Page 1

Andrea Bilić, Ivana Požega

RescueTime.com SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067419598 Andrea Bilić, 0067418863 Ivana Požega

Zagreb, siječanj 2013.


SADRŽAJ

1. UVOD .................................................................................................................................... 4 1.1. Predmet i cilj rada ............................................................................................................ 4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................................. 4 1.3. Sadržaj i struktura rada .................................................................................................... 4 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA............................................................................................ 5 2.1. Link Web servisa ............................................................................................................. 5 2.2. Ekranski prikaz početne stranice Web stranice ............................................................... 6 3. TEHNOLOŠKI OKVIR ......................................................................................................... 7 4. KRATAK RAZVOJ ............................................................................................................... 8 5. OPIS PROBLEMA ................................................................................................................ 9 6. DETALJNA RAZRADA TEME ......................................................................................... 10 6.1. Opis i funkcionalnosti Web servisa ............................................................................... 10 6.2. Korištenje Web servisa .................................................................................................. 17 6.3. Desktop sofverska rješenja ............................................................................................ 24 7. KREIRANJE PROFILA ...................................................................................................... 25 8. POSLOVNA PRIMJENA .................................................................................................... 29 9. KONKURENCIJA ............................................................................................................... 30 9.1. Cyclope-series ............................................................................................................... 30 9.2. NetLimiter ..................................................................................................................... 31 9.3. MAXmeter ..................................................................................................................... 32 9.4. Spector 360 .................................................................................................................... 33 9.5. DUmeter ........................................................................................................................ 34 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ....................................................................... 35 11. SWOT ANALIZA .............................................................................................................. 36 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ...................................... 37 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI .............. 38 14. ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 39 2


LITERATURA ......................................................................................................................... 40 POPIS SLIKA .......................................................................................................................... 41 POPIS TABLICA ..................................................................................................................... 42 ŽIVOTOPIS AUTORA ............................................................................................................ 43 SAŽETAK ................................................................................................................................ 47

3


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovoga rada je razrada Interner servisa RescueTime.com. Cilj rada je definirati ovaj Internet program, objasniti njegovu primjenu, mogućnosti, prednosti i nedostatke te način na koji pomaže korisnicima u obavljanju kvalitetnih radnih sati tijekom dana.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Metoda prikupljanja potrebnih podataka bila je putem Interneta. Točnije, važni izvori podataka prikupljeni su upravo na stranici RescueTime.com. Ostali izvori podataka također su bili putem Interneta, i to u različitim člancima poput eng. The Wall Street Journal, BBC News, Business Week, PC World, Inc.com Magazine i sl.

1.3. Sadržaj i struktura rada U prvome dijelu seminarskog rada prikazan je kratak opis usluge RescueTime i tehnologije koje su korištene prilikom osnivanja iste. Nakon toga detaljnije se opisuje Internet servis, osnovni podaci o usluzi i cjelokupnoj kompaniji. U drugome dijelu opisan je kompletan problem, odnosno djelovanje usluge i detaljna razrada teme. Navedene su sve mogućnosti koje usluga pruža, a slikovito su prikazane ekranskim prikazima. Nadalje, opisana je primjena programa u poslovnom okruženju, konkurencija koja se pojavljuje te sve pozitivne i negativne strane korištenja usluge. Vezano uz prethodno poglavlje, prikazana je i SWOT analiza te pokazatelji poslovanja i uspješnosti. Uz mogućnost nadogradnje servisa, napisan je zaključak o cjelokupnoj temi i sažetak istraženog Interent servisa u nekoliko rečenica.

4


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA RescueTime je alat za upravljanje vremenom koji prati što korisnik računala radi, koliko dugo to radi i kada je aktivan na svome računalu. Kako bi se koristio ovaj servis, potrebna je prijava i otvaranje korisničkog računa te instaliranje malene aplikacije na računalo. Korisnici preuzimaju desktop aplikaciju iz RescueTime-a koja obavlja sve potrebno za praćenje rada i nema unosa podataka potrebnih iz perspektive korisnika. Nakon instaliranja, aplikacija se prikazuje na desktopu, pokraj sata, i skuplja informacije o tome što korisnik radi na računalu. Servis bilježi koji je prozor „u fokusu“ kada je korisnik na računalu te koje aktivnosti poduzima i u kojem vremenskom periodu. Bilježi se sve, od toga koji prozori se otvaraju, dokumenti, Internet stranice i šalju se u RescueTime na obradu. Također postoji i brojilo praznog hoda pa ukoliko je računalo neaktivno, RescueTime neće utjecati na količinu vremena provedenog na određenim djelatnostima. Jedna od najvažnijih stvari o ovoj usluzi je da nema unosa podataka.

2.1. Link Web servisa Link Web servisa RescueTime.com: https://www.rescuetime.com/

5


2.2. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Web stranice Slika 1: RescueTime.com

Izvor: https://www.rescuetime.com/; Pristupano 06.12.2012.

6


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Vremenski menadžment kao distribuirani koncept nije ništa novo, sa bezbrojnim mogućnostima koje pruža Web 2.0., korisniku se pružaju alati za bolje upravljanje vremenom, kao i upravljanje vremenom članova tima poduzeća. RescueTime sa sjedištem u Seattlu zapravo se bavi pitanjima unosa podataka u menadžerski alat za mjerenje vremena, nudeći brojne osobne usluge koje uzimaju svoj doprinos putem softvera. Softver prati što se radi na računalu u određenom trenutku, a zatim prenosi podatke Službi za revizije. Prema Tony Wright-u, bivšem izvršnom direktoru RescueTime-a, osnovna misija je omogućiti da korisnici informacija razumiju kako troše svoje vrijeme na jednostavan način: „Osjećamo da će Vas znanje o tome kako provodite svoje vrijeme učiniti više produktivnima i da će Vas usmjeriti u pravcu trošenja Vašega vremena promišljeno i smotreno1.“ Ova usluga je više od same djelatnosti praćenja. Postavljanje ciljeva je izgrađeno sa sposobnošću da sustav šalje upozorenja, temeljena na prekomjerenoj upotrebi na jednom području od strane korisnika. Korisnici su u mogućnosti usporediti svoje vještine upravljanja vremenom s drugima, npr. programeri žele i mogu vidjeti kakvi su u odnosu prema drugim programerima. Također, RescueTime sadrži Grupnu uslugu, kao i onu Poslovnu. Softver za praćenje može biti povezan sa vanjske strane preko poduzeća ili tima sa točno određenim podacima za grupno praćenje. Pozadina servisa radi na eng. Ruby on Rails i SQL, sa otvorenom eng. API platformom2 koja je trenutačno u razvoju. Kao poslovna ideja, ovaj Interent servis ima jako puno smisla i sa izvrsnom idejom postaje alat koji je potreban u mjerenju i boljem upravljanju vremena provedenog na računalu.

