Issuu on Google+


2 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruƒ telefony do poszczególnych wydzia∏ów: kancelaria: 056 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. 056 662 88 00, starostwo@powiattorunski.pl, m.graczyk@powiattorunski.pl, d.meller@powiattorunski.pl Sekretarz Powiatu – tel. 056 662 88 04, sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. 056 662 88 05, skarbnik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich – tel. 056 662 88 51, 056 662 88 53, promocja@powiattorunski.pl integracja@powiattorunski.pl, fundusze@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – 056 662 88 11, Kadry – tel. 056 662 88 26 Biuro Rady – tel. 056 662 88 21, 22 biurorady@powiattorunski.pl Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – tel. 056 662 88 13, 056 662 88 06, org@powiattorunski.pl Wydzia∏ Finansowy – tel. 056 662 88 32 - 35, finanse@powiattorunski.pl Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych – tel. 056 662 88 40 - 44, edukacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami – tel. 056 662 88 80, fax 056 662 88 82 geodezja@powiattorunski.pl, mienie@powiattorunski.pl podgik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Ârodowiska – tel. 056 662 88 56 - 60, srodowisko@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Prawo Jazdy – ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, tel. 056 660 83 00 wewn. 241, 242 komunikacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Rejestracja Pojazdów – ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, tel. 056 660 83 00 wewn. 258, 259 Wydzia∏ Architektury i Budownictwa – Toruƒ, ul. Dekerta 24 – tel./fax 056 661 17 05 architektura@powiattorunski.pl

W numerze: ˚yczenia Âwiàteczno-Noworoczne 3 Bud˝et powiatu toruƒskiego na 2010 rok 3 Zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym 4 Maluszki z Papowa Toruƒskiego ju˝ majà przedszkole 4 Akcja „Klucz do mojego miasta” w powiecie toruƒskim 5 Druga pe∏nowymiarowa sala gimnastyczna w gminie ¸ysomice 5 Olimpijskie zmagania w Gronowie 6 Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza ju˝ po przeprowadzce 6 ZakoƒczyliÊmy projekt – podsumowaliÊmy rezultaty 7 Nowe projekty unijne 8 WokaliÊci w Êwiecie Niemena i Grechuty 9 Âw. Cecylia Êpiewa ju˝ od 140 lat! 9 Znamy ju˝ laureatów konkursu „Mieszkam w ciekawym miejscu”! 10 Jesieƒ, s∏ota, idzie zima, idà Êwi´ta… 11 Dochody wspó∏ma∏˝onka w oÊwiadczeniu majàtkowym 12 ˚ó∏tym szlakiem przez Z∏otori´ do Brzozówki 13 Jesienià zawsze zaczyna si´ sportowy rok szkolny 14 10-lecie sportu w Powiecie Toruƒskim 15

Nasza ok∏adka:

Miesi´cznik Samorzàdowy „Powiat Toruƒski” nak∏ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruƒ tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89 e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl Prosimy o przesy∏anie swoich uwag i propozycji na powy˝szy adres. Redakcja w sk∏adzie: Agnieszka Niwiƒska (redakcja numeru), Malwina Rouba, Teresa Drà˝kowska, Irena Szewczuk, Andrzej Horniak, Artur Stankiewicz. Zdj´cia sà w∏asnoÊcià Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graficzny i sk∏ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl Druk: Artis Poligrafia

www.powiattorunski.pl

Ok∏adka przód: Ok∏adka ty∏: Prace laureatów konkursu plastycznego; 1- Zofia Or∏owska, 2- Martyna M∏odzianowska 6 lat, 3- Agnieszka Ry∏owicz 13 lat, 4- Maciek Kosicki 11 lat, 5- Tomasz Solarski 15 lat, 6Monika Gronczewska 12 lat, 7- Paula Rumin 11 lat, 8- Adrianna Antonik 13 lat, 9- Paulina Lisiecka 8 lat


3  w i ´t a B o ˝ eg o N ar o dz en i a to cz a s m i ∏ o Ê ci , do b ra i ˝y c zl i w o Ê ci . N i ec h a tm o sf er a ty c h  wi àt z o s ta n i e z n a m i j ak n a j d ∏ u ˝e j , n i e ch u m o c ni n a sz à n ad zi ej ´ na s p e ∏ ni en i e na j s kr y t s zy ch m a r ze ƒ. N i e c h Ro k 2 0 1 0 b ´ d zi e ro k i e m d o b r yc h p o m y s∏ ó w , t r a f ny c h de c y z j i o r a z s u k ce s ó w w m i a r ´ o c z ek i w aƒ . Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego Andrzej Siemianowski

Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk

Toruƒ, Bo˝e Narodzenie 2009 r.

AktualnoÊci Bud˝et powiatu toruƒskiego na 2010 rok W przyj´tym bud˝ecie dochody powiatu w 2010 roku planowane sà na poziomie 61 779 640 z∏. Natomiast wydatki okreÊlono w wysokoÊci 71 285 269 z∏. Na wydatki bie˝àce przewidziano 53 675 916 z∏ (75%), a na wydatki majàtkowe 17 609 353 z∏ (tj. 25 %). Deficyt bud˝etowy wyniesie 9.505.629 z∏ i pokryty zostanie nadwy˝kà Êrodków z lat ubieg∏ych (w kwocie 2.083.300 z∏) emisjà obligacji komunalnych na kwot´ 3.600.000 z∏ oraz kredytem bankowym inwestycyjnym (w kwocie 3.822.329 z∏). Przy czym kredyt bankowy w trakcie realizacji bud˝etu zostanie zastàpiony Êrodkami zewn´trznymi pozyskanymi z ró˝nych êróde∏. W proponowanym bud˝ecie planuje si´ rezerwy na ∏àcznà kwot´ 710.000 z∏. W strukturze dochodów najwy˝szà pozycj´ zajmuje subwencja – 39% ogó∏u dochodów. Dochody w∏asne – to prawie 39% dochodów, na które sk∏adajà si´ Êrodki z podatków bezpoÊrednich, gospodarowania mieniem, dochody przewidziane na finansowanie inwestycji drogowych, oraz dochody komunikacyjne. Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono na poziomie nieco ponad wp∏ywy rzeczywiste roku 2009. Dotacje celowe stanowià 16% dochodów. W strukturze wydatków zdecydowanà wi´kszoÊç poch∏onà te zwiàzane z realizacjà us∏ug w sferze oÊwiaty, pomocy spo∏ecznej oraz z bie˝àcym funkcjonowaniem administracji czy te˝ utrzymaniem dróg powiatowych. Nak∏ady inwestycyjne na ∏àcznà kwot´ 18.597.928 z∏ sà konsekwencjà wczeÊniejszych decyzji rady i by∏y umieszczone WPI powiatu. Na inwestycje w domach pomocy spo∏ecznej zaplanowano

3.056.914 z∏, w tym: 3.026.914z∏ na zadania standaryzacyjne i 30.000 z∏ na wykonanie projektu wymiany starej kot∏owni olejowej na nowoczesnà z wykorzystaniem pomp ciep∏a w domu pomocy spo∏ecznej w Browinie, Na inwestycje i remonty w oÊwiacie zaplanowano 1.045.900 z∏, w tym: 550.000 z∏ na budow´ hali sportowej z ∏àcznikami, i przebudow´ istniejàcej sali w ZS w Che∏m˝y, 200.000 z∏ na kontynuacj´ termoizolacji warsztatów w Gronowie, 120.000 z∏ na remont internatu w Gronowie w celu dostosowania do wymagaƒ p. po˝arowych, 175.900 z∏ na boisko przy ZSS w Che∏m˝y, realizowane w partnerstwie z miastem Che∏m˝a w ramach projektu wspó∏finansowanego przez RPO. 1.500.000 z∏ na zakup udzia∏ów w spó∏ce w celu dostosowania szpitala w Che∏m˝y do wymogów standardu us∏ug medycznych. 9.116.400 z∏ na realizacj´ planu modernizacji dróg przyj´tego uchwa∏à Rady z 06.11.2008 r. 3.530.114 z∏ na kontynuacj´ zadania zwiàzanego z budowà Êcie˝ek rowerowych 179.000 z∏ na nowe powierzchnie biurowe na potrzeby powiatu, W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska: 160.000 z∏ wsparcia dla samorzàdów gminnych na zadania ekologiczne, 50.000 z∏ dofinansowania na zakup samochodu dla PSP w Toruniu na potrzeby ratownictwa ekologicznego, 50.000 z∏ dofinansowania na termoizolacj´ komisariatu www.powiattorunski.pl


