Page 1

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DWUMIESIĘCZNIK

ISSN 1898-7397

NR 9

IV 2009

W numerze m.in.: Szpital w Rawiczu. Informacje Starostwa Powiatowego. Propozycje dla absolwentów gimnazjów. „Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym”. 90. rocznica Traktatu Wersalskiego. Dwór w Czechnowie.

Ratusz w Jutrosinie - siedziba władz Gminy Jutrosin


POWIAT RAWICKI W OBIEKTYWIE

Grygorij Kalinczuk (w środku) z wizytą w Gminie Pakosław (3 III 2009).

Gość z Ukrainy w DPS Pakówka (3 III 2009).

Prezes Zarządu „GAZOMET” Sp. z o. o. - Robert Aszkiełowicz (w środku) po uroczystym wręczeniu Statuetki Moździerza (26 III 2009).

Podczas akcji honorowego oddawania krwi w ZSZ w Rawiczu (III 2009).

Laureaci IX edycji Konkursu Historycznego pod hasłem „Życie kulturalne i sportowe na Ziemi Rawickiej w latach 1945 - 1980” (III 2009).

Zwycięzcy Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga” (27 III 2009).

Podczas otwarcia wystawy wielkanocnej w Muzeum Ziemi Rawickiej (6 III 2009).

Występ zespołu „Chojnioki” (6 III 2009).


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rawickiego – Pan Piotr Dubicki odpowiada na najczêœciej zadawane pytania, dotycz¹ce procesu przekszta³cenia rawickiego Szpitala.

-

Na jakim etapie znajduje siê obecnie proces przekszta³cenia prawno–organizacyjnego Szpitala w Rawiczu? Co dot¹d zosta³o wykonane (stan od 1 marca 2009 roku)? Co jest jeszcze do zrobienia? Proces przekszta³ceñ rawickiego szpitala przebiega jak dotychczas bez zak³óceñ i zgodnie z harmonogramem oraz wszystkimi za³o¿eniami, które w procesie jego przygotowywania uznaliœmy jako Rada Powiatu za istotne. Przepisy prawa nak³adaj¹ w tym przypadku wiele obowi¹zków, które skrupulatnie i systematycznie s¹ realizowane. W innych powiatach takie przekszta³cenia trwa³y oko³o 2 lat, ale uwa¿am, ¿e w naszym przypadku uda nam siê to wykonaæ w znacznie krótszym czasie. Od dnia 1 marca 2009 roku nowa spó³ka przejê³a od SPZOZ prowadzenie dzia³alnoœci medycznej, przejê³a te¿ wszystkich pracowników. Dla osób lecz¹cych siê w szpitalu te zmiany s¹ zupe³nie niewidoczne i o to chodzi. SPZOZ w najbli¿szych 3 miesi¹cach bêdzie koñczy³ swoje czynnoœci likwidacyjne, przygotuje odpowiednie sprawozdanie likwidacyjne, przeka¿e maj¹tek do struktur powiatu, a nastêpnie Rada Powiatu wniesie w formie aportu przedmiotowy maj¹tek do nowej spó³ki. Myœlê, ¿e ca³y proces zakoñczy siê pomyœlnie w ci¹gu 3-4 miesiêcy. Jakie korzyœci przynios³o/przynosi przekszta³cenie Szpitala samemu Szpitalowi oraz Powiatowi Rawickiemu? Powiatowa spó³ka prawa handlowego ze 100% udzia³em powiatu, która bêdzie prowadzi³a niepubliczny Szpital, bêdzie mog³a poszerzyæ zakres us³ug medycznych dziêki modernizacji bazy lokalowej, doposa¿eniu w nowoczesny sprzêt oraz pozyskaniu lekarzy specjalistów. Nowa formu³a dzia³alnoœci, w³aœciwa dla spó³ek kapita³owych, stworzy mo¿liwoœæ wygospodarowania œrodków na zakup aparatury i sprzêtu medycznego, poprawê infrastruktury i zatrudnienie specjalistów, co w konsekwencji w przysz³oœci podniesie standard œwiadczonych us³ug. Ponadto w przypadku spó³ki za korzystne uznaæ nale¿y: - wiêksze mo¿liwoœci rozwoju, ale i wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za jej prowadzenie, - stabilny i sprawdzony system prawny funkcjonowania spó³ki oparty na kodeksie spó³ek handlowych, - precyzyjny podzia³ uprawnieñ i obowi¹zków pomiêdzy or-

-

ganami spó³ki oparty o kodeks spó³ek handlowych, mo¿liwoœæ szybkiego podejmowania strategicznych decyzji gospodarczych przez Zarz¹d, w ramach swoich kompetencji, mo¿liwoœæ rozszerzania zakresu us³ug odp³atnych, czyli wiêksze uniezale¿nienie siê od jedynego p³atnika, mo¿liwoœæ pozyskania kapita³u w formie kredytu pod zastaw maj¹tku, który bêdzie wyceniony wg wartoœci rynkowych.

A korzyœci dla pacjentów? Gdy mowa o pacjentach, to jak wczeœniej wspomnia³em, wiêkszoœæ z nich z pewnoœci¹ nie zauwa¿y samego procesu przekszta³cenia, gdy¿ leczenie i wykonywane us³ugi odbywaj¹ siê bez jakichkolwiek zak³óceñ. Oczywiœcie, tak jak dotychczas, leczenie bêdzie bezp³atne. Szpital bêdzie posiada³ kontrakt z NFZ na wykonywanie nieodp³atnych œwiadczeñ dla pacjentów ubezpieczonych, a wiêc pacjenci nie bêd¹ ponosiæ kosztów leczenia. W przysz³oœci najwiêksz¹ korzyœci¹ dla pacjentów bêdzie mo¿liwoœæ zwiêkszenia i poszerzenia przez szpital zakresu us³ug medycznych poprzez ulepszenie bazy lokalowej, doposa¿enie w nowoczesny sprzêt i aparaturê medyczn¹ oraz pozyskanie lekarzy specjalistów. To z pewnoœci¹ znacznie podniesie standard œwiadczonych us³ug i zadowolenie samych pacjentów. Jaki wp³yw ma przekszta³cenie Szpitala na sytuacjê zatrudnionego w nim personelu? Wszyscy pracownicy SPZOZ stali siê z mocy prawa pracownikami spó³ki na takich samych warunkach, jakie mieli w dotychczasowych umowach o pracê. Spó³ka przejê³a pracowników na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy bêd¹ kontynuowaæ zatrudnienie w nowym podmiocie na dotychczasowych stanowiskach i z zachowaniem obecnego wynagrodzenia, a tak¿e na czas ustalony w dotychczasowej umowie o pracê. Czyli mówi¹c krótko sytuacja prawna pracowników i ich uprawnienia pozosta³y na niezmienionym poziomie. Rozmawia³ Janusz Hamielec.

ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY POWIATU RAWICKIEGO ISSN 1898-7397 Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl. Redaguj¹: Janusz Hamielec (redaktor naczelny), Anna Noga³a, Maria Wojtkowiak, Joanna Balcer, Tomasz Mazur. Zdjêcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: 63-900 RAWICZ, Rynek 17; e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl. Oddano do druku: 9 kwietnia 2009 r. Sk³ad i druk: Multigraf – Rawicz, ul. Staszica 4, tel. 0 65 546 23 57, drukarniarawicz@gmail.com Nak³ad: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezp³atne).

