Issuu on Google+

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY nr 4(11) • 2006 ISSN 1734-2066

Decyzja dla Sharpa i Oriona str. 3

Hit dla Powiatu str. 3

Regionalny Fundusz Po˝yczkowy str. 7

S t a r o s t w o P o w i a t o w e w To r u n i u

w w w. p o w i a t t o r u n s k i . p l


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 2

2 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU ul Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ telefony do poszczególnych wydzia∏ów: centrala: 056 660 83 00, fax: wewn. 209 starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. wewn. 200, 232, e-mail: starosta@powiattorunski.pl, e-mail: wicestarosta@powiattorunski.pl Cz∏onkowie Zarzàdu – tel. wewn. 203 Sekretarz Powiatu – tel. wewn. 205 sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. wewn. 206 skarbnik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Promocji i Rozwoju – tel. wewn. 202, 257 promocja@powiattorunski.pl Rzecznik Prasowy – tel. wewn. 204, rzecznik@powiattorunski.pl Pe∏nomocnik ds. UE – tel. wewn. 207 integracja@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – tel. wewn. 208 Kadry – tel. wewn. 210 Wydzia∏ Komunikacji - Prawo Jazdy – tel. wewn. 241, 242 komunikacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Rejestracja Pojazdów – tel. wewn. 258, 259 Biuro Rady – tel. wewn. 222 biurorady@powiattorunski.pl Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – tel. wewn. 221, 225, 250 org@powiattorunski.pl Wydzia∏ Finansowo-Ksi´gowy – tel. wewn. 226, 227, 228, 229 finanse@powiattorunski.pl Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych – tel. wewn. 215, 230, 231, 251; edukacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Gospodarki Mieniem – budynek B – tel. wewn. 220, 243, 255 mienie@powiattorunski.pl Wydzia∏ Ârodowiska – budynek B – tel. wewn. 236, 237, 239, 240 srodowisko@powiattorunski.pl Wydzia∏ Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego – Toruƒ, ul. Dekerta 24 – tel./fax 056 661 17 05 architektura@powiattorunski.pl Powiatowy OÊrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. wewn. 262, 266 geodezja@powiattorunski.pl

Miesi´cznik Samorzàdowy „Powiat Toruƒski”

W numerze: AktualnoÊci: Decyzja dla Sharpa i Oriona HIT dla Powiatu Jubileusz biblioteki Dzieƒ Rycerzy Êw. Floriana Stypendia prawie podsumowane W Gronowie znowu by∏a wiosna 60 lat min´∏o... w Gronowie Dzieƒ dziecka Szpital powiatowy. Nasza lecznica coraz lepsza Promocja ksià˝ki o cukrowni Prezentacja Inspekcji i Stra˝y Policja XXIX Sesja Rady Powiatu Toruƒskiego Regionalny Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy Przyjazny Urzàd Odwo∏anie od decyzji lub postanowienia - jak i kiedy? Rzecznik Konsumentów Radzi... Uprawnienia konsumentów do odstàpienia od umowy - w przypadku umów zawieranych na odleg∏oÊç Kultura Ciekawi ludzie - Maria St´pieƒ Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-OÊwiatowe Edukacja i Przysz∏oÊç w Bràchnówku Wydarzenia sportowe

3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9

10

11 12 13 14

Nasza ok∏adka:

nak∏ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ tel. 056 660 83 00 w. 202, fax 056 660 83 00 w. 209 e-mail: promocja@powiattorunski.pl Prosimy o przesy∏anie swoich uwag i propozycji na powy˝szy adres. Redakcja w sk∏adzie: Marek Jopp (redaktor naczelny), Anna Deperas, Teresa Drà˝kowska, Marzenna Napiórkowska, Irena Szewczuk, Malwina Rouba, Artur Stankiewicz. Zdj´cia sà w∏asnoÊcià Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graficzny i sk∏ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl Druk: Artis Poligrafia

www.powiattorunski.pl

1 str. Pla˝a w Kamionkach. 16 str. 1 - Powitanie zebranych GoÊci, 2 - Piknikowa publicznoÊç, 3 - Szkolny kabaret, 4 - Stoisko Starostwa Powiatowego, 5 - Namioty wystawców, 6 - Uczniowie promujàcy szko∏´ w Gronowie, 7 - Wyst´p zespo∏u szkolnego, 8 - Zespó∏ folklorystyczny.


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 3

3

AktualnoÊci Decyzja dla Sharpa i Oriona Starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski spotka∏ si´ z przedstawicielami spó∏ki „Orion Electric Poland” Dariusz ¸yjak, Jiro Yoshikawa i Shinji Tsutsumi. Na spotkaniu starosta uroczyÊcie przekaza∏ decyzj´ zatwierdzajàcà projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany i tym samym udzieli∏ firmie pozwolenia na budow´. – To jest wa˝ny moment dla powiatu toruƒskiego. Ciesz´ si´, ˝e tak du˝a firma zainteresowa∏a si´ terenami w Ostaszewie i w∏aÊnie tutaj powstanie jeden z najpot´˝niejszych zak∏adów produkcyjnych w Europie. Mam nadziej´, ˝e firma i zwiàzana z nià produkcja telewizorów stanie si´ ko∏em nap´dowym gospodarki i w znacznej mierze przyczyni si´ do spadku bezrobocia w powiecie. - powiedzia∏ starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski. Decyzja starosty toruƒskiego wydana zosta∏a w oparciu o szereg wczeÊniejszych dokumentów, min.: decyzj´ o warunkach zabudowy i decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanych przez Wójta Gminy ¸ysomic. Starostwo Powiatowe w Toruniu wyda∏o decyzj´ zezwalajàcà na wy∏àczenie gruntów rolnych i po przeanalizowaniu ca∏oÊci z∏o˝onych dokumentów zatwierdzi∏o projekt. – JesteÊmy bardzo szcz´Êliwi, ˝e tak szybko otrzy-

HIT dla Powiatu Starostwo Powiatowe w Toruniu zosta∏o wyró˝nione nagrodà HIT podczas gali Laureaci z powiatu od lewej: wicestarosta - Miros∏aw konkursu Graczyk, Krzysztof ¸´cki - firma Taurus z Che∏m˝y, „GospodarBarbara i Krzysztof Rumiƒscy - Piekarnia-Cukiernia z czo – Samo- G∏ogowa oraz wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyƒski. rzàdowego HIT Kujaw i Pomorza”, która odby∏a si´ 30 czerwca w Dworze Artusa w Toruniu. Starostwo zosta∏o nagrodzone za projekt pt.: „Koordynacja projektu stypendialnego w Województwie Kujawsko- Pomorskim POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW SZKÓ¸ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej i bud˝etu paƒstwa w ramach ZPORR”.

Przekazanie decyzji

maliÊmy te dokumenty. Mam nadziej´, ˝e Orion Electric wniesie istotny wk∏ad w rozwój gospodarki nie tylko ¸ysomic, ale i ca∏ego regionu. – powiedzia∏ dyrektor generalny Orion Electric Shinji Tsutsumi. Projektem zagospodarowania terenu obj´ta zosta∏a dzia∏ka w Ostaszewie, o powierzchni 73, 544 m2. Uwzgl´dniono w nim budow´ zak∏adu produkcyjnego wraz z niezb´dnymi obiektami towarzyszàcymi i technologicznymi, drogami i infrastrukturà podziemnà. Kilka dni póêniej swojà decyzj´ odebrali przedstawiciele firmy Sharp. Starosta podzi´kowa∏ wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, bez których niemo˝liwe by∏oby tak szybkie i sprawne przygotowanie ostatecznej decyzji. Anna Deperas – Lipiƒska

Statuetk´ HIT-a podczas gali odebra∏ wicestarosta Miros∏aw Graczyk. W grupie przedsi´wzi´ç Prezydent Torunia wr´cza HITwyró˝nionych a wicestaroÊcie toruƒskiemu HIT-ami z naszego powiatu znalaz∏y si´ jeszcze Piekarnia – Cukiernia B. K. Rumiƒscy z G∏ogowa za gam´ chlebów ˝ytnich, pe∏noziarnistych, ciasta deserowe, pàczki oraz piernik tradycyjny. Kolejnego Hit-a otrzyma∏a che∏m˝yƒska Agencja Ochrony Osób i Mienia „Taurus” za „Organizacj´ i rozwój firmy na tle poprawy bezpieczeƒstwa w mieÊcie Che∏m˝a”. Nominacj´ otrzyma∏ Urzàd Gminy w Obrowie za „Dzia∏ania inwestycyjne gminy w latach 2000 – 2006”. Dla laureatów i zaproszonych goÊci VII edycji konkursu zaÊpiewa∏a Halina Fràckowiak Marek Jopp

