Page 1

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY nr 5 (41) • 2011 ISSN 1734-2066

Stoisko powiatu toruńskiego najlepsze w województwie! str. 5

Ćwiczyliśmy – na wszelki wypadek str. 4

Pożegnanie z „Małgosią” str. 8


STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

W NUMERZE:

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

telefony do poszczegĂłlnych wydziaĹ‚Ăłw: kancelaria: 56 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. 56 662 88 00, starostwo@powiattorunski.pl, m.graczyk@powiattorunski.pl, d.meller@powiattorunski.pl Sekretarz Powiatu – tel. 56 662 88 04, sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. 56 662 88 05, skarbnik@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Rozwoju i ProjektĂłw Europejskich tel. 56 662 88 51, 56 662 88 53, promocja@powiattorunski.pl integracja@powiattorunski.pl, fundusze@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – 56 662 88 11, Kadry – tel. 56 662 88 26 Biuro Rady – tel. 56 662 88 21, 22 biurorady@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 56 662 88 13, 56 662 88 06, org@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Finansowy tel. 56 662 88 32 - 35, ďŹ nanse@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Edukacji i Spraw SpoĹ‚ecznych tel. 56 662 88 40 - 44, edukacja@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Geodezji i Gospodarki NieruchomoĹ›ciami tel. 56 662 88 80, fax 56 662 88 82 geodezja@powiattorunski.pl, mienie@powiattorunski.pl podgik@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Ĺšrodowiska tel. 56 662 88 56 - 60, srodowisko@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Komunikacji - Prawo Jazdy tel. 56 662 89 13-15 fax 56 662 89 16 komunikacja@powiattorunski.pl WydziaĹ‚ Komunikacji - Rejestracja PojazdĂłw tel. 56 662 89 17-22 fax 56 662 89 23 WydziaĹ‚ Architektury i Budownictwa tel. 56 662 89 30-41 fax 56 662 89 31 architektura@powiattorunski.pl, bud@powiattorunski.pl

Z prac Zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z sesji Rady Powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczyliśmy – na wszelki wypadek . . . . . . . . . . . . . . . Stoisko powiatu toruńskiego najlepsze w województwie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O metropolii z sąsiadami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najlepszych wyróşniamy stypendiami . . . . . . . . . . . . KRUS informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zławieś Wielka ma swoją telewizję!. . . . . . . . . . . . . . . Poşegnanie z „Małgosią�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coś się kończy, coś się zaczyna‌ . . . . . . . . . . . . . . . Będą uczyć się spawać we własnej pracowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Poşytku juş działa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tradycyjnie w Osieku – Jarmark i Przegląd Kapel Weselnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabytki i muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasze zgłoszenie w pierwszej trójce. . . . . . . . . . . . . . „Gramy razem - Zławieś Wielka 2011�. . . . . . . . . . . . . Reprezentowali powiat przy stole . . . . . . . . . . . . . . . . Wystartowaliśmy w Józefowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nasza multimedalistka znowu na podium! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15

Nasza okładka: Prace Laureatów III Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Mieszkam w ciekawym miejscu – – uczestniczę w ciekawych projektach�

BEZPĹ ATNY MIESIĘCZNIK SAMORZÄ„DOWY nr 5 (41) • 2011

2

3

1

3TOISKOPOWIATUTORUĂŽSKIEGO NAJLEPSZEWWOJEWĂ?DZTWIE

5

STR

MiesiÄ™cznik SamorzÄ…dowy „Powiat ToruĹ„skiâ€? nakĹ‚ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 ToruĹ„ tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89 e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl Prosimy o przesyĹ‚anie swoich uwag i propozycji na powyĹźszy adres. Redakcja w skĹ‚adzie: Agnieszka NiwiĹ„ska (redakcja numeru), Malwina Rouba, Teresa DrÄ…Ĺźkowska, Irena Szewczuk, Andrzej Horniak, Artur Stankiewicz. ZdjÄ™cia sÄ… wĹ‚asnoĹ›ciÄ… Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graďŹ czny i skĹ‚ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 56 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl

2

www.powiattorunski.pl

6

4

ÂŁWICZYLIyMYsNAWSZELKIWYPADEK STR

0OœEGNANIEZa-A�GOSI–q

8

STR 7

9 Opisy zdjęć na stronie 2

Okładka przód: Stoisko powiatu toruńskiego na Doşynkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdobyło pierwsze miejsce! Okładka tył: 1. Dominika Wernerowska, 2. Dominika Woźniak – Królewna Śnieşka, Opera Nova, 3. Kamil Wiśniewskina Śnieşka, Opera Nova, 4. Marcin Romanowski – Uroczyste otwarcie Koźlaka 5. Szymon Rapacki – Zajęcia z informatyki, 6. Tymoteusz Godurowski – Geogebra, 7. Weronika Jarosińska – Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje naukowo-techniczne, 8. Wiktoria Wojciechowska – Ja na lekcji matematyki, 9. Zuzanna Światkowska – Zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną


AKTUALNOŚCI Z prac Zarządu W sierpniu Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń. Najważniejszymi efektami prac członków Zarządu w tym czasie było powołanie Komisji do spraw przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w skład której weszli: Dariusz Meller – Wicestarosta Toruński, Agnieszka JankierskaWojda – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Jan Krajewski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, przystąpienie przez DPS w Browinie do realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS POKL: „Aktywni razem w DPS”, „Muzyka – Plastyka” oraz „Aktywni w środowisku” oraz rozpoczęcie procedury przetargowej na dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych powiatu toruńskiego. Podczas środowych spotkań Zarząd wyraził również zgodę na przystąpienie do porozumienia w sprawie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie budżetu na 2011 rok. Ustalono także wysokość stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.

