Page 1

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY nr 2 (22) • 2008 ISSN 1734-2066

Starostwo Powiatowe w 2007 r. str. 3

Szko∏a w Gronowie

- elastycznoÊç i nowoczesnoÊç str. 6

Praca Rady i Komisji w 2007 r. str. 14

S t a r o s t w o P o w i a t o w e w To r u n i u

w w w. p o w i a t t o r u n s k i . p l


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 2

2 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

W numerze:

ul Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ telefony do poszczególnych wydzia∏ów: centrala: 056 660 83 00, fax: wewn. 209 starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. wewn. 200, 232, starostwo@powiattorunski.pl, m.graczyk@powiattorunski.pl, d.meller@powiattorunski.pl Sekretarz Powiatu – tel. wewn. 205 sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. wewn. 206 skarbnik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich – tel. wewn. 202, 257, 207 promocja@powiattorunski.pl integracja@powiattorunski.pl fundusze@powiattorunski.pl Rzecznik Prasowy – tel. wewn. 204, rzecznik@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – tel. wewn. 208 Kadry – tel. wewn. 210 Wydzia∏ Komunikacji - Prawo Jazdy – tel. wewn. 241, 242 komunikacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Rejestracja Pojazdów – tel. wewn. 258, 259 Biuro Rady – tel. wewn. 222 biurorady@powiattorunski.pl Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – tel. wewn. 221, 225, 250 org@powiattorunski.pl Wydzia∏ Finansowy – tel. wewn. 226, 227, 228, 229 finanse@powiattorunski.pl Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych – tel. wewn. 215, 230, 231, 251; edukacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami – tel. wewn. 262, 266 geodezja@powiattorunski.pl mienie@powiattorunski.pl podgik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Ârodowiska – budynek B – tel. wewn. 236, 237, 239, 240 srodowisko@powiattorunski.pl Wydzia∏ Architektury i Budownictwa – Toruƒ, ul. Dekerta 24 – tel./fax 056 661 17 05 architektura@powiattorunski.pl

Miesi´cznik Samorzàdowy „Powiat Toruƒski” nak∏ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, 87-100 Toruƒ tel. 056 660 83 00, fax 056 660 83 00 w. 209 e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl Prosimy o przesy∏anie swoich uwag i propozycji na powy˝szy adres. Redakcja w sk∏adzie: Justyna Paciorek (redakcja numeru), Malwina Rouba, Teresa Drà˝kowska, Marzenna Napiórkowska, Irena Szewczuk, Jan Krajewski, Artur Stankiewicz, Antoni Bystrzycki. Zdj´cia sà w∏asnoÊcià Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graficzny i sk∏ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl Druk: Artis Poligrafia

www.powiattorunski.pl

Starostwo Powiatowe w 2007 r. Wykonanie bud˝etu powiatu toruƒskiego w 2007 roku Realizacja zadaƒ PFOSiGW w Toruniu w 2007 r. Szko∏a w Gronowie - elastyczna i nowoczesna Powiatowe jednostki oÊwiatowe na terenie Che∏m˝y w 2007 r. Poprawa standardów w Domach Pomocy Spo∏ecznej powiatu toruƒskiego Wspó∏praca powiatu toruƒskiego z organizacjami pozarzàdowymi PFRON Opieka nad dzieçmi Budownictwo mieszkaniowe na terenie powiatu toruƒskiego Budownictwo przemys∏owe na terenie powiatu toruƒskiego Drogi powiatowe Chodniki przy drogach powiatowych Praca Rady Powiatu i komisji powiatowych w 2007 r. Powiat toruƒski zacieÊnia wi´zy z miastem Toruniem

Nasza ok∏adka:

3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 3

3 Starostwo Powiatowe w 2007 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu jako urzàd administracji pe∏niàcy rol´ pomocniczà dla Starosty i Zarzàdu Powiatu, zatrudnia 86 pracowników, w tym 78 urz´dników, oraz 14 osób w Powiatowym OÊrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Stwarzamy te˝ mo˝liwoÊci odbywania sta˝u absolwenckiego dla m∏odych osób stawiajàcych pierwsze kroki na rynku pracy, dzi´ki czemu corocznie ok. 15 sta˝ystów zdobywa doÊwiadczenie zawodowe i umiej´tnoÊci pracy biurowej, co znacznie u∏atwia im zdobycie przysz∏ej pracy. Pracowników Starostwa mo˝emy umownie podzieliç na dwie grupy w zale˝noÊci od wykonywanych zadaƒ. Pierwsza grupa ma bezpoÊredni kontakt z interesantem, przyjmuje dokumentacje, rejestruje, wydaje pozwolenia, zaÊwiadczenia, mapy, wypisy itp. Rok 2007 by∏ w tym zakresie rokiem wyjàtkowo pracowitym. By∏ to kolejny ju˝ rok wzrostu inwestycji budowlanych o ok. 30 %, co wymaga∏o kompleksowego obs∏u˝enia ok. 3000 inwestorów przez 3 wydzia∏y Starostwa: Budownictwa, Geodezji i Ârodowiska. Wydzia∏ Geodezji przygotowuje i wydaje mapy geodezyjne, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgadnia usytuowanie sieci infrastrukturalnych i przyjmuje do zasobu wszystkie geodezyjne opracowania. Wydzia∏ Ârodowiska opisuje przysz∏e inwestycje w zakresie koniecznoÊci opracowywania raportu oddzia∏ywania przedsi´wzi´ç na Êrodowisko, uzgadnia decyzje Êrodowiskowe, wy∏àcza grunty z u˝ytkowania rolnego, wydaje pozwolenia wodno – prawne i uzgadnia prace geologiczne. Wydzia∏ Budownictwa rozstrzyga o rozpocz´ciu inwestycji na gruncie poprzez wydanie pozwolenia budowlanego. Te trzy wymienione wy˝ej wydzia∏y poza obs∏ugà inwestora wykonywa∏y ca∏y szereg innych zadaƒ. Wydzia∏ Ârodowiska prowadzi∏ nadzór nad gospodarkà w lasach niepaƒstwowych i nadzór geologiczny, wydawa∏ pozwolenia na wycink´ drzew oraz wprowadzanie gazów i py∏ów do powietrza, nadzorowa∏ spó∏ki wodne na terenie powiatu, rejestrowa∏ sprz´t p∏ywajàcy, wydawa∏ karty w´dkarskie oraz pozwolenia na odzysk, zbiórk´ i transport odpadów. Wydzia∏ Geodezji w 2007 roku wprowadzi∏ ponad 7000 zmian w rejestrze gruntów i bu-

dynków oraz pracowa∏ nad tworzeniem mapy cyfrowej dla powiatu. Obecnie posiadamy kompleksowà map´ cyfrowà dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie i granice dzia∏ek oraz klasy i u˝ytki dla terenu ca∏ego powiatu. Mapa cyfrowa to jednak nie tylko granice dzia∏ek oraz klasou˝ytki, ale tak˝e po∏o˝enie budynków i budowli, znaki geodezyjne i kartograficzne, przebieg sieci infrastrukturalnych (woda, kanalizacja, gaz ziemny, linie energetyczne, drogi i chodniki). W mieÊcie Che∏m˝a nanieÊliÊmy ju˝ wszystkie budynki, wraz z adresami i nazwami ulic, co w nied∏ugim czasie zauwa˝à wszyscy u˝ytkownicy nawigacji GPS w samochodach. Wydzia∏ Budownictwa bada∏ te˝ oko∏o 1600 zg∏oszeƒ robót budowlanych nie wymagajàcych pozwolenia na budow´, opiniowa∏ tworzone w gminach plany zagospodarowania przestrzennego, wydawa∏ decyzje lokalizujàce nowe drogi gminne i prowadzi∏ nadzór inwestorski nad inwestycjami i remontami budowlanymi w jednostkach organizacyjnych powiatu. W roku 2007 by∏ szczególnie pracowity dla Wydzia∏u Komunikacji, tutaj te˝ kolejne wzrosty w rejestracji pojazdów (o ok. 20 % w stosunku do roku 2006). Aby uniknàç d∏ugich kolejek zdecydowaliÊmy si´ na wyznaczanie terminu i godziny za∏atwiania sprawy. Obecnie na jednego mieszkaƒca naszego powiatu, wliczajàc w to dzieci, przypada 0,77 pojazdu mechanicznego, w tym g∏ównie samochodów osobowych. W omawianym roku wydaliÊmy ok. 9300 dowodów rejestracyjnych, 3000 praw jazdy i 31 licencji na transport drogowy. Druga grupa pracowników Starostwa, nie majàca bezpoÊredniej stycznoÊci z interesantem, pracowa∏a w roku 2007 nie mniej wydajnie. Do najwa˝niejszych zadaƒ zaliczam tu obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà powiatu prowadzonà przez Wydzia∏ Finansów. Tworzenie, zmiany i rozliczenie wykonania bud˝etu, wyszukiwanie dodatkowych êróde∏ finansowania zadaƒ, przyjmowanie op∏at na mienie powiatu i skarb paƒstwa, prowadzenie post´powaƒ egzekucyjnych, obs∏uga Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska itp. Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Unijnych przez ca∏y 2007 rok monitorowa∏ programy unijne na lata 2007 – 2013 i przygotowywa∏ we wspó∏pracy z innymi wydzia∏ami i jednostkami organizacyjnymi powiatu projekty inwestycyjne i wnioski o dofinansowa-

