézrnény vezetöj e: ,,Megbízásának idötartama:

az alábbi ,,Az intéznrény vezetöj e, kinevezési rendj e:

Hegyi Ferenc igazgató" 2007. augusztus 1. - 2012. július 31." az intézmény élén igazgató áll, akit Sopron Megyei Jogú Város Közgyüiése választ és bíz meg 5 évre magasabb vezetöi feladatok en atas aval

lép. Az alapító okirat I. Altalános rendelkezések fejezetének 1. pontja ,,Az iskola föbb

azonosító adatai" közül az alábbi rendelkezés helyébe: a Magyar Köztársaság címere a ,,Vas- és ,,Körbélyegzöje: Villarnosipari Szakképzö Iskola és Gimnáziurn,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


Sopron" körfe]iratlal"

az alábbi: ,,Körbélyegzöje:

Magyarorszg címere S zakképzö I sk ola körfelirattal"

a ,,Vas- és Vi)Jamosipari és Girnnáziurn, S opron"

lép. Az alapító okirat L rendelkezés lép:

Áliahnos rendelkezések fejezetének 3. pontja helyébe az ahbbi

,,3. Az elözö egységes szerkezetü alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyülése a

411/2011. (XII. 22.) Kgy. határozatával bocsátotta ki." Az alapító okirat II. Az iskola müködése fejezetének 27. pontja helyébe 27. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalrnazotti j ogviszony keretében a közalkalrnazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéröl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvröl szóló 1959. évi IV. törvény rnegbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

az alábbi rendelkezés 27. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes

esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéröl szóló 2012. évil. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvröl szóló 1959. évi IV. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. lép. Az atapító okirat IV. Az iskola gazdálkodása fejezetének 5. pontja helyébe 5. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben

(1992. évi XXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. az alábbi rendelkezés

Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvényben (2011. évi CXCV. tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. lép. Az alapító okirat V. Záró rendelkezések fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5.

,,Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyülésének jóváhagyásával 2012. július 1. napjától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejüleg hatályát veszti."

Fodor T polgármester

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


A 170/2012. (V. 31.)

Kgy.

hatrozat 2. meilékicte

Vas- és Villarnosipari Szakképzö Iskola és Gininziurn Alapító Okirata I,

Altalános rcndelkczések A helyi önkormányzatokról szóló 1 990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése, a.z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-1 1. § valarnint az ál]amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII, 31.) Korm. rendelet 5-8. §-a alapján, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5), 90. § (1), 102. § (2) bekezdése alapján a 86. §-ában meghatározott ellátási kötelezettség teijesítése érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormmyzata közoktatási intézrnényt (továbbiakban: iskola) alapít. 1. Az iskola föbb azonosító adatai: Az iskola neve: Vas- és Villamosipari Szakképzö Iskola és Gimnázium Az iskola rövid neve: Vas-Villa' Székhelye: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7. Telephelyei: 9400 Sopron, Ferenezy János utca 60. 9400 Sopron, Dózsa György u. 27. 9407 Sopron, Pesti Barnabás u. 25.

Alapításideje: Alapítója létrehozáskor: Jogfolytonosság:

1988.július 12. Sopron Város Tanácsa Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (1990.)

Alapító szerv neve és székhelye: Irányító szerve és székhelye:

Alapítói jogokkal felruházott irányltó szerv neve és székhelye:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, F6 tér 1.) Város Megyei Jogú Sopron Önkormányzatának Közgyülése (9400 Sopron, F6 tér 1.) Város Megyei Jogú Sopron Önkormányzatának Közgyülése (9400 Sopron, F6 tér 1.)

Gazdálkodási besorolásuk alapj án: Az intézmény vezetöje, kinevezési rendje:

önállóan muíködö az intézmény élén igazgató áll, akit Sopron Megyei Jogú Város Közgyülése választ és bíz meg 5 évre magasabb vezetöi feladatok ellátásával

Müködési köre:

Györ-Moson- S opron megye közigazgatási területe és Magyarország címere a ,,Vasés Szakképzö Iskola Villamosipari Gimnázium, Sopron" körfelirattal gimnázium, intézmény: többcélú szakközépiskola és szakiskola

Körb élyegzöj e:

Az intézmény típusa:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


Az intézmény 0M azonosítója: Az intézrnény törzsszárna: Az intézmény stalisztikai számjele: Az intézrnény adóigazgatási szárna: Állarnháztartási szakágazati besorolása

030762 369806 15369804-853 1-322-08 5369804-2-08 8531 00 Altai ános középfok.ú oktaiás 1

Az iskola Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzalának (9400 Sopron, FO tér I.) fenntartásában, a Közgyülés irányítása alatt m6ködö többcélú helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézrnény. Az iskolajogi szernély. Az elözö egységes szerkezetü alapító okiratot Sopron Megyei Jogú Város Közgyülése 411/2011. (XII. 22.) Kgy. határozatával bocsátotta ki. Il..