W związku z możliwością ubiegania się o 50% dofinansowanie, Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pigży z wnioskiem do PFRON o finansowe wsparcie robót budowlanych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w DPS. We wrześniu Zarząd Powiatu Toruńskiego zebrał się na trzech posiedzeniach. W tym czasie członkowie Zarządu zajmowali się projektem budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2012. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie przez Starostwo Powiatowe do projektu „Dobry zawód – dobry start” w ramach EFS POKL. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na str. 9. Powołano także Lokalny Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 oraz przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminów. Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w Gronowie. Iwona Wnuczyńska Biuro Rady

Z sesji Rady Powiatu 25 sierpnia 2011 roku odbyło się X posiedzenie Rady Powiatu Toruńskiego. Sesja rozpoczęła się uroczystym akcentem: Starosta Toruński w imieniu Zarząd Powiatu, powierzył panu Piotrowi Janiszewskiemu – dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Muzycznej – prowadzenie Szkoły na kolejne 5 lat. W pierwszym punkcie porządku obrad pan inż. Tadeusz Julke, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprezentował sprawozdanie za I półrocze. Następnie Starosta Toruński przedstawił informację o wykonaniu budżetu powiatu toruńskiego za I półrocze 2011 r. Skarbnik Powiatu, pani Danuta Jabłońska–Drążela przedstawiła zmiany do: budżetu na 2011 rok, do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2011 w ramach środków PFRON. Radni zapoznali się również ze statutem Związku Powiatów Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz zasadami reprezentacji powiatu toruńskiego w Związku Powiatów. Na koniec radni przyjęli zmiany do Statutu Powiatu Toruńskiego mające na celu dostosowanie Statutu do przepisów ustawy o finansach publicznych. 6 października br. radni zebrali się na XI Sesji. Na początek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, pan Waldemar Bartkowiak przedstawił informację nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w I półroczu 2011 roku. Następnie radni z uwagą wysłuchali informacji Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pana Jana Krajewskiego o działalności domów pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku. Na zakończenie bloku informacyjnego Wicestarosta Toruński pan Dariusz Meller przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminów. Następnie radni przeszli do debaty nad projektami uchwał. W toku dyskusji i w wyniku przeprowadzonych głosowań przyjęto zmiany do budżetu na 2011 rok, zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 oraz zmiany do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Na zakończenie, w związku z przejściem na emeryturę, podziękowania radnym oraz najbliższym współpracownikom złożył długoletni pracownik Starostwa pan Marian Jaworski. Iwona Wnuczyńska, Agnieszka Lipińska Biuro Rady

www.powiattorunski.pl
Ćwiczyliśmy – na wszelki wypadek W środowe popołudnie 07.09.2011 w siedzibie Nadleśnictwa Dobrzejewice odbyło się podsumowanie trzydniowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, które trwały przez trzy dni na terenie całego powiatu toruńskiego. Zorganizowane przez powiat ćwiczenia miały na celu przetestowanie i usprawnienie współpracy administracji samorządowej oraz służb, straży i inspekcji w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu, nasze jednostki organizacyjne oraz Państwowa i Ochotnicze Straże Pożarne, Ratownictwo Medyczne, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Policja, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz wszystkie osoby, które w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej mają do spełnienia istotne zadania. W każdej z gmin powiatu toruńskiego zainscenizowaliśmy inną sytuację kryzysową. Powiatowy i gminne zespoły zaSymulacja zagrożenia ptasią grypą rządzania kryzyso– Mierzynek wego miały więc okazję sprawdzić się w działaniu na rzecz ochrony ludności i zabezpieczenia mienia w warunkach zagrożenia: ● w gminie Łysomice odbyła się symulacja katastrofy komunikacyjnej – karambolu 4 samochodów, z których jeden z nich stanął w płomieniach, a w pozostałych byli ranni, ● gmina Lubicz dawała przykład jak radzić sobie w przypadku wykrycia ogniska ptasiej grypy: Powiatowy Lekarz Weterynarii pani Dorota Stankiewicz objaśniała szczegółowo zasady organizowania stref zapowietrzonych i zagrożonych, a pracownicy gminy, OSP, wodociągów i innych służb pokazali jak zorganizować i obsługiwać śluzy odkażające, ● miasto i gmina Chełmża napotkały na sytuację zagrożenia radiacyjnego i zorganizowały w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chełmży punkt zabiegów sanitarnych, w którym prowadzono zabiegi odkażające oraz dystrybucję tabletek jodku potasu w SP w Kończewicach,

● pracownicy służb ratowniczych i leśnych ćwiczyli gaszenie pożaru w lasach na terenie gmin Wielka Nieszawka oraz Obrowo, ● dyrektor ZS w Rzęczkowie gm. Zławieś Wielka otrzymała telefon o podłożeniu w szkole ładunku wybuchowego – była więc okazja, by przećwiczyć ewakuację szkoły oraz współdziałanie OSP, PSP oraz policyjnej grupy rozpoznawczej w tego typu sytuacji, ● tuż po zakończeniu akcji kolejna ewakuacja odbyła się w SP w Pigży gm. Łubianka – tam w szkole pojawiła się nieznana substancja chemiczna oraz zadymienie Alarm bombowy w ZS w Rzęczkowie i wezwano policję oraz strażaków wyposażonych w sprzęt do usuwania zagrożeń chemicznych, ● gmina Czernikowo pokazała jak przeprowadzić akcję kurierską w przypadku konieczności natychmiastowej mobilizacji żołnierzy rezerwy. Po zakończeniu zaplanowanych działań przedstawiciele wszystkich samorządów oraz służb spotkali się w siedzibie Nadleśnictwa Dobrzejewice, by „na gorąco” podsumować całą akcję. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, więc my także nabieramy doświadczenia. Na szczegółowe wnioski przyjdzie czas po wnikliwej analizie raportów przedstawionych przez uczestników ćwiczeń, jednak z całą pewnością tego typu akcje pozwalają sprawdzić się w działaniu w sytuacji zagrożenia, przetestować obowiązujące procedury, znaleźć słabe punkty w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratunkowych i w rezultacie przygotować się do jak najsprawniejszego przeprowadzenia ich w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Agnieszka Niwińska Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