1 2

http://techcrunch.com/2007/05/04/rescue-time-automated-time-management-meets-web-20/ API (Application Programming Interface) je protokol namijenjen za korištenje kao poveznica softverskih

komponeneta koji međusobno komuniciraju.

7


4. KRATAK RAZVOJ Prema staroj izreci, vrijeme je novac. Ako tijekom radnog dana pojedinac najviše vremena provodi na računalu, onda su mu sigurno od presudnog značaja podaci o produktivnosti i najčešće korištenim aplikacijama. Na taj način moguće je analizirati trošenje vremena te donijeti odluku kako poboljšati efikasnost rada. To je bio samo jedan od razloga razvoja RescueTime-a. RescueTime je privatna kompanija osnovana 2007. godine sa sjedištem u Seattlu, Washington. Financirana je od strane eng. YCombinator3 u siječnju 2008. godine i osigurana financijama od kompanije eng. True Ventures4 u rujnu 2008. godine. Članovi RescueTime kompanije su Joe Hruska, osnivač i glavni izvršni direktor, zatim Mark Wolgemuth koji je zaslužan za tehnologiju te Robby Macdonell zadužen za proizvod i dizajn. RescueTime osigurava produktivnost praćenja i upravljanja vremenom putem softvera. S time što sadrži različite aplikacije, pomaže menadžerima prilikom odabira određene opcije; eng. RescueTime Pulse je softver za nadzor zaposlenika, a eng. RescueTime Solo osobni softver za upravljanje menadžerskim rješenjima. Servis prati sve procese koji se obavljaju na računalu, uredno ih bilježi i na kraju prikazuje detaljne grafikone kojima se prikazuje produktivnost tijekom radnog dana. Program se sastoji od dva dijela. Prvi dio čini sama aplikacija, koja prati rad na računalu i u određenom vremenskom periodu šalje podatke na matičnu internet stranicu. Drugi online segment ujedno je i najvažniji, jer su tu smješteni svi podaci koji se u svakom trenutku mogu pregledati. Također je potrebno istaknuti da nije potrebno biti konstantno priključen na internet. Program sve prikupljene informacije šalje u periodima koje korisnik određuje, a to može biti na svakih nekoliko minuta ili sati.

3

Američka kompanija koja pruža novac, savjete, i međusobnu računalnost povezanost između osoba u ranom

razvitku. 4

Kompanija koja pruža kapital u ranoj fazi razvitka.

8


5. OPIS PROBLEMA RescueTime usluga pokušava odgovoriti na pitanja koliko često provodimo vrijeme na računalu, i ono još važnije, koliki je dio toga vremena produktivan rad?! Jednom kada se počne koristiti ovaj servis, može se doći do zanimljivih spoznaja. Korisnik može vidjeti koliko često koristi mail, koliko dugo piše pojedini izvještaj i sl. Zagovornici produktivnosti uvijek su u potrazi za savjetima, trikovima i podacima koji ih mogu obavještavati kako izvući malo više od sebe, bilo osobno ili u uredu. RescueTime je nezamjenjiv alat za bilo koju vrstu produktivnosti, i izbor je većine između alata koji prate vrijeme. Aplikacija prati svako korištenje računala, ili samo aplikacije i web stranice na koje se korisnik prijavi te obavještava kada i kako je ili produktivan ili rastresen. Kompatibilan je sa eng. Mac-om i Windows-om, i može se provoditi na više računala. Sadrži odlične postavke i prilagodbe, razne izvještaje i posjeduje nevjerojatnu jednostavnost postavljanja. Izvješća koje koristi ova stranica su jednostavno napravljena. Svaka osoba razumije podatke, pogotovo one brojčane, najbolje kroz različite načine korištenja. RescueTime daje različite načine razumijevanja produktivnosti, od grafova koji pokazuju okrugli iznos djelovanja (po ljestvici „vrlo produktivno, produktivno, zbunjujuće, i neutralno“), do izvješća koja pokazuju stavke redaka aplikacije koja se koristi i stranice koja je posjećena te vrijeme provedeno na njima. Još jedan jednostavan, ali učinkovit dio informacija koji RescueTime pruža je analiza koja prikazuje tijekom kojeg dijela dana je korisnik najproduktivniji. Što se dulje koristiti ova aplikacija, podaci postaju više korisni jer je moguće vidjeti statistiku po danu, tjednima, mjesecu ili godini. Također, moguće je odrediti dan i vrijeme kada će RescueTime evidentirati određene aktivnosti, tako da se npr. automatski isključuje vikendom. RescueTime je uredan koncept, a problem je taj da: kada bi korisnici bili više fokusirani na ono što rade kada su na računalu, manje bi vremena provodili radeći a više uživajući. Iako nije savršen, RescueTime je jedan od najboljih osobnih računalnih rješenja dostupnih danas.

9


6. DETALJNA RAZRADA TEME RescueTime Internet servis sadrži brojne aplikacije, značajke i karakteristike koje pomažu njegovim korisnicima u što produktivnijem iskorištavanju vremena. Također, korisnik bira opciju koju želi instalirati bilo da se radi o osbnim uslugama, ili o uslugama poduzeća u cjelosti.

6.1. Opis i funkcionalnosti Web servisa Čak i nakon nekoliko sati provedenih na računala, na kraju je iznenađujući rezultat koliko toga je zapravo malo obavljeno. Preka anketi iz 2007. godine5, 2000 radnika iz eng. Salary.com korporacije koja pruža određenu vrtsu podataka, pokazalo se da amerikanci oko 20% svoga vremena na poslu potroše uzaludno, a 34.7% njih smatra da je im je upravo Internet najveća smetnja za kvalitetan rad. Upravo iz tih razloga, aplikacije za praćenje vremena poput RescueTime-a korisne su za praćenje posjećenih stranica i prikazivanjem rezultata o izvršenim radnim zadacima korištenjem računala. Iako je lako vidjeti kako sati provedeni na Facebook-u ili Youtube-u smanjuju produktivnost, stručnjaci za mjerenje vremena smatraju da je najveći krivac konstantni prijelaz sa jednog zadatka na računalu na drugi. Tony Wright, suosnivač RescueTime-a u Seattlu, slaže se sa ovom tvrdnjom. Iz podataka dobivenih iz revizije u listopadu, gosp. Wright je uvrdio da se korisnici ove aplikacije tijekom dana čak 71 put vraćaju na trenutačni prozor na računalu, u prijevodu svakih 5.2 minute ili 11.5 puta tijekom sat vremena6. Korisnici Internet stranica u prosjeku posjete 57 Internet stranica tijekom dana. U svom objašnjenu kako i zašto je osmišljem RescueTime, gosp. Wright navodi da je početna ideja bila odrediti jesu li pojedinačne Internet stranice i aplikacije produktivne ili neproduktivne. Osim toga, svaki put kada je računalo u stanju mirovanja i kada se korisnik vrati za računalo, potrebno je dati odgovore da li je izostanak bio vezan uz posao, telefonski razgovor, ili jednostavno neka druga aktivnost.

