Page 1

numer 3(51)/2013 ISSN 1734-2066

WIADOMOŚCI

RELACJE

KOMENTARZE

www.powiattorunski.pl

INWESTYCJE

Villa Nova zabłyśnie od nowa! Rozpoczęły się prace nad projektem adaptacji części budynku położonego przy ul. Hallera 25 w Chełmży na potrzeby Szkoły Muzycznej.

Chełmżyńska “Villa Nova” dawniej...

W 2007 roku powiat toruński kupił nieruchomość zlokalizowaną w Chełmży, przy ul. Hallera 25. W pierwszej kolejności przebudowany został stojący tam budynek dawnego urzędu pracy, w którym od czterech lat ma swoją siedzibę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Teraz przyszła pora na remont kolejnego znajdującego się tam obiektu, w którym swoją siedzibę będzie miała Szkoła Muzyczna z Chełmży. A budynek ten jest absolutnie wyjątkowy – to zabytkowa chełmżyńska Villa Nova! „Villę Nova” – niewielki hotelik i restaurację ogrodową przy obecnej ulicy Hallera w Chełmży zaprojektował w 1892/93 r. Hans Basell dla Johanna Witteborna. W lokalu mieściła się sala jadalno-balowa ze sceną oraz bufet i sala bilardowa. Lokal ten od samego początku cieszył się wielkim powodzeniem,

stając się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w mieście. Jak pokazuje plan z 1904 r. oprócz istniejących pomieszczeń hotelowo-restauracyjnych na terenie usytuowanego w głębi ogrodu ustawiono muszlę koncertową dla orkiestry oraz kręgielnię, a jeszcze dalej wytyczono boisko do gry w tenisa. Na piętrze budynku restauracyjnego mieściło się 9 pokoi gościnnych. Wśród właścicieli „Villi Nowej” po Wittebornie można wymienić: Johanna Wandtke, Otto Rasmusa i Roberta Leistikowa. Świetność „Villi Novej”, zarówno wewnątrz, jak i od zewnątrz podziwiać można na pocztówkach sprzed 1920 r. Po wojnie obiekt służył jako magazyn i hotel robotniczy Spółdzielni Pracy, a jego stan ulegał stopniowemu pogorszeniu. Kunsztowne ozdoby zostały zasłonięte przez ściany działowe i lamperie. Sufit obniżono, przykrywając misterną kostrukcję więźby. Dziś

jest szansa, by ta wyjątkowa budowla odzyskała dawny blask. Priorytetem dla tworzonego projektu ma być przywrócenie wyjątkowego charakteru obiektu. Aby to osiągnąć koncepcję projektu elewacji i wnętrza przyszłej szkoły muzycznej z salą koncertową stworzył toruński artysta plastyk p. Janusz Pliszczyński. Stworzona przez niego wizja sali koncertowej w miejscu dawnej sali jadalno-balowej oddaje ducha obiektu z końca wieku XIX i jest podstawą do stworzenia szczegółowego projektu budowlanego Szkoły. Projekt zakłada odsłonięcie, w tej chwili zakrytej, ozdobnej więźby, wspartej na drewnianych słupach oraz odtworzenie oświetlenia, boazerii oraz detali które podkreślą wyjątkowy, nawiązujący do przeszłości charakter sali. Także zewnętrzny wygląd budynku nawiązywać będzie do historycznej „Villi Nowej” Oprócz sali widowiskowej gdzie koncertów będzie mogło wysłuchać około 200 osób, powstanie 9 sal lek-

cyjnych, w których młodzi muzycy będą szlifować swoje umiejętności. Do tego należy dodać pomieszczenia socjalne i administracyjne. Z tej inwestycji cieszę się podwójnie. Po pierwsze, że Szkoła Muzyczna w Chełmży będzie wreszcie miała swoją siedzibę, po drugie zaś, że taki piękny, historyczny obiekt odzyska wygląd zbliżony do pierwotnego. Dariusz Meller Wicestarosta Toruński

Szczegółowy projekt budowlany do końca marca wykonać ma Autorskie Biuro Projektów „Inwestprojekt” z Torunia. Kolejnym etapem inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przebudowa obiektu. Mamy nadzieję, że zgodnie z planem uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży zmienią swoją siedzibę w przyszłym roku. (KM)

...i na dzisiejszych planach rekonstrukcyjnych

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół życzą Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski

Starosta Toruński

Mirosław Graczyk www.powiattorunski.pl


2 Powiat Toruński,

marzec 2013

RADA POWIATU

ZARZĄD

Bezpieczeństwo pożarowe w powiecie

Powiatowe inwestycje czas zacząć!