Nr 9

KWIECIEÑ 2009

3


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU SESJE RADY POWIATU RAWICKIEGO

„MOZDZIERZ” DLA GAZOMETU

Podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Rawickiego, która odby³a siê w dniu 26 II, Radni Powiatu wys³uchali m.in. sprawozdañ za rok 2008 z dzia³alnoœci: Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Informacjê o stanie bezpieczeñstwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Rawickiego przedstawi³ Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pan Marian Gross. O dzia³alnoœci Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz programach wspólnej polityki rolnej mówi³ Radny – Pan W³odzimierz Jêdrkowiak. Dyrektor SPZOZ – Pan Janusz At³achowicz poinformowa³ o procesie przekszta³cenia Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Rawiczu w likwidacji, w spó³kê prawa handlowego. Od 1 marca 2009 roku dzia³alnoœæ medyczn¹ zainaugurowa³ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. Œwiadczenia zdrowotne dla spo³eczeñstwa powiatu rawickiego bêd¹ udzielane na dotychczasowych zasadach przez Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., nieodp³atnie dla ubezpieczonych, w ka¿dym z dotychczasowych zakresów umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Radni Rady Powiatu Rawickiego podjêli tak¿e uchwa³ê w sprawie zmian w bud¿ecie powiatu na 2009 rok. Podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu Rawickiego, która zosta³a przeprowadzona w dniu 26 marca, Radni Rady Powiatu Rawickiego wys³uchali i przyjêli m.in.: sprawozdanie Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu o stanie bezpieczeñstwa, ochrony przeciwpo¿arowej i o zagro¿eniach po¿arowych na obszarze powiatu rawickiego, informacjê Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w powiecie rawickim, informacjê Powiatowego Urzêdu Pracy o realizacji Powiatowego Programu Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci rehabilitacyjnej i wykorzystania œrodków finansowych w Warsztatach Terapii Zajêciowej w Miejskiej Górce. Radni podjêli tak¿e m.in. uchwa³y w sprawach: niektórych zasad (regulamin, kryteria, tryb) wynagradzania nauczycieli oraz dyrektorów zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki, okreœlenia zadañ, na które przeznacza siê œrodki finansowe Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz zmian w bud¿ecie Powiatu Rawickiego na 2009 rok.

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Rawickiego, w dniu 26 marca br., odby³o siê uroczyste wrêczenie firmie „GAZOMET” Sp. z o.o. nagrody Starosty Rawickiego „Statuetki MoŸdzierza” za zas³ugi dla Powiatu Rawickiego w dziedzinie gospodarczej. W imieniu Spó³ki nagrodê odebra³ Pan Robert Aszkie³owicz - Prezes Zarz¹du.

STYPENDYŒCI STAROSTY Podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu Rawickiego wrêczone zosta³y uczniom stypendia Starosty Rawickiego. Stypendia

otrzymali Jowita Kuhn - uczennica Zespo³u Szkó³ nr 3 w Rawiczu oraz Piotr Szlachetka - uczeñ Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Rawiczu. Listy gratulacyjne wrêczyli stypendystom

Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak oraz Przewodnicz¹cy Rady Powiatu - Pan Piotr Dubicki.

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPO£U ZARZ¥DZANIA KRYZYSOWEGO W dniu 3 marca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odby³o siê posiedzenie Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego. Cz³onkowie PZZK zostali zapoznani z projektem budowy systemu ³¹cznoœci na potrzeby zarz¹dzania kryzysowego w powiecie rawickim. Projekt omówi³ Pan S³awomir Fryska reprezentuj¹cy Wydzia³ Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przedstawiciele powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y zostali poinformowani o mo¿liwoœciach technicznych propo-

4

Nr 9

KWIECIEÑ 2009


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

nowanych rozwi¹zañ. W wyniku dyskusji ustalono, i¿ bêdzie sporz¹dzony szczegó³owy kosztorys projektu oraz zostanie przeprowadzona analiza obecnie funkcjonuj¹cego systemu ³¹cznoœci.

WIZYTA SAMORZ¥DOWCA Z UKRAINY W POWIECIE RAWICKIM W dniach 3 - 4 marca br. w powiecie rawickim przebywa³ Pan Grygorij Kalinczuk z Ukrainy z rejonu lipowieckiego, ze wsi Zoziw. G. Kalinczuk przyjecha³ do Polski wraz z 45 - osobow¹ grup¹ samorz¹dowców z Obwodu Winnickiego. Celem wizyty by³a wymiana doœwiadczeñ i zapoznanie siê z dzia³aniem administracji samorz¹dowej w Polsce. Powiat rawicki nawi¹za³ w 2007 roku kontakty partnerskie z powiatem lipowieckim na Ukrainie. Podczas pobytu w powiecie rawickim, goœæ zapozna³ siê z funkcjonowaniem struktur samorz¹dowych gminy i powiatu, by³ zainteresowany tworzeniem bud¿etów lokalnych, realizacj¹ inwestycji z funduszy unijnych. Jednoczeœnie opowiedzia³ o pracy i funkcjonowaniu ukraiñskich struktur administracji. Pan Grygorij Kalinczuk jest przewodnicz¹cym (odpowiednik polskiego wójta) dwutysiêcznej wsi Zoziw. Gminy na Ukrainie tworzone s¹ ju¿ od 400 mieszkañców. Gmina Zoziw utrzymuje i finansuje przedszkole, przychodniê lekarsk¹, w której pracuje 15 osób, klub oraz bibliotekê. W Urzêdzie Gminy pracuje 6 osób. W pierwszym dniu wizyty goœæ odwiedzi³ Gminê Pakos³aw. Spotka³ siê z Wójtem – Panem Kazimierzem Chudym, Przewodnicz¹cym Rady Gminy – Panem Miros³awem Biechowiakiem, obejrza³ Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, przedszkole i szko³ê podstawow¹ w Chojnie. Nastêpnie goœæ przebywa³ w Zespole Szkó³ Rolniczych w Bojanowie, gdzie pozna³ historiê szko³y, kierunki kszta³cenia, by³ zainteresowany równie¿ zasadami finansowania szko³y oraz praktykami, jakie odbywaj¹ uczniowie. W Domu Pomocy Spo³ecznej w Pakówce zapozna³ siê z funkcjonowaniem placówki, a w Szkaradowie w Ogrodnictwie Pana Mariana Malchrzyckiego obejrza³ nowoczesne szklarnie z uprawami pomidorów. W ostatnim dniu pobytu, Grygorij Kalinczuk by³ goœciem Regionalnej Izby Przemys³owo-Handlowej Oddzia³ w Rawiczu, w Starostwie Powiatowym w Rawiczu spotka³ siê ze Starost¹ Rawickim – Panem Zdzis³awem Maækowiakiem, Wicestarost¹ – Panem Zygmuntem Wolnym oraz Przewodnicz¹cym Rady Powiatu – Panem Piotrem Dubickim. Pozna³ pracê komórek organizacyjnych urzêdu m.in. Wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami, Wydzia³u Komunikacji i Dróg, Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa, Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Zapozna³ siê tak¿e z zakresem dzia³añ i zadañ, jakie realizuj¹: Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

woju dzieci”. Organizatorem konferencji by³a Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawiczu, a udzia³ w spotkaniu wziê³o 47 osób. Celem konferencji, której przeprowadzenie zaproponowa³a Ewa Latusek, Dyrektor rawickiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, by³o usprawnienie przep³ywu informacji pomiêdzy lekarzami powiatu rawickiego, wspó³pracuj¹cymi z zespo³em orzekaj¹cym, dzia³aj¹cym przy poradni oraz popularyzacja instytucji wspomagaj¹cych rozwój dzieci od najwczeœniejszych chwil ¿ycia, u których stwierdzono zaburzenia w funkcjonowaniu, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Do udzia³u w konferencji zaproszono lekarzy, pracowników instytucji pomocowych (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Rawiczu, Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Rawiczu), dyrektorów przedszkoli i przedstawicieli organów prowadz¹cych. Wœród przedstawianych przez prelegentów tematów by³y miêdzy innymi sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ orzecznicz¹ poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz zespo³ów orzekaj¹cych o stopniach niepe³nosprawnoœci. Poruszono tak¿e kwestie wa¿noœci wczesnej diagnostyki i terapii logopedycznej jako warunku pomyœlnego startu szkolnego dziecka. Skupiono siê równie¿ na roli wielospecjalistycznej diagnozy jako szansy dla w³aœciwego rozwoju ma³ego dziecka. Uczestnicy konferencji dowiedzieli siê ponadto, w jaki sposób funkcjonuj¹ oddzia³y specjalne Przedszkola Nr 5 w Rawiczu oraz na czym polega dzia³alnoœæ Zespo³u Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II, Centrum Rehabilitacji Medycznej i Oœrodka Osób Niepe³nosprawnych w Rawiczu. W podsumowaniu konferencji zwrócono uwagê na koniecznoœæ wzajemnego informowania siê o podejmowanych inicjatywach dla dobra dziecka, szczególnie w okresie od urodzenia do podjêcia przez dziecko edukacji szkolnej. Ewa Latusek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