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 4

4 Jubileusz biblioteki 10. maja br. w Che∏m˝y odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z jubileuszem 60-lecia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Prejsa. Okazjà do Êwi´towania by∏ równie˝ obchodzony ka˝dego roku Dzieƒ Bibliotekarza i Bibliotek. Podczas uroczystoÊci dyrektor placówki Urszula Meszyƒska przedstawi∏a dzieje Biblioteki. Nie zabrak∏o ciep∏ych s∏ów ze strony zaproszonych goÊci. ˚yczenia i podzi´kowania za wieloletnià wspólprac´ przekaza∏ tak˝e starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski „W imieniu w∏adz samorzàdowych Powiatu Toruƒskiego pragn´ z∏o˝yç gratulacje oraz wyrazy najwi´kszego uznania za zaanga˝owanie, trud i wysi∏ek niesiony w upowszechnianiu wartoÊci i pi´kna ksià˝ki. Serdeczne podzi´kowania za stwarzanie codziennego, jak˝e nieocenionego poÊrednictwa pomi´dzy kulturà a jej odbiorcami, kieruj´ równie˝

do wszystkich Paƒ Bibliotekarek, Panów Bibliotekarzy oraz cz∏onków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Paƒstwa obecnoÊç i doskona∏a organiStarosta Eugeniusz Lewandowski zacja na terenie naszego Powiatu daje wyraz tego, ˝e praca ta jest wa˝nym elementem naszej codziennoÊci. Dzi´ki Wam biblioteka zajmuje bardzo istotne miejsce w rozwoju kultury i podnoszeniu poziomu intelektualnego spo∏eczeƒstwa.” Z okazji tak zaszczytnego jubileuszu Starostwo przekaza∏o Bibliotece komputer wraz ze sprz´tem. Z tej okazji sejmik województwa kujawsko – pomorskiego uchwa∏à Sejmiku nada∏ bibliotece Odznak´ za Zas∏ugi dla Województwa Kujawsko-PoAnna Deperas - Lipiƒska morskiego.

Dzieƒ Rycerzy Êw. Floriana 4. maja w Dworze Artusa w Toruniu odby∏y si´ tegoroczne obchody Dnia Stra˝aka, podczas których przekazano wóz bojowy z naczepà proszkowà. Pojazd wraz z dodatkowymi urzàdzeniami kosztowa∏ 720 tys. z∏. Zakup wspó∏finansowa∏o Miasto Toruƒ (160 tys. z∏) oraz Powiat Toruƒski (120 tys. z∏). Symbolicznà „wst´g´” (∏aƒcuch) w nietypowy sposób, bo przy u˝yciu no˝yc do ci´cia blachy samochodowej, przecinali Prezydent Torunia Micha∏ Zaleski i Starosta Toruƒski Eugeniusz Lewandowski. Anna Deperas-Lipiƒska Zdj´cia P. Schick

Stypendia prawie podsumowane

W Kujawsko-Pomorskim OÊrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku odby∏a si´ konferencja poÊwi´cona drugiej edycji programu „ P o m o c s t y p e n d i a l n a d l a u c z n i ó w s z k ó ∏ p o n a d g i m n a z j a l n y c h w o j ew ó d z t w a K u j a w s k o - P o m o r s k i e g o ” realizowanego w ramach Dzia∏ania 2.2. ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Druga edycja zbli˝a si´ do fina∏u. Przed Powiatem Toruƒskim, który po raz kolejny zosta∏ jest koordynatorem projektu w województwie kujawsko-pomorskim oraz Parterami pozosta∏o najtrudniejsze zadanie - wydatkowanie wszystkich Êrodków oraz rozliczenie i pomyÊlne zamkni´cie ca∏oÊci Projektu. W roku szkolwww.powiattorunski.pl

nym 2 0 0 5 / 2 0 0 6 do projektu przystàpi∏o 30 samorzàdów naszego województwa. Ca∏kowita kwota przyznanej dotacji wynios∏a 1 2 4 9 8 6 0 4 P L N. Do chwili obecnej w projekcie udzia∏ wzi´∏o 1 0 0 2 0 s t y p e n d y s t ó w. Starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski podzi´kowa∏ wszystkim zaanga˝owanym jednostkom samorzàdowym za dobrà i harmonijnà wspó∏prac´. PodkreÊli, i˝ bez wzajemnego zrozumienia i wychodzenia sobie naprzeciw realizacja tak skomplikowanego projektu by∏aby niemo˝liwa. Na konferencj´ przyjecha∏y wszystkie zaanga˝owane samorzàdy (partnerzy), przedstawiciele Koordynatora Projektu (Powiat Toruƒski) oraz Instytucji Wdrà˝ajàcej (Urzàd Marsza∏kowski). Marsza∏ek Waldemar Achramowicz pogratulowa∏ Koordynatorowi sprawnego poprowadzenia koƒczàcej si´ II edycji stypendiów unijnych. Na spotkaniu wicestarosta toruƒski Miros∏aw Graczyk przedstawi∏ tak˝e kwestie zwiàzane z kolejnym projektem stypendialnym, projektem na lata 2006/2007. W nast´pnym roku szkolnym uczniowie mogà ubiegaç si´ o stypendia unijne, które wzrosnà z 1500 z∏ do 2500 z∏ rocznie. Stypendium b´dzie przyznawane w 3 formach: gotówka, refundacja lub Anna Deperas-Lipiƒska wsparcie rzeczowe.


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 5

5 W Gronowie znów by∏a wiosna Choç do wiosennej pogody by∏o daleko i cz´stszym widokiem by∏y roz∏o˝one parasole chroniàce przed deszczem, nie przed promieniami s∏onecznymi, to w Gronowie i tak zawita∏a wiosna... „Wiosna w Gronowie”. Na ósmym pikniku Êrodowiskowym spotkali si´ uczniowie, nauczyciele, absolwenci i mieszkaƒcy powiatu toruƒskiego. Wczesne godziny przedpo∏udniowe i boiska Zespo∏u Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego nale˝a∏y do amatorów sportu. Przeprowadzono liczne konkurencje sportowe. Najlepszym w eksploatacji sprz´tu rolniczego okaza∏ si´ Leszek Âwitalski, a w zawodach pi∏ki no˝nej zwyci´˝y∏a dru˝yna z Lubicza przed Srebrnikami i dru˝ynà gospodarzy. O godz. 15 starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski razem z dyrektorem ZS, CKU Zbigniewem Piotrowskim oficjalnie otworzyli VIII edycj´ festynu. – Tegoroczny festyn ma wymiar szczególny. Zespó∏ Szkó∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego obchodzi pi´kny jubileusz 60-lecia istnienia. Szko∏a ta ma wieloletnià i bardzo bogatà histori´. Przeniesiona w 1946 roku z niewielkiej Olszewki Du˝ej w powiecie wyrzyskim do Gronowa wielokrotnie zmienia∏a nazw´, rozszerza∏a baz´ oÊwiatowà oraz kierunki kszta∏cenia. Dzisiaj w Gronowie kszta∏ci si´ prawie 2 tysiàce uczniów i s∏uchaczy, a mury Szko∏y opuÊci∏o ju˝ 15 tysi´cy absolwentów. - powiedzia∏ podczas wystàpienia starosta.

60 lat min´∏o... w Gronowie Jubileusz 60-lecia Zespo∏u Szkó∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Gronowie oraz kolejna edycja festynu Êrodowiskowego pn. „Wiosna w Gronowie” by∏y okazjà do spotkaƒ, wspomnieƒ i zabawy w ZS, CKU w Gronowie. Na zjeêdzie spotkali si´ uczniowie, nauczyciele i pedagodzy zwiàzani z placówkà. Do szkolnych murów powróci∏o niemal 350 absolwentów. Przyjechali wszyscy dyrektorzy szko∏y od roku 70. W inauguracyjnym przemówieniu dyrektor szko∏y Zbigniew Piotrowski odwo∏a∏ si´ do historii placówki, podkreÊlajàc, ˝e kluczowà role w jej rozwoju odgrywa∏a m∏odzie˝. Zaznaczy∏, ˝e kolejni dyrektorzy i nauczyciele stawiali na jej zapa∏ i zaanga˝owanie. Zwróci∏ uwag´ na dynamiczny rozwój placówki, oferujàc m∏odzie˝y i doros∏ym nowe, atrakcyjne kierunki kszta∏cenia. Podczas wystàpienia starosta toruƒski E u g e n i u s z L e w a n d o w s k i powiedzia∏: „Jestem dumny, ˝e wspólnie uda∏o nam si´ stworzyç jednà z najbardziej atrakcyjnych szkó∏ w naszym regionie. S∏owa podzi´kowania i gratulacji kieruj´ do Dyrekcji i ca∏ego Grona Pedagogicznego, poniewa˝ to w∏aÊnie Paƒstwo przyczyniliÊcie si´ do obecnego, wspania∏ego wizerunku Placówki”. Z∏o˝y∏ równie˝ jubileuszowe ˝yczenia: „W imieniu Zarzàdu i Rady Powiatu Toruƒskiego