Symulacja pożaru lasu – Smogorzewiecwww.powiattorunski.pl


Stoisko powiatu toruńskiego najlepsze w województwie! Powiat toruński otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na najciekawsze stoisko podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej, które odbyły się w ostatni weekend sierpnia w Chełmnie! Powiatowy namiot stylizowany był w tym roku na wiejską karczmę, wyposażoną w drewniane stoły i ławy, glinianą i cynową zastawę oraz siano dla zmęczonych podróżnych. Pyszne jadło – w tym oryginalne, regionalne specjały – serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze. Tych, którzy zawitali do „Karczmy Nawrzańskiej” bawili muzykanci z Osieckiej Kapeli Weselnej i śpiewacy z Teatru im. Julii Procherowej ze Skrzypkowa. Skoczne rytmy tradycyjnych i biesiadnych piosenek ludowych powodowały, że goście zatrzymywali się by zanucić znane melodie lub dawali się porwać do tańca! Karczma oferowała jednak nie tylko uciechy dla ciała – Starostwo Powiatowe w Toruniu od lat dokłada starań, by stoiska promocyjne miały także walor edukacyjny: dwa lata temu prezentowaliśmy ciekawe dzieje dworków i pałaców powiatu toruńskiego, w zeszłym roku tematem przewodnim były tradycje młynarskie naszego regionu. W tym roku odwiedzający nasze stoisko podziwiali wystawę prezentującą dzieje karczmarstwa i wiele ciekawostek związanych z pracą karczmarzy w dawnych czasach. Gratką dla regionalistów i miłośników historii była z pewnością ta część wystawy, gdzie można było zobaczyć karczmy naszego powiatu na reprodukcjach starych widokówek z kolekcji Wicestarosty Toruńskiego, pana Dariusza Mellera. Wszystkie te wysiłki zostały w tym roku docenione przez komisję konkursową, która przyznała powiatowi toruńskiemu pierwsze miejsce w konkursie. Drugie otrzymała Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na soli”, a trzecie powiat wąbrzeski. Od wczesnych godzin porannych na chełmińskim rynku trwała krzątanina, jeden po drugim pojawiały się kolorowe namioty, a w nich dożynkowe dekoracje. Wojewódzkie uroczystości dożynkowe rozpoczęła tradycyjnie msza święta, po której korowód dożynkowy przeszedł na rynek pod główną scenę, którą udekorowały wieńce – symbol święta plonów. Marszałek Piotr Całbecki z rąk Starostów Dożynek, państwa Teresy i Jana Wałachowskich z Brąchnówka, gm. Chełmża, otrzymał chleb wypieczony z mąki z tegorocznego zbioru. Kolejne akcenty z powiatu toruńskiego pojawiły się na scenie chwilę później. Wśród rolników nagrodzonych odznakami Zasłużony dla Rolnictwa było czworo reprezentantów naszego powiatu, jedną z laureatek plebiscytu Gazety Pomorskiej „Nasz Sołtys” została pani Alicja Glaszka – sołtys Nawry, gm. Chełmża, a nagrodę za najciekawsze stoisko promocyjne odebrał z rąk Wojewody Ewy Mes Starosta Toruński Mirosław Graczyk wraz z Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu Malwiną Rouba. Gdy opadły konkursowe emocje na scenę wkroczyli artyści, którzy w tym roku zabra-

li nas w egzotyczną podróż daleko od naszych rodzimych ludowych klimatów. Artyści w wielobarwnych, połyskujących cekinami lub zachwycających misternym haftem strojach tańczyli w rytm muzyki wygrywanej na bębnach, dzwonkach lub piszczałkach. Całodzienną zabawę uwieńczył koncert gwiazdy wieczoru Stoisko powiatu toruńskiego na Dożyn– zespołu Bad Boys kach Województwa Kujawsko-PomorBlue. W przyszłym skiego zdobyło pierwsze miejsce! roku Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w Kruszwicy – już dziś zapraszamy! Serdecznie dziękujemy: ● Kapeli z Osieka – za muzykę, która porywała do tańca, ● Panu Michałowi Kokotowi, który był nieocenionym wodzirejem, ● Śpiewakom Teatru ze Skrzypkowa, których było słychać na całym rynku, ● Paniom z KGW w Nawrze, którym zawdzięczamy bogate menu naszej karczmy, ● Piekarni państwa Polikowskich z Chełmży – za podarowanie chleba, ● Restauracji “Oberża” z Torunia – za wypożyczenie mebli, dzięki którym udało się zamienić nasz namiot w prawdziwą wiejską karczmę oraz ● Tartakowi z Brąchnowa i DPS w Browinie – za drewniane elementy, które wzbogaciły wystrój stoiska. Agnieszka Niwińska Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

www.powiattorunski.pl
O metropolii z sąsiadami 23 września 2011 r., z inicjatywy Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, odbyło się spotkanie samorządowców dotyczące planów utworzenia obszaru metropolitalnego w województwie kujawsko-pomorskim. Na spotkanie, poza Starostą Toruńskim i Prezydentem, przybyli Marszałek Piotr Całbecki, Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski, Burmistrzowie Aleksandrowa Kujawskiego, Chełmży, Ciechocinka, Gniewkowa, Kowalewa Pomorskiego oraz Solca Kujawskiego i Wójtowie gmin Chełmża, Ciechocin, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Rojewo, Raciążek, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka. Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności zapoznali się z założeniami, które przyświecały planowaniu obszarów metropolitalnych, a następnie z dotychczasowymi działaniami, zmierzającymi do utworzenia takiego obszaru, podejmowanymi przez województwo kujawsko-pomorskie. Przeanalizowano funkcjonalność planowanego obszaru w różnych wariantach przestrzennych. Zebrani jednomyślnie opowiedzieli się za propozycją budowania aglomeracji wspólnie z Bydgoszczą, proponując posze-

rzenie dotychczas rozważanych granic metropolii o sąsiednie gminy i zwrócili uwagę na fakt, że prognozy statystyczne wyraźnie wskazują na tendencje do osiedlania się w centrum województwa, co w naturalny sposób prowadzi do powstania obszaru metropolitalnego. Kolejne spotkanie, wspólnie z samorządami bydgoskimi, planowane jest jeszcze w tym roku w Solcu Kujawskim lub w Złejwsi Wielkiej, czyli w połowie drogi między Toruniem a Bydgoszczą.

Najlepszych wyróżniamy stypendiami 15 września 2011 r. Starosta Toruński Mirosław Graczyk wręczył stypendia naukowe 85 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z nich otrzymywać będzie stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie z Powiatowego Funduszu Stypendialnego od września do czerwca roku szkolnego 2011/2012. Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji i życzeń dla uczniów i ich rodziców oraz pedagogów. nie powiodło mogli poprawiać maturę w sierpniu. Łącznie w sesji poprawkowej zdawało 76 osób – najczęściej poprawiany był egzamin z matematyki. Problemów z rozwiązaniem zadań nie mieli na pewno najlepsi tegoroczni absolwenci z Zespołu Szkół w Chełmży – Krystyna Kwiatkowska i z Zespołu Szkół, CKU w Gronowie – Mateusz Ciesielski. Szkoła średnia już za nimi, a jakie mają plany na przyszłość?... Mateusz Ciesielski: „Co dalej? Sam chciałbym to wiedzieć. Chciałbym iść na studia, tylko nie bardzo

Wręcznie stypendiów Starosty Toruńskiego

Warto przypomnieć, że Powiatowy Fundusz Stypendialny powstał w 2001 r. z inicjatywy radnych powiatu toruńskiego. Stypendia z Funduszu kierowane są do uczniów z powiatu toruńskiego, którzy osiągają średnią ocen co najmniej 4,75 i mają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Nabór wniosków o stypendia na kolejny rok szkolny nastąpi w czerwcu 2012 roku, a tegorocznym stypendystom z pewnością łatwiej będzie przygotowywać się do czekającej ich matury. W tym roku do egzaminów maturalnych przystąpiło 217 absolwentów liceów i techników z Chełmży i Gronowa. Egzaminy zdało w Chełmży 56% abiturientów, a w Gronowie ponad 48%. Ci, którym sięwww.powiattorunski.pl

