__MAIN_TEXT__

Page 1

www.powiatrawicki.pl

POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73) ISSN 1898-7397 Egzemplarz bezpłatny

KIA CARENS DLA „MAŁEGO I NOWEGO DWORKU”

DW UMI ESI ĘCZ NI K

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY

NOWE SPRZĘTY DLA SZPITALA

s. 5

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

s. 6

s. 9

WAŻNE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

JUBILEUSZOWE OBCHODY BITWY WARSZAWSKIEJ ORAZ ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

s. 2

BOJANOWO

JUTROSIN

MIEJSKA GÓRKA

Celem nowości w prawie jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Inaczej jak poprzednio brzmi definicja projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę już po 5 latach będzie nie do podważenia. Zlikwidowano m.in.

PAKOSŁAW

RAWICZ

wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów. Uproszczona została procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych. s. 13


2

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

JUBILEUSZOWE OBCHODY BITWY WARSZAWSKIEJ ORAZ ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Jubileuszowe obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przez powiatowe i gminne władze samorządowe oraz przedstawicieli organizacji społecznych przy pomniku upamiętniającym rannych polskich żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej przebywających w 1920 r. w lazarecie mieszczącym się w dawnych koszarach. Następnie na rawickim cmen-

tarzu, w kwaterze, gdzie spoczywają żołnierze zmarli w lazarecie, odprawiona została polowa msza św. przez Ks. Kanonika Wojciecha Prostaka, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania N.M.P. Bezpośrednio po eucharystii do uczestników zwrócił się Jan Dziedziczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który przybliżył kontekst historyczny tamtych czasów, a także wskazał, jak ważne obecnie jest poszanowanie tradycji patriotycznych.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, organizacji społecznych oraz mieszkańcy powiatu złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy-bohaterów wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W czasie, gdy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania marszy patriotycznych wykonywanych przez Orkiestrę Dętą z Miejskiej Górki, delegacja w osobach: Jan Dziedziczak - Podsekretarz Stanu w Kan-

www.powiatrawicki.pl

celarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Sperzyński - Starosta Rawicki, Grzegorz Kubik - Burmistrz Gminy Rawicz oraz Ks. Kanonik Wojciech Prostak złożyła wiązanki kwiatów oraz zapaliła znicze na grobach Generała Józefa Kalickiego i Kapitana Ignacego Buszy. W tym roku przy grobach asystę honorową wystawił 4. Pułk Przeciwlotniczy im. Grota Roweckiego w Lesznie. Tradycyjnie już część patriotyczno-artystyczna zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.


3

nr 2 (72/73) VIII/IX 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

PODZIĘKOWANIA ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ

POWIATOWE INWESTYCJE

OTWARCIE DROGI W DĘBNIE POLSKIM

Chęć podjęcia nowych wyzwań zawodowych sprawiła, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pakówce Lucyna Nowak postanowiła pożegnać się z dniem 31 sierpnia br. z placówką. Podczas spotkania, które odbyło się w starostwie w dniu 22 lipca Starosta Rawicki Adam Sperzyński podziękował ustępującej Dyrektor za wieloletnią, pełną zaangażowania i sumienną pracę. Wyraził także przekonanie, że placówka pod jej kierownictwem stała się dla mieszkańców prawdziwym domem, przyjaznym i bezpiecznym, w którym udało się też zbudować zespół, kompetentny i oddany sprawom najbardziej potrzebujących. Na nowej drodze zawodowej życzymy satysfakcji z wybranej kariery zawodowej, wielu sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym.

W lipcu pożegnano aż trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Rawiczu, przechodzących na emeryturę: Marię Ofiarkiewicz z Wydziału Organizacyjnego, Grażynę Maciejak z Wydziału Finansów oraz Alinę Janowicz - Audytora Wewnętrznego. Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie urzędu podziękowano im za wieloletnią pracę oraz zaangażowanie i profesjonalizm przy wykonywaniu powierzonych obowiązków. Na emeryturze życzymy zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W obecności Jana Dziedziczaka - Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka i Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka oraz lokalnych samorządowców i mieszkańców w lipcu oficjalnie otwarto drogę w Dębnie Polskim (gm. Rawicz). Jej modernizacja odbywała się w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, Powiatu Rawickiego oraz Gminy Rawicz. Całkowita wartość inwestycji: Dofinansowanie - Fundusz Dróg Samorządowych: Wkład własny - Powiat Rawicki: Dofinansowanie - Gmina Rawicz:

www.powiatrawicki.pl

1.461.212,46 zł 730.606,00 zł 360.303,46 zł 370.303,00 zł


4

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

POWIATOWE INWESTYCJE TARCHALIN-GOŁASZYN

RAWICZ-OSIEK

Przebudowa drogi powiatowej Poniec-Tarchalin-Gołaszyn

Budowa ścieżki rowerowej Rawicz – Osiek

MIEJSKA GÓRKA

DUBIN

Remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Montaż ławek przy ścieżce Dubin – Jutrosin, od strony Dubina.