Informację na ten temat przedstawił zastępca Komendanta Miejskiego PSP Sławomir Kamiński. Wielokrotnie, zarówno Komendant jak i radni, podkreślali dużą rolę, jaką odgrywają w systemie ochrony przeciwpożarowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz społeczne zaangażowanie strażaków ochotników w swoją pracę. Na ręce obecnego na sesji Komendanta radni złożyli słowa uznania dla Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Wiesława Bachana za działalność tych jednostek na terenie powiatu. Radni pozytywnie ocenili działalność Komendy Miejskiej PSP i przyjęli informację za rok 2012.

Zarząd Powiatu analizował harmonogram realizacji inwestycji w roku 2013. Termomodernizacje obiektów, wymiana stolarki okiennej czy montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych to tylko część zadań, jakie zapisane zostały w budżecie powiatu toruńskiego uchwalonym 14 grudnia 2012 r. O nową windę wzbogaci się na pewno Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie. Winda powstanie w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, w którym po jej likwidacji będzie mieścił się ŚDS. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu i rozpoczął już prace. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone procedury przetargowe na termomodernizację dachu segmentu „A” i montaż instalacji solarnej w DPS w Wielkiej Nieszawce oraz termomodernizację dachu budynku Zespołu nr 1 w DPS w Browinie. Sukcesywnie będzie wymieniana również stolarka okienna w DPS w Wielkiej Nieszawce oraz Dobrzejewicach. Część okien zostanie wymieniona jeszcze w tym roku – reszta w kolejnych latach. Ogłoszenia o poszukiwaniu wykonawcy jeszcze w marcu pojawią się na stronie www.bip.powiattorunski.pl.

Ochrona przeciwpożarowa powiatu w 2012 roku to jeden z głównych tematów jakimi zajmowali się radni 28 lutego 2013 r., podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu Toruńskiego.

Przedstawione przez Pana Komendanta sprawozdanie cieszy. Fakt zmniejszonej ilości interwencji wskazuje na bardziej świadome postępowanie mieszkańców naszego powiatu, gdyż większość interwencji straży związana jest z nieostrożnością ludzi. Pozytywna jest też informacja, że 30 % zagrożeń likwidowanych jest samodzielnie przez jednostki OSP. Jest to zapewne efektem wieloletniego prowadzenia szkoleń przez Komendę Miejską PSP oraz finansowanie zakupów sprzętu przez samorządy. Zdzisław Drapiewski członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego

W kolejnym punkcie porządku obrad radni przyjęli zmiany do Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2021. Następnie, przy udziale Wójta Gminy Łubianka Jerzego Zająkały, radni dyskutowali o inicjatywie wójta mającej na celu założenie przez oba samorządy – gminny i powiatowy – spółdzielni socjalnej. – Celem powołania spółdzielni jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni – wyjaśnił Wójt i podziękował radnym za podjęcie tego wyzwania. Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały umożliwi finalizowanie spraw związanych z rejestracją spółdzielni. Starosta Toruński Mirosław Graczyk zadeklarował, w imieniu Zarządu, wolę współpracy w tego rodzaju projektach. Kolejnym, bardzo istotnym tematem, jaki analizowali radni podczas sesji była aktualna sytuacja na rynku pracy w odniesieniu do wzrastającego bezrobocia w powiecie toruńskim. Szeroką informację w tym zakresie przedstawił obecny na sesji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Waldemar Bartkowiak. Mimo dużej liczby pracowników zwalnianych z zakładów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie, bezrobocie w powiecie toruńskim nie jest najwyższe w województwie. Radni uznali jednak, że należy podejmować intensywne działania na rzecz aktywizacji

osób bezrobotnych, aby nie dopuścić do dalszego wzrostu stopy bezrobocia. Kolejna informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie toruńskim zostanie przedstawiona radnym na sesji w maju br.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Toruńskiego

W ostatnim punkcie porządku obrad radni wybrali członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Jest to organ opiniodawczo – doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. Z ramienia Rady Powiatu zasiądą w nim: Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska, Barbara Kisielewska oraz Kazimierz Lewandowski. (IW)