Az iskola müködése i . Az iskola élén igazgató áll. Az igazgató a nevelötestület tagja. 2. Az iskola igazgatóját a közalkalrnazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt,), valamint annak a közoktatási intézményekben történö végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján nyilvános pályázat útján Sopron Megyci Jogú Város Közgyülése bízza meg, és gyakoroija felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató rnegbízott inagasabb vezetö beosztású közalkalmazott. 3 . Az igazgató az alkalmazottak tekintetében a telj es munkáltatói j ogokat gyakorolj a, és irányítja az iskola munkaszervezetét. Az iskola képviseletére az igazgató jogosult, akinek képviseleti joga általános, teijes körü és önálló. Az iskola jegyzése akként történik, hogy az iskola körbélyegzöje alá az iskola jegyzésére jogosult (igazgató) önállóan írja alá a nevét a hiteles aláírási címpéldány szerint. Az iskola ügyeinek intézését és az iskola képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató az SZMSZ-ben szabályozottak szerint jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az iskola dolgozóira átruházhatj a. Az iskolában a nevelés és oktatás pedagógiai program szerint folyik. A program a fenntartó j óváhagyásával válik érvényessé. Az iskolajogszabály alapján meghatározott közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 28. § (5)-(6) bekezdése szerinti gimnáziumi nevelés és oktatás, amelynek keretében általános müveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsöfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, illetve munkába állásra felkészítö nevelés és oktatás folyik, a 11. évfolyamtól kezdödöen munkába állást elökészítö, illetve segítö elméleti és gyakorlati tanítási óra is tartható, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 29. § (4)-(5) bekezdése szerinti szakközépiskolai nevelés és oktatás, amelynek keretében a középiskolai évfolyamon felkészít az érettségi vizsgára, valamint felsöfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elökészít a szakképzésbe való bekapcsolódásra, a szakképzési évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez, illetve középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében felkészít szakmai vizsgára, e) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-a szerinti szakiskolai nevelés és

oktatás, amelynek keretében a 9.-10. évfolyamon általános müveltséget megalapozó nevelés-oktatás, továbbá a kötelezö óra legfeljebb ötven százalékában pályaorientáció,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


gyakorlati oktatás, szakrnai a]apozó e1nó1cti és gyakorlati oktatás folyik, vu1amint az Országos Képzési Jegyzék szerinti - e]mélcíi és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás folyhat, a szakképzsi évfolyainon az Országos Képzési Jegyzékben rneghatározott, a középiskola ulolsó évfo]yElmának befejezéséhez vagy az éreilségi vizsga letételéhez nern kötött szakképzettségek körében folyhat szakképzés, illetvc készít fel szakrnai vizsgára. 9. Az iskola a gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai (többcélú) tevékenységét egységes iskolaként, szakmailag egységes szervezel kerelébei. végzi. i o. A maximális tanulólétszám: 800 f6. Szabad féröhelyére a rnüködési terüietén kívülröl is beiskolázhat tanulót. Tanmühelyek féröhe]yszárna: 240 fO j L A gimnáziumban a nevelés és oktatás a 9. évfolyamrnal kezdödik és a 1.2., nyelvi elökészítö évfolyam esetén a i 3 . évfolyarnmal fejezödik be. I 2. Az iskola középiskolai és szakképzö (löbbcélú) tevékenységét közös igazgatású intézménylcént, szakmailag egységes szervezet Iceretében végzi. i 3 . Az iskola a középiskolai nevelés-oktatást és a szakképzést felnöttokiatás keretében is szervezheti nappali, esti, levelezö vagy más sajátos munkarend szerint. A szakközépiskolának érettségire felkészítö, általános rnüveltséget megalapozó - négy középiskolai évfolyama ill. a nyelvi elökészítö esetében öt középiskolai évfolyama van. A középiskolai évfolyamon a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon kezdödik és a 12., nyelvi elökészítö évfolyam esetén a 13. évfolyamon fejezödik be. A szakközépiskolában a tanuló a középiskolai évfolyamon felkészül az érettségi vizsgára, valamint a felsöfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra, és elökészül a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A 9. évfo!yamtól kezdödöen a Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a 11. évfolyamtól kezdödöen az Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is folyhat. A szakközépiskolai szakképzési évfolyamokon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középisko].ai évfolyam elvégzéséhez, illetve érettségihez