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 4

4 nie. Dzi´ki zaanga˝owaniu wydzia∏u uda∏o si´ umieÊciç na liÊcie indykatywnej RPO projekt inwestycyjny „Poprawa bezpieczeƒstwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg pieszo – rowerowych”. Orientacyjny koszt ca∏kowity projektu- 6 250 000 Euro w tym max. poziom dofinansowania z UE – 3 660 000 Euro. Prawdopodobny termin rozpocz´cia realizacji projektu przypadnie na rok 2009. Drugim wa˝nym projektem, który zosta∏ ju˝ zaakceptowany i b´dzie realizowany w roku 2008 jest „Podniesienie atrakcyjnoÊci i jakoÊci szkolnictwa zawodowego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach Dzia∏ania 9.2 Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Tutaj równie˝ projekt dla ca∏ego województwa koordynowaç b´dzie Powiat Toruƒski. ¸àczna wartoÊç projektu to 2 000 000 zl. Wydzia∏ realizowa∏ te˝ ca∏y szereg dzia∏aƒ promocyjnych jak: wydawanie miesi´cznika „Powiat Toruƒski”, udzia∏ w targach, do˝ynkach i konkursach, wspó∏praca z Lokalnà Organizacjà Turystycznà itp. Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych przygotowywa∏ dla Starosty i Zarzàdu Powiatu sprawozdania i analizy funkcjonowania jednostek oÊwiatowych, domów pomocy spo∏ecznej i placówki opiekuƒczo – wycho-

wawczej, sprawowa∏ nadzór z ramienia Starosty, przygotowywa∏ i rozlicza∏ bud˝ety dla tych jednostek. Wydzia∏ Organizacyjny dba∏ o prawid∏owe funkcjonowanie ca∏ego Urz´du, prowadzi∏ obs∏ug´ Rady Powiatu, Komisji Rady, Zarzàdu Powiatu i biura Rzecznika Konsumentów, czuwa∏ nad zamówieniami publicznymi w Starostwie i jednostkach organizacyjnych, przygotowywa∏ plany reagowania w sytuacjach kryzysowych i plany obrony cywilnej, zabezpiecza∏ dzia∏anie dla powiatu w Toruƒskim Centrum Zarzàdzania Kryzysowego, organizowa∏ wspó∏prac´ samorzàdów z inspekcjami, s∏u˝bami i stra˝ami. Wydzia∏ przeprowadzi∏ pobór do wojska w 2007 roku dla 800 przysz∏ych ˝o∏nierzy, nadzorowa∏ funkcjonowanie stowarzyszeƒ i fundacji z terenu powiatu itp. Starostwo Powiatowe w 2007 roku po raz trzeci koordynowa∏o program stypendialny: „Pomoc stypendialna dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych z Województwa Kujawsko – Pomorskiego” realizowanego ze Êrodków EFS i Bud˝etu Paƒstwa na ∏àcznà kwot´ /w ciàgu trzech lat/ 31 mln z∏, gdzie pomocà obj´to 25 tysi´cy uczniów. By∏o to przedsi´wzi´cie nowatorskie i unikatowe w skali ca∏ego kraju. Czes∏aw Makowski Sekretarz Powiatu Toruƒskiego

Wykonanie bud˝etu powiatu toruƒskiego w 2007 roku

Êrednich (z podatku od osób fizycznych i prawnych) 7.797tyÊ z∏ tj. 15 % dochodów ogó∏em, - dochody w∏asne (z us∏ug komunikacyjnych dochody, z zakresu opieki spo∏ecznej, dochody majàtkowe) 7.809 z∏ tj. 15 % dochodów ogó∏em. Udzia∏ dochodów w∏asnych (udzia∏y w podatkach, dochody ze sprzeda˝y us∏ug, po˝ytki z mienia powiatu) jest nadal zbyt ma∏y w stosunku do dochodów znaczonych i przeznaczanych na okreÊlone cele. Widoczne jest wyraêne tempo wzrostu dochodów powiatu. Najwy˝szy wzrost zaznaczy∏ si´ w udzia∏ach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych i wynosi∏ 1,3 punktu procentowego w stosunku do roku ubieg∏ego. Wydatki bud˝etowe powiatu toruƒskiego ich dynamika i struktura: W 2007 roku wydatki powiatu wynios∏y 50 559 723 z∏., co stanowi∏o 99 % planu. Wydatki bie˝àce w strukturze wydatków powiatu stanowi∏y 91,5 % wydatków ogó∏em, tj. 46 250 615 z∏. i by∏y wy˝sze o 1% punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki inwestycyjne wynios∏y 4 309 109 z∏. Najwa˝niejsze wydatki inwestycyjne: - zakup nieruchomoÊci zabudowanej na potrzeby

Rok bud˝etowy 2007 zakoƒczy∏ si´ nadwy˝kà dochodów nad wydatkami w wysokoÊci 672 tysiàca z∏otych. Dochody bud˝etowe powiatu toruƒskiego – ich dynamika i struktura: Dochody bud˝etowe powiatu toruƒskiego zaplanowane w 2007 roku na poziomie 49 913 634 z∏ zrealizowane zosta∏y na poziomie 51 231 463 co stanowi 102,6 % planu okreÊlonego uchwa∏à Rady Powiatu. Podstawowe êród∏a dochodów w roku 2007 to: - subwencje 19.332 tyÊ z∏, tj. 38 % dochodów ogó∏em, - dotacje na zadania w∏asne i zlecone samorzàdowi ustawami bàdê realizowanymi na podstawie porozumieƒ z innymi jednostkami samorzàdowymi 9.252 tyÊ, tj. 18 % dochodów ogó∏em, - Êrodki na zadania realizowane przy udziale bud˝etu Unii Europejskiej – 7.041 tyÊ z∏ – z∏, tj. 14 % dochodów ogó∏em, - dochody z udzia∏u powiatu w podatkach bezpo-

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 5

5 Placówki Opiekuƒczo-Wychowawczej, Szko∏y Muzycznej i innych jednostek organizacyjnych powiatu przy ul. Hallera w Che∏m˝y – 1 mln z∏, - budowa chodników – 300 tyÊ z∏, - dokoƒczenie inwestycji drogowej ¸ubianka – Koƒczewice 900 tyÊ z∏, - inwestycje na drodze Âwierczynki – Ostaszewo – Kowróz -516 tyÊ z∏, - cztery dokumentacje na drogi – 107 tyÊ z∏, - dokoƒczenie sali dydaktycznej, gastronomicznej w szkole w Gronowie – 150 tyÊ z∏, - rozpocz´cie inwestycji budowy sanitariatów w szkole w Che∏m˝y 78 tyÊ z∏, - remont kapitalny budynku Domu Pomocy Spo∏ecznej w Browinie wraz z monta˝em nowej windy przystosowanej dla osób niepe∏nosprawnych: 667 tyÊ z∏, - realizacja programów standaryzacyjnych w domach pomocy spo∏ecznej i placówce opiekuƒcze – 180 tyÊ z∏.