PROJEKT „PEACE - lekcja tolerancji” w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rawiczu II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rawiczu po raz trzeci przyst¹pi³o siê do projektu „PEACE – lekcja tolerancji”. Od 8 do 15 marca br. goœcili w szkole studenci z Filipin, Rosji i Kolumbii. Prowadzili zajêcia w jêzyku angielskim o tolerancji

KONFERENCJA W dniu 4 marca 2009 r. w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego w Rawiczu odby³a siê konferencja pod tytu³em „Wspó³praca miêdzy instytucjami powiatu rawickiego jako podstawa interdyscyplinarnego podejœcia do diagnozy i roz-

Nr 9

KWIECIEÑ 2009

5


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

wobec innych kultur i kulturze swoich krajów. Koordynatorami projektu w II LO byli nauczyciele jêzyka angielskiego. Studenci z zagranicy mieli okazjê zobaczyæ powiat rawicki. Wspólnie z uczniami II LO odwiedzili Muzeum Ziemi Rawickiej, koœcio³y w Rawiczu oraz Planty Jana Paw³a II, odbyli przeja¿d¿kê bryczk¹ po Dêbnie Polskim. Pojechali na wycieczkê do Wroc³awia, gdzie zobaczyli zabytkowy Rynek, Ostrów Tumski i Panoramê Rac³awick¹. Zwiedzili tak¿e zabytkowe pa³ace w Rokosowie i Rydzynie. W ostatnim dniu wizyty w szkole studenci obejrzeli przedstawienie i konkursy na temat wiosny, przygotowane przez uczniów II LO. Na zakoñczenie pobytu studentów w powiecie rawickim okolicznoœciowe upominki przekazali Dyrektor II LO – Pani Renata Pietrak oraz Wicestarosta Rawicki – Pan Zygmunt Wolny.

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ – ELIMINACJE POWIATOWE W Komendzie Powiatowej PSP w Rawiczu przeprowadzone zosta³y eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”. Uczestniczy³o w nich 41 najlepszych uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wszystkich gmin. Zawodnicy rozwi¹zywali test pisemny, odpytywani byli ze znajomoœci gaœnic oraz sprzêtu u¿ywanego przez stra¿aków.

W grupie szkó³ gimnazjalnych najlepsi byli: • Pawe³ Handkiewicz (Gimnazjum Pakos³aw), • Monika Struga³a (12 Harcerska Dru¿yna Po¿arnicza „WATRA” Izbice), • Milena Kapa³a (Gimnazjum Miejska Górka); W grupie szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciêzcami zostali: • Szymon Wolski (Zespó³ Szkó³ im. JP II Rawicz), • Robert Czwojdrak (I LO Rawicz), • Katarzyna Tyczyñska (Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych Jutrosin). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki rzeczowe w postaci sprzêtu turystycznego i sportowego, ufundowane m.in. przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Oddzia³ Wojewódzki Zwi¹zku OSP RP w Poznaniu oraz przedsiêbiorców powiatu.

LESZCZYÑSKIE TARGI ROLNICZE W GO£ASZYNIE W dniach 16 i 17 maja 2009 r. w Go³aszynie, w gminie Bojanowo odbêd¹ siê Leszczyñskie Tragi Rolnicze Wiosna 2009. Organizatorem Tragów jest Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego, a wspó³organizatorami Starostwo Powiatowe w Rawiczu oraz Gmina Bojanowo. Podczas dwudniowych Targów bêdzie mo¿na skorzystaæ z konsultacji i doradztwa firm specjalistycznych, obejrzeæ wystawê sprzêtu rolniczego, kupiæ ró¿ne artyku³y ogrodnicze, uczestniczyæ w konkursach oraz wystêpach artystycznych. Program Targów: SOBOTA 16 maja 12.00 – Uroczyste otwarcie targów 12.30 – Wystêp Zespo³u „Go³aszyniacy” 16.00-20.00 – Wystêpy: Kabaretu „Dziura” z Bukówca Górnego oraz Zespo³u „CREDO” z Rawicza 20.00 – Koncert Zespo³u „Bayer Full” NIEDZIELA 17 maja 9.00 – Otwarcie drugiego dnia Targów 9.30-16.00 – XI Powiatowy Konkurs Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 16.00 – Podsumowanie wyników konkursu i zakoñczenie Targów 17.00 – Koncert Andrzeja Cierniewskiego

UNIJNE SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Najlepszymi w grupie szkó³ podstawowych okazali siê: • Jagoda Wojtkowska (SP Sowy), • Hubert Grzywaczewski (SP Szkaradowo), • Patryk Gurdak (SP Bojanowo);

6

Nr 9

Na terenie powiatu rawickiego odbywaj¹ siê kursy ratownictwa medycznego dla stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Organizacja kursów jest mo¿liwa dziêki dofinansowaniu projektów ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, z dzia³ania pod nazw¹: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wnioskodawc¹ trzech projektów w zakresie kursów ratownictwa medycznego jest Polsko-Niemieckie Przedsiêbiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu Profi-Kurs sp. z o.o. Partnerem projektów jest Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawiczu, której rola w projektach doty-

KWIECIEÑ 2009


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO 28.01.2009r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu (lider projektu) realizuje projekt w partnerstwie z: Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Bojanowie, Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Jutrosinie, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Miejskiej Górce i Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Pakos³awiu. Projekt skierowany jest do 60 osób, w tym 30 osób niepe³nosprawnych, 20 osób bezrobotnych i 10 usamodzielnianych wychowanków opuszczaj¹cych rodziny zastêpcze lub placówki opiekuñczo-wychowawcze. Za³o¿ony ca³kowity koszt projektu wynosi 404.087,75z³, w tym 361.658,54z³ to dotacja rozwojowa, a 42.429,21z³ - wk³ad w³asny jednostek samorz¹du terytorialnego (gminy/powiat).

czy m.in. pomocy w przygotowaniu programów szkoleñ, pomocy przy rekrutacji uczestników szkoleñ spoœród stra¿aków OSP, udostêpnienia sal na przeprowadzenie szkoleñ.

W zajêciach uczestniczyæ bêd¹ ³¹cznie 72 osoby z ca³ego powiatu. W styczniu br. w Bojanowie szkolili siê cz³onkowie OSP z gminy Bojanowo i Miejska Górka, w Pakos³awiu wiedzê i umiejêtnoœci pog³êbiaæ bêd¹ stra¿acy z gminy Pakos³aw i Jutrosin, a w Rawiczu z gminy Rawicz. Finalnym punktem szkolenia bêdzie egzamin koñcowy przed specjaln¹ komisj¹. Dziêki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, w skali powiatu uda siê w tym roku zaoszczêdziæ ok. 30 000 z³ na organizacjê specjalistycznych kursów.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU LIDEREM PROJEKTU UNIJNEGO

PROJEKT UNIJNY ZSZ W RAWICZU ZAKWALIFIKOWANY DO DOFINANSOWANIA Zespó³ Szkó³ Zawodowych otrzyma³ z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu potwierdzenie, ¿e projekt pn. ”Wirtualne przedsiêbiorstwo agroturystyczne” uzyska³ pozytywn¹ ocenê Komisji Oceny Projektów oraz o przyznaniu kwoty dofinansowania w wysokoœci 78 028 z³. Projekt zosta³ z³o¿ony w odpowiedzi na konkurs WUP w Poznaniu do dzia³ania pod nazw¹ „Podniesienie atrakcyjnoœci i jakoœci szkolnictwa zawodowego” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt skierowany jest to 30 uczniów klas drugich i trzecich Technikum w Rawiczu, zamieszkuj¹cych obszary wiejskie. W ramach projektu przeprowadzone zostan¹ zajêcia pozalekcyjne, s³u¿¹ce rozwojowi umiejêtnoœci i wiedzy w zakresie przedsiêbiorczoœci. Przygotowany zostanie projekt wirtualnego przedsiêbiorstwa agroturystycznego, którego celem bêdzie sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejêtnoœci w praktyce. Przewidziane jest tak¿e przygotowanie regionalnych potraw, tworzenie strony internetowej oraz wizyta studyjna w gospodarstwie agroturystycznym w Gminie Pakos³aw. Etapem koñcowym projektu bêdzie organizacja targów turystycznych na terenie szko³y.

