__MAIN_TEXT__

Page 1

www.powiatrawicki.pl

POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66) ISSN 1898-7397 Egzemplarz bezpłatny

W Y D A N I E

S P E C J A L N E

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Rawickiego! W tym roku obchodzimy 20-lecie samorządu powiatowego. W wyniku reformy administracyjnej wprowadzonej przez rząd Premiera Jerzego Buzka, z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadzony został trójstopniowy podział terytorialny Państwa. Wówczas to, ponownie na mapie Polski pojawił się Powiat Rawicki, złożony z pięciu gmin: Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin i Pakosław. W zamyśle twórców reformy, utworzonym wówczas samorządom powierzono część zadań wojewody i władzy centralnej, których finansowanie miało pochodzić m. in. z udziału w podatkach dochodowym, od osób prawnych, dotacji i subwencji. Jak z perspektywy minionych 20 lat ocenić funkcjonowanie Powiatu Rawickiego? Bez wątpienia przez ten okres powiat wpisał się w rzeczywistość samorządową. Wiele przez ten czas udało się osiągnąć, patrząc poprzez pryzmat zrealizowanych inwestycji. O niektórych z nich będą mogli się Państwo dowiedzieć z lektury dzisiejszego numeru Orędownika. Możliwość większego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, w tym również powiaty, zyskały z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Ostatnie lata pokazują jednak, że władza centralna systematycznie zwiększa zadania samorządu, nie zabezpieczając na ten cel środków finansowych, bądź znacznie je ograniczając. Obecnie coraz trudniej finansować jest samorządom inwestycje drogowe, w oświacie, czy sprawnie zarządzać szpitalami. Są to niewątpliwie wyzwania, przed którymi stoją samorządy powiatowe. Niezależnie od aktualnej sytuacji, przed nami kolejne zadania, którym postaramy się sprostać.

Szanowni Czytelnicy. Z okazji Jubileuszu 20-lecia pragnę podziękować wszystkim, którzy przez ten okres tworzyli samorząd powiatowy w Rawiczu, Starostom, Członkom Zarządów Powiatu, Radnym Rady Powiatu, a także pracownikom Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, bez których Powiat Rawicki nie mógłby sprawnie funkcjonować. Dziękuję także Mieszkańcom, którzy, korzystając z demokratycznych dobrodziejstw wolnej Polski, uczestniczą w wyborach i tym samym współtworzą nasz Powiat.

Adam Sperzyński Starosta Rawicki

BOJANOWO

JUTROSIN

MIEJSKA GÓRKA

PAKOSŁAW

RAWICZ

DW UMI ESI ĘCZ NI K

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY


2

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

Zarys historii Powiatu Rawickiego Obchody 20-lecia samorządu powiatowego to wyjątkowa okazja, by przybliżyć jego historię na przestrzeni wieków. Jak kształtował się samorząd powiatowy ziemi rawickiej, kto nim kierował i jakie były jego najważniejsze zadania opowiada Wicestarosta Jakub Moryson.

Powiat w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Powiaty jako jednostka terytorialna pojawiły się po raz pierwszy w Polsce w poł. XIV wieku, przejmując część zadań kasztelanii. Powiat miał w tamtych czasach głównie zadania sądowo-ziemskie, które realizowali urzędnicy, sędziowie i podsędkowie, wchodzący w skład sądu książęcego. Od poł. XV wieku specjalni rządcy na tym terenie, reprezentujący władcę, nazywali się starostami. Posiadali oni szeroką władzę z zakresu administracyjno-sądowego. W okresie I Rzeczypospolitej, Rawicz leżał w województwie poznańskim, będącym częścią tzw. Prowincji wielkopolskiej, składającej się z Wielkopolski, Mazowsza i Prus Królewskich. W województwie poznańskim istniały cztery powiaty: kościański, poznański, wałecki i wschowski. Rawicz leżał z kolei w powiecie poznańskim. Województwo poznańskie wspólnie z województwem kaliskim miały jednego starostę generalnego. Okres zaboru pruskiego Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego (1815 r.), Rawicz znalazł się w Wielkim

Księstwie Poznańskim, które należało do monarchii pruskiej. Pomimo swej wielkości, w stosunku do miasta powiatowego, wszedł w skład powiatu krobskiego, w którym to rezydował landrat. Jednak różnica pomiędzy Krobią a Rawiczem wpłynęła na to, że to Rawicz był miastem, w którym znajdowały się instytucje administracyjne, tj. Urząd Ekonomiczno-Podatkowy czy Sąd Pokoju (później Sąd Ziemsko-Miejski). Rawicz był także miastem garnizonowym, mającym więzienie. W 1866 r. konsytuacja Rzeszy wcieliła oficjalnie W. Ks. Poznańskie do państwa niemieckiego i stało się ono urzędowo Prowincją Poznańską, wchodzącą w skład Cesarstwa Niemieckiego. 11 lutego 1886 r. został utworzony Powiat Rawicki. Pomimo tego, że był jednym z najmniejszych (496 km²), był wówczas powiatem najgęściej zaludnionym - 99,1 mieszkańca na 1 km², mającym ok. 48 tys. mieszkańców. Powiat rawicki zamieszkiwało 46,8% Niemców (1890 r.), sam Rawicz - 66% (1895 r.), co plasowało go pośrodku powiatów pod względem ilości niemieckich mieszkańcw. Co ciekawe, w kolejnych latach, w samym powiecie, odnotowywano tendencję spadkową ludności niemieckiej. Z kolei w mieście Rawiczu

następował ich wzrost - do 78% ludności (1910 r.). W 1901 r. powiat rawicki leżał administracyjnie w Regencji Poznańskiej (była jeszcze Regencja Bydgoska), jako jeden z 28 powiatów wchodzących w jej skład. Podzielony był na cztery okręgi komisarskie (policyjne): Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Rawicz. W 1901 r. powiat rawicki liczył 49 543,8 ha, zamieszkiwało go 49 896 ludzi, a gęstość zaludnienia na 1 km wynosiła 100,7 i była w dalszym ciągu najwyższą w Wielkim Księstwie Poznańskim, zaraz po Poznaniu. W statystyce ludności: mężczyzn było 24 012, a kobiet 25 884. W powiecie dominowali katolicy - 30 291, zaraz po nich protestanci - 18 586, Żydów było 984, a mieszkańców innych wyznań 35. Powiat rawicki stanowiło: 5 miast, 79 gmin wiejskich, 48 obszarów dworskich, 190 zamieszkałych osad i 10 966 ognisk domowych. W powiecie rawickim parafie rzymsko-katolickie wchodziły w skład Archidiecezji Poznańskiej i należały do dekanatu krobskiego (z powiatu rawickiego były to: Łaszczyn, Rawicz, Sarnowa, Zakrzewo) i jutrosińskiego (Dubin, Golejewko, Jutrosin, Kołaczkowice, Konary, Miejska Górka, Niepart, Pakosław, Pempowo [pisownia oryginalna], Skorasze-