4 w Che∏m˝y. Utrzymano wydatki dla organizacji pozarzàdowych z przeznaczeniem na sport i kultur´ fizycznà. W prezentowanym bud˝ecie uj´te sà zadania z wykorzystaniem Êrodków UE. Realizujemy (bàdê b´dziemy realizowaç) 13 projektów na ∏àcznà kwot´ 8.746.262 z∏, w tym 8 projektów w ramach PO Kapita∏ Ludzki oraz 5 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przy takiej konstrukcji bud˝etu, ustalajàcego deficyt na poziomie 9.505.629 z∏ i zak∏adajàcym sp∏at´ rat kapita∏owych w wysokoÊci 1.428.716 z∏, obs∏ug´ obligacji, kredytów i por´czeƒ w wysokoÊci 357.000 z∏, zad∏u˝enie powiatu wzroÊnie do poziomu 14.863.329 z∏. Liczone w stosunku do dochodów 2010 r. wyniesie 24,24% przy dopuszczalnej

normie 60%. Pami´taç jednak nale˝y, ˝e przyj´to za∏o˝enie, ˝e kredyt zostanie zastàpiony Êrodkami zewn´trznymi w takiej sytuacji zad∏u˝enie powiatu na koniec roku wyniesie nie 14.863.329 z∏, a 11.045.000 z∏ Mo˝liwoÊç realizacji inwestycji na poziomie 25% wynika z planowanych dochodów ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego, emisji obligacji komunalnych, wolnych Êrodków z lat ubieg∏ych oraz Êrodków gmin powiatu toruƒskiego. Zwi´kszymy zad∏u˝enie powiatu o wartoÊç 2.171.284 z∏ przy jednoczesnej mo˝liwoÊci realizacji inwestycji na poziomie 18.597.928 z∏

Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski

Zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym Starostwo Powiatowe w Toruniu zorganizowa∏o zbiórk´ krwi. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanà∏ na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej 4-6 dnia 6 listopada 2009 o godz. 8:00. Krew oddawali pracownicy Starostwa, ale do zbiórki przy∏àczyli si´ tak˝e pracownicy okolicznych firm i przedsi´biorstw a tak˝e mieszkaƒcy

pobliskiego osiedla. Krew odda∏o 27 osób - zasoby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa wzbogaci∏y si´ o 12 litrów tego cennego leku. Warto przypomnieç, ˝e korzystajà z niej wszystkie szpitale z ca∏ego województwa, w tym tak˝e Szpital Powiatowy w Che∏m˝y. Wszystkim honorowym krwiodawcom serdecznie dzi´kujemy! Zapraszamy na kolejnà zbiórk´ krwi - za 3 miesiàce. O dok∏adnym terminie poinformujemy na naszej stronie internetowej i w lokalnej prasie.

Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Maluszki z Papowa Toruƒskiego ju˝ majà przedszkole

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 27 paêdziernika, z prawie dwumiesi´cznym opóênieniem, w Êwietlicy wiejskiej w Papowie Toruƒskim odby∏o si´ uroczyste otwarcie „Przedszkola marzeƒ”. Pe∏nowymiarowe przedszkole powsta∏o w Szkole Filialnej w Papowie Toruƒskim, dzi´ki realizacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ¸ysomice projektu „Przedszkole marzeƒ”. Do przedszkola ucz´szcza 40 dzieci w wieku od 3 - 5 lat z terenu gminy ¸ysomice. Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego b´dzie realizowany od 01.07.2009 r. do 31.08.2011 roku. Uroczyste inauguracja „Przedszkola marzeƒ” zosta∏o przygotowane przez kadr´ przedszkolnà, zatrudnionà na czas realizacji projektu oraz rodziców dzieci ucz´szczajàcych do przedszkola. Otwarcie placówki ubarwi∏y wyst´py dzieci oraz Agencji Artystycznej TES www.powiattorunski.pl

z Torunia. Na uroczystoÊci razem z dzieçmi bawili si´ rodzice przedszkolaków. Wójt Gminy ¸ysomice – Piotr Kowal, Kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w ¸ysomicach – Zofia Karpa, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy ¸ysomice – Violetta Ruciƒska i koordynator przedszkola – Marek Komuda. Na zakoƒczenie uroczystoÊci na dzieci czeka∏a mi∏a niespodzianka: dyrektor przedszkola - Mariola Wegner przekaza∏a ka˝demu przedszkolakowi ma∏y plecak z logo EFS. Marek Komuda Podinspektor d/s rozwoju gospodarczego i promocji gminy ¸ysomice


5

Akcja „Klucz do mojego miasta“ w powiecie toruƒskim Lokalna Organizacja Turystyczna, której cz∏onkiem jest Starostwo Powiatowe w Toruniu jest inicjatorem projektu „Toruƒ otwarty dla wszystkich” i organizatorem Akcji „Klucz do mojego miasta”. Celem projektu jest wykonanie makiety dotykowej toruƒskiej Starówki, która umo˝liwi poznanie naszego miasta nie tylko pe∏nosprawnym turystom, ale tak˝e osobom niewidomym i s∏abowidzàcym. Odlew powstanie z przetopionych kluczy, ofiarowanych przez mieszkaƒców miasta i powiatu toruƒskiego.

Nie ka˝dy ma du˝o pieni´dzy, ka˝dy ma jednak w domu zb´dne, stare klucze. Ka˝dy móg∏ zatem w∏àczyç si´ do akcji przekazujàc klucz – symboliczny klucz do miasta, który pomo˝e je otworzyç dla tych, dla których jest ono jeszcze ca∏y czas zamkni´te i niedost´pne. Realizacja projektu rozpocz´∏a si´ 22 paêdziernika. Akcj´ obj´li patronatem Starosta Toruƒski, Marsza∏ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia. Przez ca∏y listopad trwa∏a zbiórka kluczy wÊród mieszkaƒców Torunia i powiatu toruƒskiego. Urny na klucze stan´∏y w budynkach Starostwa Powiatowego, Urz´du Marsza∏kowskiego oraz Urz´du Miasta. w szko∏ach, przedszkolach, klubach osiedlowych i domach kultury. Zbierali z nami wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkó∏, czytelnicy w bibliotekach, urz´dnicy i stra˝acy. Do Akcji przy∏àcza∏y si´ firmy, kluby osiedlowe, przeró˝ne stowarzyszenia i fundacje. ¸àcznie zarejestrowaliÊmy ponad 185 placówek, które ustawi∏y u siebie urny i zorganizowa∏y zbiórki. Pomys∏ wspólnego dzia∏ania w jasnym i pozytywnym celu zjednoczy∏ mieszkaƒców miasta i powiatu toruƒskiego, ale znalaz∏ tak˝e entuzjastów du˝o dalej - w Aleksandrowie Kujawskim, Jab∏onowie Pomorskim i Bydgoszczy. Niezale˝nie od statutowych za∏o˝eƒ, czy biznesowych celów po∏àczy∏a nas idea otwarcia zabytkowego torunia dla wszystkich - w tym tak˝e, dla niewidomych, dla których do tej pory by∏ on zamkni´ty i niedost´pny. Akcja otworzy∏a nam wszystkim oczy na fakt, ˝e w samym Toruniu jest ponad 700 osób, które nie widzà, a w ca∏ym województwie jest ich a˝ 3 500! ¸atwo sobie wyobraziç do jakich rozmiarów urasta ten problem w skali kraju. Dzi´ki wspólnej Akcji i zaanga˝owaniu mieszkaƒców miasta i powiatu uda∏o si´ zebraç 2446 kg kluczy! Teraz trwa ich zwo˝enie, segregowanie i wa˝enie. Nast´pnie przyjdzie czas na przygotowanie projektu makiety, konsultacje ze Êrodowiskiem osób niewidomych oraz poszukiwania firmy, która podejmie si´ wykonania odlewu. O post´pach prac b´dziemy informowaç na bie˝àco - wiadomoÊci na ten temat prosz´ szukaç w lokalnej prasie, na stronach www.powiattorunski.pl oraz na www.lottorun.eu/klucz. Tam te˝ zamieÊciliÊmy

zdj´cia ilustrujàce przebieg Akcji, nades∏ane przez jej uczestników i koordynatorów. Dzi´ki sponsorom firmom SHARP i INWESTPROJ - mogliÊmy nagrodziç najaktywniejszych uczestników zbiórki. WÊród szkó∏ toruƒskich zwyci´˝y∏a Szko∏a Podstawowa nr 7, gdzie zebrano 85 kg, co po przeliczeniu da∏o liczb´ 0,245 kg/ucznia. Najlepszym przedszkolem okaza∏o si´ PM nr 16 w Toruniu - 117 przedszkolaków uzbiera∏o w sumie 46 kg kluczy, czyli ka˝dy maluszek wrzuci∏ do pud∏a z logo "Klucza" niemal 0,4 kg! Znamy ju˝ tak˝e "Kluczowych Rekordzistów": najwi´cej kluczy zebra∏ Zespó∏ Szkó∏ w Che∏m˝y - a˝ 468 kg!!! To absolutny rekord - po przeliczeniu okaza∏o si´, ˝e Êrednio ka˝dy uczeƒ tej szko∏y przyniós∏ ponad kilogram kluczy. 42 calowy telewizor ufundowany przez firm´ SHARP b´dzie dla ZS w Che∏m˝y znakomitym prezentem okazji 100-lecia istnienia Placówki. Pozostajemy w szczerej nadziei na to, ˝e razem uda nam si´ stworzyç màdrà i po˝ytecznà rzecz popartà jednoczàcà spo∏ecznoÊç naszego miasta i powiatu Akcjà. Mamy nadziej´, ˝e w nast´pnym sezonie turystycznym has∏o "Gotyk na dotyk" zyska nowe - dos∏owne znaczenie. Realizacja ta b´dzie unikatowa w naszym kraju, a udzia∏ w Akcji pozostawi trwa∏y efekt, który b´dzie s∏u˝y∏ mieszkaƒcom naszego regionu i turystom przez lata. Wszystkim, którzy pomogli - dzi´kujemy!!! Wa˝ny jest ka˝dy klucz! Promocja Akcji jest finansowana z grantu, który LOT otrzyma∏a na ten cel z Urz´du Miasta Torunia.

Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Druga pe∏nowymiarowa sala gimnastyczna w gminie ¸ysomice 13 paêdziernika 2009 r. nastàpi∏o otwarcie nowej sali gimnastycznej w Turznie. Prawie dwa lata po powstaniu pierwszej pe∏nowymiarowej sali gimnastycznej w ¸yso-

micach, gmina ta doczeka∏a si´ drugiej, która zosta∏a wybudowana przy Zespole Szkó∏ Nr 2 w Turznie. Budowa trwa∏a rok. Powierzchnia u˝ytkowa sali wynosi

www.powiattorunski.pl


6 1576 m2. Posiada ona pe∏nowymiarowe boisko do koszykówki, pi∏ki r´cznej i pi∏ki siatkowej i nag∏oÊnienie, a trybuny sà umieszczone nad boiskiem do gry. Ca∏kowity koszt budowy i wyposa˝enia wyniós∏ 4.658.000 z∏, z czego 1.397.000 z∏ zosta∏o przekazane z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa KujawskoPomorskiego. Administratorem sali jest Zespó∏ Szkó∏ nr 2 w Turznie.

Otwarcie nowego obiektu zbieg∏o si´ z uroczystoÊcià wr´czenia nagród Marsza∏ka Województwa KujawskoPomorskiego, Zarzàdu Województwa oraz Wójta Gminy ¸ysomice z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Marek Komuda Podinspektor d/s rozwoju gospodarczego i promocji gminy ¸ysomice

Olimpijskie zmagania w Gronowie W dniu 19.11.2009 r. odby∏a si´ XIX Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, której organizatorem by∏ Powiatowy Zespó∏ Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Che∏m˝y Uczestników Olimpiady goÊci∏a gmina Lubicz. Zjecha∏o do niej z terenu powiatu toruƒskiego 42. m∏odych producentów rolnych, których serdecznie powita∏ i ugoÊci∏ Wójt Gminy pan Marek Olszewski. Do Zespo∏u Szkó∏ CKU w Gronowie, gdzie w tym roku odbywa∏a si´ Olimpiada, zawita∏o - oprócz uczestników - wielu goÊci, przedstawicieli jednostek samorzàdowych, radnych i sponsorów. Obecne by∏y te˝ w∏adze szko∏y. Uczestnicy Olimpiady musieli zmierzyç si´ z 45 pytaniami zawartymi w teÊcie konkursowym, których tematyka dotyczy∏a zagadnieƒ zwiàzanych z produkcjà roÊlinnà, zwierz´cà, ekonomikà, ochronà Êrodowiska, ekologià, UE oraz BHP. W ogólnej ocenie uczestników pytania nie nale˝a∏y do najtrudniejszych a mi∏a atmosfera, jaka towarzyszy∏a spotkaniu, korzystnie wp∏yn´∏a na uzyskane wyniki. Najlepszà znajomoÊcià zagadnieƒ rolniczych wykaza∏ si´ pan Leszek Wróbel z Wybcza gm. ¸ubianka zdobywajàc 40

punktów i I miejsce. Pan Leszek wraz z ˝onà prowadzi gospodarstwo o pow. 14,47 ha i specjalizuje si´ w produkcji byd∏a mlecznego, odchowie opasów i tuczu trzody chlewnej. Drugie miejsce zajà∏ pan S∏awomir Lewandowski z Kaw´czyna gm. Obrowo zdobywajàc 36 punktów, natomiast trzecie - po dogrywce - zajà∏ Pan Krzysztof ˚bikowski z Rz´czkowa gm. ZawieÊ Wielka z iloÊcià 35 punktów. Równie˝ pozostali uczestnicy wykazali si´ du˝à znajomoÊcià zagadnieƒ rolniczych. Nad ca∏oÊcià Olimpiady czuwa∏a szeÊcioosobowa komisja, sk∏adajàca si´ z przedstawicieli samorzàdowych i zaproszonych goÊci. Tradycyjnie ju˝, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dzi´ki licznym i hojnym sponsorom, a finalista otrzyma∏ dodatkowo przepi´knie wygrawerowany okolicznoÊciowy puchar. Finalista raz jeszcze musia∏ wyt´˝yç umys∏ i próbowaç pokonaç rywali z innych powiatów na etapie wojewódzkim, który odby∏ si´ 09.12.2009 r. w Dobrzyniu n/Wis∏à.

Danuta Wiliƒska Kierownik PZDR

Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza ju˝ po przeprowadzce 26 listopada 2009 r. 20-osobowa gromadka dzieci i m∏odzie˝y – wychowanków Placówki Opiekuƒczo-Wychowawczej – przywita∏a pierwszych goÊci w swoim nowym Domu, w Che∏m˝y, przy ul. Hallera 25.

Placówka rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç 4 wrzeÊnia 2000 r. we wsi G∏uchowo, w starym poniemieckim pa∏acu. Powsta∏a na bazie zlikwidowanego prewentorium (zak∏adu leczniczego dla dzieci). Placówki opiekuƒczowychowawcze zapewniajà dzieciom i m∏odzie˝y pozbawionym cz´Êciowo i ca∏kowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym spo∏ecznie dziennà lub ca∏odobowà, ciàg∏à lub okresowà opiek´ i wychowanie, jak równie˝ wspierajà dzia∏ania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. W pierwszych latach w placówce przebywa∏o 50 dzieci, które tworzy∏y 4 grupy wychowawcze. Dzieci poczàtkowo mieszka∏y w du˝ych

www.powiattorunski.pl

pa∏acowych pokojach, korzysta∏y ze wspólnych ∏azienek i Êwietlic. Przez dziewi´ç lat, dzi´ki staraniom pracowników oraz zaanga˝owaniu powiatu toruƒskiego, uda∏o si´ podzieliç du˝e, wieloosobowe sale na mniejsze pokoje, wygospodarowaç aneksy kuchenne i Êwietlice, jednak w dalszym ciàgu budynek nie spe∏nia∏ standardów wyznaczonych przez MPiPS dla tego typu placówek. Zarzàd Powiatu podjà∏ wi´c decyzj´ o przygotowaniu obiektu na terenie Che∏m˝y. Po przeprowadzce mieszka w nim 20 dzieci, w dwóch odr´bnych mieszkaniach na pi´trze budynku. Mali mieszkaƒcy oprowadzili Marsza∏ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Ca∏beckiego, Starost´ Toruƒskiego – Miros∏awa Graczyka i zaproszonych goÊci po swoich nowych sypialniach i pokojach do nauki oraz do zabawy. Pokazywali sprz´t RTV, komputery i zabawki.


7 Mieszkania posiadajà w pe∏ni wyposa˝one kuchnie, oddzielne ∏azienki dla dziewczàt i ch∏opców. Na parterze budynku mieÊci si´ pokój piel´gniarki, pokój pracownika socjalnego oraz pomieszczenia administracyjno-obs∏ugowe. Dzieci majà do dyspozycji psychologa, pedagoga i sal´ terapeutycznà. Z pomocy pracowników placówki korzystajà równie˝ rodzice wychowanków przebywajàcych w placówce. Budynek g∏ówny po∏àczony jest ∏àcznikiem ze sto∏ówkà, w której dzieci spo˝ywajà posi∏ki przygotowywane przez pracowników kuchni. W sto∏ówce odbywajà si´ równie˝ zaj´cia i uroczystoÊci, a tu˝ obok niej usytuowana jest sala sportowa (si∏ownia). Teren otaczajàcy placówk´ umo˝liwia zainstalowanie placu zabaw dla najm∏odszych dzieci oraz kàcików do wypoczynku na Êwie˝ym powietrzu. Poniewa˝ obok placówki mieÊci si´ liceum, dzieci mogà korzystaç z boiska szkolnego, a w przysz∏oÊci tak˝e z nowoczesnej sali gimnastycznej. Placówka w chwili obecnej spe∏nia wszystkie standardy socjalno-bytowe. Budynek oraz jego wyposa˝enie sà zgodne ze standardami wyznaczonymi przez MPiPS. Na zakup i dostosowanie budynku do potrzeb Placówki powiat toruƒski przeznaczy∏ 2,6 mln z∏ (1 mln na zakup budynku, 1,6 mln na inwestycje dostosowujàce). Podczas uroczystoÊci m∏odzie˝ przypomnia∏a histori´ Placówki – bogato ilustrowanà zdj´ciami na stanowiàcej t∏o wystawie pt. „Dawniej – Wczoraj – DziÊ”. Starosta Toruƒski - Miros∏aw Graczyk, wraz z najstarszym Wychowankiem Placówki, symbolicznie przeci´li

