Page 1

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY nr 4(11) • 2006 ISSN 1734-2066

Decyzja dla Sharpa i Oriona str. 3

Hit dla Powiatu str. 3

Regionalny Fundusz Po˝yczkowy str. 7

S t a r o s t w o P o w i a t o w e w To r u n i u

w w w. p o w i a t t o r u n s k i . p l


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 2

2 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU ul Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ telefony do poszczególnych wydzia∏ów: centrala: 056 660 83 00, fax: wewn. 209 starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. wewn. 200, 232, e-mail: starosta@powiattorunski.pl, e-mail: wicestarosta@powiattorunski.pl Cz∏onkowie Zarzàdu – tel. wewn. 203 Sekretarz Powiatu – tel. wewn. 205 sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. wewn. 206 skarbnik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Promocji i Rozwoju – tel. wewn. 202, 257 promocja@powiattorunski.pl Rzecznik Prasowy – tel. wewn. 204, rzecznik@powiattorunski.pl Pe∏nomocnik ds. UE – tel. wewn. 207 integracja@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – tel. wewn. 208 Kadry – tel. wewn. 210 Wydzia∏ Komunikacji - Prawo Jazdy – tel. wewn. 241, 242 komunikacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Rejestracja Pojazdów – tel. wewn. 258, 259 Biuro Rady – tel. wewn. 222 biurorady@powiattorunski.pl Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – tel. wewn. 221, 225, 250 org@powiattorunski.pl Wydzia∏ Finansowo-Ksi´gowy – tel. wewn. 226, 227, 228, 229 finanse@powiattorunski.pl Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych – tel. wewn. 215, 230, 231, 251; edukacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Gospodarki Mieniem – budynek B – tel. wewn. 220, 243, 255 mienie@powiattorunski.pl Wydzia∏ Ârodowiska – budynek B – tel. wewn. 236, 237, 239, 240 srodowisko@powiattorunski.pl Wydzia∏ Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego – Toruƒ, ul. Dekerta 24 – tel./fax 056 661 17 05 architektura@powiattorunski.pl Powiatowy OÊrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. wewn. 262, 266 geodezja@powiattorunski.pl

Miesi´cznik Samorzàdowy „Powiat Toruƒski”

W numerze: AktualnoÊci: Decyzja dla Sharpa i Oriona HIT dla Powiatu Jubileusz biblioteki Dzieƒ Rycerzy Êw. Floriana Stypendia prawie podsumowane W Gronowie znowu by∏a wiosna 60 lat min´∏o... w Gronowie Dzieƒ dziecka Szpital powiatowy. Nasza lecznica coraz lepsza Promocja ksià˝ki o cukrowni Prezentacja Inspekcji i Stra˝y Policja XXIX Sesja Rady Powiatu Toruƒskiego Regionalny Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy Przyjazny Urzàd Odwo∏anie od decyzji lub postanowienia - jak i kiedy? Rzecznik Konsumentów Radzi... Uprawnienia konsumentów do odstàpienia od umowy - w przypadku umów zawieranych na odleg∏oÊç Kultura Ciekawi ludzie - Maria St´pieƒ Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-OÊwiatowe Edukacja i Przysz∏oÊç w Bràchnówku Wydarzenia sportowe

3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9

10

11 12 13 14

Nasza ok∏adka:

nak∏ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ tel. 056 660 83 00 w. 202, fax 056 660 83 00 w. 209 e-mail: promocja@powiattorunski.pl Prosimy o przesy∏anie swoich uwag i propozycji na powy˝szy adres. Redakcja w sk∏adzie: Marek Jopp (redaktor naczelny), Anna Deperas, Teresa Drà˝kowska, Marzenna Napiórkowska, Irena Szewczuk, Malwina Rouba, Artur Stankiewicz. Zdj´cia sà w∏asnoÊcià Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graficzny i sk∏ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl Druk: Artis Poligrafia

www.powiattorunski.pl

1 str. Pla˝a w Kamionkach. 16 str. 1 - Powitanie zebranych GoÊci, 2 - Piknikowa publicznoÊç, 3 - Szkolny kabaret, 4 - Stoisko Starostwa Powiatowego, 5 - Namioty wystawców, 6 - Uczniowie promujàcy szko∏´ w Gronowie, 7 - Wyst´p zespo∏u szkolnego, 8 - Zespó∏ folklorystyczny.


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 3

3

AktualnoÊci Decyzja dla Sharpa i Oriona Starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski spotka∏ si´ z przedstawicielami spó∏ki „Orion Electric Poland” Dariusz ¸yjak, Jiro Yoshikawa i Shinji Tsutsumi. Na spotkaniu starosta uroczyÊcie przekaza∏ decyzj´ zatwierdzajàcà projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany i tym samym udzieli∏ firmie pozwolenia na budow´. – To jest wa˝ny moment dla powiatu toruƒskiego. Ciesz´ si´, ˝e tak du˝a firma zainteresowa∏a si´ terenami w Ostaszewie i w∏aÊnie tutaj powstanie jeden z najpot´˝niejszych zak∏adów produkcyjnych w Europie. Mam nadziej´, ˝e firma i zwiàzana z nià produkcja telewizorów stanie si´ ko∏em nap´dowym gospodarki i w znacznej mierze przyczyni si´ do spadku bezrobocia w powiecie. - powiedzia∏ starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski. Decyzja starosty toruƒskiego wydana zosta∏a w oparciu o szereg wczeÊniejszych dokumentów, min.: decyzj´ o warunkach zabudowy i decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanych przez Wójta Gminy ¸ysomic. Starostwo Powiatowe w Toruniu wyda∏o decyzj´ zezwalajàcà na wy∏àczenie gruntów rolnych i po przeanalizowaniu ca∏oÊci z∏o˝onych dokumentów zatwierdzi∏o projekt. – JesteÊmy bardzo szcz´Êliwi, ˝e tak szybko otrzy-

HIT dla Powiatu Starostwo Powiatowe w Toruniu zosta∏o wyró˝nione nagrodà HIT podczas gali Laureaci z powiatu od lewej: wicestarosta - Miros∏aw konkursu Graczyk, Krzysztof ¸´cki - firma Taurus z Che∏m˝y, „GospodarBarbara i Krzysztof Rumiƒscy - Piekarnia-Cukiernia z czo – Samo- G∏ogowa oraz wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyƒski. rzàdowego HIT Kujaw i Pomorza”, która odby∏a si´ 30 czerwca w Dworze Artusa w Toruniu. Starostwo zosta∏o nagrodzone za projekt pt.: „Koordynacja projektu stypendialnego w Województwie Kujawsko- Pomorskim POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZKÓ¸ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej i bud˝etu paƒstwa w ramach ZPORR”.

Przekazanie decyzji

maliÊmy te dokumenty. Mam nadziej´, ˝e Orion Electric wniesie istotny wk∏ad w rozwój gospodarki nie tylko ¸ysomic, ale i ca∏ego regionu. – powiedzia∏ dyrektor generalny Orion Electric Shinji Tsutsumi. Projektem zagospodarowania terenu obj´ta zosta∏a dzia∏ka w Ostaszewie, o powierzchni 73, 544 m2. Uwzgl´dniono w nim budow´ zak∏adu produkcyjnego wraz z niezb´dnymi obiektami towarzyszàcymi i technologicznymi, drogami i infrastrukturà podziemnà. Kilka dni póêniej swojà decyzj´ odebrali przedstawiciele firmy Sharp. Starosta podzi´kowa∏ wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, bez których niemo˝liwe by∏oby tak szybkie i sprawne przygotowanie ostatecznej decyzji. Anna Deperas – Lipiƒska

Statuetk´ HIT-a podczas gali odebra∏ wicestarosta Miros∏aw Graczyk. W grupie przedsi´wzi´ç Prezydent Torunia wr´cza HITwyró˝nionych a wicestaroÊcie toruƒskiemu HIT-ami z naszego powiatu znalaz∏y si´ jeszcze Piekarnia – Cukiernia B. K. Rumiƒscy z G∏ogowa za gam´ chlebów ˝ytnich, pe∏noziarnistych, ciasta deserowe, pàczki oraz piernik tradycyjny. Kolejnego Hit-a otrzyma∏a che∏m˝yƒska Agencja Ochrony Osób i Mienia „Taurus” za „Organizacj´ i rozwój firmy na tle poprawy bezpieczeƒstwa w mieÊcie Che∏m˝a”. Nominacj´ otrzyma∏ Urzàd Gminy w Obrowie za „Dzia∏ania inwestycyjne gminy w latach 2000 – 2006”. Dla laureatów i zaproszonych goÊci VII edycji konkursu zaÊpiewa∏a Halina Fràckowiak Marek Jopp

