Page 1


2 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruƒ telefony do poszczególnych wydzia∏ów: kancelaria: 056 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. 056 662 88 00, starostwo@powiattorunski.pl, m.graczyk@powiattorunski.pl, d.meller@powiattorunski.pl Sekretarz Powiatu – tel. 056 662 88 04, sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. 056 662 88 05, skarbnik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich – tel. 056 662 88 51, 056 662 88 53, promocja@powiattorunski.pl integracja@powiattorunski.pl, fundusze@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – 056 662 88 11, Kadry – tel. 056 662 88 26 Biuro Rady – tel. 056 662 88 21, 22 biurorady@powiattorunski.pl Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – tel. 056 662 88 13, 056 662 88 06, org@powiattorunski.pl Wydzia∏ Finansowy – tel. 056 662 88 32 - 35, finanse@powiattorunski.pl Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych – tel. 056 662 88 40 - 44, edukacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami – tel. 056 662 88 80, fax 056 662 88 82 geodezja@powiattorunski.pl, mienie@powiattorunski.pl podgik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Ârodowiska – tel. 056 662 88 56 - 60, srodowisko@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Prawo Jazdy – ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, tel. 056 660 83 00 wewn. 241, 242 komunikacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Rejestracja Pojazdów – ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, tel. 056 660 83 00 wewn. 258, 259 Wydzia∏ Architektury i Budownictwa – Toruƒ, ul. Dekerta 24 – tel./fax 056 661 17 05 architektura@powiattorunski.pl

W numerze: ˚yczenia Âwiàteczno-Noworoczne 3 Bud˝et powiatu toruƒskiego na 2010 rok 3 Zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym 4 Maluszki z Papowa Toruƒskiego ju˝ majà przedszkole 4 Akcja „Klucz do mojego miasta” w powiecie toruƒskim 5 Druga pe∏nowymiarowa sala gimnastyczna w gminie ¸ysomice 5 Olimpijskie zmagania w Gronowie 6 Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza ju˝ po przeprowadzce 6 ZakoƒczyliÊmy projekt – podsumowaliÊmy rezultaty 7 Nowe projekty unijne 8 WokaliÊci w Êwiecie Niemena i Grechuty 9 Âw. Cecylia Êpiewa ju˝ od 140 lat! 9 Znamy ju˝ laureatów konkursu „Mieszkam w ciekawym miejscu”! 10 Jesieƒ, s∏ota, idzie zima, idà Êwi´ta… 11 Dochody wspó∏ma∏˝onka w oÊwiadczeniu majàtkowym 12 ˚ó∏tym szlakiem przez Z∏otori´ do Brzozówki 13 Jesienià zawsze zaczyna si´ sportowy rok szkolny 14 10-lecie sportu w Powiecie Toruƒskim 15

Nasza ok∏adka:

Miesi´cznik Samorzàdowy „Powiat Toruƒski” nak∏ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruƒ tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89 e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl Prosimy o przesy∏anie swoich uwag i propozycji na powy˝szy adres. Redakcja w sk∏adzie: Agnieszka Niwiƒska (redakcja numeru), Malwina Rouba, Teresa Drà˝kowska, Irena Szewczuk, Andrzej Horniak, Artur Stankiewicz. Zdj´cia sà w∏asnoÊcià Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graficzny i sk∏ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl Druk: Artis Poligrafia

www.powiattorunski.pl

Ok∏adka przód: Ok∏adka ty∏: Prace laureatów konkursu plastycznego; 1- Zofia Or∏owska, 2- Martyna M∏odzianowska 6 lat, 3- Agnieszka Ry∏owicz 13 lat, 4- Maciek Kosicki 11 lat, 5- Tomasz Solarski 15 lat, 6Monika Gronczewska 12 lat, 7- Paula Rumin 11 lat, 8- Adrianna Antonik 13 lat, 9- Paulina Lisiecka 8 lat


3  w i ´t a B o ˝ eg o N ar o dz en i a to cz a s m i ∏ o Ê ci , do b ra i ˝y c zl i w o Ê ci . N i ec h a tm o sf er a ty c h  wi àt z o s ta n i e z n a m i j ak n a j d ∏ u ˝e j , n i e ch u m o c ni n a sz à n ad zi ej ´ na s p e ∏ ni en i e na j s kr y t s zy ch m a r ze ƒ. N i e c h Ro k 2 0 1 0 b ´ d zi e ro k i e m d o b r yc h p o m y s∏ ó w , t r a f ny c h de c y z j i o r a z s u k ce s ó w w m i a r ´ o c z ek i w aƒ . Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego Andrzej Siemianowski

Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk

Toruƒ, Bo˝e Narodzenie 2009 r.

AktualnoÊci Bud˝et powiatu toruƒskiego na 2010 rok W przyj´tym bud˝ecie dochody powiatu w 2010 roku planowane sà na poziomie 61 779 640 z∏. Natomiast wydatki okreÊlono w wysokoÊci 71 285 269 z∏. Na wydatki bie˝àce przewidziano 53 675 916 z∏ (75%), a na wydatki majàtkowe 17 609 353 z∏ (tj. 25 %). Deficyt bud˝etowy wyniesie 9.505.629 z∏ i pokryty zostanie nadwy˝kà Êrodków z lat ubieg∏ych (w kwocie 2.083.300 z∏) emisjà obligacji komunalnych na kwot´ 3.600.000 z∏ oraz kredytem bankowym inwestycyjnym (w kwocie 3.822.329 z∏). Przy czym kredyt bankowy w trakcie realizacji bud˝etu zostanie zastàpiony Êrodkami zewn´trznymi pozyskanymi z ró˝nych êróde∏. W proponowanym bud˝ecie planuje si´ rezerwy na ∏àcznà kwot´ 710.000 z∏. W strukturze dochodów najwy˝szà pozycj´ zajmuje subwencja – 39% ogó∏u dochodów. Dochody w∏asne – to prawie 39% dochodów, na które sk∏adajà si´ Êrodki z podatków bezpoÊrednich, gospodarowania mieniem, dochody przewidziane na finansowanie inwestycji drogowych, oraz dochody komunikacyjne. Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono na poziomie nieco ponad wp∏ywy rzeczywiste roku 2009. Dotacje celowe stanowià 16% dochodów. W strukturze wydatków zdecydowanà wi´kszoÊç poch∏onà te zwiàzane z realizacjà us∏ug w sferze oÊwiaty, pomocy spo∏ecznej oraz z bie˝àcym funkcjonowaniem administracji czy te˝ utrzymaniem dróg powiatowych. Nak∏ady inwestycyjne na ∏àcznà kwot´ 18.597.928 z∏ sà konsekwencjà wczeÊniejszych decyzji rady i by∏y umieszczone WPI powiatu. Na inwestycje w domach pomocy spo∏ecznej zaplanowano

3.056.914 z∏, w tym: 3.026.914z∏ na zadania standaryzacyjne i 30.000 z∏ na wykonanie projektu wymiany starej kot∏owni olejowej na nowoczesnà z wykorzystaniem pomp ciep∏a w domu pomocy spo∏ecznej w Browinie, Na inwestycje i remonty w oÊwiacie zaplanowano 1.045.900 z∏, w tym: 550.000 z∏ na budow´ hali sportowej z ∏àcznikami, i przebudow´ istniejàcej sali w ZS w Che∏m˝y, 200.000 z∏ na kontynuacj´ termoizolacji warsztatów w Gronowie, 120.000 z∏ na remont internatu w Gronowie w celu dostosowania do wymagaƒ p. po˝arowych, 175.900 z∏ na boisko przy ZSS w Che∏m˝y, realizowane w partnerstwie z miastem Che∏m˝a w ramach projektu wspó∏finansowanego przez RPO. 1.500.000 z∏ na zakup udzia∏ów w spó∏ce w celu dostosowania szpitala w Che∏m˝y do wymogów standardu us∏ug medycznych. 9.116.400 z∏ na realizacj´ planu modernizacji dróg przyj´tego uchwa∏à Rady z 06.11.2008 r. 3.530.114 z∏ na kontynuacj´ zadania zwiàzanego z budowà Êcie˝ek rowerowych 179.000 z∏ na nowe powierzchnie biurowe na potrzeby powiatu, W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska: 160.000 z∏ wsparcia dla samorzàdów gminnych na zadania ekologiczne, 50.000 z∏ dofinansowania na zakup samochodu dla PSP w Toruniu na potrzeby ratownictwa ekologicznego, 50.000 z∏ dofinansowania na termoizolacj´ komisariatu www.powiattorunski.pl