SPOTKANIE SZKOLENIOWO – INFORMACYJNE O FUNDUSZACH UNIJNYCH W dniu 24 marca br. w Domu Kultury w Rawiczu odby³o siê spotkanie szkoleniowo-informacyjne pn. „Promocja funduszy unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w po-

W dniu 2 marca br. PCPR w Rawiczu otrzyma³o z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu informacjê o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na rok 2009 pn. „Mogê – Potrafiê - Teraz”. Wniosek ten zosta³ z³o¿ony w ramach umowy podpisanej przez PCPR w Rawiczu z WUP w Poznaniu, w sprawie realizacji projektu systemowego w okresie od 1.07.2008 do 31.12.2013 roku. W bie¿¹cym roku, na mocy Porozumienia na rzecz partnerskiej wspó³pracy przy realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego zawartego w dniu

Nr 9

KWIECIEÑ 2009

7


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO ska. Zwyciêzcy zakwalifikowali siê do etapu rejonowego, który odby³ siê w dniu 25 marca 2009 r. w Osiecznej. Podczas wizyty w Starostwie laureaci otrzymali z r¹k listy gratulacyjne oraz upominki. Po spotkaniu dzieci zwiedzi³y Muzeum Ziemi Rawickiej oraz budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu, gdzie pozna³y pracê urzêdników, sposób za³atwiania spraw, a tak¿e system obiegu dokumentów. Do kolejnego ju¿, fina³owego etapu wojewódzkiego zakwalifikowali siê: Wojciech Urbañski ze Szko³y Podstawowej Nr 5 w Rawiczu oraz Pawe³ Pawlaczyk z Zespo³u Szkó³ w Miejskiej Górce.

wiecie rawickim”. Inicjatorem szkolenia by³o Starostwo Powiatowe w Rawiczu, a celem spotkania by³o m.in. rozpowszechnienie informacji o mo¿liwoœci dofinansowania dzia³añ dla instytucji i organizacji dzia³aj¹cych lokalnie. Temat dotycz¹cy projektów unijnych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki przedstawi³a Pani Paulina Matczuk - Dyrektor Stowarzyszenia Centrum PISP w Lesznie. O Programie „Leader” i Lokalnej Grupie Dzia³ania „Goœcinna Wielkopolska” mówili: Pani Urszula Pu¿anowska – Kierownik ds. wdra¿ania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Pan Jaros³aw Lisiecki – Specjalista ds. aktywizacji i doradztwa. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak, Wicestarosta– Pan Zygmunt Wolny, w³odarze gmin i so³tysi powiatu rawickiego, przedstawiciele organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na obszarach wiejskich.

WIZYTA LAUREATÓW XII KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE W STAROSTWIE W dniu 26 marca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odby³o siê spotkanie Starostów Rawickich z laureatami „XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce”. Etap powiatowy

I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W RAWICZU W PROJEKCIE UNIJNYM „e-Szko³a Wielkopolska” I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Rawiczu, jako jedyna szko³a ponadgimnazjalna z powiatu rawickiego, bierze udzia³ w programie rozwojowym „e-Szko³a Wielkopolska - 2009”. Do programu wytypowanych zosta³o 75 szkó³ z ca³ej Wielkopolski. Projekt unijny realizowany jest przez Ogólnopolsk¹ Fundacjê Edukacji Komputerowej przy wspó³udziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. G³ównym celem projektu jest wprowadzenie us³ug cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalaj¹cych na uzupe³nienie kszta³cenia stacjonarnego o elementy e-learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych jako nowego œrodka komunikacji pomiêdzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Za³o¿eniem programu jest, aby szko³y wyposa¿one w odpowiednie us³ugi informatyczne, infrastrukturê i przygotowanie nauczycieli sta³y siê lokalnymi centrami wiedzy - jako centra kszta³cenia inspiruj¹ce budowê lokalnych spo³ecznoœci informatycznych. W ramach projektu realizowane s¹ m.in. programy: e-Szko³a Wielkopolska – Twórczy Uczeñ oraz e-Szko³a Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel. Pierwszy z projektów dotyczy systemu kszta³cenia metod¹ projektów w ramach zajêæ pozalekcyjnych z uczniami, drugi obejmuje kszta³cenie zespo³ów nauczycieli w zakresie stosowania platform edukacyjnych.

POWIAT PRZYJAZNY NIEPE£NOSPRAWNYM W dniu 28 marca 2009 r. w Boles³awcu odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia wyró¿nienia „Powiat przyjazny niepe³nosprawnym”. To najwy¿sze wyró¿nienie Kapitu³y Orderu Radoœci dla Powiatu Rawickiego odebra³ z r¹k Pana Tomasza Jerzego Paw³owskiego Starosta Rawicki - Pan Zdzis³aw Maæ-

konkursu dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Rawickiego odby³ siê w Szkole Podstawowej w Pakos³awiu, w dniu 5 lutego 2009 r. Laureatami tego etapu konkursu zostali: Wojciech Urbañski ze Szko³y Podstawowej Nr 5 w Rawiczu, którego opiekunem jest Pani Ewa Zaremba, Pawe³ Pawlaczyk z Zespo³u Szkó³ w Miejskiej Górce, którego opiekunem jest Pan Krzysztof Synoracki oraz Patrycja £agoda, Dawid £apacz i Marcin Wolny ze Szko³y Podstawowej w Pakos³awiu, których opiekunem jest Pani El¿bieta Lewandow-

8

Nr 9

KWIECIEÑ 2009


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

kowiak. W laudacji wyg³oszonej przez Pana T.J. Paw³owskiego podkreœlono pozytywny wk³ad Powiatu Rawickiego w tworzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi œrodowiska osób niepe³nosprawnych, wra¿liwoœæ i zrozumienie potrzeb drugiego cz³owieka. Z terenu powiatu rawickiego w uroczystoœci udzia³ wziêli przedstawiciele: - Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych w Miejskiej Górce, - Warsztatów Terapii Zajêciowej w Miejskiej Górce, - Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych w Rawiczu, - Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych w Jutrosinie, - Stowarzyszenia „Z Nadziej¹ w Przysz³oœæ” w Rawiczu, - Rawickiego Klubu „Amazonka”, - Rawickiego Towarzystwa Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Udar Mózgu, - Domu Pomocy Spo³ecznej w Pakówce, - Domu Pomocy Spo³ecznej w Osieku, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

WYKONANIE BUD¯ETU POWIATU RAWICKIEGO W 2008 ROKU Zarz¹d Powiatu Rawickiego przyj¹³ sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu Rawickiego za 2008 rok. Wykonanie dochodów wynios³o 43 098 797, 53 z³, co stanowi 101,11% zaplanowanej kwoty. Wydatki wynios³y 43 0547 41, 08 z³, to jest 97,95% za³o¿onej kwoty. Szczegó³owe sprawozdanie w sprawie wykonania bud¿etu Powiatu Rawickiego wraz z informacj¹ o wykonaniu planu finansowego i inwestycyjnego SPZOZ w Rawiczu za 2008 rok zostanie omówione podczas kwietniowych posiedzeñ Komisji Rady Powiatu i przedstawione w czasie XXIX Sesji Rady Powiatu Rawickiego.

TRADYCJE WIELKANOCNE W PAKOS£AWIU W dniu 31 marca br. w Domu Stra¿aka w Pakos³awiu odby³o siê spotkanie pn. „Tradycje Wielkanocne” po³¹czone z prezentacj¹ tradycyjnego Sto³u Wielkanocnego. Inicjatorem spotkania by³ Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespó³ Doradczy Rawicz i Gminny Zarz¹d Kó³ Gospodyñ Wiej-

skich Gminy Pakos³aw. Wspó³organizatorami imprezy byli: Urz¹d Gminy Pakos³aw, Centrum Rozwoju Gminy Pakos³aw oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Celem spotkania by³a wystawa oraz degustacja potraw Sto³u Wielkanocnego z Kuchni Wielkopolskiej i wypieków œwi¹tecznych, przygotowanych przez Pani¹ Zdzis³awê Ostrowsk¹ Specjalistkê ds. Wiejskiego Gospodarstwa Domowego oraz cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich Gminy Pakos³aw. Za udzia³ w konkursie wypieków œwi¹tecznych Cz³onkinie Kó³ otrzyma³y nagrody i listy gratulacyjne. Uroczystoœæ uœwietni³y zespo³y regionalne: „S³owianie” oraz „Chojnioki”. W spotkaniu uczestniczy³y Cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Gminy Pakos³aw oraz Wójt Gminy Pakos³aw – Pan Kazimierz Chudy, Sekretarz Powiatu – Pani Izabela Sarnowska, Sekretarz Gminy – Pani Maria Kaliciñska i Ksi¹dz Kanonik Stanis³aw Matuszczak.