Mateusz Ciesielski


wiem, w którym kierunku mam podążać… Chciałbym robić coś, co będzie dawało mi dużo satysfakcji i przyjemności, co zapewni mi dobrą przyszłość, odpowiedni byt mnie i mojej rodzinie. Tak, myślę o rodzinie. W tej kwestii jestem raczej tradycjonalistą – marzę, by postawić dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. Obecnie przebywam na obczyźnie. Może tu uda mi się znaleźć inspiracje? Podobno w życiu przychodzi taki czas, że się po prostu wie, co jest dla nas najbardziej odpowiednie, mam nadzieję, że i mnie taki moment czeka niedługo.” Krystyna Kwiatkowska: „Zamierzam studiować filologię germańską na UMK. Aktualnie pracuję w Gminnym Niepublicznym „Małym Przedszkolu” w Chełmży – to mój pierwszy tak duży kontakt z dziećmi. Dzięki życzliwości Dyrekcji i grona pedagogicznego lubię powracać tam każdego dnia i stawiać czoła nowym wyzwaniom. Następnie planuję krótki odpoczynek – korzystając z okazji wyjeżdżam „podszkolić” komunikatywność języka niemieckiego w rejon Alp Szwajcarskich (kanton niemiecki).”

Krystyna Kwiatkowska

Trzymamy kciuki za realizację planów i marzeń i życzymy wszystkim tegorocznym absolwentom powodzenia na nowej drodze życia, która rozpoczęła się dla nich za murami ukończonej właśnie szkoły.

Teresa Drążkowska Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

KRUS informuje Od 1 września 2011 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w drugim kwartale 2011 r. wyniosło 3.366,11 zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent i wynoszą one obecnie: ● 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 1.009,90 zł (przychody przekraczające tę kwotę

powodują zawieszenie prawa do renty socjalnej), ● 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.356,30 zł (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych), ● 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.376,30 zł (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych). Agnieszka Malińska Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Strategii Kasy Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy

Zławieś Wielka ma swoją telewizję! Gminne dożynki w Złejwsi Wielkiej, festyn w Przysieku czy ćwiczenie zarządzania kryzysowego w Rzęczkowie - te i wiele innych wydarzeń ma miejsce każdego dnia. Jeśli nie mieli Państwo okazji lub możliwości, by we wszystkich uczestniczyć, zapraszamy na stronę Zławieś Wielka TV! Idąc z duchem czasu, gmina Zławieś Wielka postanowiła uruchomić swoją telewizję internetową! Nowa telewizja nazywa się ZWW TV i działa na zasadzie kanału w serwisie YouTube.pl. W serwisie będzie można obejrzeć reportaże o mieszkańcach i ciekawszych wydarzeniach z życia gminy. Ponadto na kanale znajdą się filmy dokumentalne i przydatne informacje o zbliżających się wydarzeniach. Już teraz wchodząc na stronę ZWW TV obejrzycie

Państwo fragmenty koncertu carillonu przy nowo wybudowanej astrobazie, wspomnienie z gminnych dożynek czy relację z przedstawienia Antydepresyjnego Teatru Sławomira Mrożka. Polecamy i zapraszamy na www.youtube.com/user/UGZLAWIES! Piotr Młynarczyk Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej dział d/s promocji

www.powiattorunski.pl
POWIAT W UNII Pożegnanie z „Małgosią” Czy można narysować matematykę? Okazuje się, że tak! I można to było zobaczyć na własne oczy w piątek, 30 września, w czasie rozstrzygnięcia i uroczystego wręczenia nagród w III Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu – uczestniczę w ciekawych projektach”. Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Toruniu zaprosiło dzieci i młodzież powiatu toruńskiego do udziału w konkursie plastycznym z cyklu „Mieszkam w ciekawym miejscu”. W tym roku, w związku z zakończeniem Projektu „Z Małgosią po naukę”, realizowanego we wszystkich szkołach powiatu, konkursowe prace miały dotyczyć właśnie zajęć, które odbyły się w ramach tego Projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Idea powiatowego konkursu plastycznego w poprzednich latach okazała się strzałem w dziesiątkę. Wysoki poziom konkursu, profesjonalne jury i ciekawe nagrody – pozwalające laureatom rozwijać ich plastyczne talenty – spowodowały, że na adres Starostwa nadesłano setki prac! Ponieważ udział w tej artystycznej przygodzie okazał się tak dużym i ważnym przeżyciem zarówno dla uczniów i ich opiekunów jak i dla organizatorów oraz Jury, postanowiliśmy w tym roku wykorzystać to zainteresowanie, by wydobyć, dostrzec i ocenić to co najważniejsze, czyli efekty Projektu widziane oczami tych, dla których wszyscy pracowaliśmy przez wiele miesięcy przy realizacji zadań związanych z Projektem. Na rysunkach, plastelinowych wyklejankach, akwarelach, grafikach i wycinankach starsi oraz młodsi uczestnicy projektu utrwalili najciekawsze momenty zajęć matematycznych, ortograficznych, przyrodniczych

Pożegnanie z Małgosią i nasza maskotką - projektowym Misiemwww.powiattorunski.pl

i wielu innych oraz wrażenia z wyjazdów i pokazów, w których dzięki „Małgosi” mogli uczestniczyć. O tym że młodzi plastycy prezentują w swych pracach naprawdę wysoki poziom świadczy także fakt, że już po raz trzeci ich oceną zechciało zająć się profesjonalne Jury w osobach profesorów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: ● prof. dr kwal. II st. Bogumiły J. Rouba ● prof. art. mal. Lecha Wolskiego oraz ● prof. art. mal. Lecha Kubiaka. Jest rzeczą niespotykaną, że udało nam się stworzyć dzieciom i młodzieży szansę oceny ich prac przez tak profesjonalne gremium. Dla uczestników Konkursu taka opinia jest również bardzo ważna – najlepszym dowodem na to jest zainteresowanie Konkursem. Dla młodych ludzi, którzy z pasją przelewają swoje wrażenia na papier przy pomocy pędz-


li i kredek, ale także dla ich nauczycieli i rodziców, nagroda przyznana przez takie Jury jest potwierdzeniem wartości tego co robią i zachętą do rozwijania się w tym kierunku. Kto wie – może laureaci naszego Konkursu zasilą kiedyś szeregi studentów toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK…? Jury nie miało łatwego zadania: członkowie Komisji podkreślali niezwykłą różnorodność prac, ciekawe podejście do tematu, staranność wykonania i wyobraźnię plastyczną autorów. Obrady Jury były burzliwe, w końcu jednak udało się wypracować konsensus i wyłonić laureatów, którym przyznano równorzędne nagrody: I. kategoria wiekowa 6-9 (klasy 0-III szkoły podstawowej) Weronika Jarosińska, SP Sławkowo Wiktoria Wojciechowska, SP Górsk Zuzanna Światkowska, SP Sławkowo II. kategoria wiekowa 10-12 (klasy IV-VI szkoły podstawowej) Kamil Wiśniewski, SP Czernikowo Dominika Wernerowska, ZS nr 1 Lubicz Dominika Woźniak, SP Mała Nieszawka III. kategoria wiekowa 13 – 15 (gimnazjum) Tymoteusz Godurowski, ZS nr 1 Lubicz