www.powiatrawicki.pl

wice, Słupia, Sobiałkowo, Szkaradowo). Protestanci w powiecie rawickim należeli do parafii ewangelickich (Bojanowo, Miejska Górka, Jutrosin, Rawicz, Sarnowa), administracyjnie wchodzących w skład Diecezji Bojanowo. Gminy żydowskie (stanowiące odrębną całość) znajdowały się jedynie w Bojanowie, Jutrosinie i Rawiczu. W okresie zaboru pruskiego, organizacja sądowa w powiecie rawickim wyróżniała trzy sądy okręgowe w: Jutrosinie, Bojanowie, Rawiczu. Wszystkie podlegały sądowowi ziemskiemu w Lesznie. W Rawiczu znajdował się ponadto dom karny, a w Bojanowie dom przymusowej pracy - obydwa podległe sądowi. W pruskiej administracji wojskowej Rawicz stanowił okręg obrony krajowej i okręg stawkowy, w którym znajdowała się załoga (garnizon) i lazarety wojskowe. Z zakresu szkolnictwa, w Rawiczu znajdowało się tylko gimnazjum. W Bojanowie istniał natomiast dom dla ubogich. Z innych instytucji funkcjonujących w tym okresie w Rawiczu, możemy wymienić: filię Banku Rzeszy, urząd cymentniczy (miar i wag). Z kolei urząd stanu cywilnego był w każdym mieście w powiecie rawickim, w tym także w Dubinie. Powiatem rawickim w 1901 r.


3

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

kierował: Radca ziemski (Landrathsamt) von Schacky, Sekretarz powiatowy Koch i Wydział powiatowy w składzie: hrabia Leon Czarnecki, Reinecke, Schmidt, Hoffmann, von Langendorf, Methner. Z miast powiatu rawickiego, pod względem ilości liczby mieszkańców, wyróżniano: Rawicz - 12 362, Bojanowo - 3037, Miejska Górka - 1996, Jutrosin 1892, Dubin - 650 (utracił prawa miejskie). II Rzeczypospolita W momencie klęski Niemiec w I wojnie światowej, zaczęły powstawać w wielkopolsce rady ludowe i lokalne komitety obywatelskie, które miały przygotować się do przejęcia administracji państwowej i samorządowej od zaborcy. Powiatowy Komitet Obywatelski zwołał pierwsze zebranie, nie w Rawiczu jako mieście powiatowym (przewaga ludności niemieckiej), a w Golejewku 10 listopada 1918 r., ze względu na konspiracyjny charakter tego miejsca i postać tamtejszego proboszcza, ks. Zdzisława Zakrzewskiego, kierownika tajnego Komitetu Obywatelskiego. Spośród przybyłych 25 mężów zaufania z całego powiatu, wytypowano przyszłych kierowników administracji państwowej i lokalnej. Pierwszym Starostą Rawickim miał zostać Stefan Suchocki z Bartoszewic (do 16 czerwca 1919 r.). W okresie walk powstańczych, siedziba starosty znajdowała się w Jutrosinie, ze względów na bezpieczną odległość od frontu, choć starosta także wydawał decyzje z Miejskiej Górki. W momencie przejmowania Rawicza z rąk niemieckich, 17 stycznia 1920 r., wraz z wojskiem, przybył Starosta Metody Stelmachowski (następca Suchockiego), obejmując władzę nad całym powiatem rawickim.

Jutrosin pozostawał jednak jeszcze, przez kilka miesięcy oficjalną siedzibą powiatu, po odzyskaniu Rawicza w 1920 r. Metody Stelmachowski pełnił funkcję starosty do 1927 r. Po nim kolejno następowali: Stanisław Put, Józef Skalski, Kazimierz Chmielewski (1920 r., 1928 r.), Józef Eckert, Stanisław Łobos. Obszar powiatu rawickiego po odzyskaniu niepodległości, różnił się od tego sprzed I wojny światowej pod względem wielkości. Wpływ na to miały spory graniczne, wynikające z dużej liczby ludności niemieckiej, chcącej przyłączenia np. Bojanowa, Łąkty, Białego Kału i Czarnego Lasu do Niemiec. Ostatecznie Międzynarodowa Komisja Graniczna w lutym 1920 r. przyznała sporne tereny Polsce. Obszar powiatu w 1921 r. wynosił 523 km² i nie zmienił się już przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Poza granicami powiatu pozostawały Oczkowice i Kołaczkowice. W okresie II Rzeczypospolitej powiat rawicki wchodził w skład województwa poznańskiego. W 1925 r. Rawicz był jednym z 35 miast powiatowych w województwie poznańskim. Cały powiat liczył 48 620 mieszkańców. W skład powiatu wchodziło pięć gmin miejskich: Bojanowo - 1 849 mieszkańców, Jutrosin - 1 729, Miejska Górka - 2 536, Rawicz 9 424, Sarnowa - 1 243. W Rawiczu znajdowały się m.in. sąd powiatowy, komisariat obwodowy i dom strażnika kolejowego. W 1928 r. Rawicz liczył 9250 mieszkańców. W tym czasie starostą był Kazimierz Chmielowski. Starosta Rawicki Kazimierz Chmielowski, ur. 7.10.1887 r. na pierwsze swe stanowisko urzędnicze został powołany 1.11.1919 r. Nominowano go na starostę natomiast 1.07.1920 r. W tym czasie asesorem

w starostwie był Tomasz Okaliński (ur. 14.02.1886 r.), rejestratorem Michał Taciak (ur. 23.08.1888 r.), woźnym starostwa Wincenty Piotrowski (ur. 14.07.1885 r.). Ostatnim Starostą Rawickim, przed wybuchem II wojny światowej był dr Stanisław Łobos. W 1933 roku w skład powiatu wchodziły cztery wójtostwa: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka i Rawicz. W Starostwie Powiatowym działał Referat Budowlany dla powiatu gostyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego i śremskiego. W Rawiczu funkcjonowały również komenda powiatowa policji państwowej, urząd katastralny, inspektorat szkolny, urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych. W tym okresie w Rawiczu, jak w pozostałych miastach powiatowych, znajdowały się podległe pod Urząd Wojewódzki: Państwowy Lekarz Powiatowy, Państwowy Lekarz Weterynaryjny, Komisariat Obwodowy, Państwowa Inspekcja Budowlana. Aparatowi centralnemu państwa podlegały z kolei: zakład karny, garnizon wojskowy, urząd celny, Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy. W przeciwieństwie do współczesnej roli samorządu powiatowego jako jednostki samorządu terytorialnego, będącej częścią administracji samorządowej, starosta powiatowy w okresie 20-lecia międzywojennego, mianowany był przez Ministra Spraw Wewnętrznych i podobnie jak wojewoda był reprezentantem rządu i szefem administracji ogólnej. Starosta w zakresie swych działań realizował wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, również te, powierzone mu przez wojewodę. Jako urzędnik państwowy składał także przed wojewodą cykliczne sprawozdania z sytuacji w powiecie. Występo-