5

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703410004575029402709924656.html

6

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703410004575029402709924656.html

10


Prilkom praćenja aktivnosti nije potrebna Internet veza. Jedino što korisnik mora napraviti je postaviti zadatke za sebe tijekom dana, kako bi se moglo upravljati zadacima. Nakon toga korisnici bilježe kada su počeli i završili određeni zadatak te se na taj način uspoređuju zadani ciljevi sa ostvarenima. Povrh svega, servis pomaže obaviti više zadataka jer zacrtani ciljevi potiču na što kvalitetniji rad tijekom radnog dana. Zadaci se mogu podijeliti po kategorijama, jer teži zadaci zahtijevaju i više vremena. RescueTime radi na principu ocjenjivanja produktivnosti na računalu na ljestvici od -2 (veoma uznemirujuće) i +2 (veoma produktivno). Servis može odrediti koliko produktivne su neke aktivnosti na temelju prikupljenih podataka. Ne prepoznaje sve aktivnosti, što može zbuniti korisnika (npr. RescueTime ocjenuje Youtube sa -2 na temelju pretraživanja, a ne može prepoznati da je korisniku Youtube potreban za posao). Glavna ploča ovoga servisa daje pregled iz ptičje perspektive na radne navike pojedinaca, no ponekad zna biti više zbunjujuća nego korisna. Za razliku od Google-a koji radi gotovo savršeno, RescueTime koristi neobične grafikone koji se ponekad teško shvaćaju. Izvješće o svim aktivnostima tijekom dana prikazuje se kao složen grafikon sa pomiješanim bojama, i ne uključuje funkciju zumiranja. S druge strane, izvješće o učinkovitosti bi trebalo prikazivati u kojem dijelu dana je korisnik najproduktivniji, a ponekad se može dogoditi da prikaže popodne kao najproduktivniji i najmanje produktivan dio dana. No, ovo su samo mali nedostaci u odnosu na sve druge opcije koje RescueTime pruža. Ipak, i niže razine izvješća, kao što su detaljne aktivnosti, ostavljaju određeni prostor: čak i nakon pogleda izvješća koje se bilježi po satu, nije moguće točno vidjeti kada je što napravljeno. RescueTime će zabilježiti da je između 10 i 11 sati ujutro korisnik posjetio RescueTime Interent stranicu te da je koristio određenu aplikaciju, ali ne može odrediti što je prvo napravio. Posjedovanjem sekvencijalnog dnevnika na računalu korisnici očekuju uvid u detaljne aktivnosti poput ove, ali to nažalost nije moguće. Probna verzija RescueTime-a također posjeduje i značajku blokiranja stranica koje odvlače pažnju, ili uznemirujućih Internet stranica. Jednim klikom se odabire vremenski fokus i nakon toga postaje gotovo nemoguće pristupiti takvim stranicama za vrijeme trajanja aplikacije.

11


Desktop softver prikazuje podatke samo na RescueTime Interent stranici i nema mogućnost samostalnog izmjenjivanja. Radi nelagode korisnika o određenim kretanjima, moguće je odabrati prikupljanje dokumenata ali ne i Internet stranica i sl. Vezano uz to, korisnik se može prijaviti na posebu listu gdje će se bilježiti samo odlazak na određene stranice koje je odabrao. U samoj aplikaciji preinake su minimalne. Potrebno je unijeti korisničko ime i šifru koja se dobije prilikom registracije te odrediti ranije spomenuti vremenski period korištenja. Kada se jednom ulogira na stranicu, ulazi se u analitički dio programa. Ono što je ovdje bitno naglasiti je kalendar, koji prikazuje informacije o potrošenom vremenu tijekom trenutnog dana, posljednih tjedan dana ili mjeseca, tijekom cijele godine ili pak od trenutka kada je RescueTime instaliran na računalo. Dodatne mogućnosti, izvan glavnih značajki koje posjeduje RescueTime, dodatno poboljšavaju ovu aplikaciju. Većina tih značajki dostupna je samo u plaćenoj verziji, a ne u besplatnom izdanju. U funkcijama za brzi pristup koje su smještene unutar aplikacije, moguće je pauzirati aplikaciju za određeno vremensko razdoblje (15 minuta, 60 minuta, ili čak do sutra), lansirati se u Web aplikaciju, ili „se fokusirati na određeno“. Ova posljednja opcija blokira sve aplikacije i Web stranice koje su možda zbunjujuće tijekom određenog vremena. Korisna je isto kao i većina Internet alata za blokiranje onoga što odvlači pažnju, kao što je eng. StayFocusd, ali u RescueTime-u, to je samo jedna velika značajka u puno većoj produktivnosti aplikacije. Sukladno tome, još jedna značajka omogućuje postaviti ciljeve i ograničenja na količinu vremena koje će se potrošiti u bilo kojoj aplikaciji ili kategoriji. Recimo da se postavi limit jedan sat po danu na količinu vremena koja će se potrošiti za vrijeme uporabe eng. Outlook-a. RescueTime šalje upozorenje putem zaslona o neposrednoj blizini željenog limita. Ako računalo miruje nekoliko minuta, RescueTime „pita“ svog korisnika što je radio u tom vremenu i da li to vrijeme želi evidentirati. Ako pak korisnik razgovara na telefonu, ili je možda na sastanku, ili samo na pauzi i daleko od stola, moguće je isključiti opciju mirovanja, i u tom slučaju mora se dati opis i napomena da li je to bio produktivan rad.

12


Značajke RescueTime-a: 1) Pozadinsko praćenje vremena - RescueTime bilježi sve što se odvija u pozadini računala; i to ne samo pretraživanje Internet stranica, komuniciranje i sl., nego i određene web stranice koji korisnik posjećuje (opcija se može i isključiti); 2) Automatski hod - da bi se izbjeglo stalno pokretanje i zaustavljanje aplikacije (poput nekih drugih aplikacija za praćenje vremena), RescueTime se instalira u sustav i prikuplja podatake. Ako korisnik otiđe od računala, aplikacija automatski registrira prazan hod i prestaje bilježiti. Kada računalo ponovno postane aktivno, sama se iznova pokrene; 3) Prikazivanje rezultata za više računala - RescueTime se može instalirati na više računala u npr. jednom kućanstvu. Ponekad korisnik može koristiti računalo, a ponekad i laptop što znači da nije konstantno na istom uređaju. Nakon napuštanja jednog i aktiviranja drugog, aplikacija se sama automatski pokreće; 4) Preglednici - aplikacija sadrži Google preglednik koji se veoma lako instalira na eng. iGoogle, te pruža dnevne, tjedne i mjesečne podatke; 5) Oznake i kategorije - ove značajke omogućuju praćenje ukupnog vremena provedenog na računalu, kao i određenih stranica koje korisnik odabere. Moguće je stranice razvrstati po kategorijama kako bi praćenje bilo što jednostavnije i preglednije; 6) Bodovi za aktivnosti - zanimljiva stvar kod ove aplikacije je što se ovaj način prikazivanja podataka može prikazati poput igre te je tako korisnicima još zanimljivija. S jedne strane, dodijeljuju s bodovi za posjet produktivnim stranicama, dok se s druge strane, uzimaju za posjet stranicama koje troše vrijeme. Na taj način aplikacija potiče korisnika na posjećivanje produktivnih stranica, kako bi prikupio što više bodova; 7) Točan prikaz korištenja Internet stranica – RescueTime savršeno prikazuje podatke o vremenu tijekom dana kada je korisnik bio najviše aktivan, do vremena gdje ima najmanju produtivnost rada. Pomoću tih podataka, može vidjeti da je npr. do podneva najviše produktivan i da bi tada trebao obavljati većinu svojih zadataka;

