Page 1


2 STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruƒ telefony do poszczególnych wydzia∏ów: kancelaria: 056 662 88 88, starostwo@powiattorunski.pl Sekretariat, Starosta, Wicestarosta – tel. 056 662 88 00, starostwo@powiattorunski.pl, m.graczyk@powiattorunski.pl, d.meller@powiattorunski.pl Sekretarz Powiatu – tel. 056 662 88 04, sekretarz@powiattorunski.pl Skarbnik Powiatu – tel. 056 662 88 05, skarbnik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich – tel. 056 662 88 51, 056 662 88 53, promocja@powiattorunski.pl integracja@powiattorunski.pl, fundusze@powiattorunski.pl Powiatowy Rzecznik Konsumenta – 056 662 88 11, Kadry – tel. 056 662 88 26 Biuro Rady – tel. 056 662 88 21, 22 biurorady@powiattorunski.pl Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich – tel. 056 662 88 13, 056 662 88 06, org@powiattorunski.pl Wydzia∏ Finansowy – tel. 056 662 88 32 - 35, finanse@powiattorunski.pl Wydzia∏ Edukacji i Spraw Spo∏ecznych – tel. 056 662 88 40 - 44, edukacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami – tel. 056 662 88 80, fax 056 662 88 82 geodezja@powiattorunski.pl, mienie@powiattorunski.pl podgik@powiattorunski.pl Wydzia∏ Ârodowiska – tel. 056 662 88 56 - 60, srodowisko@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Prawo Jazdy – ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, tel. 056 660 83 00 wewn. 241, 242 komunikacja@powiattorunski.pl Wydzia∏ Komunikacji - Rejestracja Pojazdów – ul. Szosa Che∏miƒska 30/32, tel. 056 660 83 00 wewn. 258, 259 Wydzia∏ Architektury i Budownictwa – Toruƒ, ul. Dekerta 24 – tel./fax 056 661 17 05 architektura@powiattorunski.pl

W numerze: Likwidacja Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej 3 Jest szansa na nowe boiska 3 „Bia∏e wakacje” w Zespole Szkó∏ Specjalnych w Che∏m˝y 4 Akcja Klucz do mojego miasta prace nad projektem trwajà 4 100 dni do matury – „Poloneza czas zaczàç…” 5 Drudzy w województwie! 5 Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju powiatu toruƒskiego” 6 Nowe inwestycje - znaczàce zmiany! 8 PCPR pomaga uwierzyç w siebie 9 Wielka Orkiestra znów zagra∏a w powiecie toruƒskim 10 System Zarzàdzania JakoÊcià w Starostwie Powiatowym w Toruniu 12 Niebieskim szlakiem przez jeziora 13 „Wyró˝nienie Starosty Toruƒskiego za osiàgni´cia sportowe” 15 Oldboye na boisku – II Halowe Mistrzostwa Che∏m˝y w Pi∏ce No˝nej Oldboyów. 15

Nasza ok∏adka:

Miesi´cznik Samorzàdowy „Powiat Toruƒski” nak∏ad: 2000 egz. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruƒ tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89 e-mail: rzecznik@powiattorunski.pl Prosimy o przesy∏anie swoich uwag i propozycji na powy˝szy adres. Redakcja w sk∏adzie: Agnieszka Niwiƒska (redakcja numeru), Malwina Rouba, Teresa Drà˝kowska, Irena Szewczuk, Andrzej Horniak, Artur Stankiewicz. Zdj´cia sà w∏asnoÊcià Starostwa Powiatowego w Toruniu Projekt graficzny i sk∏ad: Studio Trzy Kwadrat s.c. tel. 056 66 05 300, 601 67 33 11, biuro@studio3kwadrat.pl Druk: Artis Poligrafia

www.powiattorunski.pl

Ok∏adka przód: fot. A. Niwiƒska, Ok∏adka ty∏: 1-Projekt - Nauczyciel uczàcy si´, 2-Projekt - Czego JaÊ si´ nie nauczy..., 3-Projekt - Lepsza szko∏a, lepszy zawód, 4-Projekt - Szkolenia ECDL dla uczniów techników i ZSZ, 5-Remonty i modernizacje dróg dofinansowane w ramach NPPDL, 6-ZS CKU w Gronowie, 7-Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza w Che∏m˝y, 8-Modernizacja Szpitala Powiatowego w Che∏m˝y, 9-DPS w Wielkiej Nieszawce, 10-DPS Browina bud. nr 1 po remoncie, 11-Remonty i modernizacje dróg dofinansowane w ramach RPO, 12-Zespó∏ Szkó∏ w Che∏m˝y-Pion sanitarny


3

AktualnoÊci Likwidacja Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej Starostwo Powiatowe w Toruniu uprzejmie informuje, ˝e zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony Êrodowiska oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) z dniem 01 stycznia 2010 r. zosta∏ zlikwidowany Powiatowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, i˝ od dnia 01 stycznia 2010 r. przesta∏a obowiàzywaç Uchwa∏a Nr XI/73/07 Rady Powiatu Toruƒskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania Êrodkami Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i nie ma mo˝liwoÊci ubiegania si´ o dofinansowanie zadaƒ ze Êrodków Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej na dotychczasowych zasadach. Ârodki pochodzàce z op∏at i kar za zanieczyszczenia Êrodowiska oraz innych op∏at

dot. ochrony Êrodowiska zgodnie z w/w ustawà stajà si´ dochodami bud˝etu powiatu. Z tej puli b´dà realizowane zadania z zakresu ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej o zasi´gu ponadgminnym wymienione w art. 400a ustawy Prawo Ochrony Ârodowiska. Osoby fizyczne, które do tej pory korzysta∏y z dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska b´dà mia∏y mo˝liwoÊç otrzymania na inwestycje proekologiczne kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Ârodowiska. Odsetki od tych kredytów dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Firmy oraz jednostki samorzàdu terytorialnego mogà zwracaç si´ o wsparcie inwestycji proekologicznych do WFOÂiGW.

Jest szansa na nowe boiska Rada Powiatu Toruƒskiego zdecydowa∏a o podpisaniu z Miastem Che∏m˝a porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu „Zagospodarowanie terenów sportowych szkó∏ podstawowych oraz Gimnazjum w Che∏m˝y wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”.

Realizacja zadania jest uzale˝niona od pozyskania przez Miasto Che∏m˝a Êrodków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 3, dzia∏anie 3.1 – rozwój infrastruktury edukacyjnej. JeÊli projekt uzyska akceptacj´ i otrzyma dofinansowanie, zadanie b´dzie realizowane w latach 2010-2012. Koordynatorem projektu jest Miasto Che∏m˝a, na którym spoczywaç b´dzie obowiàzek realizacji i rozliczenia projektu, w ramach którego przy Gimnazjum nr 1, SP nr 3, SP nr 2 i SP nr 5 oraz Zespole Szkó∏ Specjalnych w Che∏m˝y powstanà nowe obiekty sportowe. W wyniku podpisanego porozumienia Miasto Che∏m˝a zobowiàza∏o si´ do opracowania: projektu budowlanego, studium wykonalnoÊci, przedmiaru robót oraz do przygotowania i z∏o˝enia w Urz´dzie Marsza∏kowskim wniosku aplikacyjnego, a tak˝e sporzàdzenia dokumentacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy. Miasto wyda na to 50 667 z∏, a powiat toruƒski – jako partner projektu - do∏o˝y kwot´ 4 110 z∏. Powiat sfinansuje tak˝e realizacj´ inwestycji na terenie Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych. W ramach projektu na terenie Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych w Che∏m˝y, w miejscu trawnika i niewyko-

Warto wiedzieç: Na inwestycj´ na terenie ZSS w Che∏m˝y powiat toruƒski przeznaczy nast´pujàce kwoty: projekt budowlany – 3 651 z∏ (w tym 1 278 udzia∏ w∏asny, 2 373 z∏ Êrodki z RPO) studium wykonalnoÊci - 458 z∏ (w tym 160 z∏ udzia∏ w∏asny, 298 z∏ Êrodki z RPO) realizacja inwestycji - kwota wg kosztorysu inwestorskiego 169 029 z∏ w tym wk∏ad w∏asny powiatu wyniesie 59 160 z∏, a Êrodki pozyskane z RPO 109 868 z∏ (ostateczna cena b´dzie znana po roztrzygni´ciu przetargu)

rzystanego obecnie placu przy szkole powstanie boisko do koszykówki z bezpiecznà nawierzchnià poliuretanowà. Dooko∏a u∏o˝one zostanà chodniki z kostki betonowej. Teren zostanie ogrodzony 4-metrowym p∏otem, a za koszami zamontowane zostanà 6-metrowe pi∏kochwyty. Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

www.powiattorunski.pl


4

„Bia∏e wakacje” w Zespole Szkó∏ Specjalnych w Che∏m˝y W Zespole Szkó∏ Specjalnych w Che∏m˝y w okresie ferii zimowych odbywa∏y si´ zaj´cia pod has∏em „Âwietlica – drzwi otwarte”. W zaj´ciach wzi´∏o udzia∏ 50 uczniów, którzy przez kilka godzin dziennie brali udzia∏ we wspólnych grach i zabawach, mieli mo˝liwoÊç wyjÊcia na basen, wzi´cia udzia∏u w konkursie pt. „Przemocy – NIE” oraz wyjazdu do toruƒskiego kina. Poza pomys∏ami na sp´dzenie wolnego czasu, dzieciom i m∏odzie˝y sp´dzajàcej ferie w szkole zapewniono smaczne Êniadania i obiady. Zimowe pó∏kolonie organizowane przez ZSS wzbogacone by∏y o spotkania z ciekawymi ludêmi. Jednym z nich by∏ pan Marian Walecki, cz∏onek Miejskiej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholo-

wych w Che∏m˝y, który mówi∏ o rodzajach przemocy i zachowaniu si´ w jej obliczu. Pan Marian przypomnia∏ uczestnikom spotkania, ˝e wiele zale˝y od naszej aktywnej postawy - nie nale˝y przymykaç oczu i przechodziç oboj´tnie, gdy komuÊ dzieje si´ krzywda. M∏odzie˝ otrzyma∏a ulotki z adresami i numerami telefonów pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie. Marek Wierzbowski Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych w Che∏m˝y