wst´g´ na znak inauguracji funkcjonowania Domu. Dyrektor Placówki - pani Ma∏gorzata Marsza∏kowska – mówi: „Wprawdzie z sentymentem wspominamy G∏uchowo, jednak dzieci i opiekunowie nie chcieliby tam wróciç. Dom na terenie Che∏m˝y daje dzieciom wi´ksze mo˝liwoÊci rozwojowe, uczy uspo∏eczniaç, korzystaç z dóbr kultury, uczy samodzielnoÊci i umiej´tnoÊci radzenia sobie w nowych sytuacjach. BliskoÊç szkó∏ daje dzieciom mo˝liwoÊç korzystania z ich pe∏nej oferty dydaktyczno-wychowawczej, uczy nawiàzywania nowych znajomoÊci i przyjaêni. Dzieci majà równie˝ szanse na cz´ste kontakty z rodzinami. Wychowankowie mogà rozwijaç swoje zainteresowania, uczyç si´ ˝ycia we wspó∏czesnym Êwiecie, decydowania i planowania w∏asnej przysz∏oÊci.” Pani Dyrektor, z trudem ukrywajàc wzruszenie, dzi´kowa∏a przedstawicielom Zarzàdu i Rady Powiatu Toruƒskiego, burmistrzowi Che∏m˝y, przedstawicielom PCPR, policji i che∏m˝yƒskiego szpitala za ˝yczliwoÊç i wszelkà pomoc dla Placówki, a wykonawcy remontu Domu za dok∏adnoÊç i rzetelnoÊç przy realizacji zadania. Wychowankowie Domu t´sknià za G∏uchowem, ale dostrzegajà tak˝e nowe mo˝liwoÊci, które otwiera przed nimi przeprowadzka do Che∏m˝y. Ju˝ zadomowili si´ w nowych szko∏ach. Dziewcz´ta radoÊnie opowiadajà o zapisach na lekcje taƒca, ch∏opcy zaÊ planujà uczestnictwo w zaj´ciach sportowych. Wychowankom i Pracownikom ˝yczymy, ˝eby ich pobyt w nowym Domu obfitowa∏ w same dobre chwile, które pozwolà wype∏niç kronik´ Placówki kolorowymi wspomnieniami!

Ma∏gorzata Marsza∏kowska Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Powiat w Unii ZakoƒczyliÊmy projekt 9.4 PO KL - szkolenia dla nauczycieli

2 grudnia zakoƒczy∏ si´ realizowany na przestrzeni 11 miesi´cy przez powiat toruƒski du˝y projekt partnerski, majàcy na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkó∏ z terenu by∏ego województwa toruƒskiego. By∏ to unikatowy projekt - po raz pierwszy bowiem szkolenia obj´∏y tak du˝à liczb´ kadr systemu oÊwiaty z tak wielu samorzàdów. W realizacj´ projektu zaanga-

˝owa∏o si´ bowiem 31 jednostek samorzàdu terytorialnego (5 powiatów, 24 gminy, miasta Toruƒ i Grudziàdz). W szkoleniach prowadzonych od marca do czerwca oraz we wrzeÊniu i listopadzie 2009 roku wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie 840 osób. W efekcie realizacji projektu nauczyciele (tak˝e kszta∏cenia zawodowego) podnieÊli swoje kompetencje w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej, natomiast pracownicy administracji

www.powiattorunski.pl


8 w zakresie organizacji i finansowania dzia∏alnoÊci oÊwiatowej. Tematyka szkoleƒ by∏a dostosowana do potrzeb lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz uwzgl´dnia∏a najnowsze badania potrzeb szkoleniowych kadr systemu oÊwiaty.

Andrzej Horniak Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Nowe projekty unijne

W s i e r p n i u i p a ê dz i e r ni k u b r . r o z p o c z ´ ∏ y s i ´ d w a n o w e p ro j ek t y un i j n e, r eal i zo w an e prz ez p ow i a t t or uƒ s k i n a o bs za rz e e d u ka cj i . Projekt „Lepsza szko∏a, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruƒskim w roku szkolnym 2009/2010” adresowany jest do uczniów i nauczycieli technikum i zasadniczych szkó∏ zawodowych z terenu powiatu. W ramach projektu wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, zaplanowano bogatà ofert´ zaj´ç pozalekcyjnych: - carving - artystyczne ozdabianie potraw - spawanie – zaj´cia przygotowujàce do egzaminu zewn´trznego dajàcego uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza - j´zyk angielski i j´zyk niemiecki biznesowy – zaj´cia przygotowujàce do egzaminów TOEIC i Start Deutsch - przedsi´biorczoÊç - ksi´gowoÊç komputerowa. Dodatkowo uczniowie zostali obj´ci wsparciem doradców zawodowych (warsztaty i spotkania indywidualne). W zaj´ciach realizowanych od paêdziernika uczestniczà uczniowie wszystkich trzech szkó∏ powiatowych. Na udziale w projekcie skorzystajà równie˝ same szko∏y – zostanà one doposa˝one w nowe Êrodki dydaktyczne, m.in. do prowadzenia zaj´ç w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, spawania oraz sprz´t kuchenny dla pracowni gastronomicznej. Realizacja projektu potrwa do 30 maja 2010 r.

www.powiattorunski.pl

Unijne dofinansowanie uzyska∏ tak˝e kolejny projekt powiatu toruƒskiego: „Czego JaÊ si´ nie nauczy… wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó∏ realizujàcych kszta∏cenie ogólne z terenu powiatu toruƒskiego w roku szkolnym 2009/2010” skierowany jest do uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu powiatu. Przedsi´wzi´cie koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu jest realizowane w partnerstwie ze wszystkimi dziewi´cioma gminami powiatu toruƒskiego. Koncepcja projektu, którego wartoÊç oszacowano na 1,5 mln z∏, zosta∏a ukierunkowana na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwi´kszenie konkurencyjnoÊci uczniów na rynku pracy. Dyrektorzy 55 szkó∏, uczestniczàcy w przedsi´wzi´ciu, kierujàc si´ potrzebami dzieci i m∏odzie˝y ze swojej placówki, zaplanowali zaj´cia wyrównawcze, motywujàce i stymulujàce rozwój, dodatkowe lekcje j. angielskiego oraz informatyki, ko∏a zainteresowaƒ, zaj´cia artystyczne, a tak˝e warsztaty i indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe. W projekcie, który zakoƒczy si´ w sierpniu 2010 r., weêmie udzia∏ rekordowa liczba ok. 4 tys. uczniów! Nad realizacjà obu projektów czuwa Starostwo Powiatowe w Toruniu. Kontakt: tel. (056) 662 88 53 lub 54, e-mail: fundusze@powiattorunski.pl, projekty@powiattorunski.pl. Wi´cej informacji na stronie www.powiattorunski.pl, w za-

k∏adce Projekty europejskie.

Andrzej Horniak Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich


9

Kultura WokaliÊci w Êwiecie Niemena i Grechuty II Przeglàd Piosenki „Âwiecie nasz…” odby∏ si´ w piàtek 20. listopada w sali imprezowej Che∏m˝yƒskiego OÊrodka Kultury. Uczestnicy prezentowali piosenki z repertuaru Marka Grechuty i Czes∏awa Niemena a tak˝e inne utwory. W Przeglàdzie udzia∏ wzi´∏o 20. wykonawców z Che∏m˝y, Torunia, Czernikowa, Lubania, Strzelna, Ma∏ej Nieszawski i Kowalewa Pomorskiego, w tym jeden zespó∏ wokalny.

Uczestnicy rywalizowali o g∏ówne nagrody w kategoriach wiekowych: 13 – 15 lat i od lat 16 wzwy˝. Jury w sk∏adzie: Piotr Janiszewski – dyrektor Szko∏y Muzycznej. Krzysztof Szulc – wyk∏adowca w tej˝e szkole oraz Nikodem So∏tys – prezes chóru Âw. Cecylia w Che∏m˝y, przyzna∏o nast´pujàce nagrody i wyró˝nienia: Nagroda Burmistrza, w kategorii 13 – 15 lat: Dominika Dobrosielska (Music Box - Toruƒ) Paulina Paczkowska (Czernikowo) I miejsce: Agata Sàdowska (ChOK) II miejsce: Sara Pach (OK Ma∏a Nieszawka) III miejsce: Malwina Zieliƒska (Gimnazjum w Lubaniu)

Joanna Kaczmarkiewicz ( Czernikowo) III miejsce: Marcelina Konieczna (Strzelno) Monika Skibicka (Music Box - Toruƒ) Jury podkreÊli∏o wysoki poziom wykonaƒ utworów zaprezentowanych w Przeglàdzie. Organizatorów cieszy fakt, ˝e na Przeglàd przyjecha∏a m∏odzie˝ z terenu ca∏ego województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy imprezy mogli wziàç tak˝e udzia∏ w konkursie karaoke, który zosta∏ zorganizowany w czasie obrad jury. Zgromadzona w sali publicznoÊç Êpiewa∏a piosenki razem z wykonawcami. Na kolejny Przeglàd zapraszamy ju˝ za rok.