KOMISJE

Skarby powiatu i solary na komisjach

W ostatnim czasie spotkały się Komisje Edukacji, Kultury i Sportu oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Radni powiatowi pracujący w Komisji Edukacji zaprosili na swoje posiedzenie Skarbnik Powiatu Danutę Jabłońską-Drążela oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Jana Krajewskiego. Członkowie Komisji zapoznali się z zakresem wykorzystywania środków przewidzianych w budżecie na edukację, kulturę i sport w roku 2013 ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i remontów w placówkach oświatowych. Komisja podczas tego posiedzenia skupiła się także na regulaminie Powiatowego Konkursu „Skarby Powiatu Toruńskiego”. Uszczegółowiony

regulamin skierowany został do Zarządu Powiatu. Następnie, po zapoznaniu się z kalendarzem imprez sportowych i kulturalnych, członkowie Komisji zawnioskowali o zmianę formuły kalendarza tak, by w przyszłorocznym znalazły się tylko imprezy organizowane oraz dotowane przez powiat toruński. W drugim tygodniu marca swoje posiedzenie odbyła Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Gość spotkania – Maria Sikora, z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku omówiła odnawialne źródła energii. O tym, że problematyka cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców powiatu najlepiej świadczą zgroma-

dzone przez ODR dane, według których w roku 2012 w województwie kujawsko-pomorskim wykonano 723 instalacje o łącznej powierzchni kolektorów 5.064 m2. Ponadto w gminie Łubianka na budynkach mieszkalnych w latach 2011/2012 zamontowano 695 instalacji solarnych. Finansowane były one w 75% przez Regionalny Program Operacyjny (RPO) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugim zaproszonym na spotkanie gościem był Kamil Kalemba, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. W swojej wypowiedzi przedstawił zebranym realizacje wypłat płatności obszarowych, ONW i płatności rolnośrodowiskowych na terenie powiatu toruńskiego. (AS) Dopłaty są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej w UE. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów produkcji. Na terenie powiatu toruńskiego na chwilę obecną wypłata płatności obszarowych kształtuje się na poziomie 89%, ONW - 97%, rolnośrodowiskowych - 89%. Stan zaawansowania wypłat w powiecie na tle województwa jest wyższy o kilka procent. Termin realizacji dopłat zależy od wielkości środków i tempa ich przekazywania przez Ministra Finansów do ARiMR.

Maria Sikora, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku, przedstawiła informację dotyczącą zastosowania alternatywnych źródeł energii w naszym powiecie www.powiattorunski.pl

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Należy podkreślić, iż zaangażowanie pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu sprawiło, że realizacja większości inwestycji była współfinansowana ze środków zewnętrznych. Do tej pory przy wartości inwestycji przekraczającej 5 mln zł wartość dofinansowania wyniosła 3 mln zł. Dzięki temu możemy śmiało planować kolejne przedsięwzięcia. Patrząc na plan inwestycji budowlanych mogę pokusić się o stwierdzenie, iż szumnie ogłaszany kryzys omija powiat toruński. Mirosław Nawrotek Członek Zarządu Powiatu

Dom Pomocy Społecznej w Pigży także czekają duże zmiany: na najbliższe miesiące zaplanowano modernizację szybu windowego i wymianę windy oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizację pokrycia dachowego, wymianę posadzek i wykonanie wentylacji mechanicznej. Z wnioskiem o wsparcie tej inwestycji Zarząd zamierza wystąpić do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednostki oświatowe również znalazły swoje miejsce w planach inwestycyjnych powiatu. Szkoła w Gronowie wzbogaci się o nowe skrzydło, w którym znajdzie się aula oraz toalety. Zaplanowano również ocieplenie dachu budynku szkoły oraz dokończenie termomodernizacji pozostałej części internatu i sali gimnastycznej. Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół w Chełmży będą mogli odbywać lekcje wychowania fizycznego na nowym boisku. Jeszcze w marcu br. zostanie wyłoniony projektant boiska wielofunkcyjnego dla szkoły. Również w marcu mają zakończyć się prace projektowe nad adaptacją nieużytkowanego budynku w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową. Jak widać wachlarz zadań inwestycyjnych na ten rok jest bardzo szeroki. Obok nich pozostają jeszcze zadania drogowe, budowa chodników i dróg rowerowych. (IW)