4 w Che∏m˝y. Utrzymano wydatki dla organizacji pozarzàdowych z przeznaczeniem na sport i kultur´ fizycznà. W prezentowanym bud˝ecie uj´te sà zadania z wykorzystaniem Êrodków UE. Realizujemy (bàdê b´dziemy realizowaç) 13 projektów na ∏àcznà kwot´ 8.746.262 z∏, w tym 8 projektów w ramach PO Kapita∏ Ludzki oraz 5 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przy takiej konstrukcji bud˝etu, ustalajàcego deficyt na poziomie 9.505.629 z∏ i zak∏adajàcym sp∏at´ rat kapita∏owych w wysokoÊci 1.428.716 z∏, obs∏ug´ obligacji, kredytów i por´czeƒ w wysokoÊci 357.000 z∏, zad∏u˝enie powiatu wzroÊnie do poziomu 14.863.329 z∏. Liczone w stosunku do dochodów 2010 r. wyniesie 24,24% przy dopuszczalnej

normie 60%. Pami´taç jednak nale˝y, ˝e przyj´to za∏o˝enie, ˝e kredyt zostanie zastàpiony Êrodkami zewn´trznymi w takiej sytuacji zad∏u˝enie powiatu na koniec roku wyniesie nie 14.863.329 z∏, a 11.045.000 z∏ Mo˝liwoÊç realizacji inwestycji na poziomie 25% wynika z planowanych dochodów ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego, emisji obligacji komunalnych, wolnych Êrodków z lat ubieg∏ych oraz Êrodków gmin powiatu toruƒskiego. Zwi´kszymy zad∏u˝enie powiatu o wartoÊç 2.171.284 z∏ przy jednoczesnej mo˝liwoÊci realizacji inwestycji na poziomie 18.597.928 z∏

Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski

Zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym Starostwo Powiatowe w Toruniu zorganizowa∏o zbiórk´ krwi. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanà∏ na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej 4-6 dnia 6 listopada 2009 o godz. 8:00. Krew oddawali pracownicy Starostwa, ale do zbiórki przy∏àczyli si´ tak˝e pracownicy okolicznych firm i przedsi´biorstw a tak˝e mieszkaƒcy

pobliskiego osiedla. Krew odda∏o 27 osób - zasoby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa wzbogaci∏y si´ o 12 litrów tego cennego leku. Warto przypomnieç, ˝e korzystajà z niej wszystkie szpitale z ca∏ego województwa, w tym tak˝e Szpital Powiatowy w Che∏m˝y. Wszystkim honorowym krwiodawcom serdecznie dzi´kujemy! Zapraszamy na kolejnà zbiórk´ krwi - za 3 miesiàce. O dok∏adnym terminie poinformujemy na naszej stronie internetowej i w lokalnej prasie.

Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Maluszki z Papowa Toruƒskiego ju˝ majà przedszkole

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego 27 paêdziernika, z prawie dwumiesi´cznym opóênieniem, w Êwietlicy wiejskiej w Papowie Toruƒskim odby∏o si´ uroczyste otwarcie „Przedszkola marzeƒ”. Pe∏nowymiarowe przedszkole powsta∏o w Szkole Filialnej w Papowie Toruƒskim, dzi´ki realizacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ¸ysomice projektu „Przedszkole marzeƒ”. Do przedszkola ucz´szcza 40 dzieci w wieku od 3 - 5 lat z terenu gminy ¸ysomice. Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego b´dzie realizowany od 01.07.2009 r. do 31.08.2011 roku. Uroczyste inauguracja „Przedszkola marzeƒ” zosta∏o przygotowane przez kadr´ przedszkolnà, zatrudnionà na czas realizacji projektu oraz rodziców dzieci ucz´szczajàcych do przedszkola. Otwarcie placówki ubarwi∏y wyst´py dzieci oraz Agencji Artystycznej TES www.powiattorunski.pl

z Torunia. Na uroczystoÊci razem z dzieçmi bawili si´ rodzice przedszkolaków. Wójt Gminy ¸ysomice – Piotr Kowal, Kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w ¸ysomicach – Zofia Karpa, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy ¸ysomice – Violetta Ruciƒska i koordynator przedszkola – Marek Komuda. Na zakoƒczenie uroczystoÊci na dzieci czeka∏a mi∏a niespodzianka: dyrektor przedszkola - Mariola Wegner przekaza∏a ka˝demu przedszkolakowi ma∏y plecak z logo EFS. Marek Komuda Podinspektor d/s rozwoju gospodarczego i promocji gminy ¸ysomice


5

Akcja „Klucz do mojego miasta“ w powiecie toruƒskim Lokalna Organizacja Turystyczna, której cz∏onkiem jest Starostwo Powiatowe w Toruniu jest inicjatorem projektu „Toruƒ otwarty dla wszystkich” i organizatorem Akcji „Klucz do mojego miasta”. Celem projektu jest wykonanie makiety dotykowej toruƒskiej Starówki, która umo˝liwi poznanie naszego miasta nie tylko pe∏nosprawnym turystom, ale tak˝e osobom niewidomym i s∏abowidzàcym. Odlew powstanie z przetopionych kluczy, ofiarowanych przez mieszkaƒców miasta i powiatu toruƒskiego.

Nie ka˝dy ma du˝o pieni´dzy, ka˝dy ma jednak w domu zb´dne, stare klucze. Ka˝dy móg∏ zatem w∏àczyç si´ do akcji przekazujàc klucz – symboliczny klucz do miasta, który pomo˝e je otworzyç dla tych, dla których jest ono jeszcze ca∏y czas zamkni´te i niedost´pne. Realizacja projektu rozpocz´∏a si´ 22 paêdziernika. Akcj´ obj´li patronatem Starosta Toruƒski, Marsza∏ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia. Przez ca∏y listopad trwa∏a zbiórka kluczy wÊród mieszkaƒców Torunia i powiatu toruƒskiego. Urny na klucze stan´∏y w budynkach Starostwa Powiatowego, Urz´du Marsza∏kowskiego oraz Urz´du Miasta. w szko∏ach, przedszkolach, klubach osiedlowych i domach kultury. Zbierali z nami wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkó∏, czytelnicy w bibliotekach, urz´dnicy i stra˝acy. Do Akcji przy∏àcza∏y si´ firmy, kluby osiedlowe, przeró˝ne stowarzyszenia i fundacje. ¸àcznie zarejestrowaliÊmy ponad 185 placówek, które ustawi∏y u siebie urny i zorganizowa∏y zbiórki. Pomys∏ wspólnego dzia∏ania w jasnym i pozytywnym celu zjednoczy∏ mieszkaƒców miasta i powiatu toruƒskiego, ale znalaz∏ tak˝e entuzjastów du˝o dalej - w Aleksandrowie Kujawskim, Jab∏onowie Pomorskim i Bydgoszczy. Niezale˝nie od statutowych za∏o˝eƒ, czy biznesowych celów po∏àczy∏a nas idea otwarcia zabytkowego torunia dla wszystkich - w tym tak˝e, dla niewidomych, dla których do tej pory by∏ on zamkni´ty i niedost´pny. Akcja otworzy∏a nam wszystkim oczy na fakt, ˝e w samym Toruniu jest ponad 700 osób, które nie widzà, a w ca∏ym województwie jest ich a˝ 3 500! ¸atwo sobie wyobraziç do jakich rozmiarów urasta ten problem w skali kraju. Dzi´ki wspólnej Akcji i zaanga˝owaniu mieszkaƒców miasta i powiatu uda∏o si´ zebraç 2446 kg kluczy! Teraz trwa ich zwo˝enie, segregowanie i wa˝enie. Nast´pnie przyjdzie czas na przygotowanie projektu makiety, konsultacje ze Êrodowiskiem osób niewidomych oraz poszukiwania firmy, która podejmie si´ wykonania odlewu. O post´pach prac b´dziemy informowaç na bie˝àco - wiadomoÊci na ten temat prosz´ szukaç w lokalnej prasie, na stronach www.powiattorunski.pl oraz na www.lottorun.eu/klucz. Tam te˝ zamieÊciliÊmy

zdj´cia ilustrujàce przebieg Akcji, nades∏ane przez jej uczestników i koordynatorów. Dzi´ki sponsorom firmom SHARP i INWESTPROJ - mogliÊmy nagrodziç najaktywniejszych uczestników zbiórki. WÊród szkó∏ toruƒskich zwyci´˝y∏a Szko∏a Podstawowa nr 7, gdzie zebrano 85 kg, co po przeliczeniu da∏o liczb´ 0,245 kg/ucznia. Najlepszym przedszkolem okaza∏o si´ PM nr 16 w Toruniu - 117 przedszkolaków uzbiera∏o w sumie 46 kg kluczy, czyli ka˝dy maluszek wrzuci∏ do pud∏a z logo "Klucza" niemal 0,4 kg! Znamy ju˝ tak˝e "Kluczowych Rekordzistów": najwi´cej kluczy zebra∏ Zespó∏ Szkó∏ w Che∏m˝y - a˝ 468 kg!!! To absolutny rekord - po przeliczeniu okaza∏o si´, ˝e Êrednio ka˝dy uczeƒ tej szko∏y przyniós∏ ponad kilogram kluczy. 42 calowy telewizor ufundowany przez firm´ SHARP b´dzie dla ZS w Che∏m˝y znakomitym prezentem okazji 100-lecia istnienia Placówki. Pozostajemy w szczerej nadziei na to, ˝e razem uda nam si´ stworzyç màdrà i po˝ytecznà rzecz popartà jednoczàcà spo∏ecznoÊç naszego miasta i powiatu Akcjà. Mamy nadziej´, ˝e w nast´pnym sezonie turystycznym has∏o "Gotyk na dotyk" zyska nowe - dos∏owne znaczenie. Realizacja ta b´dzie unikatowa w naszym kraju, a udzia∏ w Akcji pozostawi trwa∏y efekt, który b´dzie s∏u˝y∏ mieszkaƒcom naszego regionu i turystom przez lata. Wszystkim, którzy pomogli - dzi´kujemy!!! Wa˝ny jest ka˝dy klucz! Promocja Akcji jest finansowana z grantu, który LOT otrzyma∏a na ten cel z Urz´du Miasta Torunia.

Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Druga pe∏nowymiarowa sala gimnastyczna w gminie ¸ysomice 13 paêdziernika 2009 r. nastàpi∏o otwarcie nowej sali gimnastycznej w Turznie. Prawie dwa lata po powstaniu pierwszej pe∏nowymiarowej sali gimnastycznej w ¸yso-

micach, gmina ta doczeka∏a si´ drugiej, która zosta∏a wybudowana przy Zespole Szkó∏ Nr 2 w Turznie. Budowa trwa∏a rok. Powierzchnia u˝ytkowa sali wynosi

www.powiattorunski.pl


6 1576 m2. Posiada ona pe∏nowymiarowe boisko do koszykówki, pi∏ki r´cznej i pi∏ki siatkowej i nag∏oÊnienie, a trybuny sà umieszczone nad boiskiem do gry. Ca∏kowity koszt budowy i wyposa˝enia wyniós∏ 4.658.000 z∏, z czego 1.397.000 z∏ zosta∏o przekazane z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa KujawskoPomorskiego. Administratorem sali jest Zespó∏ Szkó∏ nr 2 w Turznie.

Otwarcie nowego obiektu zbieg∏o si´ z uroczystoÊcià wr´czenia nagród Marsza∏ka Województwa KujawskoPomorskiego, Zarzàdu Województwa oraz Wójta Gminy ¸ysomice z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Marek Komuda Podinspektor d/s rozwoju gospodarczego i promocji gminy ¸ysomice

Olimpijskie zmagania w Gronowie W dniu 19.11.2009 r. odby∏a si´ XIX Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, której organizatorem by∏ Powiatowy Zespó∏ Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Che∏m˝y Uczestników Olimpiady goÊci∏a gmina Lubicz. Zjecha∏o do niej z terenu powiatu toruƒskiego 42. m∏odych producentów rolnych, których serdecznie powita∏ i ugoÊci∏ Wójt Gminy pan Marek Olszewski. Do Zespo∏u Szkó∏ CKU w Gronowie, gdzie w tym roku odbywa∏a si´ Olimpiada, zawita∏o - oprócz uczestników - wielu goÊci, przedstawicieli jednostek samorzàdowych, radnych i sponsorów. Obecne by∏y te˝ w∏adze szko∏y. Uczestnicy Olimpiady musieli zmierzyç si´ z 45 pytaniami zawartymi w teÊcie konkursowym, których tematyka dotyczy∏a zagadnieƒ zwiàzanych z produkcjà roÊlinnà, zwierz´cà, ekonomikà, ochronà Êrodowiska, ekologià, UE oraz BHP. W ogólnej ocenie uczestników pytania nie nale˝a∏y do najtrudniejszych a mi∏a atmosfera, jaka towarzyszy∏a spotkaniu, korzystnie wp∏yn´∏a na uzyskane wyniki. Najlepszà znajomoÊcià zagadnieƒ rolniczych wykaza∏ si´ pan Leszek Wróbel z Wybcza gm. ¸ubianka zdobywajàc 40

punktów i I miejsce. Pan Leszek wraz z ˝onà prowadzi gospodarstwo o pow. 14,47 ha i specjalizuje si´ w produkcji byd∏a mlecznego, odchowie opasów i tuczu trzody chlewnej. Drugie miejsce zajà∏ pan S∏awomir Lewandowski z Kaw´czyna gm. Obrowo zdobywajàc 36 punktów, natomiast trzecie - po dogrywce - zajà∏ Pan Krzysztof ˚bikowski z Rz´czkowa gm. ZawieÊ Wielka z iloÊcià 35 punktów. Równie˝ pozostali uczestnicy wykazali si´ du˝à znajomoÊcià zagadnieƒ rolniczych. Nad ca∏oÊcià Olimpiady czuwa∏a szeÊcioosobowa komisja, sk∏adajàca si´ z przedstawicieli samorzàdowych i zaproszonych goÊci. Tradycyjnie ju˝, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dzi´ki licznym i hojnym sponsorom, a finalista otrzyma∏ dodatkowo przepi´knie wygrawerowany okolicznoÊciowy puchar. Finalista raz jeszcze musia∏ wyt´˝yç umys∏ i próbowaç pokonaç rywali z innych powiatów na etapie wojewódzkim, który odby∏ si´ 09.12.2009 r. w Dobrzyniu n/Wis∏à.

Danuta Wiliƒska Kierownik PZDR

Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza ju˝ po przeprowadzce 26 listopada 2009 r. 20-osobowa gromadka dzieci i m∏odzie˝y – wychowanków Placówki Opiekuƒczo-Wychowawczej – przywita∏a pierwszych goÊci w swoim nowym Domu, w Che∏m˝y, przy ul. Hallera 25.

Placówka rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç 4 wrzeÊnia 2000 r. we wsi G∏uchowo, w starym poniemieckim pa∏acu. Powsta∏a na bazie zlikwidowanego prewentorium (zak∏adu leczniczego dla dzieci). Placówki opiekuƒczowychowawcze zapewniajà dzieciom i m∏odzie˝y pozbawionym cz´Êciowo i ca∏kowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym spo∏ecznie dziennà lub ca∏odobowà, ciàg∏à lub okresowà opiek´ i wychowanie, jak równie˝ wspierajà dzia∏ania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. W pierwszych latach w placówce przebywa∏o 50 dzieci, które tworzy∏y 4 grupy wychowawcze. Dzieci poczàtkowo mieszka∏y w du˝ych

www.powiattorunski.pl

pa∏acowych pokojach, korzysta∏y ze wspólnych ∏azienek i Êwietlic. Przez dziewi´ç lat, dzi´ki staraniom pracowników oraz zaanga˝owaniu powiatu toruƒskiego, uda∏o si´ podzieliç du˝e, wieloosobowe sale na mniejsze pokoje, wygospodarowaç aneksy kuchenne i Êwietlice, jednak w dalszym ciàgu budynek nie spe∏nia∏ standardów wyznaczonych przez MPiPS dla tego typu placówek. Zarzàd Powiatu podjà∏ wi´c decyzj´ o przygotowaniu obiektu na terenie Che∏m˝y. Po przeprowadzce mieszka w nim 20 dzieci, w dwóch odr´bnych mieszkaniach na pi´trze budynku. Mali mieszkaƒcy oprowadzili Marsza∏ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Ca∏beckiego, Starost´ Toruƒskiego – Miros∏awa Graczyka i zaproszonych goÊci po swoich nowych sypialniach i pokojach do nauki oraz do zabawy. Pokazywali sprz´t RTV, komputery i zabawki.


7 Mieszkania posiadajà w pe∏ni wyposa˝one kuchnie, oddzielne ∏azienki dla dziewczàt i ch∏opców. Na parterze budynku mieÊci si´ pokój piel´gniarki, pokój pracownika socjalnego oraz pomieszczenia administracyjno-obs∏ugowe. Dzieci majà do dyspozycji psychologa, pedagoga i sal´ terapeutycznà. Z pomocy pracowników placówki korzystajà równie˝ rodzice wychowanków przebywajàcych w placówce. Budynek g∏ówny po∏àczony jest ∏àcznikiem ze sto∏ówkà, w której dzieci spo˝ywajà posi∏ki przygotowywane przez pracowników kuchni. W sto∏ówce odbywajà si´ równie˝ zaj´cia i uroczystoÊci, a tu˝ obok niej usytuowana jest sala sportowa (si∏ownia). Teren otaczajàcy placówk´ umo˝liwia zainstalowanie placu zabaw dla najm∏odszych dzieci oraz kàcików do wypoczynku na Êwie˝ym powietrzu. Poniewa˝ obok placówki mieÊci si´ liceum, dzieci mogà korzystaç z boiska szkolnego, a w przysz∏oÊci tak˝e z nowoczesnej sali gimnastycznej. Placówka w chwili obecnej spe∏nia wszystkie standardy socjalno-bytowe. Budynek oraz jego wyposa˝enie sà zgodne ze standardami wyznaczonymi przez MPiPS. Na zakup i dostosowanie budynku do potrzeb Placówki powiat toruƒski przeznaczy∏ 2,6 mln z∏ (1 mln na zakup budynku, 1,6 mln na inwestycje dostosowujàce). Podczas uroczystoÊci m∏odzie˝ przypomnia∏a histori´ Placówki – bogato ilustrowanà zdj´ciami na stanowiàcej t∏o wystawie pt. „Dawniej – Wczoraj – DziÊ”. Starosta Toruƒski - Miros∏aw Graczyk, wraz z najstarszym Wychowankiem Placówki, symbolicznie przeci´li