Nagroda Starosty Powiatu Toruƒskiego w kategorii od lat 16: Monika Lewandowska (Czernikowo) I miejsce: Dorota Krawczyk (Music Box - Toruƒ) II miejsce: Micha∏ Babiarz (Music Box - Toruƒ)

Henryk Zatorski Che∏m˝yƒski OÊrodek Kultury

Âw. Cecylia Êpiewa ju˝ od 140 lat! W niedziel´, 22. listopada br., Jubileusz 140-lecia dzia∏alnoÊci artystycznej obchodzi∏ najstarszy w Polsce Chór Mieszany „Âw. Cecylia” z Che∏m˝y. Uroczyste obchody mia∏y miejsce w Che∏m˝yƒskim OÊrodku Kultury, a sam koncert Chóru przyciàgnà∏ wielu mi∏oÊników muzyki religijnej, patriotycznej i ludowej.

Chór Mieszany „Âw. Cecylia” zosta∏ za∏o˝ony w 1869 roku przez Karola Reiskiego przy koÊciele pokatedralnym Êw. Trójcy w Che∏m˝y. W ca∏ej swojej 140letniej tradycji mia∏ tylko czterech dyrygentów: Karola Reiskiego (dyrygowa∏ chórem w latach 1869-1880); Paw∏a ˚elaznego (1880-1929); Stefana Doraw´ (1929-1958) i Alfonsa Doraw´ (dyryguje chórem od 1959 roku). Repertuar – z∏o˝ony mi´dzy innymi z dzie∏ Haendla, Mozarta czy Beethovena – ale przed wszystkim pasja i zami∏owanie do Êpiewu - pozwoli∏y Zespo∏owi przetrwaç trudne czasy zaborów, okres dwóch wojen Êwiatowych i lat po 1945 roku i dzia∏aç nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Podczas uroczystoÊci przedstawiciele w∏adz powiatu panowie Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski oraz

www.powiattorunski.pl


10 Dariusz Meller Wicestarosta Toruƒski - uhonorowali okolicznoÊciowymi grawertonami Jubilatów, czyli Chór „Âw. Cecylia” oraz jego Dyrygenta, pana Alfonsa Doraw´ za jego 50-letnià prac´, zaanga˝owanie i profesjonalizm w krzewieniu kultury wÊród mieszkaƒców Che∏m˝y i powiatu toruƒskiego. Cz∏onkowie Chóru otrzymali z∏ote, srebrne i bràzowe odznaczenia przyznane przez Polski Zwiàzek Chórów i Orkiestr D´tych. Podczas uroczystoÊci nie zabrak∏o tak˝e nagród ufundowanych przez w∏adze województwa, miasta Che∏m˝y a tak˝e

Ministra Kultury. Do sk∏adanych ˝yczeƒ do∏àczyli si´ sponsorzy Chóru, stowarzyszenia wspó∏pracujàce z Chórem oraz wielu mieszkaƒców Che∏m˝y. Mi∏à niespodziankà by∏o równie˝ pojawienie si´ na uroczystoÊci z ˝yczeniami toruƒskiego Chóru M´skiego „Copernicus”. Niedzielne uroczystoÊci zakoƒczy∏ Koncert Jubileuszowy.

Artur Stankiewicz Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Znamy ju˝ laureatów konkursu „Mieszkam w ciekawym miejscu“ 13 listopada 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego Toruniu odby∏o si´ posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu”. Konkurs cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowaniem – ze wszystkich gmin powiatu nap∏yn´∏y dziesiàtki prac. Dzieci i m∏odzie˝ w∏o˝yli w ich przygotowanie mnóstwo czasu i serca.

Bardzo zale˝a∏o nam, ˝eby to zaanga˝owanie odwzajemniç poprzez profesjonalnà ocen´ prac. Z wielkà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w jury zasiedli profesorowie Wydzia∏u Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika: prof. art. kons. Bogumi∏a J. Rouba prof. art. mal. Lech Wolski prof. art. mal. Lech Kubiak. Jest rzeczà ca∏kowicie wyjàtkowà, ˝e uda∏o nam si´ stworzyç dzieciom i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów szans´ oceny ich prac przez tak profesjonalne gremium. Jury nie mia∏o ∏atwego zadania: cz∏onkowie komisji podkreÊlali niezwyk∏à ró˝norodnoÊç prac, ciekawe podejÊcie do tematu, starannoÊç wykonania i wyobraêni´ plastycznà autorów. W wyniku burzliwych obrad przyznano 3 równorz´dne nagrody oraz wyró˝nienia w 3 kategoriach wiekowych: I. Kategoria wiekowa 6 – 9 lat nagrody: Zofia Or∏owska – SP w Lubiczu Dolnym, Paulina Lisiecka – SP w Ma∏ej Nieszawce Martyna M∏odzianowska – SP w ¸ubiance wyró˝nienia: Kinga Âliwiƒska – ZS w ¸ubiance Szymon Kalinowski – ZS w ¸ubiance Julia Krupa – ZS w ¸ubiance Zofia Streich – SP w Ma∏ej Nieszawce II. Kategoria wiekowa 10 – 12 lat nagrody: Paula Rumin – SP 1 w Lubiczu Dolnym Monika Gronczewska SP 1 w Lubiczu Dolnym Maciek Kosicki – Sp nr 3 w Che∏m˝y wyró˝nienia: Aleksandra Dynasiƒska – SP w Siemoniu

www.powiattorunski.pl

Michalina Nagórka – SP w Brzozówce Kamila Kamiƒska – SP nr 3 w Che∏m˝y Natalia Lamparska – SP w Ma∏ej Nieszawce III. Kategoria wiekowa 13 – 15 lat nagrody: Agnieszka Ry∏owicz – ZS w ¸ubiance Tomasz Solarski – ZS nr 1 w Lubiczu Adrianna Antonik – ZS w ¸ubiance wyró˝nienia: Sonia Buczkowska – ZS nr 1 w Lubiczu Emilia Pejkowska – ZS w Dobrzejewicach Dominika Cicha – Gimnazjum w G∏uchowie Joanna ˚ubkowska – Gimnazjum w G∏uchowie. Komisja Konkursowa postanowi∏a tak˝e nagrodziç nauczycieli plastyki, pod opiekà których dzieci i m∏odzie˝ przygotowywa∏y swoje konkursowe prace. Za najciekawszà technik´ wykonania wyró˝nieni zostali: p. Katarzyna Harmaciƒska – SP 1 w Lubiczu Dolnym p. Stanis∏awa Kardas – ZS w ¸ubiance p. Teresa Noworacka – SP w Brzozówce p. H. Afelt – SP w ¸à˝ynie Niestety spora cz´Êç nades∏anych na konkurs prac nie spe∏ni∏a wymogów regulaminu, który wyraênie stanowi∏, i˝ „Tematem prac powinny byç ciekawe - pod wzgl´dem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca na terenie powiatu toruƒskiego.” (Regulamin konkursu, §3, pkt. 3) Wiele prac przedstawia∏o natomiast pejza˝e Torunia i te nie mog∏y wziàç udzia∏u w konkursie. Jednak Komisja Konkursowa nie pozosta∏a nieczu∏a na ich walory artystyczne i za szczególnie ciekawe prace niespe∏niajàce wymogów formalnych wyró˝ni∏a tak˝e: Dominik´ Rabant – ZS nr 1 w Lubiczu oraz Kasi´ Olszewskà – SP w Ma∏ej Nieszawce. Bardzo dzi´kujemy wszystkim uczniom i nauczycie-


11 lom za udzia∏ w konkursie i zaanga˝owanie w przygotowywanie prac konkursowych. JesteÊmy pod wra˝eniem wysokiego poziomu nades∏anych prac, interesujàcych technik oraz wra˝liwoÊci m∏odych plastyków. Prace laureatów konkursu mo˝na podziwiaç na stronie 16 Miesi´cznika. Wszystkie nades∏ane prace wyeksponowaliÊmy w galerii na naszej stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zak∏adce „wygraj z nami – nasze konkursy”. Trzeciego grudnia, podczas uroczyste go podsumowania konkursu, na którym goÊciliÊmy w Zespole Szkó∏ nr 1 w Lubiczu, laureaci i ich opiekunowie otrzymali pamiàtkowe dyplomy oraz

nagrody ufundowane przez firm´ INWESTPROJ oraz Starostwo Powiatowe. Mieli równie˝ okazj´ wys∏uchaç okolicznoÊciowego koncertu, obejrzeç wystaw´ swoich prac, a nawet porozmawiaç z jurorami. Szanownemu Jury oraz fundatorowi nagród – Firmie INWESTPROJ – serdecznie dzi´kujemy!

Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Jesieƒ, s∏ota, idzie zima, idà Êwi´ta… Szare ptaszyny, szare ptaszyny W ∏unie zachodu lecà!... Ostatnie z∏ote s∏oƒca kruszyny Na ich skrzyde∏kach Êwiecà... M. Konopnicka Poczàtek jesieni jest na ogó∏ barwny i cz´stokroç ciep∏y, ale kolejne jej fazy sà mniej sympatyczne. Jesieƒ koƒczy si´ najd∏u˝szà nocà w roku, „podczas której diab∏y hulajà bezkarnie, a czarownice zbierajà si´ na sabatach”. Gdy S∏oƒce ok. 22 grudnia wchodzi w astrologiczny znak Kozioro˝ca zaczyna si´ zima.

Jesieƒ to czas, kiedy w naszym klimacie znaczna cz´Êç przyrody szykuje si´ do spoczynku. Odlatujà ptaki, które sp´dza∏y u nas lato, niektóre zwierz´ta szykujà si´ do snu zimowego, a inne b´dà walczy∏y o prze˝ycie. Przychodzi czas, kiedy iloÊç pokarmu dost´pnego dla dzikiej zwierzyny bardzo si´ kurczy, szczególnie jeÊli zawita do nas sroga zima. Ale dla ptaków z dalekiej pó∏nocy nasz klimat jest odpowiedni na przezimowanie. Odwiedzajà nas zimà mi´dzy innymi: jemio∏uszki, gile, czeczotki, krzy˝odzioby Êwierkowe, Êniegu∏y, zi´by jer, myszo∏owy w∏ochate i gawrony. Nadszed∏ czas, aby pomyÊleç o otwarciu „ptasiej gospody”. Karmniki dla ma∏ych ptaków powinny byç tak usytuowane, ˝eby nie sta∏y si´ sto∏ówkà dla drapie˝ników. Nale˝y je ustawiaç z dala od g´stych drzew i krzewów oraz innych miejsc stanowiàcych kryjówki dla ptaków drapie˝nych i kotów. Powinny zapewniaç ptakom nieskr´powany dost´p i drog´ do ucieczki. Czym karmimy? Przede wszystkim nie nale˝y podawaç s∏onych resztek jedzenia. Mogà to byç okruchy bia∏ego chleba, bu∏ka tarta, p∏atki owsiane, kasze, obierki z warzyw, pestki ró˝nych owoców, nasiona lnu, rzepaku, s∏onecznika. Sikorki, kowaliki i dzi´cio∏y bardzo lubià Êwie˝à s∏onin´, mi´so, ∏ój, smalec, oczywiÊcie nie solone. Pami´taç nale˝y, aby pokarm podawany ptakom by∏ Êwie˝y. Karmnik trzeba regularnie czyÊciç, ˝eby zmniejszyç niebezpieczeƒstwo przenoszenia si´ chorób. Nie mo˝na nie zauwa˝yç, ˝e jesieƒ to czas zadumy o przemijaniu, kiedy to „o szyby deszcz dzwoni, deszcz

dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny” (L. Staff). W dwóch pierwszych dniach listopada cmentarze odwiedzane sà przez mrowie ludzi, którzy na grobach bliskich i nie tylko, sk∏adajà kwiaty, zapalajà znicze i wspominajà tych co odeszli. Obchody zaduszne to stara tradycja si´gajàca czasów przedchrzeÊcijaƒskich, do której nawiàzywa∏ mi´dzy innymi A. Mickiewicz w „Dziadach”. A co robià w tym czasie nasze du˝e zwierz´ta ∏owne? Poro˝e jako pierwsze z jeleniowatych zrzucajà sarny koz∏y (od po∏owy paêdziernika do po∏owy listopada), nast´pnie robià to ∏osie (od koƒca paêdziernika do grudnia). Jelenie i daniele zrzucajà poro˝e dopiero wiosnà. A dziki w∏aÊnie listopad–grudzieƒ wybra∏y sobie na gody zwane huczkà. Dziki to bardzo liczne zwierz´ta w naszych lasach. Waga du˝ego samca zwanego odyƒcem mo˝e przekroczyç nawet 200 kg. Dziki w pierwszym roku ˝ycia to warchlaki, w drugim roku ˝ycia przelatki, starsze to wycinki, a samic´ nazywamy lochà. Lochy sà na ogó∏ mniejsze od równolatków samców. Dziki to zwierz´ta towarzyskie i ˝yjà w stadach zwanych watahami. Tylko stare odyƒce, poza okresem huczki ˝yjà samotnie. W tym czasie majà miejsce tradycyjne polowania: 3 listopada w dniu Êw. Huberta patrona myÊliwych – polowanie hubertowskie i 24 grudnia polowanie wigilijne. Sà to zazwyczaj krótkie polowania po∏àczone z biesiadà. W niektórych ko∏ach ∏owieckich podczas spotkania wigilijnego myÊliwi dokarmiajà

www.powiattorunski.pl


12 zwierzyn´, „cz´stujàc” jà tak˝e op∏atkiem. No có˝ - zacz´∏a si´ bo˝onarodzeniowa goràczka czas obfitoÊci dla handlowców. Zakoƒczy si´ chyba dopiero przy choince podczas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim czytelnikom ˝ycz´ zdrowych i pogo-

dnych Âwiàt oraz Dosiego Roku.

Antoni Bystrzycki Wydzia∏ Ârodowiska

Przyjazny urzàd radzi Dochody wspó∏ma∏˝onka w oÊwiadczeniu majàtkowym Termin 30 paêdziernika ka˝dego roku jest terminem, do którego podmioty uprawnione do dokonywania analiz oÊwiadczeƒ majàtkowych z∏o˝onych przez radnych i inne zobowiàzane osoby, muszà z∏o˝yç informacj´ radzie powiatu na temat wyników tych analiz. Cz´sto jest to jedyna okazja, aby zwróciç uwag´ na problematyk´ dotyczàcà sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych przez kràg osób do tego zobowiàzanych, zakres danych, które winny byç w nich zawarte oraz ogólnà prawid∏owoÊç ich wype∏niania.

Katalog osób, których dotyczy obowiàzek sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych jest doÊç szeroki, bowiem dotyczy on nie tylko radnych, lecz równie˝: - starosty, wicestarosty, cz∏onków zarzàdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzàdzajàcej i cz∏onka organu zarzàdzajàcego powiatowà osobà prawnà oraz osoby wydajàcej decyzje administracyjne w imieniu starosty. Warto tu dodaç, ˝e osoba, która pe∏ni wi´cej ni˝ jednà funkcj´ w samorzàdzie lokalnym jest zobowiàzana do z∏o˝enia odr´bnego oÊwiadczenia z tytu∏u pe∏nienia ka˝dej z tych funkcji. Przyk∏adowo, osoba b´dàca radnym pe∏niàcym jednoczeÊnie funkcj´ starosty, jest zobowiàzana z∏o˝yç dwa oÊwiadczenia majàtkowe – jedno przewodniczàcemu rady powiatu, natomiast drugie wojewodzie, zaÊ radny pe∏niàcy jednoczeÊnie funkcj´ cz∏onka zarzàdu powiatu - przewodniczàcemu rady powiatu, a tak˝e staroÊcie. Ustawodawca w art. 25c ust. 1 powiatowej ustawy ustrojowej wskazuje, jakie informacje powinno zawieraç oÊwiadczenie majàtkowe. Sà to informacje o: - zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby prawnej, jednostek samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu, a tak˝e dane o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz dotyczàce zajmowania stanowisk w spó∏kach handlowych; - dochodach osiàganych z tytu∏u zatrudnienia lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej lub zaj´ç, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka˝dego tytu∏u; - mieniu ruchomym o wartoÊci powy˝ej 10 000 z∏otych; - zobowiàzaniach pieni´˝nych o wartoÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym zaciàgni´tych kredytach i po˝yczkach oraz warunkach, na jakich zosta∏y udzielone. Sk∏adajàc oÊwiadczenie majàtkowe nale˝y wykazaç w nim nie tylko w∏asny majàtek ale te˝ majàtek obj´ty ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà, okreÊlajàc w oÊwiadwww.powiattorunski.pl