-

-

kötött müszaki szakterületen belül informatika elektrotechnika-elektronika gépészet közlekedés szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések körében, a pedagógiai programban jóváhagyott szakmákban (a 13. évfolyamtól) szakmai vizsgára készít fel. A szakmai vizsgára felkészítö, szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A szakiskolának 9-10. és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van. A szakiskola 9. évfolyamán általános müveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, a 10. évfolyamán a kötelezö tanórai foglalkozások legfeljebb 40%-ában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A szakképzési évfolyamokon a szakiskola az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott müszaki szakterületen belül elektrotechnika-elektronika gépészet közlekedés szakmacsoporthoz tartozó szakképesítések körében a pedagógiai programban jóváhagyott szakmákban (a 11. évfolyamtól) szakmai vizsgára készít fel. Az iskola a soproni lakcímmel rendelkezök részére a 9-10. évfolyamon kötelezö felvételt biztosít.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


17. A szakképzési ávíblyarn indulása ciött az iskola köteles a fcnntartó egyetértését beszerezni. A szakkópzés ércickében lanrníihelyt n]<ödtci, aI1ine]K keretében vas- és

villamosipari termclö tevákenységet folytat, gépjármLvct szervize], lebonyollija közúli járrniívek rnüszaki vizsgálatát (cnnek keretében környezel vcicrni feiülvizsgálalot végez) I 8. Az iskola a szakorvos áltsl kiszürt tanulói részére gyógytestnevelést hiztosít. Az iskola gyógypedagógiai neve]ésben-oktatásban résztvevò intézmény. A sajátos nevelési igényü tanuók középfokú oktatása-nevelése, a többi tanulóval egyiilt. azonos iskolai osztályban , i ntegrá]t formában történiki. 21 . A szakértöi és rehabilitációs bizottság javaslata figyelernbe vételével, a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai fèltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, a középisko]a az alábbi tanulók együttnevelését vállaija a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pontja; ill. a Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényì tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. I .) 0M rendelet szerinti besorolással: Beszédfogyatékos / beszéd- és nyelvi fejlödésben akadályozott Mozgáskorlátozott tanuló - akadálymentes közlekedést nem igénylö esetben e) Enyhe fokban hallássérült - nagyothalló A hallását míitéti úton helyreállított I létrehozott hallássérült Ep értelmi képességekkel rendelkezö autista ill. autisztikus A megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének tartós és súlyos rendellenességével küzdö (figyelemzavar, hiperaktivitás) A megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének súlyos rendellenességével küzdö A fogyatékos, továbbá a megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének tartós és súlyos rendellenességével kiizdö tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációsrehabilitációs foglalkozásban részesül, szakirányú gyógypedagógus vezetésével, a Közoktatási törvény 52. §-ban meghatározott idökeret terhére, az intézmény pedagógiai programjában szabályozott módon. A megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének súlyos rendellenességével küzdö tanuló, továbbá a beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdö tanuló (BTM) fej lesztöpedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozásban részesül az intézrnény pedagógiai prograrnj ában szabályozott módon. Az iskola elkészíti a tankönyvrendelést és az iskolán belüli tankönyvterjesztést az ellátás helyi rendjében foglaltak szerint szervezi és bonyolítja. Igény esetén nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást iskolarendszeren kívül szervezhet. Az iskola Szervezeti és Míködési Szabályzatát Sopron Megyei Jogú Város Közgyülése hagyja jóvá, amelynek szükséges módosítását az alapító okirat módosításának hatályba lépése után három hónapon belli kell jóváhagyni. Az iskola alkalmazottainak foglalkoztatására általában közalkalmazotti jogviszony keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., egyes esetekben munkaviszony keretében a Munka Törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvröl szóló 1959. évi IV. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


il J. Az iskola feladatai

Az iskola alapfeladata (állarnháztartási szakfe]adatok rcndje szerint, Müködési Szabályzatban részletesen kifetve):

a Szervezeti és

Az iskola szakfeladatai:

Alaptevékenységek: 562913

Iskolai intézrnényi étkeztetés

853111

Nappali rendszerü gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyarn) Sajátos ne'velési igényü tanulók nappali rendszerií gimnáziumi oktatása (912/13. évf.)