Realizacja zadaƒ PFOÂiGW w Toruniu w 2007 r. W 2007 roku Starostwo Powiatowe w Toruniu przeznaczy∏o na realizacj´ zadaƒ z zakresu PFOÂiGW w 2007 r. ∏àcznie kwot´ 1 318 789 z∏. Do najwi´kszych zadaƒ, w których realizacji partycypowa∏ powiat toruƒski nale˝y zaliczyç: – wspó∏finansowanie z Miastem Toruƒ pojazdu do ratownictwa techniczno – ekologicznego dla Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Toruniu w kwocie 175 000 z∏, – sporzàdzenie uproszczonych planów urzàdzania i inwentaryzacji lasu dla miejscowoÊci po∏o˝onych na terenie gminy Czernikowo – 28 000 z∏, – zakup i uruchomienie systemu bezpoÊredniego powiadamiania OSP w sieci komórkowej w celu poprawy bezpieczeƒstwa po˝arowego w miejscowoÊciach Toporzysko, ¸ubianka, Skàpe, Lulkowo, Gr´bocin, M∏yniec, Dobrzejewice, Osiek n/Wis∏à i Czernikowo w kwocie 18 000 z∏, – zakup Êrodków do neutralizacji wycieków paliwa i olejów na drogach powiatowych w celu prowadzenia dzia∏aƒ ekologicznych przez Komend´ Miejskà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Toruniu – kwota 10 000 z∏. – termomodernizacja budynku u˝ytecznoÊci publicznej w DPS Browina w kwocie 340 000 z∏, – termoizolacja budynku u˝ytecznoÊci publicznej w DPS Dobrzejewicach w kwocie 13 400 z∏, – zakup sprz´tu do utrzymania terenów zielonych – kwota 38 000 z∏. W ramach pozosta∏ych dzia∏aƒ z zakresu ochrony Êrodowiska z bud˝etu powiatu toruƒskiego przeznaczono 10 450 z∏. na: organizacj´ festynów ekologicz-

Stan zad∏u˝enia powiatu wyniós∏ 4 879 158 z∏. i jest ni˝szy w porównaniu z rokiem ubieg∏ym o 754 496 z∏. W przeliczeniu na jednego mieszkaƒca wynosi 53,91 z∏. Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca: W 2007 roku poziom dochodów ogó∏em w powiecie na jednego mieszkaƒca wyniós∏ 566,10 z∏., a wydatki wynios∏y 558,70 z∏. Fundusze. Powiat toruƒski obs∏uguje 4 fundusze celowe: Fundusz Ochrony Ârodowiska, Fundusz Geodezyjny, Fundusz Pracy, Fundusz Osób Niepe∏nosprawnych. ¸àczne przychody funduszy wynoszà 24 422 475 a wydatki 24 418 618 z∏. Dodatkowo powiat obs∏uguje w imieniu Urz´du Marsza∏kowskiego fundusz ochrony gruntów rolnych, którego przychody wynios∏y 1 971 944 i w ca∏oÊci zosta∏y przekazane do w/w Urz´du. Danuta Jab∏oƒska – Drà˝ela Skarbnik Powiatu Toruƒskiego

nych dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, zakupu broszur dla dzieci z zakresu bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska, ochron´ wód poprzez patrolowanie jezior na terenie powiatu toruƒskiego oraz konkurs szopek Bo˝onarodzeniowych. Ponadto z Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej organizacjom pozarzàdowym przekazano 30000 z∏ na realizacj´ zadaƒ z zakresu edukacji ekologicznej, które zosta∏y przeznaczone na organizacj´ konkursów, festynów, warsztatów i zaj´ç o tematyce proekologicznej. Wa˝nym elementem wydatków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej sà tzw. ma∏e dotacje dla osób fizycznych i drobnych podmiotów gospodarczych. W tym zakresie w 2007 roku rozdysponowano 305500 z∏, w tym: – 28 aplikacji na kwot´ 56000 z∏ na wymian´ êróde∏ ciep∏a, – 54 zrealizowanych wniosków w kwocie 82 500 na budow´ przydomowych oczyszczalni Êcieków, – wymiana 27 pokryç dachowych z p∏yt azbestowo – cementowych za 64000 z∏, – budowa 25 zbiorników na gnojówk´ – kwota 40 000 z∏, – 15 zrealizowanych wniosków na odnawialne êród∏a energii (pompy ciep∏a, kolektorów s∏onecznych) w wysokoÊci 63000 z∏. Zadania realizowane w ramach PFOÂiGW przez Gminy powiatu toruƒskiego obj´∏y modernizacj´ stacji uzdatniania wody w Siemioniu w gminie Z∏awieÊ Wielka (80000 z∏) oraz modernizacje i rozbudow´ uj´ç wody pitnej w Osieku w gminie Obrowo za 200000 z∏. Ewa Nocny Wydzia∏ Finansowy

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 6

6

Szko∏a w Gronowie elastyczna i nowoczesna Zespól Szkó∏ Centrum Kszta∏cenia ustawicznego Gronowie to konglomerat szkó∏ kszta∏càcy uczniów i doros∏ych w kilku szko∏ach (technikum, liceum ogólnokszta∏càce, zasadnicza szko∏a zawodowa, centrum kszta∏cenia zawodowego) i w wielu innych zawodach. Ogó∏em kszta∏ci si´ tam ponad 1700 uczniów i s∏uchaczy. W ostatnich latach unowoczeÊnieniu uleg∏a baza materialna szko∏y. Funkcjonuje 6 pracowni informatycznych oraz 2 pracownie multimedialne, a tak˝e pracownie specjalistyczne: technika spedytora, technika technologii ˝ywnoÊci, technika mechanizacji rolnictwa, BHP oraz do nauki przedmiotów ogólnokszta∏càcych. Internat zapewniajàcy zakwaterowanie m∏odzie˝y z odleg∏ych miejscowoÊci dysponuje 180 miejscami oraz 50 miejscami goÊcinnymi. Nowoczesna stacja diagnostyczna pe∏ni funkcj´ dydaktycznà podobnie jak 50-hektarowe gospodarstwo rolne. W ostatnich dwóch latach nastàpi∏o znaczne zwi´kszenie efektywnoÊci nauczania w szko∏ach zawodowych, co znalaz∏o swój wyraz w zwi´kszeniu zdawalnoÊci egzaminów potwierdzajàcych kwalifikacje zawodowe, która wynosi∏a w 2007 r. – w szko∏ach dziennych 59,04%, a w 2007 r. w ZSZ – 85,71%, w Technikum – 66,93%, natomiast w Szkole Policealnej dla Doros∏ych – 40,74%. Na przestrzeni ostatnich lat zwi´kszy∏a si´ równie˝ zdawalnoÊç egzaminów maturalnych: w 2000 roku wynosi∏a ona 36,52% w 2007 roku natomiast 66,60% przyst´pujàcych do egzaminu. Jest to niewàtpliwie wynikiem doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wprowadzania nowych rozwiàzaƒ organizacyjnych w procesie nauczania. Systematycznie zwi´ksza si´ iloÊç absolwentów kontynuujàcych nauk´ w szko∏ach policealnych oraz na studiach wy˝szych. Dzi´ki wzrastajàcemu doÊwiadczeniu nabywania umiej´tnoÊci korzystania ze Êrodków unijnych systematycznie poprawia si´ baza materialno-dydaktyczna szko∏y. W ostatnich latach ze Êrodków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ze Starostwa Powiatowego w Toruniu szko∏a zakupi∏a samochód osobowy do praktycznej nauki jazdy oraz maszyny rolnicze. Ponadto w celu za-

www.powiattorunski.pl

pewnienia w∏aÊciwej bazy materialnej dla przeprowadzania egzaminów potwierdzajàcych kwalifikacje zawodowe szko∏a zwróci∏a si´ do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomoc finansowà, którà szko∏a uzyska∏a w postaci 200 000 z∏., Za Êrodki te zakupiono ciàgnik rolniczy, p∏ug obracalny z wyposa˝eniem oraz agregat uprawowy z wyposa˝eniem na potrzeby warsztatów szkolnych. Zakup ten zosta∏ dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – kwota dofinansowania 20 000 z∏. Szko∏a uczestniczy tak˝e w projekcie „Wyposa˝enie CKU, CKP i szkó∏ zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” wspó∏finansowanym przez Europejski Fundusz Spo∏eczny. W ramach realizacji projektu szko∏a zosta∏a wyposa˝ona w stanowiska do zawodu M8 – mechanik pojazdów samochodowych (kwota dofinansowania Pracownia specjalistyczna ZS CKU w Gronowie