wst´g´ na znak inauguracji funkcjonowania Domu. Dyrektor Placówki - pani Ma∏gorzata Marsza∏kowska – mówi: „Wprawdzie z sentymentem wspominamy G∏uchowo, jednak dzieci i opiekunowie nie chcieliby tam wróciç. Dom na terenie Che∏m˝y daje dzieciom wi´ksze mo˝liwoÊci rozwojowe, uczy uspo∏eczniaç, korzystaç z dóbr kultury, uczy samodzielnoÊci i umiej´tnoÊci radzenia sobie w nowych sytuacjach. BliskoÊç szkó∏ daje dzieciom mo˝liwoÊç korzystania z ich pe∏nej oferty dydaktyczno-wychowawczej, uczy nawiàzywania nowych znajomoÊci i przyjaêni. Dzieci majà równie˝ szanse na cz´ste kontakty z rodzinami. Wychowankowie mogà rozwijaç swoje zainteresowania, uczyç si´ ˝ycia we wspó∏czesnym Êwiecie, decydowania i planowania w∏asnej przysz∏oÊci.” Pani Dyrektor, z trudem ukrywajàc wzruszenie, dzi´kowa∏a przedstawicielom Zarzàdu i Rady Powiatu Toruƒskiego, burmistrzowi Che∏m˝y, przedstawicielom PCPR, policji i che∏m˝yƒskiego szpitala za ˝yczliwoÊç i wszelkà pomoc dla Placówki, a wykonawcy remontu Domu za dok∏adnoÊç i rzetelnoÊç przy realizacji zadania. Wychowankowie Domu t´sknià za G∏uchowem, ale dostrzegajà tak˝e nowe mo˝liwoÊci, które otwiera przed nimi przeprowadzka do Che∏m˝y. Ju˝ zadomowili si´ w nowych szko∏ach. Dziewcz´ta radoÊnie opowiadajà o zapisach na lekcje taƒca, ch∏opcy zaÊ planujà uczestnictwo w zaj´ciach sportowych. Wychowankom i Pracownikom ˝yczymy, ˝eby ich pobyt w nowym Domu obfitowa∏ w same dobre chwile, które pozwolà wype∏niç kronik´ Placówki kolorowymi wspomnieniami!

Ma∏gorzata Marsza∏kowska Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Powiat w Unii ZakoƒczyliÊmy projekt 9.4 PO KL - szkolenia dla nauczycieli

2 grudnia zakoƒczy∏ si´ realizowany na przestrzeni 11 miesi´cy przez powiat toruƒski du˝y projekt partnerski, majàcy na celu podniesienie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkó∏ z terenu by∏ego województwa toruƒskiego. By∏ to unikatowy projekt - po raz pierwszy bowiem szkolenia obj´∏y tak du˝à liczb´ kadr systemu oÊwiaty z tak wielu samorzàdów. W realizacj´ projektu zaanga-

˝owa∏o si´ bowiem 31 jednostek samorzàdu terytorialnego (5 powiatów, 24 gminy, miasta Toruƒ i Grudziàdz). W szkoleniach prowadzonych od marca do czerwca oraz we wrzeÊniu i listopadzie 2009 roku wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie 840 osób. W efekcie realizacji projektu nauczyciele (tak˝e kszta∏cenia zawodowego) podnieÊli swoje kompetencje w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej, natomiast pracownicy administracji

www.powiattorunski.pl


8 w zakresie organizacji i finansowania dzia∏alnoÊci oÊwiatowej. Tematyka szkoleƒ by∏a dostosowana do potrzeb lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz uwzgl´dnia∏a najnowsze badania potrzeb szkoleniowych kadr systemu oÊwiaty.

Andrzej Horniak Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Nowe projekty unijne

W s i e r p n i u i p a ê dz i e r ni k u b r . r o z p o c z ´ ∏ y s i ´ d w a n o w e p ro j ek t y un i j n e, r eal i zo w an e prz ez p ow i a t t or uƒ s k i n a o bs za rz e e d u ka cj i . Projekt „Lepsza szko∏a, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruƒskim w roku szkolnym 2009/2010” adresowany jest do uczniów i nauczycieli technikum i zasadniczych szkó∏ zawodowych z terenu powiatu. W ramach projektu wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, zaplanowano bogatà ofert´ zaj´ç pozalekcyjnych: - carving - artystyczne ozdabianie potraw - spawanie – zaj´cia przygotowujàce do egzaminu zewn´trznego dajàcego uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza - j´zyk angielski i j´zyk niemiecki biznesowy – zaj´cia przygotowujàce do egzaminów TOEIC i Start Deutsch - przedsi´biorczoÊç - ksi´gowoÊç komputerowa. Dodatkowo uczniowie zostali obj´ci wsparciem doradców zawodowych (warsztaty i spotkania indywidualne). W zaj´ciach realizowanych od paêdziernika uczestniczà uczniowie wszystkich trzech szkó∏ powiatowych. Na udziale w projekcie skorzystajà równie˝ same szko∏y – zostanà one doposa˝one w nowe Êrodki dydaktyczne, m.in. do prowadzenia zaj´ç w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, spawania oraz sprz´t kuchenny dla pracowni gastronomicznej. Realizacja projektu potrwa do 30 maja 2010 r.

www.powiattorunski.pl

Unijne dofinansowanie uzyska∏ tak˝e kolejny projekt powiatu toruƒskiego: „Czego JaÊ si´ nie nauczy… wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó∏ realizujàcych kszta∏cenie ogólne z terenu powiatu toruƒskiego w roku szkolnym 2009/2010” skierowany jest do uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu powiatu. Przedsi´wzi´cie koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu jest realizowane w partnerstwie ze wszystkimi dziewi´cioma gminami powiatu toruƒskiego. Koncepcja projektu, którego wartoÊç oszacowano na 1,5 mln z∏, zosta∏a ukierunkowana na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwi´kszenie konkurencyjnoÊci uczniów na rynku pracy. Dyrektorzy 55 szkó∏, uczestniczàcy w przedsi´wzi´ciu, kierujàc si´ potrzebami dzieci i m∏odzie˝y ze swojej placówki, zaplanowali zaj´cia wyrównawcze, motywujàce i stymulujàce rozwój, dodatkowe lekcje j. angielskiego oraz informatyki, ko∏a zainteresowaƒ, zaj´cia artystyczne, a tak˝e warsztaty i indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe. W projekcie, który zakoƒczy si´ w sierpniu 2010 r., weêmie udzia∏ rekordowa liczba ok. 4 tys. uczniów! Nad realizacjà obu projektów czuwa Starostwo Powiatowe w Toruniu. Kontakt: tel. (056) 662 88 53 lub 54, e-mail: fundusze@powiattorunski.pl, projekty@powiattorunski.pl. Wi´cej informacji na stronie www.powiattorunski.pl, w za-

k∏adce Projekty europejskie.

Andrzej Horniak Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich


9

Kultura WokaliÊci w Êwiecie Niemena i Grechuty II Przeglàd Piosenki „Âwiecie nasz…” odby∏ si´ w piàtek 20. listopada w sali imprezowej Che∏m˝yƒskiego OÊrodka Kultury. Uczestnicy prezentowali piosenki z repertuaru Marka Grechuty i Czes∏awa Niemena a tak˝e inne utwory. W Przeglàdzie udzia∏ wzi´∏o 20. wykonawców z Che∏m˝y, Torunia, Czernikowa, Lubania, Strzelna, Ma∏ej Nieszawski i Kowalewa Pomorskiego, w tym jeden zespó∏ wokalny.

Uczestnicy rywalizowali o g∏ówne nagrody w kategoriach wiekowych: 13 – 15 lat i od lat 16 wzwy˝. Jury w sk∏adzie: Piotr Janiszewski – dyrektor Szko∏y Muzycznej. Krzysztof Szulc – wyk∏adowca w tej˝e szkole oraz Nikodem So∏tys – prezes chóru Âw. Cecylia w Che∏m˝y, przyzna∏o nast´pujàce nagrody i wyró˝nienia: Nagroda Burmistrza, w kategorii 13 – 15 lat: Dominika Dobrosielska (Music Box - Toruƒ) Paulina Paczkowska (Czernikowo) I miejsce: Agata Sàdowska (ChOK) II miejsce: Sara Pach (OK Ma∏a Nieszawka) III miejsce: Malwina Zieliƒska (Gimnazjum w Lubaniu)

Joanna Kaczmarkiewicz ( Czernikowo) III miejsce: Marcelina Konieczna (Strzelno) Monika Skibicka (Music Box - Toruƒ) Jury podkreÊli∏o wysoki poziom wykonaƒ utworów zaprezentowanych w Przeglàdzie. Organizatorów cieszy fakt, ˝e na Przeglàd przyjecha∏a m∏odzie˝ z terenu ca∏ego województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy imprezy mogli wziàç tak˝e udzia∏ w konkursie karaoke, który zosta∏ zorganizowany w czasie obrad jury. Zgromadzona w sali publicznoÊç Êpiewa∏a piosenki razem z wykonawcami. Na kolejny Przeglàd zapraszamy ju˝ za rok.