Hitem tegorocznego festynu by∏ wyst´p szkolnego kabaretu w przedstawieniu pt. „Kronika gronowskich wypadków mi∏osnych”. Opierajàc si´ o auStarosta i Stanis∏aw Giziƒski autor tentyczne zaksià˝ki „Wczoraj i dziÊ mojego Gronowa“ pisy z kronik i protoko∏ów szko∏y, m∏odzie˝ przedstawi∏a losy fikcyjnego Jasia. Tradycjà festynu w Gronowie sà rozstawione kolorowe kramy z r´kodzie∏ami ludowych twórców i stoiska gastronomiczne. W tym roku te˝ ich nie zabrak∏o. Dodatkowo w namiotach prezentowano kierunki, na których mo˝na kszta∏ciç si´ w gronowskiej placówce. W jednym z takich namiotów, cz´stujàc chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami, zach´cano gimnazjalistów do podj´cia nauki w zawodzie technik kucharz lub kucharz ma∏ej gastronomii. Dzisiaj wspominajàc ju˝ spotkanie na placu gronowskiej Szko∏y mo˝emy czekaç na kolejny, rodzinny, festyn Êrodowiskowy. Do zobaczenia w 2007 roku! Anna Deperas - Lipiƒska Zdj´cia z pikniku na 16 stronie.

pragn´ przekazaç Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia pomyÊlnoÊci oraz wytrwa∏oÊci w realizacji zadaƒ zwiàzanych z dalszym dynamicznym rozwojem Szko∏y. ˚ycz´, aby gronowska Placówka by∏a elastyczna w dopasowywaniu si´ do nowych wyzwaƒ, a koƒczàcy jà absolwenci z ∏atwoÊcià podejmowali wyzwania obecnego rynku pracy”. W imieniu absolwentów wyrazy podzi´kowania za trud pedagogiczny i wychowawczy wszystkim by∏ym i obecnym pracownikom szko∏y z∏o˝y∏ T o m a s z Z a k r z e w s k i przewodniczy Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZS, CKU w Gronowie. Po zakoƒczeniu akademii z okazji 60-lecia absolwenci wzi´li udzia∏ w spotkaniach klasowych, które odby∏y si´ w specjalnie przygotowanych do tego celu salach lekcyjnych. O godzinie 20.00 rozpoczà∏ si´ Bal Absolwentów, który zakoƒczy∏ pierwszy dzieƒ obchodów jubileuszu szko∏y. Anna Deperas - Lipiƒska Zaproszeni goÊcie i absolwencji

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 6

6 Dzieƒ Dziecka Z okazji Dnia Dziecka odby∏o si´ spotkanie wychowanków Placówki Opiekuƒczo – Wychowawczej w G∏uchowie z przedszkolakami z Che∏m˝y. Przygotowali oni interesujàce przedstawienie dla przedszkolaków oraz dla wychowawców, pani dyrektor Ma∏gorzaty Marsza∏kowskiej i starosty Eugeniusza Lewandowskiego, który obdarowa∏ wszystkie dzieci s∏odyczami. Ten Êwiàteczny dzieƒ minà∏ naszym milusiƒskim na weso∏ej zabawie. Marek Jopp

SZPITAL POWIATOWY

Nasza lecznica coraz lepsza

5 czerwca odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki Szpital Powiatowy w Che∏m˝y, na którym przyj´to i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Szpitala w 2005 roku. Podsumowano równie˝ dzia∏alnoÊç spó∏ki w ubieg∏ym roku. W 2005 roku z lecznictwa zamkni´tego Szpitala Powiatowego skorzysta∏o prawie 6 tysi´cy pacjentów, a przyszpitalne poradnie specjalistyczne odwiedzi∏o ich ponad 36 tysi´cy. Analiza dzia∏alnoÊci Szpitala wypada bardzo optymistycznie. Coraz lepiej realizowane sà zadania w postaci Êwiadczonych us∏ug medycznych. Do Szpitala zg∏aszajà si´ pacjenci nie tylko z terenu Powiatu Toruƒskiego, ale równie˝ Torunia i innych pobliskich powiatów. W ubieg∏ym roku sfinalizowano olbrzymià, ponad 4,5 milionowà inwestycj´. Znaczna cz´Êç, bo niemal 70%, pochodzi∏a ze Êrodków unijnych. Dzi´ki tej

Promocja ksià˝ki o cukrowni 20. czerwca odby∏a si´ w Che∏m˝y promocja ksià˝ki pt. „Dziedzictwo”. Publikacja poÊwi´cona jest historii che∏m˝yƒskiej cukrowni, autorem zaÊ jest m∏odzie˝ z Gimnazjum w G∏uchowie, która obok artyku∏ów historycznych przeprowadzi∏a równie˝ wywiady z pracownikami cukrowni, wykona∏a prace plastyczne. Koordynatorami i wspó∏realizatorami byli: Barbara Stachowska, Marcin ¸aukajtys oraz Daria Bogdanowicz a recenzentem ksià˝ki by∏ Dariusz Meller. Projekt „Dziedzictwo” zosta∏ zrealizowany w ca∏oÊci dzi´ki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Toruniu. Jest to kolejny projekt Stowarzyszenia „Sowa” – kierowanego przez Wojciecha Rosiƒskiego – wspierany przez Starostwo Powiatowe, wczeÊniej dotowano: „Inny Êwiat” – projekt edukacji sportowej „Odlotowo na sportowo” – projekt edukacji sportowej

www.powiattorunski.pl

inwestycji che∏m˝yƒska lecznica posiada nowy, w pe∏ni wyposa˝ony oddzia∏ intensywnej terapii, blok operacyjny oraz centralnà sterylizatorni´. – PowinniÊmy sobie wszyscy pogratulowaç, ˝e Szpital funkcjonuje coraz lepiej, ˝e si´ rozwija, ˝e poprawia swojà baz´ technicznà, a poprzez to na pewno jakoÊç Êwiadczonych us∏ug - podsumowa∏ starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski Szpital ka˝dego roku dba równie˝ o profilaktyk´. – W tym roku z∏o˝yliÊmy wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia na tysiàc badaƒ mammograficznych i kilkaset innych badaƒ profilaktycznych - poinformowa∏ prezes Szpitala Leszek Pluciƒski. Najwi´kszym udzia∏owcem Szpitala wcià˝ pozostaje Powiat Toruƒski. W ubieg∏ym roku zakupi∏ dodatkowe udzia∏y na kwot´ 330 tys. z∏. Do zespo∏u udzia∏owców, z 10 udzia∏ami, do∏àczy∏a Gmina ¸ysomice. Pozostali wspólnicy: Miasto i Gmina Che∏m˝a oraz Gmina ¸ubianka powi´kszyli kapita∏ zak∏adowy o dodatkoAnna Deperas-Lipiƒska wych 69 udzia∏ów.

„Jestem, mog´, chc´” – projekt edukacji sportowej. Marek Jopp


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 7

7

Prezentacja Inspekcji i Stra˝y POLICJA Policja to, mówiàc kolokwialnie, firma produkujàca „bezpieczeƒstwo”. Naszym zyskiem jest poczucie bezpieczeƒstwa i zadowolenie z naszej pracy obywateli. Zale˝y nam przede wszystkim na interesie mieszkaƒców. Wizeru- Komendant Miejski Policji podinsp. Janusz Brodziƒski nek Policjanta zmienia, a w∏aÊciwie ju˝ si´ zmieni∏. Chcemy byç bli˝ej problemów naszych obywateli, aby pomagaç w ich rozwiàzywaniu. Do s∏u˝by w naszej formacji dobierani sà najlepsi spoÊród wielu kandydatów, odznaczajàcy si´ sprawnoÊcià fizycznà, predyspozycjami psychicznymi oraz wykszta∏ceniem co najmniej Êrednim. Dobrze dobrana i wyszkolona kadra jest gwarantem dobrej jakoÊci wykonywanej pracy, do której ogromnà wag´ przywiàzuje nasz nowy szef – K o m e n d a n t M i e j s k i P o l i c j i w T o r u n i u p o d i n s p . J a n u s z B r o d z i ƒ s k i. W∏àczamy si´ w ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´cia s∏u˝àce w∏aÊnie poprawie poczucia bezpieczeƒstwa spo∏eczeƒstwa zarówno miasta Torunia, jak i toruƒskiego powiatu ziemskiego. W czerwcu uczestniczyliÊmy w wielu festynach organizowanych dla dzieci z okazji dnia dziecka. Dzieci mog∏y poznaç tajniki naszej pracy, ale te˝ dowiedzieç si´ przed czym i w jaki sposób broniç si´, jakie zagro˝enia na nie czyhajà. Majàc na wzgl´dzie profesjonalnà obs∏ug´ naszych goÊci, Komendant Miejski Policji w Toruniu og∏osi∏ konkurs dla wszystkich jednostek Policji Garnizonu Toruƒskiego na najlepiej zorganizowanà recepcj´ dla mieszkaƒców oraz osób odwiedzajàcych nasz powiat. System recepcyjny, który w naszych jednostkach jest na etapie wdra˝ania, stanowi bardzo wa˝ne ogniwo dzia∏ania tej formacji, albowiem to w∏aÊnie w tym miejscu obywatel ma pierwszy kontakt Komenda Miejska z Policjà. Nasz nowy szef stawia w pierwszej kolejnoÊci na interes obywateli. Jest bardzo otwarty na wspieranie wszelkich ciekawych inicjatyw majàcych na celu popraw´ poczucia bezpieczeƒstwa, zapobieganie przest´pczoÊci. W trosce o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców Komendant Miejski Policji w Toruniu co najmniej 2 razy w miesiàcu og∏asza alarm dla ca∏ego