Akcja „Klucz do mojego miasta“ prace nad projektem trwajà Pod koniec stycznia przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej: Prezes p. Jerzy Okoƒski, Cz∏onek Zarzàdu oraz pomys∏odawca projektu p. Malwina Rouba i Kierownik Biura LOT p. Emilia Depczyƒska spotkali si´ z Dyrektorem Toruƒskiego Centrum Miasta p. Andrzejem Szmakiem i p. Majà Nakonowskà, zajmujàcà si´ wdra˝aniem strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia w celu ustalenia mo˝liwych lokalizacji dla makiety dotykowej, która odlana zostanie z kluczy ofiarowanych przez mieszkaƒców Torunia i naszego powiatu podczas listopadowej zbiórki w ramach Akcji „Klucz do mojego miasta”.

100 dni do matury - „Poloneza czas zaczàç ...“ Jak co roku na prze∏omie stycznia i lutego, MaturzyÊci szykujà si´ na swój pierwszy prawdziwy bal, na sto dni przed egzaminem dojrza∏oÊci.

29 stycznia 2010 roku, w klubie Central Park, w Toruniu, odby∏a si´ Studniówka Zespo∏u Szkó∏ CKU w Gronowie. UroczystoÊç rozpocz´to odczytaniem Listu, skierowanego do Maturzystów 2010 przez Starost´ Toruƒskiego Miros∏awa Graczyka oraz Wicestarost´ Toruƒskiego Dariusza Mellera. Pan Dyrektor Zbigniew Piotrowski ˝yczy∏ uczniom dobrej zabawy i wzniós∏ toast szampanem na czeÊç Maturzystów.

Poloneza czas zaczàç - Studniówka ZS CKU w Gronowie

www.powiattorunski.pl

Dyrekcja oraz wychowawcy klas maturalnych otrzymali pi´kne kwiaty, jako wyraz wdzi´cznoÊci za trud, jaki w∏o˝yli w przygotowanie uczniów do matury. Tradycyjnego poloneza w pierwszych parach poprowadzili Pan Dyrektor i Pani Wicedyrektor w towarzystwie pary tanecznej z Zespo∏u PieÊni i Taƒca Toruniacy. Wspania∏a zabawa w rytmach skocznej muzyki przeplata∏a si´ z wieloma atrakcjami przewidzianymi na ten wieczór. WÊród nich znalaz∏y si´ m.in. wyst´p przygotowany przez klasy IV tm i IV te pod okiem wychowawczyni oraz konkurs taneczny. Faworytami i ulubieƒcami publicznoÊci okazali si´ dwaj panowie z klasy IV tm: Karol Józefkowicz i Mateusz Jakubowski i to w∏aÊnie oni zasiedli na tronie dla króla i królowej balu. Niespodziankà przygotowanà przez Central Park, by∏o losowanie dwóch zaproszeƒ na weekend do Hotelu Go∏´biewski w Miko∏ajkach. Wielkà, a zarazem wybuchowà atrakcjà tej nocy by∏ pokaz sztucznych ogni o pó∏nocy. Po tych niezapomnianych emocjach Pan Dyrektor uroczyÊcie odkroi∏ pierwszy kawa∏ek wielkiego tortu studniówkowego z logiem Szko∏y. Uczniowie, Dyrekcja,


5 wychowawcy i ca∏e grono pedagogiczne bawi∏o si´ szampaƒsko do bia∏ego rana. To jedyna noc, podczas której uczniowie mogli zapomnieç, ˝e ju˝ za 100 dni czeka ich jeden z wa˝niejszych egzaminów w ˝yciu – matura.

Bal studniówkowy Maturzystów Zespo∏u Szkó∏ w Che∏m˝y odby∏ si´ 30 stycznia 2010 r. 82 uczniów Liceum Ogólnokszta∏càcego i Technikum wraz z zaproszonymi goÊçmi bawi∏o si´ w Hotelu "Rubbens" w ¸ysomicach. Przy wspaniale grajàcym zespole zabawa - pe∏na dodatkowych atrakcji - trwa∏a ca∏à noc. Studniówka ta pozostanie na jeszcze bardzo d∏ugo w pami´ci maturzystów, jako jedno z najpi´kniejszych i najprzyjemniejszych wspomnieƒ... „Bo coÊ w szaleƒstwach jest m∏odoÊci, wÊród lotu wichru, skrzyde∏ szumu, co jest màdrzejsze od màdroÊci i rozumniejsze od rozumu...” L. Staff

MaturzyÊci ZS w Che∏m˝y

Janina Nowacka – Dyrektor ZS w Che∏m˝y Karolina Bagniewska – ZS CKU w Gronowie

Drudzy w województwie! Mi∏o nam poinformowaç, ˝e powiat toruƒski zajà∏ drugie miejsce w Rankingu Powiatów w województwie kujawsko-pomorskim! WÊród 19 powiatów wyprzedzi∏ nas jedynie powiat ˝niƒski. W Ogólnopolskim Rankingu Zwiàzku Powiatów Polskich zaj´liÊmy bardzo wysokie 37. miejsce wÊród 314 powiatów ziemskich. Od 2006 roku powiat toruƒski przesunà∏ si´ ze 172. miejsca w kraju z iloÊcià 430 punktów na 37. w roku 2009 z 6 722 punktami. Mamy nadziej´, ˝e ta zmiana nie jest tylko symbolicznym przesuni´ciem w rankingu, ale odzwierciedla autentycznà popraw´ jakoÊci obs∏ugi interesantów przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, odczuwalnà przez mieszkaƒców powiatu toruƒskiego. Ranking ZPP to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorzàdów zarzàdzany na bie˝àco przez ekspertów w trybie on-line. Samorzàdy sà oceniane wed∏ug kilkudziesi´ciu kryteriów zgrupowanych w oÊmiu kategoriach: - dzia∏ania proinwestycyjne i prorozwojowe - rozwiàzania poprawiajàce jakoÊç obs∏ugi interesantów oraz funkcjonowania jednostki samorzàdu terytorialnego - rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego - rozwój spo∏eczeƒstwa obywatelskiego - umacnianie systemów zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji - promocja rozwiàzaƒ ekoenergetycznych - proekologicznych i prozdrowotnych - wspó∏praca krajowa i mi´dzynarodowa - dzia∏ania promocyjne. KolejnoÊç w Rankingu uzale˝niona jest od zg∏aszanych przez ca∏y rok osiàgni´ç i wyników w w/w obszarach dzia∏alnoÊci i na bie˝àco zrealizowanych projektów. Pod koniec ka˝dego roku nast´puje podsumowanie.

Szczególnie du˝o punktów powiat toruƒski uzyska∏ za pozyskanie i wykorzystanie Êrodków finansowych z funduszy zewn´trznych. Przy bardzo wysokim poziomie inwestycji w kwocie 6 882 731 z∏ da∏o to naszemu powiatowi 3 500 pkt. Jednak z poczàtkiem roku 2010 konto w tej kategorii ulega wyzerowaniu i punktów b´dzie przybywaç w miar´ pozyskiwania kolejnych funduszy w bie˝àcym roku. Doceniono tak˝e nasze projekty partnerskie – ranking premiuje wspó∏prac´ mi´dzy samorzàdami przyznajàc 15 pkt. za ka˝dego partnera przy wspólnych przedsi´wzi´ciach. Warto wiedzieç, ˝e równie˝ Paƒstwo mo˝ecie wnieÊç swój wk∏ad w miejsce zajmowane przez nasz powiat, zg∏aszajàc zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych êróde∏ energii, np. s∏onecznej, geotermalnej, wodnej, ale tak˝e energii wiatru, otoczenia i biomasy. Wystarczy przekazaç informacje o nich do Wydzia∏u Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu pocztà, telefonicznie pod nr 56/662 88 51 lub mailem na adres promocja@powiattorunski.pl z dopiskiem „Ranking ZPP-inwestycje ekologiczne”. Sk∏adamy serdeczne gratulacje powiatom, miastom na prawach powiatu oraz gminom, które uzyska∏y tytu∏ SUPER POWIAT i SUPER GMINA w Rankingu Zwiàzku Powiatów Polskich 2009. Nasze wyniki w ogólnopolskim rankingu powiatów mo˝na znaleêç na stronie www.zpp.pl. Mo˝na tam tak˝e zobaczyç wyniki rywalizacji w poszczególnych województwach. Zapraszamy do systematycznego Êledzenia post´pów powiatu toruƒskiego w rankingu ZPP 2010. Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

www.powiattorunski.pl


6

Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju powiatu toruƒskiego” 13.01.2010 r. w Centrum Biznesowym Park przy ul. Grudziàdzkiej w Toruniu odby∏a si´ Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju powiatu toruƒskiego”, podsumowujàca inwestycje i projekty realizowane przez powiat toruƒski. Tylko w ubieg∏ym roku dzi´ki partnerskim dzia∏aniom kilkudziesi´ciu jednostek na terenie powiatu toruƒskiego uda∏o si´ zrealizowaç inwestycje warte ponad 13 mln z∏otych. Inicjowanie i wspomaganie projektów partnerskich przez samorzàd powiatowy na takà skal´ jest ewenementem.