PAKOSŁAW

BOJANOWO

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej w Pakosławiu na ulicy Rolniczej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej.

Remont szatni w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.

www.powiatrawicki.pl


5

nr 2 (72/73) VIII/IX 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

NOWA DYREKTOR W ZSP-T CKU W BOJANOWEI

ZMIANA DYREKCJI

W związku z objęciem przez Agatę Kubiak funkcji Wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, od 1 września br. obowiązki Dyrektora w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie pełni Beata Nowak. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, ukończyła także studia podyplomowe na kierunku informatyka. Jest egzaminatorem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach technik informatyk i technik rolnik. Beata Nowak od 27 lat pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie (dawniej Zespół Szkół Rolniczych), ucząc przedmiotów zawodowych.

Od 1 września p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawiczu jest Elżbieta Figisiak. Nowa Dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym z 32-letnim stażem pracy w oświacie. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia magisterskie z socjologii, a także studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki. Jest też wysoko wykwalifikowanym specjalistą i terapeutą dysleksji rozwojowej. Elżbieta Figisiak od początku swojej drogi zawodowej pełni funkcję pedagoga w rawickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajmując się opiniowaniem, orzekaniem oraz diagnozowaniem dzieci i młodzieży, a także wspieraniem rodziców i nauczycieli. Ponadto prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi z dysleksją. W pracy najważniejsze jest dla niej dobro dziecka.

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

KIA CARENS DLA „MAŁEGO I NOWEGO DWORKU”

Dzięki uprzejmości Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów „Rawag” Sp. z o. o., Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza „Mały Dworek” i „Nowy Dworek” w Łaszczynie w sierpniu otrzymały samochód osobowy Kia Carens. Prezes Zarządu Tomasz Cieślak wspólnie z Członkiem Zarządu

Dariuszem Marchewką osobiście wręczyli kluczyki do auta Dyrektor Placówek Małgorzacie Pospiech. Nowy samochód przyda się obu placówkom w codziennym użytkowaniu oraz niewątpliwie ułatwi załatwianie wielu spraw podopiecznych.

www.powiatrawicki.pl


6

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU

DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I UMOWA NA ZAKUP NOWOCZESNEGO APARATU RTG

Na początku lipca w Rawiczu gościli ministrowie sportu oraz pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm RP oraz wojewoda wielkopolski. Podczas wizyty dokonano oficjalnego otwarcia obiektu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu, a także wręczono samorządowcom symboliczne czeki potwierdzające udzielenie dofinansowań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Rawicki otrzymał kwotę 513.296,00 zł. Starosta Adam Sperzyński wraz z Wicestarostą Jakubem Morysonem podpisali także umowę z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem na dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu nowoczesnego cyfrowego systemu RTG do radiografii bezpośredniej wraz z systemem PACS. Środki na ten cel w wysokości miliona złotych pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dziękując za wsparcie szpitala, Zarząd wręczył gościom drobne upominki - koszulki z napisem „Drużyna szpitala w Rawiczu”.

PODPISANO UMOWĘ NA ZAKUP I DOSTAWĘ SYSTEMU RTG DLA RAWICKIEGO SZPITALA We wrześniu Powiat Rawicki podpisał umowę na zakup i dostawę cyfrowego systemu RTG do radiografii bezpośredniej wraz z systemem PACS dla rawickiego szpitala. Wykonawca dostarczy cyfrowy aparat RTG ROESYS MedTec GmbH, stację lekarską wraz z robotem do nagrywania płyt, system PACS, a także dokona montażu aparatu RTG i przygotuje pomieszczenia pracowni.