stanu osobowego Komendy Miejskiej Policji, Komisariatów oraz Posterunków, tj. ∏àcznie ok. 600 Policjantów, którzy wychodzà wówczas na ulic´, aby reagowaç na wszelkie negatywne zjawiska i zapewniaç bezpieczeƒstwo, spokojny letni wypoczynek zarówno turystom odwiedzajàcym nasze pi´kne miasto, jak i naszym mieszkaƒcom. Policjanci Sekcji Ruchu drogowego kontrolujà autokary wycieczkowe pod kàtem sprawnoÊci technicznej, a kierowców pod kàtem trzeêwoÊci. Ogniwo Wodne Sekcji prewencji na Wodach zapewnia bezpieczeƒstwo na obszarach wodnych. Tworzone sà sezonowe posterunki wodne, m.in. nad jeziorem Kamionki, jak równie˝ okolicach rzeki Wis∏y. Ponadto, jak co roku b´dà organizowane spotkania z dzieçmi z kolonii letnich, których przedmiotem b´dzie tematyka zwiàzana z ostrzeganiem przed zagro˝eniami podczas wakacji. W tym kierunku Komendant Miejski Policji nawiàza∏ równie˝ wspó∏prac´ z Kurià Biskupià. Proboszczowie na ambonie b´dà przestrzegaç swoich parafian przed ró˝nymi zagro˝eniami zwiàzanymi z letnim sezonem. Codziennie spotykamy si´ z nowymi problemami, tragediami, nieszcz´Êciami ludzkimi. Najcz´Êciej to w∏aÊnie Policjant jest tà pierwszà osobà, do której obywatel zwraca si´, gdy dzieje si´ coÊ z∏ego. My jako Policja jesteÊmy powo∏ani do tego, aby pomagaç. W zale˝noÊci od rodzaju problemu próbujemy znaleêç rozwiàzanie, bàdê udzielamy porady, gdzie dana osoba mo˝e zwróciç si´ po fachowà pomoc. Cz´sto mylnie kojarzy si´ nas jeszcze z czymÊ z∏ym, lecz my nie jesteÊmy tylko po to, aby karaç. Liczymy na wspó∏prac´, otwartoÊç naszych wspania∏ych mieszkaƒców, których udzia∏ w kreowaniu bezpieczeƒstwa jest niezwykle istotny. podkom. Ewa Grzelak

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 8

8 XXIX SESJA RADY POWIATU TORU¡SKIEGO Przedmiotem obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Toruƒskiego by∏y m.in. stypendia unijne, nowe okr´gi wyborcze, utworzenie filii w Lubiczu Szko∏y Muzycznej oraz stanowisko radnych dotyczàce budowy autostrady A-1 i w´z∏ów autostradowych. STYPENDIA. Rada wyrazi∏a zgod´ na zawarcie przez Powiat Toruƒski umowy wspó∏pracy z jednostkami samorzàdu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowa ta dotyczy przystàpienia i realizacji projektu programu stypendialnego (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych). Powiat Toruƒski po raz trzeci obejmie równie˝ funkcj´ koordynatora tego programu. W zwiàzku z tà funkcjà Rada zobowiàzana zosta∏a do utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów unijnych, który obowiàzywa∏ b´dzie w roku szkolnym 2006/2007na terenie ca∏ego województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo uchwalony zosta∏ regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat toruƒski. Jednostkami, dla których organem prowadzàcym jest powiat sà: Zespó∏ Szkó∏ w Che∏m˝y i Zespó∏ Szkó∏, Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego w Gronowie. W tych szko∏ach, aby otrzymaç stypendium uczeƒ musi spe∏niç pewne wymagania: - pochodzi z rodziny znajdujàcej si´ w trudnej sytuacji materialnej (dochód na jednego cz∏onka rodziny 504 z∏) - jest mieszkaƒcem obszarów wiejskich; - za poprzedni semestr uzyska∏ Êrednià ocen co najmniej na poziomie 3,0 i co najmniej poprawnà ocen´ z zachowania; - uzyska∏ w poprzednim roku szkolnym promocje do nast´pnej klasy, z wyjàtkiem osób, które powtarzajà rok nauki z przyczyn zdrowotnych lub wa˝nych przyczyn losowych potwierdzonych przez szko∏´ lub oÊrodek pomocy spo∏ecznej. Maksymalna kwota stypendium w roku szkolnym 2006/2007 wynosi 2500 z∏ (jednak nie wi´cej ni˝ 250 z∏ miesi´cznie) i przyznawane b´dà od wrzeÊnia 2006 do czerwca 2007. OkreÊlone zosta∏y równie˝ zasady przyznawania stypendiów. Uczniowie ze Êrednià ocen co najmniej 4,0 otrzymajà stypendium w formie gotówki w wysokoÊci 250 z∏ miesi´cznie. Uczniowie ze Êrednià ocen poni˝ej 4,0 (lecz nie ni˝szà ni˝ 3,0) otrzymujà stypendium 250 z∏ w formie 50 z∏ tzw. „kieszonkowego”, oraz pozosta∏à kwot´ w formie cz´Êciowej lub ca∏kowitej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych przez uczniów na op∏aty zwiàzane z pobieraniem nauki. W miesiàcach kwiecieƒ-czerwiec 2007 uczniowie ci otrzymajà stypen-

www.powiattorunski.pl

dium w formie gotówkowej. OKR¢GI WYBORCZE. W zwiàzku ze znacznym wzrostem liczby mieszkaƒców Powiatu Toruƒskiego nale˝a∏o zmieniç dotychczasowy podzia∏ na okr´gi wyborcze. Nowy podzia∏ wyglàda nast´pujàco: 1. Miasto Che∏m˝a- 4 radnych; 2. Gmina Che∏m˝a i Gmina ¸ysomice- 4 radnych; 3. Gmina Czernikowo i Gmina Obrowo- 4 radnych; 4. Gmina Lubicz i Gmina Wielka Nieszawka- 5 radnych; 5. Gmina Z∏awieÊ Wielka i Gmina ¸ubianka- 4 radnych. SZKO¸A MUZYCZNA W LUBICZU. Z dniem 31 sierpnia 2006 r Szko∏a Muzyczna I stopnia w Che∏m˝y zostanie przekszta∏cona w Szko∏´ Muzycznà I stopnia w Che∏m˝y z Filià w Lubiczu. Filia b´dzie funkcjonowa∏a w pomieszczeniach Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 w Lubiczu i kszta∏ci∏a b´dzie w 6-letnim cyklu 60 uczniów. Wi´kszoÊç wydatków pozap∏acowych na t´ fili´ pokryje Gmina Lubicz, a szczegó∏owe zobowiàzania zwiàzane z prowadzeniem Filii ureguluje porozumienie zawarte mi´dzy Zarzàdem Powiatu a Gminà Lubicz. AUTOSTRADA A-1. Radni Powiatu Toruƒskiego zaniepokojeni przed∏u˝ajàcymi si´ decyzjami w sprawie realizacji II etapu budowy autostrady A-1 na odcinku Nowe Marzy-Czerniewice k/Torunia jednog∏oÊnie podj´li stanowisko popierajàce przyspieszenia budowy autostrady od miejscowoÊci Nowe Marzy do w´z∏a Czerniewice k/Torunia. Zdecydowanie poparli równie˝ inicjatyw´ budowy w´z∏ów autostradowych na terenie Powiatu Toruƒskiego. Wzrastajàce przep∏ywy pojazdów poruszajàcych si´ na terenie Powiatu Toruƒskiego po drodze nr 1 oraz innych drogach krajowych i wojewódzkich powodujà znaczàce utrudnienia i zagro˝enia dla mieszkaƒców. ewidentnym przyk∏adem mo˝e byç odcinek przez Gmin´ ¸ysomice, ∏àczàcy drog´ nr 1 z mostem autostradowym na WiÊle na w´êle Czerniewice. Ponadto gminy le˝àce wzd∏u˝ planowanej trasy autostrady A-1 wprowadzi∏y do swoich programów rozwojowych zmiany zmierzajàce do rozwoju sieci us∏ug infrastrukturalnych zwiàzanych z obs∏ugà autostrady. Oczekiwano, ˝e budowa i sàsiedztwo autostrady oraz rozwój sieci dróg krajowych przyczyni si´ do rozwoju gospodarczego, poprawi sytuacj´ na rynku pracy, szczególnie w gminach zagro˝onych strukturalnym bezrobociem. Brak decyzji o terminach realizacji budowy autostrady (padajà ró˝ne terminy 2007-2010 i 2010-2013- który z nich jest wià˝àcy ciàgle nie wiadomo) sprawia, ˝e podj´te przez gminy dzia∏ania oraz plany rozwojowe tych gmin zosta∏y zawieszone. Nie spe∏niajà si´ oczekiwania wielu mieszkaƒców Powiatu. Rada Powiatu wyra˝a równie˝ swoje stanowisko w sprawie usytuowania w´z∏ów autostradowych. W przedstawionych projekcie przebiegu autostrady