GoÊçmi Konferencji byli wszyscy partnerzy powiatu toruƒskiego, we wspó∏pracy z którymi realizowane by∏y inwestycje drogowe, modernizacyjne, budowlane, a tak˝e projekty edukacyjne. Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk przedstawi∏ w formie prezentacji inwestycje i programy partnerskie zrealizowane lub zapoczàtkowane w 2009 r. DoÊwiadczeniami ze wspó∏pracy z powiatem toruƒskim podzielili si´ Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafa∏ Bruski, Wicemarsza∏ek Województwa KujawskoPomorskiego Micha∏ Korolko, Wójt Gminy ¸ubianka Jerzy Zajàka∏a, oraz Prezes Szpitala Powiatowego w Che∏m˝y Leszek Pluciƒski. Stan wdra˝ania Regionalnego Programu Operacyjnego w powiecie toruƒskim na tle danych w regionu przedstawi∏a Dyrektor Departamentu Wdra˝ania RPO Urz´du Marsza∏kowskiego Kamila Radziecka, natomiast Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urz´du Marsza∏kowskiego Janusz Czajkowski - w kontekÊcie powiatowych inwestycji drogowych - krótko zaznaczy∏ temat powiàzania uk∏adu drogowego powiatu z Transeuropejskà Siecià Transportowà (TEN-T). GoÊcie konferencji podkreÊlali, ˝e zarówno szerokie spektrum realizowanych w partnerstwie projektów, jak i wspó∏prac´ powiatu toruƒskiego z partnerami mo˝na uznaç na modelowe.

Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk oraz Przewodniczàcy Rady Powiatu Andrzej Siemianowski, wr´czajàc pamiàtkowe statuetki, podzi´kowali partnerom za wspó∏dzia∏anie, ch´ç wspólnego rozwiàzywania problemów, wol´ wypracowywania konsensusów i wk∏ad w zrealizowane wspólnie przedsi´wzi´cia. Podzi´kowania odebrali tak˝e naczelnicy tych wydzia∏ów Starostwa Powiatowego w Toruniu, które by∏y zaanga˝owane w realizacj´ partnerskich projektów i inwestycji, co zawsze oznacza dodatkowe obowiàzki. Partnerstwo powiatu toruƒskiego w 2009 roku. Partnerstwo w realizacji zadaƒ to szansa szybszego rozwoju, p∏aszczyzna budowania wzajemnych relacji i realne narz´dzie wp∏ywu na proponowane rozwiàzania. Powiat toruƒski dà˝y do budowania relacji partnerskich dla wspólnego rozwiàzywania problemów, realizowania Strategii Rozwoju i s∏u˝by na rzecz mieszkaƒców powiatu toruƒskiego. Realizujàc projekty inwestycyjne i mi´kkie pozyskujemy i wykorzystujemy Êrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki oraz Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Naszymi partnerami sà gminy, powiaty i samorzàd wojewódzki.

Rezultatem projektów partnerskich sà mi´dzy innym projekty drogowe. Przy wspó∏pracy gmin i przy pomocy Êrodków z RPO poszerzono i wyrównano nawierzchnie wielu odcinków dróg, wykonano zjazdy i pobocza oraz rowy odwadniajàce. Na wszystkich wyremontowanych drogach wykonano oznakowanie poziome. 1. 2019 Che∏m˝a – Bràchnowo - Pig˝a (2,1 km). Ca∏kowita wartoÊç robót: 1 076 606 z∏, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 50%, bud˝et powiatu 40%, bud˝et

gminy ¸ubianka 10%. 2. 2021 Âwierczynki – Kowróz - Ostaszewo (1,5 km). WartoÊç przetargu: 948 239 z∏, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 50%, bud˝et powiatu 40%, bud˝et gminy ¸ysomice 10%. 3. 2023 Che∏m˝a – Âwi´tos∏aw - W´gorzyn (1,8 km). WartoÊç przetargu: 1 327 098 z∏, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 50%, bud˝et powiatu 40%, bud˝et gminy Che∏m˝a 10%.

W ramach RPO realizowany jest tak˝e wspólnie z gminami powiatu toruƒskiego projekt „Poprawa bezpieczeƒstwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”: I. etap: droga Toruƒ – Z∏otoria – Osiek (12,63 km), przewidywana kwota realizacji 4 852 405 z∏.

II. etap: droga Toruƒ – Barbarka – Wybcz – Unis∏aw (22,25 km), przewidywana kwota realizacji 6 009 242 z∏. III. etap: droga Toruƒ – Che∏m˝a – z odga∏´zieniem do m. Kamionki Ma∏e (37,91 km), przewidywana kwota realizacji 15 639 363 z∏. Realizacja zadania: lata 2010-2011.

www.powiattorunski.pl


7

Dzi´ki funduszom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przy 50% udziale Êrodków z bud˝etu paƒstwa i 10% z bud˝etu gminy uda∏o si´ w tym roku kompleksowo wyremontowaç drogi: 1. 2019 Che∏m˝a – Bràchnowo - Pig˝a (1,5 km). WartoÊç inwestycji: 435 021 z∏, w tym dofinansowanie bud˝etu

paƒstwa 50%, udzia∏ w∏asny powiatu 40%, udzia∏ gminy ¸ubianka 10%. 2. 2044 Czernikowo - W∏oc∏awek (4,3 km) oraz 2132 Sitno Czernikowo (10,5 km). WartoÊç inwestycji: 5 220 712 z∏, w tym dofinansowanie bud˝etu paƒstwa 50%, udzia∏ w∏asny powiatu 40%, udzia∏ gminy Czernikowo 10%.

Przy 50% dofinansowaniu z funduszy Ministerstwa Infrastruktury oraz udziale Gmin ¸ubianka i Z∏awieÊ Wielka uda∏o si´ zrealizowaç tak˝e: 1. Most na trasie 2005 ¸ubianka - Zamek Bierzg∏owski Czarne B∏oto. WartoÊç inwestycji: 940 006 z∏, w tym bud˝et paƒstwa 50%, udzia∏ w∏asny powiatu 40%, udzia∏ gmin ¸ubianka i Z∏awieÊ Wielka 10%. 2. Parking przy pomniku ks. Jerzego Popie∏uszki na trasie

2006 Rozgarty – Górsk. WartoÊç inwestycji: 400 000 z∏, w tym bud˝et województwa kujawsko-pomorskiego 250 000 z∏, bud˝et powiatu toruƒskiego 150 000 z∏. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki partnerskiej wspó∏pracy uda∏o si´ nam w sposób odczuwalny dla mieszkaƒców powiatu poprawiç jakoÊç najbardziej zniszczonych fragmentów dróg powiatowych. Kolejne remonty sà ju˝ w fazie przygotowaƒ.

W ramach partnerstwa obejmujàcego teren powiatu toruƒskiego, by∏ego województwa toruƒskiego, a tak˝e ca∏e województwo kujawsko-pomorskie realizowaliÊmy tak˝e w ubieg∏ym roku 4 tzw. projekty „mi´kkie” z zakresu edukacji: 1. Podniesienie atrakcyjnoÊci i jakoÊci szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawskopomorskiego w roku szkolnym 2008/2009. WartoÊç projektu: 2 000 000 z∏, w tym: dofinansowanie EFS 1 760 000 z∏, Êrodki w∏asne powiatu i partnerów 240 000 z∏. • 23 partnerów: 19 powiatów, miasta Grudziàdz, Toruƒ, W∏oc∏awek, gmina Unis∏aw • grupa docelowa: uczniowie szkó∏ zawodowych z terenu województwa • w ramach Projektu biblioteki szkó∏, bioràcych w nim udzia∏ wzbogaci∏y si´ o nowoczesne ksià˝ki i podr´czniki do nauki zawodu (w sumie 12,4 tys. pozycji), a 842 uczniów uzyska∏o Europejski Certyfikat Umiej´tnoÊci Komputerowych (ECDL). 2. Nauczyciel uczàcy si´ – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oÊwiaty z terenu by∏ego województwa toruƒskiego w latach 2008 i 2009. WartoÊç projektu: 840 000 z∏, w tym: dofinansowanie EFS 713 000 z∏, Êrodki w∏asne powiatu i partnerów 126 000 z∏. • 31 partnerów: 5 powiatów, miasta Grudziàdz i Toruƒ, 24 gminy