Uczennice ZS CKU w Gronowie

–108 350,64 z∏.). Gospodarstwo-Pomocnicze Rolno-Warsztatowe z w∏asnych Êrodków finansowych dokona∏o zakupu samochodu do celów dydaktycznych do przewozu 16 osób. Gospodarstwo prowadzi równie˝ bezp∏atnà nauk´ jazdy dla ka˝dego nowoprzyj´tego ucznia w ramach programu „BONUS”, finansowanego przez Powiat Toruƒski – kwota oko∏o 70 000 z∏. rocznie. Pro-


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 7

7 gram „BONUS” jest bardzo atrakcyjny wobec coraz wy˝szych kosztów zwiàzanych z uzyskaniem prawa jazdy samochodem oferowanym przez inne oÊrodki kursowe w naszym regionie. Corocznie szko∏a w porozumieniu z pracodawcami organizuje kursy dla rolników, umo˝liwiajàc przyj´cie na praktyk´ uczniów i s∏uchaczy szkó∏. Zespó∏ Szkó∏ oferuje równie˝ dla zaintereso-

Powiatowe jednostki oÊwiatowe na terenie Che∏m˝y w 2007 r. Na terenie Che∏m˝y prym wiedzie Zespó∏ Szkó∏ prowadzàcy kszta∏cenie w liceum ogólnokszta∏càcym, technikum, liceum technicznym, szkole zawodowej oraz w szkole policealnej dla doros∏ych. Uczniowie szko∏y w 2007 roku brali udzia∏ w licznych olimpiadach i konkursach, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie „Wiedzy o Krakowie i Uniwersytecie Jagielloƒskim”; laureatka konkursu otrzyma∏a indeks na Uniwersytet Jagielloƒski, w „Ogólnopolskim M∏odzie˝owym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym”; dru˝yna zaj´∏a III miejsce, „Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim”; uczennica otrzyma∏a wyró˝nienie, „W Olimpiadzie Wiedzy i Przedsi´biorczoÊci”- finalistka, „W Olimpiadzie Wiedzy o Regionie”- finalistka, „W II Otwartych Zawodach Szkó∏ Ponadgimnazjalnych na Ergometrach wioÊlarskich”- I miejsce dziewcz´ta, III miejsce ch∏opcy. Szko∏a uzyska∏a poziom placówki egzaminacyjnej w nowym zawodzie technik ekonomista. W LO wprowadzono nowy oddzia∏ pod nazwà „europejski” z rozszerzeniem przedmiotów: j. angielski, historia, geografia. Systematycznie unowoczeÊnia si´ baz´ dydaktycznà: wyposa˝ono kolejnà sal´ komputerowà, Po raz kolejny (15.) zorganizowano wymian´ m∏odzie˝y z partnerskà szko∏à niemieckà w Diez. Poprawiono bezpieczeƒstwo uczniów poprzez poszerzenie monitoringu. W Zespole Szkó∏ Specjalnych, który w 2007 roku obchodzi∏ 40-lecie odbywa si´ kszta∏cenie 135 uczniów, w tym 15 nauczanych indywidualnie oraz 6 obj´tych zaj´ciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Funkcjonuje 14 oddzia∏ów w tym 3 oddzia∏y edukacyjno-terapeutyczne. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej kszta∏ci si´ w zawodach: kucharz ma∏ej gastronomii, stolarz, krawiec. M∏odzie˝ koƒczàca szko∏´ gimnazjalnà mo˝e kontynuowaç nauk´ w szkole zawodowej w zawodach – kucharz ma∏ej gastronomii lub stolarz. Szko∏a aktywnie uczestniczy w konkursach

wanych kursy kombajnistów. Jednym z ostatnich osiàgni´ç szko∏y jest nowoczesne wyposa˝enie pracowni gastronomicznej oraz rozbudowa monitoringu zapewniajàcego bezpieczeƒstwo na terenie obiektów szkolnych. Jan Krajewski - Naczelnik Wydzia∏u Edukacji i Spraw Spo∏ecznych

i zawodach sportowych zdobywajàc wysokie lokaty: grudzieƒ 2007- indywidualnie wicemistrzostwo Polski w warcabach oraz III miejsce Mistrzostw Polski w warcabach – dru˝ynowo. Szko∏a Muzyczna I stopnia w Che∏m˝y z filià w Lubiczu w roku szkolnym 2006/2007 by∏a organizatorem Regionalnego Przes∏uchania Uczniów Klas Gitary Klasycznej Szkó∏ Muzycznych I stopnia, chór szkolny i soliÊci prezentowali swoje umiej´tnoÊci na koncertach (jase∏ka, Dzieƒ Matki, odby∏y si´ koncerty okolicznoÊciowe). Uczniowie szko∏y wyje˝d˝ali na regionalne przeglàdy i konkursy min. do Bydgoszczy, W∏oc∏awka, Inowroc∏awia, Che∏mna. Brali tak˝e udzia∏ w Mi´dzynarodowym Konkursie w Solecznikach na Litwie, gdzie zdobyli wyró˝nienia a uczeƒ klasy gitary zosta∏ laureatem konkursu. Z us∏ug Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w roku szkolnym 2006/2007 skorzysta∏o 1468 dzieci i m∏odzie˝y. Terapià korekcyjno-kompensacyjnà obj´to 46 uczniów, terapià logopedycznà 152 uczniów, terapià dla m∏odzie˝y zagro˝onej uzale˝nieniem 11, terapià psychologicznà 32. Bezp∏atne komputerowe badania wzroku i s∏uchu przeprowadzono u 102 dzieci, 62 warsztaty z m∏odzie˝à, diagnoz´ logopedycznà u wszystkich 6-cio latków. Obserwuje si´ sta∏à tendencj´ zwy˝kowà w zakresie iloÊci dzieci obj´tych pomocà poradni jak i zapotrzebowania na kontakty z pracownikami. Poradnia w∏àczy∏a si´ w Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Dzieƒ Bezp∏atnych Diagnoz Logopedycznych”. Celem akcji by∏a profilaktyka logopedyczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Poradnia w∏àczy∏a si´ w rzàdowy program bezpieczeƒstwa w szko∏ach i placówkach: „Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Utworzono punkt konsultacyjny w Zespole Szkó∏ w ¸ubiance. Z porad, pomocy i konsultacji skorzysta∏o 30 osób, w wi´kszoÊci rodziców. Poniewa˝ do Poradni trafiajà coraz m∏odsze dzieci, nawet 2-letnie – z myÊlà o nich utworzono specjalny kàcik zabaw.