13


8) Ukupna učinkovitost tijekom dana i tjedna putem e-maila – Rezultati o učinkovitosti ne moraju se pratiti svaki dan, jer se ponekad može i zaboraviti na ovu aplikaciju. Korisnici preferiraju tjedne i mjesečne izvještaje njihove produktivnosti koje im stižu putem e-maila te tako imaju uvid u ukupnu učinkovitost proteklih dana. 9) Aplikacija je besplatna – Aplikacija sadrži i poslovne račune koji se naplaćuju, no samo ukoliko pojedinac to želi.

Slika 2: Ukupni tjedni podaci korištenja računala

Izvor: http://www.computerweekly.com/blogs/enterprise-social-software/2010/01/; Pristupano 20.11.2012. 14


Slika 3: Primjer najveće i najmanje uÄ?inkovitosti tijekom dana

Izvor: http://alzulas.com/useful-new-tool-rescue-time-and-github-data-driven-documents/; Pristupano 20.11.2012.

Slika 4: Prikaz svih aktivnosti tijekom dana

Izvor: http://www.computerweekly.com/blogs/enterprise-social-software/2010/01/; Pristupano 20.11.2012.

15


Slika 5: Produktivnost po satu

Izvor: http://www.computerweekly.com/blogs/enterprise-social-software/2010/01/; Pristupano 20.11.2012. Slika 6: Ukupna aktivnost u 2008. godini

Izvor: http://www.spyjournal.biz/time-management-rescuetime; Pristupano 20.11.2012. 16


6.2. Korištenje Web servisa RescueTime Web servis pruža različite usluge ovisno o instaliranoj verziji. Ukoliko se korisnik odluči za besplatnu verziju, nije u mogućnosti koristiti dodatne aplikacije. Ipak, besplatna verzija sadrži sve potrebne karakteristike praćenja vremena na računalu, što je u konačnici ono što korisnik traži. Nakon registriranja, odnosno unosa e-mail adrese i lozinke, potrebno je instalirati verziju Web servisa. Slika 7: Prvi korak instaliranja aplikacije

Izvor: https://www.rescuetime.com/setup/download; Pristupano 26.01.2013.

17


Slika 8: Profil korisnika na Web stranici servisa

Izvor: http://help.rescuetime.com/profile?all=1; Pristupano 27.01.2013.

Nakon same instalacije, potrebno je instalirati RescueTime eng. Collector, pomoću kojega sustav prikuplja podatke koji su kasnije dostupni na eng. Dashboard-u (Glavnoj ploÄ?i servisa).

18


Slika 9: Instaliranje eng. Collector-a potrebnog za rad Web servisa

Izvor: https://www.rescuetime.com/dashboard; Pristupano 26.01.2013.

Prije samoga početka rada Web servisa, važno je odrediti kategorije koje će servis pratiti. RescueTime posjeduje već zadane kategorije za najčešće aplikacije i Web stranice. Podaci uz svaku kategoriju označavaju koliko je produktivna ili zbunjujuća. Također, korisnici mogu stvoriti svoje vlastite kategorije i prilagoditi navedene podatke prema svojem stilu rada.

19


Slika 10: Odabir kategorija koje će servis pratiti

Izvor: https://www.rescuetime.com/categories/manage; 26.01.2013.

Također, korištenjem ključnih riječi korisnici će lakše pronaći odgovarajuće aktivnosti i dokumente. Npr. riječ efzg, prikazuju se podaci vezani uz posjet stranicama koje sadrže tu riječ: www.efzg.hr, www.efzgforum.net i sl. Kreiranje te aplikacije prikazano je na sljedećoj slici.

20


Slika 11: Izrada izvješća o lakšem pronalasku željenih podataka

Izvor: https://www.rescuetime.com/searches/new; Pristupano 26.01.2013.

Sljedeći korak je prilagođavanje rezultata koji će se poklapati sa osobnom listom korisnika najviše produktivnih aktivnosti i onih koje najviše odvlače pažnju. Nakon toga korisnik postavlja alarm koji će ga obavijestiti kada postane previše zaokupljen Web stranicama koje odvlače pažnju. Navedeni koraci pomoći će u lakšem snalaženju i korištenju samoga servisa. Nakon postavljanja osnovnih uvjeta ra daljni rad Web servisa, u postavkama eng. Web Monitoring Options korisnik može odabrati praćenje tijekom svih 24 sata, ili postaviti željeno vrijeme rada. Također može odrediti podataka Internet stranica, prikupljanje podataka samo korištenjem e-maila i sl.

21


Slika 12: Odabir željenih postavki praćenja

Izvor: https://www.rescuetime.com/accounts/monitoring_options; Pristupano 26.01.2013.

Sljedeći prikaz pokazuje postavke u kojima korisnik može odrediti željeno praćenje vremena kada je priutan na računalu, ali ne koristi Internet. Nakon postavljanih zadatak, Web servis može početi sa prikupljanjem i obradom podataka.

22


Slika 13: Postavljanje rada Web servisa kada korisnik nije na Internetu

Izvor: https://www.rescuetime.com/offline_time/for/the/day/of/2013-01-26; Pristupano 26.01.2013.

23


6.3. Desktop sofverska rješenja Postojanje desktop računalnih aplikacija sličnih RescueTime-u mogu odvući broj korisnika kod konkurencije. Jedan od njih je Toggl. Toggl je vrlo jednostavna Web i desktop aplikacija koja omogućava praćenje vremena7. Kao Web klijent ili kao aplikacija za Windows, Mac, Linux, iOS i Android, Toggl može pomoći u praćenju vremena gdje god se korisnici nalazili. Jedinstven je jer je vrlo jednostavan za korištenje i radi na praktično svim uređajima. Toggl aplikacija može se držati otvorenom na radnoj površini tijekom cijeloga dana. Na taj način može se provjeriti koliko vremena odlazi na korisne aktivnosti, a koliko vremena se gubi. Otkucavanje sata daje motivaciju za rad i mudro korištenje vremena. No, potrebno je imati na umu da je ova aplikacija pojednostavljena te je Web aplikacija upotpunjena dodatnim karakteristikama. Toggl Desktop je jednostavno softversko rješenje, a upravlja se svega sa par gumbića. U nju se vrlo brzo mogu dodati novi zadaci, nastavlja se raditi na postojećim zadacima ili se pak brišu stari. Ukoliko se pojedinac zanese u svoje zadatke i zaboravi kliknuti „Start” ili „Stop”, vrijeme može vrlo jednostavno nadopisati ili izbrisati naknadno (kao u Web aplikaciji).