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 9

9 nie uwzgl´dnia si´ wybudowania w´z∏ów w Turznie i w Dêwierznie. Za wybudowaniem w´z∏a w miejscowoÊci Turzno przemawiajà nowe okolicznoÊci wynikajàce z podj´tych decyzji inwestycyjnych firmy SHARP i ORION i innych w gminie ¸ysomice. Z kolei za wybudowanie w´z∏a w okolicach Dêwierzna, którego nale˝a∏oby nazwaç „W´ze∏ Che∏m˝a”, przemawiajà racje gospodarcze, transportowe, ekonomiczne. W´ze∏ ten by∏by usytuowany w niewielkim oddaleniu od ponad 15 tysi´cznego miasta Che∏m˝a, b´dàcego centrum kulturalno-gospodarczo- komunikacyjnym regionu. Przez Che∏m˝´ przebiegajà drogi wojewódzkie ∏àczàce Bydgoszcz i Toruƒ poprzez drog´ krajowà nr 1 z Wàbrzeênem, Kowalewem, Golubiem-Dobrzy-

niem. Usytuowanie w tym miejscu w´z∏a, o lokalizacj´ którego od samego poczàtku koncepcji budowy autostrady wnioskowa∏y w∏adze samorzàdowe miasta i gminy Che∏m˝a jest w pe∏ni zasadne. Rada Powiatu oczekuje od w∏adz paƒstwowych pilnego podj´cia skutecznych dzia∏aƒ w temacie wyra˝onym w podj´tym stanowisku. Radni zaapelowali równie˝ do parlamentarzystów województwa kujawsko-pomorskiego o wsparcie dà˝enia samorzàdów do podj´cia II etapu budowy autostrady i uwzgl´dnienia w projektach technicznych budowy w´z∏ów w miejscowoÊciach Turzno i Dêwierzno. Anna Deperas-Lipiƒska

Regionalny Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy

czeƒ kredytowych, instytucjami otoczenia biznesu a tak˝e z w∏adzami samorzàdowymi. Po˝yczka mo˝e zostaç udzielona ma∏emu przedsi´biorcy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na cele obrotowe lub inwestycyjne bezpoÊrednio zwiàzane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwojem dzia∏alnoÊci gospodarczej. Po˝yczka mo˝e zostaç udzielona przedsi´biorcy który: – posiada zdolnoÊç do sp∏aty po˝yczki wraz z odsetkami w umówionym terminie sp∏aty; – nie jest w stosunku do niego prowadzone post´powanie uk∏adowe, ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upad∏oÊciowe; – nie ma zaleg∏oÊci w zap∏acie podatków i sk∏adek ZUS; – zobowià˝e si´ wykorzystaç po˝yczk´ na wskazany we wniosku cel; – zapewni udzia∏ Êrodków w∏asnych w realizacji przedsi´wzi´cia inwestycyjnego na poziomie minimum 20% ogólnej kwoty przedsi´wzi´cia; – wska˝e zabezpieczenie stosowne do kwoty po˝yczki i ocenionego ryzyka sp∏aty. Aktualne parametry udzielanych po˝yczek: Kwota po˝yczki: do 120 tys. z∏, Oprocentowanie sta∏e: 5,56 – 6,24 %, Prowizja: 0,5 – 2,5 %, Okres sp∏aty: – inwestycyjne do 36 miesi´cy, – obrotowe do 24 miesi´cy.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy zosta∏ powo∏any przez Samorzàd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie kapita∏ po˝yczkowy (Êrodki w∏asne + dotacje z PARP) wynosi 12,2 mln. z∏. Pierwsza po˝yczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Po˝yczkowego zosta∏a udzielona w dniu 13 maja 2005 r. Przez trzynaÊcie miesi´cy dzia∏alnoÊci, Fundusz podpisa��� i wyp∏aci∏ 134 po˝yczki na kwot´ ponad 6 mln. z∏. Ârednia po˝yczka wynios∏a ok. 45 tys. z∏. Dwie trzecie po˝yczek przeznaczono na dzia∏alnoÊç inwestycyjnà, a jednà trzecià na dzia∏alnoÊç obrotowà. Podobnie jak w ca∏ym kraju, z 95% po˝yczek korzystajà mikroprzedsi´biorstwa tj. firmy zatrudniajàce do 10 pracowników. Co druga po˝yczka udzielona zosta∏a na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z handlem. Szacuje si´, ˝e w wyniku dzia∏alnoÊci Funduszu w regionie powsta∏o ponad 230 nowych miejsc pracy, a 255 zosta∏o zachowanych. Najwi´ksze zainteresowanie ofertà Funduszu odnotowano wÊród przedsi´biorców z terenu miasta Torunia, a tak˝e powiatu toruƒskiego (15%), rypiƒskiego, Êwieckiego oraz miasta Bydgoszcz. W ramach dzia∏alnoÊci po˝yczkowej realizujàc dwa projekty w ramach SPO WKP o ∏àcznej wartoÊci 12 mln. z∏. KPFP planuje w latach 2006-2010 udzieliç co najmniej 650 po˝yczek o wartoÊci przekraczajàcej 32 mln. z∏. Przewiduje si´ równie˝, ˝e realizacja projektów przyniesie wymierne efekty w sferze przeciwdzia∏aniu bezrobociu. Dzi´ki realizowanym projektom w kolejnych latach planuje si´ zachowaç ponad 2500 oraz utworzyç oko∏o 1200 miejsc pracy. Fundusz jest cz∏onkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Po˝yczkowych. Ponadto wspó∏pracuje z Biurem Informacji Gospodarczej – InfoMonitor S. A., a tak˝e lokalnymi funduszami por´-

Szczegó∏owe warunki i formularze dost´pne sà w siedzibie funduszu lub na stronie internetowej: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl Kujawsko-Pomorski Fundusz Po˝yczkowy sp. z o.o. 87-100 Toruƒ ul. Szosa Che∏miƒska 26, pok. 303 Tel/fax. 056/ 622 71 62 Przemys∏aw Woliƒski Prezes Zarzàdu

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 10

10

Przyjazny Urzàd Odwo∏anie od decyzji lub postanowienia - jak i kiedy? Ka˝dy obywatel ma prawo odwo∏ania si´ od decyzji lub postanowienia wydanych przez organ w pierwszej instancji. Odwo∏anie: Od ka˝dej decyzji nieostatecznej s∏u˝y prawo odwo∏ania. Gdy otrzymasz decyzj´, która ci´ nie zadowala, mo˝esz skorzystaç z tzw. zasady ogólnej dwuinstancyjnoÊci przyj´tej w art. 15 kodeksu post´powania administracyjnego. Zgodnie z tà zasadà od ka˝dej decyzji organu I instancji strona mo˝e si´ odwo∏aç do organu II instancji. Organem tym jest z regu∏y organ bezpoÊrednio wy˝szy – samorzàdowe kolegium odwo∏awcze lub wojewoda, chyba ˝e ustawa przewiduje inny organ. Dlatego te˝ ka˝da decyzja musi zawieraç pouczenie do jakiego organu i w jakim terminie mo˝na wnieÊç odwo∏anie. Je˝eli w otrzymanej decyzji brak jest pouczenia o prawie wniesienia odwo∏ania, to w przeciàgu 14 dni od jej dor´czenia nale˝y za˝àdaç jej uzupe∏nienia. Wówczas termin z∏o˝enia odwo∏ania zaczyna biec od dnia dor´czenia decyzji uzupe∏niajàcej. Odwo∏anie, to sprawdzenie przez odpowiedni organ administracyjny, czy w danej sprawie zosta∏o podj´te w∏aÊciwe rozstrzygni´cie i w konsekwencji ewentualna zmiana lub uchylenie decyzji. Odwo∏anie mo˝e wnieÊç strona post´powania tzn. osoba fizyczna lub inny podmiot, bez wzgl´du na to, czy bra∏y one udzia∏ w post´powaniu czy te˝ nie. Odwo∏anie, jak ka˝de inne podanie wnoszone do urz´du, mo˝na wnieÊç pisemnie, telegraficznie, faxem, elektronicznie, a tak˝e ustnie do protoko∏u. Przy sk∏adaniu odwo∏ania ustnie pracownik urz´du sporzàdzajàcy protokó∏ obowiàzany jest wyjaÊniç i zapisaç, czy protokó∏ ten jest odwo∏aniem. Termin wniesienia odwo∏ania wynosi 14 dni i zaczyna biec od dnia, w którym decyzja zosta∏a stronie dor´czona lub og∏oszona. Przepisy szczególne mogà jednak przewidywaç inne terminy np. od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego, odwo∏anie mo˝na wnieÊç w terminie 3 dni od dnia jej dor´czenia. Wniesienie odwo∏ania wstrzymuje wykonanie zaskar˝onej decyzji. Wyjàtek stanowià decyzje, z których treÊci wynika, ˝e majà byç wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie nast´puje z mocy ustawy. Wykonuje si´ je jeszcze przed up∏ywem terminu do wniesienia odwo∏ania (np. nakaz rozbiórki domu w sytuacji, gdy grozi jego zawalenie). Odwo∏anie nie wymaga szczegó∏owego uzasadwww.powiattorunski.pl