www.powiatrawicki.pl

wał np. do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o pozbawienie obywatelstwa tych miejscowych Niemców, którzy wyjechali w 1939 r. do Niemiec i nie powrócili. Dlatego też nie funkcjonowała w samorządzie powiatowym - jak obecnie Rada Powiatu, reprezentująca mieszkańców. Na jednej z reklam w 1925 r. powiatowe miasto Rawicz zachwalano: „…położone [jest] tuż przy granicy polsko-niemieckiej, przy linii kolejowej Poznań-Rawicz-Wrocław, najdogodniejsza komunikacja dla ruchu osobowego i tranzytowego do Niemiec. Miasto posiada własną Elektrownię, Gazownię, Zakłady Wodociągowe, Rzeźnię, Ogrodnictwo, Szpital i olbrzymie koszary. Miejska Kasa Oszczędności. Pozatem [sic!] są w ruchu: Fabryka szczotek i pędzli, fabryka papieru falistego, fabryka wyrobów papierowych i drukarnia, fabryka maszyn i odlewnia, fabryka wyrobów marmurowych, tartak parowy i fabryka mebli, fabryka obuwia, młyn parowy, fabryka biczów i garbarnia, fabryka pierników i karmelików, fabryka wyrobów mięsnych. Korpus Kadetów nr 3, Seminarium nauczycielskie, Gimnazjum państwowe, prywatne gimnazjum żeńskie, szkoła wydziałowa i szkoły powszechne są na miejscu.” W tym czasie, miasto powiatowe Rawicz w 1925 r. było siedzibą: Inspektoratu podległego Wielkopolskiej Izbie Skarbowej, Oddziału Kontroli podległego pod WIS (znajdował się również w Bojanowie, Miejskiej Górce i Jutrosinie). Pobliskie Dębno Polskie i Masłowo było siedzibą ekspozytury celno-drogowej.


4

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

cająca żeńska. Funkcjonowały także trzy szkoły podstawowe. Wszystkie placówki podlegały pod magistrat miejski, a pensję nauczycielom wypłacało państwo. Sądy Powiatowe działały w Rawiczu, Bojanowie, Jutrosinie i podlegały pod Sąd Okręgowy w Ostrowie Wlk. Po zmianach w sądach powszechnych Rawicz był siedzibą sądu grodzkiego (stan na 1939 r.). W okresie okupacji W 1933 r., liczba mieszkańców w powiecie wynosiła 49 156. Istniało pięć gmin miejskich: Rawicz (10 827), Bojanowo (2 333), Jutrosin (1 677), Miejska Górka (2 644), Sarnowa (1 690). Na terenie powiatu, w związku z bliskim położeniem granicy z Niemcami, istniały urzędy podległe Dyrekcji Ceł w Poznaniu: urząd celny kolejowy - graniczny w Rawiczu, urzędy celne graniczne - drogowe Gołaszyn, Dębno Polskie, Janowo, Masłowo, oraz Komisariaty Straży Granicznej w Bojanowie, Rawiczu, Jutrosinie. Rawicz był także siedzibą Inspektoratu Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu. W okresie II RP na terenie powiatu rawickiego istniały następujące szkoły podległe pod Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego: szkoły dokształcające w Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce, Sarnowie, Rawiczu. W stolicy powiatu rawickiego mieściły się ponadto: Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica (do 1935 r.), prywatne gimnazjum humanistyczne z językiem niemieckim jako wykładowym (jedno z dziesięciu podobnych w województwie), dwa gimnazja, szkoła zawodowa dokształcająca, szkoła dokształ-

Decyzją Adolfa Hitlera, Wielkopolska została wcielona do III Rzeszy, od 21 stycznia 1940 r. nosząc nazwę Kraju Warty. Administracyjnie ten obszar podzielono na trzy obwody rejencyjne, a Rawicz znalazł się w rejencji poznańskiej, będąc jednym z 18 wchodzących w jej skład powiatów. Pierwszym niemieckim starostą (landratem) został dr Erich Krause. Był on odpowiedzialny za stworzenie struktur organizacyjnych niemieckiej administracji. Po kilku dniach starostą został von Günther (sprawował urząd do 11 października 1939 r.), który pełnił już tą funkcję przed 1918 r. Po nim władzę objął Paul Schmöckel, który przybył do Rawicza ze Szczecina. Oficjalną nominację otrzymał 6 marca 1940 r. i pełnił tę funkcję do czasu swego odwołania 23 marca 1941 r. 16 kwietnia 1941 r. starostą komisarycznym został dr Erwin Olsen, dojeżdżając do Rawicza 2-3 razy w tygodniu. Jego zastępcą został Hans Kneifel. Starosta Olsen został odwołany z urzędu 11 czerwca 1942 r., kiedy otrzymał rozkaz wyjazdu na front wschodni. Po nim funkcję starosty objął 26 czerwca 1942 r. Fritz Ansorge, sprawując władzę do sierpnia 1943 r., kiedy to został przeniesiony do Wrześni (po Ansorge,

prawdopodobnie, funkcję starosty czasowo znów pełnił Olsen). Urząd starosty w okresie okupacji zyskał na znaczeniu. Starosta był nie tylko najwyższym rangą urzędnikiem administracji cywilnej, ale kierował także urzędami specjalnymi, nadzorował działalność terenową policji, mógł np. nakładać kary pieniężne i orzekać o umieszczeniu w obozie karnym. Burmistrz ponadto był wykonawcą zarządzeń starosty. Struktura starostwa w okresie okupacji przedstawiała się następująco: Urząd Budowlany, Urząd Gospodarczy, Urząd Zdrowia, Urząd Weterynaryjny, Wydział Cen, Urząd Żywności, Komenda Żandarmerii. Powiat rawicki w okresie powojennym Po wyzwoleniu Rawicza spod okupacji niemieckiej 17 stycznia 1945 r., władzę w mieście początkowo sprawowała radziecka Komenda Wojenna. Władze samorządu powiatowego przywrócono 17 lutego, kiedy to powołano na urząd starosty Andrzeja Radojewskiego. Po nim tę funkcję objął Leon Rolke, a od maja 1947 r. starostą został Piotr Frąszczak. Po wojnie Starostwo Powiatowe nadal pełniło podobne zadania co przed wojną, wydając decyzję administracyjne, np. dotyczące wysiedlenia Niemców, wydawania paszportów lub przepustek Polakom, chcącym wyjechać do Niemiec w poszukiwaniu członków swoich rodzin. Organizowało także osiedlanie się ludności polskiej przybyłej z Kresów Wschodnich. W okresie stalinizmu, kto będzie starostą powiatowym decydował w głównej mierze Komitet Powiatowy PZPR (jego siedziba mieściła się w obecnym budynku Starostwa Powiatowego).