czeniu przynale˝noÊç ka˝dego z poszczególnych sk∏adników do majàtku osobistego albo wspólnego. Do najbardziej istotnych b∏´dów pope∏nianych przez osoby zobowiàzane do z∏o˝enia oÊwiadczenia majàtkowego nale˝y zaliczyç brak ujawniania informacji o dochodach wspó∏ma∏˝onka. Natomiast zgodnie z art. 31 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy zw. dalej k.r.o. (Dz. U. nr 9, poz. 59 z póên. zm.) - ustawowa wspólnoÊç majàtkowa obejmuje przedmioty majàtkowe nabyte w czasie jej (wspólnoÊci). Do majàtku wspólnego nale˝à w szczególnoÊci: - Êrodki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego ka˝dego z ma∏˝onków, - dochody z majàtku wspólnego, jak równie˝ z majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków, - pobrane wynagrodzenie za prac´ i dochody z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej ka˝dego z ma∏˝onków. OkolicznoÊcià, która przesàdza o obowiàzku ujawniania dochodów wspó∏ma∏˝onka z tytu∏u wynagrodzenia za prac´ jest tak˝e art. 33 k.r.o., który zawiera katalog zamkni´ty sk∏adników tworzàcych majàtek osobisty ka˝dego z ma∏˝onków. Sà to przede wszystkim dobra nabyte przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, jak równie˝ wszystko to, co wspó∏ma∏˝onek naby∏ przez dziedziczenie, zapis lub darowizn´. Natomiast wÊród enumeratywnie wyliczonych tam dochodów nie wykazano dochodów uzyskiwanych przez ka˝dego z ma∏˝onków z tytu∏u wynagrodzenia za prac´ ze stosunku pracy i dochodów z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej. Zatem niewykazanie w oÊwiadczeniu majàtkowym dochodów wspó∏ma∏˝onka jest wadà z∏o˝onego oÊwiadczenia. Na tà nieprawid∏owoÊç wskazujà równie˝ urz´dy skarbowe, które przeprowadzajà dog∏´bnà analiz´ oÊwiadczeƒ przesy∏anych do tych urz´dów przez organy do tego zobowiàzane.

Irena Szewczuk Wydzia∏ Organizacyjny


13

Turystyka W´drówka turystycznym szlakiem pieszym w kolorze ˝ó∏tym, na trasie: Kaszczorek - Z∏otoria - Brzozówka Zapraszam na wypraw´ za miasto, która nie tylko umo˝liwi wypoczynek na ∏onie przyrody, ale przybli˝y równie˝ histori´ miejscowoÊci i obiektów krajoznawczych znajdujàcych si´ na trasie w´drówki.

Turystyczny szlak pieszy w kolorze ˝ó∏tym jest cz´Êcià szlaku mi´dzynarodowego E–11, biegnàcego z nad Morza Pó∏nocnego, przez Polsk´ a dalej na Litw´. W´drowanie nasze rozpoczniemy w Kaszczorku dawnej wsi biskupiej, obecnie dzielnicy willowej Torunia, spod gotyckiego koÊció∏ka p.w. Podwy˝szenia Êw. Krzy˝a (0,0 km). WieÊ zosta∏a wymieniona w 1242 r. jako nale˝àca do biskupów kujawskich. Biskup Wis∏aw osadzi∏ w Kaszczorku begardów (zakon biczowników), których przep´dzi∏ stàd kolejny biskup kujawski Gerard oko∏o 1320 r. Parafia i prawo patronatu przesz∏y na klasztor dominikanów w Toruniu i pozosta∏y w ich r´kach do 1820 r., czyli do kasaty zakonu. Istniejàcy koÊció∏ek zosta∏ wzniesiony na poczàtku XIV w. W 1966 r. po˝ar zniszczy∏ Êwiàtyni´, którà wkrótce odbudowano. Udajemy si´ dalej szlakiem, który za koÊció∏kiem skr´ca w lewo, w ulic´ Szcz´Êliwà i w´drujemy nià u podnó˝a skarpy Pradoliny Wis∏y. Nast´pnie szlak prowadzi ul. Dyngusowà, Do˝ynkowà i GoÊcinnà. Ta ostatnia doprowadza nas do ul. Turystycznej, gdzie znajduje si´ skansen Muzeum Etnograficznego (2,7 km), eksponujàcy sprz´t p∏ywajàcy (tratwy, promy, ∏odzie). Idziemy za znakami szlaku ˝ó∏tego, który doprowadza nas do starego, drewnianego XIX w. mostu na Drw´cy. Do niedawna przy moÊcie mo˝na by∏o oglàdaç konstrukcje 2 izbic, których zadaniem by∏o rozbijanie tafli lodu napierajàcych na most. Drw´ca od Êredniowiecza stanowi∏a naturalnà granicà pomi´dzy ziemiami che∏miƒskà i dobrzyƒskà. W 1961 r. na ca∏ej d∏ugoÊci, wraz z kilkoma dop∏ywami, zosta∏a uznana za rezerwat ichtiofaunistyczny pod nazwà „Rzeka Drw´ca”. Ochronie gatunkowej podlegajà tu: pstràg potokowy, ∏osoÊ, certa i troç w´drowna. W ujÊciu Drw´cy do Wis∏y, które znajduje si´ 400 m dalej, ˝yje rzadki minóg rzeczny. Po przejÊciu mostu dochodzimy do ul. Warszawskiej w Z∏otorii (3,3 km). WieÊ zosta∏a wymieniona w 1242 r. jako znajdujàca si´ w ziemi dobrzyƒskiej, w dobrach biskupów kujawskich. Lokowano jà w 1262 r. na prawie niemieckim. W 1807 r. podczas obl´˝enia Torunia, wojska francuskie rozebra∏y istniejàcy tu drewniany koÊció∏. W 1904 r. zosta∏a wzniesiona kolejna Êwiàtynia z ceg∏y, w stylu neogotyckim. Przy ujÊciu Drw´cy do Wis∏y wznoszà si´ ruiny zamku z 1343 r., wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. W 1374 r.

zamek zosta∏ opanowany przez ksi´cia gniewkowskiego W∏adys∏awa Bia∏ego. Kaêko, wnuk Kazimierza Wielkiego, podczas obl´˝enia zamku odniós∏ Êmiertelnà ran´, wskutek której 2 stycznia 1377 r. zmar∏ na zamku w Bydgoszczy. W 1391 r. ksià˝´ W∏adys∏aw Opolczyk odda∏ zamek pod zastaw Krzy˝akom, od których w 1405 r. ca∏à ziemi´ dobrzyƒskà wykupi∏ król W∏adys∏aw Jagie∏∏o. 2 wrzeÊnia 1409 r. Krzy˝acy zdobyli zamek i wyci´li w pieƒ ca∏à polskà za∏og´. Od tamtego czasu zbudowana w stylu gotyckim, murowana z ceg∏y z u˝yciem kamienia polnego budowla pozostaje w ruinie. Do dziÊ pozosta∏a cz´Êç wie˝y mieszkalnej oraz zarys murów obwodowych. Dodatkowo w Z∏otorii mo˝emy obejrzeç pozosta∏oÊci po dawnym cmentarzu ewangelickim z XIX w. oraz rosnàcy tam dàb – uznany za pomnik przyrody ˝ywej. Dochodzimy do koÊcio∏a pw. Êw. Wojciecha, przy którym skr´camy w lewo w ul. Toruƒskà. Szlak prowadzi przez wieÊ g∏ównà ulicà Toruƒskà, mijajàc po drodze starà i nowoczesnà zabudow´ wsi, która obecnie nosi charakter osiedla miejskiego. Minàwszy centrum miejscowoÊci, kierujemy si´ w lewo, mijamy strug´ Jordan, która do po∏owy XIX w. nap´dza∏a ko∏o m∏yna wodnego w Z∏otorii (dziÊ nie istniejàcego). W dalszej cz´Êci szlak prowadzàcy wzd∏u˝ szosy wyprowadza nas ze Z∏otorii, w kierunku Nowej Wsi. Za zakr´tem wchodzimy na wiadukt drogowy usytuowany nad odcinkiem Toruƒskiej Autostrady Pó∏noc – Po∏udnie (4,8 km) i po chwili, za znakami ˝ó∏tymi skr´camy w prawo w leÊnà drog´ zamkni´tà dla zmotoryzowanych. Przez nast´pnych 8 km szlak b´dzie prowadzi∏ leÊnymi drogami w zwartym kompleksie leÊnym, zarzàdzanym przez NadleÊnictwo Dobrzejewice. Po drodze mo˝emy obserwowaç zwierz´ta oraz gospodark´ leÊnà prowadzonà przez ludzi w zielonych mundurach. Po oko∏o 1,5 godzinnej w´drówce wychodzimy na drog´ ˝u˝lowà prowadzàcà z Brzozówki do Dzikowa i skr´camy w lewo. Droga doprowadza nas do przejazdu na linii kolejowej Toruƒ – Lipno, którà oddano do u˝ytku w 1937 r., w miejsce dawnej wàskotorowej. Po prawej i lewej stronie przed przejazdem kolejowym, znajdujà si´ betonowe schrony niemieckie, z okresu II wojny Êwiatowej (1944 r.). Po przejÊciu niewielkiego odcinka drogi od przejazdu kolejowego, znaki szlaku wyprowadzajà nas na obrze˝e lasu, gdzie dostrzegamy zabudowania Brzozówki (12,8 km). Po lewej stronie, na skraju lasu, znajdujà si´ widoczne zabudowania LeÊnictwa Brzozówka. Ostatni kilometr szlaku prowadzi przez wieÊ, na terenie której mieszkaƒcy Torunia wznieÊli szereg ∏adnych i obszernych willi. Dochodzimy do drogi krajowej nr 10 Toruƒ

www.powiattorunski.pl


14 – Lipno – P∏oƒsk, centrum wsi (13,8 km). WieÊ istnieje od XVIII w. a za∏o˝yli jà osadnicy przybyli z terenów dzisiejszej Holandii, zwani olendrami, których osiedli∏ biskup w∏oc∏awski. We wsi ocala∏y interesujàce chaty drewniane z XIX w., ˝elbetonowe niemieckie schrony z okresu II wojny