• grupa docelowa: nauczyciele i kadry administracyjne szkó∏ • w ramach Projektu 844 nauczycieli wzi´∏o udzia∏ w kursach i szkoleniach podnoszàc swoje kwalifikacje. 3. Czego JaÊ si´ nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó∏ realizujàcych kszta∏cenie ogólne z terenu powiatu toruƒskiego w roku szkolnym 2009/2010. WartoÊç projektu: 1 514 000 z∏, w tym dofinansowanie EFS 100%. • 10 partnerów, w tym 9 gmin powiatu toruƒskiego • grupa docelowa: uczniowie szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu powiatu • w ramach Projektu ponad 4300 uczniów z 58 szkó∏ na terenie powiatu bierze udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, jest obj´tych opiekà pedagogiczno-psychologicznà i doradztwem edukacyjno-zawodowym. 4. Lepsza szko∏a, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruƒskim w roku szkolnym 2009/2010. WartoÊç projektu: 385 000 z∏, w tym: dofinansowanie EFS 336 000 z∏, Êrodki w∏asne powiatu 49 000 z∏ • grupa docelowa: uczniowie szkó∏ zawodowych z terenu powiatu • w ramach Projektu w 3 szko∏ach prowadzone sà zaj´cia pozalekcyjne, 306 uczniów korzysta z doradztwa zawo-

www.powiattorunski.pl


8 dowego, 6 nauczycieli bierze udzia∏ w szkoleniach, a same placówki zosta∏y doposa˝enie w Êrodki dydaktyczne. Warto wiedzieç: Partnerstwo powiatu toruƒskiego w 2009 roku: 10 projektów inwestycyjnych - 27 partnerów - 8 273 908 z∏ 4 projekty edukacyjne - 61 partnerów - 4 739 414 z∏ iloÊç przeszkolonych uczniów - 5488 iloÊç przeszkolonych nauczycieli - 850

Na rok 2010 zaplanowano ju˝ kolejne inwestycje. B´dà to dwie drogi, realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”), w gminach Lubicz i Obrowo, oraz po∏àczenie Che∏m˝y z w´z∏em autostrady A1 w Lisewie. W faz´ realizacji wejdzie tak˝e – zapoczàtkowany w roku 2009 – projekt budowy dróg rowerowych. Nale˝y do tego dodaç jeszcze dwa projekty szkolenia kadr administracyjnych, w których uczestniczymy jako partner powiatu bydgoskiego oraz TNOiKu, Projekt Wdra˝ania ISO - wspólnie z Urz´dem Marsza∏-

kowskim, porozumienie w sprawie obiektów sportowych podpisane z Miastem Che∏m˝a oraz dwie tzw. "schetynówki", które b´dà realizowane w gm. Czernikowo i gm. ¸ubianka z udzia∏em powiatu, jako partnera inwestycji. Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk: „Realizowanie projektów partnerskich wymaga umiej´tnoÊci dyskutowania, dochodzenia do kompromisów i ch´ci wspó∏pracy – nie zawsze jest to proste. Generuje tak˝e dodatkowe iloÊci dokumentacji, umów, rozliczeƒ itp. Jednak powiat toruƒski decyduje si´ podjàç ten wysi∏ek, poniewa˝ efekty jakie mo˝na osiàgnàç realizujàc projekty partnerskie przerastajà i jakoÊcià i rozmachem to, co mo˝na osiàgnàç w pojedynk´.” Zdj´cia dokumentujàce zrealizowane w 2009 projekty partnerskie zamieÊciliÊmy na str. 16 Andrzej Horniak Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Nowe inwestycje – znaczàce zmiany! Wg art. 4 ustawy o samorzàdzie powiatowym powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in.: edukacji, promocji i ochrony zdrowia, pomocy spo∏ecznej, polityki prorodzinnej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, geodezji i in. Na realizacj´ tych zadaƒ potrzebne sà pieniàdze.

Do powiatowej kasy wp∏ywajà: udzia∏y w podatkach, subwencje i dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa, dochody powiatowych jednostek bud˝etowych oraz wp∏aty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majàtku powiatu, odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia∏ów, dotacji i subwencji. Powiat stara si´ tak˝e pozyskiwaç Êrodki zewn´trzne realizujàc projekty partnerskie, aplikujàc o dofinansowanie w ramach programów unijnych, bioràc udzia∏ w konkursach na najlepsze projekty oraz planujàc inwestycje, które majà szans´ na dofinansowanie z bud˝etu paƒstwa. O nich przeczytajà Paƒstwo na str. 6 w materiale „Konferencja „Partnerstwo na rzecz rozwoju powiatu toruƒskiego”. Ka˝dego roku powiat realizuje tak˝e w∏asne inwestycje. W 2009 roku ze Êrodków w∏asnych powiatu, przy udziale Paƒstwowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej wykonano prace remontowe i modernizacyjne w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu: 1. Zespó∏ Szkó∏ CKU w Gronowie - w ramach inwestycji realizowanej od maja do grudnia 2009 r. m. in. wyremontowano oczyszczalni´ Êcieków, ocieplono budynek warsztatu, naprawiono dach w tzw. Domku Ogrodnika i przystosowano pomieszczenia do przeprowadzania egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe. WartoÊç inwestycji: 629 725 z∏, w tym: ze Êrodków PFOÂiGW w Toruniu 336 062 z∏, ze Êrodków powiatu 293 663 z∏.

www.powiattorunski.pl

2. Dom Pomocy Spo∏ecznej w Wielkiej Nieszawce dzi´ki wykonanym pracom Dom w segmencie A ma nowy, ocieplony dach, a pensjonariusze b´dà mogli sp´dzaç wi´cej czasu na zagospodarowanych na nowo terenach zielonych spacerujàc po alejkach, wzd∏u˝ których zaaran˝owano ozdobne klomby i ustawiono ∏aweczki. WartoÊç inwestycji: 49 992 z∏ dofinansowanie ze Êrodków PFOÂiGW w Toruniu. 3. Placówka Opiekuƒczo-Wychowawcza w Che∏m˝y dzi´ki rozbudowie istniejàcych budynków, zagospodarowaniu terenów zielonych wokó∏ i kompleksowemu przystosowaniu ca∏ego obiektu dla potrzeb dzieci, mali mieszkaƒcy starego pa∏acu w G∏uchowie mogli przenieÊç si´ do nowoczeÊnie wyposa˝onej Placówki w Che∏m˝y, przy ul. Hallera 25. Prace budowlane, adaptacyjne i wykoƒczeniowe trwa∏y od maja do wrzeÊnia 2009 r. WartoÊç inwestycji 1 013 107 z∏, w tym: ze Êrodków PFOÂiGW w Toruniu 302 816 z∏, ze Êrodków inwestycyjnych powiatu 710 290 z∏. 4. Dom Pomocy Spo∏ecznej w Browinie - w ramach inwestycji od lutego do czerwca 2009 r. wyremontowano wybrane pomieszczenia w obu budynkach DPS, dostosowujàc je do wymaganych standardów. WartoÊç inwestycji: 162 482 z∏ wspó∏finansowane ze Êrodków inwestycyjnych powiatu. 5. Zespó∏ Szkó∏ w Che∏m˝y - dzi´ki dobudowanemu do istniejàcego budynku szko∏y pionowi sanitarnemu i zmianie funkcji wybranych pomieszczeƒ uczniowie


9 mogà korzystaç z nowoczeÊnie wyposa˝onych sanitariatów. Budowa i wykoƒczenie ∏azienek zakoƒczy∏o si´ w listopadzie 2009 r. WartoÊç inwestycji: 387 602 z∏ ze Êrodków w∏asnych powiatu.

Andrzej Horniak Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Powiat w Unii

PCPR pomaga uwierzyç w siebie 28 grudnia 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uroczystym spotkaniem zakoƒczy∏o i podsumowa∏o projekt systemowy wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz bud˝etu paƒstwa w ramach Poddzia∏ania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki 2007-2013, pod nazwà: „Uwierzyç w siebie – aktywna integracja osób przebywajàcych w rodzinach zast´pczych i je opuszczajàcych”.

Celem realizowanego przez PCPR po raz pierwszy projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Toruƒskim poprzez zapobieganie wykluczeniu spo∏ecznemu najm∏odszych podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Warto wiedzieç: Rodziny zast´pcze dzielimy na * spokrewnione z dzieckiem, * niespokrewnione z dzieckiem * zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, w tym: - wielodzietne, - specjalistyczne, - o charakterze pogotowia rodzinnego. W powiecie toruƒskim funkcjonuje obecnie 136 rodzin zast´pczych, w których opiek´ znalaz∏o 180 dzieci, w tym 6 zawodowych niespokrewnionych rodzin zast´pczych: - 1 o charakterze pogotowia rodzinnego, w której w ciàgu 2009 r. przebywa∏o 8 ma∏oletnich. Pi´cioro z tych dzieci znalaz∏o dom w rodzinach zast´pczych. Wobec dwójki z nich toczy si´ post´powanie sàdowe o umieszczenie w zawodowej rodzinie zast´pczej. - 1 specjalistyczna rodzina zast´pcza, która zapewnia opiek´ 3 niepe∏nosprawnych dzieci - oraz 4 wielodzietne rodziny zast´pcze, opiekujàce si´ w sumie 17 dzieci.