KARDIOMONITOR MEDIANA M32 DLA PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO Szpital Powiatowy w Rawiczu przystąpił do projektu pt. „Działania związane z zapobieganiem, łagodzeniem skutków epidemii Covid-19”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 7.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – Projekty konkur-

sowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19 WRPO 2014+. Dzięki projektowi Szpital otrzymał wsparcie w postaci kardiomonitora transportowego MEDIANA M32. Sprzęt ten będzie służył pacjentom i personelowi oddziału wewnętrznego rawickiego szpitala. Fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

www.powiatrawicki.pl


7

nr 2 (72/73) VIII/IX 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD ROZBUDOWĘ RAWAG-U

We wrześniu w siedzibie Rawickiej Firmy Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o. w Rawiczu odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę zakładu. Pod-

czas uroczystości Tomasz Cieślak Prezes Zarządu zaprezentował historię firmy, przebieg rozbudowy zakładu i poszerzenia parku maszynowego oraz plany kolejnych inwestycji i rozwoju spółki, które

Zarząd Spółki zamierza wdrożyć w najbliższych latach. Prace projektowe i budowlane wykonują lokalni podwykonawcy: REAL LESZNO Sp. z o.o. Sp. K., PHU Chod Dróg Andrzejewski

Przemysław oraz Nieruchomości AZYMUT Kołeczko & Węcłaś. Całkowity koszt rozbudowy to niemalże 50 mln zł. Fot. RAWAG

DOFINANSOWANIE DLA UCZNIÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE

Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w ramach Programu Erasmus +, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe złożył wniosek pn. „Europejskie praktyki - rozwój

zawodowy uczniów” na praktyki zawodowe dla młodzieży kształcącej się w szkole. Pod koniec września do Starostwa Powiatowego w Rawiczu dotarła informacja, iż szkoła otrzy-

mała dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

www.powiatrawicki.pl

Rozwój. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 150.000,00 euro, tj. 639.435,00 zł.


8

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO I-II 2020 nr 1 (71)

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ZSP-T CKU W BOJANOWIE Z PRZEDSTAWICIELAMI Z PANAMY

Pod koniec sierpnia w starostwie odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Wicestarosta Jakub Moryson, Członek Zarządu

Powiatu Wiesław Ceglarek, Państwo Ewa i Amancio Chiari z Zielonej Góry oraz nauczyciele Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych

CKU w Bojanowie - Beata Nowak i Zbigniew Zawada. Miało ono na celu zorganizowanie na terenie szkoły w Bojanowie wystawy obrazów Amancio Chiari ukazujących społeczność Indian Kuna oraz bogatą przyrodę Panamy. Państwo Chiari zaproponowali także pomoc w nawiązaniu przyszłej współpracy pomiędzy bojanowską szkołą, a Polonią zamieszkującą w Panamie, rolnikami tego kraju oraz organizacjami proekologicznymi. Dyrekcja szkoły planuje nawiązać wielopłaszczyznową współpracę z Panamą, aby stworzyć uczniom Zespołu Szkół

w Bojanowie, dodatkowe możliwości rozwoju i edukacji. Dr Ewa Chiari jest antropologiem, nauczycielem akademickim, a w swojej pracy zawodowej zajmowała się badaniem morfometrycznym Indian z plemienia Kuna w Panamie. Natomiast jej mąż Amancio jest Panamczykiem, przedstawicielem społeczności Kuna. Jest emerytowanym nauczycielem, ale hobbystycznie zajmuje się malarstwem inspirowanym przyrodą regionu i kulturą plemienia, z którego się wywodzi. Od ponad 30 lat mieszka w Polsce.

„SZATNIA NA MEDAL” W ZSPT CKU JUŻ OTWARTA W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie 18 września oficjalnie otwarto zaplecze szatniowo-sanitarne przy sali gimnastycznej. Uroczystego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Rady i Zarządu Powiatu Rawickiego, Dyrekcji Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie, wykonawcy inwestycji, inspektor nadzoru i Przewodniczący Towarzystwa Koleżeńskiego Bojanowiaków. Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie udali się na teren szkoły, aby wspólnie posadzić śliwy Bojanówki. Symboliczny krąg ze śliwami ma stać się miejscem, w którym będzie można miło spędzać czas. Podczas piątkowej uroczystości nie zabrakło też sportowych akcentów. Uczniowie w trakcie części artystycznej zaprezentowali różne formy aktywności sportowej, połączonej z elementami akrobatyki.