Jan Krajewski - Naczelnik Wydzia∏u Edukacji i Spraw Spo∏ecznych

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 8

8

Poprawa standardów w Domach Pomocy Spo∏ecznej powiatu toruƒskiego Powiat toruƒski jest organem prowadzàcym dla czterech domów pomocy spo∏ecznej znajdujàcych si´ na terenie gmin: Che∏m˝a, ¸ubianka, Wielka Nieszawka oraz Obrowo. Domy te przeznaczone sà dla osób przewlekle somatycznie chorych, przewlekle psychicznie chorych oraz osób w podesz∏ym wieku (2 domy). Powiat Toruƒski stanowi wi´c bardzo wa˝ne zaplecze us∏ug socjalnych w Województwie, o czym Êwiadczy fakt, i˝ w stosunku do innych jednostek samorzàdu terytorialnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego znajdujemy si´ na trzecim miejscu pod wzgl´dem iloÊci prowadzonych tego typu placówek. Zgodnie z przepisami domy te, zobowiàzane sà do spe∏nienia wymaganych standardów w zakresie potrzeb bytowych, opiekuƒczych oraz wspomagajàcych do dnia 31 grudnia 2010 roku. Opracowane i przyj´te przez Rad´ Powiatu Toruƒskiego programy naprawcze dla poszczególnych domów pomocy spo∏ecznej zawierajà harmonogram prac, tj. remontów i inwestycji zmierzajàcych do osiàgni´cia wymaganego standardu us∏ug. W 2007 r. powiat toruƒski poniós∏ znaczne nak∏ady finansowe na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z realizacjà programów naprawczych w domach pomocy spo∏ecznej przy wspó∏finansowaniu ze Êrodków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. ¸àczna wysokoÊç nak∏adów finansowych poniesionych w 2007 roku na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z poprawà standardów w domach pomocy spo∏ecznej powiatu toruƒskiego to kwota ponad 1,3 mln z∏. DPS Browina. Program naprawczy zak∏ada osiàgni´cie wymaganego standardu us∏ug do koƒca 2010 r. ¸àczny koszt zadaƒ, jakie zosta∏y w nim uj´te to kwota ponad 3,8 mln z∏. W roku 2007 r. przeprowadzono cz´Êç prac w budynku Zespo∏u nr 1 polegajàcych na monta˝u dêwigu osobowego dostosowanego do przewozu na ∏ó˝kach osób chorych oraz osób niepe∏nosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przeprowadzono równie˝ remont pomieszczeƒ mieszkalnych obejmujàcy u∏o˝enie instalacji elektrycznej, RTV, wymian´ stolarki drzwiowej z powi´kszeniem otworów dostosowanych do komunikacji osób niepe∏nosprawnych, u∏o˝enie nowych antypoÊlizgowych posadzek i wyk∏adzin,

www.powiattorunski.pl

wyposa˝ono pomieszczenia budynku w monitoring, ocieplono budynek Zespo∏u oraz zainstalowano instalacj´ przeciwpo˝arowà w budynku. ¸àczna wartoÊç wykonanych prac zamkn´∏a si´ w kwocie ok. 1,2 mln z∏. Budynek DPS Browina przed renowacjà

Budynek DPS Browina w trakcie renowacji

Budynek DPS Browina po renowacji

DPS Wielka Nieszawka. Do osiàgni´cia wymaganego standardu us∏ug niezb´dna jest modernizacja ∏azienek oraz dostosowanie ich do potrzeb niepe∏nosprawnych mieszkaƒców Domu. ¸àczna wartoÊç prac z tym zwiàzanych to kwota 160 tyÊ. z∏. W roku 2007 dzi´ki otrzymanej dotacji Wojewody w wysokoÊci ponad 53 tyÊ. z∏. zmodernizowano oraz dostosowano do potrzeb mieszkaƒców cz´Êç ∏azienek w budynku, dzi´ki czemu niepe∏nosprawni mieszkaƒcy Domu poruszajàcy si´ na wózkach inwalidzkich b´dà mo-


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 9

9 gli samodzielnie z nich korzystaç. Termin wykonania pozosta∏ych prac uj´tych w programie naprawczym planowany jest na miesiàc sierpieƒ 2008 r. DPS Pig˝a. Dzi´ki otrzymanej dotacji od oraz zaanga˝owanych Êrodków w∏asnych, zadania zawarte w programie naprawczym zosta∏y zrealizowane w pe∏nym zakresie w roku 2007. W ramach prac przeprowadzona zosta∏a modernizacja ∏azienki w budynku mieszkalnym „A” na I pi´trze, w celu przystosowania jej do potrzeb niepe∏nosprawnych mieszkaƒców Domu. Zaadoptowano oraz wyposa˝ono równie˝ pomieszczenie gospodarcze na „pomieszczenie pomocnicze do suszenia”. ¸àczna wartoÊç wykonanych prac to kwota ponad 26 tys. z∏. DPS Dobrzejewice. Dzi´ki zaanga˝owaniu dodatkowych Êrodków z bud˝etu powiatu toruƒskiego mo˝liwe by∏o tak˝e przeprowadzenie

w 2007 roku niezb´dnych do osiàgni´cia wymaganego standardu us∏ug. W ramach prac dokonano przebudowy ∏azienek oraz drzwi wejÊciowych do pokoi mieszkaƒców oraz do ∏azienek. Zosta∏y wykonane równie˝ zalecenia Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej dot. stropu, dachu ∏àcznika, hydrantów przeciwpo˝arowych, drzwi przeciwpo˝arowych, a tak˝e zamontowano hydranty oraz odizolowano zbiornik paliwa od pieca, poprzez postawienie Êcianki dzia∏owej w kot∏owni. ¸àczna wartoÊç wykonanych zadaƒ to kwota ponad 71 tys. z∏. Wy˝ej wymieniony Dom jest, tym samym pierwszym w powiecie toruƒskim Domem Pomocy Spo∏ecznej spe∏niajàcym standardy Êwiadczonych us∏ug na rzecz mieszkaƒców Domu. Ma∏gorzata G∏owacka Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych

Wspó∏praca powiatu toruƒskiego z organizacjami pozarzàdowymi

sportowe i rekreacyjne dla uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak równie˝ zawody sportowe i rekreacyjne ogólnodost´pne dla mieszkaƒców powiatu (19 organizacji – 60 000 Powiat toruƒski od poczàtku swego istniez∏.). Festiwale piosenki, przeglàdy twórczonia znacznà uwag´ przywiàzuje do wspó∏Êci ludowej, warsztaty artystyczne – to zapracy z organizacjami pozarzàdowymi, stadania zrealizowane z zakrenowià one bowiem ogromny su kultury, sztuki, ochrony spo∏eczny potencja∏. Dzi´ki Prezes UKS Iskra odbierajàcy dotacj´ dla klubu dóbr kultury i tradycji. 12 temu, ˝e dzia∏ajà lokalnie organizacjom zajmujàcym i tworzone sà przez ludzi si´ tà tematykà przyznamajàcych wspólne zaintereno 28 000 z∏. ZaÊ w ramach sowania i cele majà wi´kszà zadaƒ z zakresu edukacji dynamik´ i potencjalnie ekologicznej zrealizowano wy˝szà skutecznoÊç dzia∏awarsztaty ekologiczno-przynia ni˝ administracja purodnicze, przyrodniczo-plabliczna. styczne, zorganizowano feAktywna wspó∏praca z orstiwale muzyczne, konkurganizacjami pozarzàdowysy plastyczne i recytatorskie o tematyce mi i innymi podmiotami prowadzàcymi ekologicznej (6 organizacji – 30 000 z∏). Podzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego stanowi wiat toruƒski dofinansowa∏ równie˝ 2 orgajednà z istotnych form realizacji zadaƒ w∏anizacje w kwocie 2 000 z∏ na zadania dotysnych powiatu toruƒskiego. Corocznie czàce szkolenia dzieci i m∏odzie˝y z zakreopracowywany Pogram wspó∏pracy okreÊla su niesienia pierwszej pomocy. obszary i formy wspó∏pracy Powiatu z ww. Otrzymanie dotacji to nie jedyna forma organizacjami, których realizacja zwiàzana pozyskania Êrodków finansowych na realib´dzie z wykorzystaniem Êrodków publiczzacj´ zadaƒ. Organizacje pozarzàdowe monych. gà wnioskowaç równie˝ do powiatu o ufunW 2007 roku z bud˝etu powiatu toruƒskiedowanie nagród bàdê sfinansowanie us∏ug go wydatkowano – w formie dotacji dla orna realizowane przez nie zadania. Wnioski ganizacji pozarzàdowych – kwot´ 120 tyÊ. te mo˝na sk∏adaç w ciàgu ca∏ego roku. z∏. dla 39 organizacji. Na ten cel w 2007 roku przeznaczono kwoW ramach zadaƒ z zakresu sportu na teret´ 47 tyÊ. z∏. nie powiatu zrealizowano szkolenia sportowe dla dzieci i m∏odzie˝y w ró˝nych dyscyJoanna Rybitwa plinach sportowych, zorganizowano zawody Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 8