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 4

4 Jubileusz biblioteki 10. maja br. w Che∏m˝y odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z jubileuszem 60-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Prejsa. Okazjà do Êwi´towania by∏ równie˝ obchodzony ka˝dego roku Dzieƒ Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystoÊci dyrektor placówki Urszula Meszyƒska przedstawi∏a dzieje Biblioteki. Nie zabrak∏o ciep∏ych s∏ów ze strony zaproszonych goÊci. ˚yczenia i podzi´kowania za wieloletnià wspólprac´ przekaza∏ tak˝e starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski „W imieniu w∏adz samorzàdowych Powiatu Toruƒskiego pragn´ z∏o˝yç gratulacje oraz wyrazy najwi´kszego uznania za zaanga˝owanie, trud i wysi∏ek niesiony w upowszechnianiu wartoÊci i pi´kna ksià˝ki. Serdeczne podzi´kowania za stwarzanie codziennego, jak˝e nieocenionego poÊrednictwa pomi´dzy kulturà a jej odbiorcami, kieruj´ równie˝

do wszystkich Paƒ Bibliotekarek, Panów Bibliotekarzy oraz cz∏onków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Paƒstwa obecnoÊç i doskona∏a organiStarosta Eugeniusz Lewandowski zacja na terenie naszego Powiatu daje wyraz tego, ˝e praca ta jest wa˝nym elementem naszej codziennoÊci. Dzi´ki Wam biblioteka zajmuje bardzo istotne miejsce w rozwoju kultury i podnoszeniu poziomu intelektualnego spo∏eczeƒstwa.” Z okazji tak zaszczytnego jubileuszu Starostwo przekaza∏o Bibliotece komputer wraz ze sprz´tem. Z tej okazji sejmik województwa kujawsko – pomorskiego uchwa∏à Sejmiku nada∏ bibliotece Odznak´ za Zas∏ugi dla Województwa Kujawsko-PoAnna Deperas - Lipiƒska morskiego.

Dzieƒ Rycerzy Êw. Floriana 4. maja w Dworze Artusa w Toruniu odby∏y si´ tegoroczne obchody Dnia Stra˝aka, podczas których przekazano wóz bojowy z naczepà proszkowà. Pojazd wraz z dodatkowymi urzàdzeniami kosztowa∏ 720 tys. z∏. Zakup wspó∏finansowa∏o Miasto Toruƒ (160 tys. z∏) oraz Powiat Toruƒski (120 tys. z∏). Symbolicznà „wst´g´” (∏aƒcuch) w nietypowy sposób, bo przy u˝yciu no˝yc do ci´cia blachy samochodowej, przecinali Prezydent Torunia Micha∏ Zaleski i Starosta Toruƒski Eugeniusz Lewandowski. Anna Deperas-Lipiƒska Zdj´cia P. Schick

Stypendia prawie podsumowane

W Kujawsko-Pomorskim OÊrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku odby∏a si´ konferencja poÊwi´cona drugiej edycji programu „ P o m o c s t y p e n d i a l n a d l a u c z n i ó w s z k ó ∏ p o n a d g i m n a z j a l n y c h w o j ew ó d z t w a K u j a w s k o - P o m o r s k i e g o ” realizowanego w ramach Dzia∏ania 2.2. ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Druga edycja zbli˝a si´ do fina∏u. Przed Powiatem Toruƒskim, który po raz kolejny zosta∏ jest koordynatorem projektu w województwie kujawsko-pomorskim oraz Parterami pozosta∏o najtrudniejsze zadanie - wydatkowanie wszystkich Êrodków oraz rozliczenie i pomyÊlne zamkni´cie ca∏oÊci Projektu. W roku szkolwww.powiattorunski.pl

nym 2 0 0 5 / 2 0 0 6 do projektu przystàpi∏o 30 samorzàdów naszego województwa. Ca∏kowita kwota przyznanej dotacji wynios∏a 1 2 4 9 8 6 0 4 P L N. Do chwili obecnej w projekcie udzia∏ wzi´∏o 1 0 0 2 0 s t y p e n d y s t ó w. Starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski podzi´kowa∏ wszystkim zaanga˝owanym jednostkom samorzàdowym za dobrà i harmonijnà wspó∏prac´. PodkreÊli, i˝ bez wzajemnego zrozumienia i wychodzenia sobie naprzeciw realizacja tak skomplikowanego projektu by∏aby niemo˝liwa. Na konferencj´ przyjecha∏y wszystkie zaanga˝owane samorzàdy (partnerzy), przedstawiciele Koordynatora Projektu (Powiat Toruƒski) oraz Instytucji Wdrà˝ajàcej (Urzàd Marsza∏kowski). Marsza∏ek Waldemar Achramowicz pogratulowa∏ Koordynatorowi sprawnego poprowadzenia koƒczàcej si´ II edycji stypendiów unijnych. Na spotkaniu wicestarosta toruƒski Miros∏aw Graczyk przedstawi∏ tak˝e kwestie zwiàzane z kolejnym projektem stypendialnym, projektem na lata 2006/2007. W nast´pnym roku szkolnym uczniowie mogà ubiegaç si´ o stypendia unijne, które wzrosnà z 1500 z∏ do 2500 z∏ rocznie. Stypendium b´dzie przyznawane w 3 formach: gotówka, refundacja lub Anna Deperas-Lipiƒska wsparcie rzeczowe.


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 5

5 W Gronowie znów by∏a wiosna Choç do wiosennej pogody by∏o daleko i cz´stszym widokiem by∏y roz∏o˝one parasole chroniàce przed deszczem, nie przed promieniami s∏onecznymi, to w Gronowie i tak zawita∏a wiosna... „Wiosna w Gronowie”. Na ósmym pikniku Êrodowiskowym spotkali si´ uczniowie, nauczyciele, absolwenci i mieszkaƒcy powiatu toruƒskiego. Wczesne godziny przedpo∏udniowe i boiska Zespo∏u Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego nale˝a∏y do amatorów sportu. Przeprowadzono liczne konkurencje sportowe. Najlepszym w eksploatacji sprz´tu rolniczego okaza∏ si´ Leszek Âwitalski, a w zawodach pi∏ki no˝nej zwyci´˝y∏a dru˝yna z Lubicza przed Srebrnikami i dru˝ynà gospodarzy. O godz. 15 starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski razem z dyrektorem ZS, CKU Zbigniewem Piotrowskim oficjalnie otworzyli VIII edycj´ festynu. – Tegoroczny festyn ma wymiar szczególny. Zespó∏ Szkó∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego obchodzi pi´kny jubileusz 60-lecia istnienia. Szko∏a ta ma wieloletnià i bardzo bogatà histori´. Przeniesiona w 1946 roku z niewielkiej Olszewki Du˝ej w powiecie wyrzyskim do Gronowa wielokrotnie zmienia∏a nazw´, rozszerza∏a baz´ oÊwiatowà oraz kierunki kszta∏cenia. Dzisiaj w Gronowie kszta∏ci si´ prawie 2 tysiàce uczniów i s∏uchaczy, a mury Szko∏y opuÊci∏o ju˝ 15 tysi´cy absolwentów. - powiedzia∏ podczas wystàpienia starosta.

60 lat min´∏o... w Gronowie Jubileusz 60-lecia Zespo∏u Szkó∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Gronowie oraz kolejna edycja festynu Êrodowiskowego pn. „Wiosna w Gronowie” by∏y okazjà do spotkaƒ, wspomnieƒ i zabawy w ZS, CKU w Gronowie. Na zjeêdzie spotkali si´ uczniowie, nauczyciele i pedagodzy zwiàzani z placówkà. Do szkolnych murów powróci∏o niemal 350 absolwentów. Przyjechali wszyscy dyrektorzy szko∏y od roku 70. W inauguracyjnym przemówieniu dyrektor szko∏y Zbigniew Piotrowski odwo∏a∏ si´ do historii placówki, podkreÊlajàc, ˝e kluczowà role w jej rozwoju odgrywa∏a m∏odzie˝. Zaznaczy∏, ˝e kolejni dyrektorzy i nauczyciele stawiali na jej zapa∏ i zaanga˝owanie. Zwróci∏ uwag´ na dynamiczny rozwój placówki, oferujàc m∏odzie˝y i doros∏ym nowe, atrakcyjne kierunki kszta∏cenia. Podczas wystàpienia starosta toruƒski E u g e n i u s z L e w a n d o w s k i powiedzia∏: „Jestem dumny, ˝e wspólnie uda∏o nam si´ stworzyç jednà z najbardziej atrakcyjnych szkó∏ w naszym regionie. S∏owa podzi´kowania i gratulacji kieruj´ do Dyrekcji i ca∏ego Grona Pedagogicznego, poniewa˝ to w∏aÊnie Paƒstwo przyczyniliÊcie si´ do obecnego, wspania∏ego wizerunku Placówki”. Z∏o˝y∏ równie˝ jubileuszowe ˝yczenia: „W imieniu Zarzàdu i Rady Powiatu Toruƒskiego