Wybór grupy docelowej poprzedzony zosta∏ analizà informacji zgromadzonych przez PCPR na temat grup zagro˝onych marginalizacjà oraz danych dot. bezrobocia wÊród osób do 25 roku ˝ycia w powiecie toruƒskim. Projekt adresowano do 20 uczàcych si´ osób w wieku 1825 lat, wychowujàcych si´ w rodzinach zast´pczych lub je opuszczajàcych. Ci m∏odzi ludzie obj´ci sà pomocà Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu i pobierajà miesi´czne Êwiadczenia na kontynuowanie nauki. Ta m∏odzie˝ mia∏a trudniejszy start w ˝ycie ni˝

wi´kszoÊç z nas i mimo m∏odego wieku jest zagro˝ona wykluczeniem spo∏ecznym. Niskie kwalifikacje zawodowe i umiej´tnoÊci psychospo∏eczne oraz trudna sytuacja materialna i brak doÊwiadczeƒ zawodowych powodujà, ˝e jest jej trudniej wejÊç na rynek pracy i stanàç na w∏asnych nogach. Pod koniec 2008 r. PCPR przeprowadzi∏o ankietowe badanie problemów i potrzeb 20 potencjalnych beneficjentów, na podstawie którego dokonano wyboru grupy docelowej. Przygotowany dla ka˝dego uczestnika projektu indywidualny program usamodzielnienia mia∏ pomóc w aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i spo∏ecznej oraz umo˝liwiç mu podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych kompetencji dzi´ki udzieleniu wsparcia finansowego (Êwiadczenia na kontynuowanie nauki). Programy usamodzielniania obejmowa∏y: aktywnà integracj´: zaj´cia integracyjne po∏àczone z treningiem kompetencji i umiej´tnoÊci spo∏ecznych, w ramach 3-dniowego wyjazdu integracyjnego do oÊrodka wypoczynkowo-szkoleniowego w Przysieku. cykl poradnictwa indywidualnego, obejmujàcy specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe specjalistyczne poradnictwo prawne grupowe, poruszajàce zagadnienia praw cz∏owieka, w tym praw dziecka, prawa pracy oraz prawa rodzinnego doradztwo zawodowe grupowe, w czasie którego uczestnicy szkolenia zapoznali si´ z rolà i rodzajami dokumentów aplikacyjnych, uczyli si´ zasad pisania CV i listu motywacyjnego, dostosowania dokumentów aplikacyjnych do wymagaƒ pracodawcy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, roli mowy cia∏a i savoir vivre podczas spotkania z pracodawcà oraz metod radzenia sobie ze stresem (çwiczenia symulacyjne) profesjonalnà obs∏ug´ sekretariatu – na zaj´ciach mo˝na by∏o nauczyç si´ podstaw komunikacji interpersonalnej (werbalna i niewerbalna), wziàç udzia∏ w çwiczeniach www.powiattorunski.pl


10 asertywnoÊci/perswazji, zarzàdzania poprzez cele, poznaç zasady profesjonalnej obs∏ugi klienta, radzenia sobie z trudnym klientem oraz obs∏ugi sprz´tu i standardów pracy profesjonalnà obs∏ug´ klienta – to szkolenie dotyczy∏o pierwszego kontaktu - atrakcyjnoÊci interpersonalnej, asertywnoÊci, regu∏ perswazji i wybranych jej technik, sposobów wyznaczania celów, praktycznego planowanie i jego konsekwencji oraz typologia klientów podstawy obs∏ugi komputera oraz poszukiwanie pracy przez internet – od budowy komputera i obs∏ugi systemu Windows, poprzez Internet: obs∏ug´ poczty elektronicznej, edytora tekstów Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, a˝ po poszukiwanie pracy przez Internet kurs prawa jazdy kat. „B” – zaj´cia teoretyczne i praktyczne kurs j´zyka angielskiego poprzedzony testami diagnostycznymi. Zaj´cia – dostosowane do poziomu poszczególnych uczestników - polega∏y na çwiczeniach komunikacyjnych, pracy z tekstem (s∏uch i mowa), utrwalaniu s∏ownictwa i gramatyki oraz pracy z wykorzystaniem noÊników multimedialnych. W czasie zaj´ç PCPR zapewnia∏o uczestnikom kursów kaw´, herbat´, ciastka oraz obiady. O atrakcyjnoÊci zaj´ç najlepiej Êwiadczy frekwencja, która wynios∏a 98,17%. W opinii beneficjentów uczestnictwo w projekcie doda∏o im pewnoÊci siebie, otworzy∏o oczy na nowe mo˝liwoÊci i umo˝liwi∏o zdobycie cennych doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci, które z pewnoÊcià przydadzà si´ w poszukiwaniach w∏asnej Êcie˝ki zawodowej. Uczestnicy projektu „Uwierzyç w siebie – aktywna integracja osób przebywajàcych w rodzinach zast´pczych i je opuszczajàcych”, otrzymali z ràk Starosty Toruƒskiego - Miros∏awa Graczyka - zaÊwiadczenie potwierdzajàce ukoƒczenie kursów i szkoleƒ.

Warto wiedzieç: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu poszukuje kandydatów na rodziny zast´pcze dla dzieci potrzebujàcych domu. Rodzinie zast´pczej udziela si´ pomocy pieni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania ka˝dego umieszczonego w niej dziecka. WysokoÊç pomocy uzale˝niona jest m.in. od wieku dziecka i jego stanu zdrowia, a tak˝e niedostosowania spo∏ecznego dziecka, je˝eli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o post´powaniu w sprawach nieletnich. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zast´pcza otrzymuje dodatek na ka˝de umieszczone w niej dziecko z tytu∏u sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania. Ponadto zawodowi rodzice zast´pczy sà zatrudnieni na umow´ zlecenie i otrzymujà wynagrodzenie za swojà prac´.

W ocenie zespo∏u realizujàcego projekt dla zwi´kszenia efektywnoÊci dzia∏aƒ prowadzonych wobec usamodzielniajàcych si´ wychowanków, konieczne jest kontynuowanie wsparcia w ramach aktywnej integracji. Na rok 2010 zaplanowano zawarcie umowy ramowej z Regionalnym OÊrodkiem Polityki Spo∏ecznej w Toruniu, celem realizacji nowego projektu systemowego w ramach aktywnej integracji, aktywizacji spo∏ecznej i edukacyjnej podopiecznych PCPR w Toruniu. Jolanta Zieliƒska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Niwiƒska Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Kultura Wielka Orkiestra znów zagra∏a w powiecie toruƒskim 18-nastka Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy na terenie powiatu toruƒskiego obchodzona by∏a bardzo hucznie. W czasie wielu zorganizowanych tego dnia imprez zape∏nia∏y si´ puszki wolontariuszy. Sporà cz´Êç zebranych pieni´dzy stanowi∏y tak˝e przychody z licytacji. Jak co roku Starostwo Powiatowe w Toruniu, a tak˝e Starosta Toruƒski Miros∏aw Graczyk i Wicestarosta Dariusz Meller przekazali na licytacj´ ciekawe i unikatowe przedmioty chcàc w∏àczyç si´ w Akcj´ i liczàc na wielkie serca mieszkaƒców powiatu toruƒskiego.

10 stycznia, w Che∏m˝y, w restauracji „Filip” mo˝na by∏o powalczyç o: specjalnie wykonanà na zamówienie Starostwa miniatur´: p∏askorzeêbionà plakiet´ konkatedry che∏m˝yƒskiej, gratk´ dla mi∏oÊników Che∏m˝y - zegar Êcienny z przedstawieniem miasta z prze∏omu XIX/XX wieku, album „Che∏m˝a Wczoraj i DziÊ” przekazany przez Wicestarost´ Dariusza

www.powiattorunski.pl

Mellera, redaktora albumu oraz ufundowanego przez Niego oryginalnego szampana prosto z Francji, o wartoÊci 145 z∏, w niecodziennym opakowaniu. W SP w Czernikowie mo˝na by∏o wylicytowaç: przewodniki turystyczne po powiecie toruƒskim, zegar Êcienny oraz francuskiego szampana w unikatowym, karnawa∏owym opakowaniu ufundowanego przez Starost´


11 Toruƒskiego Miros∏awa Graczyka. W ZS w Dobrzejewicach licytowano m. in.: przewodniki turystyczne po powiecie toruƒskim i - wykonany równie˝ na zamówienie Starostwa - zegar Êcienny z przedstawieniem Che∏m˝y. Starosta Toruƒski przekaza∏ tak˝e jeszcze jednà niepowtarzalnà butelk´ szampana do toruƒskiego sztabu Orkiestry.