7

https://www.toggl.com/

24


7. KREIRANJE PROFILA RescueTime ima dvije komponente: preuzimanje manje aplikacije (3.76MB) koju je potrebno instalirati na računalu, i Web stranicu na kojoj se može pogledati statistika koju aplikacija prikuplja, kao i napraviti izmjene postavki. Instaliran softver radi u pozadini, tako da nikada ne odvlači pažnju prilikom rada, iako se desnom tipkom miša može kliknuti na ikonu za nekoliko funkcija brzog pristupa, kao što su npr. pauziranje aplikacije ili uključivanja jedinice „za fokusiranje“. Postavljanje procesa odvija se vrlo brzo te uspijeva raditi u nekim od potrebnih prilagodba. Tijekom postavljanja, RescueTime provodi nekoliko tvorničkih postavka i traži odabir akcija iz padajućeg izbornika; npr. tri najproduktivnije akcije kao i one koje najviše odvlače pažnju, koje se mogu koristiti prilikom uporabe računala. Nakon početnog postavljanja, RescueTime se može dodatno prilagoditi stvaranjem vlastite kategorije te se mogu udružiti određene aplikacije i Web stranice za pojedine kategorije. Takve postavke, njihova dubina i složenost, znak su da RescueTime razumije kako moderni korisnik koristi svoje računalo i da su korisnici međusobno različiti. Jednom kada je RescueTime konfiguriran, korisnik se može vratiti svojemu poslu i pričekati nekoliko sati kako bi aplikacija imala dovoljno vremena za prikupljanje informacija. Kada je dovoljno vremena prošlo i RescueTime ima dovoljan uvid u računalo, slijedi prijava na Web aplikaciju i tada pojedinac ima uvid razne karte i grafikone o svojim radnim navikama.

25


Slika 14: Registracija novih korisnika

Izvor: https://www.rescuetime.com/; Pristupano 06.12.2012.

Nakon kreiranja korisničkog profila i preuzimanja aplikacije, korisnicima se na zanimljiv način prikazuje kratki film o korištenju RescueTime-a kako bi im se olakšao cijeli proces upoznavanja sa servisom. Također se može odabrati kratak pregled korištenja aplikacija bilo da se radi o individualnoj usluzi, ili o marketinškoj kompaniji. Potrebno je samo odabrati željeni prikaz.

26


Slika 15: Prikaz filma o upoznavanju sa uslugom

Izvor: https://www.rescuetime.com/; Pristupano 06.12.2012.

27


Slika 16: Kratak pregled kroz funcije usluge (individualne ili menad탑erske)

Izvor: https://www.rescuetime.com/; Pristupano 06.12.2012.

28


8. POSLOVNA PRIMJENA Stranica je izuzetno pregledna, a broj grafikona ovisi isključivo od želje korisnika. Glavni meni nudi četiri opcije: eng. Dashboard, App/Site list, Goals and Alerts i Widgets. Prva spomenuta opcija ujedno je i najvažnija, jer se upravo pod njom nalaze grafikoni koji detaljno prikazuju koji su se programi koristili i koliko vremena je provedeno uz njih. Kada se prvi puta krene s analizom, prikazati će se tri grafikona. Prvi pokazuje koliko je vremena korisnik proveo za računalom, drugi koliko je minuta ili sati utrošeno tijekom rada u točno određenim programima ili na internet stranicama, dok je treći zadužen za prikazivanje podataka o vremenu provedenom u određenim aplikacijama. Tada nastupa drugi dio nazvan eng. App/Site list. On nije toliko grafički atraktivan kao eng. Dashboard, ali daje uvid u listu svih korištenih programa i posjećenih Internet stranica, kao i vrijeme provedeno na njima. Eng. Goals and Alerts na odličan način daje uvid u loše navike, odnosno u to da li se previše vremena troši na pojedinim programima; npr., moguće je odrediti da se tijekom dana ne želi provediti duže od tri sata na Facebook-u ili pak na Skype-u. Ako se prijeđe granica, RescueTime automatski obavještava korisnika putem RSS-a, e-maila ili SMS-a. Ova opcija je izuzetno korisna za poslodavce koji žele da njihovi zaposlenici budu što efikasniji. Na kraju, na glavnu stranicu može se dodati grafikon koji prikazuje efikasnost i produktivnost u brojkama. Važno je istaknuti da RescueTime mjeri vrijeme isključivo kada je korisnik aktivan u programima ili na Internetu. Ako su mu programi poput Skype-a, Gmail-a ili Facebook-a uključeni tijekom cijelog dana, program će bilježiti jedino trenutke kada se koriste.

29


9. KONKURENCIJA Iako se međusobno razlikuju jedni od drugih, RescueTime je suočen sa konkurentskim uslugama koje pružaju funkcije slične ili gotovo istim njegovima. Neki od konkurenata su Cyclope-Series, NetLimiter, MAXmetar, Spector 360 i DUmeter.

9.1. Cyclope-Series Cyclope Series je program za nadzor i praćenje vremena zaposlenika koji omogućuje lako praćenje aktivnosti svakog pojedinačnog zaposlenika te koliko je vremena utrošio u programe i aplikacije koje je koristio tijekom radnog vremena. Od RescueTime-a se razlikuje po tome što je prvenstveno namijenjem poduzećima za kontrolu zaposlenika. Link Internet servisa: http://www.cyclope-series.com/ Slika 17: Cyclope-series.com

Izvor: http://www.cyclope-series.com/; Pristupano 06.12.2012. 30


9.2. NetLimiter NetLimiter predstavlja kontrolu Internet prometa i ujedno je alat za praćenje dizajniran za Windows. Moguće ga je koristiti za download ili upload brzine prijenosa aplikacija. Razlika od ResueTime-a je što je namijenjem praćenju Internet prometa. Link Interent servisa: http://www.netlimiter.com/ Slika 18: NetLimiter.com

Izvor: http://www.netlimiter.com/; Pristupano 06.12.2012.

31


9.3. MAXmetar MAXmetar je program namijenjen korisnicima T-com MAXadsl-a. Služi za tablični i grafički prikaz korištenja ADSL linije. Namijenjen je samo određenim korisnicima te ga ne mogu koristiti svi. Link Interenet servisa: http://www.maxmetar.net/ Slika 19: MAXmeter.net

Izvor: http://www.maxmetar.net/; Pristupano 06.12.2012.

32


9.4. Spector 360 Spector 360 prati rad na računalima djelatnika poduzeća, bez obzira da li su oni u uredu ili rade izvan njega. Bilježi sve posjete Internet stranicama, primljene i poslane e-mail poruke te chat. Također je više usmjeren poduzećima za kontrolu zaposlenika. Link Interent servisa: http://www.spector360.com/ Slika 20: Spector360.com

Izvor: http://www.spector360.com/; Pristupano 06.12.2012.