Hitem tegorocznego festynu by∏ wyst´p szkolnego kabaretu w przedstawieniu pt. „Kronika gronowskich wypadków mi∏osnych”. Opierajàc si´ o auStarosta i Stanis∏aw Giziƒski autor tentyczne zaksià˝ki „Wczoraj i dziÊ mojego Gronowa“ pisy z kronik i protoko∏ów szko∏y, m∏odzie˝ przedstawi∏a losy fikcyjnego Jasia. Tradycjà festynu w Gronowie sà rozstawione kolorowe kramy z r´kodzie∏ami ludowych twórców i stoiska gastronomiczne. W tym roku te˝ ich nie zabrak∏o. Dodatkowo w namiotach prezentowano kierunki, na których mo˝na kszta∏ciç si´ w gronowskiej placówce. W jednym z takich namiotów, cz´stujàc chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami, zach´cano gimnazjalistów do podj´cia nauki w zawodzie technik kucharz lub kucharz ma∏ej gastronomii. Dzisiaj wspominajàc ju˝ spotkanie na placu gronowskiej Szko∏y mo˝emy czekaç na kolejny, rodzinny, festyn Êrodowiskowy. Do zobaczenia w 2007 roku! Anna Deperas - Lipiƒska Zdj´cia z pikniku na 16 stronie.

pragn´ przekazaç Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia pomyÊlnoÊci oraz wytrwa∏oÊci w realizacji zadaƒ zwiàzanych z dalszym dynamicznym rozwojem Szko∏y. ˚ycz´, aby gronowska Placówka by∏a elastyczna w dopasowywaniu si´ do nowych wyzwaƒ, a koƒczàcy jà absolwenci z ∏atwoÊcià podejmowali wyzwania obecnego rynku pracy”. W imieniu absolwentów wyrazy podzi´kowania za trud pedagogiczny i wychowawczy wszystkim by∏ym i obecnym pracownikom szko∏y z∏o˝y∏ T o m a s z Z a k r z e w s k i przewodniczy Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZS, CKU w Gronowie. Po zakoƒczeniu akademii z okazji 60-lecia absolwenci wzi´li udzia∏ w spotkaniach klasowych, które odby∏y si´ w specjalnie przygotowanych do tego celu salach lekcyjnych. O godzinie 20.00 rozpoczà∏ si´ Bal Absolwentów, który zakoƒczy∏ pierwszy dzieƒ obchodów jubileuszu szko∏y. Anna Deperas - Lipiƒska Zaproszeni goÊcie i absolwencji

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 6

6 Dzieƒ Dziecka Z okazji Dnia Dziecka odby∏o si´ spotkanie wychowanków Placówki Opiekuƒczo – Wychowawczej w G∏uchowie z przedszkolakami z Che∏m˝y. Przygotowali oni interesujàce przedstawienie dla przedszkolaków oraz dla wychowawców, pani dyrektor Ma∏gorzaty Marsza∏kowskiej i starosty Eugeniusza Lewandowskiego, który obdarowa∏ wszystkie dzieci s∏odyczami. Ten Êwiàteczny dzieƒ minà∏ naszym milusiƒskim na weso∏ej zabawie. Marek Jopp

SZPITAL POWIATOWY

Nasza lecznica coraz lepsza

5 czerwca odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Szpital Powiatowy w Che∏m˝y, na którym przyj´to i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala w 2005 roku. Podsumowano równie˝ dzia∏alnoÊç spó∏ki w ubieg∏ym roku. W 2005 roku z lecznictwa zamkni´tego Szpitala Powiatowego skorzysta∏o prawie 6 tysi´cy pacjentów, a przyszpitalne poradnie specjalistyczne odwiedzi∏o ich ponad 36 tysi´cy. Analiza dzia∏alnoÊci Szpitala wypada bardzo optymistycznie. Coraz lepiej realizowane sà zadania w postaci Êwiadczonych us∏ug medycznych. Do Szpitala zg∏aszajà si´ pacjenci nie tylko z terenu Powiatu Toruƒskiego, ale równie˝ Torunia i innych pobliskich powiatów. W ubieg∏ym roku sfinalizowano olbrzymià, ponad 4,5 milionowà inwestycj´. Znaczna cz´Êç, bo niemal 70%, pochodzi∏a ze Êrodków unijnych. Dzi´ki tej

Promocja ksià˝ki o cukrowni 20. czerwca odby∏a si´ w Che∏m˝y promocja ksià˝ki pt. „Dziedzictwo”. Publikacja poÊwi´cona jest historii che∏m˝yƒskiej cukrowni, autorem zaÊ jest m∏odzie˝ z Gimnazjum w G∏uchowie, która obok artyku∏ów historycznych przeprowadzi∏a równie˝ wywiady z pracownikami cukrowni, wykona∏a prace plastyczne. Koordynatorami i wspó∏realizatorami byli: Barbara Stachowska, Marcin ¸aukajtys oraz Daria Bogdanowicz a recenzentem ksià˝ki by∏ Dariusz Meller. Projekt „Dziedzictwo” zosta∏ zrealizowany w ca∏oÊci dzi´ki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Toruniu. Jest to kolejny projekt Stowarzyszenia „Sowa” – kierowanego przez Wojciecha Rosiƒskiego – wspierany przez Starostwo Powiatowe, wczeÊniej dotowano: „Inny Êwiat” – projekt edukacji sportowej „Odlotowo na sportowo” – projekt edukacji sportowej

www.powiattorunski.pl

inwestycji che∏m˝yƒska lecznica posiada nowy, w pe∏ni wyposa˝ony oddzia∏ intensywnej terapii, blok operacyjny oraz centralnà sterylizatorni´. – PowinniÊmy sobie wszyscy pogratulowaç, ˝e Szpital funkcjonuje coraz lepiej, ˝e si´ rozwija, ˝e poprawia swojà baz´ technicznà, a poprzez to na pewno jakoÊç Êwiadczonych us∏ug - podsumowa∏ starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski Szpital ka˝dego roku dba równie˝ o profilaktyk´. – W tym roku z∏o˝yliÊmy wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia na tysiàc badaƒ mammograficznych i kilkaset innych badaƒ profilaktycznych - poinformowa∏ prezes Szpitala Leszek Pluciƒski. Najwi´kszym udzia∏owcem Szpitala wcià˝ pozostaje Powiat Toruƒski. W ubieg∏ym roku zakupi∏ dodatkowe udzia∏y na kwot´ 330 tys. z∏. Do zespo∏u udzia∏owców, z 10 udzia∏ami, do∏àczy∏a Gmina ¸ysomice. Pozostali wspólnicy: Miasto i Gmina Che∏m˝a oraz Gmina ¸ubianka powi´kszyli kapita∏ zak∏adowy o dodatkoAnna Deperas-Lipiƒska wych 69 udzia∏ów.

„Jestem, mog´, chc´” – projekt edukacji sportowej. Marek Jopp


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 7

7

Prezentacja Inspekcji i Stra˝y POLICJA Policja to, mówiàc kolokwialnie, firma produkujàca „bezpieczeƒstwo”. Naszym zyskiem jest poczucie bezpieczeƒstwa i zadowolenie z naszej pracy obywateli. Zale˝y nam przede wszystkim na interesie mieszkaƒców. Wizeru- Komendant Miejski Policji podinsp. Janusz Brodziƒski nek Policjanta zmienia, a w∏aÊciwie ju˝ si´ zmieni∏. Chcemy byç bli˝ej problemów naszych obywateli, aby pomagaç w ich rozwiàzywaniu. Do s∏u˝by w naszej formacji dobierani sà najlepsi spoÊród wielu kandydatów, odznaczajàcy si´ sprawnoÊcià fizycznà, predyspozycjami psychicznymi oraz wykszta∏ceniem co najmniej Êrednim. Dobrze dobrana i wyszkolona kadra jest gwarantem dobrej jakoÊci wykonywanej pracy, do której ogromnà wag´ przywiàzuje nasz nowy szef – K o m e n d a n t M i e j s k i P o l i c j i w T o r u n i u p o d i n s p . J a n u s z B r o d z i ƒ s k i. W∏àczamy si´ w ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´cia s∏u˝àce w∏aÊnie poprawie poczucia bezpieczeƒstwa spo∏eczeƒstwa zarówno miasta Torunia, jak i toruƒskiego powiatu ziemskiego. W czerwcu uczestniczyliÊmy w wielu festynach organizowanych dla dzieci z okazji dnia dziecka. Dzieci mog∏y poznaç tajniki naszej pracy, ale te˝ dowiedzieç si´ przed czym i w jaki sposób broniç si´, jakie zagro˝enia na nie czyhajà. Majàc na wzgl´dzie profesjonalnà obs∏ug´ naszych goÊci, Komendant Miejski Policji w Toruniu og∏osi∏ konkurs dla wszystkich jednostek Policji Garnizonu Toruƒskiego na najlepiej zorganizowanà recepcj´ dla mieszkaƒców oraz osób odwiedzajàcych nasz powiat. System recepcyjny, który w naszych jednostkach jest na etapie wdra˝ania, stanowi bardzo wa˝ne ogniwo dzia∏ania tej formacji, albowiem to w∏aÊnie w tym miejscu obywatel ma pierwszy kontakt Komenda Miejska z Policjà. Nasz nowy szef stawia w pierwszej kolejnoÊci na interes obywateli. Jest bardzo otwarty na wspieranie wszelkich ciekawych inicjatyw majàcych na celu popraw´ poczucia bezpieczeƒstwa, zapobieganie przest´pczoÊci. W trosce o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców Komendant Miejski Policji w Toruniu co najmniej 2 razy w miesiàcu og∏asza alarm dla ca∏ego