www.powiatrawicki.pl

W 1948 r., powiat rawicki składał się z 5 miast - tzw. gmin miejskich i 5 gmin wiejskich. Dodatkową jednostką były gromady, których było 68. Powierzchnia powiatu wynosiła 519 tys. km², a zamieszkiwało go 46 tys. mieszkańców. Urząd starosty zniesiono ustawą Sejmu z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W miejsce starosty utworzono Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Jednak powiat, jako jeden z trójstopniowego organu administracji państwowej, przetrwał do 1 czerwca 1975 r., kiedy to wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny państwa, a powiaty zlikwidowano (wcześniej zlikwidowano gromady - 1 stycznia 1973 r. - tworząc większe gminy). W tym momencie Rawicz przestał być miastem powiatowym, stał się siedzibą władz miejskich, a z dniem 1 stycznia 1976 r. - władz gminnych, wchodząc w skład województwa leszczyńskiego. Powiat rawicki na nowo miał zaistnieć, jako powiat ziemski, dopiero w 1999 r., kiedy reforma administracyjna przywróciła trzy stopniowy podział terytorialny kraju.

Bibliografia Kalendarz informacyjny dla urzędników państwowych na rok 1939, oprac. Józef Meksz, Warszawa 1939. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1928. Księga adresowa wszystkich miejscowości w W. Ks. Poznański, oprac. Józef Mycielski, Poznań 1902. Rawicz. Zarys dziejów, oprac. pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań-Rawicz, 2004. Spis urzędników i funkcjonariuszy niższych Województwa Poznańskiego z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1930. Spis wszystkich miejscowości Województwa Poznańskiego, oprac. Leon Boberski, Rawicz 1925. Spis wszystkich miejscowości Województwa Poznańskiego, oprac. Leon Boberski, Poznań 1933.


5

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

POWIAT RAWICKI JUBILEUSZ 20-LECIA

KADENCJA 1998-2002 RADNI (według kolejności alfabetycznej): Ryszard Bandulet, Lech Cerekwicki, Kazimierz Chudy, Andrzej Eckert, Krzysztof Jarosz, Zbigniew Koszarek, Bronisław Lachowicz, Eugeniusz Luty, Janusz Maćkowiak, Krystyna Marszałek, Janusz Maruwka, Iwona May, Grzegorz Misiek, Edmund Olesiński, do 28 V 2002 r. Jan Olszewski/od 25 VII 2002 r. Jacek Jarczewski, Stefan Sędłak, Karol Skrzypczak, Leszek Skupin, Krzysztof Synoracki, do 30 VIII 2001 r. Zdzisław Goliński (zrzekł się mandatu)/od 27 IX 2001 r. Stanisław Szalkowski, Stanisław Talarowski, Mieczysław Umławski, Andrzej Walus, Zygmunt Wolny, Józef Zuter Przewodniczący Rady: Janusz Maćkowiak Wiceprzewodniczący Rady: Krystyna Marszałek, Edmund Olesiński Starosta Rawicki: Marcin Szargan Wicestarosta: Janusz Maruwka Członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego: Andrzej Eckert, Jan Olszewski, Stefan Sędłak, Mieczysław Umławski Komisja Rewizyjna: Józef Zuter - Przewodniczący, Leszek Skupin, Andrzej Walus, Grzegorz Misiek, Bronisław Lachowicz, Lech Cerekwicki Komisja Finansowo-Budżetowa, Promocji i Rozwoju: Ryszard Bandulet - Przewodniczący, Krystyna Marszałek, Jan Olszewski/Jacek Jarczewski, Krzysztof Synoracki, Bronisław Lachowicz, Krzysztof Jarosz, Kazimierz Chudy Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa: Grzegorz Misiek - Przewodniczący, Leszek Skupin, Lech Cerekwicki, Karol Skrzypczak, Eugeniusz Luty, Stefan Sędłak, Stanisław Talarowski, Stanisław Szalkowski Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej: Edmund Olesiński - Przewodniczący, Krystyna Marszałek, Krzysztof Synoracki, Zbigniew Koszarek, Mieczysław Umławski, Iwona May, Zdzisław Goliński Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej: Krzysztof Synoracki - Przewodniczący, Andrzej Eckert, Andrzej Walus, Zygmunt Wolny, Karol Skrzypczak, Józef Zuter, Zbigniew Koszarek Komisja Statutowa: Krystyna Marszałek - Przewodnicząca, Andrzej Walus, Józef Zuter, Kazimierz Chudy, Karol Skrzypczak, Bronisław Lachowicz Sekretarz Powiatu: Tadeusz Górecki Skarbnik Powiatu: Elżbieta Mikołajczak

www.powiatrawicki.pl


6

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

POWIAT RAWICKI JUBILEUSZ 20-LECIA

KADENCJA 2002-2006 RADNI (według kolejności alfabetycznej): Adam Bandura, do 25 IX 2003 r. Iwona May (zrzekła się mandatu)/od 30 X 2003 r. Jan Borucki, Piotr Dubicki, Piotr Gancarczyk, do 19 XI 2002 r. Józef Zuter (wygaśnięcie mandatu)/od 19 XII 2002 Adam Kołwa, Eugeniusz Luty, Fabian Małecki, Janusz Maruwka, Edmund Olesiński, Beata Pałasz, Janusz Staśkowiak, Krzysztof Synoracki, Dariusz Tuszyński, Mieczysław Umławski, Andrzej Walus, Zygmunt Wolny, do 19 XI 2002 r. Zbigniew Koszarek (wygaśnięcie mandatu)/od 5 XII 2002 r. Wojciech Wawrzyniak

Przewodniczący Rady: Janusz Staśkowiak Wiceprzewodniczący Rady: Edmund Olesiński Starosta Rawicki: Janusz Maruwka Wicestarosta: Mieczysław Umławski Członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego: Krzysztof Synoracki, do 26 VI 2003 r. Dariusz Tuszyński (zrezygnował z członkostwa)/od 25 IX 2003 r. Adam Kołwa, Wojciech Wawrzyniak Komisja Rewizyjna: Andrzej Walus - Przewodniczący, Piotr Dubicki - Wiceprzewodniczący, Beata Pałasz - Sekretarz, Fabian Małecki, Adam Kołwa/Dariusz Tuszyński Komisja Finansowo-Budżetowa i Pomocy Społecznej: Zygmunt Wolny - Przewodniczący, Piotr Dubicki, Piotr Gancarczyk, Eugeniusz Luty, Beata Pałasz/Jan Borucki, Dariusz Tuszyński Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej: Edmund Olesiński - Przewodniczący, Adam Bandura, Iwona May/Jan Borucki, Krzysztof Synoracki, Andrzej Walus, Zygmunt Wolny, Beata Pałasz Komisja Spraw Gospodarczych, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa: Fabian Małecki - Przewodniczący, Adam Bandura, Piotr Gancarczyk, Adam Kołwa, Eugeniusz Luty, Wojciech Wawrzyniak Komisja Statutowa: Piotr Dubicki - Przewodniczący, Krzysztof Synoracki, Adam Kołwa Sekretarz Powiatu: Krystyna Marszałek Skarbnik Powiatu: Elżbieta Mikołajczak