33


9.5. DUmeter DUmeter je monitor za korištenje Interneta na računalu. Pokazuje grafikone u stvarnom vremenu i može stvoriti izvještaje i upozorenja na temelju preuzimanja korisnika i učitavanja. Više je namijenjem preuzimanju podataka na računalu. Link Interent servisa: http://www.hageltech.com/dumeter/about Slika 21: Dumeter

Izvor: http://www.hageltech.com/dumeter/about; Pristupano 06.12.2012.

34


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE Tablica 1: Pozitivne i negativne strane RescueTime-a

PREDNOSTI

NEDOSTACI

Efikasnije iskorištavanje vremena provedenog Servis ne prepoznaje točno sve aktivnosti na računalu.

korisnika.

Povećanje efikasnosti i produktivnosti rada.

Zbunjujući prikaz grafikona sa rezultatima.

Mogućnost nadzora zaposlenika.

Nema funkciju zumiranja rezultata.

Mogućnost provedbe na više računala.

Izvješće o učinkovitosti može zbuniti korisnika (najveća i najmanja produktivnost u istom dijelu dana). Nemogućnost određivanja redoslijeda radnih

Jednostavna instalacija i primjena.

zadataka korisnika. Softver u pozadini računala ne odvlači pažnju Nemoguć uvid u detaljne aktivnosti korisnika. korisnika. Mogućnost udruženja aplikacija i odabira Osjećaj gubljenja privatnosti kod korisnika. željenih usluga. Automatsko obavještavanje servisa o prelasku „Varanje“ usluge posjećivanjem određenih zadane granice efikasnosti.

Internet stranica.

Automatsko blokiranje neželjenih Internet Ovisnost o rezultatima umjesto poboljšanja stranica. Jeftina

radnih navika. usluga

(6$

mjesečno

sa

svim Plaćanje za kompletnu uslugu programa.

značajkama) i besplatna osnovna verzija.

35


11. SWOT ANALIZA Tablica 2: SWOT analiza servisa

SNAGE

SLABOSTI

Potpuno bilježenje rada korisnika na Plaćanje verzije sa cjelokupnom uslugom. računalu. Prikaz produktivnosti rada na tjednoj, Troškovi održavanja. mjesečnoj ili godišnjoj bazi. Pogreške i nedostaci prilikom prikazivanja

Dostupna besplatna verzija.

rezultata. Popularnost

korištenja

programa

u Davanje velike količine informacija korisnika

poslovnom okruženju.

o svojim navikama.

Zaštita privatnosti podataka.

Nemogućnost prepoznavanja svih aktivnosti korisnika.

PRILIKE Razvoj tehnologije i napredovanje.

PRIJETNJE Pojava konkurencije sa novim idejama.

Nove potrebe korisnika i mogućnosti Zasićenost korisnika korištenjem usluge. primjene novih ideja. Porast broja korisnika s vremenom.

Nedovoljna

informatička

obrazovanost

korisnika. Širenje na nova tržišta.

Zahtjevi korisnika koje je nemoguće ispuniti.

Ovisnost ljudi o korištenju Interneta.

Zlouporaba informacija.

36


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST RescueTime program sadrži dvije aplikacije dostupne korisnicima. Prva je skidanje besplatne verzije, ali je ona dostupna za korištenje samo dva tjedna. Druga aplikacija se plaća i sa svim uslugama iznosi 6$ mjesečno (72$ godišnje). Korisnici većinom koriste besplatnu verziju kako bi se upoznali s programom i vidjeli da li se isplatiti plaćati kompletnu uslugu. Uspješnost RescueTime-a u jednu ruku leži u ovoj aplikaciji. Besplatna verzija je dobar način privlačenja zainteresiranih korisnika koji se u dva tjedna „upoznaju“ s programom i nakon toga nabave kompletnu uslugu. Pokazatelji poslovanja očituju se u sve većem broju korisnika. Internet je medij bez kojega je danas teško zamisliti život, pogotovo kada se radi o poslovnom svijetu. Korisnici svakim danom sve više pretražuju Internet za svoje potrebe, a češće korištenje Interneta znači moguću potrebu za ovim programom.

37


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI S razvojem nove tehnologije i pojavom moguće konkurencije, RescueTime će biti prisiljen mijenjati se i razvijati kako bi bio u korak s konkurencijom. Načini kako bi se nadogradio leže u tehničkim postavkama programa, poput kompliciranih grafikona koji bi na jednostavniji način mogli prikazivati rezultate, ili pak zumiranje rezultata koje trenutačno nije moguće. Kako će se pojavljivati konkurencija, tako će budući korisnici imati sve više zahtjeva. Iako program ne može bilježiti baš sve aktivnosti koje korisnik radi, vjerojatno će se očekivati i takva usluga. Treba naći najbolji način kako se što više približiti korisnicima i njihovim željama, jer oni su važan segment ovoga sustava.

38


14. ZAKLJUČAK Usprkos nedostatku literature potrebne za izradu seminarskog rada, prikupljeno je dovoljno informacija kako bi se opisale najvažnije značajke i karakteristike RescueTime programa. Internet je danas sveprisutni medij u životu svakog pojedinca i razvojem tehnologije, razvijaju se i potrebe pružanja usluga korisnicima. RescueTime.com je specifičan po tome što ga mogu koristiti i pojedinci za osobne usluge, ili poduzeća u svrhu kontrole radnika za vrijeme radnog vremena. Svaki posao na računalu iziskuje trud i vrijeme, a svaki korisnik želi ostvariti produktivnost na temelju tog uloženog truda. RescueTime pomaže korisnicima što kvalitetnije iskoristiti vrijeme provedeno za računalom, posvetiti se glavnim zadacima i ignorirati neželjene informacije koje se mogu pojaviti na Internetu. Korisnik uz pomoć programa testira sebe i svoju volju i želju za radom, a Web servis mu pruža mogućnost napretka u budućnosti. Osim stvaranja dobrih radnih navika, pomaže i u organizaciji zadataka i ostvarivanja pozitivnih rezultata, nakog čega su korisnici zadovoljniji. RescueTime je sjajan program, koji sasvim sigurno štedi vrijeme i odvlači pozornost od štetnih navika. Jednostavan za korištenje i gotovo neprimjetan na računalu, prikazuje rezultate koji će svim korisnicima pomoći u organizaciji radnih navika, i prije svega, samih sebe.