stanu osobowego Komendy Miejskiej Policji, Komisariatów oraz Posterunków, tj. ∏àcznie ok. 600 Policjantów, którzy wychodzà wówczas na ulic´, aby reagowaç na wszelkie negatywne zjawiska i zapewniaç bezpieczeƒstwo, spokojny letni wypoczynek zarówno turystom odwiedzajàcym nasze pi´kne miasto, jak i naszym mieszkaƒcom. Policjanci Sekcji Ruchu drogowego kontrolujà autokary wycieczkowe pod kàtem sprawnoÊci technicznej, a kierowców pod kàtem trzeêwoÊci. Ogniwo Wodne Sekcji prewencji na Wodach zapewnia bezpieczeƒstwo na obszarach wodnych. Tworzone sà sezonowe posterunki wodne, m.in. nad jeziorem Kamionki, jak równie˝ okolicach rzeki Wis∏y. Ponadto, jak co roku b´dà organizowane spotkania z dzieçmi z kolonii letnich, których przedmiotem b´dzie tematyka zwiàzana z ostrzeganiem przed zagro˝eniami podczas wakacji. W tym kierunku Komendant Miejski Policji nawiàza∏ równie˝ wspó∏prac´ z Kurià Biskupià. Proboszczowie na ambonie b´dà przestrzegaç swoich parafian przed ró˝nymi zagro˝eniami zwiàzanymi z letnim sezonem. Codziennie spotykamy si´ z nowymi problemami, tragediami, nieszcz´Êciami ludzkimi. Najcz´Êciej to w∏aÊnie Policjant jest tà pierwszà osobà, do której obywatel zwraca si´, gdy dzieje si´ coÊ z∏ego. My jako Policja jesteÊmy powo∏ani do tego, aby pomagaç. W zale˝noÊci od rodzaju problemu próbujemy znaleêç rozwiàzanie, bàdê udzielamy porady, gdzie dana osoba mo˝e zwróciç si´ po fachowà pomoc. Cz´sto mylnie kojarzy si´ nas jeszcze z czymÊ z∏ym, lecz my nie jesteÊmy tylko po to, aby karaç. Liczymy na wspó∏prac´, otwartoÊç naszych wspania∏ych mieszkaƒców, których udzia∏ w kreowaniu bezpieczeƒstwa jest niezwykle istotny. podkom. Ewa Grzelak

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 8

8 XXIX SESJA RADY POWIATU TORU¡SKIEGO Przedmiotem obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Toruƒskiego by∏y m.in. stypendia unijne, nowe okr´gi wyborcze, utworzenie filii w Lubiczu Szko∏y Muzycznej oraz stanowisko radnych dotyczàce budowy autostrady A-1 i w´z∏ów autostradowych. STYPENDIA. Rada wyrazi∏a zgod´ na zawarcie przez Powiat Toruƒski umowy wspó∏pracy z jednostkami samorzàdu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowa ta dotyczy przystàpienia i realizacji projektu programu stypendialnego (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych). Powiat Toruƒski po raz trzeci obejmie równie˝ funkcj´ koordynatora tego programu. W zwiàzku z tà funkcjà Rada zobowiàzana zosta∏a do utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów unijnych, który obowiàzywa∏ b´dzie w roku szkolnym 2006/2007na terenie ca∏ego województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo uchwalony zosta∏ regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat toruƒski. Jednostkami, dla których organem prowadzàcym jest powiat sà: Zespó∏ Szkó∏ w Che∏m˝y i Zespó∏ Szkó∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Gronowie. W tych szko∏ach, aby otrzymaç stypendium uczeƒ musi spe∏niç pewne wymagania: - pochodzi z rodziny znajdujàcej si´ w trudnej sytuacji materialnej (dochód na jednego cz∏onka rodziny 504 z∏) - jest mieszkaƒcem obszarów wiejskich; - za poprzedni semestr uzyska∏ Êrednià ocen co najmniej na poziomie 3,0 i co najmniej poprawnà ocen´ z zachowania; - uzyska∏ w poprzednim roku szkolnym promocje do nast´pnej klasy, z wyjàtkiem osób, które powtarzajà rok nauki z przyczyn zdrowotnych lub wa˝nych przyczyn losowych potwierdzonych przez szko∏´ lub oÊrodek pomocy spo∏ecznej. Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym 2006/2007 wynosi 2500 z∏ (jednak nie wi´cej ni˝ 250 z∏ miesi´cznie) i przyznawane b´dà od wrzeÊnia 2006 do czerwca 2007. OkreÊlone zosta∏y równie˝ zasady przyznawania stypendiów. Uczniowie ze Êrednià ocen co najmniej 4,0 otrzymajà stypendium w formie gotówki w wysokoÊci 250 z∏ miesi´cznie. Uczniowie ze Êrednià ocen poni˝ej 4,0 (lecz nie ni˝szà ni˝ 3,0) otrzymujà stypendium 250 z∏ w formie 50 z∏ tzw. „kieszonkowego”, oraz pozosta∏à kwot´ w formie cz´Êciowej lub ca∏kowitej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych przez uczniów na op∏aty zwiàzane z pobieraniem nauki. W miesiàcach kwiecieƒ-czerwiec 2007 uczniowie ci otrzymajà stypen-

www.powiattorunski.pl

dium w formie gotówkowej. OKR¢GI WYBORCZE. W zwiàzku ze znacznym wzrostem liczby mieszkaƒców Powiatu Toruƒskiego nale˝a∏o zmieniç dotychczasowy podzia∏ na okr´gi wyborcze. Nowy podzia∏ wyglàda nast´pujàco: 1. Miasto Che∏m˝a- 4 radnych; 2. Gmina Che∏m˝a i Gmina ¸ysomice- 4 radnych; 3. Gmina Czernikowo i Gmina Obrowo- 4 radnych; 4. Gmina Lubicz i Gmina Wielka Nieszawka- 5 radnych; 5. Gmina Z∏awieÊ Wielka i Gmina ¸ubianka- 4 radnych. SZKO¸A MUZYCZNA W LUBICZU. Z dniem 31 sierpnia 2006 r Szko∏a Muzyczna I stopnia w Che∏m˝y zostanie przekszta∏cona w Szko∏´ Muzycznà I stopnia w Che∏m˝y z Filià w Lubiczu. Filia b´dzie funkcjonowa∏a w pomieszczeniach Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 w Lubiczu i kszta∏ci∏a b´dzie w 6-letnim cyklu 60 uczniów. Wi´kszoÊç wydatków pozap∏acowych na t´ fili´ pokryje Gmina Lubicz, a szczegó∏owe zobowiàzania zwiàzane z prowadzeniem Filii ureguluje porozumienie zawarte mi´dzy Zarzàdem Powiatu a Gminà Lubicz. AUTOSTRADA A-1. Radni Powiatu Toruƒskiego zaniepokojeni przed∏u˝ajàcymi si´ decyzjami w sprawie realizacji II etapu budowy autostrady A-1 na odcinku Nowe Marzy-Czerniewice k/Torunia jednog∏oÊnie podj´li stanowisko popierajàce przyspieszenia budowy autostrady od miejscowoÊci Nowe Marzy do w´z∏a Czerniewice k/Torunia. Zdecydowanie poparli równie˝ inicjatyw´ budowy w´z∏ów autostradowych na terenie Powiatu Toruƒskiego. Wzrastajàce przep∏ywy pojazdów poruszajàcych si´ na terenie Powiatu Toruƒskiego po drodze nr 1 oraz innych drogach krajowych i wojewódzkich powodujà znaczàce utrudnienia i zagro˝enia dla mieszkaƒców. ewidentnym przyk∏adem mo˝e byç odcinek przez Gmin´ ¸ysomice, ∏àczàcy drog´ nr 1 z mostem autostradowym na WiÊle na w´êle Czerniewice. Ponadto gminy le˝àce wzd∏u˝ planowanej trasy autostrady A-1 wprowadzi∏y do swoich programów rozwojowych zmiany zmierzajàce do rozwoju sieci us∏ug infrastrukturalnych zwiàzanych z obs∏ugà autostrady. Oczekiwano, ˝e budowa i sàsiedztwo autostrady oraz rozwój sieci dróg krajowych przyczyni si´ do rozwoju gospodarczego, poprawi sytuacj´ na rynku pracy, szczególnie w gminach zagro˝onych strukturalnym bezrobociem. Brak decyzji o terminach realizacji budowy autostrady (padajà ró˝ne terminy 2007-2010 i 2010-2013- który z nich jest wià˝àcy ciàgle nie wiadomo) sprawia, ˝e podj´te przez gminy dzia∏ania oraz plany rozwojowe tych gmin zosta∏y zawieszone. Nie spe∏niajà si´ oczekiwania wielu mieszkaƒców Powiatu. Rada Powiatu wyra˝a równie˝ swoje stanowisko w sprawie usytuowania w´z∏ów autostradowych. W przedstawionych projekcie przebiegu autostrady