www.powiatrawicki.pl


7

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

POWIAT RAWICKI JUBILEUSZ 20-LECIA

KADENCJA 2006-2010 RADNI (według kolejności alfabetycznej): Adam Bandura, Jan Borucki, Wiesław Ceglarek, Piotr Dubicki, Piotr Gancarczyk, do 27 XI 2006 r. Kazimierz Chudy/do 5 XII 2006 r. Zbigniew Koszarek (zrzekli się mandatów)/od 28 XII 2006 r. Włodzimierz Jędrkowiak, Rudolf Kołeczko, Adam Kołwa, Zdzisław Maćkowiak, Fabian Małecki, Janusz Maruwka, do 29 III 2007 r. Zbigniew Rzepecki (zrzekł się mandatu)/od 26 IV 2007 r. Janusz Staśkowiak, Krzysztof Synoracki, Mieczysław Umławski, Andrzej Walus, Zygmunt Wolny, do 27 XI 2006 Józef Zuter (zrzekł się mandatu)/ od 5 XII 2006 r. Ireneusz Młynek

Przewodniczący Rady: Piotr Dubicki Wiceprzewodniczący Rady: Piotr Gancarczyk Starosta Rawicki: Zdzisław Maćkowiak Wicestarosta: Zygmunt Wolny Członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego: Adam Bandura, Wiesław Ceglarek, Adam Kołwa Komisja Rewizyjna: Rudolf Kołeczko - Przewodniczący, Jan Borucki, Fabian Małecki, Ireneusz Młynek, Włodzimierz Jędrkowiak, Andrzej Walus Komisja Finansowo-Budżetowa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej: Piotr Gancarczyk - Przewodniczący, Adam Kołwa, Krzysztof Synoracki, Mieczysław Umławski, Zygmunt Wolny Komisja Spraw Społecznych: Ireneusz Młynek - Przewodniczący, Adam Bandura, Wiesław Ceglarek, Janusz Maruwka, Zbigniew Rzepecki/Janusz Staśkowiak Komisja Statutowa: Krzysztof Synoracki - Przewodniczący, Wiesław Ceglarek, Ireneusz Młynek Powołano również Komisję do spraw koordynacji działań związanych z przekształceniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu w składzie: Zygmunt Wolny - Przewodniczący, Ireneusz Młynek, Mieczysław Umławski, Janusz Atłachowicz, Izabela Sarnowska, Maria Wojtkowiak, Irena Kurkiewicz, Piotr Chudy, Krzysztof Bojarczuk Sekretarz Powiatu: Izabela Sarnowska Skarbnik Powiatu: Elżbieta Mikołajczak

www.powiatrawicki.pl


8

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

POWIAT RAWICKI JUBILEUSZ 20-LECIA

KADENCJA 2010-2014 RADNI (według kolejności alfabetycznej): Adam Bandura, Wiesław Ceglarek, Piotr Dubicki, Maciej Dubiel, Sławomir Gwizdek, Antoni Jórdeczka, Rudolf Kołeczko, Romuald Krzyżosiak, Marian Maćkowiak, Zdzisław Maćkowiak, Fabian Małecki, do 2 XII 2010 r. Zbigniew Koszarek (zrzekł się mandatu)/od 22 XII 2010 r. Paweł Matysiak, Ireneusz Młynek, Maciej Osiński, Jan Sierpowski, Mariusz Suchanecki, Krzysztof Synoracki, Andrzej Walus, Zygmunt Wolny

Przewodniczący Rady: Piotr Dubicki Wiceprzewodniczący Rady: Jan Sierpowski, Andrzej Walus Starosta Rawicki: Zygmunt Wolny Wicestarosta: Krzysztof Synoracki Członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego: Maciej Dubiel, Maciej Osiński, Mariusz Suchanecki Komisja Rewizyjna: Fabian Małecki - Przewodniczący, Adam Bandura, Antoni Jórdeczka Komisja Finansowo-Budżetowa i Integracji Europejskiej: Romuald Krzyżosiak - Przewodniczący, Maciej Dubiel, Zdzisław Maćkowiak, Jan Sierpowski, Mariusz Suchanecki, Krzysztof Synoracki, Paweł Matysiak Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa: Wiesław Ceglarek - Przewodniczący, Sławomir Gwizdek, Rudolf Kołeczko, Marian Maćkowiak, Ireneusz Młynek, Maciej Osiński, Andrzej Walus Komisja Statutowa: Maciej Dubiel - Przewodniczący, Antoni Jórdeczka, Romuald Krzyżosiak Sekretarz Powiatu: Izabela Sarnowska Skarbnik Powiatu: do 31 I 2013 r. Elżbieta Mikołajczak, od 31 I 2013 r. Barbara Noga

www.powiatrawicki.pl


9

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

POWIAT RAWICKI JUBILEUSZ 20-LECIA

KADENCJA 2014-2018 RADNI (według kolejności alfabetycznej): Adam Bandura, Ryszard Bijak, Wiesław Ceglarek, Sławomir Gwizdek, Antoni Jórdeczka, Rudolf Kołeczko, Romuald Krzyżosiak, Zdzisław Maćkowiak, Paweł Matysiak, Ireneusz Młynek, Jakub Moryson, do 12 IX 2017 r. Józef Niemczynowski/ od 28 IX 2017 r. Agata Roszak, Antoni Sędłak, do 27 II 2017 r. Jan Sierpowski/od 30 III 2017 r. Andrzej Walus, Mariusz Suchanecki, Krzysztof Synoracki, Leon Świtała, Szymon Węcłaś, Zygmunt Wolny

Przewodniczący Rady: Ireneusz Młynek Wiceprzewodniczący Rady: Rudolf Kołeczko, Mariusz Suchanecki Starosta Rawicki: Adam Sperzyński Wicestarosta: Jacek Gwizdek Członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego: Antoni Jórdeczka, Zdzisław Maćkowiak, Józef Niemczynowski Komisja Rewizyjna: Szymon Węcłaś - Przewodniczący, Adam Bandura, Sławomir Gwizdek, Antoni Sędłak, Leon Świtała Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju: Paweł Matysiak - Przewodniczący, Zdzisław Maćkowiak, Józef Niemczynowski, Jan Sierpowski/Andrzej Walus, Mariusz Suchanecki, Zygmunt Wolny Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa: Jakub Moryson - Przewodniczący, Ryszard Bijak, Wiesław Ceglarek, Antoni Jórdeczka, od 28 IX 2017 r. Rudolf Kołeczko, Romuald Krzyżosiak, Krzysztof Synoracki, od 28 IX 2017 r. Agata Roszak Komisja Statutowa: Jakub Moryson - Przewodniczący, Antoni Sędłak, Paweł Matysiak Sekretarz Powiatu: Izabela Sarnowska Skarbnik Powiatu: Barbara Noga

www.powiatrawicki.pl


10

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

POWIAT RAWICKI JUBILEUSZ 20-LECIA

KADENCJA 2018-2023 RADNI (według kolejności alfabetycznej): Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder-Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak, Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś

Przewodniczący Rady: Roman Sidor Wiceprzewodniczący Rady: Maciej Jagodziński, Paweł Matysiak Starosta Rawicki: Adam Sperzyński Wicestarosta: Jakub Moryson Członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego: Wiesław Ceglarek, do 28 II 2019 r. Krzysztof Kołeczko (złożył rezygnację)/ od 28 II 2019 r. Aleksandra Ciąder-Hajnce, do 28 II 2019 r. Radosław Osiecki (złożył rezygnację) Komisja Rewizyjna: Katarzyna Frąckowiak - Przewodnicząca, Karol Junory, Szymon Węcłaś Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Aleksandra Ciąder-Hajnce - Przewodnicząca (złożyła rezygnację)/od 28 II 2019 r. Krzysztof Kołeczko - Przewodniczący, Ryszard Drozdowski, Marek Heinze Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju: Jacek Gilewski - Przewodniczący, Krzysztof Kołeczko (zrezygnował z pracy w komisji)/ od 28 II 2019 r. Aleksandra Ciąder-Hajnce, Paweł Matysiak, Tadeusz Pawłowski Komisja Spraw Społecznych i Rolnictwa: Grażyna Kośmider - Przewodnicząca, Wiesław Ceglarek, Maciej Jagodziński, Jakub Moryson, Radosław Osiecki Sekretarz Powiatu: Izabela Sarnowska Skarbnik Powiatu: Barbara Noga

www.powiatrawicki.pl


11

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

WYBRANE INWESTYCJE zrealizowane w latach 1999-2019 ZDROWIE - Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. • Kompleksowa przebudowa Oddziału Noworodkowego i Bloku Porodowego • Wymiana kotłów opalanych węglem i olejem opałowym na niskoemisyjne, opalane gazem • Termomodernizacja budynku szpitala (ocieplenie ścian oraz wymiana okien) • Montaż instalacji solarnej na dachu budynku szpitala • Kompleksowa przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii • Przebudowa pomieszczeń nieeksploatowanej kotłowni w budynku na centralną sterylizatornię • Wykonanie w budynku szpitala szybu windowego i montaż ogólnodostępnego dźwigu osobowego oraz wymiana na nowy dźwig w istniejącym szybie • Budowa podziemnego łącznika pomiędzy budynkami byłego internatu i szpitala, który umożliwia komunikację z centralną sterylizatornią, laboratorium i apteką • Wymiana agregatu prądotwórczego • Kompleksowy remont i dostosowanie pomieszczeń części parteru budynku byłego internatu dla potrzeb apteki szpitalnej • Kompleksowy remont i dostosowanie pomieszczeń piętra budynku kuchni dla potrzeb administracji szpitala • Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego • Budowa trafostacji szpitalnej • Kompleksowa przebudowa budynku sali gimnastycznej dla potrzeb Centrum Rehabilitacji • Doposażenie szpitala w sprzęt medyczny: - diatermię z przystawką argonową - aparat do badań ultrasonograficznych - rejestrator cyfrowy, dwa holtery EKG 3-kanałowe wraz z systemem analizującym • Realizacja projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” • Rozbudowa Szpitala o nowe skrzydło, dzięki dofinansowaniu projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+ - w trakcie realizacji

Rozbudowa szpitala

Rozbudowa szpitala

Centrum Rehabilitacji

Wymiana infrastruktury ciepłowniczej

Podziemny łącznik

Przebudowa oddziału anastezjologii

Termomodernizacja szpitala

Budowa trafostacji szpitalnej

Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Wymiana agregatu prądotwórczego

Instalacja solarna

Aparatura USG

Źródło zdjęcia: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. oraz archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu

www.powiatrawicki.pl


12

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

WYBRANE INWESTYCJE zrealizowane w latach 1999-2019 BEZPIECZEŃSTWO • Dofinansowanie budowy bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w miejscowości Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego • Dofinansowanie zakupu pojazdów i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

Nowy samochód policyjny

Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowej Policji w Rawiczu, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu oraz archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Przekazanie wozu strażackiego

INWESTYCJE OŚWIATOWE • Rewitalizacja budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe, dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU • Budowa windy osobowej • Otwarcie pracowni gospodarstwa domowego • Modernizacja sali gimnastycznej Winda osobowa w ZS w Rawiczu

Modernizacja sali gimnastycznej w ZS w Rawiczu

Pracownia gospodarstwa domowego ZS w Rawiczu

Boisko wielofunkcyjne ZSZ w Rawiczu

Część warsztatowa - stan surowy ZSZ w Rawiczu

Nowa pracownia gastronomiczna w ZSZ w Rawiczu

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W RAWICZU • Nowa pracownia elektrotechniki • Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły • Utworzenie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, dwóch pracowni komputerowych oraz Multimedialnego Centrum Informacji • Wymiana zadaszenia wiaty na boisku szklonym oraz utwardzenie placów przyszkolnych • Modernizacja kotłowni oraz zmiana systemu ogrzewania budynku A • Wymiana stolarki okiennej w budynku A oraz wykonanie przejścia między budynkiem C i budynkiem administracyjnym, a także rozbiórka budynku mieszkalnego i utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie szkoły • Modernizacja sekretariatu szkoły oraz zainstalowanie monitoringu w szkole. • Otwarcie nowej pracowni gastronomicznej • Pierwszy etap budowy budynku szkolnego - część warsztatowa w stanie surowym z budową ogrodzenia terenu • Budowa boiska wielofunkcyjnego

www.powiatrawicki.pl


13

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

WYBRANE INWESTYCJE zrealizowane w latach 1999-2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE • Modernizacja kotłowni • Utworzenie pracowni weterynaryjnej • Gabinet zabiegowy • • • • •

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RAWICZU Budowa sali sportowej Budowa boiska wielofunkcyjnego Remont dachu budynku szkoły Wymiana okien

Modernizacja kotłowni w ZSPT-CKU w Bojanowie

Sala sportowa I LO w Rawiczu

POMOC SPOŁECZNA

Modernizacja DPS w Osieku

Remont dachu w „Małym Dworku”