3 Powiat Toruński,

DZIAŁ ROLNY

Wakacje z KRUSem Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu urodzonych w latach 1998 – 2006. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Świnoujściu (11- 31.08, dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu (8-28.07, dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu). Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka na takim turnusie wynosi 200 zł + koszty podróży (wg obowiązującej taryfy PKS i PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS. Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i prawem do zasiłku pielęgnacyjnego. Więcej informacji udzielą pracownicy komórek ds. prewencji i rehabilitacji w Bydgoszczy (52/34-15-261), Grudziądzu (56/46-21-241) i we Włocławku (54/23-33-356). Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę do dnia 10.05 na układ ruchu i do 24.05 br. na układ oddechowy. OR KRUS w Bydgoszczy

marzec 2013

PRZYJAZNY URZĄD

Pomożemy Wam uwierzyć w siebie!

Z tym hasłem startuje nowy projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, skierowany do osób niepełnosprawnych. Poszukujemy mieszkańców naszego powiatu, którzy mimo przeciwności losu chcą zmienić swoje życie! Dla chętnych zaplanowano wiele godzin atrakcyjne szkoleń, praktyk i warsztatów, których owocem może być założenie spółdzielni socjalnej.

trzyć jak funkcjonują inne spółdzielnie socjalne. Początkujący spółdzielcy będą mogli liczyć na fachowe wsparcie prawników, księgowych oraz specjalistów od pozyskiwania dotacji z PUP. Zeszłoroczna edycja projektu cie-

Kurs gastronomiczny pozwala rozwinąć kulinarne talenty

Zeszłoroczna edycja projektu cieszyła się ogromnym powodzeniem W ramach proponowanych w projekcie zajęć można będzie nauczyć się zasad przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych i odnalezienia się na rynku pracy. Grupy wsparcia oraz porady specjalistów i terapeutów pomogą stanąć na nogi i odzyskać poczucie własnej wartości. Pomysłem na wyjście z zamkniętego kręgu niepełnosprawności i izolacji może być wspólne założenie spółdzielni socjalnej. Spotkania z prawnikami, wizyty studyjne i pomoc w przygotowaniu dokumentacji sprawią, że początki będą dużo prostsze, niż się wydaje. Każdy uczestnik projektu może wybrać jeden z oferowanych kursów zawodowych:

• grafika komputerowa z tworzeniem stron internetowych • opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych - z praktykami w DPS w Browinie • projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych - z praktykami na terenie Chełmży, w czasie których uczestnicy sami projektują i urządzają tereny zielone • mała gastronomia i organizacja usług cateringowych - zajęcia prowadzone są w kuchni ChOKu, a uczestnicy projektu sami ozdabiają stoły i próbują potraw, które własnoręcznie przygotowali. Co ważne – wszystkie zajęcia są bezpłatne, a dodatkowo organizatorzy zwracają koszty dojazdu uczestnikom z terenu powiatu toruńskiego. W programie szkoleń zaplanowano również wyjazdy do Bydgoszczy i Poznania, gdzie będzie można podpa-

Wszystkim uczestnikom we wrześniu 2013 r. proponujemy nieodpłatny, czternastodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku „Feniks” w Jastrzębiej Górze. szyła się ogromnym powodzeniem. Owocem wielu godzin zajęć i spotkań jest powstająca na terenie naszego powiatu spółdzielnia socjalna oferująca usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zapraszamy – naprawdę warto! (AN.AH) BIURO PROJEKTU PCPR Iwona Fabich ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń tel. (56) 662 87 67 projekty.efs@pcpr.-torun.pl

Projekt jest współfinansowanyprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POWIAT W UNII

Kulinarne misterium z mistrzem

Data 13 marca 2013 r. przejdzie do historii… historii Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Tego właśnie dnia Mistrz Kulinarny, kreator menu największych wydarzeń kulturalno-kulinarnych w Polsce, znany z programów telewizyjnych i audycji radiowych wiceprezes elitarnej Fundacji Klubu Szefów Kuchni, właściciel Restauracji Sowa & Przyjaciele, były kucharz polskiej reprezentacji w piłce nożnej Robert Sowa zawitał do ZS, CKU w Gronowie! Mistrz wraz ze swoim teamem poprowadził warsztaty kulinarne, a profesjonalnym gastronomicznym popisom bacznie przyglądali się gronowscy uczniowie oraz zaproszona specjalnie na tę okazję młodzież z pobliskich gimnazjów. Misterium kulinarne obejmowało część teoretyczną warsztatów, czyli życie i doświadczenia