„WYSTAWA WIELKANOCNA 2009” W RAWICZU Pisanki, palmy, stroiki oraz wiele innych wspania³ych prac mo¿na obejrzeæ na wystawie w Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu. Oficjalne otwarcie „Wystawy Wielkanocnej 2009”, której organizatorami s¹ Starostwo Powiatowe w Rawiczu i Muzeum Ziemi Rawickiej, odby³o siê 6 kwietnia bie¿¹cego roku. Podczas spotkania zorganizowanego z okazji otwarcia ekspozycji, o tradycjach wielkanocnych w regionie rawickim opowiada³a Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej – Pani Bo¿ena Raus. Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak mówi³ o organizowanym z inicjatywy Starostwa konkursie powiatowym na najpiêkniejszy wyrób wielkanocny oraz podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za udzia³ w wystawie. Uroczystoœæ uœwietni³ zespó³ regionalny „Chojnioki”, który wprowadzi³ wszystkich goœci w nastrój œwi¹teczny, wykonuj¹c przyœpiewki i pieœni wielkanocne.

KONFERENCJA PRASOWA W dniu 8 kwietnia 2009 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odby³a siê konferencja prasowa, podczas której podsumowana zosta³a dzia³alnoœæ samorz¹du powiatowego w minionych dwóch latach. Starosta Rawicki – Pan Zdzis³aw Maækowiak oraz Wicestarosta – Pan Zygmunt Wolny szczegó³owo omówili dzia³ania zwi¹zane m.in. z: przekszta³ceniem rawickiego szpitala, ró¿nymi formami pomocy spo³ecznej, stosowanymi na terenie powiatu rawickiego, inwestycjami drogowymi w powiecie, inwestycjami oœwiatowymi oraz zmianami w sposobie funkcjonowania administracji. Wyst¹pienia by³y ilustrowane pokazem multimedialnym. Starostowie podkreœlali, ¿e celem urzêdu bêdzie dalsze usprawnienie jakoœci obs³ugi interesantów. Jako cel do osi¹gniêcia, okreœlili zmniejszanie biurokracji i tak¹ pracê urzêdów, by interesant za³atwiaj¹cy swoje sprawy w Starostwie, musia³ w nim spêdzaæ jak najmniej czasu. Na zakoñczenie konferencji prasowej Starosta Rawicki omówi³ zakres prac, jakie z inicjatywy samorz¹du maj¹ byæ podjête w powiecie rawickim w najbli¿szych miesi¹cach. Informacje przygotowa³ Zespó³ Redakcyjny.

Nr 9

KWIECIEÑ 2009

9


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE PROWADZONE PRZEZ POWIAT RAWICKI PROPOZYCJE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW Szko³a I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. D¹browskiego Wa³y J. D¹browskiego 29 63-900 RAWICZ tel./fax: 0 65 546 44 82; 0 65 546 36 23 www.1lorawicz.pl e-mail: lo1@powiatrawicki.home.pl

Propozycje klas pierwszych od roku szkolnego 2009/2010 Profile klas pierwszych licealnych (nauka trwa trzy lata): matematyczno – fizyczny, biologiczno – chemiczny, humanistyczny (z rozszerzonym jêzykiem niemieckim), humanistyczny (z rozszerzonym jêzykiem angielskim), profil matematyczno – informatyczny, profil humanistyczny.

Zespó³ Szkó³ nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów ul.Grota Roweckiego 6 63-900 RAWICZ tel.: 0 65 545 26 20 fax: 0 65 545 34 98 www.zs3rawicz.pl e-mail: lo2@powiatrawicki.home.pl Zespó³ Szkó³ Rolniczych im. Powstańców Wielkopolskich ul. Dworcowa 29 63-940 BOJANOWO tel: 0 65 545 62 31 fax: 0 65 545 63 43 www.zsrbojanowo.pl e-mail: zsr@powiatrawicki.home.pl

Profile klas pierwszych licealnych (okres nauki – 3 lata): psychologiczny, medialny, prawny, przyrodniczy. Klasa pierwsza technikum kszta³c¹cego w zawodzie technik organizacji reklamy (nauka trwa 4 lata).

Zespó³ Szkó³ Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego ul. Gen. J. Hallera 6 – 12 63-900 RAWICZ tel.: 0 65 545 30 72 fax: 0 65 545 22 35 www.zszrawicz.pl e-mail: zsz@powiatrawicki.home.pl

Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II ul. Grota Roweckiego 9F 63-900 RAWICZ tel./fax: 0 65 546 15 07 www.zss-rawicz.pl e-mail: zss@powiatrawicki.home.pl

10

Klasa pierwsza licealna (3 lata nauki) – profil kszta³cenia: biologia - chemia - geografia – matematyka. Klasy pierwsze techników (okres nauki - 4 lata) kszta³c¹cych w zawodach: technik agrobiznesu, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik rolnik, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego. Zasadnicza Szko³a Zawodowa (nauka w okresie 3 - letnim) - klasy wielozawodowe. Klasy pierwsze techników (okres nauki - 4 lata) kszta³c¹cych w zawodach: technik logistyk, technik budownictwa, technik ekonomista, technik elektryk, technik handlowiec, technik mechanik, technik ochrony œrodowiska, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego. Zasadnicza Szko³a Zawodowa (nauka trwa 2 lub 3 lata – zale¿nie od zawodu) – klasy wielozawodowe. Zasadnicza Szko³a Zawodowa (okres nauki – 3 lata) - klasy wielozawodowe. Szko³a Specjalna Przysposabiaj¹ca do Pracy o 3 – letnim okresie nauczania.

Nr 9

KWIECIEÑ 2009


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

ZA£O¯ENIA ORGANIZACYJNE I REGULAMIN KONKURSU „Najpiêkniejsza zagroda i posesja wiejska Powiatu Rawickiego”- XI edycja - 2009 1. CEL KONKURSU Konkurs jest organizowany po raz jedenasty. Jego za³o¿eniem jest zainspirowanie uczestników konkursu do zwiêkszenia dba³oœci o posiadane budynki i ich otoczenie oraz pobudzenie wzajemnej konstruktywnej rywalizacji i wspó³pracy maj¹cych na celu poprawê wygl¹du zagród i posesji wiejskich. Celem konkursu jest równie¿ uhonorowanie w³aœcicieli najpiêkniejszych zagród i posesji nagrodami i wyró¿nieniami, co powinno daæ obok satysfakcji równie¿ impuls do dalszych dzia³añ. 2. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu. 3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: • Kategoria: POSESJA WIEJSKA Udzia³ w tej kategorii mog¹ braæ w³aœciciele posesji wiejskich nie prowadz¹cy dzia³alnoœci rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej z trenu powiatu rawickiego (gospodarstwa wiejskie o charakterze nierolniczym). • Kategoria: ZAGRODA WIEJSKA W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ w³aœciciele gospodarstw rolnych o charakterze rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym z terenu powiatu rawickiego, posiadaj¹cy prawid³owo, estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowan¹ zagrodê w gospodarstwie rolnym. 4. ZASIÊG TERYTORIALNY KONKURSU Konkurs obejmuje swym zasiêgiem teren Powiatu Rawickiego, czyli piêæ gmin: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakos³aw, Rawicz. 5. PRZEBIEG KONKURSU Konkurs przebiegaæ bêdzie w dwóch etapach: I etap – eliminacje gminne II etap – eliminacje powiatowe. 6. UDZIA£ W KONKURSIE W konkursie nie mog¹ wzi¹æ udzia³u laureaci (od I do III miejsca) zesz³orocznej edycji konkursu powiatowego. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przes³anie karty zg³oszenia. Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ we w³aœciwym Urzêdzie Miasta i Gminy (Urzêdzie Gminy). Laureaci Konkursu na etapie gminnym bior¹ udzia³ w Konkursie na szczeblu powiatowym. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy urzêdów oraz radni z gmin i powiatu rawickiego. 7. TERMINARZ KONKURSU - do 01 maja 2009 r. nale¿y przekazaæ karty zg³oszenia udzia³u w Konkursie do Urzêdów Miast i Gmin/Gmin, - do 18 maja 2009 r. – nast¹pi wizja lokalna zg³oszonych do Konkursu obiektów w celu ich oceny przez Komisje (etap gminny), - do 22 maja 2009 r. – wy³onienie laureatów konkursu na etapie gminnym (maksymalnie 3) i przekazanie wyników do Starostwa Powiatowego w Rawiczu, - do 10 czerwca 2009 r. – wizja lokalna laureatów konkursu etapu I przez Komisjê powiatow¹ (etap II), - do 15 czerwca 2009 r. rozstrzygniêcie Konkursu na II etapie i wy³onienie laureatów oraz wyró¿nionych. - Wyniki konkursu zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl. - Uroczyste wrêczenie nagród i wyró¿nieñ nast¹pi w trakcie Do¿ynek Powiatowych, które w 2009 roku odbêd¹ siê w Gminie Rawicz. 8. NAGRODY Wy³onieni w Konkursie laureaci I etapu otrzymuj¹ dyplomy oraz przechodz¹ do II etapu konkursu.