Modernizacja kotłowni DPS Pakówka

Bus dla WTZ Miejska Górka

• Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku i w Pakówce • Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce • Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce • Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Gniazdo” oraz na budynku stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce • Remont dachu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie • Wyposażenie i wykonanie placu zabaw oraz kompleksowy remont pomieszczeń w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie • Dofinansowanie zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce

INWESTYCJE DROGOWE • Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rawicz - Dubin w miejscowości Pakosław o długości 1148 mb. Wykonano m.in. kanalizację deszczową, przebudowano przepusty, poszerzono nawierzchnię • Przebudowa drogi powiatowej Rawicz - Dubin na odcinku Borek Dubin o długości 1120 mb. Przebudowano przepust, wyremontowano most, poszerzono jezdnię do 6 metrów, ułożono nawierzchnię bitumiczną; dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów w kwocie: 300.000,00 zł • Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rawicz - Dubin o długości

1,938 km. Wykonano poszerzenia oraz nową nawierzchnię bitumiczną. • Przebudowa drogi powiatowej Rawicz - Dubin o długości 3,442 km. Wykonano poszerzenia i zjazdy oraz nową nawierzchnię bitumiczną; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie: 1.036.858,87 zł • Przebudowa drogi powiatowej Góra - Bojanowo na odcinku Borszyn Wielki - Zaborowice o długości 1,935 km. Wykonano poszerzenia i nową nawierzchnię bitumiczną oraz przebudowano dwa przepusty.

www.powiatrawicki.pl


14

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

WYBRANE INWESTYCJE zrealizowane w latach 1999-2019 INWESTYCJE DROGOWE

Droga Rawicz-Dubin, odcinek w Pakosławiu

Droga Borek-Dubin

Odcinek drogi Rawicz-Dubin

Odcinek drogi Szymanowo-Słupia Kapitulna

Odcinek Borszyn Wielki - Zaborowice

• Przebudowa drogi powiatowej Rawicz - Dubin na odcinku Szymanowo - Słupia Kapitulna o długości 2,300 km. Wykonano poszerzenia, sfrezowano istniejącą nawierzchnię, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną

Miejska Górka w miejscowości Golina Wielka o długości 1,830 km. Wykonano nową nawierzchnię, wymieniono chodniki i wybudowano część nowych, wymieniono krawężniki, wykonano stalowe bariery ochronne na przepustach

• Przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza w Rawiczu wraz z przebudową chodników i ciągu pieszego

• Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Dłoń - Paradów na odcinku Jutrosin - Dubin o długości 3,574 km. Wybudowano ścieżkę rowerową i zjazdy; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie: 1.773.294,36 zł

• Remont mostu na rzece Orli w miejscowości Sowy wraz z budową dojazdu i zjazdu z mostu. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów w kwocie: 1.350.000,00 zł • Przebudowa drogi Rawicz - Dubin na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 5485P do Słupi Kapitulnej. Poszerzono modernizowany fragment, wyremontowano most oraz wykonano nową nawierzchnię • Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stwolno wraz ze skrzyżowaniem dróg na odcinku 1,322 km. Ułożono nawierzchnię bitumiczną, wykonano kanalizację deszczową, wykonano krawężniki w terenie zabudowanym oraz chodniki na całej długości przebudowanego odcinka, wyremontowano most i przepust; dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów w kwocie: 2.198.000,00 zł • Przebudowa drogi powiatowej Dłoń - Paradów na odcinku Jutrosin - Dubin o długości 3,681 km. Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię bitumiczną, przebudowano chodniki w Jutrosinie i Dubinie na długości 1,559 km, zamontowano stalowe bariery ochronne na długości 228 mb, wybudowano dwie zatoki autobusowe i miejsca parkingowe; dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie: 3.967.431,55 zł

Remont mostu na Orli

• Przebudowa drogi powiatowej Golina Wielka -

www.powiatrawicki.pl

• Przebudowa mostu na rzece Orli w miejscowości Jutrosin wraz z przebudową dojazdów i infrastrukturą towarzyszącą. Wzmocniono płytę nośną, wykonano nowe zbrojenie i położono chodnik na moście, wykonano nowe odwodnienie skrzyżowania ulic Wodnej i Podgórnej oraz wybudowano parkingi, przebudowano dojazdy do mostu • Przebudowa drogi powiatowej Poniec - Rawicz na odcinku Łaszczyn - Wiadukt DK36. Wykonano kanalizację deszczową, nową nawierzchnię bitumiczną, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową, dofinansowanie Gminy Rawicz: 500.000,00 zł • Przebudowa drogi powiatowej Bojanowo - Sowiny o długości 0.293,11 km. Poszerzono jezdnię, ułożono nową nawierzchnię bitumiczną; dofinansowanie Gminy Bojanowo: 289.467,00 zł • Przebudowa drogi powiatowej Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu. Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano nową podbudowę i kanalizację deszczową, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową, zamontowano oznakowania; dofinansowanie Gminy Rawicz: 400.000,00 zł, natomiast z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie: 3.515.424,17 zł


15

nr 2 (66) III-IV 2019 ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

WYBRANE INWESTYCJE zrealizowane w latach 1999-2019

INWESTYCJE W STAROSTWIE • Wykonanie elewacji i wymiana okien w obu budynkach Starostwa • Wymiana pokrycia dachowego oraz montaż platformy schodowej w budynku przy Wałach J. Dąbrowskiego • Remont pokrycia dachowego w budynku przy Rynku

Nowa elewacja budynku Starostwa

Punkt Obsługi Interesantów

Poczekalnia w Wydziale Komunikacji

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

• Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy Wałach J. Dąbrowskiego oraz częściowa przy Rynku • Modernizacja Wydziału Komunikacji i Dróg, Punktu Obsługi Interesantów oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

LAUREACI NAGRÓD

przyznanych przez samorząd powiatowy w latach 1999-2019 I Nagroda Starosty Rawickiego „Statuetka Moździerza” 2003 • Bożena Puślecka - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu • Koło Śpiewu im. K. Kurpińskiego 2004 • Stefan Skrzypek - Członek Koła Polskiego Związku Filatelistów w Rawiczu • Eugeniusz Luty - Dyrektor Hodowli Zwierząt Zarodowych Żołędnica • Teofil Jankowski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej • Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa • Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG 2005 • Wojciech Wawrzyniak - właściciel gospodarstwa rolnego w Pakosławiu • Waldemar Horodko - Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu • Zakład Przetwórstwa Mięsnego H.J. Majerowicz Białykał 2007 • Maciej Duda - Prezes Zarządu PKM DUDA • Zespół Szkół Rolniczych w Bojanowie • Urząd Gminy w Pakosławiu 2009 • Gazomet Sp. z o.o. w Rawiczu