Całkowita wartość inwestycji: 177.391,86 zł Dofinansowanie - UMWW: 88.600,00 zł Wkład własny - Powiat Rawicki: 88.791,86 zł

www.powiatrawicki.pl


9

nr 1 (71) I-II 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

PRZEWODNIK PACJENTA

INTERNETOWE KONTO PACJENTA – WIELE SPRAW BEZ WIZYTY W PRZYCHODNI Internetowe Konto Pacjenta udostępnia informacje o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni. Z aplikacji można korzystać całkowicie bezpłatnie. Za pomocą Internetowego Konta Pacjenta możesz: • zobaczyć e-receptę wystawioną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną - zarówno po wizycie, jak i po konsultacji przez telefon - bez konieczności odbierania jej osobiście w przychodni, • otrzymywać e-mailem lub SMS-em powiadomienia o przepisanych e-receptach i e-skierowaniach - by móc realizować e-recepty i e-skierowania z telefonem w ręku, • sprawdzić i pobrać otrzymane e-recepty, e-skierowania, • upoważnić bliską osobę do dostępu do Twoich danych, załatwiania spraw w Twoim imieniu (np. do odbioru e-recepty), • dowiedzieć się, gdzie możesz się leczyć, • wyrazić zgodę na określone świadczenia zdrowotne, np. inwazyjne zabiegi chirurgiczne,

• wybrać lub zmienić lekarza, pielęgniarkę i/lub położną, • udostępnić placówce medycznej lub pracownikowi medycznemu swoje e-recepty i e-skierowania, a aptece lub punktowi aptecznemu e-recepty i informacje o lekach wykupionych na receptę.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta? Krok 1. Załóż profil zaufany Możesz to zrobić albo przez internet, albo w urzędzie, np. w urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS Krok 2. Zaloguj się Teraz możesz użyć profilu zaufanego i zobaczyć swoje e-recepty, upoważnić kogoś bliskiego lub wybrać lekarza Krok 3. Upoważnij bliską osobę Możesz upoważnić kogoś do wglądu w Twoje Internetowe Konto Pacjenta po to, by odbierał e-recepty i sprawdzał terminy wizyt Krok 4. Co robić z e-receptą? Koniec z pismem lekarzy nie do odczytania, z błędami na receptach, przez które musisz wracać z apteki do lekarza

Krok 5. Jak znaleźć receptę? Możesz skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, by znaleźć e-receptę lub nazwę leku, który Ci przepisano Odbieraj recepty SMS-em lub e-mailem 1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta 2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie). Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już w pierwszym kroku podać swój numer telefonu i/lub adres e-mail, na który będziesz otrzymywać powiadomienia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 65 545 35 05

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WAŻNOŚCI ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawiczu przypomina, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe wydane na czas określony ulegają przedłużeniu. Zachowują one ważność do

upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-

www.powiatrawicki.pl

sprawności. Sprawy w Zespole można załatwiać osobiście lub telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP bądź poprzez e-mail.


10

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” To ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. W okresie jesienno-zimowym, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzin-

nych. Najważniejsze przekazy tegorocznej kampanii: • Każdego roku w mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Dom jest miejscem, w którym każdy czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy. • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zoba-

czysz! NIE poczujesz! • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek

www.powiatrawicki.pl

dymu i tlenku węgla. • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych. Materiały pochodzą z Komendy Głównej PSP


11

nr 2 (72/73) VIII/IX 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I MINISTERSTWA WSPARCIEM W CZASIE PANDEMII Powiat Rawicki realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Wsparcie obejmować będzie: - zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (laptopy, komputery stacjonarne, oprogramowanie i sprzęt audiowizualny), - zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne, a także wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej). Wartość projektu ogółem: 244.686,07 zł, w tym: - ze środków europejskich: 206.221,41 zł (84,28% dofinansowania) - ze środków krajowych: 38.464,66 zł (15,72% dofinansowania) Środki finansowe przeznaczone są dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym projekcie. W sierpniu zakupiono i przekazano środki ochrony oraz komputery dla rodzin, dzieci i pracowników rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej przez Powiat Rawicki.

DOTACJA PFRONU NA REMONT BUDYNKU WTZ Powiat Rawicki otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce. Projekt przygotowany został przez prowadzące warsztaty Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce pn. „Remont budynku WTZ obejmuje: remont elewacji budynku, wymianę kotłowni, wymianę posadzek i malowanie ciągów komunikacyjnych.” Projekt realizowany jest w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar F. Planowana całkowita wartość projektu: 200.000 zł. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON: 160.000 zł (80% udziału w kosztach realizacji projektu). Planowany termin realizacji: do 31.12.2020 r.