Wielkie Granie w Czernikowie

Wolontariusze w ¸ysomicach

W Gminie ¸ysomice w orkiestrowà niedziel´ kwestowa∏o 50 wolontariuszy, wÊród których znaleêli si´ uczniowie, nauczyciele i samorzàdowcy. W ¸ysomicach fina∏owe granie rozpocz´∏o si´ od samego rana. „Sto meczy dla Jerzego” - pod tym has∏em dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli rozgrywali mecze tenisa sto∏owego. Obok przedstawieƒ teatralnych swoje talenty zaprezentowa∏ zespó∏ Shadow i Banau. Temperatur´ imprezy podniós∏ pokaz teatru ognia, oraz walka kickboxerska i freerun w wykonaniu grupy X-Stylers. Gwoêdziem programu by∏y licytacje. Gad˝ety sportowe osobiÊcie na scenie licytowali ˝u˝lowiec Arkadiusz Miedziƒski, amerykaƒskie koszykarki oraz mistrz Êwiata i Europy w kulturystyce Arkadiusz Szyderski. W Turznie orkiestra pod kierunkiem Marzeny Wójcik zagra∏a po raz 10! Zebrano tam ponad 12 000 z∏. Swojà cegie∏k´ dorzuci∏a równie˝ szko∏a w Ostaszewie, która ze zorganizowanej przez siebie imprezy przekaza∏a do sztabu blisko 600 z∏. Podczas orkiestry Êwietnie spisali si´ wolontariusze. Rekordowa by∏a puszka Dominika z ¸ysomic, który nazbiera∏ – uwaga – 1 119 z∏! ¸àczna kwota zebranych przez sztab ∏ysomicki pieni´dzy to 60 197,51 z∏. Z dumà mo˝emy powiedzieç, ˝e jesteÊmy w czo∏ówce Polski, jeÊli chodzi o zbiórk´ pieni´dzy w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca - prawie 7 z∏ od ka˝dego mieszkaƒca gminy ¸ysomice! „Z∏ote karety” przyzna∏y sztabowi WOÂP w ¸ysomicach kryszta∏owe serce za prac´ wolontariackà. Agnieszka Jankierska

Sztab WOÂP przy SP Czernikowo po raz kolejny zorganizowa∏ Koncert Charytatywny i zbiórki. W akcj´ zaanga˝owa∏y si´ tak˝e szko∏y w Osówce, Steklinie, Mazowszu i Makowiskach. Odbywa∏y si´ tam zbiórki pieni´dzy imprezy towarzyszàce i turnieje sportowe. W Czernikowie ponad 4 tysiàce uzyskano z Koncertu Charytatywnego, na którym wspaniale wystàpi∏y chóry SP Czernikowo i ZS Czernikowo z pi´knymi kol´dami. "Teatr 4-5-6" przypomnia∏ dowcipnà sztuk´ "Âwiat doros∏ych". Widzów zachwyci∏ wyst´p filharmoników toruƒskich na akordeon i skrzypce i rozbawi∏o do ∏ez przedstawienie aktorów z teatrów toruƒskich (Baj, Horzyca) - "Piosenki PRL-u -2". ArtyÊci regionalni przekazali dochód ze sprzeda˝y swoich prac - obrazów, rzeêb. ¸àcznie z koncertu i zbiórek uzyskano 8 250,82 z∏. Dzi´kujemy serdecznie wszystkim artystom, goÊciom, którzy stworzyli wspólnie wspania∏y klimat, potwierdzajàcy sens tego typu dzia∏aƒ. Dzi´kujemy autorom, wyst´pujàcym dzieciom, rodzicom za dowóz, pracownikom i nauczycielom (SP im. K.K. Baczyƒskiego) za przygotowanie szko∏y, pocz´stunku i dekoracji oraz wszystkim kwestujàcym dzieciakom i opiekunom i hojnym sponsorom, którzy zapewnili posi∏ki i wsparli organizacj´ imprez. Piotr Buczyƒski Dariusz Chrobak

Che∏m˝yƒski sztab WOÂP

W Che∏m˝y tak˝e nie zabrak∏o dobrych serc. Mieszkaƒcy miasta i gminy Che∏m˝a ch´tnie wrzucali

www.powiattorunski.pl


12 pieniàdze do puszek. Pr´˝nie dzia∏a∏ che∏m˝yƒski sztab Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. W tym roku zaanga˝owani w zbiórk´ WOÂP byli równie˝ wolontariusze z gminy Che∏m˝a, mieszkaƒcy G∏uchowa, Pluskow´s i Koƒczewic. Kwestowa∏o oko∏o 60 ch´tnych - wolontariuszom uda∏o si´ zebraç oko∏o 16 tys. z∏. Sta∏ym elementem WOÂP w Che∏m˝y sà licytacje w restauracji „Filip”. Podczas ostatniego fina∏u by∏o wystawionych wiele ciekawych przedmiotów, w tym: francuski szampan w karnawa∏owym opakowaniu

oraz zegar z wizerunkiem starej Che∏m˝y oraz album fotograficzny „Che∏m˝a wczoraj i dziÊ” przekazane przez Wicestarost´ Dariusza Mellera. Z licytacji uda∏o si´ zebraç oko∏o 6,5 tys. z∏. Marcin Seroczyƒski

Przyjazny urzàd radzi System Zarzàdzania JakoÊcià w Starostwie Powiatowym w Toruniu W Starostwie Powiatowym w Toruniu, w partnerstwie z innymi urz´dami z woj. kujawsko-pomorskiego, wdra˝any jest System Zarzàdzania JakoÊcià oparty o normy ISO. G∏ównym celem wdra˝anego Systemu jest podniesienie jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez Starostwo na rzecz mieszkaƒców powiatu toruƒskiego poprzez: popraw´ sprawnoÊci organizacyjnej urz´du, zapewnienie przejrzystoÊci procedur administracyjnych, precyzyjne okreÊlenie zadaƒ, kompetencji i odpowiedzialnoÊci urz´dników, sprawniejszà obs∏ug´ interesantów, a co za tym idzie, wzrost zadowolenia z jakoÊci obs∏ugi.

ISO to skrót, wzi´ty z pierwszych liter nazwy International Organization for Standardization - czyli Mi´dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Norm ISO jest bardzo du˝o, dotyczà praktycznie ka˝dej dziedziny naszego ˝ycia. Norm´ ISO 9001:2008 Mi´dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowa∏a 15 listopada 2008 r., natomiast w lutym 2009 r. zosta∏a wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny nowa edycja normy w wersji polskiej tj. PN-EN ISO 9001:2009 (choç z innà datà wydania - to sà one równowa˝ne). Nie mo˝na mówiç o „wdra˝aniu ISO” – wdra˝amy system zarzàdzania jakoÊcià oparty o normy ISO. Norma zawiera wymagania, które powinien spe∏niaç system zarzàdzania jakoÊcià, i które pozwalajà wdra˝aç standardy zarzàdzania jakoÊcià w administracji publicznej. Norma ta jest narz´dziem wspomagajàcym efektywne zarzàdzanie urz´dem. System zarzàdzania jakoÊcià wdra˝any jest w ramach projektu pt. „Wdro˝enie i certyfikacja Systemu zarzàdzania zgodnego z normà ISO w jednostkach samorzàdu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt jest wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki Priorytet V. Dobre rzàdzenie. Dzia∏anie 5.2. Wzmocnienie potencja∏u administracji samorzàdowej. Poddzia∏anie 5.2.1. Modernizacja zarzàdzania w administracji samorzàdowej. Uczestnikami projektu sà; - Urzàd Marsza∏kowski Województwa KujawskoPomorskiego – jako lider projektu,

www.powiattorunski.pl

- 13 urz´dów powiatowych (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, che∏miƒski, golubsko-dobrzyƒski, inowroc∏awski, mogileƒski, s´poleƒski, Êwiecki, toruƒski, tucholski, wàbrzeski, w∏oc∏awski), - 7 urz´dów miast i gmin (m. Che∏m˝a, gm. Koronowo, gm. Kowalewo Pomorskie, gm.i m. Lubraniec, m. i gm. ¸asin, gm. PakoÊç, gm. Solec Kujawski). Choç projekt wdra˝any jest w partnerstwie z innymi urz´dami, to konieczne jest indywidualne podejÊcie do ka˝dego z nich, bowiem poszczególne urz´dy ró˝nià si´ mi´dzy sobà, chocia˝by przypisanymi im kompetencjami i zadaniami. Stàd te˝ system nie b´dzie wdra˝any zbiorowo. Aby wdro˝enie systemu zarzàdzania jakoÊcià okaza∏o si´ skuteczne, niezb´dne jest indywidualne podejÊcie do ka˝dego z urz´dów. Nie zmienia to faktu, i˝ wspólna realizacja projektu przez 21 jednostek samorzàdu terytorialnego umo˝liwi standaryzacj´ i koordynacj´ dzia∏aƒ prowadzonych na rzecz mieszkaƒców regionu. Interesanci sà coraz bardziej wymagajàcy, coraz bardziej Êwiadomi swoich praw, stàd te˝ wdro˝enie systemu zarzàdzania jakoÊcià jest jednym ze sposobów, aby sprostaç coraz wi´kszym ich oczekiwaniom. JeÊli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem prac wdro˝eniowych, to w marcu 2010 r. przystàpimy do procesu certyfikacji, czyli formalnego uznania przez niezale˝nà instytucj´ certyfikujàcà zgodnoÊci z ww. normà. Irena Szewczuk Wydzia∏ Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


13

Turystyka Niebieskim Szlakiem przez jeziora Zapraszam do udzia∏u w wycieczce, zaplanowanej w oparciu o istniejàcy pieszy szlak turystyczny w kolorze niebieskim. Szlak prowadzi z Che∏m˝y, przez Ma∏à Grzywn´, Mirakowo, Grodno, Kamionki Du˝e i Nowy Dwór nad jezioro Kamionki. D∏ugoÊç ca∏kowita trasy wynosi 22 km. Tras´ prawie w ca∏oÊci mo˝na pokonaç równie˝ rowerem, nale˝y jednak pami´taç, ˝e to turysta pieszy ma na niej pierwszeƒstwo.