Nagroda Starosty Powiatu Toruƒskiego w kategorii od lat 16: Monika Lewandowska (Czernikowo) I miejsce: Dorota Krawczyk (Music Box - Toruƒ) II miejsce: Micha∏ Babiarz (Music Box - Toruƒ)

Henryk Zatorski Che∏m˝yƒski OÊrodek Kultury

Âw. Cecylia Êpiewa ju˝ od 140 lat! W niedziel´, 22. listopada br., Jubileusz 140-lecia dzia∏alnoÊci artystycznej obchodzi∏ najstarszy w Polsce Chór Mieszany „Âw. Cecylia” z Che∏m˝y. Uroczyste obchody mia∏y miejsce w Che∏m˝yƒskim OÊrodku Kultury, a sam koncert Chóru przyciàgnà∏ wielu mi∏oÊników muzyki religijnej, patriotycznej i ludowej.

Chór Mieszany „Âw. Cecylia” zosta∏ za∏o˝ony w 1869 roku przez Karola Reiskiego przy koÊciele pokatedralnym Êw. Trójcy w Che∏m˝y. W ca∏ej swojej 140letniej tradycji mia∏ tylko czterech dyrygentów: Karola Reiskiego (dyrygowa∏ chórem w latach 1869-1880); Paw∏a ˚elaznego (1880-1929); Stefana Doraw´ (1929-1958) i Alfonsa Doraw´ (dyryguje chórem od 1959 roku). Repertuar – z∏o˝ony mi´dzy innymi z dzie∏ Haendla, Mozarta czy Beethovena – ale przed wszystkim pasja i zami∏owanie do Êpiewu - pozwoli∏y Zespo∏owi przetrwaç trudne czasy zaborów, okres dwóch wojen Êwiatowych i lat po 1945 roku i dzia∏aç nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Podczas uroczystoÊci przedstawiciele w∏adz powiatu panowie Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski oraz

www.powiattorunski.pl


10 Dariusz Meller Wicestarosta Toruƒski - uhonorowali okolicznoÊciowymi grawertonami Jubilatów, czyli Chór „Âw. Cecylia” oraz jego Dyrygenta, pana Alfonsa Doraw´ za jego 50-letnià prac´, zaanga˝owanie i profesjonalizm w krzewieniu kultury wÊród mieszkaƒców Che∏m˝y i powiatu toruƒskiego. Cz∏onkowie Chóru otrzymali z∏ote, srebrne i bràzowe odznaczenia przyznane przez Polski Zwiàzek Chórów i Orkiestr D´tych. Podczas uroczystoÊci nie zabrak∏o tak˝e nagród ufundowanych przez w∏adze województwa, miasta Che∏m˝y a tak˝e

Ministra Kultury. Do sk∏adanych ˝yczeƒ do∏àczyli si´ sponsorzy Chóru, stowarzyszenia wspó∏pracujàce z Chórem oraz wielu mieszkaƒców Che∏m˝y. Mi∏à niespodziankà by∏o równie˝ pojawienie si´ na uroczystoÊci z ˝yczeniami toruƒskiego Chóru M´skiego „Copernicus”. Niedzielne uroczystoÊci zakoƒczy∏ Koncert Jubileuszowy.

Artur Stankiewicz Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Znamy ju˝ laureatów konkursu „Mieszkam w ciekawym miejscu“ 13 listopada 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego Toruniu odby∏o si´ posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego „Mieszkam w ciekawym miejscu”. Konkurs cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowaniem – ze wszystkich gmin powiatu nap∏yn´∏y dziesiàtki prac. Dzieci i m∏odzie˝ w∏o˝yli w ich przygotowanie mnóstwo czasu i serca.

Bardzo zale˝a∏o nam, ˝eby to zaanga˝owanie odwzajemniç poprzez profesjonalnà ocen´ prac. Z wielkà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w jury zasiedli profesorowie Wydzia∏u Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika: prof. art. kons. Bogumi∏a J. Rouba prof. art. mal. Lech Wolski prof. art. mal. Lech Kubiak. Jest rzeczà ca∏kowicie wyjàtkowà, ˝e uda∏o nam si´ stworzyç dzieciom i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów szans´ oceny ich prac przez tak profesjonalne gremium. Jury nie mia∏o ∏atwego zadania: cz∏onkowie komisji podkreÊlali niezwyk∏à ró˝norodnoÊç prac, ciekawe podejÊcie do tematu, starannoÊç wykonania i wyobraêni´ plastycznà autorów. W wyniku burzliwych obrad przyznano 3 równorz´dne nagrody oraz wyró˝nienia w 3 kategoriach wiekowych: I. Kategoria wiekowa 6 – 9 lat nagrody: Zofia Or∏owska – SP w Lubiczu Dolnym, Paulina Lisiecka – SP w Ma∏ej Nieszawce Martyna M∏odzianowska – SP w ¸ubiance wyró˝nienia: Kinga Âliwiƒska – ZS w ¸ubiance Szymon Kalinowski – ZS w ¸ubiance Julia Krupa – ZS w ¸ubiance Zofia Streich – SP w Ma∏ej Nieszawce II. Kategoria wiekowa 10 – 12 lat nagrody: Paula Rumin – SP 1 w Lubiczu Dolnym Monika Gronczewska SP 1 w Lubiczu Dolnym Maciek Kosicki – Sp nr 3 w Che∏m˝y wyró˝nienia: Aleksandra Dynasiƒska – SP w Siemoniu

www.powiattorunski.pl

Michalina Nagórka – SP w Brzozówce Kamila Kamiƒska – SP nr 3 w Che∏m˝y Natalia Lamparska – SP w Ma∏ej Nieszawce III. Kategoria wiekowa 13 – 15 lat nagrody: Agnieszka Ry∏owicz – ZS w ¸ubiance Tomasz Solarski – ZS nr 1 w Lubiczu Adrianna Antonik – ZS w ¸ubiance wyró˝nienia: Sonia Buczkowska – ZS nr 1 w Lubiczu Emilia Pejkowska – ZS w Dobrzejewicach Dominika Cicha – Gimnazjum w G∏uchowie Joanna ˚ubkowska – Gimnazjum w G∏uchowie. Komisja Konkursowa postanowi∏a tak˝e nagrodziç nauczycieli plastyki, pod opiekà których dzieci i m∏odzie˝ przygotowywa∏y swoje konkursowe prace. Za najciekawszà technik´ wykonania wyró˝nieni zostali: p. Katarzyna Harmaciƒska – SP 1 w Lubiczu Dolnym p. Stanis∏awa Kardas – ZS w ¸ubiance p. Teresa Noworacka – SP w Brzozówce p. H. Afelt – SP w ¸à˝ynie Niestety spora cz´Êç nades∏anych na konkurs prac nie spe∏ni∏a wymogów regulaminu, który wyraênie stanowi∏, i˝ „Tematem prac powinny byç ciekawe - pod wzgl´dem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca na terenie powiatu toruƒskiego.” (Regulamin konkursu, §3, pkt. 3) Wiele prac przedstawia∏o natomiast pejza˝e Torunia i te nie mog∏y wziàç udzia∏u w konkursie. Jednak Komisja Konkursowa nie pozosta∏a nieczu∏a na ich walory artystyczne i za szczególnie ciekawe prace niespe∏niajàce wymogów formalnych wyró˝ni∏a tak˝e: Dominik´ Rabant – ZS nr 1 w Lubiczu oraz Kasi´ Olszewskà – SP w Ma∏ej Nieszawce. Bardzo dzi´kujemy wszystkim uczniom i nauczycie-


11 lom za udzia∏ w konkursie i zaanga˝owanie w przygotowywanie prac konkursowych. JesteÊmy pod wra˝eniem wysokiego poziomu nades∏anych prac, interesujàcych technik oraz wra˝liwoÊci m∏odych plastyków. Prace laureatów konkursu mo˝na podziwiaç na stronie 16 Miesi´cznika. Wszystkie nades∏ane prace wyeksponowaliÊmy w galerii na naszej stronie internetowej www.powiattorunski.pl w zak∏adce „wygraj z nami – nasze konkursy”. Trzeciego grudnia, podczas uroczyste go podsumowania konkursu, na którym goÊciliÊmy w Zespole Szkó∏ nr 1 w Lubiczu, laureaci i ich opiekunowie otrzymali pamiàtkowe dyplomy oraz

nagrody ufundowane przez firm´ INWESTPROJ oraz Starostwo Powiatowe. Mieli równie˝ okazj´ wys∏uchaç okolicznoÊciowego koncertu, obejrzeç wystaw´ swoich prac, a nawet porozmawiaç z jurorami. Szanownemu Jury oraz fundatorowi nagród – Firmie INWESTPROJ – serdecznie dzi´kujemy!

Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Jesieƒ, s∏ota, idzie zima, idà Êwi´ta… Szare ptaszyny, szare ptaszyny W ∏unie zachodu lecà!... Ostatnie z∏ote s∏oƒca kruszyny Na ich skrzyde∏kach Êwiecà... M. Konopnicka Poczàtek jesieni jest na ogó∏ barwny i cz´stokroç ciep∏y, ale kolejne jej fazy sà mniej sympatyczne. Jesieƒ koƒczy si´ najd∏u˝szà nocà w roku, „podczas której diab∏y hulajà bezkarnie, a czarownice zbierajà si´ na sabatach”. Gdy S∏oƒce ok. 22 grudnia wchodzi w astrologiczny znak Kozioro˝ca zaczyna si´ zima.

Jesieƒ to czas, kiedy w naszym klimacie znaczna cz´Êç przyrody szykuje si´ do spoczynku. Odlatujà ptaki, które sp´dza∏y u nas lato, niektóre zwierz´ta szykujà si´ do snu zimowego, a inne b´dà walczy∏y o prze˝ycie. Przychodzi czas, kiedy iloÊç pokarmu dost´pnego dla dzikiej zwierzyny bardzo si´ kurczy, szczególnie jeÊli zawita do nas sroga zima. Ale dla ptaków z dalekiej pó∏nocy nasz klimat jest odpowiedni na przezimowanie. Odwiedzajà nas zimà mi´dzy innymi: jemio∏uszki, gile, czeczotki, krzy˝odzioby Êwierkowe, Êniegu∏y, zi´by jer, myszo∏owy w∏ochate i gawrony. Nadszed∏ czas, aby pomyÊleç o otwarciu „ptasiej gospody”. Karmniki dla ma∏ych ptaków powinny byç tak usytuowane, ˝eby nie sta∏y si´ sto∏ówkà dla drapie˝ników. Nale˝y je ustawiaç z dala od g´stych drzew i krzewów oraz innych miejsc stanowiàcych kryjówki dla ptaków drapie˝nych i kotów. Powinny zapewniaç ptakom nieskr´powany dost´p i drog´ do ucieczki. Czym karmimy? Przede wszystkim nie nale˝y podawaç s∏onych resztek jedzenia. Mogà to byç okruchy bia∏ego chleba, bu∏ka tarta, p∏atki owsiane, kasze, obierki z warzyw, pestki ró˝nych owoców, nasiona lnu, rzepaku, s∏onecznika. Sikorki, kowaliki i dzi´cio∏y bardzo lubià Êwie˝à s∏onin´, mi´so, ∏ój, smalec, oczywiÊcie nie solone. Pami´taç nale˝y, aby pokarm podawany ptakom by∏ Êwie˝y. Karmnik trzeba regularnie czyÊciç, ˝eby zmniejszyç niebezpieczeƒstwo przenoszenia si´ chorób. Nie mo˝na nie zauwa˝yç, ˝e jesieƒ to czas zadumy o przemijaniu, kiedy to „o szyby deszcz dzwoni, deszcz

dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny” (L. Staff). W dwóch pierwszych dniach listopada cmentarze odwiedzane sà przez mrowie ludzi, którzy na grobach bliskich i nie tylko, sk∏adajà kwiaty, zapalajà znicze i wspominajà tych co odeszli. Obchody zaduszne to stara tradycja si´gajàca czasów przedchrzeÊcijaƒskich, do której nawiàzywa∏ mi´dzy innymi A. Mickiewicz w „Dziadach”. A co robià w tym czasie nasze du˝e zwierz´ta ∏owne? Poro˝e jako pierwsze z jeleniowatych zrzucajà sarny koz∏y (od po∏owy paêdziernika do po∏owy listopada), nast´pnie robià to ∏osie (od koƒca paêdziernika do grudnia). Jelenie i daniele zrzucajà poro˝e dopiero wiosnà. A dziki w∏aÊnie listopad–grudzieƒ wybra∏y sobie na gody zwane huczkà. Dziki to bardzo liczne zwierz´ta w naszych lasach. Waga du˝ego samca zwanego odyƒcem mo˝e przekroczyç nawet 200 kg. Dziki w pierwszym roku ˝ycia to warchlaki, w drugim roku ˝ycia przelatki, starsze to wycinki, a samic´ nazywamy lochà. Lochy sà na ogó∏ mniejsze od równolatków samców. Dziki to zwierz´ta towarzyskie i ˝yjà w stadach zwanych watahami. Tylko stare odyƒce, poza okresem huczki ˝yjà samotnie. W tym czasie majà miejsce tradycyjne polowania: 3 listopada w dniu Êw. Huberta patrona myÊliwych – polowanie hubertowskie i 24 grudnia polowanie wigilijne. Sà to zazwyczaj krótkie polowania po∏àczone z biesiadà. W niektórych ko∏ach ∏owieckich podczas spotkania wigilijnego myÊliwi dokarmiajà

www.powiattorunski.pl


12 zwierzyn´, „cz´stujàc” jà tak˝e op∏atkiem. No có˝ - zacz´∏a si´ bo˝onarodzeniowa goràczka czas obfitoÊci dla handlowców. Zakoƒczy si´ chyba dopiero przy choince podczas wigilijnej wieczerzy. Wszystkim czytelnikom ˝ycz´ zdrowych i pogo-

dnych Âwiàt oraz Dosiego Roku.

Antoni Bystrzycki Wydzia∏ Ârodowiska

Przyjazny urzàd radzi Dochody wspó∏ma∏˝onka w oÊwiadczeniu majàtkowym Termin 30 paêdziernika ka˝dego roku jest terminem, do którego podmioty uprawnione do dokonywania analiz oÊwiadczeƒ majàtkowych z∏o˝onych przez radnych i inne zobowiàzane osoby, muszà z∏o˝yç informacj´ radzie powiatu na temat wyników tych analiz. Cz´sto jest to jedyna okazja, aby zwróciç uwag´ na problematyk´ dotyczàcà sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych przez kràg osób do tego zobowiàzanych, zakres danych, które winny byç w nich zawarte oraz ogólnà prawid∏owoÊç ich wype∏niania.

Katalog osób, których dotyczy obowiàzek sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych jest doÊç szeroki, bowiem dotyczy on nie tylko radnych, lecz równie˝: - starosty, wicestarosty, cz∏onków zarzàdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzàdzajàcej i cz∏onka organu zarzàdzajàcego powiatowà osobà prawnà oraz osoby wydajàcej decyzje administracyjne w imieniu starosty. Warto tu dodaç, ˝e osoba, która pe∏ni wi´cej ni˝ jednà funkcj´ w samorzàdzie lokalnym jest zobowiàzana do z∏o˝enia odr´bnego oÊwiadczenia z tytu∏u pe∏nienia ka˝dej z tych funkcji. Przyk∏adowo, osoba b´dàca radnym pe∏niàcym jednoczeÊnie funkcj´ starosty, jest zobowiàzana z∏o˝yç dwa oÊwiadczenia majàtkowe – jedno przewodniczàcemu rady powiatu, natomiast drugie wojewodzie, zaÊ radny pe∏niàcy jednoczeÊnie funkcj´ cz∏onka zarzàdu powiatu - przewodniczàcemu rady powiatu, a tak˝e staroÊcie. Ustawodawca w art. 25c ust. 1 powiatowej ustawy ustrojowej wskazuje, jakie informacje powinno zawieraç oÊwiadczenie majàtkowe. Sà to informacje o: - zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby prawnej, jednostek samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu, a tak˝e dane o prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz dotyczàce zajmowania stanowisk w spó∏kach handlowych; - dochodach osiàganych z tytu∏u zatrudnienia lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej lub zaj´ç, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka˝dego tytu∏u; - mieniu ruchomym o wartoÊci powy˝ej 10 000 z∏otych; - zobowiàzaniach pieni´˝nych o wartoÊci powy˝ej 10 000 z∏otych, w tym zaciàgni´tych kredytach i po˝yczkach oraz warunkach, na jakich zosta∏y udzielone. Sk∏adajàc oÊwiadczenie majàtkowe nale˝y wykazaç w nim nie tylko w∏asny majàtek ale te˝ majàtek obj´ty ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà, okreÊlajàc w oÊwiadwww.powiattorunski.pl