zawodowe Roberta Sowy od kuchni oraz część praktyczną - pokaz sztuki kulinarnej na najwyższym poziomie. Robert Sowa zachęcał uczniów do wyboru zawodu kucharza, a dwóch asystujących mu Konradów w pocie czoła przygotowywało załącznik smakowy, stanowiący potwierdzenie słów Szefa. Zapach łososia norweskiego marynowanego w suszonych pomidorach ulatniał się przez rozchylone okna szkoły, a jego smak pieścił kubki smakowe zebranej widowni. Uczniowie zawodu kucharz otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział w warsztatach, a wszyscy uczestnicy – książkę autorstwa Roberta Sowy „Życie kocha jeść” z dedykacją. Do udziału w

warsztatach po raz pierwszy zostali zaproszeni uczniowie III klas okolicznych gimnazjów. Przyszli kucharze z Gronowa, pod okiem Mistrza prezentowali swoje kulinarne umiejętności młodszym kolegom, a tym samym zachęcali gimnazjalistów do kształcenia się w tej „smacznej” profesji. W tym dniu odbyły się także warsztaty profesjonalnego wizażu i pokaz barmańsko-baristyczny, prowadzone przez trenerów z tych branż. Uczniowie technikum hotelarskiego oraz zaproszeni gimnazjaliści z zapartym tchem podziwiali sztukę serwowania kolorowych koktajli, tworzenia obrazków na kawowej piance, a Panie chłonęły rady wizażystki i stylistki, które zaprezentowały jak w 5 minut podkreślić

urodę subtelnym, szkolnym makijażem. Była to jedna z wielu atrakcji przygotowywanych dla uczniów już od 3 lat w ramach prowadzonego przez powiat toruński projektu „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna...”. Projektowa oferta zapewniła także uczniom liczne wizyty w zakładach pracy, praktyki, szkolenia, warsztaty, a także kontakt i wymianę z fińską młodzieżą ze szkoły zawodowej w Keudzie. Liczymy, że będzie to przepustką do świata wielkiej kariery zawodowej dla naszych uczniów, w tym dla „perełki” wśród gronowskich kucharzy – Łukasza Słomczewskiego, ucznia trzeciej klasy Technikum kształcącego w zawodzie kucharz, który otrzymał propozycję stażu u samego Mistrza! (DR)

Projekt jest współfinansowanyprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sala była wypełniona po brzegi...

zapach łososia pobudzał apetyty...

jeszcze autograf od Mistrza...

i degustacja - mmmmm... pycha! www.powiattorunski.pl


4 Powiat Toruński,

marzec 2013

SPORT

Samorządowcu

zmień garnitur na dres!

6 kwietnia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół, CKU w Gronowie radni i pracownicy samorządowi oraz pracownicy i nauczyciele jednostek organizacyjnych prowadzonych przez samorządy z terenu powiatu toruńskiego zamiast długopisów i pieczątek chwycą w dłonie ping-pongowe rakietki. Już po raz trzynasty będą rywalizować w Powiatowych Mistrzostwach Nauczycieli, Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym. Uczestnicy zawodów konkurować będą w następujących kategoriach wiekowych: mężczyźni do 35 lat, 36-48 lat oraz powyżej 49 lat i panie w kategorii OPEN. Na zwycięzców Turnieju czekają pamiątkowe statuetki, a wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną upominki. Wpisowe na turniej wynosi 7zł. Organizatorzy zapewniają bufet kawowy, a zwieńczeniem Turnieju będzie wspólny obiad dla wszystkich uczestników rozgrywek. Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 27 marca br. pod numerem telefonu 56 662-88-42. Regulamin zawodów znajduje się na naszej stronie www.powiattorunski.pl. Zapraszamy do udziału w turnieju i życzymy „połamania rakietek”. (IK)

Uczestnicy ubiegłorocznej edycji Turnieju

EDUKACJA

POCZTÓWKA Z PRZESZŁOŚCI

Dofinansowanie Teatr, boks i kornus dla nauczycieli w grzywieńskiej gospodzie na podnoszenie kwalifikacji