Szlak niebieski zaczyna si´ przy dworcach PKP i PKS w Che∏m˝y (0,0 km). Poczàtkowo prowadzi ul. Dworcowà, nast´pnie skr´ca w lewo w ul. gen. W. Sikorskiego i w prawo w ul. Dàbrowskiego a nast´pnie ul. Toruƒskà wyprowadza nas z miasta, poprzez przejazd na linii kolejowej Toruƒ – Grudziàdz, przekazanej do u˝ytku w 1882 roku. Przez oko∏o 1 km znaki niebieskie prowadzà nas wzd∏u˝ drogi asfaltowej Che∏m˝a – Grzywna. Potem szlak odbija w lewo, przechodzàc najpierw przez przejazd kolejowy usytuowany na linii Toruƒ – Che∏m˝a, a za chwil´ przejazd na nieczynnej ju˝ linii kolejowej Kowalewo Pomorskie – Che∏m˝a, eksploatowanej w latach 1894 – 1999 (2,3 km). Dalej znaki prowadzà wzd∏u˝ drogi asfaltowej do wsi Mirakowo. Po lewej stronie rozpoÊciera si´ jezioro Che∏m˝yƒskie, posiadajàce prawie 300 ha powierzchni´, przy ma-

rekreacyjno– wypoczynkowy „Zalesie” – nale˝àcy do gminy Che∏m˝a. Dochodzimy do skrzy˝owania z drogà asfaltowà S∏awkowo – Zalesie (8,7 km). Na wprost droga dojazdowa do OÊrodka Hodowli Zwierzàt Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego z unikalnà hodowlà ba˝antów. Skr´camy w prawo, w kierunku wsi Mirakowo. Mijamy po drodze mostek na kanale przep∏ywowym ∏àczàcym jeziora Che∏m˝yƒskie i Grodno. Przed mostkiem po lewej stronie droga prowadzàca do pó∏wyspu na jeziorze Grodno, na którym zosta∏a zlokalizowana osada obronna z okresu wczeÊniejszego ni˝ osada w Biskupinie. Grodno to dawna wieÊ, po∏o˝ona na pó∏nocnym brzegu jeziora. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1386 roku, w którym to roku w∏aÊcicielem majàtku zosta∏ Albrecht Watzenrode. Od 1773 roku, dotàd samodzielny majàtek Grodno, zosta∏ w∏àczony do dóbr Mirakowo. Grodno w okresie II wojny Êwiatowej ∏àczy si´ z ponurym epizodem zwiàzanym z pobytem i Êmiercià kobiet narodowoÊci ˝ydowskiej. Pamiàtkà tych wydarzeƒ jest usytuowany nad brzegiem jeziora pomnik. Kierujemy si´ na wprost, w kierunku ∏adnego i du˝ego budynku, jakim jest dawny dworzec PKP w Mirakowie, pochodzàcy z prze∏omu XIX i XX wieku. Po kilkudzie-

Che∏m˝a - skwer przy ul. Dàbrowskiego

ksymalnej g∏´bokoÊci 27 metrów, które ciàgnie si´ na d∏ugoÊci ponad 5 km. Tu˝ za po∏udniowà odnogà jeziora, na pó∏wyspie dostrzegamy zabudowania dawnego majàtku Stru˝al, który powsta∏ w koƒcu XVIII wieku (5,8 km). Droga asfaltowa doprowadza nas do zabudowaƒ wsi Mirakowo. Na skrzy˝owaniu z przydro˝nà kapliczkà, w prawo odchodzi droga prowadzàca do dworu w Mirakowie. Widoczny ze szlaku dwór powsta∏ na prze∏omie XIX i XX wieku z inicjatywy ówczesnych w∏aÊcicieli majàtku Dzia∏owskich, którzy posiadali majàtek od 1881 do II wojny Êwiatowej (7,7 km). Obok dworu znajdujà si´ pozosta∏oÊci parku dworskiego z po∏owy XIX wieku. Mirakowo to wieÊ o rodowodzie Êredniowiecznym, wymieniana ju˝ w 1222 roku w dokumencie ksi´cia Konrada Mazowieckiego, wystawionym dla biskupa pruskiego Chrystiana. Szlak odbija tu lekko w lewo w drog´ polnà, która prowadzi obok oÊrodka agroturystycznego „Grot”, a dalej do skraju niewielkiego kompleksu leÊnego. Lasek kryje bardzo atrakcyjnie po∏o˝ony nad jeziorem Che∏m˝yƒskim – oÊrodek

Mirakowo - budynek dawnego dworca PKP

si´ciu metrach od mostku na kanale, szlak odbija w lewo w polnà drog´, która wkrótce doprowadza nas do nieczynnej linii kolejowej Kowalewo Pomorskie – Che∏m˝a. W mi´dzyczasie podziwiamy przebijajàcà si´ przez zieleƒ tafl´ jeziora Grodno o powierzchni 43 ha (9,4 km). Pokonujemy przejazd kontynuujàc w´drówk´ wÊród uprawnych pól. Po 1 km od przejazdu, po prawej stronie w oddali obserwujemy zabudowania wsi Morczyny z dawnym majàtkiem ziemskim (m.in. zobaczymy tam dwór z poczàtku XX wieku i park krajobrazowy z 2 po∏owy XIX wieku). Droga polna przekracza Strug´ Toruƒskà (zwanà równie˝ Mokra lub Bacha) i powoli doprowadza nas do wsi Kamionki Du˝e, w której szlak wychodzi na drog´ asfaltowà Kamionki Ma∏e – S∏awkowo.

www.powiattorunski.pl


14 Kierujemy si´ w lewo kontynuujàc w´drówk´ wÊród zabudowaƒ wsi, typowej „ulicówki” (14,5 km). WieÊ zosta∏a wymieniona w 1328 roku w dokumencie Wielkiego Mistrza Wernera von Orseln, nadajàcego jà klasztorowi benedyktynek w Toruniu. Warto zwróciç uwag´ na cmentarz ewangelicki z XIX wieku oraz budynek m∏yna z prze∏omu XIX i XX wieku. Za budynkiem m∏yna szlak skr´ca w lewo w drog´ polnà, którà po 3 km docieramy do kompleksu leÊnego okalajàcego jezioro Kamionkowskie. Poczàtkowo w´drujemy w odleg∏oÊci oko∏o 200 metrów od pó∏nocnego brzegu jeziora leÊnymi drogami. Równolegle do szlaku ukazujà si´ nam z lewej strony tory nieczynnej linii kolejowej Kowalewo Pomorskie – Che∏m˝a, a wkrótce i droga prowadzàca w lewo do przejazdu kolejowego, a dalej do Kie∏basina. W tym miejscu mo˝na na pó∏ godziny przerwaç w´drówk´ szlakiem niebieskim, aby skierowaç si´ w kierunku przejazdu kolejowego. Przed przejazdem kolejowym z prawej i lewej strony, uwa˝nie szukajàc znajdziemy kolejne atrakcje szlaku, mianowicie fortyfikacje niemieckie (schron dowodzenia i tobruki), pochodzàce z 1944 roku. Ponownie wracamy na szlak, aby po chwili znaleêç si´ na skraju lasu. Po prawej stronie znajdujà si´ relikty cmentarza ewangelickiego z XIX wieku, przeznaczonego dla mieszkaƒców wsi Nowy Dwór (18,5 km), której zabudowania znajdujà si´ przed nami. Szlak skr´ca w prawo prowadzàc skrajem lasu. Po pewnym czasie

ponownie skr´ca ostro w prawo w kierunku zalesionej skarpy, którà przecina, kierujàc si´ w dó∏ do brzegu jeziora Kamionkowskiego. Jezioro ma ponad 70 ha powierzchni i maksymalnà g∏´bokoÊç wynoszàcà 15 metrów. Jezioro pod ówczesnà nazwà Peszke, zosta∏o opisane w 1370 roku w dokumencie Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode jako uposa˝enie toruƒskiego klasztoru benedyktynek. Szlak dalej prowadzi wzd∏u˝ brzegu jeziora, mijajàc po drodze liczne prywatne dzia∏ki rekreacyjne. Po 2 km marszu dochodzimy do ogrodzonej, piaszczystej pla˝y, wokó∏ której skoncentrowane sà oÊrodki wypoczynkowe oraz prywatne domki campingowe (21,0 km). W sezonie letnim dzia∏ajà tu punkty gastronomiczne, wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego oraz czysta pla˝a, przyciàgajàce turystów oraz amatorów w´dkowania i grzybobrania. Szlak doprowadza nas do g∏ównej drogi prowadzàcej przez oÊrodek, którà udajemy si´ w lewo, wychodzàc poza oÊrodek w kierunku stacji kolejowej PKP Kamionki Jezioro (czynnej w sezonie turystycznym). Dochodzimy do przejazdu na trasie linii kolejowej Toruƒ – Kowalewo Pomorskie, u˝ytkowanej od 1871 roku (22,0 km). Tu koƒczymy naszà w´drówk´ wsiadajàc do pociàgu w kierunku Torunia lub Kowalewa Pomorskiego. Henryk Mi∏oszewski Prezes Oddzia∏u Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

Wydarzenia sportowe „Wyró˝nienie Starosty Toruƒskiego za osiàgni´cia sportowe” 10 lutego br. minà∏ ostateczny termin sk∏adania wniosków o „Wyró˝nienie Starosty Toruƒskiego za osiàgni´cia sportowe”. Ka˝dego roku do Wydzia∏u Edukacji i Spraw Spo∏ecznych wp∏ywajà dziesiàtki wniosków, sk∏adanych przez organy administracji samorzàdowej, dyrektorów szkó∏, zespo∏y uczniów, stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne oraz radnych Powiatu Toruƒskiego. Celem przedsi´wzi´cia jest uhonorowanie zawodników za osiàganie wysokich wyników we wspó∏zawodnictwie sportowym, a tak˝e opiekunów, nauczycieli, trenerów i dzia∏aczy sportowych.