nienia, do jego wniesienia wystarczajàcym powodem jest to, ˝e jesteÊmy niezadowoleni z rozstrzygni´cia swojej sprawy. Powinno spe∏niaç jedynie wymogi stawiane podaniom i zawieraç: • wskazanie osoby, od której pochodzi – imi´, nazwisko i adres; • wskazanie czego strona domaga si´ od organu, np. zmiany lub uchylenia decyzji; • podpis wnoszàcego odwo∏anie. Niemniej wskazanie uchybieƒ jakich w naszym przekonaniu, dopuÊci∏ si´ organ wydajàcy decyzj´, le˝y w naszym interesie, mo˝e bowiem pomóc organowi rozpatrujàcemu odwo∏anie w podj´ciu rozstrzygni´cia. Choç adresatem odwo∏ania jest organ wy˝szej instancji sk∏adamy je zawsze do organu, który wyda∏ spornà decyzj´. To znaczy, ˝e odwo∏anie od decyzji starosty sk∏ada si´ poprzez niego adresujàc np. „Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze za poÊrednictwem starosty”. Odwo∏anie s∏u˝y tylko do jednej instancji (tzn. odwo∏aç mo˝na si´ tylko raz). W praktyce zanim akta sprawy i odwo∏anie trafià do organu odwo∏awczego, organ I instancji ma obowiàzek powtórnego zbadania sprawy, i w konsekwencji mo˝e przychyliç si´ do ˝àdaƒ odwo∏ania i uchyliç zaskar˝onà decyzji (w ca∏oÊci lub cz´Êci) lub jà zmieniç. Mo˝e to zrobiç po spe∏nieniu ∏àcznie dwóch warunków tj. odwo∏anie wnios∏y wszystkie strony (lub jedna strona, a pozosta∏e wyrazi∏y zgod´ na uchylenie lub jej zmian´ zgodnie z ˝àdaniem odwo∏ania), a organ, który wyda∏ decyzj´ uzna, ˝e to odwo∏anie zas∏uguje w ca∏oÊci na uwzgl´dnienie. Wówczas wydaje nowà decyzj´, od której s∏u˝y stronom ponownie odwo∏anie, bo jest ona wydana w I instancji. Jest to rodzaj samokontroli i organ I instancji ma na to 7 dni. Gdy organ ten nie przychyla si´ do ˝àdaƒ odwo∏ania w ca∏oÊci, obowiàzany jest przekazaç odwo∏anie wraz z aktami sprawy organowi II instancji w terminie siedmiu dni od dnia wp∏yni´cia odwo∏ania. Nale˝y zwróciç jednak uwag´ na wyraêny zakaz wydawania przez organ odwo∏awczy decyzji, która jest mniej korzystna dla strony, chyba ˝e zaskar˝ona decyzja ra˝àco narusza prawo bàdê interes spo∏eczny lub, je˝eli odwo∏anie z∏o˝y∏o wi´cej stron i majà one sprzeczne interesy. Wniesienie odwo∏ania nie powinno zatem pogorszyç sytuacji skar˝àcego. W najgorszym przypadku mo˝emy otrzymaç takà samà decyzj´. Za˝alenie: Jedynym Êrodkiem odwo∏awczym od postanowienia jest za˝alenie. Mo˝na je wnieÊç, gdy: kodeks post´powania administracyjnego wyraênie takà mo˝liwoÊç przewiduje – o czym zostaniemy poinformowani w postanowieniu;


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 11

11 postanowienie to nie by∏o ju˝ wczeÊniej zaskar˝one za˝aleniem (za˝alenie przys∏uguje tylko raz); nie up∏ynà∏ termin 7 dni od dnia dor´czenia (og∏oszenia) postanowienia. Prawo za˝alenia przys∏uguje nie tylko stronie, ale równie˝ uczestnikom post´powania np. Êwiadkom, bieg∏ym, organizacji spo∏ecznej czy prokuratorowi. Wniesienie za˝alenia nie musi mieç ˝adnej szczególnej formy, ale tak jak odwo∏anie musi spe∏niaç wymogi stawiane podaniom. Do wniesienia za˝alenia wystarczajàcym powo-

dem jest to, ˝e adresat jest niezadowolony z treÊci postanowienia. Wnosi si´ je do organu odwo∏awczego za poÊrednictwem organu, który wyda∏ zaskar˝one postanowienie. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, co oznacza, ˝e to, co postanowi∏ organ w treÊci postanowienia jest wykonywane, a sprawa za˝aleniowa toczy si´ równoczeÊnie przed organem II instancji. Wyjàtek – organ, który wyda∏ postanowienie, mo˝e wstrzymaç wykonanie zaskar˝onego postanowienia, gdy uzna to za uzasadnione. Irena Szewczuk

Rzecznik Konsumentów Radzi...

Odstàpienie od umowy powoduje, ˝e jest ona uwa˝ana za niezawartà a konsument zwolniony jest od wszelkich zobowiàzaƒ. Zwrotowi podlegajà wzajemne Êwiadczenia, co sprowadza si´ przewa˝nie do zwrotu towaru i pieni´dzy. Zwrot musi nastàpiç w tzw. stanie niezmienionym, chyba ˝e zmiana taka by∏a konieczna w granicach zwyk∏ego zarzàdu. W takim wypadku przedsi´biorca nie mo˝e stawiaç konsumentowi zarzutu, ˝e zwróci∏ towar w otwartym opakowaniu. Konsumenci zawierajàcy umowy na odleg∏oÊç powinni równie˝ wiedzieç, ˝e: - w umowach tych niedopuszczalne jest zastrze˝enie zap∏aty odst´pnego, czyli zap∏aty okreÊlonej sumy w przypadku odstàpienia od umowy - przedsi´biorca Êwiadczàcy us∏ugi finansowe na odleg∏oÊç nie ma obowiàzku wyp∏aty odsetek ustawowych od dokonanych przez konsumenta przedp∏at, jeÊli konsument odstàpi∏ od umowy - sprzedajàcy towar lub us∏ugi na odleg∏oÊç ma obowiàzek najpóêniej w dniu z∏o˝enia propozycji przes∏aç konsumentowi przewidziane prawem informacje, mi´dzy innymi: dane osobowe i adres sprzedawcy lub nazw´ i siedzib´ firmy, organ który zarejestrowa∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà, istotne w∏aÊciwoÊci Êwiadczenia, wynagrodzenie lub cen´ w tym podatki i c∏a, sposób zap∏aty i dostawy, termin w jakim oferta jest wià˝àca. Wszystkie szczegó∏owe warunki zawierania umów na odleg∏oÊç oraz wzajemne prawa i obowiàzki stron zawarte sà w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z póêniejszymi zmianami). Marzenna Napiórkowska

Uprawnienia konsumentów do odstàpienia od umowy – w przypadku umów zawieranych na odleg∏oÊç Coraz cz´Êciej do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów zg∏aszajà si´ klienci, którzy zawarli z przedsi´biorcà tak zwanà umow´ na odleg∏oÊç. Warto zatem przypomnieç co to jest umowa zawierana na odleg∏oÊç i jakie prawa ma konsument, który np. chce zrezygnowaç z zakupu towaru po zawarciu takiej umowy. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà na odleg∏oÊç, gdy przy jej zawieraniu nie sà obecne jednoczeÊnie dwie strony. Sprzedajàcy i kupujàcy zawierajà transakcj´ za poÊrednictwem np. poczty elektronicznej, telefonu, katalogu, telewizji lub reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia. Na odleg∏oÊç sprzedawane sà równie˝ us∏ugi finansowe np. sprzeda˝ kredytów, zawierane sà te˝ umowy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Od umów zawartych na odleg∏oÊç konsument mo˝e odstàpiç w ciàgu 10 dni bez podania konkretnej przyczyny. W przypadku us∏ug finansowych ochrona konsumenta jest dalej posuni´ta a termin odstàpienia od umowy wyd∏u˝ony jest do 14 dni, natomiast przy zwarciu umowy dotyczàcej czynnoÊci ubezpieczeniowych konsument mo˝e od umowy odstàpiç w ciàgu 30 dni. Termin ten liczy si´ od dnia wydania rzeczy a w przypadku us∏ug od dnia zawarcia umowy. Pami´tajmy, ˝e aby rezygnacja by∏a prawnie skuteczna musi byç z∏o˝ona w formie pisemnego oÊwiadczenia.