10

PFRON Do najwa˝niejszych zadaƒ realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nale˝à zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz dotyczàce zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, które sà finansowane przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych. W gestii PCPR znajduje si´ równie˝ kierowanie osób ch´tnych do przebywania w Domach Opieki Spo∏ecznej, a tak˝e szeroko rozumiana opieka nad dzieçmi pochodzàcymi z rodzin nie realizujàcych podstawowych zadaƒ opiekuƒczo – wychowawczych. JeÊli chodzi o pierwszà grup´ zadaƒ to w ich sk∏ad wchodzi kierowanie osób niepe∏nosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, pomoc w likwidowaniu barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu si´, pomoc w zaopatrzeniu tych˝e osób w przedmioty ortopedyczne i sprz´t rehabilitacyjny, a tak˝e umo˝liwienie im uczestnictwa w sporcie, kulturze i rekreacji oraz turystyce. W ramach wymienionych

Opieka nad dzieçmi

zadaƒ PCPR realizowa∏ tak˝e program PFRON wyrównywania ró˝nic mi´dzy regionami w zakresie tworzenia i wyposa˝enia nowych stanowisk pracy dla osób niepe∏nosprawnych oraz likwidacji barier architektonicznych w placówkach s∏u˝by zdrowia. Ogó∏em zawarto 5 umów pomi´dzy PFRON a Powiatem, które umo˝liwi∏y wyposa˝enie 12 nowych miejsc pracy dla 13 osób w 4 jednostkach oraz 12 stanowisk w 3 jednostkach prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie powiatu toruƒskiego. W sumie z realizacji wymienionych wy˝ej zadaƒ skorzysta∏o 806 doros∏ych osób niepe∏nosprawnych, 479 dzieci oraz 16 podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç na rzecz osób niepe∏nosprawnych. Na wszystkie formy rehabilitacji wydatkowano kwot´ 851 627,06 z∏, w tym na rehabilitacj´ spo∏ecznà 848 018,84 z∏ i na rehabilitacj´ zawodowà 3 608,22 z∏. Ogólna kwota wydatków PFRON wraz ze wspomnianym wczeÊniej programem celowym wynios∏a 1 198 077,33 z∏.

Dariusz Meller Wicestarosta Toruƒski

rodzin zast´pczych. WÊród wymienionych rodzin zast´pczych funkcjonujàcych na terenie powiatu znajduje si´ jedna, która ma charakter pogotowia rodzinnego. Trafiajà do niej dzieci przed decyzjà o skierowaniu do rodziny zast´pczej. W ciàgu 2007 r. w wymienionej rodzinie przebywa∏o siedmioro dzieci. Na terenie powiatu dzia∏a tak˝e 5 zawodowych rodzin zast´pczych, które znajdujà si´ w gminach: Lubicz, Obrowo, Czernikowo, ZawieÊ Wielka oraz w mieÊcie Che∏m˝y.

Nadzorowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opieka nad dzieçmi realizowana jest w dwojakiej formie: poprzez umieszczanie ich w Placówce Opiekuƒczo – Wychowawczej w G∏uchowie (niebawem zostanie przeniesiona do Che∏m˝y) oraz poprzez umieszczanie w rodzinach zast´pczych. Trzeba podkreÊliç, ˝e ta druga forma wydaje si´ zdecydowanie lepsza, szczególnie bioràc pod uwag´ wszechstronny, praZ ka˝dym rokiem zwi´ksza si´ iloÊç wniowid∏owy rozwój tych jak˝e cz´sto bardzo sków rozpatrywanych przez PCPR. ZwiàzadoÊwiadczonych przez los m∏odych ludzi. ne jest to zarówno z zaanga˝owaniem saW powiecie toruƒskim zarejestrowanych mych pracowników PCPR w realizacji tych jest 111 rodzin zast´pczych, w których niezwykle wra˝liwych spo∏ecznie zadaƒ, przebywa 146 dzieci, w tym 14 rodzin niejak równie˝ ze wzrostem spokrewnionych, w których Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza w G∏uchowie ÊwiadomoÊci samych osób z kolei przebywa 15 dzieci. niepe∏nosprawnych, starajàW ciàgu ub. roku powsta∏o 20 nowych rodzin, w których cych si´ pokonywaç bariery opiek´ znalaz∏o 23 dzieci. uniemo˝liwiajàce im aktywW tym samym czasie z ró˝ne uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym. nych powodów (powrót dziecka do rodziny biologicznej, usamodzielnienie si´ wychoDariusz Meller wanków, itp.) rozwiàzano 16 Wicestarosta Toruƒski

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:58

Page 9

11 Budownictwo mieszkaniowe na terenie powiatu Od roku 2004 na terenie powiatu toruƒskiego, tak jak na terenie ca∏ego kraju, ma miejsce sta∏y wzrost budownictwa, majàcy swoje odzwierciedlenie w liczbie obs∏ugiwanych osób i wydawanych przez Starostwo pozwoleƒ na realizacj´ inwestycji zwiàzanych z budownictwem mieszkalnym, budownictwem niemieszkalnym oraz budowà obiektów in˝ynieryjnych. Rok 2007 by∏ rekordowy pod wzgl´dem liczby spraw architektoniczno -budowlanych, rozpatrywanych przez Wydzia∏ Architektury i Budownictwa realizujàcy w imieniu Starosty Toruƒskiego zadania z zakresu administracji architektoniczno -budowlanej, w którym pod kierunkiem Naczelnika in˝. Stefana Fojucika pracowa∏o pi´cioro inspektorów. Do Wydzia∏u wp∏yn´∏o 5946 wniosków zwiàzanych ze sprawami budownictwa, architektury i zagospodarowania przestrzennego. Daje to Êrednià na poziomie 24 wniosków dziennie. Ka˝dy z tych wniosków wymaga∏ niezw∏ocznego i dog∏´bnego rozpatrzenia oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, przepisy o ochronie Êrodowiska oraz przepisy szczegó∏owe. Prawie po∏owa z wydanych decyzji dotyczy∏a udzielenia pozwolenia na budow´ budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Powiat toruƒski obejmuje swoim obszarem gminy wokó∏ du˝ego oÊrodka miejskiego jakim jest Toruƒ, jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Ni˝sze ni˝ w mieÊcie ceny dzia∏ek, niewielkie odleg∏oÊci od centrum miasta, poprawiajàcy si´ stan dróg oraz infrastruktury, powodujà ˝e coraz wi´cej osób decyduje si´ na budow´ domu na terenie powiatu. Procesy te widaç wyraênie w miejscowoÊciach takich jak: Rozgarty, Czarnowo, Z∏otoria, Krobia, Lubicz, ¸ubianka i in-

Budownictwo przemys∏owe na terenie powiatu Du˝à grupà pozwoleƒ wydawanych przez Starostwo sà pozwolenia na budow´ budynków przemys∏owych, magazynowych oraz obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. G∏ównym obszarem inwestycyjnym powiatu toruƒskiego jest gmina ¸ysomice, z po-

nych, przybierajàc charakter osiedli miejskich. W najbli˝szych latach trend ten b´dzie przybiera∏ na sile, co b´dzie mia∏o swoje odzwierciedlenie w dalszym wzroÊcie liczby wydawanych przez Starost´ pozwoleƒ na budow´. Na terenie powiatu w roku 2007 wydano pozwolenia na budow´ 1042 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o Êredniej powierzchni u˝ytkowej 135 m 2 . Wi´kszoÊç pozwoleƒ wydano dla osób indywidualnych, jednak˝e widoczny jest wzrost w liczbie pozwoleƒ wydawanych dla deweloperów, budujàcych na sprzeda˝ lub pod wynajem pojedyncze mieszkania lub jak toruƒska firma Marud – ca∏e osiedla sk∏adajàce si´ z ponad 90 budynków. Jednak˝e zgoda na realizacj´ ró˝nego rodzaju inwestycji udzielana jest nie tylko w drodze pozwoleƒ na budow´. Wydzia∏ Architektury wyda∏ ponad 1500 zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych przyj´cie zamiaru budowy obiektów, na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow´. Formà tà obj´ta jest budowa budynków gospodarczych, przy∏àczy elektroenergetycznych, wodociàgowych, kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych, ogrodzeƒ od strony drogi publicznej, oczek wodnych, remontów istniejàcych obiektów budowlanych i urzàdzeƒ budowlanych oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni Êcieków. Wzrost liczby zg∏oszeƒ przydomowych oczyszczalni Êcieków oraz wniosków na wydanie pozwolenia na roboty budowlane zwiàzane z demonta˝em pokryç dachowych zawierajàcych azbest (tzw. eternit) wià˝e si´ z faktem dofinansowania tych robót przez Starostwo Toruƒskie ze Êrodków Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Krzysztof Melkowski Wydzia∏ Architektury i Budownictwa

wodu lokalizacji na jej terenie obszaru inwestycyjnego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na 177,61 ha powstaje Crystal Park – kompleks fabryk elektroniki, w którym powstajà nowoczesne modu∏y ciek∏okrystaliczne do ekranów LCD. W roku 2006, oprócz pozwoleƒ na budow´ dla infrastruktury strefy takiej jak drogi, linie energetyczne, gazowe, telekomunika-