czeniu przynale˝noÊç ka˝dego z poszczególnych sk∏adników do majàtku osobistego albo wspólnego. Do najbardziej istotnych b∏´dów pope∏nianych przez osoby zobowiàzane do z∏o˝enia oÊwiadczenia majàtkowego nale˝y zaliczyç brak ujawniania informacji o dochodach wspó∏ma∏˝onka. Natomiast zgodnie z art. 31 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy zw. dalej k.r.o. (Dz. U. nr 9, poz. 59 z póên. zm.) - ustawowa wspólnoÊç majàtkowa obejmuje przedmioty majàtkowe nabyte w czasie jej (wspólnoÊci). Do majàtku wspólnego nale˝à w szczególnoÊci: - Êrodki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego ka˝dego z ma∏˝onków, - dochody z majàtku wspólnego, jak równie˝ z majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków, - pobrane wynagrodzenie za prac´ i dochody z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej ka˝dego z ma∏˝onków. OkolicznoÊcià, która przesàdza o obowiàzku ujawniania dochodów wspó∏ma∏˝onka z tytu∏u wynagrodzenia za prac´ jest tak˝e art. 33 k.r.o., który zawiera katalog zamkni´ty sk∏adników tworzàcych majàtek osobisty ka˝dego z ma∏˝onków. Sà to przede wszystkim dobra nabyte przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, jak równie˝ wszystko to, co wspó∏ma∏˝onek naby∏ przez dziedziczenie, zapis lub darowizn´. Natomiast wÊród enumeratywnie wyliczonych tam dochodów nie wykazano dochodów uzyskiwanych przez ka˝dego z ma∏˝onków z tytu∏u wynagrodzenia za prac´ ze stosunku pracy i dochodów z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej. Zatem niewykazanie w oÊwiadczeniu majàtkowym dochodów wspó∏ma∏˝onka jest wadà z∏o˝onego oÊwiadczenia. Na tà nieprawid∏owoÊç wskazujà równie˝ urz´dy skarbowe, które przeprowadzajà dog∏´bnà analiz´ oÊwiadczeƒ przesy∏anych do tych urz´dów przez organy do tego zobowiàzane.

Irena Szewczuk Wydzia∏ Organizacyjny


13

Turystyka W´drówka turystycznym szlakiem pieszym w kolorze ˝ó∏tym, na trasie: Kaszczorek - Z∏otoria - Brzozówka Zapraszam na wypraw´ za miasto, która nie tylko umo˝liwi wypoczynek na ∏onie przyrody, ale przybli˝y równie˝ histori´ miejscowoÊci i obiektów krajoznawczych znajdujàcych si´ na trasie w´drówki.

Turystyczny szlak pieszy w kolorze ˝ó∏tym jest cz´Êcià szlaku mi´dzynarodowego E–11, biegnàcego z nad Morza Pó∏nocnego, przez Polsk´ a dalej na Litw´. W´drowanie nasze rozpoczniemy w Kaszczorku dawnej wsi biskupiej, obecnie dzielnicy willowej Torunia, spod gotyckiego koÊció∏ka p.w. Podwy˝szenia Êw. Krzy˝a (0,0 km). WieÊ zosta∏a wymieniona w 1242 r. jako nale˝àca do biskupów kujawskich. Biskup Wis∏aw osadzi∏ w Kaszczorku begardów (zakon biczowników), których przep´dzi∏ stàd kolejny biskup kujawski Gerard oko∏o 1320 r. Parafia i prawo patronatu przesz∏y na klasztor dominikanów w Toruniu i pozosta∏y w ich r´kach do 1820 r., czyli do kasaty zakonu. Istniejàcy koÊció∏ek zosta∏ wzniesiony na poczàtku XIV w. W 1966 r. po˝ar zniszczy∏ Êwiàtyni´, którà wkrótce odbudowano. Udajemy si´ dalej szlakiem, który za koÊció∏kiem skr´ca w lewo, w ulic´ Szcz´Êliwà i w´drujemy nià u podnó˝a skarpy Pradoliny Wis∏y. Nast´pnie szlak prowadzi ul. Dyngusowà, Do˝ynkowà i GoÊcinnà. Ta ostatnia doprowadza nas do ul. Turystycznej, gdzie znajduje si´ skansen Muzeum Etnograficznego (2,7 km), eksponujàcy sprz´t p∏ywajàcy (tratwy, promy, ∏odzie). Idziemy za znakami szlaku ˝ó∏tego, który doprowadza nas do starego, drewnianego XIX w. mostu na Drw´cy. Do niedawna przy moÊcie mo˝na by∏o oglàdaç konstrukcje 2 izbic, których zadaniem by∏o rozbijanie tafli lodu napierajàcych na most. Drw´ca od Êredniowiecza stanowi∏a naturalnà granicà pomi´dzy ziemiami che∏miƒskà i dobrzyƒskà. W 1961 r. na ca∏ej d∏ugoÊci, wraz z kilkoma dop∏ywami, zosta∏a uznana za rezerwat ichtiofaunistyczny pod nazwà „Rzeka Drw´ca”. Ochronie gatunkowej podlegajà tu: pstràg potokowy, ∏osoÊ, certa i troç w´drowna. W ujÊciu Drw´cy do Wis∏y, które znajduje si´ 400 m dalej, ˝yje rzadki minóg rzeczny. Po przejÊciu mostu dochodzimy do ul. Warszawskiej w Z∏otorii (3,3 km). WieÊ zosta∏a wymieniona w 1242 r. jako znajdujàca si´ w ziemi dobrzyƒskiej, w dobrach biskupów kujawskich. Lokowano jà w 1262 r. na prawie niemieckim. W 1807 r. podczas obl´˝enia Torunia, wojska francuskie rozebra∏y istniejàcy tu drewniany koÊció∏. W 1904 r. zosta∏a wzniesiona kolejna Êwiàtynia z ceg∏y, w stylu neogotyckim. Przy ujÊciu Drw´cy do Wis∏y wznoszà si´ ruiny zamku z 1343 r., wybudowanego przez Kazimierza Wielkiego. W 1374 r.

zamek zosta∏ opanowany przez ksi´cia gniewkowskiego W∏adys∏awa Bia∏ego. Kaêko, wnuk Kazimierza Wielkiego, podczas obl´˝enia zamku odniós∏ Êmiertelnà ran´, wskutek której 2 stycznia 1377 r. zmar∏ na zamku w Bydgoszczy. W 1391 r. ksià˝´ W∏adys∏aw Opolczyk odda∏ zamek pod zastaw Krzy˝akom, od których w 1405 r. ca∏à ziemi´ dobrzyƒskà wykupi∏ król W∏adys∏aw Jagie∏∏o. 2 wrzeÊnia 1409 r. Krzy˝acy zdobyli zamek i wyci´li w pieƒ ca∏à polskà za∏og´. Od tamtego czasu zbudowana w stylu gotyckim, murowana z ceg∏y z u˝yciem kamienia polnego budowla pozostaje w ruinie. Do dziÊ pozosta∏a cz´Êç wie˝y mieszkalnej oraz zarys murów obwodowych. Dodatkowo w Z∏otorii mo˝emy obejrzeç pozosta∏oÊci po dawnym cmentarzu ewangelickim z XIX w. oraz rosnàcy tam dàb – uznany za pomnik przyrody ˝ywej. Dochodzimy do koÊcio∏a pw. Êw. Wojciecha, przy którym skr´camy w lewo w ul. Toruƒskà. Szlak prowadzi przez wieÊ g∏ównà ulicà Toruƒskà, mijajàc po drodze starà i nowoczesnà zabudow´ wsi, która obecnie nosi charakter osiedla miejskiego. Minàwszy centrum miejscowoÊci, kierujemy si´ w lewo, mijamy strug´ Jordan, która do po∏owy XIX w. nap´dza∏a ko∏o m∏yna wodnego w Z∏otorii (dziÊ nie istniejàcego). W dalszej cz´Êci szlak prowadzàcy wzd∏u˝ szosy wyprowadza nas ze Z∏otorii, w kierunku Nowej Wsi. Za zakr´tem wchodzimy na wiadukt drogowy usytuowany nad odcinkiem Toruƒskiej Autostrady Pó∏noc – Po∏udnie (4,8 km) i po chwili, za znakami ˝ó∏tymi skr´camy w prawo w leÊnà drog´ zamkni´tà dla zmotoryzowanych. Przez nast´pnych 8 km szlak b´dzie prowadzi∏ leÊnymi drogami w zwartym kompleksie leÊnym, zarzàdzanym przez NadleÊnictwo Dobrzejewice. Po drodze mo˝emy obserwowaç zwierz´ta oraz gospodark´ leÊnà prowadzonà przez ludzi w zielonych mundurach. Po oko∏o 1,5 godzinnej w´drówce wychodzimy na drog´ ˝u˝lowà prowadzàcà z Brzozówki do Dzikowa i skr´camy w lewo. Droga doprowadza nas do przejazdu na linii kolejowej Toruƒ – Lipno, którà oddano do u˝ytku w 1937 r., w miejsce dawnej wàskotorowej. Po prawej i lewej stronie przed przejazdem kolejowym, znajdujà si´ betonowe schrony niemieckie, z okresu II wojny Êwiatowej (1944 r.). Po przejÊciu niewielkiego odcinka drogi od przejazdu kolejowego, znaki szlaku wyprowadzajà nas na obrze˝e lasu, gdzie dostrzegamy zabudowania Brzozówki (12,8 km). Po lewej stronie, na skraju lasu, znajdujà si´ widoczne zabudowania LeÊnictwa Brzozówka. Ostatni kilometr szlaku prowadzi przez wieÊ, na terenie której mieszkaƒcy Torunia wznieÊli szereg ∏adnych i obszernych willi. Dochodzimy do drogi krajowej nr 10 Toruƒ

www.powiattorunski.pl


14 – Lipno – P∏oƒsk, centrum wsi (13,8 km). WieÊ istnieje od XVIII w. a za∏o˝yli jà osadnicy przybyli z terenów dzisiejszej Holandii, zwani olendrami, których osiedli∏ biskup w∏oc∏awski. We wsi ocala∏y interesujàce chaty drewniane z XIX w., ˝elbetonowe niemieckie schrony z okresu II wojny