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 12

12

Kultura CIEKAWI LUDZIE

Maria St´pieƒ Pani Maria St´pieƒ* zosta∏a wyró˝niona w konkursie og∏oszonym przez Toruƒskie Towarzystwo Kultury pt. „Opis ˝ycia w∏asnego w XX stuPani Maria z synem leciu”. Celem tego konkursu by∏o pozyskanie wspomnieƒ autobiograficznych z ziem obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. SpoÊród 170 nades∏anych prac 14 zosta∏o wyró˝nionych, w tym wspomnienia pani Marii St´pieƒ. Ci którzy chcieliby zapoznaç si´ z warunkami ˝ycia pokolenia, które prze˝y∏o minione stulecie majà takà mo˝liwoÊç. Dzi´ki wydanej przez TTK ksià˝ce pt.” Opowiedzieç ˝ycie swoje” ze wspomnieniami pani Marii St´pieƒ i innych wyró˝nionych. Ksià˝ka ta jest dost´pna w ka˝dej bibliotece publicznej powiatu toruƒskiego. Wspomnienia swojego ˝ycia pani Maria opowiedzia∏a swojemu synowi Janowi, który je spisa∏ w 2001 roku po og∏oszeniu konkursu. Oto fragment wspomnieƒ: „Oto ˝ycie moje” Ja, Maria St´pieƒ z domu KrzyÊciak w osiemdziesiàtym trzecim roku ˝ycia postanowi∏am jeszcze raz odbyç podró˝, do tego co by∏o, podró˝ do ludzi, których ju˝ nie ma prosisz mnie synu: opowiedz mi jeszcze raz swoje ˝ycie biegn´ wstecz czy naprawd´ warto? czy warto wspominaç bied´, okrutnà bied´? czy warto jeszcze raz p∏akaç wspominajàc doznane krzywdy? czy nie lepiej pami´taç tego co dobre, tego co teraz? nalegasz dobrze, s∏uchaj oto: ˚YCIE MOJE

www.powiattorunski.pl

Rodzina nasza mieszka∏a w Tymbarku w Ma∏opolsce. Matka za du˝o nie wspomina∏a tamtych czasów swojej m∏odoÊci; nie wiem, mo˝e zbyt bolesne by∏y, albo te˝ wspomnienia nie by∏y dla nikogo przeznaczone. Pami´tam niewiele, du˝o z czasem zapomnia∏am, nie mia∏am te˝ Êmia∏oÊci pytaç. Rodzina nasza musia∏a byç chyba bardzo biedna na dodatek bardzo liczna, bo trzej najstarsi bracia matki pojechali za groszem do Ameryki.... ... Najpierw mieszkali w Ma∏opolsce. CoÊ ko∏o 1920 roku by∏ rozg∏os po okolicy, ˝eby jechaç na Pomorze, bo tam jest lepiej, tam dobrobyt, mo˝na si´ wzbogaciç. Mówili jedni do drugich: gospodarze tam kie∏basami p∏oty grodzà, pojedêmy tam, g∏odu na pewno nie zaznamy. Gospodarki tam du˝e, tanie, ˝e ino braç. Matka z ojcem uradzili ˝eby jechaç; do∏àczy∏o jeszcze par´ rodzin. Tu bieda, co mamy do stracenia, tam mo˝e byç tylko lepiej – mówili sobie. Ojciec zadecydowa∏ tak: ja sprzedam to, tutaj co mam, to nam starczy ˝eby tam kupiç gospodark´, ty swojej nie sprzedawaj, niech zostanie dla twoich dzieci. Kupiec nie wp∏aci∏ jednak ca∏ej sumy, obieca∏, ˝e doÊle póêniej. A na Pomorzu wcale nie by∏o tak bogato. Gospodarstwa, owszem, by∏y do kupienia ale nie za pó∏ darmo jak myÊleli. Kto mia∏ sporo grosza to kupi∏ coÊ dobrego; moi mieli ma∏o, brali to co najlichsze. Znaleêli w Ma∏ej Z∏ejwsi niedu˝y domek i hektar ziemi. Niemiec, w∏aÊciciel, chcia∏ jednak wi´cej ni˝ mieli. Czekali na reszt´ z Ma∏opolski, a pieniàdze nie nadchodzi∏y. Niemiec nie chcia∏ ich trzymaç, co by∏o robiç? Piszà listy, przychodzi odpowiedê: kupiec oszuka∏ ich, uciek∏ do Ameryki, nic nie zostawi∏. Tyle go widzieli. Rad nie rad mama musia∏a jechaç z powrotem sprzedaç swojà ziemi´ co mia∏a byç wianem dla dzieci. By∏a ju˝ wtedy w cià˝y z Zosià. Upiek∏a na drog´ bochen razowego chleba, pojecha∏a. I tak zacz´∏o si´ nasze ˝ycie w Z∏ejwsi Ma∏ej....” */ Pani Maria St´pieƒ urodzi∏a si´ w 1918 roku w Tymbarku ko∏o Nowego Sàcza. Od 1920 roku mieszka w Z∏ejwsi M a ∏ e j . P r z e z c a ∏ e ˝ y c i e p r a c o w a ∏ a w g ospodarstwie i poza nim, prowadzi∏a dom i wychowywa∏a dzieci. Jest matkà trzech synów. Teresa Drà˝kowska


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 13

13

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-OÊwiatowe EDUKACJA i PRZYSZ¸OÂå w Bràchnówku gm. Che∏m˝a Stowarzyszenie dzia∏a od 2000 roku. Zrzesza rodziców i nauczycieli ze wsi Bràchnówko i Browina, którzy postanowili ratowaç dla swojego Êrodowiska szko∏´ podstawowà zlikwidowanà przez w∏adze gminne. I w∏aÊnie wtedy, pod wp∏ywem lansowanej przez panià minister Iren´ Dzierzgowskà idei tworzenia publicznych tzw. „Ma∏ych Szkó∏” z klasami od 0 – 3, powsta∏a 1 wrzeÊnia 2000 roku szko∏a prowadzona przez Stowarzyszenie. Szko∏a mieÊci si´ w zabytkowym pa∏acu, wpisanym wraz z otaczajàcym parkiem do rejestru zabytków. Warto podkreÊliç, ˝e w Bràchnówku urodzi∏ si´ 8 stycznia 1862 roku Stefan ¸aszewski – pierwszy wojewoda pomorski (od 19 paêdziernika 1919 roku do 2 lipca 1920 roku) po uzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.

Szko∏a

Ca∏y obiekt szkolny i wyposa˝enie to owoc zaanga˝owania spo∏ecznoÊci lokalnej na rzecz oÊwiaty. Teren jest bezpieczny, przyjazny dziecku, pe∏en przyrody, natury. Poczàtki nie by∏y ∏atwe. Pomog∏y granty z Ministerstwa Edukacji Narodowej za realizacj´ projektu „Integracja i wypoczynek” i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szkolenie rolników i mieszkaƒców wsi. Najwa˝niejsze, ˝e szko∏a przetrwa∏a. By∏a pierwszà takà szko∏a w województwie kujawsko-pomorskim i jednà z pierwszych w kraju. Od kilku lat Stowarzyszenie otrzymuje z Gminy dotacje na prowadzenie nauczania w szkole. Na pozosta∏à statutowà dzia∏alnoÊç oÊwiatowo-kulturalnà Stowarzyszenie uzyskuje pieniàdze poprzez aktywny udzia∏ w realizacji zadaƒ finansowanych

przez ró˝ne instytucje. Jednym z ciekawszych projektów realizowanych w ramach konkursu Fundacji Wspomagania Wsi pt. „Kultura bliska” by∏ nagrodzony projekt „Bràchnówko ma 5000 lat – poznaj t´ wieÊ i pokochaj”. Trzeba dodaç, ˝e Bràchnówko posiada niezwykle bogatà przesz∏oÊç hiZabytkowy park storycznà, si´gajàcà okresu sprzed 5000 lat, a do odkrycia prehistorycznej przesz∏oÊci wsi przyczynili si´ rolnicy, którzy wykopujàc na swym polu piasek na budow´ drogi natrafili na gliniane skorupy. Badania by∏y prowadzone w latach 70. XX wieku przez pi´ç lat. Wg naukowców jest to obecnie najwi´kszy i najlepiej rozpoznany obiekt osady ludów pucharów lejkowatych na Ziemi Che∏miƒskiej. W tym roku w okresie wakacji b´dzie realizowany konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Edukacja dla Êrodowiska” po∏àczony z warsztatami i festynem ekologicznym. Sukces Stowarzyszenia jest przyk∏adem na to, jak mo˝na zaktywizowaç spo∏ecznoÊç lokalnà. Tak, jak napisa∏ prezes Stowarzyszenia p a n J an u s z I w a ƒ s k i, obecnoÊç szko∏y na tym terenie mo˝e u∏atwiç transformacj´ tej okolicy, daç wiar´ ludziom w tym, co sami chcà robiç, zaktywizuje nieaktywnych, innowatorom i aktywnym da nowe impulsy do dzia∏ania. Wreszcie, uratuje zabytkowy pa∏ac – siedzib´ szko∏y – przed dewastacjà oraz uchroni park przed zniszczeniem. Stowarzyszenie z pewnoÊcià mo˝e byç dobrym przyk∏adem dla innych spo∏ecznoÊci, które chcia∏yby u siebie zrobiç coÊ po˝ytecznego. _____________________________________________ *) Pa∏ac w typie klasycystycznej willi wzniesiony zosta∏ w 2. po∏owie XIX wieku przez Czarliƒskich – w∏aÊcicieli Bràchnówka od 1862 do 1939 roku – zas∏u˝onych dzia∏aczy narodowych i spo∏ecznych Ziemi Che∏miƒskiej. Opracowanie: Teresa Drà˝kowska

www.powiattorunski.pl


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 14

14

Wydarzenia sportowe II Mi´dzynarodowy Turniej Bokserski im. Alfreda Paliƒskiego W dniach 27 – 28.05.2006 r. w Hali Miejskiej OSiTu w Che∏m˝y po raz drugi z rz´du odby∏ si´ Mi´dzynarodowy Turniej Bokserski. W zawodach udzia∏ wzi´∏o 45 zawodników. Dwudniowy turniej wywo∏a∏ du˝e zainteresowanie mieszkaƒców miasta i okolic. Wype∏niona po brzegi sala dopingowa∏a przede wszystkim m∏odych zawodników miejscowego Klubu „Pogoƒ”. Pierwszego dnia zawodnicy z Che∏m˝y okazali si´ bardzo goÊcinni i przegrali wszystkie swoje walki. Jednak znakomite rady trenera Mieczys∏awa Muchy sprawi∏y, i˝ pi´Êciarze w kolejnym dniu turnieju zacz´li od zwyci´stwa. Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowane zosta∏y m.in. przez Starost´ Toruƒskiego Eugeniusza Artur Stankiewicz Lewandowskiego.