Marcin Romanowski, ZS Łubianka Szymon Rapacki, ZS Łubianka. W związku z bardzo wysokim poziomem prac Komisja wraz ze Starostą Toruńskim zadecydowała również o przyznaniu wyróżnień i nagród pozaregulaminowych. Pełną listę laureatów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zakładce „wygraj z nami - nasze konkursy.” Największą atrakcją piątkowego spotkania w Starostwie był projektowy Miś – który był maskotką dwóch kolejnych projektów edukacyjnych – „Jasia” i “Małgosi”. Miś przybył na uroczystość by pożegnać się z dziećmi, pomóc we wręczaniu nagród i pokroić wielki lodowy tort, który osłodził chwile pożegnania. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w Konkursie i zaangażowanie w przygotowywanie prac konkursowych, a także wszystkim osobom, które - stojąc w cieniu – ciężko pracowały przy realizacji Projektu po to, by dzieci mogły uczyć się przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, korzystać z nowych książek i ćwiczeń, uczestniczyć w koncertach i pokazach. Tych, którzy nie mogli przybyć na wystawę pokonkursową zapraszamy do naszej galerii na www.powiattorunski.pl lub na ostatnią stronę naszego Miesięcznika. Agnieszka Niwińska Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

Coś się kończy, coś się zaczyna… Wraz z ostatnim dzwonkiem w technikach i zawodówkach powiatu toruńskiego dobiegły końca dodatkowe zajęcia dla uczniów. Po wakacyjnej przerwie, z pierwszym wrześniowym dzwonkiem zapowiadającym nowy rok szkolny, ruszyły przygotowania do nowego projektu, który ma pomóc uczniom skutecznie wystartować w wyścigu po dobrą pracę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od listopada 2010 roku przez siedem miesięcy, popołudniami, a nawet wieczorami, w weekendy czy ferie młodzież z Chełmży i Gronowa w ramach projektu „Wszechstronny absolwent na rynku pracy”: ● uczyła się obsługi wózków widłowych i magazynowania, ● artystycznie rzeźbiła w owocach i warzywach, poznawała tajniki sztuki barmańskiej i kelnerskiej), ● zdobiła paznokcie, ● układała kompozycje z kwiatów, ● przygotowywała się do zdania międzynarodowych certyfikatów z języków, ● tworzyła filmy, prezentacje, foldery reklamowe.

Jesienią 2011 roku, przy czynnym udziale pracodawców, rozpoczynamy nowy projekt. Zaplanowano szeroki wachlarz przydatnych zajęć. Od listopada br., uczniowie i uczennice ze szkół zawodowych powiatu będą mogli po godzinach zwykłej nauki rozwijać swoje praktyczne umiejętności. Projekt „Dobry zawód, dobry start”, do którego właśnie trwa rekrutacja, pomoże im stać się wszechstronnymi fachowcami, których poszukują pracodawcy. Wszystkie planowane zajęcia są darmowe. Ich realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez powiat toruński środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Andrzej Horniak Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

www.powiattorunski.pl
Będą uczyć się spawać we własnej pracowni 30 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa pozwalająca na rozpoczęcie przez powiat toruński realizacji w ZS CKU w Gronowie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym.” Celem projektu jest przekształcenie pomieszczeń warsztatowych w pracownie pozwalające na naukę spawania wraz z ich niezbędnym wyposażeniem. Dzięki temu uczniowie gronowskiego Zespołu Szkół będą mogli zdobywać cenne umiejętności oraz poszukiwany na rynku zawód spawacza.

Adaptacja została podzielona na 6 etapów, które obejmować będą m. in.: roboty rozbiórkowe i budowlano – remontowe, montaż instalacji wentylacyjnej, sanitarnej, cieplnej i wodociągowej oraz wykonanie instalacji wewnętrznych, a na koniec wyposażenie pomieszczeń pracowni spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym m.in. w kurtyny i stoły spawalnicze, prostowniki spawalnicze, stół ślusarski, szlifierki, szafy oraz gaśnice. Całkowita wartość projektu to ponad 938 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, wynosi 65% tej kwoty. Umowy na kolejne inwestycje podpisywały także gminy Chełmża oraz Czernikowo. Dzięki funduszom unijnym Zespół Szkół w Czernikowie powiększy się o budynek z aulą oraz salami do nauki muzyki i tańca na potrzeby działającej tam filii Szkoły Muzycznej, a przy Szkole Podstawowej w Zelgnie powstał dodatkowy piętrowy blok dydaktyczny z trzema klasami i biblioteką. Agnieszka Niwińska Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

PRZYJAZNY URZĄD Rada Pożytku już działa! 16 września br. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Toruniu po raz pierwszy zebrali się członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołani do swej roli uchwałą Zarządu Powiatu Toruńskiego. Skład Rady Pożytku określony został w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a uszczegółowiony w Uchwale Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie trybu powoływania członków i trybu działania Rady Pożytku. W związku z powyższym w skład Rady Pożytku weszli przedstawiciele Rady Powiatu Toruńskiego panie Agnieszka Janiaczyk–Dąbrowska i Agnieszka Jankierska–Wojda. Zarząd Powiatu Toruńskiego reprezentują pani Honorata Żeglarska i pan Dariusz Meller. Natomiast organizacje pozarządowej reprezentowane są przez: ● panią Stanisławę Stasieczek – przedstawicielkę Stowarzyszenia „Homo homini” z gm. Chełmża, prowadzącego działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promującego kulturę i dziedzictwa narodowe i działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, ● pana Zbigniewa Barcikowskiego, reprezentującego Uczniowski Klubu Sportowy „Sprint” w Grębocinie, gm. Lubicz, działający w obszarze kultury fizycznej i turystyki, ● pana Adama Lubińskiego, prowadzącego Ludo-