Nauczyciele ze szkół podległych powiatowi, dostaną dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych i licencjackich. W 2013 roku powiat przeznaczył na to 106 tys. zł. - Na 2013 rok, w porozumieniu z dyrektorami szkół i poradni oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, ustaliliśmy dofinansowanie opłat za dokształcanie na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym - mówi Dariusz Meller, Wicestarosta Toruński. Za studia podyplomowe i licencjackie, dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu jest to 60% opłaty za semestr, nie więcej jednak niż 1 200 zł, za studia magisterskie lub inżynierskie – 20% opłaty za semestr, nie więcej niż 510 zł, za kursy kwalifikacyjne – 60% opłaty za semestr lub kurs, nie więcej jednak niż 3 120 zł, za kursy doskonalące, warsztaty szkoleniowe, seminaria oraz szkolenia rad pedagogicznych – 100%. Przy formach doskonalenia zawodowego nauczycieli na kursach doskonalących, warsztatach szkoleniowych i seminariach dodatkowo pokrywane są koszty delegacji służbowych. Dotacje są przyznawane w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez dyrektorów podległych powiatowi szkół. - Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie działań w zakresie pracy z uczniami zdolnymi, czy z młodzieżą trudną, a także na wszystkie formy uregulowane rozporządzeniem takie jak: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, krótkie formy kursowe – dodaje Wicestarosta Dariusz Meller. (AG)

Ciekawe dzieje stuletniego budynku, w którym dziś przyjmuje wterynarz

W samym środku wsi Grzywna, przy szosie Chełmża - Toruń, stała niegdyś gospoda, która posiadała również na zapleczu letni ogródek. Gospoda znajdowała się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy dwoma grzywieńskimi pałacami, z których jeden zajmowała niemiecka rodzina Vorreyer, drugi zaś od lat 30. ub. wieku rodzina Orłowskich. W bezpośrednim sąsiedztwie gospody, po drugiej stronie szosy, z jednej strony znajdowała się szkoła powszechna, z drugiej zaś majątek rodziny Zwierskich. Właścicielem gospody był najpierw Artur Werner i jego żona Marta, od 1933 r. Karol Armand, zaś od 1937 r. Bronisław i Marta Sitkowscy. W 1941 r. budynek został przebudowany, a zarządzał nim w tym czasie Niemiec Belke.

POZARZĄDÓWKI

„Sport – Zabawa – Bezpieczeństwo”

Pod taką nazwą UKS „Feniks Obrowo” od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku będzie realizował projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Pierwsza część projektu zakłada przeprowadzenie szkolenia „Mały Ratownik” dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Obrowie. Druga część to rodzinna impreza sportowo-rekreacyjna pod hasłem „Zdrowo i Sportowo”. Na ten dzień planujemy zawody sportowe, pokazy taneczne, a także turniej pomiędzy młodymi piłkarzami ze Szkółki Piłkarskiej a ich rodzicami. Oczywiście projekt to nie wszystko co robiliśmy i robimy.... W Stowarzyszeniu każdy znajdzie coś dla siebie – z zajęć sportowo-rekreacyjnych może korzystać zarówno młodzież, jak i dorośli. Panie wytrwale ćwiczą w grupach step-aerobiku, a dodatkową możliwość rozwoju dają zajęcia zumby, czyli taneczne ćwiczenia w rytmach Latino. Niesamowicie dynamiczne zajęcia pozwalają nie tylko spalić kalorie, ale także świetnie się bawić. Dzięki życzliwości Dyrektora, pana Artura Affelt, dzieciaki mają także dwa razy w tygodniu regularne zajęcia piłkarskie na sali sportowej w Zespole Szkół w Obrowie. Ćwiczą z wielkim zaangażowaniem pod okiem trenera – www.powiattorunski.pl