2010 • Franciszek Halec - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie • Chór Mieszany „ARION” działający przy Domu Kultury w Rawiczu 2011 • Koło Łowieckie Nr 13 „DROP” z Rawicza • Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie • Bractwo Kurkowe z Rawicza • Ochotnicza Straż Pożarna w Jutrosinie 2012 • Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradowie 2014 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rawiczu • Witold Mikołajczyk - regionalista pochodzący z Bojanowa • Ochotnicza Straż Pożarna w Rogożewie • Ochotnicza Straż Pożarna w Sowach • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostojach 2015 • Edward Czerwiński - lekarz weterynarii, działacz społeczny z Miejskiej Górki 2017 • Ochotnicza Straż Pożarna w Golejewie 2018 • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie

www.powiatrawicki.pl

II Honorowy Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Rawickiego” 2008 • Kazimierz Chudy - Wójt Gminy Pakosław • Zbigniew Koszarek - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin • Tadeusz Pawłowski - Burmistrz Gminy Rawicz • Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki • Józef Zuter - Burmistrz Bojanowa • Stefania Dąbrowska - Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Rawiczu • Kazimierz Buduj - Wolontariusz i Członek zespołu Banku Żywności w Rawiczu • Marek Jop - Dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu • Jan Solak - Przewodniczący Zarządu Powiatowego i Miejsko-Gminnego Związku OSP w Rawiczu • Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Grąbkowie • Zakład Mięsny SALUS sp. z o.o. z siedzibą w Golince • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Sp. J. z siedzibą w Golejewie • Zakład Przetwórstwa Mięsnego H.J. Majerowicz z siedzibą w Białymkale • ZPB Kaczmarek z siedzibą w Folwarku • Walbet Sp.J. Walkowiak A.D.K. z siedzibą w Miejskiej Górce


16

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO III-IV 2019 nr 2 (66)

LAUREACI NAGRÓD

przyznanych przez samorząd powiatowy w latach 1999-2019 2009 • Bogusław Jusiak - trener MUKS „Kadet” Rawicz, nauczyciel • Janusz Maćkowiak - właściciel gospodarstwa rolnego, działacz samorządowy • Henryk Szwed - lekarz laryngolog • Jerzy Maciej Sikora - lekarz radiolog 2013 • Renata Błaszczyszyn - Przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu • Zbigniew Gąsior - działacz społeczny • Eugeniusz Luty - były Dyrektor Zakładu Hodowli Zarodowej w Żołędnicy • Zdzisław Maćkowiak - wieloletni samorządowiec • Krystyna Marszałek - wieloletni samorządowiec • Janusz Maruwka - działacz społeczno-kulturalny • Marian Przybył - lokalny działacz kulturalny • Janusz Staśkowiak - działacz sportowy • Marcin Szargan - wieloletni samorządowiec • Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem raźniej w Bojanowie” • Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie • Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce 2016 • Ania Włodarczyk - sportowiec • Ryszard Kapłon - trener, działacz sportowy • Maciej Szymkowiak - działacz sportowy III Nagroda Zarządu Powiatu Rawickiego „Laury Przedsiębiorczości” 2003 • Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu • Urząd Skarbowy w Rawiczu 2004 • Rawicka Biblioteka Publiczna • Urząd Skarbowy w Rawiczu 2005 • Gmina Rawicz • Gmina Pakosław 2006 • Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

• Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Rawiczu 2007 • Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o • Dom Pomocy Społecznej w Osieku • NZOZ Pracownia Diagnostyki Obrazowej s.c. J.M.M. Sikora, M.B Drężek 2008 • Towarzystwo Sympatyków Baseballa „Demony” Miejska Górka • Dom Pomocy Społecznej w Pakówce • Chór kameralny I LO w Rawiczu 2015 • P.P.U.H. Export-Import Roman Kubinka z Rawicza • W. Legutko Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne Sp. z o.o. z Jutrosina 2016 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu • Aniela Pieprzyk - Dyrektor BS we Wschowie Oddział w Rawiczu 2017 • BAJON Sp. J. z Miejskiej Górki • ANGREG z Dębna Polskiego 2018 • MEGAWI Witold Pawlicki z Niemarzyna • BS Grześkowiak-Pietrzak z Rawicza IV Nagroda Zarządu Powiatu Rawickiego „Działacz Społeczny Roku” 2012 • Renata Błaszczyszyn - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu 2013 • Wiesław Chudy - Prezes Stowarzyszenia Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa w Rawiczu • Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej 2014 • Grażyna Konopka - Prezes Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego „Wisieloki” z Szymanowa 2015 • Maciej Waleron - trener Uczniowskiego Pływackiego Klubu Sportowego Wodnik Rawicz 2016 • Edyta Naskręt - Członek Stowarzyszenia Aktyw-

nych Kobiet „No i co!” w Łaszczynie • Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego „CORDIS” w Rawiczu 2017 • Aldona Świtała - trener MUKS „Kadet” Rawicz, nauczyciel 2018 • Piotr Chudy - właściciel Firmy MED GROUP s.c. z Rawicza 2019 • Marek Tyczyński - trener, instruktor Taekwondo z Dębna Polskiego • Henryk Rado - Członek Zarządu Klubu Piłkarskiego Rawia RAWICZ V Nagroda Zarządu Powiatu Rawickiego „Mecenas Kultury”/ „Filantrop Roku” 2012 • Eugeniusz Andrzejczak - Dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Dłoni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2013 • Daria Pawlak - Dyrektor PKO BP Oddział w Rawiczu 2014 • Jacek Jarczewski - artysta, malarz z Rawicza 2015 • Barbara Karkosz - Gabinet Kosmetyczny „Studio Piękności” w Rawiczu 2016 • Edyta Pieprzyk - Hotel „Diament” w Rawiczu 2017 • Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Dudy z Grąbkowa 2018 • Anna Barańska - Zakład Fryzjerski Venecja z Rawicza 2019 • Jakub Pytlak - właściciel Pracowni Jubilerskiej z Rawicza • Nadleśnictwo Piaski • Edward Orłowski PPH „ELEKTRON” z Rawicza

ORĘDOWNIK SAMORZĄDOWY POWIATU RAWICKIEGO

ISSN 1898-7397

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Rawiczu; www.powiatrawicki.pl, www.facebook.com/powiatrawicki Redagują: Marta Maćkowiak (redaktor naczelna), Magdalena Jurdeczka, Aneta Mazur, Izabela Sarnowska, Zdjęcia i ilustracje: Archiwum Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Adres redakcji: Rynek 17, 63-900 Rawicz, e-mail: oredownik@powiatrawicki.pl. www.powiatrawicki.pl Oddano do druku: 9 kwietnia 2019 r.

Skład i druk: Agencja Reklamowa POWERART, ul. Poznańska 5, 63-900 Rawicz, www.power-art.pl Nakład: 1200 egzemplarzy (wydawnictwo bezpłatne). Archiwalne numery „Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego” dostępne są na stronie www.powiatrawicki.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji, opracowania nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów.

Profile for Aneta Mazur

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 66/2019

Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego  

DWUMIESIĘCZNIK NR 66/2019

Advertisement