10

www.powiattorunski.pl

wy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Górsk gm. Zławieś Wielka, ● pana Dariusza Zagrabskiego, który jest przedstawicielem Ludowego Zespołu Sportowego w Steklinie gm. Czernikowo oraz ● pana Mieczysława Kasprowicza ze Stowarzyszenia Ekologicznego „ŹRÓDŁO”, które podejmuje działania związane z ekologią oraz prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Pan Mieczysław reprezentuje organizacje pozarządowe z gm. Obrowo. Pozostałe gminy naszego powiatu nie zgłosiły swoich kandydatów do Rady. Podczas spotkania Starosta Toruński wręczył Akty Powołania członkom Rady Pożytku, którzy spośród siebie dokonali wyboru Prezydium. Przewodniczącym Rady Pożytku został pan Adam Lubiński, Wiceprzewodniczącą – pani Stanisława Stasieczek, na-


tomiast Sekretarzem Rady została pani Agnieszka Jankierska-Wojda. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z samorządem powiatowym! Warto wiedzieć: Powiatowa Rada Pożytku Publicznego została powołana na wniosek organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego. Kadencja Rady trwa 2 lata od dnia powołania. Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady określa Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana została jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Ponadto Rada Pożytku ustaliła, iż w 2012 roku zaopiniuje projekt Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 oraz przedstawi uwagi do przekazanego na spotkaniu regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego”. Do zadań Rady Pożytku należy w szczególności: 1. opiniowanie projektu strategii rozwoju Powiatu,

2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. Karolina Wojno – stażystka Joanna Rybitwa Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

KULTURA Tradycyjnie w Osieku – Jarmark i Przegląd Kapel Weselnych 20 sierpnia 2011 roku nad jeziorem w Osieku n/Wisłą, odbyły się dwie niepowtarzalne imprezy – Jarmark Tradycyjnych Zawodów i V Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej. Na Jarmarku talentami zabłysnęli m. in. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/W, prezentując malowane i wyklejane obrazy, kompozycje krawieckie i inne wyroby rękodzieła. Asortyment na jarmarcznych straganach był jednak znacznie większy: Katarzyna Popławska z Silna gm. Obrowo oferowała wypieki domowe, Koło Gospodyń Wiejskich “Jagna” z Tłuchowa konfitury z dyni, przetwory, pączki z dyni, domowej roboty lek na przeziębienie i ręcznie robioną biżuterię, a Ryszard Mątowski z Czernikowa ozdoby ogrodowe z drewna. Kupujący zachwycali się haftowanymi serwetkami i obrusami Zofii Słupczewskiej z Osieka n/W oraz Lucyny Malinowskiej i Ireny Kopczyńskiej z gm. Bobrowniki. U Mieczysława Kopczyńskiego i Tadeusza Lewandowskiego z gm. Bobrowniki można było zaopatrzyc się w miód i artykuły pszczelarskie oraz rzeźby w drewnie. Odwiedzający Jarmark podziwiali także wyroby kowalstwa artystycznego w wykonaniu Bartosza Bednarskiego z gm. Tłuchowo, stroje ludowe Heleny Sztankowskiej z gm. Lipno oraz malarstwo i ręcznie robioną biżuterię

Patrycji Bezrudczyk i jej córek z Osieka n/W. Wystawcom i osobom odwiedzającym jarmark przygrywały: Zespół Pieśni Ludowej “Kawęczynianki” z Kawęczyna, Zespół Seniorów z Czernikowa oraz młode artystki, śpiewające piosenki ludowe – Julia z Brzeźna, Patrycja i Marta z Maliszewa, Klaudia i Ola z Komorowa – w strojach ludowych uszytych przez Helenę Sztankowską. O godz. 16:00 prowadzący imprezę Michał Kokot wraz z Piotrem Murszewskim, Prezesem LGD, Wójtem Andrzejem Wieczyńskim, Starostą Toruńskim Mirosławem Graczykiem oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bartoszem Szymańskim i Radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Janem Wadoniem, uroczyście otworzyli V Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej.

www.powiattorunski.pl

11


Akordeony, klarnety, saksofony czy też skrzypce, harmonijki i perkusje po raz kolejny zauroczyły przybyłych na Przegląd mieszkańców całej Ziemi Dobrzyńskiej. Żywe dźwięki instrumentów, któZwycięzcy Przeglądu - Kapela Wesel- re niegdyś można na z Osieka było usłyszeć na co dzień, a także na weselach i majówkach, dziś zostały zastąpione elektronicznymi melodiami, które wprowadzają zupełnie nowe trendy w muzyce. Jednakże od kilku lat docenia się tradycyjne brzmienie „żywych” instrumentów, które przypominają cenną twórczość muzyczną naszych przodków. W tegorocznym Przeglądzie trwającym do późnych godzin wieczornych udział wzięły następujące kapele: ● „Kapela Piotra z Morgowa” z gm. Ciechocin, ● „Kapela Argalskich z Trąbina” z gm. Bzurze, ● „Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich” z gm. Obrowo, ● „Kapela Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego, ● „Wiarusy” z gm. Wielgie, ● „Kapela Pawła od Serca” z gm. Obrowo i gm. Lubicz,

● „Osiecka Kapela Weselna przy Wiśle” z gm. Obrowo, ● „Kapela Sami Swoi” z gm. Rypin, W trakcie Przeglądu trwał konkurs publiczności na najlepszą kapelę tej edycji. Największe uznanie publiczności i 103 głosy zdobyła nowopowstała „Osiecka Kapela Weselna” prowadzona przez Michała Kokota, na którego ręce trafił puchar ufundowany przez Starostę Toruńskiego Mirosława Graczyka. Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosowana została nagroda książkowa w postaci albumu Ziemi Dobrzyńskiej – „Piękna nieznajoma”, ufundowana przez LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe z Dobrzynia nad Wisłą. Nagroda trafiła do Pani Grażyny Piaseckiej z Torunia. Jarmark został zorganizowany przez LGD, jako podsumowanie projektu pn. “Tradycyjne zawody”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Imprezą towarzyszącą był V Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej, współorganizowany przez Urząd Gminy w Obrowie, GOK w Obrowie, Starostwo Powiatowe w Toruniu, DPS „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, ŚDS w Osieku nad Wisłą, OSP w Osieku nad Wisłą i Osieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej w Osieku nad Wisłą. Marzena Słupczewska Urząd Gminy w Obrowie

Zabytki i muzyka Trzy niezwykłe wydarzenia kulturalne odbyły się w Chełmży. Pierwszym z nich była wycieczka po Konkatedrze Św. Trójcy. Oprowadzającym był Marian Dorawa, znawca bogatej historii chełmżyńskiego kościoła oraz autor wielu publikacji na temat świątyni i jej zabytków. Chętnych na wycieczkę w odległe czasy nie zabrakło, a Marian Dorawa włożył w swój wykład, jak zawsze serce i z pasją opowiadał o wielkich mistrzach krzyżackich, bł. Jucie, biskupach chełmińskich oraz sławnych artystach, którzy wielokrotnie pracowali na rzecz chełmżyńskiego kościoła.