www.powiatrawicki.pl


12

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

PONAD MILION ZŁOTYCH DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiat Rawicki otrzymał grant na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w Pakówce i Osieku w łącznej kwocie 1.209.132,00 zł. Środki pochodzą z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Granty mają na celu wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Rawickim będzie się odbywać od września do listopada 2020 roku w dwóch placówkach, poprzez następujące formy: Dom Pomocy Społecznej w Osieku a) dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w  tym fizjoterapeutów i  rehabilitantów, z  wyłączeniem kadry

medycznej (pielęgniarki, lekarze) – 51 pracowników na łączną kwotę 221.850,00 zł b) organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i  dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale (z zapewnieniem usług opiekuńczych, niezbędnej opieki pielęgniarskiej itp.) – zakup 5 łóżek na pilota dla osób mniej sprawnych i chorych – na łączną kwotę 15.750,20 zł c) zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowników DPS – 102 szt. na łączną kwotę 40.800,00 zł d) zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS – 153 pakiety na łączną kwotę 81 090,00 zł e) zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie województwa wielkopolskiego – 26 sprzętów na łączną kwotę 46.509,80 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pakówce: a) dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów i  rehabilitantów, z  wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) – 97 pracowników na łączną kwotę 421. 950,00 zł b) zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 i weryfikacją epidemiczną w uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowni-

www.powiatrawicki.pl

ków DPS – 97 szt. na łączną kwotę 38.800,00 zł c) zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS – 291 pakietów na łączną kwotę 291.582,00 zł d) zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie województwa wielkopolskiego – 58 sprzętów na łączną kwotę 50.800,00 zł.


13

nr 2 (72/73) VIII/IX 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

WAŻNE ZMIANY W PRAWIE BUDOWALNYM Podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 3 marca 2020 r. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 19 września 2020 r. Celem tych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Inaczej jak poprzednio brzmi definicja projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę już po 5 latach będzie nie do podważenia. Zlikwidowano m.in. wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów. Uproszczona została procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych. Najważniejsze zmiany to: 1. Nowelizacja prawa budowlanego: bez pozwolenia na budowę W nowym prawie budowlanym w istotny sposób zmienił się wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zostały m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2. 2. Zmiany w prawie budowlanym: bez zgłoszenia Znowelizowany został przepis zawierający wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 3. Prawo budowlane 2020: co wybudujemy bez pozwolenia i bez zgłoszenia Nowelizacja z 2020 r. wprowadza nowy katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Nowością jest też zapis, iż obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do tej pory zgłoszenia wymagały obiekty małej architektury sytuowane

w miejscach publicznych. Ani zgłoszenie, ani pozwolenie na budowę nie będzie potrzebne zarówno w przypadku przepustów o średnicy do 100 cm jak i przepustów o przekroju najdłuższej przekątnej do 100 cm. 4. Projekt budowlany: duża zamiana w prawie w 2020 r. Najistotniejsza modyfikacja procesu budowlanego w 2020 r. to podział projektu budowlanego na trzy części. Aby doprecyzować zakres odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, projekt budowlany dzieli się teraz na: • projekt zagospodarowania działki lub terenu, • projekt architektoniczno-budowlany, • projekt techniczny. 5. Zmiany w prawie budowlanym 2020: ułatwienia z przyłączami Obowiązkiem projektanta stało się sprawdzenie, czy bu-

dynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Pojawiły się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. W celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji, w tym w szczególności mieszkaniowych przewidziano termin: • 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, • 30 dni – w pozostałych przypadkach. 6. Prawo budowlane 2020: łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanych Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczy co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła ułatwienia w legalizacji takich obiektów.

www.powiatrawicki.pl

7. Prawo budowlane 2020: termin stwierdzenia nieważności pozwolenia na użytkowanie Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła termin, po upływie którego nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uznano, że 5 lat - od dnia, w którym decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna jest wystarczające na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 8. Wzmocnienie przepisów przeciwpożarowych w prawie budowlanym po zmianach Nowe prawo wymaga poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których zostaje zmieniony dotychczasowy sposób użytkowania – chodzi tu w szczególności o miejsca, w których prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie możliwość ewakuacji uczestników może być ograniczona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: www. muratordom.pl/prawo fot. Adobe Stock/ autor: Piman Khrutmuang