Êwiatowej, stanowiàce zewn´trzny najbardziej wysuni´ty pierÊcieƒ obrony twierdzy Toruƒ oraz cz´Êciowo zachowany cmentarz ewangelicki z XIX w. Henryk Mi∏oszewski Oddzia∏ Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

Wydarzenia sportowe Jesienià zawsze zaczyna si´ sportowy rok szkolny Wraz z nadejÊciem nowego roku szkolnego swojà dzia∏alnoÊç wznowi∏ PSZS w Toruniu. Burzliwe dyskusje prowadzone podczas pierwszego spotkania cz∏onków Zarzàdu PSZS oraz Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu Szkolnego zaowocowa∏y powstaniem Kalendarza Powiatowych Imprez Sportowych na rok szkolny 2009/2010. Kalendarz obejmuje swym zakresem organizacj´ ponad 40. imprez sportowych dla dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W tak rozbudowanej ofercie ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.

Tym razem rozpocz´liÊmy biegami prze∏ajowymi w Czernikowie, triumfatorami indywidualnych zmagaƒ zostali: Natalia Cieçwierz SP Makowiska, Konrad Drzewiecki SP Górsk, Ewa Matysiak Gimnazjum Czernikowo, ¸ukasz

Skowroƒski Gimnazjum Dobrzejewice. Dru˝ynowo zwyci´stwo uzyska∏y dziewcz´ta z Gimnazjum i Szko∏y Podstawowej w Lubiczu Górnym oraz ch∏opcy z Gimnazjum w Dobrzejewicach i Szko∏y Podstawowej w Lubiczu Górnym. Wraz

z nadejÊciem jesiennych ch∏odów zmagania sportowe przenios∏y si´ do sal i hal sportowych funkcjonujàcych przy szko∏ach i oÊrodkach sportu dzia∏ajàcych w naszym powiecie.

www.powiattorunski.pl

Paêdziernik okaza∏ si´ miesiàcem unihokeja oraz tenisa sto∏owego. W Hali Widowiskowo–Sportowej w Che∏m˝y

rywalizowa∏y ze sobà gimnazjaliÊci. Niepokonanymi - kolejny rok z rz´du - okazali si´ uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 1 z Che∏m˝y. Kolejne spotkanie mia∏o miejsce w Zespole Szkó∏ w Górsku. Mistrzyniami Dru˝ynowego Tenisa Sto∏owego zosta∏y

dziewcz´ta z Gimnazjum w Rz´czkowie, a Mistrzami ch∏opcy z Gimnazjum w G∏uchowie. W kategorii szkó∏ podstawowych zwyci´˝y∏y dziewcz´ta z Ostaszewa oraz ch∏opcy z Dobrzejewic. W pierwszym tygodniu listopada spotkaliÊmy si´ na


15 unihokeju szkó∏ podstawowych, najpierw z dziewcz´tami w Grzywnie, nast´pnie z ch∏opcami w Che∏m˝y. Mistrzyniami

Powiatu zosta∏y uczennice Szko∏y Podstawowej w S∏awkowie, w Che∏m˝y na najwy˝szym miejscu na podium stan´li ch∏opcy ze Szko∏y Podstawowej w Âwierczynkach. W listopadzie, tradycyjnie rozgrywaliÊmy turnieje pi∏ki r´cznej. Na najwy˝szym stopniu podium stan´∏y dziewcz´ta z Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 w Lubiczu Górnym, zarówno w kategorii szkó∏

podstawowych, jak i gimnazjów. WÊród ch∏opców zwyci´sko z zaci´tej rywalizacji wyszli gimnazjaliÊci z Bràchnowa oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 2 z Che∏m˝y. Serdeczne podzi´kowania kierujemy do wszystkich osób uczestniczàcych w zawodach sportowych organizowanych przez PSZS w Toruniu. Dzi´kujemy tak˝e Dyrekcjom Szkó∏, w których odbywajà si´ nasze imprezy, za ˝yczliwoÊç i mo˝liwoÊç bezp∏atnego korzystania z administrowanych przez Paƒstwa obiektów sportowych, zaÊ opiekunom za wysi∏ek i trud wk∏adany w przygotowanie m∏odzie˝y, a samym uczniom poszczególnych szkó∏ za udzia∏ i sportowe zachowanie podczas rozgrywek. Nowy kalendarzowy rok rozpoczniemy siatkówkà i pi∏ka no˝nà halowà, ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych zawodach. Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiat Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego roku ˝yczymy Paƒstwu zadowolenia, radoÊci i sukcesów sportowych oraz tych znacznie wa˝niejszych sukcesów ˝yciowych! Artur Stankiewicz Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

10-lecie sportu w Powiecie Toruƒskim W niedziel´, 27 wrzeÊnia br. w Zespole Szkó∏ nr 1 w Lubiczu odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 10-leciem sportu w Powiecie Toruƒskim oraz 10-leciem Powiatowego Szkolnego Zwiàzku Sportowego w Toruniu.

Otwarcia uroczystoÊci dokona∏ pan Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski, przyby∏ych goÊci powita∏ tak˝e pan Andrzej Siemianowski – Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego oraz pani Barbara Kisielewska Przewodniczàca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. WÊród goÊci obecny by∏ m.in. Pose∏ na Sejm RP Janusz Dzi´cio∏ oraz przedstawiciele gmin/miast z terenu powiatu toruƒskiego. Podczas uroczystoÊci wyró˝nieni zostali zawodnicy z terenu powiatu toruƒskiego, którzy zaj´li co najmniej pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski lub jedno z pierwszych trzech miejsc w Mistrzostwach Europy, Âwiata oraz na olimpiadach w ciàgu ostatnich 10 lat. Sà to utalentowani, pracowici i zdolni m∏odzi ludzie, którzy sà mieszkaƒcami powiatu toruƒskiego lub reprezentowali powiat toruƒski podczas zawodów, a swoimi osiàgni´ciami zadziwili nie tylko Polsk´, ale równie˝ Europ´ i Êwiat. Jednak, by wyszukaç i oszlifowaç takie m∏ode talenty potrzebna jest fachowa wiedza i zaanga˝owanie trenera. Prowadzenie m∏odych zawodników wià˝e si´ z odpowiedzialnoÊcià za ich przysz∏oÊç, zdrowie i karier´. Praca ta wymaga wiary w swoich zawodników, cierpliwoÊci i wielkiego serca. Godziny sp´dzone wraz z zawodnikami w salach gimnastycznych, na boiskach i bie˝niach, obecnoÊç i wsparcie podczas treningów procentujà podczas zgrupowaƒ i zawodów. W∏aÊnie za t´ cierpliwoÊç, serce, wiar´ i czas podzi´kowaliÊmy trenerom i dzia∏aczom sportowym. Organizacja kilkudziesi´ciu imprez sportowych ka˝dego roku nie by∏aby mo˝liwa gdyby nie sponsorzy, którzy hojnà r´kà, nie upatrujàc w∏asnych

korzyÊci wspierajà rozwój sportu i kultury fizycznej w powiecie toruƒskim. To dzi´ki sponsorom sportowa rywalizacja zyskuje w∏aÊciwà opraw´ i mo˝liwe jest zorganizowanie zawodów na najwy˝szym poziomie. Niedzielna uroczystoÊç by∏a tak˝e podsumowaniem 10 lat

dzia∏alnoÊci Powiatowego Szkolnego Zwiàzku Sportowego w Toruniu. Zaprezentowano i wyró˝niono osoby, które od wielu lat wspierajà swojà wiedzà i fachowà pracà dzia∏ania na rzecz rozwoju kultury fizycznej wÊród dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. Uhonorowani zostali: Jacek Wyborski, Wojciech Rosiƒski, ¸ukasz Kontowicz, Mariusz Jarlak, Dariusz Machajewski, Grzegorz Grzywiƒski, Irena Wolter, Robert Swiontek Brzezinski, S∏awomir Trzymkowski, Janusz Lemke, Magdalena KwaÊniewska, Rafa∏ Jab∏oƒski, Damian Wi´c∏awski, Rafa∏ CieÊlak, Adam Lubiƒski, Piotr Bieniewicz.

www.powiattorunski.pl


Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you