Miłośnicy historii mieli okazję poznać tajemnice chełmżyńskiej konkatedry

Drugim wydarzeniem o emocjonującym charakterze był I Koncert Organowy w wykonaniu Alfonsa Dorawy organisty z chełmżyńskiej świątyni, który ponad 50 lat gra w naszym mieście. Można było usłyszeć utwory m.in. takich artystów, jak: J. S. Bach czy

12

www.powiattorunski.pl

W. A. Mozart. Ci, którzy byli na koncercie usłyszeli, „do czego zdolne są” chełmżyńskie organy, które na co dzień i w niedzielę używane są tylko podczas spokojnych i melodyjnych pieśni kościelnych. W trakcie koncertu zagrały wszystkie piszczałki, a Alfons Dorawa, podobnie jak jego brat Marian, pokazał swój kunszt w pełnej krasie, co zostało nagrodzone bardzo długimi owacjami na stojąco. Trzecim punktem był Koncert Muzyki Chrześcijańskiej w wykonaniu chełmżanina Roberta Kasprowicza wraz z zespołem. Wydarzenie miało miejsce w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury i podobnie cieszyło się sporą liczbą słuchaczy i miłośników takiego repertuaru. Organizatorami tych trzech wydarzeń kulturalnych był Urząd Miasta w Chełmży, parafia oraz biblioteka. Tekst i fotografie: Marcin Seroczyński


TURYSTYKA Nasze zgłoszenie w pierwszej trójce Kapituła konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny 2011” Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w skład której weszli przedstawiciele K-POT, Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Organizacji Turystycznych spośród nadesłanych w tegorocznej edycji zgłoszeń wyłoniła trzy najlepsze produkty turystyczne Kujaw i Pomorza. Otrzymały one tym samym nominację do ogólnopolskiego etapu konkursu. Miejsce na podium zajęło między innymi funkcjonujące na terenie powiatu toruńskiego Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Serdecznie gratulujemy!!! Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa ze względu na specyficzną tematykę należy do prawdziwych unikatów nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju. Większość przewodników turystycznych podaje, że jedyną w Polsce placówką muzealną ukazującą historię produkcji papieru jest Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Jednakże mało kto wie, że w niewielkiej wsi Grębocin pod Toruniem znajdziemy bardzo podobne muzeum, w którym od kilku lat eksponowane są interesujące zbiory z związane z papiernictwem i drukarstwem. Wyjątkowa jest także forma prezentowania kolekcji – muzeum stawia na całoroczne, interaktywne warsztaty edukacyjne.

Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie mieści się w zabytkowym wnętrzu

Muzeum, które otwarte jest dla zwiedzających przez cały rok, składa się z trzech działów: piśmiennictwa, drukarstwa i papiernictwa. Osoby zainteresowane historią produkcji papieru i pergaminu, średniowiecznymi skryptami i technikami drukarskimi z różnych zakątków świata, z pewnością wyjdą z muzeum usatysfakcjonowane. Wśród eksponatów, których liczba jest systematycznie powiększana, można znaleźć oryginały oraz repliki pras drukarskich i papierniczych. Tajemnicze, średniowieczne mury skrywają bardzo rzadki dziś sprzęt introligatorski o osobliwie brzmiących nazwach jak korektorka czy nitownica. Dla tych, którzy chcą własnoręcznie wyprodukować papier lub spróbować pisania gęsim piórem – muzeum przygotowało ciekawe warsztaty praktyczne, które dziś stanowią esencję nowoczesnego i przyjaznego muzeum. Obiekt zasługuje na uwagę również ze względu na niecodzienną siedzibę – zajmuje budynek dawnego, średniowiecznego kościoła pw. św. Teresy, wzniesionego jeszcze przez Krzyżaków za czasów ich panowania na tych terenach. Przed kilkoma laty gotycka świątynia została gruntownie odrestaurowana i zaadaptowana na cele muzealne. Dziś stanowi doskonały przykład wzorowej rewitalizacji i konserwacji zabytku. Zgłoszenie, dokonane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, odniosło wielki sukces w kujawsko-pomorskiem. Poza Muzeum w Grębocinie, w regionie najlepsze okazały się: Exploseum – centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg oraz Silverado City – miasteczko westernowe. W finale ogólnopolskim wyżej wymieniona trójka powalczy o certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (wyniki w październiku). Przypominamy, iż Certyfikaty Ogólnopolskie mają już: Planetarium w Toruniu (2010), „Wenecka Noc z Parowozami” (2009), Fort IV z Torunia (2009 ), „Chełmno – miasto zakochanych” (2008), „Żywe Muzeum Piernika” (2008) i Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (2004). Przemysław Mazurek Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich

www.powiattorunski.pl

13


SPORT „Gramy razem - Zławieś Wielka 2011” Takiego turnieju w naszym powiecie jeszcze nie było! W sobotę 24 września na przepięknym kompleksie sportowym Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej rozegrano turniej piłkarski, w którym udział wzięły drużyny: Parlamentarzystów, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Gminy Zławieś Wielka, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Rywalizacja, w której gościła głównie zabawa i szacunek dla przeciwnika, widoczna była od pierwszego już spotkania. Warto było podjąć każdą piłkę, gdyż na zwycięzców czekały cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. W każdej z drużyn obowiązkowo musiała występować jedna kobieta, co zdecydowanie uatrakcyjniło rozgrywki i wyrównało poziom spotkań, które obfitowaRywalizacja była zacięta - nie było straconych piłek ły zarówno w piękne bramki, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Na zakończenie Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, wraz ze Starostą Toruńskim Mirosławem Graczykiem podziękowali uczestnikom za udział i wręczyli pamiątkowe wyróżnienia. Po rozdaniu nagród nastąpił miły akcent ze strony wszystkich drużyn, które przekazały je na rzecz Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej. Turniej ten dla naszej powiatowej drużyny był swego rodzaju eksperymentem – po raz pierwszy razem Radni IV kadencji zagrali z Pracownikami Starostwa. W składzie znaleźli się: Honorata Żeglarska, Agnieszka Janiaczyk–Dąbrowska, Agnieszka Jankierska-Wojda, Andrzej Siemianowski, Mirosław Graczyk, Dariusz Meller, Wiesław Kazaniecki, Mirosław Nawrotek, Jarosław Pikus, Michał Ramlau, Cezary Strąkowski, Andrzej Walczyński, Tomasz Piotrkowski,