14

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

MOROWE POWIETRZE

Fragment książki prof. Jana Kaźmierczaka „Rawicz gród Przyjemskich. Historyczny rys powstania i rozwoju miasta 1638-1938” wydanej nakładem Instytutu Kultury Historycznej (Warszawa 1938), s. 40-42. Rawicz leżał na międzynarodowym szlaku handlowym. Z zachodu na wschód i z południa na północ prowadził ten szlak przez to miasto wyróżnione przywilejami królewskimi, wzbogacone wyborem wywożonego aż do Azji sukna, robiące milionowe obroty rocznie, jak mówią kroniki, z których czerpiemy te cenne wiadomości o przeszłości grodu Przyjemskich, mające kupców, którzy słynęli szeroko z wielkiej dobroczynności. Największym i najintratniejszym przywilejem Rawicza było znane jeszcze z czasów Kazimierza Wielkiego w całej Polsce, dla miejscowego kupiectwa niezwykle korzystne „prawo składu”. Była to pewnego rodzaju kwarantanna dla każdego przewożonego przez Rawicz towaru. Polegała ona na tym, że miejscowe kupiectwo zakupowało po tańszej cenie i rozwoziło zatrzymany w Rawiczu na jakiś czas towar do okolicznych miast i miasteczek, które tego przywileju nie posiadały, a nasyciwszy nim miejscowe rynki, zwalniało go, pozwalając go dopiero po wykorzystaniu „prawa składu” wieźć dalej. Ten przywilej nadawał Rawiczowi wielkie handlowe znaczenie, wzmagając zamożność mieszkańców i ściągając w jego mury kupców nie tylko ze Śląska, ale nawet z Czech. Przywilej ten był też obok wielu innych poważnym źródłem dobrobytu ludności Rawicza. Leżąc jednak na łatwo dostępnym, międzynarodowym szlaku

handlowym, był też Rawicz bardziej, niż inne miasta, narażony na zawleczenie w jego mury grasujących wówczas w Europie, przeróżnych, epidemicznych chorób. Najstraszniejsza z nich zawitała pod nazwą morowego powietrza do grodu Przyjemskich w r. 1710 i później w r. 1737. Jak mówi ks. Maciej Nowacki, proboszcz golejewski, w roku 1737 panowały głód i zaraza w Rawiczu i na ziemi rawickiej. „Głód panował – podkreśla w swojej relacji ks. Maciej Nowacki – z powodu niepłodności ziemi wskutek niebywałych całorocznych mokrości a zaraza szerzyła się z powodu rozmaitych chorób. Stąd w naszej okolicy kilka tysięcy ludzi zmarło. W samym tylko Rawiczu śmierć 1835 ludzi zabrała, a w naszej parafii kilkaset – ani miejsca dla nich nie było na cmentarzu”. Przed śmiercią głodową i zarazą, która w r. 1737 grasowała w Rawiczu i na ziemi rawickiej, wielu uszło do Polski środkowej. Wśród tych uciekinierów było kilku zamożnych sukienników i płócienników, którzy zatrzymali się w ówczesnej, małej wiosce Łodzi, dając w ten sposób początek rozwoju temu dzisiejszemu, potężnemu, polskiemu Manchestrowi. Z powodu zarazy miasto zostało na 6 tygodni zamknięte. Wzmocniono straże miejskie i zakazano wpuszczać do miasta żebraków oraz żydów. Nikomu z obywateli nie wolno było ani za dnia ani w nocy oddalać się z miasta. Młynarzom zakazano zakupować zboże w obrębie miasta, zakupione zaś gdzieindziej musieli oddać Magistralowi do zbadania. Piekarzom wolno było zaopatrywać się w mąkę tylko z poprzednio zbadanego zboża. Wydano zakaz sprowadzania do miasta wełny i przędzy na prze-

ciąg 4 tygodni. Ten sam zakaz obowiązywał w sprawie sprowadzania do miasta drobiu i nierogacizny. Ryby i masło dozwolono tymczasowo przywozić ze Śląska. Sukno bojanowskie i Sarnowskie wolno było za zezwoleniem Magistratu sprowadzać do miasta tylko w poniedziałki i czwartki w czasie podwieczornym. Zaraza wybuchła najpierw w domu kupca Missnera, którego wraz z rodziną wypędzono z miasta. Podejrzanych o zarazę skazywano i trzymano w areszcie domowym. W domach, w których stwierdzono zarazę, zagważdżano tylne drzwi a w drzwiach przednich stawiano straże. Opustoszałe z powodu moru domy zabijano deskami i zagważdżano a pozostałe w nich meble wywożono i palono. Nabożeństw żadnych w czasie trwania morowego powietrza nie odprawiano, zakazano również surowo uczęszczać i gromadzić się w karczmach. Jednego z cyrulików (felczerów) zamianował Magistrat lekarzem. Tygodniowo płacono mu za pracę 6 złotych i wybudowano dla niego osobny domek, ażeby żył odseparowany od zdrowej ludności miasta. Wszelkich medykamentów musiała mu dostarczać apteka miejska. Grabarzom, których było dwóch, płacono 5 zł tygodniowo i kazano im zamieszkać w oczyszczonej trupiarni. Za ryzykowne dla ich własnego zdrowia i życia grzebanie zmarłych dopłacano im od każdego trupa po 2 zł. Gorzelnikom zakazano hodować świnie, rynsztoki nakazano utrzymywać w czystości - W warownej ratuszowej piwnicy zostały zdeponowane pieniądze, wartościowe przedmioty miejskie, przywileje miasta i „lady” cechów celem ich zabezpieczenia. Ludność Rawicza nie bardzo jednak chciała słuchać tych su-