pana Jacka Makowskiego, bez żalu rozstając się na ten czas z telewizorem czy komputerem. – Od samego początku chcieliśmy aby nasze dzieci miały możliwość uczestniczenia nie tylko w treningach przygotowujących technicznie do grania w piłkę nożną. Zależało nam także na zbudowaniu wśród dzieci poczucia wspólnoty, jaką jest klub sportowy. Marzyliśmy o tym, żeby wszystkim dzieciom zapewnić m.in. jednakowe stroje treningowe. Choć nie było to sprawą prostą, za względu na wysokie koszty. Znaleźliśmy wsparcie w osobie pana Mirosława Nawrotka, Członka Zarządu Powiatu Toruńskiego, który wyposażył w jednakowe koszulki sportowe wszystkich chłopców. Prezentują się teraz bardzo profesjonalnie i czują się jak prawdziwi piłkarze! – mówi Agnieszka Ott Prezes Zarządu UKS Feniks Obrowo. Pod koniec lutego chłopcy ze Szkółki piłkarskiej rozegrali swoje pierwsze zwycięskie mecze sparingowe z DAP Brzozówka i DAP Lubicz! Radość dzieci była ogromna i choć to malutki sukces, to jednak dał wielką pozytywną energię do dalszego trenowania! Przed piłkarzami w najbliższym czasie kolejne sparingi oraz turnieje. Od kwietnia dzieci rozpoczną także treningi na Orliku w Dobrzejewicach. W kwietniu zaś

planujemy wspólny wyjazd do Gdańska na stadion PGE Arena, aby dzieci mogły poczuć na własnej skórze atmosferę prawdziwego „dorosłego” meczu. Dziewczynki i chłopcy ze szkółki tanecznej, z zapałem i radością ćwiczą układy choreograficzne pod okiem pani Beaty Knitter-Śliwińskiej, uświetniając swoimi występami uroczystości szkolne i klubowe. Każda kropelka potu wylana na parkiecie przekłada się na satysfakcję i sukcesy. Postępy młodych tancerzy docenił także Wójt Gminy Obrowo pan Andrzej Wieczyński i ufundował koszulki dla dzieci z grupy tanecznej. W naszym Stowarzyszeniu dzieje się wiele i mamy nadzieję, że uda nam się sprawić, że będzie to atrakcyjne miejsce, przyciągające radością i entuzjazmem. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają za pomoc i życzliwość! Zapraszamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku oraz strony internetowej www.feniksobrowo.pl. Równie serdecznie zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach – gwarantujemy dobrą zabawę! Agnieszka Ott Ewa Madej Zarząd UKS FENIKS OBROWO

Gospoda w tamtych czasach spełniała różnorodne funkcje. To tu odbywały się zebrania i akademie, przedstawienia teatrów ludowych i zabawy. Przede wszystkim jednak można było napić się piwa i kornusu, czyli mocnej wódki. Spożycie tego ostatniego trunku w stosunku do spożycia piwa w Cesarstwie Niemieckim wzrastało z zachodu na wschód, co potwierdzają statystyki. Na przykład w 1880 r.: w Wirtembergii zanotowano spożycie 206 l piwa i 0,6 l wódki na jednego mieszkańca, w Saksonii już 110 i 10 l, na Śląsku 50 l piwa 16, 6 l wódki, w Prusach Zachodnich, czyli na naszym dzisiejszym Pomorzu 29 i 19,4 l, a w Wielkim Księstwie Poznańskie odpowiednio 20 i 34,9 litra na głowę mieszkańca. Po II wojnie światowej gospoda przez pewien czas pełniła swoją dawną rolę, a niewątpliwą ciekawostkę stanowi fakt, że oprócz zabaw na sali organizowano także mecze bokserskie! W czasie PRL-u od frontu usytuowano należący do GS „Samopomoc Chłopska” sklep z artykułami gospodarstwa domowego, zwany potocznie „sklepem żelaznym”. Po przemianach 1989 r. cały budynek stał się własnością państwa Omiotek, którzy pomieszczenia od frontu - te same, co na pocztówce - wynajmują weterynarzowi. Dariusz Meller

„POWIAT TORUŃSKI” Bezpłatny Miesięcznik Samorządowy Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89 e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Redakcja w składzie: dr Malwina Rouba - redaktor naczelny Agnieszka Niwińska - redakcja numeru Anna Grzybowska (AG), Andrzej Horniak (AH), Izabela Kwiecińska (IK), Krzysztof Melkowski (KM), Joanna Rybitwa (JR), Dorota Rygielska (DR), Irena Szewczuk (IS), Agnieszka Szymborska (AS), Iwona Wnuczyńska (IW) Kontakt: tel. 56 662 88 52 rzecznik@powiattorunski.pl Zdjęcia są własnością Starostwa Powiatowego w Toruniu Skład: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Powiat Toruński  

Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Początkowo wydawany był przez Starostwo Powiatowe w Toruni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you