Dominik Gredecki, Artur Stankiewicz. Wyniki spotkań świadczą o braku zgrania drużyny, ale cóż się dziwić, zagraliśmy w takim składzie tylko raz. Kolejny turniej, choć tym razem koszykarski, zaplanowany został na 5 listopada i właśnie ten czas planujemy uwieńczyć wspólnym sukcesem. Tabelę wyników meczów grupowych znajdą Państwo na naszej stronie www.powiattorunski.pl w zakładce „sport”. Do półfinałów zakwalifikowały się drużyny Parlamentarzystów, Gminy, Uczniów oraz Nauczycieli. A oto wyniki: Półfinały: ● Uczniowie 1:1 Nauczyciele (J. Niewiemska, W. Murawski; karne dla nauczycieli) ● Parlamentarzyści 2:0 Gmina (M. Jóźwicki, R. Jabłoński) Finał: ● Nauczyciele 0:2 Parlamentarzyści (R. Jabłoński) Wielkie podziękowania należą się Organizatorom Turnieju, Dyrekcji Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej oraz wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie tej imprezy oraz sponsorom: firmom Mat-Bud, Marwit, Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Urzędowi Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz Zespołowi Szkół w Złejwsi Wielkiej. Tekst: Artur Stankiewicz Zdjęcia: Adam Walczak

Reprezentowali powiat przy stole

Gabriela Trzymkowska, Sławomir Trzymkowski, Danuta Chylicka

14

W dniach 18-19 czerwca 2011 r. w miejscowości Wiechlice koło Szprotawy odbyła się XII edycja Indywidualnych Mistrzostw Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym.

www.powiattorunski.pl

Nie zabrakło na nich reprezentacji naszego powiatu, a stanowili ją Danuta Chylicka z Czernikowa, Gabriela Trzymkowska z Łubianki oraz Sławomir Trzymkowski z Łubianki. Szóste miejsce w kategorii Kobiety Open zajęła Danuta Chybicka, Gabriela Trzymkowska uplasowała się tuż poza pierwszą dziesiątką. Sławomir Trzymkowski wystartował w kategorii „Mężczyźni do lat 40” i zajął cenne piąte miejsce. Gratulujemy! Tekst: Artur Stankiewicz Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego Zdjęcie: Danuta Chylicka


Wystartowaliśmy w Józefowie Dnia 20 września 2011 roku w przepięknym miejscu nad jeziorem w Józefowie, w gminie Lubicz odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zawody sportowe organizowane w ramach działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego: Indywidualne Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Indywidualne Biegi Przełajowe

Trasy oraz wszelkie dodatkowe atrakcje zostały przygotowane przez panów Kazimierza Smolińskiego - Sołtysa wsi Młyniec II, Józefa Szemraja Prezesa KS „Jeziorak” Józefowo, Kazimierza Poskarta, Mariusza Szymańskiego KS „Saturn” Młyniec oraz Zbigniewa Barcikowskiego, Radnego Gminy Lubicz. Piękna oprawa oraz sprawnie przeprowadzone zawody wzbudziły zachwyt nie tylko samych zawodników, ale również ich opiekunów. Serdecznie dziękujemy za współpracę, pomoc organizacyjną i liczymy,

że w przyszłym roku zawody te uda nam się również zorganizować w tym pięknym zakątku gminy Lubicz. Na podium w poszczególnych kategoriach stanęli: Szkoły podstawowe dziewczęta: 1. Sandra Bukowska – SP Nr 2 Chełmża 2. Zuzanna Jedynak – SP Nr 5 Chełmża 3. Patrycja Ratajczak – SP Nr 5 Chełmża, Kinga Opatrzyk – SP Osówka Szkoły podstawowe chłopcy: 1. Mikołaj Olkiewicz – SP Dobrzejewice 2. Michał Kubacki – SP Makowiska 3. Maciej Rutkowski – SP Obrowo Gimnazja dziewczęta: 1. Paula Sadzikowska – Gimnazjum Nr 1 Chełmża 2. Natalia Jaworska – Gimnazjum nr 1 Chełmża 3. Julia Wasilewska – Gimnazjum Dobrzejewice Gimnazja chłopcy: 1. Krystian Pawłowski – Gimnazjum Lubicz Górny 2. Adrian Chylewski – Gimnazjum Dobrzejewice 3. Sebastian Domżalski – Gimnazjum Lubicz Górny Tekst: Artur Stankiewicz Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego Zdjęcia: Danuta Chylicka

Nasza multimedalistka znowu na podium! Już do 6 lat w Gorlicach, mieście położonym na południu Polski, na północnej granicy Beskidu Niskiego odbywają się Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych i Radnych. Tylko pierwszego roku na tej wielkiej imprezie sportowej zabrakło przedstawicieli naszego powiatu. Od pięciu już lat stałą uczestniczką turnieju jest reprezentantka gminy Czernikowo i powiatu toruńskiego pani Danuta Chylicka.

Kolekcja trofeów pani Danuty Chylickiej jest już imponująca!

Start nie jest taki prosty, zawodnik bierze udział w 6 konkurencjach (dart, tenis stołowy: indywidualny i mix, badminton: indywidualny i mix, pływanie: styl dowolny oraz klasyczny, strzelanie z KBKS, samochodowa próba sprawności), których podsumowanie daje pełny obraz zmagań poszczególnych zawodników. W klasyfikacji na najbardziej wszechstronną zawodniczkę 2007 roku pani Danuta Chylicka zajęła 5 miejsce z 45 punktami (zwyciężczy-

ni uzyskała 49 punktów). W 2008 roku pani Danuta Chylicka była już na pierwszym miejscu z 53 punktami. W kolejnym roku nasza zawodniczka stanęła ponownie na podium, tym razem zajmując 2 miejsce z 56 punktami (pierwsze miejsce 60 punktów). Piąte Mistrzostwa zakończyły się dla pani Danuty Chylickiej trzecim miejscem na podium 51 punktów (pierwsze miejsce 58 punktów). W tegorocznych Mistrzostwach pani Danuta Chylicka nie pozostawiła swoim rywalkom żadnych złudzeń, w wielkim stylu powróciła ponownie na złote miejsce podium z 62 punktami. Serdeczne gratulacje! Dziękujemy za godne reprezentowanie naszego powiatu, tak znakomite wyniki i życzymy utrzymania Mistrzowskiego tytułu przez wiele długich lat. Artur Stankiewicz

www.powiattorunski.pl

15


Prace Laureatów III Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Mieszkam w ciekawym miejscu – – uczestniczę w ciekawych projektach”

2

1

3

5

4

6

8

7

9 Opisy zdjęć na stronie 2

Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you