www.powiatrawicki.pl

rowych zakazów, lekceważąc je sobie i stykając się z zapowietrzonymi. To też Magistrat wyznaczył ostre kary na opornych. Fabrykanta noży, Dorfferta za to, że bez zezwolenia udał się na jarmark do Jutrosina, nie wpuszczono do miasta, skazując go na odbycie siedmiodniowej kwarantanny na polu pod strażą. Dorffert z tego aresztu jednak się ulotnił i, nie robiąc sobie nic z Magistratu, udał się pieszo do Koźmina. Zasłużył on – tak twierdził Magistrat – na wypędzenie z miasta, ale w końcu władze miejskie od tego wyroku odstąpiły i wymierzyły Dorffertowi tylko 50 talarów grzywny. Kto z powodu zarazy uchodził z miasta, temu wolno było zabrać ze sobą wszystkie ruchomości z wyjątkiem jednego korca żyta, który musiał pozostać dla stróży i ubogich. Zaraza z r. 1710 trwała blisko rok, druga zaraza z r. 1737 trwała dłużej i objęła szerszą przestrzeń. Katolicy rawiccy przydzieleni byli do parafii w Łaszczynie i wszystkie ciała zmarłych przewożono z Rawicza na cmentarz łaszczyński. Protestanci długi czas nie pozwolili katolikom chować się w Rawiczu. Dopiero w czasie wojen napoleońskich nakazem polskiej władzy wyznaczono miejsce wiecznego spoczynku dla katolików rawickich i 15 sierpnia 1811 r. uroczyście je poświęcono. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa. Zdigitalizowane materiały Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu, http://62.3.168.67/dlibra/publication/4916/ edition/4698/content?ref=desc. Digitalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

300-lecie Rawicza Zachodniej strażnicy Państwa. Referat wygłoszony przez radnego prof. Józefa Miedzińskiego na jubileuszowym posiedzeniu Korporacyj Miejskich w dniu


15

nr 2 (72/73) VIII/IX 2020 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

DOKOŃCZENIE ZE STR. 14

24 marca 1938 r. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego. Rawicz 1938, s. 26-27. W latach od 1735 do 1737 w czasie wojen o tron polski po śmierci króla Augusta doświadczyły miasto i jego okolice straszne plagi. Wskutek nieurodzaju, spowodowanego niebywałymi powodziami, zapanował głód na ziemi rawickiej; na domiar złego w tym samym czasie wybuchła straszna epidemia różnych chorób zakaźnych. Okropną tę klęskę obrazuje w kronice kościelnej ksiądz Maciej Nowacki, ówczesny proboszcz golejewski, pisząc: „Głód był tak wielki, że ludzie chleb miasto ze zboża, tedy ze żołędzi, inni z orzeszynowej rzęsy, inni z różnego liścia, susząc je, trąc, jeść musieli. To ze drżeniem i płaczem piszę, że niektórzy nie wiedząc co czynią z głodu, psy zdechłe, zdechłe konie, co nie tylko słyszałem, ale na własne oczy widziałem, jedli. A przy tym zaraza szerzyła się z powodu rozmaitych chorób, stąd w naszej okolicy kilka tysięcy ludzi wymarło: w samym tylko Rawiczu śmierć 1.835 ludzi zabrała, a w naszej parafii kilka set – ani miejsca dla nich nie było na cmentarzu; a ilu, żebrząc chleba, głodem osłabieni, po drogach pomarli i pod pasjami są pogrzebani, niektórzy też w brzuchach dzikich bestii, co wiemy na pewno. Niech Bóg sprawiedliwy i miłosierny podobną karę za grzechy nasze od nas wszystkich odwróci”. Straszna ta klęska stała się przyczyną gremialnej emigracji ludności z miasta. Liczni mieszkańcy, szczególnie tkacze i sukiennicy, unosząc swój dobytek, opuścili Rawicz na zawsze i szukali w Polsce środkowej zarobku i chleba. Uchodzącym przed śmiercią głodową w tym czasie zamożnym sukiennikom i płóciennikom rawickim miasto Łódź zawdzięcza powstanie swego