39


LITERATURA Internet 1) http://rescuetime.com 2) http://www.inc.com/magazine/20100501/a-tool-to-boost-personal-productivity.html 3) http://www.bbc.co.uk/news/10153286 4) http://www.pcworld.com/article/255707/rescuetime.html 5) http://techcrunch.com/2007/05/04/rescue-time-automated-time-management-meetsweb-20/ 6) http://www.netlimiter.com/ 7) http://www.maxmetar.net/ 8) http://www.hageltech.com/dumeter/about 9) http://www.spector360.com/ 10) http://techcrunch.com/2007/05/04/rescue-time-automated-time-management-meetsweb-20/ 11) https://www.toggl.com/

40


POPIS SLIKA 1) Slika 1: RescueTime.com; str.6 2) Slika 2: Ukupni tjedni podaci korištenja računala; str. 14 3) Slika 3: Primjer najveće i najmanje učinkovitosti tijekom dana; str. 15 4) Slika 4: Prikaz svih aktivnosti tijekom dana; str. 15 5) Slika 5: Produktivnost po satu; str. 16 6) Slika 6: Ukupna aktivnost u 2008. godini; str. 16 7) Slika 7: Prvi korak instaliranja aplikacije; str. 17 8) Slika 8: Profil korisnika na Web stranici servisa; str. 18 9) Slika 9: Instaliranje eng. Collector-a potrebnog za rad Web servisa; str. 19 10) Slika 10: Odabir kategorija koje će servis pratiti; str. 20 11) Slika 11: Izrada izvješća o lakšem pronalasku željenih podataka; str. 21 12) Slika 12: Odabir željenih postavki praćenja; str. 22 13) Slika 13: Postavljanje rada Web servisa kada korisnik nije na Internetu; str. 23 14) Slika 14: Registracija novih korisnika; str. 26 15) Slika 15: Prikaz filma o upoznavanju sa uslugom; str. 27 16) Slika 16: Kratak pregled kroz funcije usluge (individualne ili menadžerske); str. 28 17) Slika 17: Cyclope-series.com; str. 30 18) Slika 18: NetLimiter.com; str. 31 19) Slika 19: MAXmeter.net; str. 32 20) Slika 20: Spector360.com; str. 33 21) Slika 21: Dumeter; str. 34

41


POPIS TABLICA 1) Tablica broj 1: Pozitivne i negativne strane RescueTime-a; str. 35 2) Tablica broj 2: SWOT analiza servisa; str. 36

42


ŽIVOTOPIS AUTORA

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi)

Bilić Andrea Jure Turića 45, 10360 Sesvete, Zagreb, Hrvatska +385 12003849

Broj mobilnog telefona:

+385 998628995

Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

andrea.bilic1@gmail.com Hrvatsko 22.07.1988 žensko

Željeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Rujan 2003-Svibanj 2007 Srednja stručna sprema, gimnazija Hrvatski jezik, Engleski jezik XII. gimnazija, Zagreb

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Osobne vještine i kompetencije

43


Materinski jezik(ci) Drugi jezik(ci)

Hrvatski Engleski i Talijanski jezik Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*)

Engleski Talijanski

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

Pisanje Govorna produkcija

C2

Samostalni korisnik

C2

Samostalni korisnik

C 2

Samostalni korisnik

C2

Samostalni korisnik

2

Samostaln korisnik

A 1

Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

A 1

Temeljni korisnik

A 1

Temeljni korisnik

A 1

Temeljni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

Komunikativna, pouzdana i ambiciozna

Organizacija

Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Osnove rada na računala; Word, Excel, PowerPoint

Umjetničke vještine i kompetencije

Čitanje, ples

Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Kategorija B

Dodatne informacije Dodaci

44


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi)

Požega Ivana Travarski odvojak 6, 10251 Hrvatski Leskovac, Hrvatska +385 16578637

Broj mobilnog telefona:

+385 989337669

Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

ivana_pozega@hotmail.com Hrvatsko 24.08.1988. žensko

Željeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Rujan 2003.-Svibanj 2007. Srednja stručna sprema, ekonomist Hrvatski jezik, Engleski jezik, Knjigovodstvo s bilanciranjem Prva ekonomska škola, Zagreb

45


Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci) Drugi jezik(ci)

Hrvatski Engleski i Njemački jezik Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*)

Engleski Njemački

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

Pisanje Govorna produkcija

C1

Samostalni korisnik

C1

Samostalni korisnik

C1

Samostalni korisnik

C1

Samostalni korisnik

C1

Samostaln korisnik

A 2

Temeljni korisnik

A2

Temeljni korisnik

A 2

Temeljni korisnik

A 2

Temeljni korisnik

A 2

Temeljni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije

Komunikativna, prilagodljiva

Organizacija, planiranje radnih aktivnosti

Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Osnove rada na računala; Word, Excel, PowerPoint

Umjetničke vještine i kompetencije

Glazba, čitanje

Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Kategorija B

Dodatne informacije Dodaci

46


SAŽETAK RescueTime.com predstavlja Internet servis za upravljanje vremenom rada korisnika na računalu, odnosno koliko dugo i na kojim stranicama je korisnik aktivan. Nakon što se jednom pokrene i instalira na računalo, aplikacija skuplja informacije i pohranjuje ih u svoju datoteku. Nakon što je ukratko opisana uluga RescueTime-a i tehnologije koje su korištene prilikom njezina osnivanja, prikazani su osnovni podaci o usluzi i cjelokupnoj kompaniji. Internet servis bilježi sve kretnje od toga koji se dokumenti i Internet stranice otvaraju i šalju se u RescueTime na obradu. Nakon prijave i otvaranja profila na RescueTime Internet stranici, korisnik uređuje željene karakteristike u opcijama programa. Bira u kojem vremenu će se obrada događati, koje Internet stranice će se pohranjivati, na koji način želi primati izvješća o aktivnostim (dnevno, tjedno ili mjesečno) i sl. Postoji i opcija brojila praznog hoda pa ukoliko je računalo neaktivno, RescueTime neće utjecati na količinu vremena provedenog na određenim djelatnostima. U drugome dijelu opisan je cjelokupan sustav i djelovanje usluge. Navedene su sve mogućnosti koje pruža i slikovito su prikazane ekranskim prikazima. Glavne značajke ovoga servisa su Pozadinsko praćenje vremena, Automatski hod, Prikazivanje rezultata za više računala, Preglednici, Oznake i kategorije, Bodovi za aktivnosti, Točan prikaz korištenja Internet stranica, Ukupna učinkovitost tijekom dana i tjedna putem e-maila te konačno, Aplikacija je besplatna. RescueTime predstavlja više od same djelatnosti praćenja. Postavljanje ciljeva je izgrađeno sa sposobnošću da sustav šalje upozorenja, temeljena na prekomjerenoj upotrebi na jednom području od strane korisnika. 47