W najbli˝szych dniach powo∏ana przez Starost´ Toruƒskiego komisja, dokona oceny kandydatur do wyró˝nienia. W poprzednim numerze naszego Miesi´cznika przedstawiliÊmy osoby, które podobne wyró˝nienia otrzyma∏y w 2009 roku za dzia∏alnoÊç na rzecz Powiatowego Szkolnego Zwiàzku Sportowego w Toruniu na przestrzeni ostatnich 10 lat. W tym numerzeprzedstawimy Paƒstwu tych, którzy uhonorowani zostali za swoje osiàgni´cia i dzia∏alnoÊç na rzecz sportu w powiecie toruƒskim w minionej dekadzie. Pierwsza grup´ wyró˝nionych stanowili zawodnicy z terenu powiatu toruƒskiego, którzy zaj´li co najmniej pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski lub pozycj´ medalowà wMistrzostwach Europy, Âwiata oraz na olimpiadach w ciàgu ostatnich 10 lat. Uhonorowano 28 osób: kolarzy: Ma∏gorzat´ Wysockà, Mateusza Czapl´, Wojciech Dybla, Micha∏a Go∏asia, B∏a˝eja Janiaczyka, Dawida Nowakowskiego, Arkadiusza Reczkowskiego, Mariusza Wieszaka; wioÊlarzy: Karolin´

www.powiattorunski.pl

Gniadek, Korneli´ Nitzler, Ilon´ Nosowà, Karolin´ WiÊniewskà, Piotra Ernesta, Piotra Kaweckiego, Ariela Makowskiego, ¸ukasza Paw∏owskiego; kajakarzy: Mariusza Kujawskiego i Sylwestra Pawlaka; ˝u˝lowców: Wies∏awa Jagusia i Adriana Miedziƒskiego; lekkoatletów: Rados∏awa Drapa∏´ i Grzegorza Kalinowskiego; karatek´: Mi∏osza Kobusiƒskiego; kick-boxerów: Leszka Ko∏tuna i Micha∏a Wszelakiego; hokeist´ - Kamila Rzepkowskiego; poolbilardzist´ - Dawida J´drzejczaka i uprawiajàcego ju-jitsu Eryka Korzeniewskiego. Wdrugiej grupie wyró˝nionych znaleêli si´ trenerzy i dzia∏acze sportowi: Ryszard A∏tyn, Zbigniew Barcikowski, Józef Dàbrowski, Leszek Juraszek, Konrad Kowalski, Micha∏ Ko˝uchowski, Dariusz Machajewski, Mi∏osz Makowski, Janusz Miko∏ajczyk, Ma∏gorzata Piotrowska, Marcin Sadowski, Józef Suchocki, Henryk Sulecki, Robert Szwajkowski, Wac∏aw Trawiƒski i Marek Zawiszewski.


15 Trzecià grup´ osób uhonorowanych stanowili sponsorzy, dzi´ki którym sportowa rywalizacja zyskuje w∏aÊciwà opraw´ i mo˝liwe jest zorganizowanie zawodów na najwy˝szym poziomie. WÊród nich znaleêli si´: El˝bieta i Lech Jonatowscy z Che∏m˝y, Andrzej Nogaj z Che∏m˝y, Szymon Romanowski firma „Novar” z Krobi, firma Jack-Pol Us∏ugi Transportowe z Tylic, Przedsi´biorstwo Budowy Dróg Bielczyny, Przedsi´biorstwo Elektryfikacji „Eltor” Sp. z o.o. z Bydgoszczy, Toruƒskie Surowce Wtórne z Torunia oraz Nieszawskie Stowarzyszenie Samorzàdowe „Wspólne Gniazdo” z Ma∏ej Nieszawki. Podczas uroczystoÊci dokonano tak˝e podsumowania roku sportowego 2008. Wyró˝nienia Starosty Toruƒskiego za

osiàgni´cia sportowe otrzymali: Jan i Antoni ¸apczyƒscy wraz z trenerem Adamem Kiedewiczem, Marcelina Grabowska z trenerem Arturem Wilento, Magdalena Kurkowska z trenerem Damianem Wi´c∏awskim, Ma∏gorzata Cury∏o, Dawid Nowakowski z trenerem Zbigniewem Barcikowskim, Mateusz Górak, Mateusz Trawiƒski i ¸ukasz Sacharuk z trenerem Józefem Dàbrowskim. UroczystoÊci podsumowujàce osiàgni´cia sportowe w 2009 rok zaplanowano na II kwarta∏ 2010 roku. Artur Stankiewicz Wydzia∏ Rozwoju i Projektów Europejskich

Oldboje na boisku - „II Mistrzostwa Che∏m˝y w Halowej Pi∏ce No˝nej Oldbojów” 17stycznia br. w hali sportowo-widowiskowej w Che∏m˝y odby∏y si´ „II Mistrzostwa Che∏m˝y w Halowej Pi∏ce No˝nej Oldbojów”. Do rywalizacji przystàpi∏o 8 ekip. W grupie „A” znalaz∏y si´ dru˝yny: Bolek Che∏m˝a, Grzywna, Mustang Ostaszewo oraz Wrzosy Toruƒ. W grupie „B”: Legia Che∏m˝a, Pomorzanin Toruƒ, Gajdki Che∏m˝a oraz TKP Skarpa Toruƒ. Po emocjonujàcej fazie grupowej w pierwszym pó∏finale zmierzy∏y si´ dru˝yny Wrzosów Toruƒ i Pomorzanina Toruƒ. Mecz zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Wrzosów 4:1. W drugim pó∏finale Legia Che∏m˝a nie da∏a szans Grzywnie, zwyci´˝ajàc 4:0. W meczu o III miejsce dru˝yna Pomorzanina Toruƒ pokona∏a Grzywn´ 2:0. W wielkim finale spotka∏y si´ niepokonane dru˝yny w turnieju. W regulaminowym czasie gry ˝adnej z dru˝yn nie uda∏o si´ pokonaç bramkarza dru˝yny przeciwnej i s´dzia zawodów pan Andrzej Keƒski zarzàdzi∏ konkurs rzutów karnych.

Zwyci´ska dru˝yna gra∏a w sk∏adzie: S∏awomir Rzymkowski, Rafa∏ Drost, Pawe∏ Walecki, Piotr Lewandowski, Dariusz Preis, Tomasz Dittmann, Sylwester Rasmus i Andrzej Karwowski.

Mistrzowska Legia Che∏m˝a

II Mistrzostwa Che∏m˝y w pi∏ce no˝nej oldbojów

Z 6 metrów lepsi okazali si´ pi∏karze Legii Che∏m˝a i to oni z ràk Wicestarosty Toruƒskiego, pana Dariusza Mellera, otrzymali okaza∏y puchar za zwyci´stwo oraz nagrody rzeczowe. Druga lokata przypad∏a dru˝ynie Wrzosów Toruƒ, która otrzyma∏ puchar Burmistrza Miasta Che∏m˝a. Trzecie miejsce i puchar Przewodniczàcego Rady Miejskiej w Che∏m˝y, pana Janusza Kalinowskiego, otrzyma∏a dru˝yna Pomorzanina Toruƒ, czwarte miejsce i puchar kierownika OÊrodka Sportu i Turystyki trafi∏ do Grzywny.

Organizatorzy wybrali tak˝e najlepszych zawodników turnieju. Najlepszym bramkarzem zosta∏ S∏awomir Rzymkowski z Legii Che∏m˝a, najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Dariusza Borowka z Wrzosów Toruƒ, najlepszym strzelcem zosta∏ Pawe∏ Walecki z Legii Che∏m˝a, a najstarszym zawodnikiem by∏ pan Ryszard Kobak z Pomorzanina Toruƒ. Wielkie podzi´kowania nale˝à si´ panu WicestaroÊcie Dariuszowi Mellerowi za wk∏ad i zaanga˝owanie w imprez´, Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Burmistrzowi Miasta Che∏m˝a, OÊrodkowi Sportu i Turystyki w Che∏m˝y oraz radnemu panu S∏awomirowi Nowackiemu. Dzi´kujemy wszystkim i zapraszamy za rok! Jakub Urtnowski

www.powiattorunski.pl


Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w...

Miesięcznik Powiat Toruński  

NASZ MIESIĘCZNIK Od marca 2005 r. ukazuje się bezpłatny miesięcznik samorządowy "Powiat Toruński". Wydawany jest przez Starostwo Powiatowe w...

Advertisement