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 9

9 nie uwzgl´dnia si´ wybudowania w´z∏ów w Turznie i w Dêwierznie. Za wybudowaniem w´z∏a w miejscowoÊci Turzno przemawiajà nowe okolicznoÊci wynikajàce z podj´tych decyzji inwestycyjnych firmy SHARP i ORION i innych w gminie ¸ysomice. Z kolei za wybudowanie w´z∏a w okolicach Dêwierzna, którego nale˝a∏oby nazwaç „W´ze∏ Che∏m˝a”, przemawiajà racje gospodarcze, transportowe, ekonomiczne. W´ze∏ ten by∏by usytuowany w niewielkim oddaleniu od ponad 15 tysi´cznego miasta Che∏m˝a, b´dàcego centrum kulturalno-gospodarczo- komunikacyjnym regionu. Przez Che∏m˝´ przebiegajà drogi wojewódzkie ∏àczàce Bydgoszcz i Toruƒ poprzez drog´ krajowà nr 1 z Wàbrzeênem, Kowalewem, Golubiem-Dobrzy-

niem. Usytuowanie w tym miejscu w´z∏a, o lokalizacj´ którego od samego poczàtku koncepcji budowy autostrady wnioskowa∏y w∏adze samorzàdowe miasta i gminy Che∏m˝a jest w pe∏ni zasadne. Rada Powiatu oczekuje od w∏adz paƒstwowych pilnego podj´cia skutecznych dzia∏aƒ w temacie wyra˝onym w podj´tym stanowisku. Radni zaapelowali równie˝ do parlamentarzystów województwa kujawsko-pomorskiego o wsparcie dà˝enia samorzàdów do podj´cia II etapu budowy autostrady i uwzgl´dnienia w projektach technicznych budowy w´z∏ów w miejscowoÊciach Turzno i Dêwierzno. Anna Deperas-Lipiƒska

Regionalny Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy

czeƒ kredytowych, instytucjami otoczenia biznesu a tak˝e z w∏adzami samorzàdowymi. Po˝yczka mo˝e zostaç udzielona ma∏emu przedsi´biorcy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na cele obrotowe lub inwestycyjne bezpoÊrednio zwiàzane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwojem dzia∏alnoÊci gospodarczej. Po˝yczka mo˝e zostaç udzielona przedsi´biorcy który: – posiada zdolnoÊç do sp∏aty po˝yczki wraz z odsetkami w umówionym terminie sp∏aty; – nie jest w stosunku do niego prowadzone post´powanie uk∏adowe, ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upad∏oÊciowe; – nie ma zaleg∏oÊci w zap∏acie podatków i sk∏adek ZUS; – zobowià˝e si´ wykorzystaç po˝yczk´ na wskazany we wniosku cel; – zapewni udzia∏ Êrodków w∏asnych w realizacji przedsi´wzi´cia inwestycyjnego na poziomie minimum 20% ogólnej kwoty przedsi´wzi´cia; – wska˝e zabezpieczenie stosowne do kwoty po˝yczki i ocenionego ryzyka sp∏aty. Aktualne parametry udzielanych po˝yczek: Kwota po˝yczki: do 120 tys. z∏, Oprocentowanie sta∏e: 5,56 – 6,24 %, Prowizja: 0,5 – 2,5 %, Okres sp∏aty: – inwestycyjne do 36 miesi´cy, – obrotowe do 24 miesi´cy.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy zosta∏ powo∏any przez Samorzàd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie kapita∏ po˝yczkowy (Êrodki w∏asne + dotacje z PARP) wynosi 12,2 mln. z∏. Pierwsza po˝yczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Po˝yczkowego zosta∏a udzielona w dniu 13 maja 2005 r. Przez trzynaÊcie miesi´cy dzia∏alnoÊci, Fundusz podpisa∏ i wyp∏aci∏ 134 po˝yczki na kwot´ ponad 6 mln. z∏. Ârednia po˝yczka wynios∏a ok. 45 tys. z∏. Dwie trzecie po˝yczek przeznaczono na dzia∏alnoÊç inwestycyjnà, a jednà trzecià na dzia∏alnoÊç obrotowà. Podobnie jak w ca∏ym kraju, z 95% po˝yczek korzystajà mikroprzedsi´biorstwa tj. firmy zatrudniajàce do 10 pracowników. Co druga po˝yczka udzielona zosta∏a na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z handlem. Szacuje si´, ˝e w wyniku dzia∏alnoÊci Funduszu w regionie powsta∏o ponad 230 nowych miejsc pracy, a 255 zosta∏o zachowanych. Najwi´ksze zainteresowanie ofertà Funduszu odnotowano wÊród przedsi´biorców z terenu miasta Torunia, a tak˝e powiatu toruƒskiego (15%), rypiƒskiego, Êwieckiego oraz miasta Bydgoszcz. W ramach dzia∏alnoÊci po˝yczkowej realizujàc dwa projekty w ramach SPO WKP o ∏àcznej wartoÊci 12 mln. z∏. KPFP planuje w latach 2006-2010 udzieliç co najmniej 650 po˝yczek o wartoÊci przekraczajàcej 32 mln. z∏. Przewiduje si´ równie˝, ˝e realizacja projektów przyniesie wymierne efekty w sferze przeciwdzia∏aniu bezrobociu. Dzi´ki realizowanym projektom w kolejnych latach planuje si´ zachowaç ponad 2500 oraz utworzyç oko∏o 1200 miejsc pracy. Fundusz jest cz∏onkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Po˝yczkowych. Ponadto wspó∏pracuje z Biurem Informacji Gospodarczej – InfoMonitor S. A., a tak˝e lokalnymi funduszami por´-

Szczegó∏owe warunki i formularze dost´pne sà w siedzibie funduszu lub na stronie internetowej: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy sp. z o.o. 87-100 Toruƒ ul. Szosa Che∏miƒska 26, pok. 303 Tel/fax. 056/ 622 71 62 Przemys∏aw Woliƒski Prezes Zarzàdu

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 10

10

Przyjazny Urzàd Odwo∏anie od decyzji lub postanowienia - jak i kiedy? Ka˝dy obywatel ma prawo odwo∏ania si´ od decyzji lub postanowienia wydanych przez organ w pierwszej instancji. Odwo∏anie: Od ka˝dej decyzji nieostatecznej s∏u˝y prawo odwo∏ania. Gdy otrzymasz decyzj´, która ci´ nie zadowala, mo˝esz skorzystaç z tzw. zasady ogólnej dwuinstancyjnoÊci przyj´tej w art. 15 kodeksu post´powania administracyjnego. Zgodnie z tà zasadà od ka˝dej decyzji organu I instancji strona mo˝e si´ odwo∏aç do organu II instancji. Organem tym jest z regu∏y organ bezpoÊrednio wy˝szy – samorzàdowe kolegium odwo∏awcze lub wojewoda, chyba ˝e ustawa przewiduje inny organ. Dlatego te˝ ka˝da decyzja musi zawieraç pouczenie do jakiego organu i w jakim terminie mo˝na wnieÊç odwo∏anie. Je˝eli w otrzymanej decyzji brak jest pouczenia o prawie wniesienia odwo∏ania, to w przeciàgu 14 dni od jej dor´czenia nale˝y za˝àdaç jej uzupe∏nienia. Wówczas termin z∏o˝enia odwo∏ania zaczyna biec od dnia dor´czenia decyzji uzupe∏niajàcej. Odwo∏anie, to sprawdzenie przez odpowiedni organ administracyjny, czy w danej sprawie zosta∏o podj´te w∏aÊciwe rozstrzygni´cie i w konsekwencji ewentualna zmiana lub uchylenie decyzji. Odwo∏anie mo˝e wnieÊç strona post´powania tzn. osoba fizyczna lub inny podmiot, bez wzgl´du na to, czy bra∏y one udzia∏ w post´powaniu czy te˝ nie. Odwo∏anie, jak ka˝de inne podanie wnoszone do urz´du, mo˝na wnieÊç pisemnie, telegraficznie, faxem, elektronicznie, a tak˝e ustnie do protoko∏u. Przy sk∏adaniu odwo∏ania ustnie pracownik urz´du sporzàdzajàcy protokó∏ obowiàzany jest wyjaÊniç i zapisaç, czy protokó∏ ten jest odwo∏aniem. Termin wniesienia odwo∏ania wynosi 14 dni i zaczyna biec od dnia, w którym decyzja zosta∏a stronie dor´czona lub og∏oszona. Przepisy szczególne mogà jednak przewidywaç inne terminy np. od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego, odwo∏anie mo˝na wnieÊç w terminie 3 dni od dnia jej dor´czenia. Wniesienie odwo∏ania wstrzymuje wykonanie zaskar˝onej decyzji. Wyjàtek stanowià decyzje, z których treÊci wynika, ˝e majà byç wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie nast´puje z mocy ustawy. Wykonuje si´ je jeszcze przed up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania (np. nakaz rozbiórki domu w sytuacji, gdy grozi jego zawalenie). Odwo∏anie nie wymaga szczegó∏owego uzasadwww.powiattorunski.pl