Êwiatowej, stanowiàce zewn´trzny najbardziej wysuni´ty pierÊcieƒ obrony twierdzy Toruƒ oraz cz´Êciowo zachowany cmentarz ewangelicki z XIX w. Henryk Mi∏oszewski Oddzia∏ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

Wydarzenia sportowe Jesienià zawsze zaczyna si´ sportowy rok szkolny Wraz z nadejÊciem nowego roku szkolnego swojà dzia∏alnoÊç wznowi∏ PSZS w Toruniu. Burzliwe dyskusje prowadzone podczas pierwszego spotkania cz∏onków Zarzàdu PSZS oraz Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu Szkolnego zaowocowa∏y powstaniem Kalendarza Powiatowych Imprez Sportowych na rok szkolny 2009/2010. Kalendarz obejmuje swym zakresem organizacj´ ponad 40. imprez sportowych dla dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W tak rozbudowanej ofercie ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.

Tym razem rozpocz´liÊmy biegami prze∏ajowymi w Czernikowie, triumfatorami indywidualnych zmagaƒ zostali: Natalia Cieçwierz SP Makowiska, Konrad Drzewiecki SP Górsk, Ewa Matysiak Gimnazjum Czernikowo, ¸ukasz

Skowroƒski Gimnazjum Dobrzejewice. Dru˝ynowo zwyci´stwo uzyska∏y dziewcz´ta z Gimnazjum i Szko∏y Podstawowej w Lubiczu Górnym oraz ch∏opcy z Gimnazjum w Dobrzejewicach i Szko∏y Podstawowej w Lubiczu Górnym. Wraz

z nadejÊciem jesiennych ch∏odów zmagania sportowe przenios∏y si´ do sal i hal sportowych funkcjonujàcych przy szko∏ach i oÊrodkach sportu dzia∏ajàcych w naszym powiecie.

www.powiattorunski.pl

Paêdziernik okaza∏ si´ miesiàcem unihokeja oraz tenisa sto∏owego. W Hali Widowiskowo–Sportowej w Che∏m˝y

rywalizowa∏y ze sobà gimnazjaliÊci. Niepokonanymi - kolejny rok z rz´du - okazali si´ uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 1 z Che∏m˝y. Kolejne spotkanie mia∏o miejsce w Zespole Szkó∏ w Górsku. Mistrzyniami Dru˝ynowego Tenisa Sto∏owego zosta∏y

dziewcz´ta z Gimnazjum w Rz´czkowie, a Mistrzami ch∏opcy z Gimnazjum w G∏uchowie. W kategorii szkó∏ podstawowych zwyci´˝y∏y dziewcz´ta z Ostaszewa oraz ch∏opcy z Dobrzejewic. W pierwszym tygodniu listopada spotkaliÊmy si´ na


15 unihokeju szkó∏ podstawowych, najpierw z dziewcz´tami w Grzywnie, nast´pnie z ch∏opcami w Che∏m˝y. Mistrzyniami

Powiatu zosta∏y uczennice Szko∏y Podstawowej w S∏awkowie, w Che∏m˝y na najwy˝szym miejscu na podium stan´li ch∏opcy ze Szko∏y Podstawowej w Âwierczynkach. W listopadzie, tradycyjnie rozgrywaliÊmy turnieje pi∏ki r´cznej. Na najwy˝szym stopniu podium stan´∏y dziewcz´ta z Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 w Lubiczu Górnym, zarówno w kategorii szkó∏

podstawowych, jak i gimnazjów. WÊród ch∏opców zwyci´sko z zaci´tej rywalizacji wyszli gimnazjaliÊci z Bràchnowa oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 2 z Che∏m˝y. Serdeczne podzi´kowania kierujemy do wszystkich osób uczestniczàcych w zawodach sportowych organizowanych przez PSZS w Toruniu. Dzi´kujemy tak˝e Dyrekcjom Szkó∏, w których odbywajà si´ nasze imprezy, za ˝yczliwoÊç i mo˝liwoÊç bezp∏atnego korzystania z administrowanych przez Paƒstwa obiektów sportowych, zaÊ opiekunom za wysi∏ek i trud wk∏adany w przygotowanie m∏odzie˝y, a samym uczniom poszczególnych szkó∏ za udzia∏ i sportowe zachowanie podczas rozgrywek. Nowy kalendarzowy rok rozpoczniemy siatkówkà i pi∏ka no˝nà halowà, ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych zawodach. Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiat Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego roku ˝yczymy Paƒstwu zadowolenia, radoÊci i sukcesów sportowych oraz tych znacznie wa˝niejszych sukcesów ˝yciowych! Artur Stankiewicz Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

10-lecie sportu w Powiecie Toruƒskim W niedziel´, 27 wrzeÊnia br. w Zespole Szkó∏ nr 1 w Lubiczu odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 10-leciem sportu w Powiecie Toruƒskim oraz 10-leciem Powiatowego Szkolnego Zwiàzku Sportowego w Toruniu.

Otwarcia uroczystoÊci dokona∏ pan Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski, przyby∏ych goÊci powita∏ tak˝e pan Andrzej Siemianowski – Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego oraz pani Barbara Kisielewska Przewodniczàca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. WÊród goÊci obecny by∏ m.in. Pose∏ na Sejm RP Janusz Dzi´cio∏ oraz przedstawiciele gmin/miast z terenu powiatu toruƒskiego. Podczas uroczystoÊci wyró˝nieni zostali zawodnicy z terenu powiatu toruƒskiego, którzy zaj´li co najmniej pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski lub jedno z pierwszych trzech miejsc w Mistrzostwach Europy, Âwiata oraz na olimpiadach w ciàgu ostatnich 10 lat. Sà to utalentowani, pracowici i zdolni m∏odzi ludzie, którzy sà mieszkaƒcami powiatu toruƒskiego lub reprezentowali powiat toruƒski podczas zawodów, a swoimi osiàgni´ciami zadziwili nie tylko Polsk´, ale równie˝ Europ´ i Êwiat. Jednak, by wyszukaç i oszlifowaç takie m∏ode talenty potrzebna jest fachowa wiedza i zaanga˝owanie trenera. Prowadzenie m∏odych zawodników wià˝e si´ z odpowiedzialnoÊcià za ich przysz∏oÊç, zdrowie i karier´. Praca ta wymaga wiary w swoich zawodników, cierpliwoÊci i wielkiego serca. Godziny sp´dzone wraz z zawodnikami w salach gimnastycznych, na boiskach i bie˝niach, obecnoÊç i wsparcie podczas treningów procentujà podczas zgrupowaƒ i zawodów. W∏aÊnie za t´ cierpliwoÊç, serce, wiar´ i czas podzi´kowaliÊmy trenerom i dzia∏aczom sportowym. Organizacja kilkudziesi´ciu imprez sportowych ka˝dego roku nie by∏aby mo˝liwa gdyby nie sponsorzy, którzy hojnà r´kà, nie upatrujàc w∏asnych

korzyÊci wspierajà rozwój sportu i kultury fizycznej w powiecie toruƒskim. To dzi´ki sponsorom sportowa rywalizacja zyskuje w∏aÊciwà opraw´ i mo˝liwe jest zorganizowanie zawodów na najwy˝szym poziomie. Niedzielna uroczystoÊç by∏a tak˝e podsumowaniem 10 lat

dzia∏alnoÊci Powiatowego Szkolnego Zwiàzku Sportowego w Toruniu. Zaprezentowano i wyró˝niono osoby, które od wielu lat wspierajà swojà wiedzà i fachowà pracà dzia∏ania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wÊród dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. Uhonorowani zostali: Jacek Wyborski, Wojciech Rosiƒski, ¸ukasz Kontowicz, Mariusz Jarlak, Dariusz Machajewski, Grzegorz Grzywiƒski, Irena Wolter, Robert Swiontek Brzezinski, S∏awomir Trzymkowski, Janusz Lemke, Magdalena KwaÊniewska, Rafa∏ Jab∏oƒski, Damian Wi´c∏awski, Rafa∏ CieÊlak, Adam Lubiƒski, Piotr Bieniewicz.

www.powiattorunski.plMiesięcznik Powiat Toruński