Opisana je primjena programa u poslovnom okruženju kao i konkurencija koja se pojavljuje. Stranica je izuzetno pregledna, a broj grafikona ovisi isključivo od želje korisnika. Glavni meni nudi četiri opcije: eng. Dashboard, App/Site list, Goals and Alerts i Widget, od kojih je prva najvažnija U njoj se nalaze grafikoni koji detaljno prikazuju koji su se programi koristili i koliko vremena je provedeno uz njih. Analiza prikazuje tri grafikona; koliko je vremena korisnik proveo za računalom, koliko je minuta ili sati utrošeno tijekom rada u točno određenim programima ili na internet stranicama te prikazivanje podataka o vremenu provedenom u određenim aplikacijama. RescueTime osigurava produktivnost praćenja i upravljanja vremenom putem softvera. S time što sadrži različite aplikacije, pomaže menadžerima prilikom odabira određene opcije; eng. RescueTime Pulse je softver za nadzor zaposlenika, a eng. RescueTime Solo osobni softver za upravljanje menadžerskim rješenjima. SWOT analizom prikazane su ključne točke i prilike programa, ali s druge strane navedene su i moguće prijetnje koje bi se mogle pojaviti tijekom vremena. Unatoč prednostim poput efikasnog iskorištavanja vremena na računalom, povećanju produktivnosti, nadzora zaposlenika, automatskog obavještavanja korisnika i blokiranja neželjenih Internet stranica, prisutni su i neki nedostaci servisa poput zbunjujućeg prikaza rezultata, nemogućnosti određivanja svih aktivnosti korisnika, ili pak osjećaja gubljenja privatnosti. No, unatoč svima svojim nedostacima, RescueTime je i dalje jedan od najboljih sustava za računalni prikaz danas, a njegove karakteristike i prilagodljivost korisnicima to i potvrđuju.

48


RescueTime.com Andrea Bilić Ivana Požega

AUTORI:  -

-

 -

-

    

Informacije o autorima seminarskog rada Kratak opis Internet servisa  Registracija na RescueTime.com  Karakteristike Internet servisa  Pozitivne i negativne strane  Zaključak  Popis literature

https://www.rescuetime.com/

Andrea Bilić Rođena 22.07.1988. XII. Gimnazija u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu Voli ples i čitanje

Ivana Požega Rođena 24.08.1988. Prva ekonomska škola u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu Voli čitanje i glazbu

Kratak opis web servisa: 

SADRŽAJ:

Registracija:

Alat za upravljanje vremenom koji prati što korisnik računala radi, koliko dugo to radi, te kada je aktivan na svome računalu; Potrebna je prijava i otvaranje korisničkog računa te instaliranje male aplikacije na računalo; Aplikacija se prikazuje na desktopu i skuplja informacije o tome što korisnik radi na računalu; Bilježi koji je prozor „u fokusu“ kada je korisnik na računalu, te koje aktivnosti poduzima i u kojem vremenskom periodu; Prati koji prozori se otvaraju, dokumenti, Internet stranice, te se šalju u RescueTime na obradu; Brojilo praznog hoda - ukoliko je računalo neaktivno, RescueTime neće utjecati na količinu vremena provedenog na određenim djelatnostima.

49


Kratak film o korištenju usluge:

Koraci potrebni za registraciju:

Odabir željene verzije programa:

Kreiranje profila: 

  

Ukupni tjedni podaci zabilježeni na računalu:

RescueTime ima dvije komponente: preuzimanje manje aplikacije (3.76MB) koju je potrebno instalirati na računalu, i Web stranicu na kojoj se može pogledati statistika koju aplikacija prikuplja,; Instaliran softver radi u pozadini, tako da nikada ne odvlači pažnju prilikom rada, iako se desnom tipkom miša može kliknuti na ikonu za nekoliko funkcija brzog pristupa, kao što su npr. pauziranje aplikacije ili uključivanja jedinice „za fokusiranje“; Postavljanje procesa odvija se vrlo brzo; RescueTime provodi nekoliko tvorničkih postavka i traži odabir npr. tri najproduktivnije akcije kao i one koje najviše odvlače pažnju, koje se mogu koristiti prilikom uporabe računala; Glavni meni nudi četiri opcije: Dashboard,App/Site list, Goals and Alerts i Widgets; Dashboard sadrži grafikone koji detaljno prikazuju koji su se programi koristili i koliko vremena je provedeno uz njih; App/Site list nije toliko grafički atraktivan kao Dashboard, ali daje uvid u listu svih korištenih programa i posjećenih Internet stranica, kao i vrijeme provedeno na njima.; Goals and Alerts na odličan način daje uvid u loše navike, odnosno u to da li se previše vremena troši na pojedinim programima; npr., moguće je odrediti da tijekom dana ne želite provediti duže od tri sata na Facebook-u ili pak na Skype-u. Ako se prijeđe granica, RescueTime automatski obavještava korisnika putem RSS-a, e-maila ili SMS-a; Važno je istaknuti da RescueTime mjeri vrijeme isključivo kada je korisnik aktivan u programima ili na Internetu. Ako su mu programi poput Skype-a, Gmail-a ili Facebook-a uključeni tijekom cijelog dana, program će bilježiti jedino trenutke kada se koriste.

Najveća i najmanja produktivnost tijekom dana:

50


Sve aktivnosti korisnika tijekom dana:

Dashboard stranica sa prikazom rezultata:

Primjer odsutstva i nastavak rada na računalu:

Produktivnost po satu:

Ukupna aktivnost na računalu tijekom godine:

Zaključak: PREDNOSTI

NEDOSTACI

Efikasnije iskorištavanje vremena provedenog Servis ne prepoznaje točno sve aktivnosti na računalu.

korisnika.

Povećanje efikasnosti i produktivnosti rada.

Zbunjujući prikaz grafikona sa rezultatima.

Mogućnost nadzora zaposlenika.

Nema funkciju zumiranja rezultata.

Mogućnost provedbe na više računala.

Izvješće o učinkovitosti može zbuniti korisnika (najveća i najmanja produktivnost u istom dijelu dana). Nemogućnost određivanja redoslijeda radnih

Jednostavna instalacija i primjena.

zadataka korisnika. Softver u pozadini računala ne odvlači pažnju Nemoguć uvid u detaljne aktivnosti korisnika. korisnika. Mogućnost udruženja aplikacija i odabira Osjećaj gubljenja privatnosti kod korisnika. željenih usluga. Automatsko obavještavanje servisa o prelasku „Varanje“ usluge posjećivanjem određenih zadane granice efikasnosti.

Internet stranica.

Automatsko blokiranje neželjenih Internet Ovisnost o rezultatima umjesto poboljšanja stranica. Jeftina

radnih navika. usluga

(6$

mjesečno

sa

svim Plaćanje za kompletnu uslugu programa.

značajkama) i besplatna osnovna verzija.

51


Literatura:      

http://rescuetime.com http://online.wsj.com/article/SB100014240527487 03410004575029402709924656.html http://www.inc.com/magazine/20100501/a-toolto-boost-personal-productivity.html http://www.bbc.co.uk/news/10153286 http://investing.businessweek.com/research/stocks /private/snapshot.asp?privcapId=49181658 http://www.pcworld.com/article/255707/rescueti me.html http://techcrunch.com/2007/05/04/rescue-timeautomated-time-management-meets-web-20/

Hvala na pažnji! 

52

111BJ_Bilic_Pozega_www.rescuetime.com  

Bilic Andrea i Pozega Ivana

Advertisement