Nr 9

Laureaci II etapu otrzymuj¹: Zagroda wiejska

Posesja wiejska

I miejsce – Nagroda rzeczowa wartoœci 600 z³ + dyplom II miejsce – Nagroda rzeczowa wartoœci 400 z³ + dyplom III miejsce – Nagroda rzeczowa wartoœci 200 z³ + dyplom

I miejsce – Nagroda rzeczowa wartoœci 600 z³ + dyplom II miejsce – Nagroda rzeczowa wartoœci 400 z³ + dyplom III miejsce – Nagroda rzeczowa wartoœci 200 z³ + dyplom

Ponadto Komisja konkursowa mo¿e przyznaæ uczestnikom obu kategorii II etapu wyró¿nienia i nagrody ksi¹¿kowe. Wyniki konkursu bêd¹ popularyzowane w œrodkach masowego przekazu oraz podczas spotkañ z udzia³em przedstawicieli starostwa b¹dŸ gmin. 9. KOMISJE KONKURSOWE - I etap - Komisja konkursowa na szczeblu gminnym - 5 osób, w tym (1-2) osoby ze Starostwa Powiatowego. Komisjê powo³uje Burmistrz/Wójt. - II etap - komisja konkursowa na szczeblu powiatowym - 5 osób, komisjê powo³uje Starosta Rawicki. 10. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA Ka¿dy cz³onek komisji przyznaje punkty wg poni¿szej punktacji. Punkty uzyskane przez zagrody i posesje od ka¿dego z cz³onków komisji sumuje siê. Jedna zagroda mo¿e otrzymaæ maksymalnie 175 punktów, a posesja 150 punktów. W przypadku równej liczby punktów laureatów wy³ania siê nastêpuj¹co: cz³onkowie komisji w g³osowaniu tajnym okreœlaj¹, która zagroda powinna zaj¹æ miejsce 1, 2 itd. 11. OBS£UGA ORGANIZACYJNA KONKURSU Na szczeblu gminnym obs³ugê zapewniaj¹ w³aœciwe urzêdy miast i gmin / gmin, na szczeblu powiatowym - Starostwo Powiatowe. Ca³oœæ koordynuje Starostwo Powiatowe. Zagroda 1. Ogólny wygl¹d zabudowañ – estetyka, czystoœæ ca³ej posesji (budynki mieszkalne, budynki gospodarcze – stan techniczny, elewacja). 2. Ogrodzenie zagrody wiejskiej, ogródków przydomowych (stan i jakoœæ ogrodzenia, estetyka wykonania i utrzymania). 3. Stan obejœcia-podwórzazaplecza gospodarskiego (podwórze, stan nawierzchni ci¹gów komunikacyjnych, usytuowanie sprzêtu rolniczego, wyposa¿enie gospodarstwa w specjalnie przygotowane miejsce sk³adowania obornika). gromadzenie gnojowicy itp.). 4. Zagospodarowanie terenu wokó³ budynków – k¹ciki wypoczynkowe, trawniki, ogródki, dobór roœlin, altany, pergole, ogródki skalne. 5. Innowacyjnoœæ zagrody, pomys³owoœæ zagospodarowania zagrody, w³asne wykonanie i zaanga¿owanie.

KWIECIEÑ 2009

Punkta cja 1-10

1-5

1-10

1-5

Posesja 1. Ogólny wygl¹d posesji (³ad i porz¹dek posesji, estetyka). 2. Wyposa¿enie posesji w elementy ma³ej architektury (altany, pergole, trawniki, ogródki skalne, ³awki, wydzielenie czêœci rekreacyjnej itp.). 3. Nasadzenie i utrzymanie drzew i krzewów ozdobnych oraz utrzymanie trawników i kwietników.

4. Innowacyjnoœæ posesji, pomys³owoœæ, zagospodarowania posesji, w³asne wykonanie i zaanga¿owanie.

Punkta cja 1-10

1-10

1-5

1-5

1-5

11


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Irena Horodko – Przewodnicz¹ca Zespo³u

POWIATOWY ZESPÓ£ ds. ORZEKANIA O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI Dnia 17 grudnia 1999 r. powo³ano do dzia³ania Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci w Rawiczu, z siedzib¹ przy Wa³ach Jaros³awa D¹browskiego 2. Funkcjê przewodnicz¹cego powiatowego Zespo³u powierzono Panu Karolowi Jasiakowi. Powo³ano wówczas tak¿e cz³onków Zespo³u. W dniu 1 paŸdziernika 2002 r. uleg³a zmianie poprzednia

zainstalowana platforma, która umo¿liwia osobom niepe³nosprawnym dostêp do w/w pomieszczeñ. Powiatowy Zespó³ wydaje orzeczenia o: • niepe³nosprawnoœci osób, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, • stopniu niepe³nosprawnoœci osób, które ukoñczy³y 16 rok ¿ycia, • wskazaniach do ulg i uprawnieñ osób posiadaj¹cych orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolnoœci do pracy.

nazwa na obecnie obowi¹zuj¹c¹ tj. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Rawiczu. W styczniu 2004 r. na przewodnicz¹c¹ Zespo³u powo³ano Pani¹ Irenê Horodko. Z uwagi na niespe³nianie w tamtym czasie warunków technicznych, siedzibê Zespo³u przeniesiono do budynku Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spó³dzielni Inwalidów na ul. Podmiejsk¹ 8. Po wykonaniu remontu i przystosowaniu pomieszczeñ do potrzeb osób niepe³nosprawnych, Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci, funkcjonuje ponownie, od listopada 2008 r., w gmachu Starostwa Powiatowego przy Wa³ach Jaros³awa D¹browskiego 2 (przy Plantach rawickich). Zespó³ posiada nastêpuj¹ce pomieszczenia: punkt udzielaj¹cy informacji o trybie i zasadach postêpowania w zakresie orzekania o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci, gabinet lekarski, gabinet do rozmów przeprowadzanych przez specjalistów oraz poczekalniê. W budynku zosta³a równie¿