nienia, do jego wniesienia wystarczajàcym powodem jest to, ˝e jesteÊmy niezadowoleni z rozstrzygni´cia swojej sprawy. Powinno spe∏niaç jedynie wymogi stawiane podaniom i zawieraç: • wskazanie osoby, od której pochodzi – imi´, nazwisko i adres; • wskazanie czego strona domaga si´ od organu, np. zmiany lub uchylenia decyzji; • podpis wnoszàcego odwo∏anie. Niemniej wskazanie uchybieƒ jakich w naszym przekonaniu, dopuÊci∏ si´ organ wydajàcy decyzj´, le˝y w naszym interesie, mo˝e bowiem pomóc organowi rozpatrujàcemu odwo∏anie w podj´ciu rozstrzygni´cia. Choç adresatem odwo∏ania jest organ wy˝szej instancji sk∏adamy je zawsze do organu, który wyda∏ spornà decyzj´. To znaczy, ˝e odwo∏anie od decyzji starosty sk∏ada si´ poprzez niego adresujàc np. „Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze za poÊrednictwem starosty”. Odwo∏anie s∏u˝y tylko do jednej instancji (tzn. odwo∏aç mo˝na si´ tylko raz). W praktyce zanim akta sprawy i odwo∏anie trafià do organu odwo∏awczego, organ I instancji ma obowiàzek powtórnego zbadania sprawy, i w konsekwencji mo˝e przychyliç si´ do ˝àdaƒ odwo∏ania i uchyliç zaskar˝onà decyzji (w ca∏oÊci lub cz´Êci) lub jà zmieniç. Mo˝e to zrobiç po spe∏nieniu ∏àcznie dwóch warunków tj. odwo∏anie wnios∏y wszystkie strony (lub jedna strona, a pozosta∏e wyrazi∏y zgod´ na uchylenie lub jej zmian´ zgodnie z ˝àdaniem odwo∏ania), a organ, który wyda∏ decyzj´ uzna, ˝e to odwo∏anie zas∏uguje w ca∏oÊci na uwzgl´dnienie. Wówczas wydaje nowà decyzj´, od której s∏u˝y stronom ponownie odwo∏anie, bo jest ona wydana w I instancji. Jest to rodzaj samokontroli i organ I instancji ma na to 7 dni. Gdy organ ten nie przychyla si´ do ˝àdaƒ odwo∏ania w ca∏oÊci, obowiàzany jest przekazaç odwo∏anie wraz z aktami sprawy organowi II instancji w terminie siedmiu dni od dnia wp∏yni´cia odwo∏ania. Nale˝y zwróciç jednak uwag´ na wyraêny zakaz wydawania przez organ odwo∏awczy decyzji, która jest mniej korzystna dla strony, chyba ˝e zaskar˝ona decyzja ra˝àco narusza prawo bàdê interes spo∏eczny lub, je˝eli odwo∏anie z∏o˝y∏o wi´cej stron i majà one sprzeczne interesy. Wniesienie odwo∏ania nie powinno zatem pogorszyç sytuacji skar˝àcego. W najgorszym przypadku mo˝emy otrzymaç takà samà decyzj´. Za˝alenie: Jedynym Êrodkiem odwo∏awczym od postanowienia jest za˝alenie. Mo˝na je wnieÊç, gdy: kodeks post´powania administracyjnego wyraênie takà mo˝liwoÊç przewiduje – o czym zostaniemy poinformowani w postanowieniu;


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 11

11 postanowienie to nie by∏o ju˝ wczeÊniej zaskar˝one za˝aleniem (za˝alenie przys∏uguje tylko raz); nie up∏ynà∏ termin 7 dni od dnia dor´czenia (og∏oszenia) postanowienia. Prawo za˝alenia przys∏uguje nie tylko stronie, ale równie˝ uczestnikom post´powania np. Êwiadkom, bieg∏ym, organizacji spo∏ecznej czy prokuratorowi. Wniesienie za˝alenia nie musi mieç ˝adnej szczególnej formy, ale tak jak odwo∏anie musi spe∏niaç wymogi stawiane podaniom. Do wniesienia za˝alenia wystarczajàcym powo-

dem jest to, ˝e adresat jest niezadowolony z treÊci postanowienia. Wnosi si´ je do organu odwo∏awczego za poÊrednictwem organu, który wyda∏ zaskar˝one postanowienie. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, co oznacza, ˝e to, co postanowi∏ organ w treÊci postanowienia jest wykonywane, a sprawa za˝aleniowa toczy si´ równoczeÊnie przed organem II instancji. Wyjàtek – organ, który wyda∏ postanowienie, mo˝e wstrzymaç wykonanie zaskar˝onego postanowienia, gdy uzna to za uzasadnione. Irena Szewczuk

Rzecznik Konsumentów Radzi...

Odstàpienie od umowy powoduje, ˝e jest ona uwa˝ana za niezawartà a konsument zwolniony jest od wszelkich zobowiàzaƒ. Zwrotowi podlegajà wzajemne Êwiadczenia, co sprowadza si´ przewa˝nie do zwrotu towaru i pieni´dzy. Zwrot musi nastàpiç w tzw. stanie niezmienionym, chyba ˝e zmiana taka by∏a konieczna w granicach zwyk∏ego zarzàdu. W takim wypadku przedsi´biorca nie mo˝e stawiaç konsumentowi zarzutu, ˝e zwróci∏ towar w otwartym opakowaniu. Konsumenci zawierajàcy umowy na odleg∏oÊç powinni równie˝ wiedzieç, ˝e: - w umowach tych niedopuszczalne jest zastrze˝enie zap∏aty odst´pnego, czyli zap∏aty okreÊlonej sumy w przypadku odstàpienia od umowy - przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi finansowe na odleg∏oÊç nie ma obowiàzku wyp∏aty odsetek ustawowych od dokonanych przez konsumenta przedp∏at, jeÊli konsument odstàpi∏ od umowy - sprzedajàcy towar lub us∏ugi na odleg∏oÊç ma obowiàzek najpóêniej w dniu z∏o˝enia propozycji przes∏aç konsumentowi przewidziane prawem informacje, mi´dzy innymi: dane osobowe i adres sprzedawcy lub nazw´ i siedzib´ firmy, organ który zarejestrowa∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà, istotne w∏aÊciwoÊci Êwiadczenia, wynagrodzenie lub cen´ w tym podatki i c∏a, sposób zap∏aty i dostawy, termin w jakim oferta jest wià˝àca. Wszystkie szczegó∏owe warunki zawierania umów na odleg∏oÊç oraz wzajemne prawa i obowiàzki stron zawarte sà w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z póêniejszymi zmianami). Marzenna Napiórkowska

Uprawnienia konsumentów do odstàpienia od umowy – w przypadku umów zawieranych na odleg∏oÊç Coraz cz´Êciej do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów zg∏aszajà si´ klienci, którzy zawarli z przedsi´biorcà tak zwanà umow´ na odleg∏oÊç. Warto zatem przypomnieç co to jest umowa zawierana na odleg∏oÊç i jakie prawa ma konsument, który np. chce zrezygnowaç z zakupu towaru po zawarciu takiej umowy. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà na odleg∏oÊç, gdy przy jej zawieraniu nie sà obecne jednoczeÊnie dwie strony. Sprzedajàcy i kupujàcy zawierajà transakcj´ za poÊrednictwem np. poczty elektronicznej, telefonu, katalogu, telewizji lub reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia. Na odleg∏oÊç sprzedawane sà równie˝ us∏ugi finansowe np. sprzeda˝ kredytów, zawierane sà te˝ umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Od umów zawartych na odleg∏oÊç konsument mo˝e odstàpiç w ciàgu 10 dni bez podania konkretnej przyczyny. W przypadku us∏ug finansowych ochrona konsumenta jest dalej posuni´ta a termin odstàpienia od umowy wyd∏u˝ony jest do 14 dni, natomiast przy zwarciu umowy dotyczàcej czynnoÊci ubezpieczeniowych konsument mo˝e od umowy odstàpiç w ciàgu 30 dni. Termin ten liczy si´ od dnia wydania rzeczy a w przypadku us∏ug od dnia zawarcia umowy. Pami´tajmy, ˝e aby rezygnacja by∏a prawnie skuteczna musi byç z∏o˝ona w formie pisemnego oÊwiadczenia.