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:59

Page 10

12 cyjne i wodno-kanalizacyjne, wydano pozwolenia dla pierwszych firm – Sharp Manufacturing Poland, Orion Electric Poland, Poland Tokai Okaya Manufacturing oraz Shimizu Corporation. Rok 2007 przyniós∏ dalszy rozwój Strefy – istniejàce zak∏ady zacz´∏y si´ rozbudowywaç, jak równie˝ do∏àczyli do nich kolejni kooperanci budujàc nowe zak∏ady. Pozwolenia na budow´ udzielono firmom takim jak: Sumika Electornic Materials Poland, Sohbi Draft Poland, Eurinpro, Tensho Corporation Poland, U-Tec Poland, Kimoto Poland. ¸àczna powierzchnia u˝ytkowa obiektów zlokalizowanych na terenie strefy przekroczy∏a 168 tysi´cy metrów kwadratowych – jest to powierzchnia odpowiadajàca powierzchni 26 pe∏nowymiarowych boisk pi∏karskich! O tempie prac prowadzonych na terenie Crystal Parku Êwiadczy fakt, ˝e wi´kszoÊç z obiektów na które wydano pozwolenia, zosta∏a ju˝ oddana do u˝ytkowania i jest w nich prowadzona produkcja. Jednak˝e rozwój gospodarczy widaç nie tylko na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W roku 2007 wydano równie˝ kilkadziesiàt pozwoleƒ na budow´ obiektów produkcyjnych, us∏ugowych i handlowych dla inwestorów indywidualnych na terenie pozosta∏ych gmin wchodzàcych w sk∏ad naszego powiatu.

Widoczny w liczbie wydanych pozwoleƒ jest tak˝e rozwój infrastruktury takiej jak sieci energetyczne, wodociàgowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe. Inwestycje te sprawiajà, ˝e powstaje coraz wi´cej terenów, na których mo˝liwe b´dzie tworzenie kolejnych inwestycji oraz dalszy rozwój budownictwa mieszkalnego. Inwestycje widaç równie˝ na terenach rolniczych. Choç ze wzgl´du na dofinansowywanie inwestycji rolniczych z funduszy europejskich, za poÊrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najwi´kszy boom na pozwolenia przypad∏ na lata 2005 – 2006, w ubieg∏ym roku wydano 180 pozwoleƒ na inwestycje zwiàzane z produkcjà rolnà, takie jak budynki inwentarskie, sk∏adowe, gara˝owo-gospodarcze oraz zbiorniki na gnojówke i p∏yty obornikowe. O potencjale inwestycyjnym powiatu najlepiej Êwiadczy fakt, i˝ wed∏ug danych Urz´du Wojewódzkiego liczba wydanych pozwoleƒ na budow´ plasuje Powiat Toruƒski w czo∏ówce starostw i miast wchodzàcych w sk∏ad województwa kujawsko-pomorskiego wydajàcych pozwolenia na budow´. Krzysztof Melkowski Wydzia∏ Architektury i Budownictwa

Drogi powiatowe W roku 2007 zakoƒczono pr zebudow´ drogi powiatowej nr 2016 ¸ubianka ÷ Koƒczewice. Roboty wykonywane by∏y na odcinku 1,175 km gdzie pr zebudowa obejmowa∏a m.in. poszerzenie jezdni do 5,5 m, wykonanie nawier zchni, odtwor zenie rowów, pr zebudow´ zjazdów, u m o c n i e n i e p o b o c z y, o r a z p a r k i n g z chodnikiem w m. Biskupice. W wyniku prowadzonej od roku 2000 modernizacji d r o g a p o s i a d a j e z d n i ´ o s z e r o ko Êci 5,5÷6,0 m na ca∏ej d∏ugoÊci tj na odcinku 7,175 km. ¸àczna wartoÊç wykonanych robót w 2007 roku wynios∏a 900 tys. z∏ z czego po∏owa by∏a dofinansowana z Êrodków pr zyznanych pr zez Ministerstwo Infrastruktur y – Departament Dróg Publicznych, gmina ¸ubianka par-

www.powiattorunski.pl

Zamek Bierzg∏owski - Bierzg∏owo

tycypowa∏a w kosztach tego pr zedsi´wzi´cia w wysokoÊci 27 825 tys. z∏. Kontynuowana by∏a tak˝e pr zebudowa drogi powiatowej nr 2021 Âwierczynki ÷ Ostaszewo na d∏ugoÊci 0,6 km. Roboty obejmowa∏y poszerzenie jezdni do 6,0 m, wykonanie poboczy oraz odtwor zenie rowów. W rezultacie prowa-


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:59

Page 11

13

Kowróz - Ostaszewo

dzonej od roku 2001 pr zebudowy droga posiada nawier zchni´ o szer. 6,0m na odcinku 2,7 km. ¸àczna wartoÊç wykonanych robót 515,6 z∏ czego niemal 60% robót to Êrodki UE. Obie inwestycje wykonywane by∏y pr zez Pr zedsi´biorstwo Robót Drogowych S.A . w Toruniu.

Chodniki przy drogach powiatowych W roku 2007 wzorem lat ubieg∏ych kontynuowany by∏ program budowy chodników wzd∏u˝ dróg powiatowych. Programem obj´to odcinki, na których wyst´puje du˝y ruch pieszy, a w szczególnoÊci ruch dzieci podà˝ajàcych do szko∏y. W celu usprawnienia organizacji przedsi´wzi´cia, Powiatowy Zarzàd Dróg partycypowa∏ w kosztach zakupu prefabrykatów betonowych (kostka betonowa, kraw´˝niki oraz obrze˝a betonowe) na ∏àcznà wartoÊç 300 tys. z∏., oraz organizowa∏ przetarg na ich dostaw´. Pozosta∏e koszty takie jak opracowanie dokumentacji, materia∏y pozosta∏e (cement, beton, piasek) oraz inne koszty z tym zwiàzane pokrywane by∏y przez zainteresowane gminy. Dzi´ki takim wspólnym dzia∏aniom Gmin oraz Powiatowego Zarzàdu Dróg wybudowano chodniki w m. Bielczyny, Lubicz, Czernikowo, Browina, Zamek Bierzg∏owski, Górsk, M∏yniec II, Turzno i Brzezinko. Przy okazji budowy chodnika w m. Czernikowo powsta∏a równie˝ Êcie˝ka rowerowa. Ogó∏em w roku 2007 wybudowano 4 157 m

W roku 2007 wykonywana by∏a tak˝e odnowa nawier zchni popr zez powier zchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 2032 Bier zg∏owo ÷ Zamek Bier zg∏owski na ca∏ej d∏ugoÊci tj 3,005km. Roboty w y ko n y w a n e b y ∏ y s p e c j a l i s t y c z n y m spr z´tem pr zez firm´ BITUPOL z Warszawy. Pr zy okazji robót zwiàzanych z budowà kanalizacji wspólnie z gminà Czernikowo zosta∏o zmodernizowane skr zy˝owanie w m. Czernikowo w celu podwy˝szenia bezpieczeƒstwa ruchu, jak równie˝ polepszenia sprawnoÊci ruchowej, oraz dostosowania do potr zeb ruchu pieszego.

in˝. Henryk Dygasiewicz Dyrektor Powiatowego Zarzàdu Dróg

chodników poprawiajàc przede wszystkim bezpieczeƒstwo pieszych jak równie˝ komfort u˝ytkowania.