8531 12

853114 853121

853122

853124 853131

853132 853211

853212

853214 853221

853222

853224 855937

Gimnáziumi felnöttoktatás (9-12/13. évfolyamon) Nappali rendszerü szakközépiskolai oktatás (9-1 2/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényü tanulók nappali rendszerü szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évf.) Szakközépiskolai felnöttoktaíás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerü szakiskolai oktatás (9-10. évfolyarn) Sajátos nevelési igényü tanulók nappali rendszerü szakiskolai oktatása (910. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítö nappali rendszerü szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényü tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítö nappali rendszerü szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítö szakmai elméleti felnöttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítö nappali rendszerü szakrnai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényü tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítö nappali rendszerü szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyarnokon Szakképesítés megszerzésére felkészítö szakmai gyakorlati felnöttoktatás Máshová nem sorolt egyéb felnöttoktatás

Az iskola vállalkozási tevékenységet Hem folytat.

Iv. Az iskola gazdálkodása 1.

Az iskola alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba adja a soproni 3878 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Ferenczy J. u. 7. szám alatti ingatlant és a rajta álló épületet, a soproni 3886 helyrajzi számon nyilvántartott Sopron, Dózsa György u. 27. szám alatti ingatlanon álló épületet, valamint e) kizárólagos használatba adja a soproni 561/3 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron, Ferenezy J. u. 60. szám alatti ingatlannak tanmühelyként megnevezett és nyilvántartott nettO 1320,56 m2 területü részét a rajta álló épületrésszel.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor


a Soproni Idegeníòrgalini, Kereskedeirni, Vendégláló Szakképzö Iskola és Kollégiummal közös használatba adja a soproni 561/3 helyrajzi számon nyiivántartott, Sopron, Ferenezy J. u. 60. szárn alatti ingut1annak a SOTRONTJSZK SzuldKépzésszervezési Nonprofit, Kiernelkcdöen Közhasznú Korlátolt Felelösségû Társaság élta] kizárólagosan használt területén ( i 204,86 nY) kívül i ingatlanrészét. 2 Az iskola köteles a Dózsa György u. 27. alatti ingatlan udvarát ingyenes használatra a Dózsa György Uteai Ovoda rendelkezésére bocsátani. 3 . Az ingatlan használatának szabályairól a használók szerzödésben áliapodnakieg 3/A. Az iskola és a SOPRONTISZK Nonprofit Kft. megállapodásban rögzíti a Ferenczy J. u. 7. szárn alatti épületben a SOPRONTISZK Nonprofit Kil. által létesített mühelyek, berendezések és eszközök használatára vonatkozó szabályokat, a Ferenczy J. u. 60. szám alatti ingatianon a SOPRONTISZK Nonprofit Kft. áital létesített és müködtetett TJSZK Központ és az iskola közös közüzemi kapcsolataibó] eredö kötelezettségeket és j ogokat. Az ingatlan vagyont Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tartja nyilván. Az iskola a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az állarnháztartási törvényben (2011. évi CXCV. tv.) és végrehajtási rendeletében, valarnint az önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatának ellátása érdekében. Az iskola önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetési keretei felett teijes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyí-gazdálkodási tevékenységét Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan müködö és gazdálkodó költségvetési szerv Iátja el. Az iskola és a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közötti munkamegosztás és felelösségvállalás rendjét az irányltó szerv hagyja joya. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökböl, szakmai munkaterv alapján látja el. Az iskola éves költségvetését Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezeli azzal, hogy a költségvetési keretek felett az iskola vezetöj e rendelkezik. Az iskola költségvetését irányító szerve évente Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján, Sopron Megyei Jogú Város költségvetésében tervezetten az igazgatóval egyeztetetten állapítja meg. Az iskola éves és évközi költségvetési beszámolóját Sopron Megyei Jogú Város összesített beszámolója tartalmazza. 1/a. A fenntartó

V.

Záró rendelkezések Ez a módosított, egységes szerkezetben kiadott alapító okirat Sopron Megyei Jogú Város Közgyülésének jóváhagyásával 2012. július 1. napj ától lép hatályba, minden korábban kiadott alapító okirat és módosítása egyidejüleg hatályát veszti.

r. Fodor Ta

polgármeste

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

alapito-pdf