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 12

12

Kultura CIEKAWI LUDZIE

Maria St´pieƒ Pani Maria St´pieƒ* zosta∏a wyró˝niona w konkursie og∏oszonym przez Toruƒskie Towarzystwo Kultury pt. „Opis ˝ycia w∏asnego w XX stuPani Maria z synem leciu”. Celem tego konkursu by∏o pozyskanie wspomnieƒ autobiograficznych z ziem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. SpoÊród 170 nades∏anych prac 14 zosta∏o wyró˝nionych, w tym wspomnienia pani Marii St´pieƒ. Ci którzy chcieliby zapoznaç si´ z warunkami ˝ycia pokolenia, które prze˝y∏o minione stulecie majà takà mo˝liwoÊç. Dzi´ki wydanej przez TTK ksià˝ce pt.” Opowiedzieç ˝ycie swoje” ze wspomnieniami pani Marii St´pieƒ i innych wyró˝nionych. Ksià˝ka ta jest dost´pna w ka˝dej bibliotece publicznej powiatu toruƒskiego. Wspomnienia swojego ˝ycia pani Maria opowiedzia∏a swojemu synowi Janowi, który je spisa∏ w 2001 roku po og∏oszeniu konkursu. Oto fragment wspomnieƒ: „Oto ˝ycie moje” Ja, Maria St´pieƒ z domu KrzyÊciak w osiemdziesiàtym trzecim roku ˝ycia postanowi∏am jeszcze raz odbyç podró˝, do tego co by∏o, podró˝ do ludzi, których ju˝ nie ma prosisz mnie synu: opowiedz mi jeszcze raz swoje ˝ycie biegn´ wstecz czy naprawd´ warto? czy warto wspominaç bied´, okrutnà bied´? czy warto jeszcze raz p∏akaç wspominajàc doznane krzywdy? czy nie lepiej pami´taç tego co dobre, tego co teraz? nalegasz dobrze, s∏uchaj oto: ˚YCIE MOJE

www.powiattorunski.pl

Rodzina nasza mieszka∏a w Tymbarku w Ma∏opolsce. Matka za du˝o nie wspomina∏a tamtych czasów swojej m∏odoÊci; nie wiem, mo˝e zbyt bolesne by∏y, albo te˝ wspomnienia nie by∏y dla nikogo przeznaczone. Pami´tam niewiele, du˝o z czasem zapomnia∏am, nie mia∏am te˝ Êmia∏oÊci pytaç. Rodzina nasza musia∏a byç chyba bardzo biedna na dodatek bardzo liczna, bo trzej najstarsi bracia matki pojechali za groszem do Ameryki.... ... Najpierw mieszkali w Ma∏opolsce. CoÊ ko∏o 1920 roku by∏ rozg∏os po okolicy, ˝eby jechaç na Pomorze, bo tam jest lepiej, tam dobrobyt, mo˝na si´ wzbogaciç. Mówili jedni do drugich: gospodarze tam kie∏basami p∏oty grodzà, pojedêmy tam, g∏odu na pewno nie zaznamy. Gospodarki tam du˝e, tanie, ˝e ino braç. Matka z ojcem uradzili ˝eby jechaç; do∏àczy∏o jeszcze par´ rodzin. Tu bieda, co mamy do stracenia, tam mo˝e byç tylko lepiej – mówili sobie. Ojciec zadecydowa∏ tak: ja sprzedam to, tutaj co mam, to nam starczy ˝eby tam kupiç gospodark´, ty swojej nie sprzedawaj, niech zostanie dla twoich dzieci. Kupiec nie wp∏aci∏ jednak ca∏ej sumy, obieca∏, ˝e doÊle póêniej. A na Pomorzu wcale nie by∏o tak bogato. Gospodarstwa, owszem, by∏y do kupienia ale nie za pó∏ darmo jak myÊleli. Kto mia∏ sporo grosza to kupi∏ coÊ dobrego; moi mieli ma∏o, brali to co najlichsze. Znaleêli w Ma∏ej Z∏ejwsi niedu˝y domek i hektar ziemi. Niemiec, w∏aÊciciel, chcia∏ jednak wi´cej ni˝ mieli. Czekali na reszt´ z Ma∏opolski, a pieniàdze nie nadchodzi∏y. Niemiec nie chcia∏ ich trzymaç, co by∏o robiç? Piszà listy, przychodzi odpowiedê: kupiec oszuka∏ ich, uciek∏ do Ameryki, nic nie zostawi∏. Tyle go widzieli. Rad nie rad mama musia∏a jechaç z powrotem sprzedaç swojà ziemi´ co mia∏a byç wianem dla dzieci. By∏a ju˝ wtedy w cià˝y z Zosià. Upiek∏a na drog´ bochen razowego chleba, pojecha∏a. I tak zacz´∏o si´ nasze ˝ycie w Z∏ejwsi Ma∏ej....” */ Pani Maria St´pieƒ urodzi∏a si´ w 1918 roku w Tymbarku ko∏o Nowego Sàcza. Od 1920 roku mieszka w Z∏ejwsi M a ∏ e j . P r z e z c a ∏ e ˝ y c i e p r a c o w a ∏ a w g ospodarstwie i poza nim, prowadzi∏a dom i wychowywa∏a dzieci. Jest matkà trzech synów. Teresa Drà˝kowska


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 13

13

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-OÊwiatowe EDUKACJA i PRZYSZ¸OÂå w Bràchnówku gm. Che∏m˝a Stowarzyszenie dzia∏a od 2000 roku. Zrzesza rodziców i nauczycieli ze wsi Bràchnówko i Browina, którzy postanowili ratowaç dla swojego Êrodowiska szko∏´ podstawowà zlikwidowanà przez w∏adze gminne. I w∏aÊnie wtedy, pod wp∏ywem lansowanej przez panià minister Iren´ Dzierzgowskà idei tworzenia publicznych tzw. „Ma∏ych Szkó∏” z klasami od 0 – 3, powsta∏a 1 wrzeÊnia 2000 roku szko∏a prowadzona przez Stowarzyszenie. Szko∏a mieÊci si´ w zabytkowym pa∏acu, wpisanym wraz z otaczajàcym parkiem do rejestru zabytków. Warto podkreÊliç, ˝e w Bràchnówku urodzi∏ si´ 8 stycznia 1862 roku Stefan ¸aszewski – pierwszy wojewoda pomorski (od 19 paêdziernika 1919 roku do 2 lipca 1920 roku) po uzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.

Szko∏a

Ca∏y obiekt szkolny i wyposa˝enie to owoc zaanga˝owania spo∏ecznoÊci lokalnej na rzecz oÊwiaty. Teren jest bezpieczny, przyjazny dziecku, pe∏en przyrody, natury. Poczàtki nie by∏y ∏atwe. Pomog∏y granty z Ministerstwa Edukacji Narodowej za realizacj´ projektu „Integracja i wypoczynek” i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szkolenie rolników i mieszkaƒców wsi. Najwa˝niejsze, ˝e szko∏a przetrwa∏a. By∏a pierwszà takà szko∏a w województwie kujawsko-pomorskim i jednà z pierwszych w kraju. Od kilku lat Stowarzyszenie otrzymuje z Gminy dotacje na prowadzenie nauczania w szkole. Na pozosta∏à statutowà dzia∏alnoÊç oÊwiatowo-kulturalnà Stowarzyszenie uzyskuje pieniàdze poprzez aktywny udzia∏ w realizacji zadaƒ finansowanych

przez ró˝ne instytucje. Jednym z ciekawszych projektów realizowanych w ramach konkursu Fundacji Wspomagania Wsi pt. „Kultura bliska” by∏ nagrodzony projekt „Bràchnówko ma 5000 lat – poznaj t´ wieÊ i pokochaj”. Trzeba dodaç, ˝e Bràchnówko posiada niezwykle bogatà przesz∏oÊç hiZabytkowy park storycznà, si´gajàcà okresu sprzed 5000 lat, a do odkrycia prehistorycznej przesz∏oÊci wsi przyczynili si´ rolnicy, którzy wykopujàc na swym polu piasek na budow´ drogi natrafili na gliniane skorupy. Badania by∏y prowadzone w latach 70. XX wieku przez pi´ç lat. Wg naukowców jest to obecnie najwi´kszy i najlepiej rozpoznany obiekt osady ludów pucharów lejkowatych na Ziemi Che∏miƒskiej. W tym roku w okresie wakacji b´dzie realizowany konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Edukacja dla Êrodowiska” po∏àczony z warsztatami i festynem ekologicznym. Sukces Stowarzyszenia jest przyk∏adem na to, jak mo˝na zaktywizowaç spo∏ecznoÊç lokalnà. Tak, jak napisa∏ prezes Stowarzyszenia p a n J an u s z I w a ƒ s k i, obecnoÊç szko∏y na tym terenie mo˝e u∏atwiç transformacj´ tej okolicy, daç wiar´ ludziom w tym, co sami chcà robiç, zaktywizuje nieaktywnych, innowatorom i aktywnym da nowe impulsy do dzia∏ania. Wreszcie, uratuje zabytkowy pa∏ac – siedzib´ szko∏y – przed dewastacjà oraz uchroni park przed zniszczeniem. Stowarzyszenie z pewnoÊcià mo˝e byç dobrym przyk∏adem dla innych spo∏ecznoÊci, które chcia∏yby u siebie zrobiç coÊ po˝ytecznego. _____________________________________________ *) Pa∏ac w typie klasycystycznej willi wzniesiony zosta∏ w 2. po∏owie XIX wieku przez Czarliƒskich – w∏aÊcicieli Bràchnówka od 1862 do 1939 roku – zas∏u˝onych dzia∏aczy narodowych i spo∏ecznych Ziemi Che∏miƒskiej. Opracowanie: Teresa Drà˝kowska