in˝. Henryk Dygasiewicz Dyrektor Powiatowego Zarzàdu Dróg

Turzno

Zamek Bierzg∏owski

www.powiattorunski.pl


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:59

Page 12

14

Praca Rady Powiatu i komisji powiatowych w 2007 r. Rad´ Powiatu trzeciej kadencji tworzy 21 radnych, w tym 10 z poprzedniej kadencji. W 2007 roku Rada obradowa∏a 8 razy podejmujàc 57 uchwa∏. Radni, w ramach pracy siedmiu sta∏ych komisji spotkali si´ ∏àcznie na 54 posiedzeniach. Do zadaƒ na∏o˝onych na wszystkie Komisje nale˝y przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa∏ Rady Powiatu. W maju 2007 roku utworzono Powiatowy Fundusz Stypendialny, powsta∏ równie˝ regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych, mieszkajàcych na terenie powiatu toruƒskiego. O dofinansowanie mogà ubiegaç si´ uczniowie ze Êrednià ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrà ocenà z zachowania. O zagro˝eniach wynikajàcych z faktu u˝ywania ∏odzi motorowych i skuterów rozmawiano podczas IX sesji. W zwiàzku z licznymi wnioskami zosta∏ wprowadzony zakaz u˝ywania silnikowych jednostek p∏ywajàcych na jeziorach powiatu toruƒskiego. W trosce o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców naszego powiatu powsta∏ „Powiatowy Program Zapobiegania Przest´pczoÊci oraz Ochrony Bezpieczeƒstwa Obywateli i Porzàdku Publicznego”. G∏ównym celem programu jest poprawa stanu bezpieczeƒstwa miasta i powiatu poprzez ograniczenie przest´pczoÊci, zwi´kszenie poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców, podniesienie ich ÊwiadomoÊci prawnej oraz zwi´kszenie presti˝u instytucji dzia∏ajàcych na rzecz bezpieczeƒstwa. Pod koniec grudnia powsta∏y nowe zasady gospodarowania Êrodkami powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ârodki te przeznaczone sà na wspomaganie budowy, modernizacji i likwidacji wysypisk odpadów komunalnych, segregacji i unieszkodliwienia odpadów, budowy i modernizacji oczyszczalni Êcieków. Dotacje przeznaczone b´dà równie˝ na edukacj´ ekologicznà, m.in. dofinansowanie szkoleƒ, publikacji i konkursów ekologicznych popularyzujàcych zasady ochrony Êrodowiska, dofinansowanie budowy Êcie˝ek rowerowych oraz ochron´

www.powiattorunski.pl

powierzchni ziemi i powietrza. Powsta∏y programy naprawcze dla Placówki Opiekuƒczo-Wychowawczej w G∏uchowie oraz DPSów Powiatu Toruƒskiego. W grudniu uchwalono Program Wspó∏pracy Powiatu Toruƒskiego z organizacjami pozarzàdowymi i innymi podmiotami. 24 maja 2007 roku podczas VI Sesji Rady Powiatu wys∏uchano informacji na temat rynku pracy, dzia∏ania PFRON-u oraz ochrony zdrowia mieszkaƒców powiatu toruƒskiego. Ostatnia sesja Rady

W listopadzie 2007r. odby∏o si´ pierwsze wspólne spotkanie Rady Miasta Torunia i Powiatu Toruƒskiego, którego celem by∏o zapoznanie si´ z kierunkami rozwoju powiatu i jego roli w kontekÊcie powstajàcej aglomeracji. Podpisanie wspólnej deklaracji wspó∏pracy by∏o pierwszym krokiem, który wp∏ynie na zacieÊnienie wspó∏pracy miedzy samorzàdami w ramach aglomeracji bydgosko – toruƒskiej. Jednà z pierwszych decyzji Urz´du Marsza∏kowskiego by∏o wprowadzenie biletu aglomeracyjnego, dzi´ki któremu umo˝liwione zosta∏y przejazdy w atrakcyjnej cenie linià kolejowà pomi´dzy Toruniem, a Bydgoszczà oraz komunikacjà miejskà w tych miastach.

Agnieszka Lipiƒska Biuro Rady


Powiat_Torunski07(22)A:miesi´cznik Starostwo Powiatowe

29-04-08

13:59

Page 13

15

Powiat toruƒski zacieÊnia wi´zy z miastem Toruniem W dobie mobilnoÊci naszego spo∏eczeƒstwa wydzielone granice administracyjne najcz´Êciej funkcjonujà ju˝ jedynie na papierze. Coraz wi´cej mieszkaƒców miasta Torunia decyduje si´ osiedliç bàdê pracowaç na terenie powiatu, cz´sto równie˝ mieszkaƒcy powiatu przyje˝d˝ajà do Grodu Kopernika. Coraz silniejsze wi´zy ∏àczàce obie jednostki samorzàdowe czynià nieodzownym nawiàzanie opartej na zasadach partnerstwa, bardziej formalnej wspó∏pracy. Wprawdzie ju˝ dziÊ gminy powiatu toruƒskiego ∏àczà liczne porozumienia i umowy dotyczàce wielu dziedzin ˝ycia mieszkaƒców, jak komunikacja czy infrastruktura komunalna, brakowa∏o jednak dotychczas jednego ca∏oÊciowego porozumienia odnoÊnie woli wspó∏pracy na wielu obszarach. Dlatego przedstawiciele powiatu, Starosta Toruƒski – Miros∏aw Graczyk i Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego – Andrzej Siemianowski, do∏o˝yli wszelkich staraƒ aby doprowadziç do podpisania porozumienia o wzajemnej wspó∏pracy. Aktu tego dokonano na, jak okreÊli∏a to prasa historycznym – bo dopiero pierwszym, wspólnym posiedzeniu obu Rad – 29 listopada 2007 roku. Na spotkanie w Dworze Artusa przyby∏o wiele osób, które ˝ywo zaanga˝owa∏y si´ w merytorycznà dyskusj´ na ten temat. Starano si´ okreÊliç walory, zarówno miasta

jak i powiatu, z których ju˝ dziÊ korzystajà mieszkaƒcy oraz wyznaczyç kierunki na których mo˝na by by∏o poszerzyç kràg wzajemnej wspó∏pracy. Uwadze zgromadzonych nie usz∏a, modna dziÊ wÊród Polaków tendencja migracji z terenów miejskich. Coraz wi´cej mieszkaƒców szuka azylu od cywilizacyjnego zgie∏ku, wyprowadzajàc si´ na obrze˝a aglomeracji miejskich bàdê organizujàc weekendowe wypady na ∏ono natury. Tereny powiatu toruƒskiego doskonale si´ do tego nadajà ze wzgl´du na malownicze po∏o˝enie i walory przyrodniczo-krajobrazowe. Jednak okalajàce Toruƒ pierÊcieniem gminy to nie tylko zaplecze turystyczno-rekreacyjne dla jego mieszkaƒców, lecz tak˝e doskona∏e miejsce na lokalizacj´ nowych zak∏adów produkcyjnych, osiedli mieszkaniowych i centrów rozrywki, na które powoli w Toruniu zaczyna brakowaç przestrzeni. Miejmy nadziej´, ˝e postulaty zawarte w podpisanej deklaracji zostanà przekute na czyny i Toruƒ wraz z powiatem toruƒskim b´dà wspó∏pracowaç na rzecz poprawy jakoÊci Êwiadczonych wzajemnie us∏ug, a korzyÊcià wyp∏ywajàcà ze wspólnego dzia∏ania b´dzie umocnienie pozycji tego terenu, jako przyjaznego dla mieszkaƒców, turystów i inwestorów.

Malwina Rouba Naczelnik Wydzia∏u Rozwoju i Projektów Europejskich

Na zdj´ciu od lewej: Micha∏ Zaleski Prezydent Miasta Torunia , Andrzej Siemianowski Przewodniczàcy Rady Powiatu Toruƒskiego , Waldemar Przybyszewski Przewodniczàcy Rady Miasta Torunia oraz Miros∏aw Graczyk Starosta Toruƒski

www.powiattorunski.pl


Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w...