Zespó³ wydaje tak¿e osobom niepe³nosprawnym odpowiednie legitymacje. Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci zatrudnia ³¹cznie 19 osób, w tym: przewodnicz¹cego, 6 lekarzy, 2 psychologów, pedagoga, 2 doradców zawodowych, 4 pracowników socjalnych oraz 2 osoby do obs³ugi administracyjnej. W 2008 r. przyjêto 944 wnioski o ustalenie stopnia niepe³nosprawnoœci i 269 wniosków o ustalenie niepe³nosprawnoœci. Wnioski te s¹ najczêœciej sk³adane w celu uzyskania: zasi³ku pielêgnacyjnego, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z systemu œrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z us³ug socjalnych, opiekuñczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, mo¿liwoœci odliczeñ od podatku oraz spe³niania przes³anek do wydania karty parkingowej. W wymienionym okresie wydano 923 orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci oraz 255 orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci. W roku 2008 wydano 340 legitymacji, w tym: osobom przed 16 rokiem ¿ycia na podstawie wa¿nych orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci, osobom po 16 roku ¿ycia na podstawie wa¿nych orzeczeñ o stopniu niepe³nosprawnoœci oraz legitymacje wydane na podstawie orzeczeñ organów rentowych (KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA). Orzeczenia wydawane przez Zespó³ s³u¿¹ do celów pozarentowych. Pozwalaj¹ korzystaæ z nastêpuj¹cych form pomocy, b¹dŸ uprawnieñ: • mo¿liwoœci uzyskania ulg przy zatrudnieniu, szkoleniu (prawo do dodatkowego urlopu, przerw w pracy, krótszego czasu pracy); • uczestnictwa w terapii zajêciowej; • dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzêtu ortopedycznego (kule, laski, wózki, protezy) i likwidacji barier architektonicznych; • korzystania z us³ug socjalnych, opiekuñczych, terapeu-

12

Nr 9

KWIECIEÑ 2009


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

tycznych i rehabilitacyjnych œwiadczonych przez sieæ instytucji pomocy spo³ecznej, organizacje pozarz¹dowe oraz inne placówki; • uzyskania zni¿ek: w przejazdach autobusami i poci¹gami, w abonamencie za telefon, radio i telewizjê; • uzyskania karty parkingowej; • uzyskania odliczeñ od podatku w Urzêdzie Skarbowym (np.: za leki, dojazdy na rehabilitacjê); • uzyskania dodatku mieszkaniowego; • uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego lub innych z OPS.

KOMUNIKAT Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸn.zm.) Rada Powiatu Rawickiego przyjê³a projekt uchwa³y Zarz¹du Powiatu Rawickiego w sprawie okreœlenia zadañ, na które przeznacza siê œrodki finansowe Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. REHABILITACJA

ZAWODOWA

Lp.

Nazwa zadania

§

Plan na 2009 r.

1.

Zwrot kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy art. 26 e

6270

90.000,00

2.

Zwrot wydatków na instrumenty i us³ugi rynku pracy dla osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy i niepozostaj¹cych w zatrudnieniu art. 11

3030

54.001,00

3.

4. 5.

Lp. 1.

Zwrot 60% wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowi¹zkowych 2450 sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od tego wynagrodzenia za zatrudnienie osoby niepe³nosprawnej art. 26 f Jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk³adu do 3030 spó³dzielni socjalnej art. 12 a Zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagaj¹cej 2450 osobie niepe³nosprawnej art. 26 d RAZEM REHABILITACJA SPO£ECZNA Nazwa zadania § Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 3030

90.000,00

Plan na 2009 r. 172.000,00

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki 3030 121 000,00 pomocnicze. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i 3030 130 000,00 technicznych. Dofinansowanie dzia³alnoœci bie¿¹cej warsztatów 2450 739.800,00 terapii zajêciowej. Zlecanie zadañ organizacjom pozarz¹dowym 2450 5.000,00 RAZEM 1.174.800,00 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPO£ECZNA RAZEM 1.433.051,00

6.

Z ró¿nych miejsc rawickiego Rynku dostrzec mo¿na niewielk¹ datê „1909”, umieszczon¹ na zwieñczeniu frontowej elewacji siedziby Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Okaza³y gmach oznaczony numerem 17 liczy sobie sto lat. Obecny budynek Starostwa nie jest pierwsz¹ budowl¹, stoj¹c¹ w tym miejscu. Znane s¹ pojedyncze fotografie wczeœniejszego obiektu, który mia³ jedno piêtro, spadzisty dach, a wysokoœci¹ i kszta³tem dorównywa³ s¹siedniej kamienicy (by³ znacznie ni¿szy od usytuowanego w naro¿u Rynku gmachu S¹du). Starszy budynek powsta³ prawdopodobnie w pierwszej po³owie XIX wieku, po ogromnym po¿arze miasta Rawicza, jaki wydarzy³ siê w 1801 roku. Sp³onê³o wówczas oko³o 300 ró¿nych zabudowañ. Wed³ug planu sporz¹dzonego bezpoœrednio po tym po¿arze, spali³ siê tak¿e osiemnastowieczny dom, znajduj¹cy siê w tym miejscu. Oko³o 1908 roku zaprojektowany zosta³ istniej¹cy do dzisiaj budynek. Pierwotnie pe³ni³ on funkcjê reprezentacyjnego rawickiego hotelu o nazwie „Adler” („Orze³”), co znalaz³o m.in. odzwierciedlenie w ozdobnym napisie, zdobi¹cym przez wiele lat jego fasadê. Gmach jest trzypiêtrowy. Ostatnia kondygnacja, nakryta p³askim dachem, ukryta jest za stromo u³o¿onymi dachówkami. Projekt budynku przygotowany zosta³ dla w³aœciciela hotelu - Arthura Kleina. Od chwili powrotu Rawicza w granice odrodzonego Pañstwa Polskiego, dzisiejszy gmach Starostwa Powiatowego pe³ni³ ró¿norodne funkcje. Znajdowa³y siê tutaj mieszkania oraz biura ró¿nych urzêdów i instytucji. Na parterze, przez pewien czas funkcjonowa³ m.in. zak³ad fryzjerski. Z chwil¹ reaktywowania w 1999 roku Powiatu Rawickiego, gmach przy Rynku nr 17 sta³ siê g³ówn¹ siedzib¹ w³adz powiatowych.

258.251,00

3.

5.

BUDYNEK RAWICKIEGO STAROSTWA MA 100 LAT

6.000,00

2.

4.

2450

18.250,00

Janusz Hamielec

7.000,00

Nr 9

KWIECIEÑ 2009

13


ORÊDOWNIK SAMORZ¥DOWY

POWIATU RAWICKIEGO

Janusz Hamielec

90. ROCZNICA PODPISANIA TRAKTATU WERSALSKIEGO

W bie¿¹cym roku minie 90. rocznica podpisania w Wersalu pod Pary¿em postanowieñ traktatowych, na mocy których ustanowiona zosta³a miêdzy innymi czêœæ granic odradzaj¹cego siê wówczas, po 123 latach zaborów, Pañstwa Polskiego. Traktat Wersalski z 28 czerwca 1919 roku w ogólny sposób opisywa³ granicê Polski z Niemcami (mia³a ona d³ugoœæ 1912 kilometrów). Granica ta zosta³a z czasem wytyczona dok³adnie w terenie, przez specjalne, miêdzynarodowe zespo³y kartografów i geodetów. W sk³ad tych zespo³ów wchodzili Polacy, Niemcy i w roli rozstrzygaj¹cych sprawy sporne, przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii, W³och, a tak¿e Japonii. Komisje te rozpoczê³y dzia³alnoœæ kilkanaœcie dni po wejœciu w ¿ycie postanowieñ traktatowych – na pocz¹tku 1920 roku i funkcjonowa³y prawdopodobnie do koñca 1921 roku. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w póŸniejszych latach dokonywano regularnych, komisyjnych przejœæ, kontroli oznakowania i niewielkich korekt przebiegu linii granicznej. W zasobach Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Rawiczu, pieczo³owicie przechowywana jest teczka z kilkudziesiêcioma bardzo szczegó³owymi i starannie wykonanymi rysunkami, przedstawiaj¹cymi przebieg wytyczonej przez specjaln¹ komisjê delimitacyjn¹, ówczesnej granicy polsko – niemieckiej, na odcinku bêd¹cym jednoczeœnie po³udniowo-zachodni¹ i po³udniow¹ granic¹ powiatu rawickiego. Sporz¹dzone w 1920 i 1921 roku rysunki ukazuj¹ precyzyjnie liniê granicy wœród pól i lasów, w s¹siedztwie zabudowañ i w korytach cieków wodnych. Dokumentuj¹ te¿ usytuowanie daw-