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 14

14

Wydarzenia sportowe II Mi´dzynarodowy Turniej Bokserski im. Alfreda Paliƒskiego W dniach 27 – 28.05.2006 r. w Hali Miejskiej OSiTu w Che∏m˝y po raz drugi z rz´du odby∏ si´ Mi´dzynarodowy Turniej Bokserski. W zawodach udzia∏ wzi´∏o 45 zawodników. Dwudniowy turniej wywo∏a∏ du˝e zainteresowanie mieszkaƒców miasta i okolic. Wype∏niona po brzegi sala dopingowa∏a przede wszystkim m∏odych zawodników miejscowego Klubu „Pogoƒ”. Pierwszego dnia zawodnicy z Che∏m˝y okazali si´ bardzo goÊcinni i przegrali wszystkie swoje walki. Jednak znakomite rady trenera Mieczys∏awa Muchy sprawi∏y, i˝ pi´Êciarze w kolejnym dniu turnieju zacz´li od zwyci´stwa. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowane zosta∏y m.in. przez Starost´ Toruƒskiego Eugeniusza Artur Stankiewicz Lewandowskiego.

Pobiegli po mistrzostwo W XXIV Maratonie Toruƒskim w rywalizacji klubowej bezkonkurencyjni okazali si´ reprezentanci klubu „Henkon” Che∏m˝a, którzy obronili ubieg∏oroczny tytu∏ Mistrza Polski. Dru˝yn´, której maratoƒski sk∏ad to: Piotr Olchawa, Jacek Szulc, Jerzy Chmarzyƒski i Piotr Janowski, specjalnym listem gratulacyjnym i nagrodami rzeczowymi uhonorowa∏ równie˝ starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski. (na zdj´ciu stojà od lewej: prezes firmy „Henkon” Henryk Preuss, Jerzy Chmarzyƒski, starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski, Konrad Kowalski równie˝ prezes „Henkonu”; u do∏u od lewej Jacek Szulc i Piotr Janowski). Redakcja do∏àcza si´ do gratulacji starosty i trzyma kciuki za koleje udane maratoƒskie wyczyny. Anna Deperas-Lipiƒska

www.powiattorunski.pl

IV Powiatowy Turniej Pi∏ki No˝nej „Z podwórka na stadion“ im. Jana Katry Zmagania dru˝yn rozpocz´∏y si´ 12 maja 2006 r. o godz. 10:00 na boisku w Ostaszewie. Turniej po raz trzeci uczci∏ pami´ç zmar∏ego w 2002 r. Jana Katry – nauczyciela, trenera i powiatowego koordynatora Szkolnego Zwiàzku Sportowego. W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyli: Marianna Katra, Miros∏aw Graczyk (Wicestarosta Toruƒski), Jaros∏aw Bukowski (Wójt Gminy ¸ysomice), Artur Stankiewicz (Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego). W Mistrzostwach Powiatu udzia∏ brali uczniowie szkó∏ podstawowych – dziewcz´ta i ch∏opcy urodzeni po 01.01.1996 roku – ∏àcznie 7 dru˝yn ch∏opców i 3 dru˝yny dziewczàt. W kategorii ch∏opców zwyci´˝y∏a S P z K o ƒ c z e w i c, a w kategorii dziewczàt – S P z e Z ∏ e j w s i W i e l k i e j. opracowanie: Rados∏aw Puk∏acki


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 15

15 Trójbój LA – Toruƒ 2006

Liga szkolna LA - Toruƒ 2006 Oddanie do u˝ytku Stadionu Miejskiego w Toruniu umo˝liwi∏o nam zorganizowanie zawodów lekkoatletycznych w prawdziwie mistrzowskich warunkach. Jako pierwsi do rywalizacji w dniu 11.05.2006 r. przystàpili uczniowie gimnazjów. Zawody dru˝ynowe – LIGA SZKOLNA LA. DZIEWCZETA I. GIMNAZJUM RZ¢CZKOWO – 945 pkt. II. GIMNAZJUM CZERNIKOWO – 882 pkt. CH¸OPCY I. GIMNAZJUM RZ¢CZKOWO – 1091 pkt. II. GIMNAZJUM LUBICZ DOLNY – 1020 pkt. III. GIMNAZJUM CZERNIKOWO – 990 pkt. IV. GIMNAZJUM OBROWO – 945 pkt.

Czwórbój LA – Indywidualne Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych – Toruƒ 2006 Dnia 19.05.2006 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu odby∏y si´ Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w Czwórboju LA, które po∏àczone zosta∏y z Indywidualnymi Mistrzostwami LA dla Szkó∏ Podstawowych. Konkurencje w jakich zawodnicy startowali to: bieg na 60 m, bieg na 600 m, bieg na 1000 m, skok w dal, skok wzwy˝, rzut pi∏eczkà palantowà. CZWÓRBÓJ DZIEWCZÑT I. SP CZERNIKOWO – 1055 pkt. II. SP ZELGNO – 1039 pkt. III. SP Z¸AWIE WIELKA – 956 pkt. IV. SP OBROWO – 773 pkt. CZWÓRBÓJ CH¸OPCÓW I. SP OBROWO – 986 pkt. II. SP ZELGNO – 906 pkt. III. SP MAZOWSZE – 856 pkt. IV. SP RZ¢CZKOWO – 798 pkt. Indywidualni Mistrzostwie LA Szkó∏ Podstawowych – Dziewcz´ta i Ch∏opcy Bieg na 60 m – Natalia Baczewska – Zelgno – wynik 9,21, Bieg na 60 m – Dawid Górny – Brzozówka – wynik 8,78, Skok w dal – Agnieszka W∏odarska – Zelgno – wynik 4,47, Skok w dal – Dawid Górny – Brzozówka – wynik 4,68, Rzut pi∏eczka palant. – Natalia Witkowska – Z∏awieÊ Wielka – wynik 45, Rzut pi∏eczka palant. – Mateusz Pniewski – Mazowsze – wynik 75, Bieg na 600 m – Sandra Golder – Obrowo – wynik 1:58,26, Bieg na 1000 m – Krzysztof Kowalski – Obrowo – wynik 3:21,51.

W dniu 24.05.2006 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu odby∏y si´ Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w Trójboju LA. Konkurencje w jakich zawodnicy startowali to: bieg na 60 m, skok w dal, rzut pi∏eczkà palantowà. Dziewcz´ta I. SP ZELGNO – 565 pkt II. SP NR 2 CHE¸M˚A – 498 pkt III. SP CZERNIKOWO – 418 pkt IV. SP DOBRZEJEWICE – 392 pkt Ch∏opcy I. SP KO¡CZEWICE – 468 pkt II. SP MAZOWSZE – 433 pkt III. SP NR 2 CHE¸M˚A – 423 pkt IV. SP OBROWO – 362 pkt

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego LA – Gimnazjada 2006 Dnia 22.05.206 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu odby∏y si´ Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w LA Gimnazjów. Indywidualni Mistrzostwie LA Gimnazjów Dziewcz´ta 1. Daria Strychalska – Czernikowo – bieg na 100 m – 14,87, 2. Karolina Grabowska – Rz´czkowo – bieg na 300 m – 47,75, 3. Agnieszka Adamczyk – Górsk – bieg na 800 m – 2.40,01, 4. Natalia Lipiƒska – Rz´czkowo – skok w dal – 4,54, 5. Kinga Drà˝kowska – Z∏awieÊ Wielka – skok wzwy˝ – 135, 6. Ma∏gorzata Krystosiak – Z∏awieÊ Wielka – rzut oszczepem – 24,91, 7. Mariola Machowska – Rz´czkowo – pchni´cie kulà – 9,32 8. Urszula Sikorska, Magdalena Nowacka, Karolina Grabowska, Anna Sikorska – Rz´czkowo – sztafeta szwedzka. Ch∏opcy 1. Pawe∏ Wilczek – Z∏awieÊ Wielka – bieg na 100 m – 13,44, 2. Przemys∏aw Kopiƒski – Rz´czkowo – bieg na 300 m – 39,69, 3. Grzegorz Kalinowski – Turzno – bieg na 1500 m – 4.41,52, 4. Maciej Waliszewski – Rz´czkowo – skok w dal – 5,68, 5.Krzysztof Broƒczyk – Cierpice – skok wzwy˝ – 170, 6.Kamil Nowatkowski – Lubicz – rzut oszczepem – 43,39, 7.Patryk Stasiƒski – Górsk – pchni´cie kulà – 12,89, 8.Damian Rojewski – Cierpice – rzut dyskiem – 27,37, 9.Szymon Weso∏owski, Piotr Czerwiƒski, Przemys∏aw Kopiƒski, Maciej Waliszewski – Rz´czkowo – sztafeta szwedzka. Opracowanie: Artur Stankiewicz

www.powiattorunski.pl


Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you