Pobiegli po mistrzostwo W XXIV Maratonie Toruƒskim w rywalizacji klubowej bezkonkurencyjni okazali si´ reprezentanci klubu „Henkon” Che∏m˝a, którzy obronili ubieg∏oroczny tytu∏ Mistrza Polski. Dru˝yn´, której maratoƒski sk∏ad to: Piotr Olchawa, Jacek Szulc, Jerzy Chmarzyƒski i Piotr Janowski, specjalnym listem gratulacyjnym i nagrodami rzeczowymi uhonorowa∏ równie˝ starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski. (na zdj´ciu stojà od lewej: prezes firmy „Henkon” Henryk Preuss, Jerzy Chmarzyƒski, starosta toruƒski Eugeniusz Lewandowski, Konrad Kowalski równie˝ prezes „Henkonu”; u do∏u od lewej Jacek Szulc i Piotr Janowski). Redakcja do∏àcza si´ do gratulacji starosty i trzyma kciuki za koleje udane maratoƒskie wyczyny. Anna Deperas-Lipiƒska

www.powiattorunski.pl

IV Powiatowy Turniej Pi∏ki No˝nej „Z podwórka na stadion“ im. Jana Katry Zmagania dru˝yn rozpocz´∏y si´ 12 maja 2006 r. o godz. 10:00 na boisku w Ostaszewie. Turniej po raz trzeci uczci∏ pami´ç zmar∏ego w 2002 r. Jana Katry – nauczyciela, trenera i powiatowego koordynatora Szkolnego Zwiàzku Sportowego. W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyli: Marianna Katra, Miros∏aw Graczyk (Wicestarosta Toruƒski), Jaros∏aw Bukowski (Wójt Gminy ¸ysomice), Artur Stankiewicz (Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego). W Mistrzostwach Powiatu udzia∏ brali uczniowie szkó∏ podstawowych – dziewcz´ta i ch∏opcy urodzeni po 01.01.1996 roku – ∏àcznie 7 dru˝yn ch∏opców i 3 dru˝yny dziewczàt. W kategorii ch∏opców zwyci´˝y∏a S P z K o ƒ c z e w i c, a w kategorii dziewczàt – S P z e Z ∏ e j w s i W i e l k i e j. opracowanie: Rados∏aw Puk∏acki


numer04_2006:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

12-07-06

13:07

Page 15

15 Trójbój LA – Toruƒ 2006

Liga szkolna LA - Toruƒ 2006 Oddanie do u˝ytku Stadionu Miejskiego w Toruniu umo˝liwi∏o nam zorganizowanie zawodów lekkoatletycznych w prawdziwie mistrzowskich warunkach. Jako pierwsi do rywalizacji w dniu 11.05.2006 r. przystàpili uczniowie gimnazjów. Zawody dru˝ynowe – LIGA SZKOLNA LA. DZIEWCZETA I. GIMNAZJUM RZ¢CZKOWO – 945 pkt. II. GIMNAZJUM CZERNIKOWO – 882 pkt. CH¸OPCY I. GIMNAZJUM RZ¢CZKOWO – 1091 pkt. II. GIMNAZJUM LUBICZ DOLNY – 1020 pkt. III. GIMNAZJUM CZERNIKOWO – 990 pkt. IV. GIMNAZJUM OBROWO – 945 pkt.

Czwórbój LA – Indywidualne Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych – Toruƒ 2006 Dnia 19.05.2006 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu odby∏y si´ Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w Czwórboju LA, które po∏àczone zosta∏y z Indywidualnymi Mistrzostwami LA dla Szkó∏ Podstawowych. Konkurencje w jakich zawodnicy startowali to: bieg na 60 m, bieg na 600 m, bieg na 1000 m, skok w dal, skok wzwy˝, rzut pi∏eczkà palantowà. CZWÓRBÓJ DZIEWCZÑT I. SP CZERNIKOWO – 1055 pkt. II. SP ZELGNO – 1039 pkt. III. SP Z¸AWIE WIELKA – 956 pkt. IV. SP OBROWO – 773 pkt. CZWÓRBÓJ CH¸OPCÓW I. SP OBROWO – 986 pkt. II. SP ZELGNO – 906 pkt. III. SP MAZOWSZE – 856 pkt. IV. SP RZ¢CZKOWO – 798 pkt. Indywidualni Mistrzostwie LA Szkó∏ Podstawowych – Dziewcz´ta i Ch∏opcy Bieg na 60 m – Natalia Baczewska – Zelgno – wynik 9,21, Bieg na 60 m – Dawid Górny – Brzozówka – wynik 8,78, Skok w dal – Agnieszka W∏odarska – Zelgno – wynik 4,47, Skok w dal – Dawid Górny – Brzozówka – wynik 4,68, Rzut pi∏eczka palant. – Natalia Witkowska – Z∏awieÊ Wielka – wynik 45, Rzut pi∏eczka palant. – Mateusz Pniewski – Mazowsze – wynik 75, Bieg na 600 m – Sandra Golder – Obrowo – wynik 1:58,26, Bieg na 1000 m – Krzysztof Kowalski – Obrowo – wynik 3:21,51.

W dniu 24.05.2006 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu odby∏y si´ Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w Trójboju LA. Konkurencje w jakich zawodnicy startowali to: bieg na 60 m, skok w dal, rzut pi∏eczkà palantowà. Dziewcz´ta I. SP ZELGNO – 565 pkt II. SP NR 2 CHE¸M˚A – 498 pkt III. SP CZERNIKOWO – 418 pkt IV. SP DOBRZEJEWICE – 392 pkt Ch∏opcy I. SP KO¡CZEWICE – 468 pkt II. SP MAZOWSZE – 433 pkt III. SP NR 2 CHE¸M˚A – 423 pkt IV. SP OBROWO – 362 pkt

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego LA – Gimnazjada 2006 Dnia 22.05.206 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu odby∏y si´ Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Toruƒskiego w LA Gimnazjów. Indywidualni Mistrzostwie LA Gimnazjów Dziewcz´ta 1. Daria Strychalska – Czernikowo – bieg na 100 m – 14,87, 2. Karolina Grabowska – Rz´czkowo – bieg na 300 m – 47,75, 3. Agnieszka Adamczyk – Górsk – bieg na 800 m – 2.40,01, 4. Natalia Lipiƒska – Rz´czkowo – skok w dal – 4,54, 5. Kinga Drà˝kowska – Z∏awieÊ Wielka – skok wzwy˝ – 135, 6. Ma∏gorzata Krystosiak – Z∏awieÊ Wielka – rzut oszczepem – 24,91, 7. Mariola Machowska – Rz´czkowo – pchni´cie kulà – 9,32 8. Urszula Sikorska, Magdalena Nowacka, Karolina Grabowska, Anna Sikorska – Rz´czkowo – sztafeta szwedzka. Ch∏opcy 1. Pawe∏ Wilczek – Z∏awieÊ Wielka – bieg na 100 m – 13,44, 2. Przemys∏aw Kopiƒski – Rz´czkowo – bieg na 300 m – 39,69, 3. Grzegorz Kalinowski – Turzno – bieg na 1500 m – 4.41,52, 4. Maciej Waliszewski – Rz´czkowo – skok w dal – 5,68, 5.Krzysztof Broƒczyk – Cierpice – skok wzwy˝ – 170, 6.Kamil Nowatkowski – Lubicz – rzut oszczepem – 43,39, 7.Patryk Stasiƒski – Górsk – pchni´cie kulà – 12,89, 8.Damian Rojewski – Cierpice – rzut dyskiem – 27,37, 9.Szymon Weso∏owski, Piotr Czerwiƒski, Przemys∏aw Kopiƒski, Maciej Waliszewski – Rz´czkowo – sztafeta szwedzka. Opracowanie: Artur Stankiewicz

www.powiattorunski.plMiesięcznik Powiat Toruński