14

Nr 9

nych pañstwowych kamieni i innych znaków granicznych oraz ich specyficzn¹ numeracjê, sk³adaj¹c¹ siê na rawickim odcinku granicy – od Szemzdrowa (okolice Bojanowa) do ¯ydowskiego Brodu (rejon na wschód od Jutrosina) – z litery H lub J, oznaczaj¹cej numer sekcji i trzech cyfr, np. H103, H149, H150, H191, H227, J001, J017 (istniej¹cy wysoki kamieñ na pograniczu Dêbna Polskiego i Przywsia – ulica Wroc³awska), J180. Schematy zawieraj¹ tak¿e bardzo dok³adne wyniki pomiarów geodezyjnych, pozwalaj¹ce na jednoznaczne usytuowanie linii granicznej nawet w trudnym, czêsto niedostêpnym, podmok³ym terenie. Pomiarów dokonywano m.in. wzglêdem koœcielnych wie¿, kominów cegielni i innych budowli. Podobne dokumenty, dotycz¹ce okolic Czarnkowa, Miêdzychodu, Chodzie¿y i Odolanowa stanowi³y eksponaty ciekawej wystawy, przygotowanej w Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu przez wielkopolski oddzia³ Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Czêœæ ekspozycji tworzy³y tak¿e archiwalne mapy Polski i Wielkopolski, w tym tak¿e ilustruj¹ce za³o¿enia (np. z maja 1919) i póŸniejsze postanowienia Traktatu Wersalskiego. Otwarciu wystawy (16 III) towarzyszy³o seminarium naukowe, podczas którego przedstawiono historiê tworzenia granicy polsko – niemieckiej na odcinku wielkopolskim oraz jej sposób oznaczenia w terenie i zwi¹zan¹ z tym dokumentacjê kartograficzn¹, geodezyjn¹, a w kilku przypadkach i fotograficzn¹. Seminarium i wystawa by³y jednym z licznych elementów poznañskich obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

KWIECIEÑ 2009


POWIAT PRZYJAZNY NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wyróżnienie dla Powiatu Rawickiego.

Uczestnicy uroczystości w Bolesławcu (28 marca 2009).

Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Osieku.

Jedna z sal w DPS w Osieku.

Jedno z pomieszczeń i sprzęt w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.

Nowa winda w DPS w Pakówce.

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce.

Jedno z udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


GRANICA POWIATU RAWICKIEGO - GRANICĄ POLSKI Podczas zakończonej w dniu 28 czerwca 1919 r. (w 2009 roku - 90. rocznica) Konferencji Pokojowej w Wersalu pod Paryżem ustalono między innymi przebieg granicy, odradzającej się po 123 latach niewoli Polski, z państwem niemieckim. Fragment jednego z podpisanych wówczas dokumentów mówił: „...Granica Niemiec poprowadzi do punktu, gdzie granica administracyjna Poznańskiego przecina rzekę Barycz,... stamtąd ku północo - zachodowi wzdłuż granicy Poznańskiego, aż do punktu przecięcia jej z drogą żelazną Rawicz - Wąsosz,... po czym do punktu przecięcia granicy Poznańskiego z drogą Rydzyna - Czernina i dalej...”. Granica polsko - niemiecka w okolicy Rawicza, na odcinku 71,25 kilometra była jednocześnie południowozachodnią i południową granicą powiatu rawickiego. Linia granicy państwowej prowadziła od strony powiatu leszczyńskiego, z kierunku Zaborowa i Jabłonny (powiat leszczyński), w pobliże Szemzdrowa, gdzie przebiegała w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań tej niewielkiej wsi. Wiodła przez okolice położone w pobliżu południowego krańca Trzebosza, w stronę Pakówki i Żylic, gdzie poprowadzono ją lasami. Dalej, po przecięciu toru linii kolejowej Rawicz - Wąsosz, prowadziła wzdłuż drogi Załęcze - Góra, omijała Załęcze (była to wówczas niemiecka wieś Koenigsdorf) i biegła nieopodal gospodarstwa Warszewo, leżącego po stronie polskiej. Po przecięciu rzeki Masłówki, granica prowadziła w stronę Kątów (tu przecinała tory linii kolejowej Poznań Wrocław), Przywsia (wtedy niemiecki Grenzvorwerk), Dębna Polskiego, przekraczała Dąbrocznię, Orlę i wytyczona była w okolicach Wydaw i Łąkty. Po minięciu tych wsi, biegła znowu lasami w stronę Białegokału, który otaczała z trzech stron. „Rawicki” odcinek polsko niemieckiej granicy wytyczono dalej w sąsiedztwie wsi Zaorle, Ostoje, Jeziora, Janowo, Zaborowo i Zmysłowo. Na wschodnim krańcu powiatu rawickiego granica dzieliła na dwie części małą, złożoną z trzech gospodarstw, osadę Żydowski Bród i dalej stawała się granicą powiatu krotoszyńskiego. Janusz Hamielec, 2009

DWÓR W CZECHNOWIE Znajdujący się w Czechnowie, w gminie Bojanowo, murowany dwór zaprojektowany został przez firmę architektoniczną Klein i Wolff (firma ta projektowała m.in. także dwór w Giżynie i odbudowę kościoła ewangelickiego w Rawiczu, po jego pożarze w 1915 roku). Świadczący po dziś dzień o dużym kunszcie niemieckich budowniczych, wzniesiony w 1924 roku na planie prostokąta obiekt, jest piętrowy, nakryty czterospadowym dachem. Ozdobiony został potrójną, ostrołukową wnęką i tarasem z obszernymi schodami od strony drogi oraz półokrągłym ryzalitem, tworzącym rodzaj wieży, przy jednej z bocznych elewacji. Projektanci przewidzieli także obszerną werandę od strony parku. Uroku całej budowli dodają interesujące, pseudokrenelażowe, ceglane zwieńczenia ścian. Przylegająca do budynku ciekawa brama, dopasowana jest stylistycznie do całości, będącego dzisiaj w dość dobrym stanie obiektu. Czechnów leży na terenie historycznego Dolnego Śląska. Do 1945 roku nazywał się Zechen. W granicach Polski znalazł się w 1945 roku (wtedy przez krótki czas wieś nazywano Czechin). Do 1817 roku Czechnów leżał w powiecie wołowskim. Później, do 1975 roku należał do powiatu Góra Śląska. Następnie wchodził w skład województwa leszczyńskiego, a od 1999 roku jest wsią należącą do powiatu rawickiego. Pierwsza pisana wzmianka o Czechnowie, jako o miejscu, pochodzi z roku 1308. Wieś została jednak założona około 1528 roku. W 1787 roku we wsi odnotowano 16 domów, szkołę, 11 rolników i 9 ogrodników. W latach 1839 - 1864 w miejscowości tej działała Królewska Stacja Meteorologiczna. W 1845 roku w Czechnowie znajdowało się 38 domów, była szkoła ewangelicka z jednym nauczycielem, pracowały 4 wiatraki, działalność prowadziło m.in. 5 rękodzielników, a hodowano 1246 owiec i 263 sztuki bydła. Kronikarze odnotowali liczbę mieszkańców Czechowa, których było: w 1787 - 244; w 1845 - 287; w 1919 - 282; w 1925 - 304; w 1933 - 291 (zawsze byli to ewangelicy). Wieś należała przez stulecia do rodzin: Tiessler (1529 - 1633), Maetschke (1633 - 1857) i Krauseiche (Alfred do 1937 / 1939, a może nawet 1945; jako jedni z ostatnich właścicieli wymieniani są też: Hans Georg Biedermann i Krause). Kolejne osoby z tych rodów określano słowem „spadkobierca”. Posiadłość obejmowała 278 hektarów gruntów, a produkcja nastawiona była na uprawę zbóż oraz hodowlę bydła, koni i trzody chlewnej. Po II wojnie światowej w Czechnowie działało Państwowe Gospodarstwo Rolne - Zakład Rolny podlegający PGR w Zaborowicach. Obecnie wieś liczy około 250 mieszkańców. Janusz Hamielec, III 2009.

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 9/2009

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 9/2009

Advertisement