przemysłu tekstylnego, a miasto Dąbie w ziemi kaliskiej otrzymało całą nową dzielnicę pod nazwą Rawicz. Bardzo ujemnie na rozwój Rawicza wpływały również zawieruchy wojenne, których bezpośrednie skutki dały się miastu boleśnie we znaki. Wojska nieprzyjacielskie, Szwedzi, Moskale, Prusacy, z różnych okazji okupowały miasto, ściągały z niego niemiłosierny haracz wojenny i nierzadko, złupiwszy obywateli, spaliły ich majątek do reszty. Wyliczając pobieżnie tylko wielkie wydarzenia historyczne, których miasto nasze było świadkiem, nie wypada pominąć takich faktów, jak inkwaterunek w jego murach króla szwedzkiego Karola XII, króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego, króla westfalskiego Hieronima (brata Napoleona), jak i wreszcie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Po wszystkich tych katastrofach i spustoszeniach zdołał się Rawicz zawsze szybko podźwignąć i stanąć nawet na coraz to wyższym poziomie. O znakomitym stanie finansowym miasta i o zamożności jego obywateli świadczy chociażby okoliczność, że kiedy po śmierci ostatniego dziedzicznego pana, hr. Jana Mycielskiego, spadkobiercy zmuszeni byli ogłosić swoją niewypłacalność, miasto było poważnym konkurentem w szeregu kandydatów pragnących nabyć spadek hrabiowski drogą kupna. Toteż w zdobyczach kultury i postępu spośród miast Wielkopolski Rawicz zajmował zawsze przodujące miejsce: pierwszy gromochron w Poznańskim znalazł się na ratuszu rawickim, a kanalizacją i wodociągami mogło się miasto poszczycić wtedy, kiedy sąsiednie miasta Leszno, Krotoszyn, Ostrów o tym ani marzyć nie mogły.

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

DZIEŃ PAMIĘCI POMORDOWANYCH BEZROBOTNYCH

19 VIII

19 VIII

81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 IX

81. ROCZNICA POWOŁANIA SZARYCH SZEREGÓW

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/169589/edition/170603/content

www.powiatrawicki.pl

27 IX


16

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO VIII/IX 2020 nr 2 (72/73)

KWESTIONARIUSZ RADNEGO POWIATOWEGO Jestem radnym, bo: chcę, jak najlepiej potrafię, angażować się w sprawy społeczne w naszym mieście i powiecie. Czuję się też zobowiązany wyborem mieszkańców. W ludziach najbardziej cenię: lojalność, uczciwość, ale też samodzielność, zaradność życiową, umiejętność pracy zespołowej. Najbardziej denerwują mnie: że doba jest za krótka, a tak poważnie to nieodpowiedzialność, nieprzemyślane decyzje, źle wydane środki publiczne i oczywiście fuszerki i niechęć do przyznania się do błędów. Moimi bohaterami są: oczywiście moi rodzice. Moim największym marzeniem jest: szczęśliwe życie moich dzieci W życiu najbardziej absorbuje mnie: rodzina, praca zawodowa, działalność samorządowa i fotografia. Ostatnio najbardziej mnie zaskoczyło: złe traktowanie i niedocenianie nauczycieli. Słowo, które najlepiej charakteryzuje mój charakter: trudno ocenia się siebie, ale może

MAREK HEINZE

jest to spokój...choć do czasu Miejsce zamieszkania: Rawicz Praca zawodowa: Kierownik Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

ISSN 1898-7397

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu www.powiatrawicki.pl, www.facebook.com/powiatrawicki Redagują: Marta Maćkowiak (redaktor naczelna), Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu Adres redakcji: Rynek 17, 63-900 Rawicz, e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl. Oddano do druku: 5 października 2020 r.

Skład i druk: Agencja Reklamowa POWERART, ul. Poznańska 5, 63-900 Rawicz, www.power-art.pl Nakład: 100 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne).

Fot. z okładki: Foto: Adobe Stock, autor: Photographee.eu Archiwalne numery „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, opracowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

www.powiatrawicki.pl

Profile for Aneta Mazur

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK Nr 72/73 2020

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK Nr 72/73 2020

Advertisement